intTypePromotion=1

Module Mầm non 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo - Lê Bích Ngọc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
774
lượt xem
117
download

Module Mầm non 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo - Lê Bích Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Module Mầm non 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo người học có thể nắm được những vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo, có những kĩ năng giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo, tích cực tìm hiểu và thực hành giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo - Lê Bích Ngọc

 1. 9 | o¸ ig uÉm Îrt ohc gnès gn¨n Ük côd o¸ ig 93 nm ELUDOM CỌ G N H C ÍB ÊL
 2. 93 NM ELUDOM | 01 ;o ht hnàht hcác t m oáig u m rt c d oáig — cós m hc hc oh k c p L — ;oáig u m rt ohc c c hcít c h y d páhp gn hp các c gn d S — ;hnàh n ih non m m c d oáig hnìrt gn hc gn v m N — ;oáig u m rt íl hnis — mât m i c c u iH — :n c nêiv c h ,yàn eludom c h ihk c rT .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig áig hná — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig hc oh k p L — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig c ht hnìH — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig páhp gn hP — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig gnud i N — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig uêit c M — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuQ — ;gn s gn n k c d oáig v gnuhc táuq iáhK — :uas hn hníhc gnud i n 8 m g eludoM .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v iáht àv gn n k ,c ht n ik gn hn non m m nêiv oáig ohc p c gnuc m hn yàn eludom ,y v oD .oáig u m rt ohc gn s gn n k các t hn t t n d gn h i gn gn hn àl m ahc àv non m m nêiv oáig ,t hn t t n yul nèr gn rt iôm àl hnì aig àv non m m gn rt hníhC ?gnôhk yah t t gn s gn n k óc rt àl ó mât gnurt các oàv aig maht c u il àv ,aig maht n ik u i óc gn c oàn rt i hp óc ,gn hn hT .u ihn t r ar m c me rt ohc gn s gn n k o t oà mât gnurt các ,yâ n g m n gn hN . rt ohc gn s gn n k c d oáig páhp gn hp àv c ht n ik v gnút gnúl m ahc c b các àv non m m nêiv oáig nòc n v ,nêihn yuT .yan n ih hn u ihn mât nauq m ahc c b các àv non m m nêiv oáig c oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig ig oab a hC .oáig u m rt ohc gn rt nauq c d oáig gnud i n gn hn gnort t m àl gn s gn n k c d oáiG .t M p l oàv gnàs n s ,hcác nâhn n id nàot n irt táhp àv hnàht hnìh oáig u m rt púig gn t n n gn n k gn hn gnort t m àl gn s gn n K NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 11 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig gn hc ,c c hcíT — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v u ih mìt c c hcíT — ộ đ i áht ềV .3 .p l/móhn oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig uq t k c áig hná — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig hc oh k c p L — ;non m m p l/móhn các gnort gn s gn n k c d oáig n ik u i c gn d yâX — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig c ht hnìh ,páhp gn hp c hnàh c hT — g năn ĩ k ềV .2 .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v gnud i n c yàb hnìrT — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v n b c uêi t c m gn hn c hn cáX — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig c t nêyugn gn hn hcíht i iG — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuq c t ôM — ;gn s gn n k c d oáig v gnuhc táuq iáhk n v gn hn c uêN — cứht nếi k ềV .1 ỂHT ỤC U ÊI T CỤM .I I .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig hnàh c ht àv u ih mìt c c hcíT — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig gn n k gn hn óC — ;oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v gnuhc n v gn hn c m N — : ht óc n b ,yàn eludom gnox c h ihk uaS G N U HC U Ê I T CỤ M .I UÊI T CỤM .B .yàn eludom hnàht nàoh ,túhp 54 t it i m ,t it 51 n c n B . ht c gn s gn n k gn t n d hc gnôhk hc oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig o b m n d hc các p c gnuc yàn eludoM .oáig u m rt a c n irt táhp s áig hná àv iõd oeht páhp gn hp các o ht hnàht c gn d S —
 4. 93 NM ELUDOM | 21 .i h ãx àv n ht hnit ,t hc ht v ohk c s oac gnân gn s c uc a c gn uh hnìt các c rt c c hcít óhp gn àv uq u ih c iv màl ,i h ãx i v àv cáhk i gn gn hn i v p h ùhp x gn ,nâht n b hc màl gn n hk óc i gn àl gn s gn n k óc i gn t M .i h ãx — íl mât c l gn n móhn c uht gn s gn n K .yàgn gnàh gn s c uc a c c ht hcáht ,u c uêy các i v uq u ih óc óhp gn nâhn ác i m púig ,hnauq gnux gn rt iôm i yaht màl gn t oh gn hn oàv gn h c oh ,cáhk i gn oàv gn cát c oh ,nâhn ác a c gn t oh oàv gn h p it c rt , iáht àv c ht n ik n nauq nêil óc ,c c hcít gn hnàh àl gn s gn n k ioc ht óc ,oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig gnorT .gn s gn n k c d oáig c gn t i ,gn d gn t yuht íl ,n c p it hcác oeht ut ,uahn cáhk hcác u ihn oeht a hgn hn c gn s gn n K IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .gn s gn n k m in iáhk v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn c yãh n B ?ìg àl gn s gn n k :n ul t k ar túr ,ó T — :óc gna n b àm gn s gn n k 3 uêN — :uas u c uêy iah n ih c ht hcác gn b hnìm a c u ih hcác ar t iv yãh n B ?ìg àl gn s gn n k y V .yan n ih i h ãx gnort àl t hn ,mât nauq i gn u ihn c n v t m àl gn s gn n K gnốs g năn ĩk ềv mệi n i áhk u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH )tếit 2( GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG ỀV GNUHC TÁUQ IÁHK 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C
 5. 31 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG gn n k ;gn rt ht t hnik hc c gnort gn s gn n k i v cáhk p c oab t hnik hc c gnort gn s gn n k : d í V .uahn cáhk ùht c gn s gn n k àv gnuhc gn s gn n k óc nâhn ác gn t i h iò i l gn t i i ol i m ,n im i m ,gnùv i m ,i h ãx — s hc l a c n irt táhp n o iaig t m i M .gn t i ,n im ,gnùv ,i h ãx — s hc l n o iaig oeht uahn cáhk gn s gn n K — :àl gn s gn n k a c gnuhc m i c IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .gn s gn n k a c m i c v hnìm a c t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B .gn s gn n k a c gnuhc m i c gn hn uên yãh n b ,t ib ã gn s gn n k các oàv a D — .hnauq gnux i gn gn hn tás nauq auq gn s gn n k 3 mêht uên yãh n B — :uas u c uêy s t m n ih c ht yãh n b ,gn s gn n k a c gnuhc m i c hn cáx gnốs gn ăn ĩ k aủc gn uh c mểi đ cặđ u ểi h mìT :2 gnộđ tạoH
 6. 93 NM ELUDOM | 41 ?oàn t hnàht gn hn m g oab gn s gn n k c d oáig hnìrt áuq ,n b oehT — ?ìg àl gn s gn n k c d oáig u ih n b ,hnìm a c c d oáig m ihgn hnik gn B — g nốs gnăn ĩ k cụ d oáig ềv mệi n i áhk u ểi h mìT :3 gnộđ tạoH .náhp mà yah t yuht gn ht gn n k àl i g c nòc gn l gn ht gn n k ;gn uh hnìt íl x gn n k àl i g c nòc n v t yuq i ig gn n k c oh ;móhn oeht c iv màl gn n k àl i g c nòc cát p h gn n k : d í V .i g nêt u ihn óc gn s gn n k t M — .p t t i h ãx h nauq i m các gn d yâx àv ,gn s c uc gn l t hc oac gnân ,nâhn ác n irt táhp s y cúht gn s gn n K — .c d oáig gn ht h iàogn àv gnort c ar n id gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuQ .gn s c uc gnort n yul nèr àv i h hn l ,p t c h hnìrt áuq gnort hnàht hnìh c àm óc nêihn t ht gnôhk gn s gn n K — .n h uq u ih hn t yuq ar àv n v t yuq i ig c iv ohc púig n hp póg o t gnás yud t : d í V .uahn ohc rt h àv nauq nêil óc àm p l c gnôhk gn s gn n k cáC .u ahn n l rt h gn ht gn s gn n k cáC — ...t ib u ih mah ,o t gnás ,gn ht uêy ,m ihn hcárt ,gn rt nôt ,gn rt t ,nit t s hn ,nâhn ác gn t ,i gn móhn gn t ohc ,i h ãx ohc n gnú gn s rt áig các i b gn h hn c n c gn s gn n K .nâhn ác i m àv i h ãx a c b n it s ohc v c hp ,ar o t i gn noc c ; ht hc i v gn t i a c ýuq gná ,c c hcít a hgn ý óc ,hcí óc s àl rt áiG . rt áig i v ób n g nôul gn s gn n K — .íl n uq màl i gn a c gn s gn n k i v cáhk c iv mìt i i gn a c gn s gn n k ,n l i gn i v ,c h u it hnis c h i v cáhk oáig u m rt a c gn s gn n k ;n ib n im i gn i v cáhk iún n im i gn a c gn s
 7. 51 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG .t M p l oàv gnàs n s àv c ht n hn , gn nôgn ,p it oaig ,i h ãx — m c hnìt ,t hc ht v oáig u m rt hcác nâhn n id nàot n irt táhp gn d cát óc gn s gn n k c d oáiG IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig a c òrt iav v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B .oáig u m rt hcác nâhn n irt táhp s i v i gn s gn n k c d oáig a c òrt iav ar hc yãh n b ,hnìm a c c d oáig m ihgn hnik gn B oái g uẫm ẻrt h các nâh n nểirt táhp ựs iớv i ốđ gnốs gn ăn ĩk c ụd oái g aủ c òrt iav uểih mìT :4 gnộđ tạoH .áig hná ,c hc t c ht hnìh ,n it gn hp ,páhp gn hp ,gnud i n ,hcí c m ,aig maht gn t i : t hnàht các i b hn cáx c gn s gn n k c d oáig hnìrt áuQ . ht c gn s n ik u i gnort hcác nâhn nêil h nauq i m gn hn auq gnôht ,yàgn gnàh gn s c uc a c c ht hcáht ,u c uêy các i v uq u ih óc óhp gn ,c iv gnôc n ih c ht ,p it oaig ,i h ãx h nauq ,nâht n b v c ht ý nâhn ác púig , iáht àv c ht n ik i v nauq nêil óc ,c c hcít gn hnàh c l gn n hnàht hnìh m hn hc oh k óc ,hcí c m óc m hp s gn cát hnìrt áuq àl gn s gn n k c d oáiG IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .gn s gn n k c d oáig m in iáhk v hnìm a c t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B
 8. 93 NM ELUDOM | 61 n ih c ht ,p it oaig ,i h ãx h nauq ,nâht n b c ht ý v gn n k gn hn oàv gn h gnud i n ;gn s rt áig các oeht c c hcít gn hnàh c l gn n hnàht hnìh àl uêit c m v gn rt c óc gn s gn n k c d oáig hnìrt áuQ .gnêir gn rt c gn hn óc ìht hnìrt áuq gn t a c t hnàht i m gnud i n gn hN .áig hná ,c hc t c ht hnìh ,n it gn hp ,páhp gn hp ,gnud i n ,hcí c m ,aig maht gn t i : t hnàht các i b hn cáx c ;hc oh k óc ,hcí c m óc m hp s gn cát hnìrt áuq àl u cáhk c d oáig hnìrt áuq các àv gn s gn n k c d oáig hnìrt áuQ .n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq ,gnud i n uahn cáhk gn hn ,gnuhc m i c các gnôht hp hnis c h a c gn s gn n k i v gn ig non m m rt a c gn s gn n K IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .cáhk c d oáig hnìrt áuq i v gn s gn n k c d oáig hnìrt áuq a c uahn cáhk àv gn ig m i gn hn hnás os yãh n b ,gn s gn n k c d oáig hnìrt áuq v a hgn hn oàv a D :2 uâC ?gnôht hp hnis c h a c gn s gn n k i v cáhk àv gn ig ìg m i óc non m m rt a c gn s gn n k ,n b oehT :1 uâC 1 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ .i h ãx h nauq i m các i v c iv gnôc i v ,nâht n b i v m ihn hcárt óc ,n hk óhk i v u gn ,p hn àoh gnàs n s : hn t M p l p t c h gn t oh i v gn hcíht gn n k gn hn óc rt ohc púig gn s gn n k c d oáiG :t M p l oàv gnàs n s V — .o t gnás ,t ib u ih mah rt ohc púig gn s gn n k c d oáiG :c ht n hn V — . m i c àv ãhn àoh ,ehgn gn l , s hc l gn n ión t ib rt ohc púig gn s gn n k c d oáiG : gn nôgn V — . uq u ih óc p it oaig ,cáhk i gn gn rt nôt àv gn rt t ,nit t ,n d hn m rt ohc púig gn s gn n k c d oáiG :p it oaig V — .n t ib gnòl àv uêy gn ht hnìt uàig ,cúx m c táos m ik t ib rt ohc púig gn s gn n k c d oáiG :i h ãx — m c hnìt V — .i yaht gn s n ik u i gn hn i v c gn hcíht ,táv oáht , b n b ,oél oéhk ,n hn hnahn ,hn m ohk ,nàot na c rt ohc púig gn s gn n k c d oáiG :t hc ht V —
 9. 71 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG .oáig u m rt a c gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuq yàb hnìrt yãh , v a v s oàv a D — .oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh c b các s v yãh n B — ?c b y m oeht oáig u m rt ohc gn n k hnàht hnìh gn ht n B — :uas u c uêy gn hn n ih c ht hcác gn b hnìm a c t ib u ih gn hn ar t iv àv i l hn yãH . rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh m hn c d oáig gn cát gn hn óc gn t ã ;oáig u m rt a c gn s gn n k v t iv u il iàt gn hn c gn t ã n B oáig uẫm ẻrt ohc gnốs g năn ĩ k hnàht hnì h hn ìrt áu q uểi h mìT :1 gnộđ tạoH )tếit 1( OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN Ĩ K HNÀ HT HNÌ H HNÌRT ÁUQ 2 g nud i ộN . ht c gn s n ik u i gnort hcác nâhn nêil h nauq i m gn hn àv oáig u m gn rt gnort c d oáig gn t oh , rt a c gn t oh gn hn m g oab c hc t c ht hnìh ;yàgn gnàh gn s c uc a c c ht hcáht ,u c uêy các i v uq u ih óc óhp gn ,c iv gnôc
 10. 93 NM ELUDOM | 81 oáig u m rt ohc gn s gn n k h nàht hnìh h nìrt áuQ .1 S nêyux gn ht p t/c hc t B hnàh c hT tás nauQ .1 s oeht ,nêyux gn ht hnàh c ht àv p t/c hc t b ,tás nauq :m g oab ,oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh c b ab óC IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh c b các v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B ?oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh ihk ìg ý u l n c ,n b oehT — ?gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuq gnort oàn m l ias gn hn c m gn ht rt ,n b a c m ihgn hnik oehT —
 11. 91 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG .gn s gn n k /c c hcít gn n k óc i gn gn hn i v ,i n i m ,cúl i m n yul p t rt ohC — .u x gn n k gn hn i b ,c c hcít ,t t gn n k gn hn gnú c hc t b ,tás nauq rt ohc i h c o T .u x gn n k àv t t gn n k àl uâ rt ohc t ib nâhP — . rt ohc n yul p t ìrt nêik n c àm rt t hp ,gn m hcárt gnôhk oáig ôC . rt a c t t m ihgn hnik gn hn ,m ihgn i rt gn hn àl ó .i hk hnárt ht gnôhk àl tós ias nòc rt a c gn s gn n k gn hN — :àl ó . rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh ihk u i s t m ý u l n c ,y v oD .nêyux gn ht gnôhk n yul p T — .)...y ôx ,n l nehc — t ht oeht gnàh p x ,a ê /p b p l /íhn íl /téh al — m c n id ión ,n b i v i gn hc /n c ht /i hc hnart — n b gn hn ,n b hná — n b púig ,y b i hc — i h oàhc ,i d ión — àht t ht( u x àv t t gn n k c c hc t B — .u iht / y a hc c oh ,tós ias gn ht ,cáx hníhc gnôhk ,i v tás nauQ — :àl c m gn ht rt àm i l gn hn y ht n hn ht óc at ,gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuq v 1 s oàv nìhN .i l p t ìht t t a hc hnàh c ht rT .i l tás nauq rt ohc ìht c p t /c hc t b a hc rT .uahn oàv nex na àm t ht n ih c ht gnôhk yàn c b gn hN .n l u ihn gn s gn n k các n yul p t i h c óc rt púig yàn c B :nêyux gn ht hnàh c hT .3 c B .p h ùhp hcác t m gn s gn n k p t rt i h c các p c gnuc nêN .c ht gn hnàh v m ihgn i rt c rt ohc púig yàn c B : ht p t /c hc t B .2 c B .gn s gn n k tás nauq rt i h c u ihn p c gnuc nêN .tás nauq rt ihk gn hnàh c ht hcác àv gn d s c n it gn hp ,gn s gn n k a c a hgn ý rt ohc hcíht i ig n l i gN .hn hnart nêrt c oh ,u m màl n l i gn od ,c ht u m nêrt tás nauq rt ohc ht óC .gn hnàh c ht hcác àv n it gn hp ,hcí c m v gn t u ib óc rt púig yàn c B :tás nauQ .1 c B / .nêyux gn ht hnàh c ht — ht p t c hc t b — tás nauq c rt ,ó hnìrt áuq g norT .gn n k hnàht hnìh hnìrt áuq hn t gn t hc c óc gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuq y ht ht óc ,1 s oehT
 12. 93 NM ELUDOM | 02 .gn s gn n k t m hnàht nàoh i gn n gn naig i ht t m gnúhc ohc hnàd hc c oh ,n yul p t gna rt ihk cúht i h nên gnôhk n l i gn àl gnàr õR .gn s gn n k t m n l u ihn i l p t i p t c rt iàd naig i ht t m rt ohc n c gn c ,y v hN .i t m gnóhc hnahn gn c gn s gn n k ìht p h hcíht c d oáig gn t oh các gnort ,yàgn gnàh ,n l u ihn i l p l i p l ,nêyux gn ht hnàh c ht gnôhk àm p t c hc u N .hnàht hnìh n c gn s gn n k c óc ig oab gnôhk s rt ìht )..., rt yaht oàhc , rt h gn hc p x p s ,oá n uq c m( yaht màl n l i gn u N .gn s gn n k các c u ih àv n ih c ht ,n hn m c rt n c n ik u i àl yàgn gnàh gn s c uc a c c ht gn uh hnìt gn hn gnort ht p t àv c hc t b ,hnìm a c gn t oh gn hn hníhc gn b gn s gn n k các m ihgn i rT .gn gn c àv gn rt àhn ,hnì aig gnort ar n id c cát gn t cáC . rt n d gn h ihk u c uêy v t hn gn ht s óc n c H .gn s gn n k c hc t b àv tás nauq rt gn g m t àl yàn nêiv hnàht gn hN .n h o ht hnàht gn s gn n k óc a l gnart gnùc n b ,)...,oáig ôc ,nâht i gn ,àb gnô , m b( n l i gn :i g n g i gn gn hn i v cát gn t s óc n c rt ,gn s gn n k c óc n um ,t h c rT .oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh àv n c n ik u i gn hn c y ht s at oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh c b các s oàv nìhN IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh n ik u i gn hn v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh n b c n ik u i gn hn ar t iv yãh n B oái g uẫm ẻrt ohc gnốs g năn ĩ k hn àht h nì h nệi k u ềi đ gn ữhn uểi h mìT :2 gnộđ tạoH
 13. 12 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG c c hcít gn h oeht iv hnàh i yahT 7 iàd hnàh c ht naig i ht óC 6 n l i gn a c u c uêy t hn gn hT 5 p h ùhp hcác nâhn nêil h nauq i m các àv t hc t v s c óC 4 c ht gn uh hnìt gnort nêyux gn ht hnàh c hT 3 m ihgn i rT 2 n b i v ,n l i gn i v cát gn T 1 n C n ik u i TT oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh àv n c n ik u i gn hN .a1 gn B .oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh n ik u i o b m páhp n ib các uên yãh n B :3 i h uâC .a1 gn b oeht oáig u m rt ohc gn s gn n k c hnàht hnìh àv n c n ik u i gn hn oàv x u d hná yãh n B :2 i h uâC ?uahn cáhk àv gn ig ìg m i gn hn óc n l i gn àv oáig u m rt a c gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuq ,n b oehT :1 i h uâC 2 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ . rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh c iv a c uq t k àl c c uêit iv hnàh gn hn i t m àv c c hcít iv hnàh gn hn n ih t ux c oh iv hnàh i yaht c iv ,gnùc i uC ...,gn d p c ôc , v o b cáb ,gn rt u ih cáb ,èb n b ,oáig ôc , m ahc a c n b ,gn ig gnál móx gnàh cáb ôc các ,gnàh h me hna ,cáb úhc ìd ôc ,i ogn i n àb gnô hn i g n g i gn u ihn i v cúx p it rt ohc n c ìht p it oaig n d hn m rt n uM .t rt n rt gnôhk , rt i v m t a v ,hn yuq i n u hc ,gnòhp àx ,c n óc n c ìht yat a r gn n k óc rt n uM : d í V .p h ùhp hcác nâhn nêil h nauq i m các àv i ut a l m i c oeht ,gn r ,hc s ,gnáoht naig gnôhk óc ,nàot na , y b t iht gnart óc hn p h ùhp t hc t v s c o b m c iv ìht n gnú ,nêyux gn ht n yul p t c rt a c gn s gn n k ,a n n H
 14. 93 NM ELUDOM | 22 . rt i v p it oaig c c hcít n l i gN — .oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh n ik u i o b m páhp n ib gn hN x c c hcít gn h oeht iv hnàh i yahT 7 x iàd hnàh c ht naig i ht óC 6 x n l i gn a c u c uêy t hn gn hT 5 p h ùhp hcác 4 x nâhn nêil h nauq i m các àv t hc t v s c óC x c ht gn uh hnìt gnort nêyux gn ht hnàh c hT 3 x m ihgn i rT 2 x n b i v ,n l i gn i v cát gn T 1 n C n ik u i TT oáig u m rt ohc gn s gn n k hnàht hnìh àv n c n ik u i gn hN .b1 gn B .b1 gn b n ih ht c oáig u m rt ohc gn s gn n k c hnàht hnìh àv n c n ik u i gn hN .ar hcí c m t m hn u c uêy gnú oeht gn hnàh các hnàh n it p t n yuL .u m oeht ht màl àv u m tás nauq ,gn hnàh n ik u i ,c ht hcác ,hcí c m v y c ht n hn :n o iaig 3 oeht hnàht hnìh c yàn gn n k gn hN .c rt óc gn n k àv m ihgn hnik n v ,c ht n ik s c nêrt hnàht hnìh c oac c b gn n k u ihn óc n l i gN .gn hnàh v m ihgn hnik àv c ht n ik s c nêrt hnàht hnìh c n ig n gn n k u ihn óc rT .gn s gn n k p t cáhk i gn i v cát gn t s óc n c oáig u m rt ,gn s gn n k p t t ht óc n l i gN .ar n d u ih a v hnàh c ht a v c oh ,u ih i m gnox hnàh c ht oáig u m rt ,hnàh c ht i m i r u ih n l i gN .uahn cáhk m i gn hn óc n l i gn àv oáig u m rt a c gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuQ .nêyux gn ht hnàh c ht àv p t ,tás nauq i hp gnùc àl ó .uahn gn ig m i gn hn óc n l i gn àv oáig u m rt a c gn s gn n k hnàht hnìh hnìrt áuQ IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT
 15. 32 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG ?ìg àl oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v gnuhc uêit c M — ?ìg àl oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig uêit c M — :uas u c uêy s t m n ih c ht hcác gn b hnìm a c hgn yus ar t iv àv i l hn yãH ?ìg màl rt ohc gn s gn n k c d oáig ,n b oehT . rt ohc gn s gn n k c d oáig gn t ã àv oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig u il iàt u ihn c gn t ã n B oáig uẫm ẻrt ohc gnốs gnăn ĩk cụd oáig uêit cụm các uểih mìT :1 gnộđ tạoH )tếit 2( OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG UÊIT CỤM 3 g nud i ộN . rt ohc gn t oh naig gnôhk gn r m ,gn s gn n k n yul p t c iv i v p h ùhp gnôhk ,u x ,gn h ã gnùd gn hn i b ,t iht n c gnùd gnus b nêyux gn ht gn g c m ahc ,nêiv oáiG :t hc t v n ik u i o b m — . rt ohc p h ùhp t hc t v n ik u i b gnart , rt a c gn s gn n k áig hná àv c hc t c ht hnìh ,n it gn hp ,páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m t hn gn ht gn gn c ,hnì aig i v gn s gn n k p t hc oh k n ih c ht p h i hp gn hc non m m gn rT — .c c h cí t gn h oeht iv h nàh i yah t naig i ht , nêyux gn ht h nàh c ht c rt o b m gn s gn n k p t h c oh k p l c d oáig àhN — .yaht màl gnôhk n l i gn ,gn s gn n k các n ih c ht t ,p h hcíht c d oáig gn t oh các oàv od t aig maht rt hcíhk n yuhK — .gn s gn n k các rt ohc n d gn h ìrt nêik n l i gN —
 16. 93 NM ELUDOM | 42 .gn hp a i m a c i h ãx — áoh n v — t hnik n ik u i i v ,oáig u m rt a c i ut gn t i v p h ùhp ,c d oáig n c rt áig i v gn gn t , ht c c ht n ik àv iáht ,gn n k gn hn m g oab oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c M — .t M p l oàv gnàs n s t ib u ih mah ,m ih o m ,o t gnás ,óhk t v hn i yaht i v óhp gn v ;m ihn hcárt ,ìrt nêik ,cát p h hn c iv gnôc n ih c ht v ; uq u ih , m i c ,ãhn àoh hn p it oaig v ;gn rt nôt ,n t ib ,gn ht uêy hn i h ãx h nauq v ;gn rt t , nit t ,c l t ,nàot na hn nâht n b c ht ý v rt áig gn hn hnàht hnìh i t gn h oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v gnuhc uêit c M — .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m àv gnuhc uêit c m óC .gn hp a i m a c i h ãx — áoh n v — t hnik n ik u i i v ,oáig u m rt a c i ut gn t i v p h ùhp gn s gn n k các c n hc a l t àv gn h hn nêiv oáig ohc púig gn s gn n k c d oáig uêit c M .c t ht óc rt àm gn gn t gn s gn n k àv gn s rt áig các v c d oáig àhn a c i gnom gn hn àl oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig uêit c M IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig uêit c m v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B ?ìg àl oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c M —
 17. 52 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v gnuhc uêit c m gn hn hn cáX :1 c B .b —3 ,c —2 ,a —1 c b các t l n l óc at 2 gn b oeht :oáig u m i ut gn t ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m hn cáx c b cáC .gn hp a a c gn s n ik u i àv áoh n v ,i ut a l a c c d oáig uêit c m ,gn s gn n k c d oáig v rt áig /gnuhc uêit c m ,m i c oàv a d hn cáx c gn s gn n k c d oáig uêit c M IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B .oáig u m i ut a l gn t a c non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort gnuhc uêit c m i v gn gn t ht c uêit c m gn hn mìT .c . ht c uêit c m gn t oàv gn hp a a c gn s n ik u i àv áoh n v gn rt c oeht gn n k gn hn gnus B .b .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v gnuhc uêit c m gn hn hn cáX .a t oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig c M hT v ht c uêit c m hn cáx c b các nêT oáig u m i ut gn t ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m hn cáx c b cáC .2 gn B .2 gn b oeht oáig u m i ut gn t ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m hn cáx c b các t ht n i ht n B — ?oáig u m rt a c i ut gn t ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m hn cáx oàn c n c gn hn oàv a d gn ht n B — oái g uẫm i ổut ộđ gnừt ohc gnốs g năn ĩ k c ụd oái g ềv ểht ụ c uêi t c ụm uểi h mìT :2 gnộđ tạoH
 18. 93 NM ELUDOM | 62 .nêrt uên ã c b các oeht oáig u m i ut gn t ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m gn hn n i 3 gn b gn d s yãh n B :p t iàB 3 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ ...,yat oàv t hc yax yám b ,iôv h /oa gn ux ãgn ,n c óhc : púig i gn i m i g àv p c n hk p h gn rt s t m t ib n hN — ...aím oék yám ,c uc ,yahp oad ,iáh ,m il :gn m hnít n m ih yugn gn d t v gn hn hnárt gnòhP — ...aím yax yám ,aúl t ut yám oàv yat ohc , r m r t ,mór uâs t b ,oèm ,óhc o hg uêrt :m ih yugn gn hnàh gn hn hnárt gnòhP — i ut 3 oáig u m rt ohc nôht gnôn gn s n ik u i àv áoh n v gn rt c oeht gn s gn n k gn hn gnus B :3 c B .)p l gn rt c v uhk i hk ar l i gn oeht , n hn c s t v các hc hgn , hg nàb oèrt oel ,gn u c uht y l t ,t h óc uq các n ihk ,gn u n ihk gnort aù i c gnôhk( hn c hn c ihk m ih yugn gn hnàh s t m hnárt t iB — . hn c hn c ihk )...iôv h ,gn ig ,c n a hc b ,oa , h( m ih yugn i n hnárt t iB — . hn c hn c ihk )...gnón c n hcíhp ,nu gna p b ,àl nàb( m ih yugn gn d t v s t m hnárt àv ar n hN — :i ut 3 oáig u m rt ohc hnàd non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort nàot nA uêit c M :2 c B .i ut 3 oáig u m rt ohc nàot nA :gnuhc uêit c M :1 c B .nôht gnôn gnùv i ut 3 oáig u m rt ohc nàot nA rt áig i v nâht n b c ht Ý móhn gnort ht c gn s gn n k c d oáig uêit c m hn cáx c b cáC : d í V . ht c uêit c m gn t oàv gn hp a a c gn s n ik u i àv áoh n v gn rt c oeht gn s gn n k gn hn gnus B :3 c B .oáig u m i ut a l gn t a c non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort gnuhc uêit c m i v gn gn t ht c uêit c m gn hn mìT :2 c B
 19. 72 | OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig gnud i n móhn gn hn nêt uên yãh n b ,gn s gn n k c d oáig v a hgn hn oàv a D — oáig uẫm ẻrt oh c gnốs gnăn ĩ k c ụd oái g gn ud i ộn móhn g nữh n uểih mìT :1 gnộđ tạoH )tếit 2( OÁIG UẪM ẺRT OHC GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG GNUD IỘN 4 g nud i ộN t ib u ih maH m ih o M i yaht i v óhp gn .5 o t gnáS óhk t V m ihn hcárT c iv gnôc .4 ìrt nêiK n ih c hT cát p H uq u iH mi C p it oaiG .3 ãhn àoH gn rt nôT i h ãx .2 n t iB h nauQ gn ht uêY gn rt T nit T nâht n b v c ht Ý .1 cl T nàot nA n lp L hn p L éb p L rt áig TT ht c uêit c M /gnuhc uêit c M .n l / hn /éb oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig v ht c uêit c m gn hN :3 gn B
 20. 93 NM ELUDOM | 82 ,gn rt t ;gn n hk n ih ht ,n ik ý yàb hnìrt ,nâht n b a c rt áig ar n hn v gn n k các m g ,nit t ;cúx m c táos m ik ,naig i ht íl n uq , v c hp t v gn n k các m g ,táos m ik t /c l t ;gn ht gnôht n n iat các gn hc gnòhp ,gn ht gnôht nàot na c t yuq các n ih c ht v gn n k các m g ,nàot na : hn rt áig các m g oab ,nâht n b v c ht ý gn n k móhN )1 .i yaht i v óhp gn ,c iv gnôc n ih c ht ,p it oaig ,i h ãx h nauq ,nâht n b v c ht ý :àl ó .móhn 5 m g oab oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig gnud i N . rt ohc hnàht hnìh n c c d oáig àhn àm gn gn t gn s gn n k àv gn s rt áig gn hn àl gn s gn n k c d oáig gnud i N IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig gnud i n v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B .oáig u m rt ohc gn s gn n k c d oáig móhn gn t gnud i n n g n gn uên yãh n B —
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2