intTypePromotion=3

Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
351
lượt xem
41
download

Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc

 1. 96 | non mÇm CôD O¸IG GNORT GN÷V NÒB NÓIRT T¸HP ùS ×V CôD O¸Ig 34 NM ELUDOM CỌGN HCÍ B ÊL
 2. 44 NM ELUDOM | 07 .c n t a c gn v n b n irt táhp s àv k nêin nêiht uêit c m các ohc ,oèhgn m ig ,ió aóx uêit c m ohc u h n ih c yugn àl oac gnâd n ib c n ,u h íhk i n ib ,t ik n c nêyugn iàt ,gn rt iôm m ihn ô ,c d oáig gn l t hc n v ,gn t aig i h ãx n n t các , ht hnàht àv nôht gnôn hcác gn ohk ,oac a hc gn rt gn t gn l t hc gn hn ,oac áhk i h ãx — t hnik n irt táhp c T .p ht p hn uht óc t hnik n n các móhn c uht n v gnos ,n irt táhp mék c n các móhn i hk ar a c uq p h nêiL c ã maN t i V .n l ot u t hnàht gn hn c t ã i m i c uc gnôc ,6891 m n t ,maN t i V .”gn v n b n irt táhp c d oáig c h gn rt“ hnàht rt ã c h gn rt àv u c nêihgn n iv u ihN .gn s i l hnàh c ht ,nêiv oáig o t oà ,y d gn ig hnìrt gn hc àv aohk oáig hcás oàv p h hcít c ã gn v n b n irt táhp ìv c d oáig gnud i n u ihN .c h i uas o t oà àv u c nêihgn gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig n ih c ht àv c ht n hn oac gnân c l n gna àv ã aig c uq u ihn ,gn D hnìB iáhT Á uâhc c v uhk i T .c n các íl n uQ p ih nêiL àv hn t các n yuq hníhc , b 6 a ig ”gn v n b n irt táhp s ìv c h hnìrt gn hC“ cát p h t k nêil t m p l hnàht ã naL àH .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG u c nêihgN n i V t m óc ã n i y hT àv u uâhc i T . ht hnãl ,gnùv u ihn i t gn d a gn t oh àv n ik gnás các i v iahk n irt c ã gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ,i ig ht nêrT .aóh n v àv gn rt iôm ,i h ãx , t hnik v gn v n b gn s c uc t m ìv ht c gn hnàh hnàht c ht n hn n ib ,i gn i m ohc gn v n b n irt táhp v c ht n hn gn c gn t àv hnàht hnìh ,c h p c các c t t c d oáig gn ht h oàv gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n péhg gn l ,gn v n b i h ãx t m ohc gn t n n òrt iav ig c d oáig y cúht àl ” k p hT“ a c gnuhc hcí c M .”gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig k p hT“ màl 4102 — 5002 n o iaig n hc n ik gnás óc ã c uq p h nêiL .gn v n b n irt táhp c d oáig c t iht n c àv mât gnurt àl i gn noc ,ó gnorT .mât nauq u aig c uq các c t t àm c l n ihc hnít gnam n hc a l t m àl yâ .i gn iàol i h ãx a c n irt táhp hnìrt n it gnort u y t t ht ux àv hcáb p c u c uhn àl gn v n b n irt táhP .maN t i V c n àhN a c n l gn rt hc t m , t c uq c d oáig n ik gnás t m àl gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 17 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig k p hT a c uêit c m gn hn c t n hp póg ,gn ht h nìhn iác óc non m m nêiv oáig ohc púig t iht n c àl non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v non m m nêiv oáig ohc n d gn h ,y v ì V .non m m nêiv oáig o t oà s c các àv non m m c d oáig s c các íl n uq ,non m m nêiv oáig ohc nêyux gn ht gn d i b àv non m m c d oáig hnìrt gn hc n ih c ht c iv áig hná àv tás máig ,hc oh k p l ,n d gn h u il iàt n os nêib ,c h y d páhp gn hp i m i ,hnìrt gn hc gn d yâx ihk gn ht h hcác t m téx mex c a hc non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ,nêihn yuT .non m m gn rt gnôht oaig nàot na ,gn l gn n m ik t it ,gn rt iôm c d oáig hn non m m nêiv oáig ohc gn d i b nêyuhc s t m gnort ,aóh n v ,i h ãx àv nêihn t gn rt iôm ,i h ãx h nauq ,nâht n b c ht ý ,e hk c s v o b v c d oáig hn non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort p h hcít c ã gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n s t M .n it cúx c gn c non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ,ó gnuhc hn c i b gnorT .nit gnôht s aihc hnàh n it àv p l hnàht c ã maN t i V àv hp hníhc ihp c hc t các , hgn y d àv m hp s c h i gn rt các ,c d oáig mât gnurt ,n iv các m g oab ,gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig nà n id t m ,yan n ih OCSENU nab U àv i N àH OCSENU gnòhp n V a ig hc t hc cát p h h nauq i m gnort àv ,nauq nêil nêb các i v n v maht hnìrt áuq gnorT .hc t hc màl oaig i ogN B od ,aig c uQ gn v n b n irt táhP gn i H a c nôm nêyuhc nab u n b gnort t m hnàht rt ã ,5002 m n t p l hnàht c ã maN t i V a c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig k p hT v nab U , t c ht nêrT .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gn hnàh hc oh k n ih c ht c iv gnort hnìm a c hn m s hnàht nàoh c c hcít t hn oac t k mac gn hn óc ã maN t i V .i t k p ht u ihn gnort c n t gn v n b n irt táhp s ohc c l gn àv uêit c m hnàht rt gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .”c h hnis gn d a nìg ig ,nêihn nêiht gn rt iôm i v o t nâhn gn rt iôm a ig aòh iàh o b m ,gn rt iôm n iht i c , v o b i v t hc n g i h ãx — t hnik n irt táhP“ ;”gn rt iôm v o b àv i h ãx gn b gnôc , b n it n ih c ht i v iô i t hnik gn rt gn t ,gn v n b àv uq u ih ,hnahn n irt táhP“ àl XI ht n l c uq nàot gn i h i t yuq hgN gnort hn gn hk c ,c n àhN a c hcás hníhc ,i l gn ,gn a c m i nauq hnàht rt ã gn v n b n irt táhp ,y v ì V
 4. 44 NM ELUDOM | 27 ;maN t i V gn v n b n irt táhp c l n ihc gn h hn gn hn c uêN — ;gn v n b n irt táhp v gnuhc táuq iáhk n v gn hn c uêN — cứh t nếik ềV .1 ỂHT ỤC U ÊI T CỤM .I I .non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig hnàh c ht àv u ih mì t c c hcíT — ;non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig n ih c ht ihk i h ãx c hc t các i v p h i hp àv áig hná ,hc oh k p l ,páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m c õr t iB — ;gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v gnuhc n v gn hn c u iH — ;maN t i V gn v n b n irt táhp v gn h hn c u iH — ;gn v n b n irt táhp v gnuhc n v gn hn c u iH — : ht óc nêiv c h ,yàn eludom gnox c h ihk uaS G N U HC U Ê I T CỤ M .I UÊI T CỤM .B .oáig u m rt a c n irt táhp s áig hná àv iõd oeht páhp gn hp các o ht hnàht c gn d S — ;o ht hnàht hcác t m oáig u m rt c d oáig — cós m hc hc oh k c p L — ;oáig u m rt ohc c c hcít c h y d páhp gn hp các c gn d S — ;hnàh n ih non m m c d oáig hnìrt gn hc gn v m N — ;oáig u m rt íl hnis — mât m i c c u iH — :n c nêiv c h ,yàn eludom c h ihk c rT .i h ãx c hc t các i v p h i hp àv áig hná ,hc oh k p l ,páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c M :non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG — ;gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v gnuhc táuq iáhK — ;maN t i V a c gn v n b n irt táhp c l n ihc gn h hn — ;gn v n b n irt táhp v gnuhc táuq iáhK — :uas hn hníhc gnud i n 4 m g eludoM
 5. 37 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG .gn v n b n irt táhp a c hnít c uht gn hn hcít nâhp yãH :3 i h uâC .gn v n b n irt táhp a c uêit c m gn hn uên yãH :2 i h uâC ?ìg àl gn v n b n irt táhP :1 i h uâC i ỏh uâC .1 ”gnữv nềb nểirt táhp“ mệi n iáhk ềv uểi h mì T :gnộđ tạoH GNỮV NỀB NỂI RT TÁHP ỀV GNUHC TÁUQ IÁHK 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .túhp 54 t it i m ,t it 51 gnort n ih c ht c eludoM .non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig hnàh c ht gn hc ,c c hcíT — ;non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v u ih mìt c c hcíT — ộđ i áht ềV .3 .non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig uq t k c áig hná — ;non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig n ih c ht gn gn c gnort i h ãx c hc t các i v c p h i hP — ;non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig páhp gn hp c hnàh c hT — ;non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig hc oh k c p L — gn ăn ĩk ềV .2 .non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v gnud i n c yàb hnìrT — ;non m m c d oáig gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v n b c uêit c m gn hn c hn cáX — ;gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v gnuhc táuq iáhk n v gn hn c yàb hnìrT —
 6. 44 NM ELUDOM | 47 .gn hp a aóh n v i v p h ùhp n irt táhp ;màl c iv àv t hnik n irt táhp auq gnôht gn v hn ht t hnik ;nêihn nêiht nêyugn iàt uq u ih óc gn d s hn v o b c gn rt iôm ;cát i ut yah ,hnít i ig ,oáig nôt ,c t nâd ,c t c s t ib nâhp gnôhk — i gn i m a c u c uhn ,aóh n v rt áig các ,páhp t ul nêrt a d gn b gnôc i h ãx t m o b m àl gn v n b n irt táhp a c ht c uêit c m cáC . k nêin nêiht n irt táhp uêit c m i v hc t hc h nêil óc gn v n b n irt táhp uêit c M .gn gn hc t m àl mex c a v n hcí àl mex c a v gn v n b hníT .uas iam àv yan môh h ht các a c gn s c uc rt h gn ht h các i oh y h gnôhk àm gn v hn ht s o b m i ht gn ,i gn noc a c gn rt iôm àv gn s c uc a c gn l t hc n iht i c m hn gn gn gnôhk c l n s àl ó .gn v n b n irt táhp s a c gnuhc uêit c m àl gn v n b hníT :gn v n b n irt táhp a c uêit c m gn hN :2 uâC * .ón a c nauq i ig ht c àv s hc l , gn nôgn ,c ht n ik ,gn d a s , rt áig gn hn ìv ,gn v n b n irt táhp n v các hn t yuq àv n hn m c c ht hcác i t m hn m gn h hn ,gn rt nauq hn c aíhk t m àl gn c aóh n v ,ar iàogN .hcás hníhc n ih c ht hnìrt áuq auq àv c gnôc , hc c ,hcás hníhc các auq uq u ih óc hcác t m i nâc àv péhg gn l c n c yàn hn c aíhk ab C .)nêihn nêiht nêyugn iàt m ik t it gn d s àv íl p h cáht iahk ;gn r áhp t hc àv yáhc gn hc gnòhp ;gn rt iôm gn l t hc n iht i c àv i h c hp ,m ihn ô c hp c hk ,íl x àl t hn( gn rt iôm v o b àv )màl c iv t yuq i ig àv oèhgn m ig ió aóx ,i h ãx gn b gnôc , b n it n ih c ht àl t hn( i h ãx n irt táhp ,) t hnik gn rt gn t àl t hn( t hnik n irt táhp àl i ol nâhn a c gn s i i t nauq nêil u y hc hn c aíhk ab i h iò gn v n b n irt táhp ,gn r mêht hn m n hn ,2002 m n )ihP maN aòh gn C( grubsennahoJ i t c hc t c gn v n b n irt táhp v i ig ht hn gn hT hgn i H .”uas iam h ht các a c u c uhn gn pá c iv ohc i gn rt yâg gnôhk gn hn ,i t n ih u c uêy gn hn c gn pá n irt táhp s àl“ a hgn hn c ”gn v n b n irt táhp“ ,c uq p h nêiL a c )DECW( n irt táhp àv gn rt iôM v i ig hT gn i H a c ”at gnúhc a c gnuhc ial gn T“ oác oáb gnort ,7891 m N .XX k ht a c 07 nêin p ht a c u m n gn hn t gn rt iôm v o b oàrt gnohp gnort n ih t ux ”gn v n b n irt táhp“ m in iáhK :1 uâC * i ồh nảh p ni t g nôh T .2
 7. 57 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG .i ig ht nêrt i gn i m c t t ohc o b m c gn s c uc v y àv gn b gnôc gn l t hc gn pá c cáhk i gn a c u c uhn àv n yuq hn m n hn óN .” h ht gnùc gnort gn hnìb“ àl i g c nòc yah u c nàot gn b gnôc àv gn hnìB — .gn hnìb i h c àv t y , hc ,c ht gn l ,n b c c d oáig n c p it hn yàn n yuq gn hn nêrt a d gn hnàh h púig n ik u i gn hn hn gn c ,t ul páhp oeht v o b c àv p h i h ,gn gn nít od t àl ó .m hp mâx hk t b i gn noc n yuq óc u i gn i M :i gn noc n yuQ — .i gn noc gn s c uc gn l t hc àv iáht hnis h các a c e hk c s i v i yàn gn d a hnìh i ol gn t a c rt áig àv gn rt nauq m t c u ih n c at gnúhC . gn nôgn àv aóh n v , t hnik ,i h ãx ,c h hnis v gn d a t r m i c gn hn óc ó gnort gn s i gn iàol àv t v hnis gn hn c t t ,t iárt nêrT :gn d a S — . h a c nêihn t gn rt iôm àv i h ãx — t hnik gn t oh các ,aóh n v ,nâhn ác các i n t k ó gnort gn ht h a c n hp t m àl at gnúhC .gn rt iôm a c i r hcát ht gnôhk n hp t m àl i gn noC :uahn n l c uht hP — .a gn gnòhp c t nêyugn ,nâd gnôc aig maht àv hc nâd ,gn s i l n hc a l àv rt áig , t hnik hn n ,n t o b s ,ial gn t h ht các a c n yuq ,u c nàot gn b gnôc àv gn hnìb ,i gn noc n yuq ,gn d a s ,uahn n l c uht hp s o b m nôul gn v n b n irt táhP :gn v n b n irt táhp a c hnít c uht gn hN :3 uâC * .gn rt iôm n gn h hn u àv u c nàot yah ,aig c uq ,gn hp a p c ar n id yàn pé c s gn hN .c m áuq i ht t hc hnis n s c iv v pé c s i v t m i i hp i l cáhk i n ihk gnorT .c m áuq gnùd uêit i v t m i i hp i l cáhk i N .i h ãx gn b gnôc àv gn hnìb v pé c s i v t m i i hp i n s t M .i ig ht nêrt i n các uahn cáhk ar n id yàn pé c s gn hN .i ht t hc hnis n s àv c m áuq gnùd uêit m ig ,i h ãx gn b gnôc ,gn hnìb i h iò pé c s các àl ó oàv mêhT .gn s c uc rt h gn ht h các a c iõl t c rt áig iáoht yus màl c l n ugn t cáht iahk s oeht oék ,gn rt gn t hnìh ôm t m ar hnis ã p ihgn gnôc gn m hcác gn hN .oàv c uht hp i gn noc àm gn s gn ht h các a c iõl t c rt áig gn hn n t o b àl gn rt iôm v o b a c uêit c m t M : d í V .nòc n v gn rt iôm àv aóh n v ,i h ãx , t hnik n irt táhp uêit c m a ig n uht uâm các gn hn , t c uq nà n id các gnort mùrt oab uêit c m hnàht a c gn v n b hnít ùd c M
 8. 44 NM ELUDOM | 67 u c nàot gn b gnôc àv gn hnìB 4 i gn noc n yuQ 3 gn d a S 2 uahn n l c uht hp S 1 u d hná gn v n b n irt táhp s a c hnít c uhT TT :gn v n b n irt táhp a c hnít c uht gn hn oàv x u d hná yãh n B :p t iàB * 1 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ .n um gnom gnôhk gnàt m it uq u h gn hn c rt gn l àv t us gnás gn hnàh n c ,y v hn n t b gn uh hnìt gn hn gnorT .uahn i v n uht uâm c oh , y gnôhk gn ht yàn n v v c h aohk n v t gn hn àv p t c hp gn ht gn v n b n irt táhp n v gn hN :a gn gnòhp c t nêyugN — . h a c gn s c uc n gn h hn hn t yuq các oàv aig maht gn n k àv c l gn ,n yuq óc h ihk gn rt iôm àv cáhk i gn n mât nauq gn h hnyuhk óc gn ht i gn noC :nâd gnôc aig maht àv hc nâD — ...gnud naohk ,uêy gn ht ,gn rt t ,gn rt nôt ,nàot na ,m ik t it hn ,i gn i m c t t ohc gn v n b ial gn t t m ìv n hp póg gn s i l v n hc a l gn hn óc at gnúhc ohc o b m ó rt áig gn hN .gn rt iôm a c gn l t hc àv i h ãx , t hnik hn n ,hnis na v i gn noc a c mât nauq s hná n hp rt áig gn hn óc n C :gn s i l n hc a l àv rt áiG — .gn s c uc gn l t hc ohc t iht n c c l n ugn gn hn i v n c p it gn n k àv i h c óc i gn i m ,ó gnorT . t hnik hn n v gn iáht gn rt t m oàv c uht hp t hnik gn rt gn T : t hnik hn n — .gn d s rt áig ìv hc i hp gnôhk hc ,ón a c iõl t c rt áig ìv nêihn t n t o b i hp t iht n c àv ,yàn c l n ugn gn hn a c gn v n b s gn rt nôt n c gn s i l v n hc a l gn hN . h a c u c uhn nãm a ht n irt táhp ht óc i gn noc àm hnis iát ht óc àv n h u h c l n ugn u ihn gn a hc nêihn t i ig hT :n t o b S — .at gnúhc hn gn ig n hc a l c óc c iv gnort ial gn t h ht các a c gn n hk n gn h hn nôul nôul yan môh gn s i l v at gnúhc a c n hc a l gn hn ,gn r hn m n hn óN .” h ht các a ig gn hnìb“ àl i g nòc yah ial gn t h ht các a c n yuQ —
 9. 77 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG ,aóh n v àv n ht hnit v óc uàig s ,t hc t v v y s c t àl táuq gn t uêit c m i v ,maN t i V a c u y t t gn noc àl gn v n b n irt táhP :maN t i V a c gn v n b n irt táhp v táuq gn t uêit c M :1 uâC * i ồh nảh p ni t g nôh T .2 .maN t i V a c gn v n b n irt táhp hcás hníhc gnort nêit u c v hn l 91 yàb hnìrt yãh n B :3 i h uâC .maN t i V a c gn v n b n irt táhp c t nêyugn 8 uên yãh n B :2 i h uâC .maN t i V a c gn v n b n irt táhp v táuq gn t uêit c m ar mìt àv maN t i V gn v n b n irt táhp v u il iàt các c mìt yãh n B :1 i h uâC i ỏh uâC .1 maN tệiV ở gnữv nềb nểirt táhp ềv cợưl nếihc gnớưh hnịđ hcít nâhP :gnộđ tạoH MAN T ỆIV Ở GNỮV NỀB NỂI RT TÁHP ỀV CỢƯL NẾIHC GNỚƯH HNỊ Đ 2 g nud i ộN .01 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :gn v n b n irt táhp a c hnít c uht gn hN IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT c m áuq i ht t hC 31 gn rt gn T 21 gnùd uêiT 11 a gn gnòhp c t nêyugN 01 nâd gnôc aig maht àv hc nâD 9 gn s i l n hc a l àv rt áiG 8 t hnik hn n 7 n to b S 6 ial gn t h ht các a c n yuQ 5
 10. 44 NM ELUDOM | 87 gn l t hc oac gnân ;gnùv oeht gn oal àv c nâd íl p h b nâhp , ht ô các gn v n b n irt táhp m hn nâd id àv aóh ht ô hnìrt áuq gn h hn ;gn oal i gn ohc màl c iv mêht o t , s nâd gn t c m m ig c t p it ;i h ãx gn b gnôc àv b n it hn m y ,oèhgn m ig ,ió aóx c l n gnurt p t :gn v n b n irt táhp m hn nêit u n c i h ãx c v hn l 5 + .gn hp a àv gnùv các gn v n b n irt táhp ;gn v n b nôht gnôn àv p ihgn gnôn n irt táhp ;”hc s aóh p ihgn gnôc“ hnìrt áuq n ih c ht ;gn rt iôm i v n iht nâht gn h oeht gnùd uêit àv t ux n s hnìh ôm i yaht ;gn v n b àv hnahn t hnik gn rt gn t ìrt yud :gn v n b n irt táhp m hn nêit u n c t hnik c v hn l 5 + :m g oab ,maN t i V a c gn v n b n irt táhp hcás hníhc gnort nêit u c v hn l 91 óC :3 uâC * .i h ãx nàot na , t t rt àv hnin na ,gnòhp c uq o b m i v gn rt iôm v o b ,i h ãx — t hnik n irt táhp hc t hc p h t K — . t c uq t hnik p hn i h gn hc i v hc t p l c t hnik n n gn d yâx c iv t hc n G — .nâd i gn i m àv c nâd gn gn c các ,i h ãx ht nào ,p ihgn hnaod nauq c các a c ,gn hp a àv hnàgn , B các ,n yuq hníhc p c các ,gn nàot a c p ihgn s àl gn v n b n irt táhP — .c n t gn v n b ,hn m ,hnahn n irt táhp ,aóh i n ih àv aóh p ihgn gnôc ohc c l gn àv gn t n n àl hgn gnôc àv c h aohK — .ial gn t h ht các a c gn s c uc i t i gn rt yâg gnôhk àv i t n ih h ht a c u c uhn gn b gnôc hcác t m gn pá o b m i hp n irt táhP — .gn n v n yurt nêyut i v p h t k , t hnik àv íl páhp c gnôc các b gn gn d pá i hP .n irt táhp hnìrt áuq a c i r hcát ht gnôhk t u y t m àl ioc c i hp gn rt iôm n iht i c àv v o B — .i l óc gnùc u gn rt iôm àv i h ãx , t hnik t m i m :c t nêyugn oeht nêihn nêiht nêyugn iàt uq u ih àv m ik t it gn d s ,íl p h cáht iahk i v ,i h ãx n irt táhp i v aòh iàh àv íl p h , hc t hc p h t k ,mât gnurt v m ihn àl t hnik n irt táhP — .gn v n b n irt táhp a c mât gnurt àl i gn noC — :àl maN t i V a c gn v n b n irt táhp c t nêyugn 8 :2 uâC * .gn rt iôm v o b àv i h ãx n irt táhp , t hnik n irt táhp àl t m ab aòh iàh àv íl p h , hc t hc p h t k i hp n irt táhp ;nêihn t àv i gn noc a ig aòh iàh s ,i h ãx a c n uht gn s àv nâd gnôc các a c gn hnìb s
 11. 97 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG .maN t i V a c gn v n b n irt táhp hcás hníhc gnort nêit u c v hn l 91 c m oehT IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT aóh n V 4 gn rt iôM 3 i h ãX 2 t hniK 1 nêit u gn hN c v hn L TT .maN t iV a c gn v n b n irt táhp hcás hníhc gnort c v hn l gn t nêit u gn hn êk t il yãh n B :PẬT I ÀB 2 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ .gn v n b n irt táhp t c uq cát p h ,gn v n b n irt táhp n ih c ht aig maht nâd nàot gn yuh ,gn v n b n irt táhp n ih c ht c hc t c iv gnort c n àhN a c o hnãl òrt iav n iht nàoh auq gnôht maN t i V gn v n b n irt táhp n ih c ht c hc t c i V .iat nêiht gn hc àv gnòhp ,u h íhk i n ib hn m ig màl páhp n ib các n ih c ht ;c h hnis gn d a n t o b ;i h yugn i ht t hc àv n r i ht t hc íl n uq ;p ihgn gnôc mât gnurt àv ht ô uhk các íhk gnôhk m ihn ô m ig ,gn r n irt táhp v o b ;n ib nêyugn iàt n irt táhp àv o i h ,o nev ,n ib gn rt iôm v o b ;n s gnáohk nêyugn iàt gn v n b ,m ik t it gn d s àv íl p h cáht iahk ;c n nêyugn iàt gn v n b gn d s àv c n gn rt iôm v o b ;t nêyugn iàt gn v n b àv uq u ih gn d s ,t aóh iáoht gn rt hnìt gn hc :gn v n b n irt táhp m hn nêit u n c m ihn ô táos m ik àv gn rt iôm v o b ,nêihn nêiht nêyugn iàt gn d s c v hn l 9 + .gn s gn rt iôm àv gn oal n ik u i các n iht i c ,e hk c s cós m hc v hc d a c gn l t hc oac gnân àv gn l s v n irt táhp ;c n t n irt táhp s a c u c uêy i v p h ùhp ,p ihgn hgn hnìrt àv írt nâd oac gnân c d oáig
 12. 44 NM ELUDOM | 08 nêrt a d c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .t iárT gn hc n iH gnort hn yuq c gn t ã hn ,c ht gnurt àv hníhc mêil ,mât nauq s hn m n hn i ht gn ,oèhgn m ig àv i h ãx t k c ,i ig gn hnìb y cúht óN .m ihn hcárt àv n h n yuq ,gnud naohk ,gn hnìb ,gn b gnôc s v rt áig các nêrt a d c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .i t us p t c h i h ãx t m a c c v hn l các c t t àv yuq hníhc ihp ,yuq hníhc gnôhk ,yuq hníhc c d oáig hn c i b các m g oab óN .o t oà àv c d oáig gn ht h các n hcí c m àv a hgn ý ,gn l t hc ,p h ùhp s gnam óN .p h hcít àv gn ht h n c p it c ht hcác auq gnôht gn v n b àv hn m hnàl ,hn m gn v i h ãx gn d yâx n hp póg gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .i m t hnik yud t n irt táhp s i v gn rt nauq t r gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .nàot na gnôhk àv i h ãx iòht t iht ,e hk c s c yugn ,c ht gn l gn oh gn hk ,c h hnis gn d a t m ,iat nêiht àv c yugn u iht m ig ,u h íhk i n ib ,gn l gn n ,c n hn uahn cáhk n v àv nêit u n v gn hn t yuq i ig i h ãx púig gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .ial gn t àv i t n ih gnort c ht hcáht gn hn i v uq u ih óc gn pá t iht n c n it c ht àv c t nêyugn , rt áig gn hn nêrt a d c óN .i gn i m c t t i v p hn aòh hnít óc àv ,gn l t hc óc c d oáig y cúht óN .i gn i m c t t ohc p t c h àv c d oáig v i m i gn h t m ar àl gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG :uas hn a hgn hn c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ,gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v OCSENU a c i ig ht hgn i H i t ar a ,)9002 ,OCSENU( nnoB b nêyut gnorT :gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v a hgn hn :1 uâC * i ồh nảh p ni t g nôh T .2 ?aig c uq c d oáig uêit c m các n oàn ht hn gn h hn gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG :2 i h uâC .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig v a hgn hn :1 i h uâC i ỏh uâC .1 gnữv nềb nểirt táhp ựs ìv cụd oáig ềv gnuhc táuq iáhK :1 gnộđ tạoH GNỮV NỀ B NỂI RT TÁHP ỰS ÌV CỤD OÁIG 3 g nud i ộN
 13. 18 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG àv i gn i m ohc i l cúhp rt h ,gn v n b t hnik gn ht h t m ìrt yud ,gn s m ik gn n k gn hn m g oab t hnik v c d oáig gnud i n gn hN — :aig c uq gn t a c ht c n ik u i i v gn hcíht ,aóh n v àv gn rt iôm ,i h ãx , t hnik c v hn l các gnort n ih ht c ,gn v n b n irt táhp a c hnít c uht gn hn i t nauq nêil ,c ht t iht iáht ,gn n k ,c ht n ik gn hn àl gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i N * i ồh nảh p ni t g nôh T .2 .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n yàb hnìrt yãh n B i ỏh uâC .1 gnữv nềb nểirt táhp ựs ìv cụd oáig gnud iộn uểih mìT :2 gnộđ tạoH .aig c uq a c ht c aóh n v àv gn rt iôm ,i h ãx , t hnik hn c i b gnort gn v n b n irt táhp v nêit u các hná n hp c d oáig uêit c m các gn d yâx c iv i l téx mex gn d cát óc gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .gn v n b n irt táhp v aig c uq hcás hníhc các óc ó gnorT .i h ãx gnort nêit u hcás hníhc gn hn hná n hp gn ht yàn uêit c m cáC .i h ãx t m a c uêit c m các àv nìhn m t gn d yâx c iv gnort gn rt nauq òrt iav óc aig c uq c d oáig uêit c m cáC :uas hn aig c uq c d oáig uêit c m các n gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig a c gn h hn :2 uâC * .i m hgn gnôc àv gn t ý gn hn hn gn c gn hp a aóh n v các gnort uâs n c ht n ik àv m ihgn hnik các t k cú àv páhp i ig ar mìt gn n k các p c gnuc gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ,i gn i m a c ht c gn s n ik u i àv uahn cáhk u c uhn các i n t K .ial gn t àv i t n ih , hk áuq h nauq i m gnort ,u c nàot i t gn hp a t aóh n v gn d a àv i h ãx , t hnik ,gn rt iôm a ig uahn n l c uht hp s t b uên gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .p t c hp n v gn hn t yuq i ig àv ,n t b gn hn íl x n v t yuq i ig àv o t gnás ,n h iàd yud t ,hnìb êhp àv o t gnás n c p it c ht hcác các hn m n hn gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ohc gn t n n màl gn rt nauq c t nêyugn gn hn àl gn c hnìb aòh àv gn b gnôc i h ãx các gn d yâx ,gn v n b gnùd uêit àv t ux n s c ht gn hp các gn d s ,nêyugn iàt gn v n b gn d s àv n t o b ,gn rt iôm i h c hp àv v o B .i gn noc a c hnis na àv hc nâd ,gn v n b gn s rt h c t nêyugn các a c gn t n n
 14. 44 NM ELUDOM | 28 .gn hp a àv gnùv các gn v n b n irt táhP + ;gn v n b nôht gnôn àv p ihgn gnôn n irt táhP + ;”hc s aóh p ihgn gnôc“ hnìrt áuq n ih c hT + ;gn rt iôm i v n iht nâht gn h oeht gnùd uêit àv t ux n s hnìh ôm i yahT + ;hn n àv hnahn t hnik gn rt gn t ìrt yuD + :nêit u 5 m g oab t hnik c v hn l gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n gn hN — :uas hn ht C .maN t i V a c gn v n b n irt táhp hcás hníhc gnort aóh n v àv gn rt iôm ,i h ãx , t hnik v nêit u c v hn l 91 i v ób n g maN t i V gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i N * .aóh n v àv gn rt iôm ,i h ãx , t hnik a ig hc t hc h nauq i m v t ib u ih s t m gn d yâx c iv m g oab n c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ,nêrt gnud i n gn t gnorT .yàn h nauq i m àv rt áig gn hn t yàb hcác ,nêihn t i ig ht àv cáhk i gn i v h nauq i m gn hn ar o t gnás c ht gn hp gn hn àv ,ìrt yud ,i yaht ,hnàht hnìh c ht hcác các ,i ig ht v íl t irt ,nit m in gn hn a c òrt iav m g oab ,i h ãx a c àv nâhn ác a c n hc a l gn hn hnìh hn àv gn h hn óc rt áig gn hn v t ib u ih s m g oab aóh n v v c d oáig gnud i n gn hN — .i h ãx àv t hnik hcás hníhc gn d yâx hnìrt áuq gnort gn rt iôm v i gn nauq gn hn téx mex t k mac ,i gn noc a c gn t oh àv i l cúhp ,gn t oh i v i gnúhc a c póg gnó s àv gn cát gn hn hn gn c yàn gn ht h gn hn a c gn ht n t b d hnít àv c l n ugn gn d s s v n h i ig gn hn ,gnúhc a c hnis m b gn d a s àv p tén , k hnis rt h hnít c uht gn hn ,iáht hnis h các cós m hc àv gn rt nôt ,t ib u ih s m g oab gn rt iôm v c d oáig gnud i n gn hN — .t ib cáhk gn hn t yuq i ig àv n uht gn gn d yâx , rt n uq hnìrt yuq các ,m i nauq các ,mât nauq ,gn rt nôt s ,i h ãx gn b gnôc àv n yuq ,p hn aòh v n v gn hn t yàb aig maht ht óc hc nâd gn ht h gn hn ,n irt táhp àv i yaht c iv gnort yàn c hc t các a c òrt iav àv i h ãx c hc t các õr u ih c iv m g oab i h ãx v c d oáig gnud i n gn hN — .i h ãx gn b gnôc àv gn rt iôm i v p h ùhp i h ãx àv nâhn ác a c uêit ihc c m áig hná t k mac ,i h ãx àv gn rt iôm n t hnik a c gn cát , t hnik gn rt gn t a c gnàt m it ,or i r , hc n h gn hn i v i m c y hn ,gn rt iôm
 15. 38 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG ;c n nêyugn iàt gn v n b gn d s àv c n gn rt iôm v o B + ;t nêyugn iàt gn v n b àv uq u ih gn d s ,t aóh iáoht gn rt hnìt gn hC + :m ihn ô táos m ik àv gn rt iôm v o b ,nêihn nêiht nêyugn iàt gn d s v nêit u 9 m g oab gn rt iôm c v hn l gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n gn hN — .íl gnôc n c p it àv hn t yuq ar c iv oàv aig maht c c hcít ;cáhk p hn aòh àv gn hnìb c ht hnìh các i v i ig p hn aòh àv gn hnìb hn gn hk ;i h ãx gn b gnôc àv gn hnìb ,p hn aòh , x i t ib nâhp gnôhk ; rt n uq gnort hnìrt i ig m ihn hcárt àv hc b hnim , hc nâd v c t n uhc các gn c gn t ;n h gn b gnôc c l n ugn àv i c a c s aihc àv b nâhp ,gn rt iôm àv i h ãx ,c o v hcáb p c u c uêy t m àl oèhgn aóx v rt áig các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN .e hk c s cós m hc v hc d ,c d oáig gn l t hc ,nâd id àv aóh ht ô , s nâd t u y các a c gn h hn ,i h ãx gn b gnôc ,ió oèhgn a c gn cát v c ht n ik các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN .gn s gn rt iôm àv gn oal n ik u i các n iht i c ,e hk c s cós m hc v hc d a c gn l t hc oac gnân àv gn l s v n irt táhP + ;c n t n irt táhp s a c u c uêy i v p h ùhp ,p ihgn hgn hnìrt àv írt nâd oac gnân c d oáig gn l t hc oac gnâN + ;gnùv oeht gn oal àv c nâd íl p h b nâhp , ht ô các gn v n b n irt táhp m hn nâd id àv aóh ht ô hnìrt áuq gn h hn + ;gn oal i gn ohc màl c iv mêht o t , s nâd gn t c m m ig c t p iT + ;i h ãx gn b gnôc àv b n it hn m y ,oèhgn m ig ,ió aóx c l n gnurt p T + :nêit u 5 m g oab i h ãx c v hn l gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n gn hN — .gnùd uêit àv t ux n s hnìh ôm các gnort gn gn c a c hnis na àv i gn noc n yuq ,t iárt a c o t iát c l gn n v o b c c hcít v rt áig các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN .gn hp a gnùv các gn v n b n irt táhp ,gn v n b nôht gnôn àv p ihgn gnôn n irt táhp ,”hc s aóh p ihgn gnôc“ hnìrt áuq các a c gn h hn ,uahn cáhk t hnik hnìh ôm các ,n irt táhp àv gn rt gn t v n it c ht àv t yuht íl v c ht n ik các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN
 16. 44 NM ELUDOM | 48 c t nêyugn các , h a c hcí i l àv cáhk i gn n mât nauq ,gn gn c gn s c uc n mât nauq ,ón a c gn d a s i v gn s c uc àv t iárt gn rt nôt s v rt áig các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN .gn v n b n irt táhp s ohc t iht n c rt áig óc aóh n v i m i ,hnìb êhp ,n t o b ,u c nàot àv gn hp a aóh n v a ig h nêil i m ;gn gn nít ,n s id , rt áig gn ht h v c ht n ik các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN .aóh n v i m i + ;aóh n v hnìb êhP + ;aóh n v n t o B + ;oáig nôt àv gn gn nít gn ht h cáC + ;aóh n v n s iD + ;aóh n v rt áiG + ;a n b c ht n iK + :m g oab aóh n v c v hn l gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n gn hN — .ial gn t h ht các gn rt nôt ,gn s gn gn c àv gn s c uc n mât nauq àv gn rt nôt ,a gn gnòhp ,i h yâg s n hc n gn ,i h t iht b ã iáht hnis h i h c hp gn hnàh gn hn ,gn s gn gn c n mât nauq àv iáht hnis nàot n v s v o b v rt áig các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN .cáhk c yugn các àv m ihn ô ,c h hnis gn d a t m n hc n gn ,iáht hnis h các a c i h t iht hnárt gnòhp ;iáht hnis h các nêl i gn noc n irt táhp hnìh ôm các a c gn cát ;iat nêiht gn hc gnòhp ,u h íhk i n ib ,c h hnis gn d a ,i ht t hc ,gn r ,n ib ,c n ,t gn rt iôm v c ht n ik các gnort gn a hc yàn c d oáig gnud i n gn hN .iat nêiht gn hc àv gnòhp ,u h íhk i n ib hn m ig màl páhp n ib các n ih c hT + ;c h hnis gn d a n t o B + ;i h yugn i ht t hc àv n r i ht t hc íl n uQ + ;p ihgn gnôc mât gnurt àv ht ô uhk các íhk gnôhk m ihn ô m iG + ;gn r n irt táhp v o B + ;n ib nêyugn iàt n irt táhp àv o i h ,o nev ,n ib gn rt iôm v o B + ;n s gnáohk nêyugn iàt gn v n b ,m ik t it gn d s àv íl p h cáht iahK +
 17. 58 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnort gn d s c páhp gn hp móhn gn t hcít nâhp yãh n B :2 i h uâC .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnort gn d s c páhp gn hp móhn các nêt uên yãh n B :1 i h uâC i ỏh uâC .1 g nữv nềb nểi rt táhp ựs ì v cụ d oái g gnort gnụ d ửs cợưđ páhp gnơưh p móhn các uểi h mì T :3 gnộđ tạoH .gn v n b n irt táhp áig hná àv hgn gnôc các y cúht ht óc c h aohk àv c h s gn n k các ;nêihn t h các a c n h i ig gn hn i v c iv màl ;gn v n b n irt táhp n it c ht àv c t nêyugn các n nauq nêil uahn cáhk hgn gnôc a c gn cát gn hn áig hná ;gn v n b àv p h ùhp hgn gnôc gn d s àv n hc a l ;gn rt iôm àv i h ãx , t hnik i v m ihn hcárt óc hgn gnôc gn d s a ig i n t k ,p t c h gnort hgn gnôc gn d s gn n k các m g oab :m ihn hcárt óc hgn gnôc gn d S + .hnìb aòh àv o t gnás hcác t m p hc hnart t yuq i ig ,uahn cáhk hcí i l các gn rt nôt àv áig hná gn n hk ;o hnãl àv náhp mà ,móhn oeht c iv màl ,aòh gnud gn n k các ;hnìrt i ig m ihn hcárt àv ,i yaht íl n uq ,hnaod hnik c l gn n ,gn hcíht gn n hk ,m ihn hcárt hn c iv gnôc àv i h ãx neuq ióht các ;cáhk i gn gn hn i v h nêil i m àv nâht n b hníhc gn rt nârt ,u ih gn n k các m g oab :m c gn àv nit t ,i h ãx gn n K + .ial gn t v yud t ;hnìrt uhc các àv h nauq i m các ,gn ht h các gn d i d yud t ;uahn cáhk ná gn hp các àv n v các ,i h uâc gn hn v o t gnás yud t ;cáhk c ht n ik n ugn các àv hcít nâhp ,gn hc gn b i v cáig c rt àv m ihgn hnik h nêil ;náhp êhp àv cigôl n ul p l c iv auq nit gnôht hcít nâhp àv áig hná ,nit gnôht íl n uq àv p ht uht ;oá u ht u ih ,t m gn b c ,c gn n k các m g oab : h nauq hcít nâhp ,yud t àv náhp êhp hc t iB + .gn v n b n irt táhp s ìv c h nôm u ihn p it oaig àv p t c h c gnôc các àl yâ .)gn l o ,m ,mex ,gn hnàh ,ión ,t iv ,ehgn ,c ( s noc các àv gn nôgn gn d s gn n k các m g oab :p it oaig gn n k àv hc t iB + :m g oab gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n 4 c i t nauq nêil gn n k gn hN — .n h mât gnort cúhp hn h àv ,t hc ht e hk c s ,i gn noc áig m hp ;cáhk i gn gn rt nôt àv gn hnìb
 18. 44 NM ELUDOM | 68 .c t nêil i yaht àv p t c h hnìrt yuq t m gnort hnìm a c gn hnàh i l cúrt u c àv hná n hp ,áig hná gn n hk óc a v ,gn hnàh c l gn n óc a v hnis c H .hn t yuq ar c l gn n gn d yâx t c ht gn uh hnìt oàv hnìm t hnis c h i h iò yàn páhp gn hp gn hN .o t gnás yud t àv náhp êhp ,i h ãx gn n k các n irt táhp ihk gnort ó oàn hn c i b t m gnort ar y x ht óc i yaht gn hn oáb d àv uahn cáhk ial gn t n b hc k các ohc nìhn m t gn d yâx s hnis c h ó T ?ìg àl i yaht t iht n c n v gn hN ?ìg àl t yuq i ig ná gn hp gn hN ?ó n v gn hn i b gn h hn u hc i gn àl iA ?oàn ht hn hnis táhp gnúhC : hn n v t hc n b c ht n ik u ih mìt hnis c h i h iò yàn páhp gn hp cáC :gn hnàh c l gn n oac gnân p t c h páhp gn hp móhN — . rt áig hcít nâhp àv i ol nâhp ,n v yurt auq c h ,hnít yám hnìrt gn hc các c oh ,oediv ,mihp u c nêihgn ; s , n b ,u ib gn b ,hn hnart hcít nâhp ;m ihgn i rt ;uahn n l gn ig hnis c h ;móhn n ul o ht hnis c h :hc k gnó ,iav m s àv gn hp ôm :uas hn yàn móhn gnort páhp gn hp các i t k ht óC .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnort n b c gn n k gn hn c h y d t t t r páhp gn hp gn hn àl yâ :mât gnurt màl n it c ht àv c h i gn y l páhp gn hp móhN — .c ht t iht àv u ib uêit gn v n b n irt táhp páhp i ig / n v àv hc gn hn v n yuhc ión aóh n v ,gn rt iôm ,i h ãx , t hnik c v hn l các t : ig n id i m hcáhk ,nêiv oáig a c n d gn h s óc p l n ul o ht ,nêiv oáig a c t d n d s óc n yuhc k :uas hn yàn móhn gnort páhp gn hp các i t k ht óC .gn v n b n irt táhp v n b c nit gnôht àv m in iáhk gn hn c h y d t t t r páhp gn hp gn hn àl yâ :mât gnurt màl nêiv oáig y l gn ht n yurt páhp gn hp móhN — :2 uâC * .i n ib nôul nôul p t c h n it c ht t m ohc rt h gnùc gn b nâc gn d s ,p t c h c l n ihc hnàht p h p t c yàn c d oáig páhp gn hp móhn cáC .gn hnàh c l gn n oac gnân p t c h páhp gn hp móhn ,mât gnurt màl n it c ht àv c h i gn y l páhp gn hp móhn ,mât gnurt màl nêiv oáig y l gn ht n yurt páhp gn hp móhn m g oab gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnort gn d s c páhp gn hp cáC .aóh n v àv gn rt iôm ,i h ãx , t hnik c v hn l các c t t gn n k àv iáht ,c ht n ik n nauq nêil uêit c m các t ol t m c t c ht hcác àl gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnort gn d s c páhp gn hp cáC :1 uâC * i ồh nảh p ni t g nôh T .2
 19. 78 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT TẬT TẾYUHK ẺRT PẬHN ÀOH CỤD OÁIG i yaht gn hn i v c t nêil ihgn hcíht i h c óc hnis c h ohc púig gn v n b n irt táhp s ohc y cúht hn t yuq ar àv yud t gn n k gn hN .aóh n v n n các a ig uahn n l t ib u ih àv hnìb aòh y cúht , t hnik v gn b gnôc ,u c nàot i gn noc n yuq ,nêihn t gn rt nôt s c nêrt gn v n b gn s ,c o c m n uhc t m gn d pá m ihn hcárt n hn a ht óN .gn v n b n irt táhp àv n t o b v t c uq t ul ,i h ãx gn b gnôc ,hnìb aòh v c t nêyugn gn hn nêrt a d gn d yâx c gn hc n iH .gn v n b n irt táhp s ohc man hc mik màl ,gn rt nauq c o gnuhk t m àl hn ,3002 m n OCSENU gnuhc hgn i H i t auq gnôht c ã ,t iárt gn hc n iH n ih ht c gn v n b n irt táhp ohc rt b rt áig gn hN .i t n ih n v gn hn ohc i m páhp i ig gn hn àv ial gn t , hk áuq v c ht n ik ,u c nàot àv gn hp a c ht n ik i n t k s àl i ht gn .ó gn ht h các gnort nâht n b v hn t àv aóh n v ,iáht hnis ,i h ãx , t hnik gn ht h các a ig h nêil s óc ,”n l hnart c b“ t m àl gn v n b n irt táhp v c ht n iK .t ib u ih àv c c hcít nâd gnôc y cúht m hn gn n k àv rt áig ,c ht n ik các p h hcít ,gn v n b n irt táhp s ohc y cúht hn t yuq ar àv yud t gn n k gn hn , rt b rt áig gn hn ,c ht n ik n ih ht c óN .c d oáig hnìrt gn hc các gnort p h hcít c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig c ht hnìh àv páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c M .péhg gn l àl hc c oh n hp t m ,n hp nàot p h hcít ht óC .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n oàv yùt uahn cáhk p h hcít c M .nâd gnôc c d oáiG ,t uht hgN ,c h n V , s hc L ,íl a ,íl t V ,c h aóH ,c h hniS hn c h nôm các auq gnôht c d oáig hnìrt gn hc oàv p h hcít c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáiG i ồh nảh p ni t g nôh T .2 ?oàn ht hn c d oáig hnìrt gn hc các gnort p h hcít c gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig ,n b a c m ihgn hnik oehT i ỏh uâC .1 c ụd oái g hn ì rt gnơưh c các gnort gnữv nềb nểirt táhp ựs ìv c ụd oái g pợh hcít ựs uểih mìT :4 gnộđ tạoH .hnìh n i u c nêihgn ,gn gn c nâd gnôc c o ná d các ,a c ht i ,ial gn t n v t yuq i ig ,náhp êhp gnôht n yurt hcít nâhp ,p l c rt yàb hnìrT :uas hn yàn móhn gnort páhp gn hp các i t k ht óC
 20. 44 NM ELUDOM | 88 :yâ uas gn b oàv maN t i V aóh n v ,gn rt iôm ,i h ãx , t hnik c v hn l gnort gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnud i n êk t il yãh n B — PẬT I ÀB 3 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ .)...gnàt o b ,nêihn nêiht n t o b uhk ,hn c gn ht mal hnad , s hc l hcít id ,a n b c ht n ik ,naig nâd c hn mâ ,naig nâd n yurt :gn hp a aóh n v n s id( gn hp a óc n s c l n ugn các , ig n id àv i m hcáhk ,c d oáig i hc òrt các ,oediv àv mihp ,u c nàot tenretni gn m ,MOR—DC àv hnít yám hnìrt gn hc các ,a c ht b t iht các ,m ihgn íht gnòhp b t iht các ,íhc p t àv oáb ,êk gn ht nit gnôht , n b ,hn p t u s b các ,hcíhp pá , s ,hnart ,n yurt hcás ,aohk oáig hcás hn n ni u il iàt các m g oab gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gn ht gnôht u il iàt n ugn gn hN i ồh nảh p ni t g nôh T .2 .gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig hnìrt áuq gnort p t c h u il iàt n ugn các uên yãh n B i ỏh uâC .1 gnữv n ềb nểi rt táhp ựs ìv c ụ d oáig hn ì rt áuq gn ort pật c ọh uệi l i àt n ồug n c ác mì T :5 gnộđ tạoH .péhg gn l àv n hp b c m u y hc ,non m m gn v n b n irt táhp s ìv c d oáig gnorT .péhg gn l àv n hp b ,n hp nàot c m : c m 3 oeht p h hcít c nêrt gnud i n gn hN ...a n b aóh n v nìg ig ,nêyugn iàt t ik n c gn hc ,gn l gn n m ik t it ,u h íhk i n ib ,gn rt iôm v o b : hn u c nàot hnít gnam gn v n b n irt táhp gnort n v u ihn óc ì V .t iht n c àl u c nàot hnít gnam n v gn hn t ib u ih àv c c hcít nâd gnôc y cúht m hn gn n k àv rt áig ,c ht n ik các p h hcíT .c h aohk àv c o hnít óc hn t yuq ar hnìrt yuq oàv aig maht t iht n c gn n k gn hn óc ,hnìm a c gn hnàh àv hn t yuq gn hn t ial gn t uq t k gn hn ar n hn ,o t gnás páhp i ig gn hn ar mìt ,gn v n b n irt táhp v n v gn hn u ih mìt oàn ht màl hcác c h hnis c H .ial gn t gnort ar t n v gn hn i v hn t yuq ar i gn àl àv t m i i gn gn hn àl s yan môh hnis c h ì V .gn v n b n irt táhp i t gn h i yaht gn hc àv

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản