Module Mầm non 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi - Bùi Thị Kim Tuyến

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
1.081
lượt xem
142
download

Module Mầm non 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi - Bùi Thị Kim Tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi giúp người học phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi (kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày), xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gia thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi - Bùi Thị Kim Tuyến

 1. 7 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL iæ ut gn¸ht 6 3 - 3 Îrt côd o¸ig hc¹oh Õk pËL 71 NM ELUDOM NẾYUT MI K Ị HT IÙB
 2. 71 NM ELUDOM | 8 .non m M c d oáiG hnìrt gn hC oeht i ut gnáht 63 — 3 rt ohc c d oáig hc oh k p l n ih c hT .3 .hc oh k hn hc u i àv áig hná ,n ih c ht naig gnôhk ,naig i ht hn cáx ,c d oáig n it gn hp ,gnùd b n uhc ,c d oáig gn t oh k t iht t ib ,gnud i n ,uêit c m c hn cáX .2 .yàgn hc oh k àv n ut hc oh k ,gnáht hc oh k ,m n hc oh k :i ut gnáht 63 — 3 rt c d oáig hc oh k i ol các c áig hná àv hcít nâhP .1 : ht óc c h i gn ,yàn eludom gnox c h ihk uaS UÊI T CỤM .B . rt móhn gn t a c n irt táhp s i v p h ùhp gn t oh các n hc a l nêiv oáiG .i ut gnáht gnùc óc rt móhn gn t ohc i n i m cúl i m gn t oh àv hn hc óc p t — i hc gn t oh hc oh k gn d yâx ;yàn i ut c d oáig hnìrt gn hc oeht n irt táhp c v hn l các c uht c d oáig gnud i n gn v m n ;gn n v àv gn nôgn v n irt táhp s àl t ib c , rt gn t nâhn ác a c ht c íl hnis mât n irt táhp gn n hk n ý úhc n c , rt àhn rt c d oáig hc oh k gn d yâx ihK .hc oh k oeht hnis v , gn ,n ,i hc iuv ,n yul p t gn t oh rt ohc c hc t c iv n mât nauq àl i ut gnáht 63 — 3 rt c d oáig hc oh k gn d yâx c iv nên ohc ,uahn cáhk t r m i c àv u c uhn gn hn óc rt a i m ,i ut i m , rt àhn . rt a c n irt táhp u c uhn i v p h ùhp àv ar u c uêy ,uêit c m oeht n irt táhp rt púig ,c d oáig gn t oh các n ih c ht c hc t c iv gnort gn hc nêiv oáig ohc púig s hc oh k gn d yâx ,ar iàogN .n im gnùv a c ,c t nâd a c i h ãx — áoh n v àv gn hp a a c nêihn t gn rt iôm n ik u i ,p l gn rt a c t hc t v s c n ik u i i v p h ùhp , rt a c m i c i v p h ùhp páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m n hc a l àl hc oh k gn d yâX .non m m c d oáig hnìrt gn hc a c gnud i n ,uêit c m n ih c ht m hn hc oh k gn d yâX UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL :yâ i d i h n hp nit gnôht các i v ar t iv ã n b u i gn hn u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT ?ìg àl c d oáig hc oh k p l c iv a c hcí c M :1 p t iàB :uas p t iàb ohc i l rt c d oáig hc oh k p l c iv a c hcí c m ar t iv yãh n B ?ìg àl c d oáig hc oh k p l c iv a c hcí c m y V .c d oáig hc oh k p l gn t ã n B cụd oái g hcạoh ếk p ậl cệi v aủc hcí đ cụM .1.1 cụ d oái g h cạoh ếk pậl c ệiv gnort non mầm nêiv oái g aủc ụv mệi hn àv hc í đ c ụm uểih mìT .1 GNỘĐ TẠOH GNỘ Đ TẠ OH CÁ C .D .c d oáig hc oh k hn hc u i àv áig hná v n ul o ht ,i oarT .5 .i ut gnáht 63 — 3 rt ohc c d oáig gn t oh k t iht hnàh c ht àv n ul o ht ,i oarT .4 .n ih c ht naig gnôhk ,naig i ht hn cáx ,c d oáig n it gn hp ,gnùd b n uhc ,gnud i n ,uêit c m hn cáx hcác v móhn n ul o ht ,i oarT .3 .i ut gnáht 63 — 3 rt àhn rt c d oáig hc oh k i ol các v móhn n ul o ht ,i oarT .2 .i ut gnáht 63 — 3 rt c d oáig gnud i n ,uêit c m uên àv non m M c d oáiG hnìrt gn hC u il iàt u c nêihgN .1 GN UD I Ộ N .C
 4. 71 NM ELUDOM | 01 .c c h ht óc rt àhn rt ìg gn hn c u ih àv púig rt oàn ht màl hn t yuq àv rt i m a c n irt táhp c m áig hná ,t hn hT • :yâ i d i h n hp nit gnôht các i v ar t iv ã n b u i gn hn u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT .c d oáig hc oh k p l hnìrt áuq gnort non m m nêiv oáig a c v m ihn uêN :2 p t iàB :uas p t iàb n ih c ht hcác gn b i l art m ik yãh n B ?ìg màl i hp n c non m m nêiv oáig , rt i v p h ùhp c d oáig hc oh k c p l cụd oáig hcạoh ếk pậl hn ìr t áuq g nor t no n mầm nêiv oái g aủc ụv mệi hN .2.1 . v m ihn hnàht nàoh uahn gnùc hc t hc cát gn c àv nit gnôht ,m ihgn hnik s aihc ht óc cáhk nêiv oáig cáC .n ih c ht h n ik u i o t àv nêiv oáig a c o t gnás gn t ý các rt h ,y d gn ig àv c d oáig gn t oh các hnàh n it nêiv oáig ihk c rt nêiv oáig rt h ht óc íl n uq b nác ,hc oh k p l c iv auq gnôhT .ar ã u c uêy uêit c m oeht n irt táhp rt púig àv c d oáig gn t oh các n ih c ht c hc t hnàh n it c iv gnort gn hc àv naig i ht ,gnud i n c rt n ik d nêiv oáig púig ,gn ht h óc àv y uêit c m n ih c ht nêiv oáig púig hc oh k p L .c t nâd a c áoh n v àv gn hp a a c nêihn t gn rt iôm n ik u i i v ,p l gn rt a c t hc t v s c n ik u i i v p h ùhp ,non m m gn rt gnort rt a c m i c i v p h ùhp c d oáig gn t oh các àv gnud i n áoh ht c m hn c d oáig hc oh k p L
 5. 11 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL ẻrt àhn ẻrt c ụ d oáig hcạoh ếk pậl ức năc àv iạol nâhp ,mệin iáhk uểih mìT .2 gnộđ tạoH :c d oáig hc oh k p l hnìrt áuq gnort non m m nêiv oáig a c v m ihN — :c d oáig hc oh k p l c iv a c hcí c M — :uên yãh n b ,i h n hp nit gnôht o hk maht àv hnìm a c m i nauq nêrt a D 1 GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ ỰT .p h hcíht c d oáig hc oh k c p l nêiv oáig ihk t hn t t c t s yàn u i gn hN .)áhp máhk yah gn t ý các i v n d hc gn hn àl n h hn ý i g ar a nên àv rt a c n irt táhp c m i v p h ùhp t n id hcác àv t gn hn gn d s : d ív( ?oàn ht hn rt i v ióN )3( .)cát gn c gnùc àv c h gnùc i gn àl hn rt i v aig maht a l gnart gnùc èb n b àv hnyuh hp ,nêiv oáig ;cát p h àv h gn t h nauq i m t m n irt táhp : d ív( ?oàn ht hn c h p l gnort hnít nâhn óc h nauq i m các p l o T )2( .)yàgn gn h gn t oh gn hn auq n irt táhp ht óc iòt mìt ,áhp máhk rt hcíht hcík ,c d oáig c iv ohc gn d s p h hcíht àv u il t v nêyugn n ugn v gn d a t hc t v s c b n uhc : d ív( ?oàn ht hn t t gn rt iôm t m ar o T )1( :uas n v các n ht n c téx mex n c nêiv oáig ,nêrt òrt iav gn hn n ih c ht .gnúhc a c hgn yus gn n hk hn gn c gn t ý gn hn n irt táhp àv gn t oh gn hn gn r m rt púig n c ,nêl rt i ut 2 t rt i v ,ab hT • . rt a c n irt táhp s i v p h ùhp íl mât gn rt iôm àv t hc ht gn rt iôm ar o t ,iah hT •
 6. 71 NM ELUDOM | 21 :áig hná — :hc oh k n ih c hT — :gn t oh các k t iht àv gnud i n n hc a L — :uêit c m hn cáX — : c n c các hn cáX — ?c d oáig hc oh k p l àl oàn ht u ih n B :3 p t iàB :uas p t iàb n ih c ht hcác gn b art m ik yãH ?gnôhk cáhk oáig àhn các àv p ihgn gn a c m i nauq i v p h ùhp óc ”c d oáig hc oh k p l“ gn t uht v n b a c u ih hcáC .”c d oáig hc oh k p l“ gn t uht gn d s ã àv ehgn ã n B ?cụ d o áig hcạoh ếk pậl àl oàn ếh T .1.2
 7. 31 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL :n h iàd hc oh K — .n ih c ht ã n b àm c d oáig hc oh k i ol các ar t iv àv i l hn yãH :4 p t iàB cụd oái g hcạoh ếk iạol cáC .2.2 . ht c hn c nàoh àv n ik u i gn hn gnort i yaht ht óc ón ó od ,n ik d àl hc oh K .nêiv oáig i m a c hnìrt ,m ihgn hnik oàv c uht hp ;ó p l rt a c n irt táhp hnìrt oàv c uht hp ìv p l i hk t m ,gn rt t m gnùc gnort uahn cáhk t r ht óc hc oh k cáC .nêiv oáig a c àl rt c d oáig hc oh k ,y v hN h c oh k n ih c hT gn t oh các k t iht àv áig hná gnud i n n hc a L t u y c ác/ c uêit c m hn cáX n c các hn cáX :uas s gn b táuq iáhk c ht óc ó hnìrt yuQ .oeht p it hc oh k hn hc u i áig hná ,téx mex s nêiv oáig ,hc oh k n ih c ht ihk uaS .gnud i n các iahk n irt gn t oh các k t iht àv p h ùhp gnud i n các n hc a l ,ó T . t c ht u c uhn các , t u y các , s c các nêrt c n c hnìm p l móhn ohc c d oáig uêit c m c hn cáx i hp nêiv oáig àl c d oáig hc oh k p L :yâ i d i h n hp nit gnôht i v hnìm a c t ib u ih gn hn u ihc i yãh n B IỒH NẢHP NIT GNÔHT
 8. 71 NM ELUDOM | 41 . hc a c/gnáht a c gnud i n iah ,t m iahk n irt m hn yàgn gnort m i i ht các àv n ut gnort yàgn các oàv )n irt táhp c v hn l các ( rt a c i hc iuv ,m ihgn i rt ,áhp máhk ,c h gn t oh các p x p s s àl yàgn ,n ut hc oh K .gn rt rt a c gn s c uc t it ihc t n id àv yàgn 1 nêl mùrt oab c d oáig hc oh K :yàgn gn h hc oh K — .gn s c uc a c c t nêil s n ý úhc ,n ih c ht oàv gnáht hc oh k a m hn ht c hcác t m p l c àv n ut 1 nêl mùrt oab c d oáig hc oh K :n ut gn h hc oh K — :n h n gn hc oh K * . ht c hc 1 c oh gnáht 1 gnort rt a c i hc iuv ,m ihgn i rt ,áhp máhk ,c h gn t oh các auq n ih c ht c ,n irt táhp c v hn l các oeht c d oáig uêit c m gn pá m hn c d oáig gnud i n các : áoh ht c ,gnáht 1 nêl mùrt oab c d oáig hc oh K gnáht gn h hc oh K — .hnìm p l ohc yàgn àv n ut ,gnáht hc oh k gn d yâx s nêiv oáig ,m n hc oh k T ...,aùm ,nêihn nêiht a c i yaht các i v ,gn hp a ,gn rt a c hn c nàoh ,n ik s các i v ,n ik u i i v , rt i v p h ùhp c h m n ohc )nêl rt i ut gnáht 42 t rt móhn i v( hc các n ik D + ...,iág éb ,iart éb l t , rt gn l s , rt móhn a c i ut i v p h ùhp n irt táhp c v hn l các gnud i n ,uêit c m hn cáX + :gnud i n các óc rt c d oáig hc oh k ,m n hc oh k gnorT .c h m n u oàv gn d yâx rt a c ,gn rt a c t c ht n ik u i àv o t oà àv c d oáiG gnòhP ,o t oà àv c d oáiG S a c m n hc oh k gnuhk nêrt a d gn rt àhn HGB od m n hc oh K .c h m n gnort n ih c ht c n ik s các ,gnud i n ,uêit c m m g c h m n 1 c nêl mùrt oab c d oáig hc oh K :m n gn h hc oh K — :n h iàd hc oh K * :yâ i d i h n hp nit gnôht các i v ar uên ã n b c d oáig hc oh k i ol các hnás os yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT :n h n gn hc oh K —
 9. 51 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL .i hc àv gnùd ,u il t v nêyugn , b t iht ,i hc nâs ,móhn gnòhp :t hc t v s C + .p l/móhn gnort rt gn l s ,nêiv oáig/ rt gn l S + .móhn gnort rt gn t a c n irt táhp s õr m n i hp nêiv oáig ,c d oáig hc oh k p l ihk nên ohc ,uahn cáhk t r rt àhn i ut a l rt a c n irt táhp S :móhn gnort rt gn t a c n irt táhp S + :p l/móhn a c t c ht n ik u i — .gnúhc áhp máhk nauq cáig các gn d s ht óc rt ohc hnì aig óc ,p l móhn gnort óc oàn i hc ,oàn t v các ht c hc oh k oàv a n c nêiv oáig ,”c uht neuq i hc ,gnùd các t ib n hN“ gnud i n óc hnìrt gn hc gnorT :c ht n hn c v hn L :2 d í V + . rt c d oáig hc oh k oàv a …, rt i v i m ih yugn àl oàn iv hnàh gn hn ;)...,gnaht c b ,gn , h ,oa( rt ohc m ih yugn yâg ht óc gn rt hnauq gnux oàn m i a gn hn ; rt ohc m ih yugn yâg ht óc p l ,móhn gnort oàn …,gnùd ,gn d t v gn hn téx mex n c nêiv oáig ,”nàot na gnôhk c yugn s t m hnárt àv t ib n hN“ hnìrt gn hc gnort gnud i n T :1 d í V + .yàn gnud i n các ht c n c nêiv oáiG .i ut gn t oeht ,c v hn l các oeht gn d yâx c hnìrt gn hc gnud i N :) rt àhN n hP( non m m c d oáig hnìrt gn hC — :gn v m n n c nêiv oáig ,c d oáig hc oh k c p l :yâ i d i h n hp nit gnôht các i v n b a c c n c gn hn u ihc i IỒH NẢHP NIT GNÔHT .n b c c n c gn hn uên yãH ?oàn s c gn hn nêrt c n c gn ht n b ,c d oáig hc oh k gn d yâx ihK :5 p t iàB ẻrt àhn ẻr t cụ d oáig hcạo h ếk gn ựd yâx ểđ ức năC .3.2
 10. 71 NM ELUDOM | 61 :uas p t iàb n ih c ht hcác gn b i ut gnáht 21 — 3 rt c d oáig hc oh k p l ihk u c uêy gn hn i l art m ik yãh n B .c d oáig hc oh k p l v gnêir u c uêy gn hn óc i ut i M i ổu t g náh t 2 1 – 3 ẻrt cụd oái g hcạoh ếk pậl ềv uầc uêy cáC .1.3 iổut gnáht 21 – 3 ẻrt cụd oáig hcạoh ếk pậl hnàh cựhT .3 gnộđ tạoH : rt àhn rt c d oáig hc oh k gn d yâx c n c gn hN — :c d oáig hc oh k i ol cáC — :àl c d oáig hc oh k p L — :i l yàb hnìrt ht óc n b ,gn t oh gnud i n các i h n hp nit gnôht gn hn i v u ihc i ihk uaS 2 GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ ỰT .)...,i h l n ik s các ,i h ãx ,nêihn nêiht( gn hp a a c t c ht àv n im gnùv n ik u i — .nêiv oáig a c c hc t gn n hk , hnìrT + . rt c d oáig ,cós m hc c iv oàv m ahc a c aig maht S +
 11. 71 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL :n c c d oáig hc oh k gn d yâx ihk ,y v ì V .i h ãx h nauq i m n ih ht gn n hk àv ión i l u ih ehgn gn n hk ,nauq cáig các n irt táhp ,gn n v gn n hk v t r õr áhk uahn t ib cáhk s óc i ut gnáht i m ,i ut gnáht 21 — 3 t rt i V .uahn cáhk gnud i n àv u c uêy gn hn óc n c i ut gnáht i m , rt àhn gnort rt c d oáig hc oh k gn d yâx ihK .hc oh k oeht i hc iuv ,n yul p t gn t oh rt ohc c hc t c iv n mât nauq n c nêiv oáig ,hnis v cós m hc ,n rt ohc c iv iàogn ,c ht rt naig i ht gnort ,gnáht 21 — 3 t i ut a l rt :yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v ar t iv n b u i gn hn u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT :hc oh k hn hc u i — :p t — i hc hc oh K — :c d oáig gnud i N — :i ut gnáht oehT — .i ut gnáht 21 — 3 rt c d oáig hc oh k p l c iv v u c uêy gn hn uên yãH :6 p t iàB
 12. 71 NM ELUDOM | 81 .ehgn rt ohc ur táh ,oad ac ,oad gn iàb các c — .uahn cáhk u i gn các gn b rt .uahn cáhk u i gn các gn b i v m y uâ n yuhc ión p h t K — rt i v m y uâ n yuhc ión ,ev .u gn gn p t p s m n ;i ud nâhc i ut gnáht 3 t uv nêyux gn ht nêiv oáig oc nâhc ,c gn c rt yat oéhc t b ,yàgn gn h t oh hnis gnorT — ,a gn m N :gn n v — c d hT — i n i m ,cúl i m p t — i hC hn hc óc p t — i hC i ut gnáhT . rt gn t a c n irt táhp s oeht àv i ut gnáht gn t oeht gn d yâx c i ut gnáht 21 — 3 t rt ohc c d oáig hc oh K :i d aíhp p t iàb hnàht nàoh yâ i d n b n v n o c yãh n B iổ ut gn áht 21 – 3 ẻr t o hc cụ d oáig h cạoh ếk pậL .2.3 .)nêiv oáig 1/ rt 5 áuq gnôhk( hn t hn rt s t m hcárt hp nêiv oáig i m gnôc nâhp nên móhn gnort ,i ht p k hcác t m c d oáig hc oh k hn hc u i c iv ohc púig rt a c n irt táhp s õr u ih — . rt a c gn n v mât n irt táhp s oàv c uht hp gnud i n i m ,p t gn l i ht hn hc u i nêiv oáiG .yàgn gn h p t c rt ,hn hc óc p t — i hc iàb i m i V .)nem i ,gn t ib rt gn hn ,òb t ib rt gn hn móhn ,n rt t ib rt gn hn móhn : d ív( n irt táhp hnìrt gnùc óc rt móhn ohc hc oh k p L — .nêiv oáig 1/ rt 1 c ht hnìh i d rt i v yàgn gn h hnàh n it àv óc ã rt àm m ihgn hnik i v p h ùhp ,n hc a l nêiv oáig od gnêir gn t oh hnìrt gn hc óc s i ut gnáht gnùc rt móhn i m àl a hgN .i ut gnùc óc rt móhn gn t ohc hc oh k oeht gn d yâx c i ut gnáht 21 — 3 rt ohc hn hc óc p t — i hc c d oáig hc oh K — .i n i m ,cúl i m p t — i hc àv hn hc óc p t — i hc naig i ht gnort n ih ht c àv i h ãx m c hnìt n irt táhp , gn nôgn n irt táhp ,c ht n hn n irt táhp ,t hc ht n irt táhp c d oáig gnud i n các y óc i hp c d oáig hc oh K — . rt gn t a c ht c gn n v mât n irt táhp gn n hk n ý úhc n c t ib c àm i ut gnáht oeht c d oáig gnud i n n ý úhc hc gnôhk c d oáig hc oh k p L —
 13. 91 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL :i hc òrT — .c uht neuq i hc ,gnùd .i hc ht ,gnôub s t m nêt t ib n hn rt y D — ,õg ,c l ,m n ,m C .i hc . àv ar y l oàv b ,i hc t hN — i v n òb ,n rt rt ohC — .nem i n v gn i ut gnáht 9 .hn ,hnart ,hcás mex rt ohC — ;gn ht gn h oeht òb ;nâhc 2 u .uahn cáhk hnaht mâ các àv i ud oc ,a gn m n ;i ud yat oc yat ,i gN :gn n v — c d hT — ht c ,táh ehgn rt ohC — .t m nôuhk nêrt .n l i gn a c u c n hp b s t m ,c uht neuq uêy oeht cát gn s t m màl rt i hc ,gnùd stm y d , rt i v m y uâ n yuhc ióN — i g nêt t ib n hn rt y D — .i hc t hn ,m n ,m c ,i gN — i ut gnáht 7 .mâ táhp rt .òb p t ;nâhc 2 u hcíhk n yuhk ,n yuhc ión i ud oc ,a gn m n ;i ud yat oc nêyux gn ht yàgn gn H — yat ,i gN :gn n v — c d hT — .ehgn rt ohc táh , rt nêt i g , rt i v n yuhc ióN — .aik yat gnas yàn yat t i hc n yuhc ,c l ,m n ,m C — i ut gnáht 5 .n rt p t ;y hn núhn gn ;i ud nâhc oc nâhc ,i ud yat oc yat ,a gn m N :gn n v — c d hT — .i hc c l ,m n ,m c ,i v .gn n yuhc t v oeht nìhn ;gn n yuhc t v oeht nìhN — ;i hc c l ,m n ,m c rt ohC .uahn cáhk ht t .n hn iuv táh iàb ehgn ,i hc các i hc i v i hc ,hnaht ,t v a c uahn cáhk hnaht mâ các t ib nâhp rt ohc p h t K — i ut gnáht 4 mâ ar táhp i n mìt ,hnàhc hnàhc ihc ihC ,ào Ú :i hC — .p s y l p t ,nâhc 2 u .i hc ,t v a c uahn cáhk i ud oc ,c gn c rt yat oéhc t b hnaht mâ các ehgn rt ohC — ,a gn m N :gn n v — c d hT — i n i m ,cúl i m p t — i hC hn hc óc p t — i hC i ut gnáhT
 14. 71 NM ELUDOM | 02 .gnáht 21 — 6 i ut gnort ht c éb 1 ohc gnáht 1 c d oáig hc oh k k t iht yãh n b ,nêrt d ív oàv a D :7 p t iàB .)nêiv oáig 1/ rt 5 áuq gnôhk( hn t hn rt s t m hcárt hp nêiv oáig i m gnôc nâhp nên móhn gnort ,i ht p k hcác t m c d oáig hc oh k hn hc u i c iv ohc púig rt a c n irt táhp s õr u ih — . rt a c gn n v mât n irt táhp s oàv c uht hp gnud i n i m ,p t gn l i ht hn hc u i nêiv oáiG .hn hc óc p t — i hc iàb yàgn gn h p t c rT — :ý u l n c nêiv oáig ,hc oh k p l ihk ,y v hN .hnàhc hnàhc ihc ihC + .oéhk aúM + .ôh naoH + :i hc òrt các i hC — . áig óc gnòv p l àv oáht ,p h p l m gnó ,uahn nêl t v các gn hc p x ,nòrt i hk n l y ,ar y l àv oàv b i hc t hn , ht i ut gnáht 11 c áhp máhk t i hc rT — …,àg ,gnób :t v .i p t ,gn hc p t ,nem nêt i g àv t ib n hn rt y D — i ,n v gn p t rt ohC — .uahn nêl t v .)yat v ,i gn c l ,yat y v( gn hc p x ,gnòv p l oáhT — táh ehgn ihk ôc gnùc c c hcít .i p t ;gn ht i ud nâhc aig maht rt hcíhk n yuhk 2 gnân a gn ,m n ;m n gnas ,u d mê àv iuv u i iaig i gn t n yuhc ;aíhp i m ar yat óc táh iàb ehgn rt ohC — a ,i gN :gn n v — c d hT — .yat y v ,yat V + .gn g ioS + .ào Ú + i n i m ,cúl i m p t — i hC hn hc óc p t — i hC i ut gnáhT
 15. 12 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL . t1c ión hc rt óc gn hn t 4 — 3 m g uâc c ión rt óc ,i t ib a hc nòc rt óc gn hn gn v i ã rt óc ,i ut gnáht 41 — 31 rt : d í V .gn n v àv gn nôgn v t r õr áhk t ib c ,uahn cáhk t r n v gn c n irt táhp s gn hn i ut gnáht t m gnùc yut yàn n o iaig rT :yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v ar t iv ã n b u i gn hn u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT :hc oh k hn hc u i — :p t — i hc hc oh K — :c d oáig gnud i N — :i ut gnáht oehT — .i ut gnáht 42 — 21 rt c d oáig hc oh k p l c iv v u c uêy gn hn uên yãH :8 p t iàB :uas p t iàb n ih c ht yãh n b ,i ut gnáht 21 — 3 i ut hn t gn T i ổu t g náh t 4 2 – 21 ẻr t cụ d oáig hcạo h ếk pậl cệiv ềv uầc uêy cáC .1.4 i ổut gnáht 42 – 21 ẻrt cụ d oái g h cạoh ếk pậl h nàh cựhT :4 gnộđ tạoH
 16. 71 NM ELUDOM | 22 .i d aíhp p t iàb hnàht nàoh hnìm a c t ib u ih gn hn nêrt a d àv yâ i d ý i g c yãH iổu t g náh t 4 2 – 21 ẻr t cụ d oáig h cạoh ếk pậL .2.4 .gnêir p t i t ib ã rt ,gnêir p t i t ib a hc rt ;uahn cáhk ht óc gn n v p t iàb gn hn i ut gnáht gnùc rt ;u ihn gn n v i hp rt i h iò u gnud i n iah c gnôhK :ý úhC …,i h ãx m c hnìt i v c ht n hn , gn nôgn i v gn n v n irt táhp gnud i n p h t k ht óc ,gnud i n iah óc yàgn i m gnort hn hc óc p t — i hc gn t oH — .)n h cáx hníhc p t iàb n ih c ht ,n h u ihn p t n l s( n h oac gnàc yàgn c d oáig u c uêy gn hn ar a c d oáig hnìrt áuq gnort rt a c ht c n irt táhp gn n hk oàv a d nêiv oáiG :ý u l n c n yul p t hc oh k n ih c ht ihk ,nêihn yuT .n ut 2 gnort n ih c ht c yàn hc oh k ,i ut gnáht 42 — 81 rt i V + .n l s gn t àv u c uêy các oac gnân s i v gnáht 1 gnort n ih c ht c n ut 1 hc oh k ,i ut gnáht 81 — 21 rt i V + :n ut oeht gn d yâx c yàn i ut a l rt ohc c d oáig hc oh K — .hn hc óc p t — i hc gn t oh àv i n i m ,cúl i m p t — i hc gn t oh các óc n c c d oáig hc oh k p L — .ôc 1 / rt 5 — 3 móhn 1 c ht hnìh i d rt i v yàgn gn h hnàh n it àv óc ã rt àm m ihgn hnik i v p h ùhp ,n hc a l nêiv oáig od gnêir gn t oh hnìrt gn hc óc s i ut gnáht gnùc gnort rt móhn i m àl a hgN .i ut gnáht gnùc óc rt móhn gn t ohc hc oh k oeht gn d yâx c i ut gnáht 42 — 21 rt ohc hn hc óc p t — i hc c d oáig hc oh K — . rt gn t nâhn ác a c ht c íl hnis mât n irt táhp gn n hk n ý úhc t ib c i hp àm hnìrt gn hc gnort i ut oeht c d oáig gnud i n n ý úhc hc gnôhk c d oáig hc oh k gn d yâX — .i h ãx m c hnìt n irt táhp , gn nôgn n irt táhp ,c ht n hn n irt táhp ,t hc ht n irt táhp :c d oáig hnìrt gn hc oeht c d oáig gnud i n các óc i hp c d oáig hc oh K — :ý úhc n c nêiv oáig c d oáig hc oh k gn d yâx ihk ,y v ì V
 17. 32 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL hnìm nêt ión .y g i v hn hc óc .” m uêY“ .y g i v àv t ib n hn .ar y l p t i gN — p t — i hC : ht c — p t i gN — gn g ioS — ,oàv B — :c d hT .gnúhc a c gn n c hc àv )…,gn im ,i m ,t m( ht c a c n hp b các v n yuhc òrT — .)…,hniM ,hnìB ,nA :uáhc( i p t rt ohC — rt nó .i hc i v i hc rt ohC — 6 hT 5 hT 4 hT 3 hT 2 hT naig i hT c d oáig gn t oH :i ut gnáht 31 rt ohc 1 n ut hc oh k ý i G * :yàgn ,n ut hc oh k gn d yâx nêiv oáig ,gnáht hc oh k s c nêrT .yat nógn các i v i hC — .y ig éx ,y ig òV + 5 .” m uêY“ : ht c — .t b i u + . ht c n hp b các t ib n hN — .ào Ú + .)i t ib ã rt i v( i hc n .hnàhc hnàhc ihc ihC + i c oh )i t ib a hc rt i v( i p T — 4 :i hC — .y g i v p t i gN — .” m uêY“ : ht c ehgN — .”êb púB“ iàb táh ehgN — .”êb púB“ :táh ehgN — .móhn gnort ôc àv n b các v n yuhc ióN — 3 .móhn .hnìm t ib n hn gn g ioS — gnort óc i hc i v i hc àv )nêt t ib( neuq màl rt ohC — .t v các a c hnaht mâ ehgN — .móhn gnort ôc .uahn nêl t v 3 — 2 gn hc p X — 2 àv n b nêt v n yuhc òrT — .ar y l ,oàv B — .)nâhc ,yat ,i m ,t m( ht c a c n hp b s . ht c n hp b các i v neuq màL — t m v rt i v n yuhc òrT — .c d ht i g auq oèrT — 1 .i p T — .y g i v p t i g N — p t — i hC hn hc óc p t — i hC n uT iổ ut gnáh t 31 ẻr t oh c g náh t c ụ d oái g hc ạoh ếk ý i ợG .1.2.4
 18. 71 NM ELUDOM | 42 . ht c n hp b các i v neuq màL + .uahn nêl t v 3 — 2 gn hc p X + .ar y l ,oàv B + :hn hc óc p t — i hC — .)…,gn im ,i m ,t m( ht c a c n hp b các v rt i v n yuhc òrT + .i p t rt ohC + .i hc i v i hc rt ohC + : r t nó — i ut gnáht 31 rt ohc yàgn 1 hc oh k ý i G * .t v các a c hnaht mâ ehgN ;uahn nêl t v các gn hc p X ;ar y l ,oàv B :i hc i v i hC — . ht c ehgn ,táh ehgN — u ihc i ub .móhn gnort ôc ,n b các nêt i v neuq màL — p t — i hC .hnàhc hnàhc ihc ihc ,ào ú i hc ,gnób y l i ,òb ,t b i u ôc ,i p t :gn n v i hC — .” m uêY“ : ht c ehgN — .ur táh ,ac nâd iàb các ,”êb púB“ :táh ehgN — od t .ào Ú ,hnàhc hnàhc ihc ihC :i hC — p t — i hC .i hc i v i hC — .t v các .”êb a c hnaht . ht c n hp . ht c púB“ :iàb mâ ehgN — b các i v táh ehgN — neuq màL — .yat n hp b các .uahn nêl nógn các t ib n hN — .p l u il t v 3 — 2 .c d ht i g i v i hC — .i p T — gnort ôc àv gn hc p X — auq oèrT — 6 hT 5 hT 4 hT 3 hT 2 hT naig i hT c d oáig gn t oH
 19. 52 | )IỔUT GNÁHT 6 – 3( ẺRT ÀHN ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL . hn — ot t ib nâhp ;ar y l ,oàv b ,uahn nêl ?oàn ht uêK ?ìg noC ?ìg iáC — 4 t v các gn hc ; ,hnax uàm .) hn — ot t ib n hn ;aìht ,táb t ib n hN :i hc i v i hC — ,c c gn d s p t( gn u ,n éb ohC — .t v noc các v ht c ehgn ,c hn .) ,hnax c s uàm àv i hc oeht gn n v àv táh ehgN — nêt t ib n hn( gnú ohc y l yãH — 3 .c uht neuq t v ,t v noc các .”gn rt àg noC“ :iàb táh ehgN — v n yuhc òrt àv hnart meX — .gn n v ihk gnort gn b .àg ,oèm :t v noc hnart meX — 2 gn ht ig gn n hk n yul nèR — .gn ht gn h oeht i ;noc àG :c d hT — i n i m ,cúl i m p t — i hC hn hc óc p t — i hC hT 2 àv 1 n uT * .n ut hc oh k gn d yâx nêiv oáig ,n ut 2 s c nêrT .n ut 2 ohc gn d yâx c i ut gnáht 42 — 81 rt ohc c d oáig hc oh K i ổut gn áht 42 – 8 1 ẻrt oh c c ụ d oái g hc ạoh ếk ý i ợG .2.2.4 .i ut gnáht 31 rt ohc c d oáig hc oh k k t iht yãh n b ,nêrt ý i g các oàv a D :9 p t iàB .t v các a c hnaht mâ ehgN ;uahn nêl t v các gn hc p X ;ar y l ,oàv B :i hc i v i hC + . ht c ehgn ,táh ehgN + .móhn gnort ôc ,n b các nêt i v neuq màL + .hnàhc hnàhc ihc ihc ,ào ú i hc ,gnób y l i ,i p T :gn n v i hC + : rt rt naig i ht ,u ihc i ub p t — i hC — .” m uêY“ : ht c ehgN + .ur táh ,ac nâd iàb các ,”êb púB“ :táh ehgN + .ào Ú ,hnàhc hnàhc ihc ihC :i hC + .i hc i v i hC + :od t p t — i hC —
 20. 71 NM ELUDOM | 62 …,éb me ohc m i ,n éb ohC ,êb púb i v i hC :i hc òrT + .t h uâX — 6 .)…,àg ,oèm ,óhc( t v noc .”n m ik i noc àg các a c uêk gn it c hc t B + n d m àG“ :hnart oeht n yuhc K — .c n àv táC + .”gnàv ác noC“ : ht c — :i hC — .hcí gnúrt 5 .t h uâx ; hn — ot t ib méN ;oáb y ig i v p T :c d hT — nâhp ;ar y l ,oàv b ;uahn nêl .)cáig cúx gn b t v noc các t v các gn hc ; ,hnax uàm ,i hc t ib n hn( u id ìk iút c ihC — t ib n hN :i hc i v i hC — 4 .)…,t v noc .t v noc các v ht c ,c hn ,àg noc( éb a c uêy nâht t v noc cáC — oeht gn n v àv táh ehgN — .gnòv p l oáhT — .c uht neuq 3 .”oèm hn t m a R“ :iàb táh ehgN — t v ,t v noc các v rt i v n yuhc òrt àv hnart mex rT — .ác noc hnart meX — .gn n v ihk gnort gn b gn ht .hcí gnúrt 2 ig gn n hk n yul nèR — méN ;oáb y ig i v p T :c d hT — i n i m ,cúl i m — p t i hC hn hc óc p t — i hC hT 4 àv 3 n uT * .hcás ig p t àv hcás meX + .t v noc t ib n hn i hc òrT — .yat nógn các i v i hc òrT + 6 .”noc àg“ ohc àhn p x éB — .)…,àg ,oèm ,óhc( t v noc các a c uêk gn it c hc t B + .”yág àG“ : ht c — 5 :i hC — .gn ht gn h oeht i ;noc àG :c d hT — i n i m ,cúl i m p t — i hC hn hc óc p t — i hC hT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản