intTypePromotion=3

Module Mầm non 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông - Vũ Thị Ngọc Minh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
969
lượt xem
132
download

Module Mầm non 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông - Vũ Thị Ngọc Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông giúp giáo viên mầm non nắm được những kiến thức cơ bản về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông cho trẻ mầm non đồng thời biết thiết kế các hoạt động lồng ghép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và an toàn giao thông - Vũ Thị Ngọc Minh

 1. 11 1 | GN¤HT OAIG NµOT NA CôD O¸IG µ V M ÖIK T ÕIT GNî¦L GN¡N GNôD öS CôD O¸IG ,GNê¦RT I¤M ÖV O¶B GNUD IéN P ÐHG GNåL CôD O¸IG GNé§ T¹OH C¸C ÕK TÕIHT 72 nm ELUDOM HNIM CỌGN ỊHT ŨV
 2. 72 NM ELUDOM | 21 1 gn d s ,gn rt iôm v o b c d oáig gnud i n péhg gn l hcác c m n nêiv oáig ,yàn eludom gnox c H .nêrt gnud i n các péhg gn l c d oáig gn t oh s t m a h hnim i ht gn .non m m gn rt rt a c c d oáig gn t oh các oàv gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig gnud i n péhg gn l hcác àv páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m õr màl s yàn eludoM .p h ùhp hcác t m hnàh n it c péhg gn l c iv gn t oh n hc a l ,péhg gn l gnud i n n hc a l t ib n c non m m nêiv oáig àl c d oáig gn t oh các oàv gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s ,gn rt iôm v o b c d oáig gnud i n péhg gn l c iv a c t hn gn rt nauq u i .non m m gn rt rt a c uahn cáhk gn t oh u ihn auq gnôht àv c ht hnìh u ihn i d n ih c ht c ht óc yàn c d oáig c i V .t iht n c àl non m m gn rt rt a c c d oáig gn t oh các oàv yàn gnud i n gn hn péhg gn l c iv ìht uq u ih óc gnôht oaig nàot na c d oáig àv m ik t it gn l gn n gn d s ,gn rt iôm v o b t ib rt ohc c d oáig c iv ,nêihn yuT . hn t yagn gn l gn n n ugn m ik t it gn d s t ib àv gn rt iôm i v n iht nâht gn s t ib ,gn s c uc a c rt áig gn hn gn rt nârt àv ýuq uêy t ib ,hnauq gnux gn rt iôm i v i c c hcít iv hnàh àv iáht óc rt ohc púig s rt a c yàgn gn h c d oáig gn t oh các oàv gnôht oaig nàot na c d oáig àv m ik t it gn l gn n gn d s ,gn rt iôm v o b c d oáig a c iv ,ó oD .i m rt áig gn hn uht p it d non m m rt ,hcác nâhn v hnìh hn àv n irt táhp gna i ut a l .c n t a c t t nâd gnôc hnàht rt me rt c d oáig c iv ohc gn rt nauq c s t h u nab s c ,gn t n n o t ,c d oáig gn ht h gnort nêit u c h p c àl non m m c d oáiG .gn gn c gnort àv nâd c uq c d oáig gn ht h a c c d oáig hnìrt áuq gnort n ih c ht c i hp ,iàd uâl c iv t m àl yâ .gn rt nauq gnùc ôv àl gnôht oaig nàot na àv gn l gn n n ugn v o b ,gn rt iôm v o b c d oáig c iv y v ì V .i gn noc a c c ht ý od àl nêrt gn oáb gn rt n ih ar yâg n b c nâhn nêyugn gn hn gnort t M .gnôht oaig n n iat n v àl t ib c àv gn l gn n n ugn t ik n c c yugn i t n d nêihn nêiht nêyugn iàt n ugn m ig yus s v ,gn rt iôm m ihn ô n n v hcáb p c t r n v gn hn i v t m i i hp gna gnêir ión maN t i V àv gnuhc ión i ig ht nêrt c n các ,yan yàgn hn c i b gnorT NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 3 1 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT . rt ohc gn rt iôm v o b c d oáig gn t oh các k t iht úht gn H — .non m m gn rt gnuhc ión rt c d oáig gn t oh các k t iht c iv oàv gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig gnud i n p h hc ít c c hcíT — ộ đ i áht ềV .3 .non m m rt ohc gnôht oaig nàot na c d oáig àv m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig gnud i n péhg gn l c d oáig gn t oh các c k t ihT g năn ĩ k ềV .2 .non m m rt i v i gnôht oaig nàot na c d oáig àv m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig a c páhp gn hp àv gnud i n ,uêit c m c hn cáX — .non m m rt i v i gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig v n b c m in iáhk c uêN — cứht nếi k ềV .1 ỂHT ỤC U ÊI T CỤM .non m m gn rt rt a c c d oáig gn t oh các oàv gnôht oaig nàot na c d oáig àv m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b gnud i n péhg gn l gn t oh các k t iht t ib i ht gn non m m rt ohc gnôht oaig nàot na c d oáig àv m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig v n b c c ht n ik gn hn c m n non m m nêiv oáig ,yàn eludom gnox c H G N UHC U ÊI T CỤM UÊI T CỤM .B .nauq nêil óc u il iàt s t m mêht o hk maht nên i ht gn ,hnàh n ih non m m c d oáig hnìrt gn hc gn v m n ;GM rt a c íl hnis mât m i c táuq iáhk c u ih n c non m m nêiv oáig ,yàn eludom c h ihk c rt , uq u ih c uht p it c iv ,nêihn yuT .c h t it 51 ohc k t iht c eludoM . rt c d oáig gn t oh các oàv gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n
 4. 72 NM ELUDOM | 41 1 ?non m m rt ohc uq u ih àv m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig àl oàn hT ?non m m rt ohc gn rt iôm v o b c d oáig àl oàn hT :non m m rt i v i uas m in iáhk các v oàn ht hn u ih ) hc( hna ,hnìm a c c d oáig m ihgn hnik gn B non mầm ẻrt iớv i ốđ gnôht oai g nàot na c ụd oáig ;ảuq u ệih ,mệik tếit gn ợưl g năn gnụd ửs c ụd oáig ;gnờưrt iôm ệv oảb cụ d oáig mệi n i áhk uểi h mì T :1 gnộđ tạoH )tếit 5( NON MẦM ẺRT IỚV IỐĐ GNÔHT OAIG NÀOT NA CỤD OÁI G ÀV MỆI K TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS CỤD OÁIG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB CỤD OÁI G ỀV MỆI N IÁHK 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .gnôht oaig nàot na c t yuq các n ih c ht ,m ik t it gn l gn n gn d s ,gn s gn rt iôm p — hc s — hnax màl gn t oh các aig maht c c hcít gn gn c gn n v ,n yurt nêyut c c hcíT —
 5. 5 1 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT t oh ohc t iht n c gn l gn n àv u il t v n ugn cáht iahk i gn noc i n àl gn rt iôM .i ol nâhn àv i gn noc a c gn s naig gnôhk àl gn rt iôM .gn d s at gnúhc àm t v gn hn ,úrt c at gnúhc àm àhn iôgn yah c m gnàl , hp hnàht , at gnúhc àm t iárt ,n at gnúhc àm m hp c ht ,gn u at gnúhc àm c n , ht at gnúhc àm íhk gnôhk a c p h t àl ht óc gn rt iôM .gn r iv m hp óc ,p t c hp m in iáhk t m àl gn rt iôm m in iáhk ,y v hN .i gn noc gn gn c a c ,nâhn ác gn t a c n irt táhp s àv gn s i n gn h hn óc ,hnauq oab i h ãx — t hnik ,c h áoh ,íl t v hn iàogn nêb n ik u i các p h gn t àl i gn noc a c gn s gn rt iôM .gnúhc a ig cát gn t h nauq i m àv hnis ôv ,hnis u h ht t v các c t t m g oab gn rt iôm ,y v hN .i gn noc gn s c uc gn l t hc i t nauq nêil p it c rt i h ãx àv nêihn t t nâhn các m g oab hc àm ,nêihn nêiht nêyugn iàt i t téx gnôhk p h a hgn oeht gn rt iôM .i h ãx h nauq ,nauq hn c ,gnás hná ,c n ,t ,íhk gnôhk ,nêihn nêiht nêyugn iàt hn i gn noc a c t ux n s ,gn s hnis s ohc t iht n c i h ãx àv nêihn t t nâhn các c t t àl gn rt iôm ,gn r a hgn oehT .”nêihn nêiht àv i gn noc a c n irt táhp ,i t n t s ,t ux n s gn s i i t gn h hn óc ,i gn noc hnauq oab uahn i v t iht t m h nauq ,o t nâhn t hc t v t u y àv nêihn nêiht t u y các m g oab gn rt iôM“ :5002 ,gn rt iôm v o B t uL oehT gn rt iôm m in iáhK gn ờưrt i ôm ệv oảb cụ d oáig mệi n iáh K .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .yàn m in iáhk gn hn v t ib u ih mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh ) hc( hnA ?non m m rt ohc gnôht oaig nàot na c d oáig àl oàn hT
 6. 72 NM ELUDOM | 61 1 .éb t yagn gn rt iôm i v i m ihn hcárt óc ,n iht nâht gn s t ib àv t t iv hnàh ,c ht ý óc ;hnauq gnux gn s gn rt iôm v t ib u ih rt púig hn t yagn rt ohc gn rt iôm v o b c d oáig ,y v ì V .i m i gn noc hcác nâhn hnàht hnìh c iv ohc nêit u n it gn hn o t ,nâd c uq c d oáig gn ht h gnort nêit u uâhk àl non m m c d oáig ìv gn rt nauq t r àv iàd uâl c d oáig hnìrt áuq àl non m m rt ohc gn rt iôm v o b c d oáiG .hnauq gnux gn rt iôm i v i rt a c iv hnàh ,gn n k , iáht ,c ht n ik auq n ih ht ,i ut a l i v p h ùhp gn rt iôm n v các n mât nauq s óc ,gn rt iôm v gn s t ib u ih gn hn rt n irt táhp m hn hcí c m óc c d oáig hnìrt áuq àl non m m gn rt rt ohc gn rt iôm v o b c d oáiG :u ih ht óc nêrt m in nauq oeht a d ,y v hN .”iàd uâl àv t m c rt gn rt iôm n v t yuq i ig páhp i ig gn hn ar a ht p t àv hnìm t gn n k ,m ihn hcárt ,iv hnàh , iáht ,c ht n ik m g oab ,gn rt iôm n v gn hn c rt mât nauq àv t ib u ih s c h i gn n irt táhp m hn“ hnìrt áuq àl u ih c ”gn rt iôm c d oáiG“ m in iáhk ,8991 m n c uq p ih nêiL n irt táhp hnìrt gn hC u il iàt oehT gn rt iôm v o b c d oáiG …yâc cós m hc àv yâc gn rt ,i ht cár t t íl x àv mog uht ,n d téuq ,hn yuq i n gnú cár t v àv hnis v i ,p n n gn ,gnàg n g i rt iàogn àv p l gnort i hc ,gnùd p x p s ,nâhn ác hnis v : hn gnêir àv gnuhc hnis v nìg ig gn t oh các aig maht c ht ý óc i hp non m m gn rt gnort i gn i m ìht ,p — hc s — hnax non m m gn rt gn rt iôm ohc v o b n uM : d í V .nêihn nêiht nêyugn iàt m ik t it ,íl p h gn d s àv cáht iahk ,gn rt iôm ohc ar yâg nêihn nêiht àv i gn noc od u x uq u h các c hp c hk ,n hc n gn ,iáht hnis gn b nâc o b m ,p hc s ,hnàl gnort gn rt iôm ohc ig gn t oh gn hn àl gn rt iôm v o B gn rt iôm v o B .hnìm a c t ux n s gn t oh àv gn s c uc gnort ar o t i gn noc od i ht hp t hc các gn a hc i n àl gn c gn rt iôM .t iárt hnauq oab naig gnôhk àv t iárt nêrt i t n t t hc t v gn d các t n ugn t b u i gn noc a c hc l ud ,áoh n v àv p ihgn gn ,mâl ,gnôn ,gnôc m hp n s cáC ...óig ,gn n ,i c g ,íhk u d ,naht hn gn l gn n gn d các àv n s gnáohk ,íhk gnôhk ,c n ,t hn gn s i àv t ux n s gn
 7. 7 1 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT …t ihn a ,u irt y ht ,óig gn l gn n ,i rt t m gn l gn n àl ó ,n h ôv gn l gn n àl i g nòc ,iàd uâl gn d s ht óc gn l gn n các àl iaH .)..., m u d ,naht ,t íhk ,n i gn l gn n n ugn các àl ó ,n h u h gn l gn n àl i g nòc( t ik n c ,m ih nahk c yugn óc gna àv u ihn gn d s c gn l gn n các móhn àl t m :móhn iah c uht u y hc gn l gn n n ugn các ,yàgn gn h gn s i gnorT .t v a c x c b gn n hk hn cáhk gn n hnít s t m ohc gn rt c nòc gn l gn n ,nêihn t c h aohk gnort ,ar c hT .”t v t m a c gnôc ar hnis gn n hk ohc gn rt c íl t v gn l i “ àl a hgn hn c gn l gn n ,t i V gn it n i t gnorT .t gnòl gnort d nàt gn l gn n àv i rt t m gn l gn n àl u y hc t hc t v nêyugn iàt gn d t m àl gn l gn N .i h ãx àv gn s i a c uahn cáhk c v hn l u ihn gnort gn d s c yàn m in iáhk ,gn r t r ùrt m hp t m àl gn l gn N gn l gn N ảu q uệi h àv mệik tếit gn ợưl gn ăn gn ụd ửs cụ d oáig mệi n iáh K .2 .non m m gn rt rt a c yàgn gn h t oh hnis àv gn t oh các ,gn uh hnìt các gn d n t àv )gn rt iôm gnort c d oáig( rt a c gn s gn rt iôm hníhc gnort yagn hnàh n it c n c yàn c d oáig c iv ìht )gn rt iôm ìv c d oáig( gn s gn rt iôm i v i rt a c c c hcít iv hnàh , iáht hnàht )gn rt iôm v c d oáig( gn rt iôm v t ib u ih c ht irt gn hn n yuhc hnìrt áuq y v ìv hníhC .hnauq gnux gn rt iôm i v i rt a c c c hcít iáht hnàht hnìh ó s c nêrt , rt ohc gn rt iôm v t ib u ih gn hn p c gnuc àl non m m rt ohc gn rt iôm c d oáig a c t hc n B .non m m rt ohc gn rt iôm v o b c d oáig hnìrt áuq gnort uahn i v rt h ,i l auq gn cát àv t iht t m h nauq óc yàn n c p it hcác aB .gn rt iôm i t gn cát gn n k các ,gn rt iôm v c ht n ik các s c nêrt gn rt iôm a c n v các c rt m ihn hcárt óc ,gn rt iôm n mât nauq iáht rt hnàht hnìh c d oáig àl gn rt iôm ìv c d oáiG . rt a c c ht gn s gn rt iôm i v n il n g n c gn rt iôm c d oáiG .c h y d c l n ugn t m hn gn rt iôm gn d s àl gn rt iôm gnort c d oáiG .i gn noc i t gn rt iôm àv gn rt iôm i t i gn noc a c gn cát gn hn v c ht n ik gn hn p c gnuc ,uahn i v gnúhc a ig h nauq i m àv ón a c n hp hnàht các ,gn rt iôm v n b c c ht n ik các rt ohc b gnart àl gn rt iôm v c d oáiG .”gn rt iôm ìv àv gn rt iôm gnort ,gn rt iôm v n ih c ht c gn rt iôm c d oáiG“ :àl non m m rt ohc gn rt iôm c d oáig vn b c gn h hn aB
 8. 72 NM ELUDOM | 81 1 .non m m rt i v i gn rt iôm v o b c d oáiG — :a c uêit c m hcít nâhp àv hn cáx yãh ) hc( hna ,hnìm a c c d oáig m ihgn hnik gn B non mầm ẻrt i ớv i ốđ g nôht oai g nàot n a cụd oáig àv ảu q uệi h ,mệik tếi t gn ợưl gnăn gnụ d ửs cụ d oáig ,gn ờưrt iôm ệv oảb c ụd oái g uêit cụm hc í t nâhP :2 gnộđ tạoH .gnôht oaig nàot na n v i v i c c hc ít iv hnàh àv iáht óc rt ó t ,i ut a l i v p h ùhp gnôht oaig nàot na n v n mât nauq s óc ,)c uht neuq gnôht oaig oáb n ib s t m àv gnôht oaig nè u ih nít i v neuq màl ;TGTP các nêrt i ihk , b i ihk nàot na ;c uht neuq TGTP s t m( gnôht oaig v gn s c ht n ik gn hn rt hnàht hnì h m hn hc í c m óc c d oáig hnìrt áuq àl non m m gn rt rt ohc gnôht oaig nàot na c d oáiG gn ôht oaig n àot na cụ d oáig mệi n iáh K .3 .p h ùhp ,c m gnú hcác t m gn l gn n gn d s gn n k/iv hnàh óc ,c c hcít iáht óc ó t ,gn l gn n àv gn rt iôm a c n v các v c ht n ik rt hnàht hnìh m hn ,hcí c m óc c d oáig hnìrt áuq àl non m m rt ohc uq u ih àv m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,y v hN .t oh hnis àv v hc d ,t ux n s hnìrt áuq các ohc t iht n c gn l gn n u c uhn o b m n v àm gn l gn n gn d s b t iht ,n it gn hp các a c gn t oh ohc gn l gn n íhp ihc m ig ,gn l gn n ht uêit c m m ig m hn íl p h hcác t m gn l gn n gn d s àl uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s ,y v hN .)maN t i V c h gn nôgN n i V ,t i V gn it n i T( i l gnam màl c iv a c c ht uq t k àl uq u iH uq u iH .m ik t it gnôhk àl s iãht a ht áuq gnás u ihc b t iht gnùd gn hn ,c l ht i t gn h hn s u y áuq nè gnás hná ,p ht áuq t us gnôc nè gnùd : d í V .c iv gnôc uq u ih àv e hk c s i t gn h hn c m n gn d s hc n h àl a hgn óc gnôhk m ik t iT .)maN t i V c h gn nôgN n i V ,t i V gn i t n i T( m hp íhp gnôhk ,c m gnú gn d s àl m ik t iT m ik t iT
 9. 9 1 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT ,gn rt iôm i v i gn noc ,t v c ht ,t v gn a ig h nauq i m v ,i gn noc a c gn s gn rt iôm v nâht n b a c u nab t ib u ih gn hn c uêN — c ht n ik V .a : ht óc non m m rt ,gn rt iôm v o b c d oáig c ihk uaS n on mầm ẻr t iớv iốđ g nờưr t i ôm ệv oảb cụd oái g uêi t cụM .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .non m m rt ohc gnôht oaig nàot na ,gn l gn n uq u ih àv m ik t it gn d s ,gn rt iôm v o b c d oáig uêit c m v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i ) hc( hnA .non m m rt i v i gnôht oaig nàot na c d oáiG — .non m m rt i v i uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáiG —
 10. 72 NM ELUDOM | 02 1 gnôhk ihk )púig n l i gn ión c oh( t uq ,nè t t t :gn l gn n m ik t it gn d s i ut a l i v p h ùhp , ht c màl c iv s t m c n ih c hT — gn n k V .b .i gn noc a c gn s c uc i v uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c iv a c hcí i l c hcíht i iG — .gn l gn n àv i gn noc a ig h nauq i m c uêN — .gn l gn n a c i l hcí ,gn l gn n i ol các c ar K — .gn l gn n v nâht n b a c u nab t ib u ih gn hn c uêN — c ht n ik V .a : ht óc non m m rt ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig c ihk uaS no n mầm g nờưrt gno rt ảu q uệih àv mệi k tếit gn ợưl g năn gnụ d ửs cụd oái g uêi t cụM .2 ...n t v noc các ohc ,yâc i t ,yâc gn rt aig maht ,c h p l , àhn hnis v :gn rt iôm v o b gn t oh các aig maht c c hcít àv mât nauQ — .hnauq gnux gn rt iôm i v i gnú gnôhk iv hnàh i v hnìt gn gnôhk àv gnú iv hnàh i v hnìt gn s n ih hT — .gn h êuq a c gn it i n hnad a ,hn c gnohp gn hn nìg ig ,ýuq uêY — .iôun t v noc ,i c yâc cós m hc hcíht ,nêihn nêiht i g n g ,ýuq uêY — m c hnìt — iáht V .c .gn rt iôm v o b c c hcít iv hnàh các n ih c ht c iv gnort hnauq gnux nâht i gn àv èb n b i v cát p h , s aihC — .hn yuq i n gnú gnàg n g i hc gnùd t c ,p n n gn gnàg n g àhn ,c h p l hnis v ,nâhn ác hnis v ig :gn rt iôm v o b ,nìg ig ht c màl c iv s t m c n ih c hT — gn n k V .b .gn rt iôm v o b nâht n b a c ht c màl c iv gn hn c nêl ión ó t ,i gn noc a c gn s c uc i v i n b gn rt iôm a c i h cát àv hc s gn rt iôm a c hc í i l c hcíht i iG — .nâht n b ohc ht c hnis v nìg ig ,cós m hc hcác c ióN — . rt i n gn rt iôm v o b àv t v noc v o b ,i c yâc v o b cós m hc hcác v ,gn rt iôm v o b àv gn rt iôm m ihn ô s v
 11. 1 2 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT .gnôht oaig aig maht ihk gnú gnôhk iv hnàh i v hnìt gn gnôhk àv gnú iv hnàh i v hnìt gn — .TGTA c d oáig v gn t oh các hcíht uêY — .gnôht oaig hn yuq n ih c ht c c hcíT — m c hnìt — iáht V .c . b i ,ex ,uàt i ihk hnim n v iv hnàh n ih c hT — .TGTA v ias/gnú iv hnàh t ib nâhP — .TGTA hn yuq s t m c n ih c hT — gn n k V .b .)n d hc n ib móhn ,hn l u ih n ib móhn ,m ih yugn oáb n ib móhn ,m c oáb n ib móhn( b gn gnôht oaig u ih oáb n ib móhn 4 neuq màl àv gnôht oaig nè u ih nít các c K — .gn c gnôc i n i hc iuv àv TGTP gn d s , b i i gn : b gn TGTA o b m hn yuq s t m c ióN — .TGTP s t m t ib nâhp àv nêt gnú i G — c ht n ik V .a : ht óc non m m rt ,TGTA c d oáig c ihk uaS n on mầm ẻrt ohc T G T A cụd oái g uêi t cụM .3 .m ik t it gn l gn n gn d s gn t oh các aig maht c c hcít àv mât nauQ — .gn l gn n gn d s c iv gnort gnú gnôhk iv hnàh i v hnìt gn gnôhk àv gnú iv hnàh i v hnìt gn s n ih hT — .nêihn nêiht i g n g ,ýuq uêY — m c hnìt — iáht V .c .m ik t it gn l gn n gn d s iv hnàh các n ih c ht c iv gnort hnauq gnux nâht i gn àv èb n b i v cát p h , s aihC — .gn l gn n gn d s gnort m ik t iT — …yat a r ,gn u i hp a v c n gn l y l ,i hc màl c oh v gn d s iát u il nêyugn các ,t m t m y ig gn d n t ,t iht n c
 12. 72 NM ELUDOM | 22 1 .yàn n v v t ib u ih mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh ) hc( hnA ?ìg gnud i n gn hn m g non m m rt ohc gnôht oaig nàot na c d oáiG .3 ?ìg gnud i n gn hn m g non m m rt ohc uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáiG .2 ?ìg gnud i n gn hn m g non m m rt ohc gn rt iôm v o b c d oáiG .1 :n g n gn hcác t m yâ uas i h uâc các i l rt àv hgn yus yãh ) hc( hna ,hnìm a c c d oáig m ihgn hnik gn B non mầm ẻrt i ớv i ốđ g nôht oai g nàot n a cụd oáig àv ảu q uệi h ,mệik tếi t gn ợưl gnăn gnụ d ửs cụ d oáig ,gn ờưrt iôm ệv oảb c ụd oái g g nud i ộn hc í t nâhP :3 gnộđ tạoH
 13. 3 2 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT .gn d s ihk uas hc gnú i hc ,gnùd n d t C • :gn rt iôm v o B + .t v noc t ig c oh hná gnôhk ,yâc b gnôhk ,uâs t b ,ál ual ,yâc ohc t i x ,c n i t ,yâc gn rt ,iôun t v ohc gnón gn hc ,tér gn hc ,c n gn u ,n t v noc ohc ,t v noc các ohc n c ht b n uhc :gn rt yâc ,iôun t v cós m hC + :gn rt iôm v o b aig mahT — .gn d s auq ã u il nêyugn gn hn t i hc gnùd màl ;gnùd ,i hc nìg ig ;c n ,n i m ik t it :t oh hnis gnort m ik t iT — .TM VB aig mah t ;t oh hn is gnort m ik t it :hn auq gnux gn r t iôm v o b mât nauQ .c …t v noc àv yâc cós m hc ,hnax yâc gn rt ,i ht cár mog uht ,nêyux gn ht i hc ,gnùd ,p l gn rt ,a c àhn n d ual ,n d téuq ;hn yuq i n gnú hnis v i ,cár t v ,gn rt iôm v o b ,cós m hc :hc s gn rt iôm ohc màl gn t oh cáC + ...t v gn i h t ig ,yâc áhp t hc ,hn yuq i n gnú gnôhk hnis v i ,cár t v :i gn noc a c gnú gnôhk iv hnàh od ...t v gn ,i gn a c t oh hnis gnort i ht t hc ,ióhk ,i b ,cár :n b gn rt iôm màl nâhn nêyugN + :hc s gn rt iôm ohc màl gn t oh các ,n b b gn rt iôm nâhn nêyugN — .)m ihn ô gn rt iôm( n b gn rt iôm ,hc s gn rt iôm t ib nâhP — .TM VB ,cós m hc gn t oh các ;m ihn ô b gn rt iôm màl nâhn nêyugn ;m ihn ô b gn rt iôm ,hc s gn rt iôm t ib nâhp :QXTM v t ib u iH .b ...c n táoht ,c n p c gn ht h ,hnis v uhk ,n v ,nâs )p b ,n gnòhp , gn gnòhp ,hcáhk gnòhp( àhn :hnì aig gn rt iôM — .c n táoht gn ht h ,c n n ugn ,t v noc ,hnax uar ,m n uâl yâc ,aoh yâc ,hn c yâc :hnax yâc i ol các ,p l/móhn a c ,gn rt a c i hc nâs ; rt n uq hníhc hnàh gnòhp i hk ;n c hc t gnòhp i hk ;p t c h v c hp gnòhp i hk ; rt a c i ut các oeht oáig u m p l/móhn gnòhp i hk :m g non m m gn rt gnort gn rt iôM — .hnì aig gn rt iôm ;non m m gn rt gnort gn rt iôm :gn rt iôm t ib n hN .a g nốs gn ờưrt i ôm àv iờưgn noC .1.1 no n mầm ẻr t o hc gnờưr t iôm ệv oảb cụ d oái g gn ud i ộN .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT
 14. 72 NM ELUDOM | 42 1 .óig ar i i hp ihk n hk t b , m i t iB .óig hnárt oàv ar a c , s a c gnó ,ot óig óc i rt ihk iàogn ar i gnôhk :óig hnárt páhp n iB — .íhk gnôhk gnort i b yâg tác t gnut màl i ht óig ,i c yâc ,àhn yâg hn m óiG :óig a c i h cáT — …u il nêihn c m ik t it ,n h hnahn y hc èb n yuht ,t v s t m n yuhc id màl , m tám íhk gnôhk ohc màl óiG :óig a c hcí i L — óiG .a nêi hn nêih t gnợưt nệi h ốs tộm iớv iờưgn noC .3.1 …iògn gnôs , h oa gn ux cár t v gnôhk ,t v gn n b n s gnôhk , màl ,gn uhc màl ,gn u ohc ,n ohc :t v noc các v o b cós m hc i gn noC — .gn r áhp gnôhk , c nêl m ig gnôhk ,hnàc b ,yâc t hc gnôhk , c hn ,uâs t b ,c n i t ,nâhp nób ,yâc gn rt :i c yâc v o b cós m hc i gn noC — gn rt iôm àv t v c ht ,t v gn i v i gn noc a ig h nauq i M .c .íhk gnôhk gnort ixo gn l gn t àv íhk gnôhk hc s c l :tám gnób ohc ,hnàl gnort íhk gnôhk púig t v c hT — .t v gn s t m a c i n àl t v c hT — …y ig màl ,gnùd màl ,c uht màl ,àhn màl g p c gnuc t v c hT — .t v noc các àv i gn ohc n c ht p c gnuc t v c hT — gn rt iôm àv t v c ht ,i gn noc i v t v c ht a ig h nauq i M .b .t ohc uàm t hc p c gnuc t v gn a c nâhp ,t hc cáX — .n irt táhp yâc púig nób nâhp p c gnuc ,p x i t t ohc púig t v gn — .írt i ig ,àhn gnôrt i gn noc púig t v gn — .áoh gnàh hc ,gn ur yàc :i gn noc ohc oék c s p c gnuc t v gn — .i gn noc ohc ,gnùd ,oá n uq ,c uht màl u il nêyugn ,m hp c ht n ugn p c gnuc t v gn — gn rt iôm àv t v gn ,i gn noc i v t v gn a ig h nauq i M .a tậv c ựht ,tậv gn ộđ iớv iờưgn noC .2.1 .gn c gnôc i n hn c hk ,ot ión gnôhK • .hn yuq i n gnú hnis v i ,cár t v ,cár i ol nâhp àv mog uhT • .m n hk gn b i hc ,gnùd iùhc uaL •
 15. 5 2 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT púig c n ,n irt táhp àv gn s c n n c hnax yâc ,t v noC .n u n ,àhn ual ,oá n uq t ig ,a r m t ,gn u c n n c i gn noc :c n a c hcí i L — c n v o b páhp n ib ,m ihn ô c n nâhn nêyugn ,c n a c hcí i L .b .t oàv t hc aóh ,i ht cár p it c rt gnôhk ,t ohc nòm ióx gn hc yâc gn rt :t v o b páhp n iB — .t o t i c yâc gn rt gnôhk ,t oàv t hc aóh ,i ht cár i gn noc od :m ihn ô b t nâhn nêyugN — .áig ýuq nêyugn iàt u ihn ig u l i n àl t ;n irt táhp cús aig àv gn rt yâc ohc púig t .cús aig àv gn rt yâc ,i gn a c i n àl t :t a c hcí i L — t v o b páhp n ib ,m ihn ô t nâhn nêyugn ,t a c hcí i L .a )hnảc gnắht mal hnad àv gnừr ,cớưn ,tấđ( nêyugn iàt àv iờưgn noC .4.1 .cús aig ,gn hnác ,a c àhn mìhc p gn c oh iôrt n uc : l ,oãb a c i h cáT — .gn r t ,gn r áhp t hc i gn noc : l ,oãb nâhn nêyugN — l ,oãB .d .n i t c nâhc i d ,ot yâc c g i d a m úrt gn gnôhk ,a m oá c m ,nón , m i :a m hnárt páhp n iB — .tán p d b i c yâc ohc màl nòc á a M .gnùd hc s c n óc gnôhk i gn noc ,t hc b môt ,ác n n d d n b ,c b gnôs , h ,oa c n ohc màl gnôs , h ,oa gn ux n b t hc các oeht n uc a m ,t l p gn yâg ot a m :a m a c i h cáT — …n i y ht ohc gn l gn n n ugn ar o t a m ,íhk gnôhk aòh u i púig a m ,n b i b iôrt a r ,t v gn ,i gn ohc c n p c gnuc ,t t hnax i c yâc púig :a m a c hcí i L — .íhk gnôhk gnort oàv t ,i b gnut n uc ot i ht óig ,ne yâm óc :a m p s i rt c náo àv t ib n hN — a M .c ...gn n hnárt yâc nát i d tám gnób gn d n t ,gnart u hk oe ,nón , m i :gn n hnárt páhp n iB — .náh n h yâg yàgn u ihn ot gn n ,u hc óhk ,c b gnón i gn noc ohc màl ot gn n :gn n a c i h cáT — ...c m m n ,n uhk iv t id gn n ;n irt táhp i c yâc púig …aúl ,cóht ,oá n uq ôhk màl gn n :gn n a c hcí i L — i rt t m àv gn N .b
 16. 72 NM ELUDOM | 62 1 . i gn no c a c gn s c u c ohc n h t t v c hp ó t ,c c iv màl ). .. hn ít i v yám , t i g yá m ,h n l t ,n i m c i n , t uq , t ih n aòh u i yám ,i à ,i v i t( b t i ht cá c ohc pú ig ,gn ás hn á p c gn uC :n i a c h c í i L — gnợưl gnăn aủ c h c í iợL .2.2 .c n gn l gn N — .óig gn l gn N — .i rt t m gn l gn N — .)..., r ,m r ,naht ,i c ,sag ,u d ,gn x ( u il nêihN — .n i — :m g gn l gn N g nợưl g năn ềv tếi b uểi H .1.2 n on mầm ẻr t ohc ảu q uệih àv mệi k tếit gn ợưl g năn g nụd ửs cụ d oáig g nu d iộ N .2 . s hc l hcít id ,hn c gn ht ,mal hnad các nêl y b v t iv , u gnóhp ,cár t v ,yâc b gnôhk ,hn c gn ht ,mal hnad nìg ig ,gn rt nârt : v o b páhp n iB — ...írt i ig i n ,i gn noc ohc ,nêihn nêiht ohc p v o t :hn c gn ht ,mal hnad a c gn d cáT — vo b páhp n ib ,hn c gn ht mal hnad các a c gn d cáT :hn c gn ht mal hnaD .d .gn r gn rt c c hcít ,gn r áhp t hc gnôhk :gn r v o b páhp n iB — .t v o b ,t l l gn hc gn r ,ýuq c uht v u ihn àv g p c gnuc gn r ,ýuq t v gn iàol u ihn a c i n àl gn r :gn r a c gn d cáT — gn r v o b páhp n ib ,gn r a c gn d cáT .c .c n gn ux n b t hc i ht àv n b cár t v gnôhk ,m ik t it c n gn d s :c n v o b páhp n iB — ...t v c ht ,t v gn a c t hc cáx ,t ux n s hnìrt áuq gnort t hc aóh các ,íl x auq a hc i ht c n ,t oh hnis i ht cár : hn c n oàv n b t hc các od :m ihn ô c n ohc màl nâhn nêyugN — ...c n h ,c n nuhp ià ,c n nêiv gnôc :gn rt iôm ohc p v o t àv íhk gnôhk aòh u i
 17. 7 2 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT .non m m rt ohc gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig gnud i n các ohc páhp gn hp gn t hcít nâhp àv nêt uên yãh ) hc( hna ,hnìm a c c d oáig m ihgn hnik gn B :i h uâC non mầm ẻrt iớv i ốđ gnô ht oai g nàot na c ụd oáig àv ảuq u ệi h ,mệik tếi t gnợưl g năn g nụd ửs cụ d oái g ,gnờưrt iôm ệv oảb cụ d oái g páhp gnơưh p h cí t n âhP :4 gnộđ tạoH .)n d hc n ib móhn ,hn l u ih n ib móhn ,m ih yugn oáb n ib móhn ,m c oáb n ib móhn( b gn gnôht oaig u ih oáb n ib móhn 4 àv gnôht oaig nè u ih nít i v neuq màL — .gnôht oaig l t ul hnàh p hc :i hc iuv ihk ,TGTP các gn d s ihk , b i ihk nàot nA — .)a h uàt( t s gn gnôht oaig n it gn hp àv )yab yám( gnôhk gn gnôht oaig n it gn hp ;)èb ,n yuht ,y ht uàt( y ht gn gnôht oaig n it gn hp ,)yám ex ,p ex ,ôt ô( b gn gnôht oaig n it gn hP :c uht neuq TGTP s t M — non mầm ẻr t oh c T G T A cụ d oái g gn ud i ộN .3 .nàot na n i gn d s c t nêyugn cáC — . uq u ih m ik t it gn l gn n gn d s hcáC — g nợưl g năn mệi k tếi T .3.2 .gn rt iôm n i h màl gnôhk hc s gn l gn n cáC :)c n gn l gn n ,óig gn l gn n ,i rt t m gn l gn n( hc s gn l gn n a c hcí i L — .t ux n s àv t oh hnis gnort t t hc màl ht óc …a h u d ,sag ,i c naht , r m r t gn l gn N .t ux n s hnìrt áuq gnort cóm yám ohc púig ,aóh gnàh ,i gn n yuhc n v gn t oh )…a h uàt ,y ht uàt ,yám ex ,ôt ô( n it gn hp các ohc púig u d gn X :u il nêihn a c hcí i L —
 18. 72 NM ELUDOM | 82 1 hcác t m gn n k ,c ht n ik i h hn l rt púig , rt ohc úht gn h yâg i hc òrT .non m m i ut a l rt i v i gn rt nauq t r a hgn ý óc i hc òrT i hc òrt páhp gn hP * .i hc ,t v i v cát oaht hnàh c ht ,)m ihgn ht( m ihgn íht , n v óc gn uh hnìt gn d s ,i hc òrt :páhp gn hp các m g oaB mệi hg n iảr t ,h nàh cựh t páh p gn ơưhp móh N .1 .gn hp a ,p l/gn rt a c t c ht n ik u i àv c ht n hn gn n hk ,i ut i v p h ùhp c d oáig páhp gn hp n hc a l n c nêiv oáig , uq u ih óc non m m rt ohc gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig hnìrt áuq .TGTA àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s ,gn rt iôm v o b n v gnort rt t t iv hnàh àv c ht ý c d oáig ó auq ,neuq ióht n yul nèr ,m ihgn i rt ,hnàh c ht c rt ohc i h c o t gn hp a ,p l ,gn rt ar y x n ik s các , rt a c yàgn gn h t oh hnis gnort ar y x gn uh hnìt các gn d n t àv gn uh hnìt các ar o t c iv gnort gn hc n c nêiv oáig i m nâht n B .gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s ,gn rt iôm v o b c iv gnort rt a c iv hnàh ,gn n k , iáht hnàht hnìh ,c ht irt p c gnuc àl gnùc i uc uêit c m i t gn h páhp gn hp i m a c ht u gn d n t m hn ht c gn t oh gn t gnort gn rt c páhp gn hp n ý úhc i ht gn ,gn ht n yurt páhp gn hp các t oh hnil hcác t m gn d s p h i hp n c nêiv oáig ,c d oáig gn t oh các c hc t hnìrt áuq gnort ,nêihn yuT .gnuhc ión non m m rt c d oáig cós m hc páhp gn hp các gn ht h gnort m n TGTA c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,TM VBDG páhp gn hp ,y v ì V . rt c d oáig cós m hc gn t oh các oàv p h ùhp ,nêihn t hcác t m gnud i n p h hcít ,péhg gn l c ht hnìh i d n ih c ht c non m m rt ohc TGTA c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,TM VBDG c iv ,yan n iH .iv hnàh neuq ióht àv c o t hc m hp các hnàht hnìh ,c l gn n n irt táhp ,gn n k hnàht hn ìh ,c ht n ik i h hn l : hn hn t hn v m ihn gn hn c t m hn ,hn cáx n ik u i gn hn gnort rt àv nêiv oáig a ig gnuhc gn t oh gn noc àl ,c ht hcác àl u ih c HDPP IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .yàn c d oáig páhp gn hp các v t ib u ih gn hn mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh ) hc( hnA
 19. 9 2 1 | GNÔHT OAIG NÀOT NA DG ÀV MỆIK TẾIT GNỢƯL GNĂN GNỤD ỬS DG ,GNỜƯRT IÔM ỆV OẢB GNUD IỘN PÉHG GNỒL DG GNỘĐ TẠOH C ÁC ẾK TẾIHT . rt a c gn s c uc gnort hnis y n n v các t yuq i ig c iv oàv óc ã m ihgn hnik gn hn gn d s rt i h c o t , hgn yus ,iòt mìt rt hcíht hcík m hn )ar o t gn hc nêiv oáig c ht óc ,nêihn t n ih t ux ht óc gn uh hnìt( gnôht oaig nàot na àv gn l gn n gn d s ,gn rt iôm n v i t nauq nêil óc ht c gn uh hnìt các gn d s nêiv oáiG n v óc gn uh hnìt gn d s páhp gn hP * .gnôht oaig nàot na c d oáig àv uq u ih ,m ik t it gn l gn n gn d s c d oáig ,gn rt iôm v o b c d oáig gnud i n péhg gn l p h ùhp i hc òrt gn hn c hc t àv n hc a l ht óc nêiv oáig ,gn t oh gn t gnud i n uT .)…,c n ,i s ,tác( nêihn nêiht gnort u il t v các i v i hc àv i hc màl ,hnìh p X :o t gnás i hc òrT : d í V …)u ih u d oeht( t v noc nêt ión ;aoh ohc ál mìt c oh yâc ohc ál mìt ,ál ohc yâc mìt :p t c h i hc òrT : d í V …gnôht oaig t ul i v neuq màl éb i hc òrt ;u il nêihn m ik t it ,nàot na ex iál i hc òrt ;)…gnôht oaig n it gn hp các a c uêk gn it c hc t b yah t v noc a c gn n v/ ht t gn hp ôm ,uêk gn it c hc t b( gn n v i hc òrT : d í V .gnúhc nìg ig v o b c ht ý óc àv ýuq uêy ó t hnauq gnux i g n g n it gn hp ,gnùd ,i c yâc ,t v noc các v n h c s uâs t ib u ih óc s rt ,i hc òrt oàv aig maht ihK .)gnôht oaig n it gn hp ,t v ,i gn noc ,t v c ht ,t v gn ( hnauq gnux gn t n ih t v s các a c gn rt c u ih u d gn hn v c ht irt c gn c hcí c m m hn i hc òrt gn d s c i V .o t gnás i hc òrt àv p t c h i hc òrt ,gn n v i hc òrt :àl non m m gn rt gn d s gn ht i hc òrt gn hN .”a m i rt gn n i rT“ :i hc òrT — ;a m ehc ,gn n ehc gnàh i ol các náb :gnàh náb i hc òrT — ;gn n hnárt ,a m hnárt gnùd n hc :ôt ôl i hc òrT — :i hc rt ohc c hc t ,nêihn nêiht i v i gn noc c v hn l gnorT : d í V . rt ohc c ht n ik p c gnuc àv c gn c i ht gn n v t yuq i ig gn n hk ,cát p h n ht hnit rt c d oáig àl i hc òrt páhp gn hp a c hcí c M .i hc òrt auq c h iàb ar túr ;i hc òrt a c uq t k téx n hn ;i hc rt ;)t ul óc i hc òrt i v i ( i hc t ul àv i hc naig i ht ,i hc hcác n d gn h ,i hc òrt nêt u iht i ig ;i hc òrt b n uhc :uas t hnìrt oeht n i h c ht c hc t ý u l nêiv oáig ,i hc òrt páhp gn hp gn d s ihK . uq u ih ,nêihn t ,gnàhn hn
 20. 72 NM ELUDOM | 03 1 óig a c nauq nêil s v rt ohc t ib u ih gn r m ôc i ht gn ,)…n i ar t ux n s púig gnóhc gnohc yauq màl i ht óig ,gnôs nêrt i l i èb ,n yuht ,uàt púig i ht óig( óig a c hn m c s v hnìh gn b ,hn hnart mex rt ohc ôc ar iàogN …yâc hnàc yâc ál nêrt ,cót iám nêrt ,t ht ad nêrt i ht óig n hn m c gn rt nâs ar rt ohc ôc ,”óig a c gn l gn N“ gnud i N : d í V .t it i ht a c a m gn t n ih v n h õr u ih rt )…oãb gnôig ihk a m ,yâm gnób a m ,nùhp a m ,oàr a m( a m u ik các v hnìh gn b ,hn hnart mex rt ohc ôc ar iàogN .cáhk ìg gn t n ih óc t it i ht ,hn t a m ihk uas àv a m i rt cúl gnort ,a m b n uhc i rt cúl ,a m i rt tás nauq rt ohc ht óc ôC .”a m v u ih mìt — nêihn nêiht gn t n ih s t m i v i gn noC“ gnud i N : d í V . rt a c gn nôgn àv yud t n irt táhp ,t ib u ih n v gn c gn t m hn ión i l i v p h t k nauq cáig các gn d s auq gnôht )hnít iv ,i oht n i ,mâ ihg yám ,ià ,n yut ôv mihp( nìhn ehgn n it gn hp àv s ,hnìh ôm ,nêihn t hn hnìh ;u m gn hnàh ;)hn hnart ,i hc ,t ht t v( n it gn hp ,gn t i các i v p it oaig ,cúx p it ,tás nauq c rt púig yàn páhp gn hP .)…hnìh ôm ,mihp ,hn hnart( nauq c rt u il iàt gn d s ,tás nauq páhp gn hp các m g oaB )ạoh hnim ,uẫm màl ,tás nauq( aọh hnim – nauq cựrt páhp gnơưhp móhN .2 .n ig n m ihgn íht àl màl aig maht c rt m ihgn íht các ý u L .)…m m y n t h n ik u i ;íhk gnôhk ,gnás hná ,c n n c yâc( yâc a c gn s n ik u i v m ihgn íht ,t h oeig m ihgn íht các màl rt ohc c hc t nêiv oáig ,t v c ht i ig ht i v i gn noc c v hn l gnorT : d í V .gn n k hnàht hnìh ,c ht n ik c gn c c oh p c gnuc ó auq ,m ihgn i rt gn t oh các aig maht c rt púig hcí c M m ihgn i rt/m ihgn íht páhp gn hP * .gn oal ihk uas àv c rt c h p l a c gn rt iôm hnás os ,t éx n hn rt ohc nêiv oáig ,gnox gn oal i hk uaS . )nâhn ác gn t c oh t gn t ohc c iv gnôc gnôc nâh p t rt ( t yuq i i g hc ác ar a rt h cí hk n yu hk ó t , a hc p n n gn gnàg n g ã p l gn r t i ôm t éx n hn rt ohc nêi v oáiG .p n n gn gnôhk p x p s i hc gnùd ,c ár u i hn óc ,n b a b c h p l ,”n êihn nêi ht gnort u i l t v nêyugn các t i hc màl “ hnìh o t gn t oh ig uaS :gn uh h nìt gn d n t ht óc oáig ôc ,i hc gnùd p x p s ,n d téu q ,iùh c ual t ib rt àv hc s gn rt iôm ,n b gn rt iôm c u ih rt oh c :gn rt iôm i v i gn noc c v hn L : d í V

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản