intTypePromotion=3

Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi - Bùi Thị Kim Tuyến

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
979
lượt xem
164
download

Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi - Bùi Thị Kim Tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi nhằm giúp người học phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi (kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày), xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế các hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gia thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 6 tuổi - Bùi Thị Kim Tuyến

 1. 76 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL iæut 6 - 3 ÎRT côd o¸ig hc¹oh Õk pËL 81 NM ELUDOM NẾYUT MI K Ị HT IÙB
 2. 81 NM ELUDOM | 86 . rt c d oáig gnort cát p h àv nit gnôht ,m ihgn hnik s aihc ht óc cáhk nêiv oáig cáC .n ih c ht h n ik u i o t àv nêiv oáig a c o t gnás gn t ý các rt h ,y d gn ig àv c d oáig gn t oh các hnàh n it nêiv oáig ihk c rt nêiv oáig rt h ht óc íl n uq b nác ,nêiv oáig a c c d oáig hc oh k p l c iv auq gnôht ,ar iàogN . rt a c n irt táhp u c uhn i v p h ùhp àv ar u c uêy ,uêit c m oeht n irt táhp rt púig àv c d oáig gn t oh các n ih c ht c hc t hnàh n it c iv gnort gn hc nêiv oáig ohc púig s hc oh k gn d yâX .n im gnùv a c ,c t nâd a c i h ãx áoh n v àv gn hp a a c nêihn t gn rt iôm n ik u i ,p l gn rt a c t hc t v s c n ik u i i v p h ùhp , rt a c m i c i v p h ùhp páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m n hc a l àl hc oh k gn d yâX .íl p h gn h oeht i gn t oh gn hn ohc màl nêiv oáig a c h gn s gn r o b m i ht gn ,c d oáig gnud i n àv uêit c m n c p it rt péhp ohc gn rt iôm t m ar o t ,hnàh c ht oàv a c d oáig gnud i n àv uêit c m gn hn ar a c iv gn b c d oáig hc oh k p l nêiv oáiG . rt a c n irt táhp n o iaig gn t i v p h ùhp àv i ut i v p h ùhp m ihgn i rt gn hn c óc ht óc rt p l c c d oáig hc oh K . rt a c gn s i àv n irt táhp s hcíhk n yuhk hcí c m i v n ih c ht nên rt ”oàn gn t oh i ol gn hn“ àv ”oàn ihk“ ar hc c d oáig hc oh K .non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort hn yuq ã uêit c m gn hn c t m hn ht c hcác t m p l c c d oáig hc oh K .c d oáig hc oh k auq gnôht non m m c d oáiG hnìrt gn hC a c i gnom uq t k gn hn àv uêit c m gn hn hk nôuhk gnort rt c d oáig — cós m hc nêiv oáiG .hcíht rt ìg gn hn i hc rt àl a hgn óc gnôhk rt a c gn hc s gn rt nôt c i V . rt a c gn hc hnít óc gn t oh các hcíhk n yuhk àv rt a c gn s i gn rt nôt àl )i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig a c n b c n V UỆIH T IỚ IG .A
 3. 96 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL ?ìg àl )i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p L :1 p t iàB :uas p t iàb ab hnàht nàoh hcác gn b )i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l c iv i l art m ik yãh n B .)i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k gn d s gn t ã ;)i ut gnáht 63 — 3( rt àhn rt c d oáig hc oh k p l v u c nêihgn ,c ã n B non mầm nêi v oái g aủc ụv mệi hn àv )iổut 6 – 3( oáig uẫm ẻrt c ụd oái g h cạoh ếk pậl cệi v aủc aĩ h gn ý uểi h mìT .1 gnộđ tạoH GNỘ Đ TẠ OH CÁ C .D .c d oáig hc oh k hn hc u i àv áig hná v n ul o ht ,i oarT .5 .i ut 6 — 3 oáig u m rt ohc c d oáig gn t oh k t iht hnàh c ht àv n ul o ht ,i oarT .4 .n ih c ht naig gnôhk ,naig i ht hn cáx ,c d oáig n it gn hp ,gnùd b n uhc ,gnud i n ,uêit c m hn cáx hcác v móhn n ul o ht ,i oarT .3 .i ut 6 — 3 oáig u m rt c d oáig hc oh k i ol các v móhn n ul o ht ,i oarT .2 .i ut 6 — 3 oáig u m rt c d oáig gnud i n ,uêit c m uên àv non m m c d oáiG hnìrt gn hC u il iàt u c nêihgN .1 GN UD I Ộ N .C .non m m c d oáiG hnìrt gn hC oeht i ut 6 — 3 oáig u m rt ohc c d oáig hc oh k p l n ih c hT .3 .hc oh k hn hc u i àv áig hná ,n ih c ht naig gnôhk ,naig i ht hn cáx ,c d oáig n it gn hp ,gnùd b n uhc ,c d oáig gn t oh k t iht t ib ,gnud i n ,uêit c m c hn cáX .2 .yàgn hc oh k àv n ut hc oh k ,gnáht hc oh k ,m n hc oh k :i ut 6 — 3 oáig u m rt c d oáig hc oh k i ol các c áig hná àv hcít nâhP .1 : ht óc c h i gn ,yàn eludom gnox c h ihk uaS UÊI T CỤM .B
 4. 81 NM ELUDOM | 07 :uas u i gn hn mât nauq nên n b , rt a c gn s c uc n mât nauq s t ht .gn l k hc oh k nêl àv n ht n c n c yàn c h c iv n d gn H .c h ht u ihn áuq óc gnúhc àv ,gn rt nauq t r rt a gn hN .gnúhc hnauq gnux gn rt iôm àv rt a ig cúx p it i h c gn hn n hnàh c h c iv c t t auq b n um gnôhk nêiv oáig i gn — n b gn hN .n h ôv òm òt s nãm oht àv õr u ih ,t ib hnis m b n um mah i b y cúht c od àl c h rT .hnauq gnux i ig ht áhp máhk àv oàv òb ,ar òb ,p l ,oáht ,óm s ,m n ,yat nógn c hc àl hn rt a c nêihn t t r u i àl ó .c h gn s c uc oàv p hn àoh rT .1.p ,6791 ,namluhcS .A ”!c h gn s c uc oàv p hn àoh rT“ )i ổu t 6 – 3 ( oáig u ẫm ẻr t cụ d oáig hcạo h ếk pậl cệiv aủc aĩh gn Ý .1.1 :yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v nêrt p t iàb n ih c ht a v n b u i gn hn u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT ?ìg àl )i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l c iv gnort non m m nêiv oáig a c v m ihN :3 p t iàB ?ìg àl )i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l c iv a c a hgn Ý :2 p t iàB
 5. 17 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL .)yàgn gn h gn t oh gn hn auq n irt táhp ht óc rt c d oáig c iv ohc gnùd p h hcíht t hc t v s c b n uhc : d ív( ?oàn ht hn t t gn rt iôm t m ar o T )1( :uas n v các n ht n c téx mex n c nêiv oáig ,nêrt v m ihn gn hn n ih c ht .gnúhc a c hgn yus gn n hk hn gn c gn t ý gn hn n irt táhp àv gn t oh gn hn gn r m rt púig ,ab hT • . rt a c n irt táhp s i v p h ùhp íl mât àv t hc ht gn rt iôm ar o t ,iah hT • .i ht t hn hgn yus yah n um gnom rt a àm ìg gn hn c u ih àv púig rt oàn ht màl hn t yuq àv rt i m a c n irt táhp c m áig hná ,t hn hT • )iổ ut 6 – 3( oái g uẫm ẻrt c ụd oáig hcạoh ếk pậl hn ìr t áuq g nor t no n mầm nêiv oái g aủc ụv mệi hN .2.1 . ht c hn c nàoh àv n ik u i gnort i yaht ht óc nên n ik d s àl hc oh K .nêiv oáig i m a c hnìrt ,m ihgn hnik oàv c uht hp ,ó p l rt a c n irt táhp hnìrt oàv c uht hp ìv p l i hk t m ,gn rt t m gnùc gnort uahn cáhk t r ht óc hc oh k cáC .nêiv oáig a c àl hc oh K .ar ã u c uêy ,uêit c m oeht n irt táhp rt púig àv c d oáig gn t oh các n ih c ht c hc t hnàh n it c iv gnort gn hc nêiv oáig púig àl )i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l c iv a c a hgn Ý .c t nâd a c áoh n v àv gn hp a a c nêihn t gn rt iôm n ik u i ,p l gn rt a c t hc t v s c n ik u i i v p h ùhp ,non m m gn rt gnort rt a c m i c i v p h ùhp c d oáig gn t oh các àv gnud i n áoh ht c m hn àl )i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l c iv a c hcí c m ,y v hN ?n iht nàoh àv p t c h ,n irt táhp s ohc n b a c uêit c m gn hn c t gnôhk rt àm ihk oàn ht hn hn t yuq s n B )3( ?oàn ht hn aihc nâhp c ã hc oh k ,c h iàb gn hn àv yàgn gn h u ib naig i ht , ht c c gn àv uêit c m gn hn auq c t àv n irt táhp ,c h s rT )2( ?n b hn c nêb rt naig i ht t us gnort ìg c t s rT ?oàn ht hn hnàht gn rt rt n um n B ?ìg c h rt n um n B )1(
 6. 81 NM ELUDOM | 27 .)i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k i ol cáC :4 p t iàB :yâ uas p t iàb iah hnàht nàoh yãh ,)...,n h n gn hc oh k ,n h iàd hc oh k( c d oáig hc oh k i ol các n ih c ht ã n B c ụd oái g hcạoh ếk pậl cệi v gnort non mầm nêiv oái g aủc , uệi h mái g naB aủ c mệi hn hcárt àv )iổut 6 – 3( oái g uẫm ẻrt c ụd oái g h cạoh ếk i ạol c ác uểi h mì T .2 gnộđ tạoH :non m m nêiv oáig a c v m ihN — :)i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l c iv a c a hgn Ý — ?màl ã n b p t iàb các ohc ìg gnus b n c y ht n b ,i h n hp nit gnôht o hk maht ihk uaS 1 GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ ỰT .p h hcíht c d oáig hc oh k c p l nêiv oáig ihk t hn t t c t s yàn u i gn hN .)n d hc gn hn àl n h hn ý i g ar a nên àv rt a c n irt táhp c m i v p h ùhp t n id hcác àv t gn hn gn d s : d ív( ?oàn ht hn rt i v ióN )3( .)cát p h àv h gn t h nauq i m t m n irt táhp : d ív( ?oàn ht hn c h p l gnort hnít nâhn óc h nauq i m các p l o T )2(
 7. 37 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL .ná d a c / hc a c /gnáht a c gnud i n iah ,t m iahk n irt m hn yàgn gnort m i i ht các àv n ut gnort yàgn các oàv )n irt táhp c v hn l các ( rt a c i hc iuv ,m ihgn i rt ,áhp máhk ,c h gn t oh các p x p s s àl yàgn ,n ut hc oh K .gn rt rt a c gn s c uc t it ihc t n id àv yàgn 1 nêl mùrt oab c d oáig hc oh K :yàgn gn h hc oh K — .gn s c uc a c c t nêil s n ý úhc ,n ih c ht oàv gnáht hc oh k a m hn ht c hcác t m p l c àv n ut 1 nêl mùrt oab c d oáig hc oh K :n ut gn h hc oh K — :n h n gn hc oh K * .ná d 1 c oh hc 1 c oh gnáht 1 gnort rt a c i hc iuv ,m ihgn i rt ,áhp máhk ,c h gn t oh các auq n ih c ht c ,n irt táhp c v hn l các oeht c d oáig uêit c m gn pá m hn c d oáig gnud i n các áoh ht c ,gnáht 1 nêl mùrt oab c d oáig hc oh K : hc hc oh k /gnáht gn h hc oh K — .c h m n gnort n ih c ht c n ik s các ,gnud i n ,uêit c m m g c h m n 1 c nêl mùrt oab c d oáig hc oh K :m n gn h hc oh K — :n h iàd hc oh K * cụd oái g hcạoh ếk iạol cáC .1.2 :yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v n b a c p t iàb n ih c ht uq t k u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT .c d oáig hc oh k p l c iv gnort non m m nêiv oáig àv u ih máig naB a c m ihn hcárT :5 p t iàB
 8. 81 NM ELUDOM | 47 .c d oáig hc oh k hn hc u i ,i yaht yah t oh hnil n ib i c ó uas t ihn/t it i ht v i yaht gn hn yah cáhk rt các àv nêiv oáig i v h nauq i m ,i hc òrt àv gn s c uc i v i rt a c iáht , rt a c mât nauq s gnort i yaht gn hn hn n v gn hn i v m c y hn àl nêiv oáig i v i gn rt nauq u i .c ht hcí n irt táhp s y cúht ht gnôhk gnúhc ìht rt a c gn s i t c ht n nauq nêil gn t oh gn hn tí óc i l c d oáig gnort àm yàn hc oh k gn hn oàv máb c nêiv oáig u N .hc oh k gn hn àl n uht n hc c d oáig hc oh K :gn r hn nêN .yàgn gnort p h hcít c d oáig gn t oh các c hc t , k t iht :yàgn hc oh K — .n ut 1 gnort p l a c n ik u i àv rt i v p h ùhp ,hcí c m óc ,hc oh k óc hcác t m c d oáig gn t oh các p x p s ,n hc a l :n ut gn h hc oh K — .gn t oh gn m gn d yâx , hc oeht c d oáig uêit c m gn d yâx ,gnud i n gn m gn d yâx , ht c hc n hc : hc oeht hc oh K — .n ih c ht naig i ht àv hc n ik d ,c d oáig gnud i n ,c v hn l 5 oeht c d oáig uêit c m :m n hc oh K — :m g oab ,hnìm p l a c ht c hc oh k gn d yâx nêiv oáig ,hn cáx ã p l i hk a c àv gn rt àhn u ih máig naB a c m n hc oh k nêrt a D nêiv oáig a c m ihn hcárT )b . rt a c n irt táhp s àv gn t oh c hc t gn l t hc áig hná auq gnôht gn rt nàot gnort rt àv nêiv oáig gn l t hc gnuhc áig hná c hc t hc oh K — . hc gn t oeht àv c h m n oeht nêiv oáig a c hc oh k auq gnôhT — .gn rt a c gnuhc i h l c hc t m i i hT ;t T , l yàgn các hgn naig i hT ;c h m n cúht t k ,u t b naig i ht v ht c hc oh K ;n ih c ht m n gnort i gn t naig i ht , hc i m ohc n ih c ht n ut s , hc s n ik D ;c d oáig n irt táhp c v hn l 5 oeht hnìrt gn hc gnud i n i hp nâhp ,i ut oeht c d oáig uêit c M :m g oab hc oh k gnud i N — .)yàn c iv gnôc n ih c ht gnùc p l i hk gn t ohc oaig ht óc u ih máig naB( i ut a l oeht p l i hk gn t oeht c h m n gnort hnìrt gn hc a c u y hc gnud i n các i hp nâhp n ik d ,uêit c m hn cáx ,c h m n c ohc hc oh k gn d yâX — u ih máig naB a c m ihn hcárT )a nêiv oáig àv u ệih mái g naB aủc mệih n hcár T .2.2
 9. 57 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL .)i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l c b các ar hC :7 p t iàB .)i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l t ih t n c c n c các êk t il yãH :6 p t iàB :yâ i d p t iàb iah hnàht nàoh i l hn yãH ?oàn ht hn hnìrt yuq t m oeht ar n iD ?oàn s c nêrt p l c oáig u m rt c d oáig hc oh k ,n b oehT .c d oáig hc oh k p l c iv v n uh p t /n d gn h gn t ã ;)i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k p l gn t ã n B )iổut 6 – 3( oái g uẫm ẻrt c ụd oái g hcạoh ếk pậl hn àh nếi t cớưb các àv ức năc uểi h mìT .3 gnộđ tạoH ?c d oáig gnud i n a c uêit c m gn hn c t m hn p h ùhp gn rt iôm t m p c gnuc oàn ht màL :gn rt iôm ar o T — ?gn t oh auq gnôht n irt táhp c rt i gnom n b oàn n id gn hp gn hN :c d oáig gnud i n a c uêit c M — ?ìg m ihgn i rt gn hn c óc s rt gn v ih n B :gn t oh các gnud i N — :n hc a l n b àm hc oh k i ol t m a c m i c i v p h ùhp uas hn c aíhk 3 ar t iv àv àv hgn yus n B
 10. 81 NM ELUDOM | 67 . rt c d oáig hc oh k oàv a …, rt i v i m ih yugn àl oàn iv hnàh gn hn ; rt ohc m ih yugn yâg ht óc oàn …,t v noc ,gnùd ,gn d t v gn hn ,)…,gnaht c b ,gn , h ,oa( rt ohc m ih yugn yâg ht óc gn rt hnauq gnux oàn m i a gn hn téx mex n c nêiv oáig ,”nâht n b ohc nàot na v o B“ hnìrt gn hc gnort gnud i n T :1 d í V + :hnìrt gn hc gnort gnud i n các áoh ht c n c n b ,hc oh k gn d yâx ihK .i ut gn t oeht ,c v hn l các oeht gn d yâx c i m non m m c d oáiG hnìrt gn hC gnud i N .yàn uêit c m gn hn c t àl hcí c m i v n irt táhp c ”c d oáiG hnìrt gn hC gnud i N“ .c h u it oàv àv non m m gn rt rt naig i ht auq n irt táhp i gnom c uq t k gn hn , rt a c iáht àv íhc ý ,m c hnìt gn d iôun , rt hcác nâhn n id nàot n irt táhp i t gn h àl non m m c d oáig a c ”uêit c m“ gn hN :non m m c d oáig hnìrt gn hc gnud i n àv uêit c m gn hN — . rt i m a c t c ht gn rt n ih u ih àv téx mex gn g c ,i l mót ióN . y mât nauq c nên n v gn hn àl yâ .t ib cáhk t r ,gnêir t r n irt táhp p hn óc gn c rt i m ,i ut gnùc ,p l t m gnùc gnort íhc m hT . rt i m a c gn rt hnìt hc t hc tás nauq c iv auq rt a c n irt táhp s c t ib n hn àl n h c ht t iht cáhk hn c aíhk t M .hcít nâhp óc t ib u ih gn hn nêrt a d ”ial gn t rt“ ohc n v a c t hc hnít c u ih n b u ht i ht gnort rt a c n v c m N …,cáhk rt các i v ,nêiv oáig i v h nauq i m àv gn s c uc i v rt a c iáht , rt a c mât nauq gn hn ,i t n ih n irt táhp c m ,hnì aig hn c nàoh : hn hn c aíhk gn hn v t ib c iv auq rt gn t u ih gn g C .non m m c d oáig a c gn rt úhc i hp gn t i — rt u ih àl nêit u u y t c u i : rt a c n irt táhp s àv rt u iH — :uas n v các n mât nauq n c n b ,)i ut 6 — 3( oáig u m rt c d oáig hc oh k c p l cụd oái g hcạoh ếk gnựd yâx ểđ ức n ăc àv ởs ơC .1.3 :yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v n ih c ht ã n b p t iàb các uq t k u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT
 11. 77 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL .)31 gnart s mex( s oeht hnìm p l ohc hc oh k gn d yâx ht óc n b ,nêrt s c , c n c các T :nêiv oáig a c c hc t gn n hk , hnìrt ,m ihgn hniK — .hnìm c t nâd a c hcít c n yurt ,naig nâd i hc òrt ,táh iàb các ,náuq p t c t gnohp các ,hnìm êuq gnùv a c i h l các v c h n c , rt áoh n v V :2 d í V + …,gn hnárt uahn cáhk n it gn hp các a c iòc gn it , c gn t ib nâhp ,iún i gn nêrt nàot na i v c h n c oac iún gnùv rT …,nàot na oahp oá c m hcác ,gn ux ehg nêrt nàot na i gn hcác ,ehg/n yuht gn ux nêl hcác v c h c n c i l c n gnôs gnùv rT .nàot na gn nêrt i hcác t ib rt y d hc oh k nêl n c , hp hnàht rt i V :1 d í V + .hc oh k gnort c d oáig gnud i n các a c m i i ht , t hnìrt p x p s n hnít n c t u y gn hn àl gn c t it i ht ,íl a m i c . rt a c c ht gn s i gnort a hgn ý óc gnud i n các n hc a l gn gn c i t hnì aig gnùc rt a c t oh hnis gnort náuq p t ,m i c các c t b m N :n im gnùv a c ,gn hp a a c t c ht n ik u i :téx mex n c n b ,hc oh k p l ihk y v n uM .nêrt uên ã t nâhn gn hn p h t k hcác gn b hnauq gnux gn rt iôm i v p hn àoh gn hc rt c hcíhk n yuhk ó àm gn rt iôm t m ar o T .”c t rt n um nêiv oáig àm c iv gnôc gn hn n ih c ht gn g c rt hcíhk n yuhk“ àv ” rt a c òm òt ,ìk u ih s àv mât nauq gn hn gn pá “ ,” rt a c n irt táhp c m i v p h ùhp“ ,”m ih yugn gnôhk“ àl non m m c d oáig ohc p h ùhp gn rt iôm t m a c m i gn rt t nâhn gn hN .hnauq gnux gn rt iôm i v gnúhc a c cát gn t s auq n irt táhp àv gn s rT .y uêit c m gn hn c t m hn p h ùhp gn rt iôm t m ar o t oàn ht màl c iv v hgn yãh ,c d oáig hnìrt gn hc gnud i n àv uêit c m gn hn t gnás màl ihk uaS :p h ùhp gn rt iôm t m o T — …,?nauq cáig các gn b t hn u ihn c áhp máhk rt púig ht óc oàn gn t i ? hc n ih c ht m i i ht gnort tás nauq d ht óc oàn gn t i ?ìg uq ,ìg aoh ,ìg noC :oàn gn t i àl ó áoh ht c n c nêiv oáig ,”c uht neuq uq ,aoh ,yâc ,t v noc a c m i c các t ib n hN“ c ht n hn c v hn l gnort gnud i n T :2 d í V +
 12. 81 NM ELUDOM | 87 .oeht p it hc a c c d oáig uêit c m hn cáx c iv ohc púig s c àl gn c hc áig hná — .c d oáig gn rt iôm c oh ,c h y d gnùd ,páhp gn hp ,gnud i n v hn hc u i i ht p k àv n v gn hn yagn ar n hn nêiv oáig púig yàn nêyux gn ht áig hná c i V . hc cúht t k ihk uas àv n ih c ht hnìrt áuq gnort hnìrt gn hc n ih c ht c hc t c iv áig hná àv rt áig hná c iv n ih c hT — .oeht p i t hc oh k nêl c iv ohc s c màl t iht n c màl c iv àl hc oh k n ih c ht c iv áig hná :áig hná .4 c B .n irt táhp c v hn l các p h hcít gnud i n gn a hc gn t oh i M — .uahn cáhk gn t oh u ihn auq gnôht n l u ihn n ih c ht c ht óc gnud i n i M — :gn t oh hn cáX .3 c B .c rt t c h c ã rt gnud i n i v nauq nêil i m téx mex n c gnud i n n hc a L — . rt a c yàgn gn h t oh hnis hc gnort gn d a gn t oh các auq gnôht n ih ht c c d oáig gnud i N — ...,gn hp a ,n im gnùv m i c àv rt a c m i c các p h ùhp àv hnìrt gn hc gnud i n t áoh ht c gnud i n các àl ó u ih n c ,gnud i n hn cáx ihK — .ná , hc ,gnáht oàv t hnìrt oeht gnud i n các b nâhp n c ,non m m c d oáiG hnìrt gn hC gnort c v hn l các gnud i n T — :gnud i n hn cáX .2 c B .gn gn c gnort rt a c gn s n ik u i i v p h ùhp uêit c m hn cáx gn gn c àv m ahc a c n um gnom ,u c uhn oàv c n C — .hcárt hp gna n b àm i ut oeht non m m c d oáiG hnìrt gn hC oàv c n C — . rt gn t a c n irt táhp s àv úht gn h ,gn n hk oàv c n C — :uêit c m hn cáX .1 c B cụd oái g h cạoh ếk p ậl cớ ưb cáC .2.3
 13. 97 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL : rt v nit gnôhT — .m n c d oáig hc oh k p l ihk ý u l n c u i gn hn êk t il yãH :8 p t iàB :uas p t iàb hnàht nàoh p ihgn gn i v s aihc ,gn rt a c m n c d oáig hc oh k các k u c nêihgn ,c yãh n B măn cụ d oáig h c ạoh ếk pậL .1.4 )iổut 6 – 3( oáig uẫm ẻrt c ụd oáig hcạoh ếk pậl hnàh cựhT .4 gnộđ tạoH :hnàh n it c b cáC — : c n c cáC — ?n ih c ht ã n b p t iàb các ohc ìg u i gnus b i hp n c y ht n b ,i h n hp nit gnôht art m ik ihk uaS 3 GNỘĐ TẠOH ÁIG HNÁĐ ỰT
 14. 81 NM ELUDOM | 08 :m ihn hcárT — :gnud i N — :uêit c M — :m n gnort n ik S —
 15. 18 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL .”nêiv oáig i v ób n g m c hnìt óc rT“ àv ”n ig n c t yuq gn hn c u ih àv oàn ht hn c hc t c gn rt yàgn t m c t ib rT“ ,”uahn cáhk hcác u ihn oeht i hc àv gn rt n v iuv rT“ ,” v iuv i hc àv hcíht a i hc gn hn ,i hc òrt y ht mìt rT“ àl yàn n o iaig gnort non m m c d oáig a c gnud i N — .”gn rt i t i hc hcíht àv hcíht a i hc òrt ,i hc gn hn y ht mìt rT“ àv ” v iuv gn rt n àv gn rt i t gn s c uc i v ,nêiv oáig i v iám i oht y ht m c rT“ àl i ut 3 oáig u m a c u gnáht gn hn gnort uêit c m gn hN — : d íV . rt a c i ut i v p h ùhp ht c uêit c m àv gn t oh gn hn óc ìk i M .èh hgn ìk t m àv c h ìk iah ar aihc c m n t m ,gn ht gnôhT .)i ut 5 àv i ut 4 ,i ut 3( i ut i m ohc m n c d oáig hc oh k p l non m m gn rt u ih máig naB .aùm các àv nêihn nêiht i v hc t hc h nêil s auq rt a c cúx m c gn hn n irt táhp àv ,aùm v i yaht gn hn n ý úhc rt hcíhk n yuhk n c hc oh k n b t M .téx mex ý u l oàv a c nên aùm v i yaht gn hn ,ar iàogN .c ub t b b y ht m c gnôhk rt gn r o b m àl m n hc oh k t m p l gn rt nauq u i .non m m gn rt i t rt a c gn s i gnort n o iaig gn hn u d hná gnúhc ,hc oh k n b oàv m n gn h n ik s gn hn a oàn ht màl c iv v c s uâs hgn yus i hp n b ,iah hT . rt a c ìk u ih s àv mât nauq i m gn hn c hc m n n b púig s ó u i ,p l gnort rt các a c n irt táhp s v t ib cáhk s àv iág éb ,iart éb l t , rt gn l s v hgn yãH . rt v t ib i hp n b t h c rt ,hc oh k p l ihK .non m m gn rt t m a c c d oáig hnìrt gn hc n nauq nêil rt a c gn s i m n t m v hgn n b ihk p l c m n c d oáig hc oh K :yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v n ih c ht ã n b p t iàb uq t k u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT
 16. 81 NM ELUDOM | 28 c b cáC ?oàn s c nêrt a d n c hc oeht c d oáig hc oh k p l c i V . hc oeht c d oáig hc oh k n ih c ht àv hc oh k p l gn t ã n B ềđ ủh c oeh t cụ d oáig h c ạoh ếk pậL .2.4 .gn gn c gnort i gn i m yah hnyuh hp i v cát p h s hcíhk n yuhk ht óc àv oàn ht hn n irt táhp ã rt ar hc t t i h c gn hn ar o t n ik s gn hn ,a n n H .ó n ih c ht c iv a c a hgn ý c n hn m c àv n ik s các oàv aig maht ihk úht gn h s c n hn m c ht óc rt rt a c n irt táhp c m yah aùm t hc hnít n téx mex ý u l s óc c d oáig hc oh k gnorT .oàn ht hn c hc t àv oàn cúl oàv yàn n ik s gn hn c hc t n b c iv téx mex àl gn rt nauq u i ,c d oáig hc oh k p l c iv gnorT .)...,t iárT iG ,cipmylO i h n v hT ,puC dlroW hn( i ig ht a c n ik s các oeht hnis táhp hc các ;...,hniN c B — miL i H ,n ib óc i n gn hn — me êuq n iB ,gnòhP i H — n S uârt i hc i h L ,gnômH c t nâd a c i m aúl gn m L ,gn rT cóS — ogn ehg au i h L ,ná nêyugN t T ,uht gnurT t T : hn c t nâd a c gn ht n yurt áoh n v rt áig õr u ih àv i h c h rt púig ó n ik s gn hn auq gnôht ,i ht gn .gn rt p l hnàht yàgn ,t hn hnis c it i ub gn hn hn rt a c n irt táhp n o iaig yah gn rt i t gn s i n o iaig u d hná n ik s gn hn óc , d í V .gn rt i t yàgn gn h gn s c uc gnort c óc gnôhk gn ht gnúhc àm m ihgn i rt gn hn c óc rt ohc i h c gn hn ar o t gnúhc ìv rt áig óc ó n ik s gn hN .c d oáig hc oh k oàv a c gn c m n gn h ar n id n ik s gn hN :m n gn h ar n id n ik s gn hN .n h úhp gnohp àv n h oac c m nêl — rt a c t n id t s àv gn rt iôm i v h nêil i m ,nêiv oáig i v àv c h n b i v h nauq i m các p l t iht hn — n irt táhp s a c m i c s t m oeht nâut uêit c m àv gn t oh gn hn nên i ut oeht p l nâhp c rt ìv ,a n n H .p it k n o iaig gnort i m uêit c m àv gn t oh gn hn n oeht p it c b c óc ht óc gnúhc ,gn rt yàgn c iám i oht i hc iuv àv i m gn s c uc i v ihgn hcíht ht óc rt u N .hn c nêb nâht i gn , m ahc óc gnôhk àm gn rt yàgn c c iv od iám i oht gnôhk y ht m c àv gn rt n i m a v rt ,i ut 3 rt i v nêihn t áhk ón ìv yàn uêit c m gn hn gn d yâx ht óc n B
 17. 38 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL :yàgn/n ut hc oh k gn d yâX — :gn t oh gn m gn d yâX — :gnud i n gn m gn d yâX — :uêit c m hn cáX — . hc oeht c d oáig hc oh k p l c ht hcác uêN :01 p t iàB . hc oeht c d oáig hc oh k p l ihk t iht n c c n c các êk t il yãH :9 p t iàB :yâ i dp t iàb iah n ih c ht i l hn yãh n B ?ìg àl hc oeht c d oáig hc oh k p l
 18. 81 NM ELUDOM | 48 .p h hcít c d oáig m i nauq oeht hnìrt gn hc c n ih c ht àv t ib u ih n c nêiv oáig ,y v ì V . rt u nab hcác nâhn n id nàot n irt táhp m hn , rt a c gnuhc c l gn n gn hn àv íl mât hnít c uht gn hn hnàht hnìh n gn h gn d yâx c hc cáC . rt c d oáig gn t oh các auq gnôht n ih c ht c hc oeht p h hcít c d oáig c v hn l cáC .nêl n d úhp gnohp rt a c m ihgn hnik n v ohc màl àv p l rt a c úht gn h àv u c uhn các i v p h ùhp ón ohc màl c t p it nêiv oáig ó t , m ,ý i g t hc hnít óc gnuhk t m ar a hc àl ,c h nôm i v cáhk , hc oeht n c p it hcác a c m i c .gn hnis c h p l íhk gnôhk ohc màl àv rt a c úht gn h s gn pá ,c h y d hc oh k oàv nêihn u gn , c hnìt ar y x gn uh hnìt các a ht óc n h t oh hnil hcác t m ná oáig hn hc u i ht óc nêiv oáig péhp ohc yàn n c p it hcáC . rt i h ãx m c hnìt ,c ht n hn ,c l ht , gn nôgn t m các i ht gn n irt táhp ó auq ;...,péhg p l ,gn d yâx ,nád ,t c ,y ig p g ,n n ,uàm ôt , v hn o t gnás gn t oh các àv náot i v neuq màl , ht c ,n yuhc k ,táh ,c hn mâ ,i hc òrt ,gn n v c d ht ,i h ãx àv nêihn t gn rt iôm áhp máhk ,tás nauq hn m ihgn i rt rt ohc gn t oh gn hn nêihn t hcác t m p h i hp hcác gn b hc hnauq yaox gn t oh các c hc t nêiv oáig péhp ohc ,t oh hnil , m gn h hn s p c gnuc c ht hcác àl u ih c hc oeht p h hcít n c p it ,non m m c d oáig gnorT ềđ ủh c oeh t c ụ d oáig h cạoh ếk pậl ểđ ức n ăc c áC .1.2.4 :yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v n ih c ht ã n b p t iàb các uq t k u ihc i yãH IỒH NẢHP NIT GNÔHT :áig hná —
 19. 58 | )IỔUT 6 – 3( OÁIG UẪM ẺRT CỤD OÁIG HCẠOH ẾK PẬL n ik u i ; rt a c u c uhn ,gn n hK ;non m m c d oáiG hnìrt gn hC gnud i n ,uêit c M : t u y các a c i rt t v hn m ht ,n ik u i oàv c uht hp nàot nàoh n gn c oh iàd ht óc hnàh n it naig i ht ,n hp t m yah ht gn t , hn yah n l ,oàn ht hn hc n hc a l c iv ,nêihn yuT . rt a c úht gn h ,u c uhn t táhp t ux c oh ,hn cáx nêiv oáig od ht óc hC .)..., iáht ,i h ãx m c hnìt c v hn l n irt táhp v n h ht u óc i h ãx c v hn l c uht hc gn hn ; gn nôgn ,c ht n hn v n irt táhp ht u óc nêihn t c v hn l c uht hc gn hn : d í V( .hn t hn c v hn l các n irt táhp gn rt úhc nêiv oáig , ht c hc i m gnud i n oàv c uht ut ó oD . rt iáht ,c ht n ik ,gn n k các n irt táhp àv hnàht hnìh n it gn hp àl s hc a c gnud i N — .uahn cáhk ht óc p l các hc n ih c ht t hnìrt àv hc gn l s, hc t m n ih c ht naig i ht , hc nêt ,y v oD .)hnàh c ht àv tás nauq n ik u i óc rt( t hn t t c ó hc n ih c ht àv p x p s m i i ht ,n ik u i oàv c uht uT — .ó hc n ih c ht n ik u i àv rt a c úht gn h oàv c uht ut naig i ht t b m ig c oh iàd oék ht óc nêiv oáiG .n ut 4 n 1 t iàd oék ht óc hc t m gn ht gn hT .a n úht gn h nòc gnôhk rt ihk áuq iàd oék nên gnôhk , rt a c úht gn h n hnít n c hc t m n ih c ht naig i hT — . rt i v i g n g , ht c hc nêt t — :ý u l n c nêiv oáig , hc n hc a l ihk ,ar iàogN .hnauq gnux ar n id n ik s cáC — .nêiv oáig a c t ib u ih gn hn àv gn t Ý — ...;nauq cáig các gn d s gn t oh các ; rt a c úht gn h àv u c uhn gn pá gn t oh các ;t ht t v ,i hc ,t v các i v gn t oh các c hc t ht óc :gn t oh c hc t n ik u i — .)...,m c hnìt ,gn n k ,c ht n ik( rt a c óc ã m ihgn hniK — . rt a c gn n hk àv úht gn H — .non m m c d oáig hnìrt gn hC — :uas c n c gn hn nêrt a d nêiv oáig , hc n hc a l ihK
 20. 81 NM ELUDOM | 68 .)6/1( ihn u ihT t c uQ yàgN — .)i ut 5 p l ohc hnàd( c h u it gn rT hC — 5 gnáhT . H cáB hC — .gn h êuQ hC — .nêihn t gn t n ih s t m àv c N hC 4 gnáhT .)3/8( …,àb a c , m a c yàgN — 3 gnáhT .)hnì aiG hc c oh( gnôht oaiG hC — .)t v gn hc c oh( p ihgn hgN hC 2 gnáhT .ná nêyugN t T — 1 gnáhT .t v c hT hC — .)21/22( i b úhc các a c i h yàgN — 21 gnáhT .)gnôht oaiG hc c oh( t v gn hC — .)11/02( oáig ôc ,y ht a c i h yàgN — 11 gnáhT .)p ihgn hgN hc c oh( hnì aiG hC — .nâht n B hC 01 gnáhT .uht gnurT t T — 9 gnáhT .non m m p l ,gn rT hC — hC gnáhT :oáig u m ohc c h m n gnort n ik s àv hc n ik D : d í V ...;hnyuh hp c b các a c aig maht p h i hp S ;)...,gn rt àhn a c hníhc iàt ,t hc t v s c ;nêiv oáig a c c hc t gn n hk , hnìrt( gn rt àhn a c t c ht n ik ui ;)...,i h l n ik s các ,i h ãx ,nêihn nêiht( gn hp a a c t c ht

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản