Module Mầm non 6: Chăm sóc trẻ mầm non - Tào Thị Hồng Vân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
885
lượt xem
166
download

Module Mầm non 6: Chăm sóc trẻ mầm non - Tào Thị Hồng Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Module Mầm non 6: Chăm sóc trẻ mầm non học viên củng cố được những kiến thức đã được đào tạo về chăm sóc trẻ em (dinh dưỡng, chăm sóc vệ sinh, sức khỏe, phòng tránh các tai nạn thường gặp) và giúp học viên thực hành tốt các công tác chăm sóc trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 6: Chăm sóc trẻ mầm non - Tào Thị Hồng Vân

 1. 38 | NON M xM …RT C S M}HC n on m Çm Îr t c ãs m ¨ hc 6 nm ELUDOM NÂV GNỒH ỊHT OÀT
 2. 6 NM ELUDOM | 48 .gn d hnid ,hnis v o b m ,íl p h gn u n c hc t gnort at gnúhc hnì aig hn gn c nâhn ác i m ohc hcí púig nòc àm non m m nêiv oáig a c p ihgn hgn ohc hcí púig hc gnôhk óN .gn s c uc gnort at gnúhc i gn i m i v hnàh gn nôul yàn c ht n ik gn hN ...n c ht c gn b gnôhk ìht oàn ht hn ,ìhp oéb nâc a ht ìht oàn ht hn ,gn d hnid yus yâg t hc u iht ìht oàn ht hn ,t hc ìht oàn ht hn gn u n rT .i ut gn t oeht rt ohc n c hc t hcác t ib n c nòc nêiv oáig ,non m m me rt i v i gn d hnid v t ib u ih u c uêy iàogN . rt ohc ohk c s àv gn d hnid u c uhn o b m m hn gn v m n n c non m m nêiv oáig u c uêy t m àl non m m rt ohc n c hc T UỆ IHT I Ớ IG .1.1 NON MẦM ẺRT OHC NĂ CỨHC ỔT 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C . rt c d oáig — cós m hc n it c ht oàv gn d n v non m m rt ohc n c hc t c iv gnort gnú iáht óc nêiv c H — . rt cós m hc c hc t cát gnôc t t hnàh c ht nêiv c h púiG — .)p g gn ht n n iat các hnárt gnòhp ,e hk c s ,hnis v cós m hc ,gn d hnid( me rt cós m hc v o t oà c ã c ht n ik gn hn c c gn c nêiv c h ,eludom gnox c h ihk uaS — UÊI T CỤM .B .gn rt nauq gnùc ôv òrt iav ig rt ohc n n iat hnárt gnòhp hn gn c m rt cós m hc c hc t hcác àv hnis v o b m , gn c ig c hc t , rt ohc n a b c hc t n v ,ó gnort , t u y u ihn t r oàv c uht hp gnôhk yah t t yàn n o iaig rt a c n irt táhp S .cáhk oàn m i i ht ìk t b n h hnahn n irt táhp àv n l rt ,i ut 6 n 0 t rT NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 58 | NON M xM …RT C S M}HC :uas hn i ut oeht rt a c yàgn gn h gn l gn n u c uhn ,aig c uQ gn d hniD n i V oehT :i ut gn t oeht non m m rt a c gn d hnid u c uhN * . ht c a c u c uhn oeht gn d hnid t hc các y p c gnuc o b m — .íl p h àv i nâc l t o b m gn d hnid t hc cáC — . ht c u c uhn oeht gn l gn n p c gnuc o b m — :uas n ik u i ab o b m n c íl p h àv i nâc n n hp u hK . ht c ohc t iht n c gn d hnid t hc các àv gn l gn n v u c uhn o b m yàgn t m gnort i gn t m a c n n uhc uêit àl n n hp u hK . rt ohc t t hn b u ihn n n d s íl p h gnôhk gn d hnid n hp u hk u n , rt i v i c ub t b u c uêy t m àl íl p h gn d hniD . rt a c ial gn t àv i t n ih gn s c uc n gn h hn , ut írt àv c l ht n irt táhp m hc ,gn d hnid u iht b rt ohc yâg s gn pá gnôhk u iht gn d hniD .n irt táhp àv n l u c uhn c gn pá hn m ohk i m rt ,n irt táhp i m ut írt àv c l ht ìht gn d hnid u c uêy gnú gn u n , ohk c s a c s c àl gn u n .t hn t t àv p h ùhp rt cós m hc àv gn d iôun rt a c m i c v u ih at gnúhc púig i ut a l n o iaig các aihc nâhp S .n irt táhp gna àv n l gna ht c àl me rt gn r t ib at gnúhC :non m m rt a c n n hp u hK * i h n hp nit gnôhT .b .non m m rt a c gn d hnid u c uhn àv n n hp u hk uên yãh n B v m ihN .a non m ầm ẻrt aủc gnỡưd hn i d uầc u hn àv nă nầh p uẩhk ềv uểi h m ìT : 1 gnộđ tạoH G N Ộ Đ TẠO H .3.1 . rt c d oáig cós m hc n it c ht oàv gn d n v non m m rt ohc n c hc t c iv gnort gnú iáht óc nêiv c H — .non m m rt ohc n c hc t cát gnôc t t hnàh c ht nêiv c h púiG — .me rt gn d hnid v o t oà c ã c ht n ik gn hn i l c gn c nêiv c h púiG — UÊIT C ỤM .2.1
 4. 6 NM ELUDOM | 68 ...n s ,iaohk ôgn , u o g gnort u ihn óc :)tixulg( gn t b t hc u ihn a hc m hp c ht móhN + ... c u d ,gn d gn h u d ,uilo ,gn v ,c l hn t v c ht u d , b ,t v gn m :)tipil( oéb t hc u ihn a hc m hp c ht móhN + ...môt ,auc ,gn rt ác ,t ht gnort u ihn óc :)m t hc( nietorp u ihn a hc m hp c ht móhN + :m g oab at gnúhc a c n n hp u hk gnort n c hn c nôul hníhc m hp c ht móhn n B — .uahn cáhk m hp c ht móhn các a hc óc m hp c ht các t i nâc s àl n n hp u hk a c t hc các i nâc S .gnáohk i um àv t hnis ,gn d hnid t hc các i nâc o b m d c n c rt a c n n hp u hK : rt ht c a c u c uhn oeht gn d hnid t hc các i nâc , y p c gnuc o b m — .%37 — 56 :m ihc p c gnuc )tixulg( gn t b t hc od gn l gn N + ;%02 — 51 gn ohk m ihc :)tipil( oéb t hc t gn l gn N + .n n hp u hk %51 — 21 gn ohk m ihc :)nietorp( m t hc t gn l gn N + :uas hn hgn aig c uQ gn d hniD n i V c rt a c n n hp u hk gnort p c gnuc t hc các a ig gn l gn n i nâc u c uhN : rt a c n n hp u hk gnort t hc các a ig gn l gn n íl p h àv i nâc l t o b m — : rt a c n n hp u hk gnort t hc các i nâc l t o b m .yàgn c u c uhn %07 — 06 gn ohk t , rt ohc gn pá n c non m m gn rt àm gn l gn n u c uhn àl 4 t C .i ut 3 oeht àv ht c gn l gn rt gk oeht hnít rt a c yàgn t m gn l gn n u c uhn àl )3( àv )2( t c ; rt a c i ut àl )1( t c ,nêrt gn b 001.1 — 000.1 006.1 09 i ut 6 — 4 009 — 008 003.1 001 i ut 3 — 1 007 000.1 5 11 — 00 1 i ut 1 )4( )3( )2 ( )1( )yàgn / rt/olaC( )yàgn / rt/olaC( )yàgn /gk/olaC( non m m gn rt a c gn d hniD n iV gn n nâc i ut a L gn pá n c u c uhN a c hgn u c uhN oeht u c uhN : rt a c gn l gn n v u c uhN —
 5. 78 | NON M xM …RT C S M}HC ?p h hcíht ohc oàn ht non m m rt ohc n c hc t c iv hn cáx yãh n b ,yâ i d n it gnôht o hk maht i ht gn nâht n b a c m ihgn hnik gn B v m ihN .a non m ầm ẻrt oh c nă cứh c ổt cệi v uểi h m ì T : 2 g nộđ tạoH ...gn r uâs , c u b hn b các a c hnis hn b gnort gn rt nauq òrt iav ig gn l iv t u y cáC ...irtan ,neles ,ohp t hp ,êigam ,ixnac hn ht c ohc t iht n c gnáohk t hc cáC .ó hn n hnít ìrt yud m ik naot gn b nâc òrt iav óc gnáohk t hc cáC . ht c gnort nêb gn rt iôm a c hn n hnít óc hn gn ht hnìb hnàh n it c c gnort áoh n yuhc gn t oh cáC :gnáohk t hc i nâC + ...PP ,C ,B hn c n gnort nat nimativ các àv K ,E ,D ,A nimtaiv hn m u d gnort nat nimativ các y p c gnuc n C . ht c a c gn rt nauq áoh n yuhc n hp c hc u ihn oàv aig maht nimati V :nimativ v i nâC + ...gn t b t hc u ihn óc uq c ,iaohk ,ôgn , ,u ,o g t óc tixulG .n n hp u hk gnort t hn gn rt nauq gn l gn n p c gnuc n hp hnàht àl :tixulg v i nâC + .óc gnôhk u d gnort àm D ,A nimativ u ihn a hc óc t v gn m gnorT .t t gnôhk ht ux àl gn c yâ .t v gn m gnùd gnôhk àm )n u d( t v c ht oéb t hc gn b nàot nàoh yaht gn h ux óc i gn u ihn yan n iH .05/05 c m nên gn c yàn l T .t v c ht c g n ugn àv t v gn c g n ugn óc tipiL :tipil v i nâC + .n h oac rt a c u c uhn ìv nêrt c m n h oac nên t iht n c ìht me rt i v i àv %05 àl nên t v c ht m àv t v gn m a ig rt a c n n hp u hk gnort i nâc l t nên gn l t hc v uahn cáhk t v c ht àv t v gn c g n ugn óc nietorP n c ht oD ... uq , c uar ,gn t u hn t v c ht m óc n c hT ...a s ,gn rt ,ác ,t ht i ol các àl t v gn m a hc n c hT .i nâc l t i v t iht n c nima tixa các ht c ohc p c gnuc nòc )m t hc( nietorp ìht nêrt ión ã n n hp u hk gnort l t oeht gn l gn n p c gnuc c iv iàogN :nietorp v i nâC + :uas hn õr uên c nêrt m hp c ht móhn 4 a c i nâc S — ... uq aoh ,hnax uar :gnáohk i um àv t hnis u ihn a hc m hp c ht móhN +
 6. 6 NM ELUDOM | 88 .)lm052 — 002( gn óc i t òb a s a b t m mêht gn u rt ohc yàgn gnorT + .)uêit i uhc uq 1( gn im gnárt uq aoh + ...gn rt ,ác c oh t ht + uar + m c noc táb 2 : rt a c hníhc m c a b 2 + .)lm003 gn ohk( ...núb , hp c oh ìm ,oáhc táb t m n rt ohc ht óc u ihc i ub hp n a b àv gnás n a B + . hp a b 1 àv hníhc a b 1 non m m gn rt i t n ó gnort ,a b 5 — 4 n c rt yàgn gn h ,gn ht m c àl rt a c n hC + :i ut 6 — 3 rt ohc n hC — .lm002 gn ohk i t òb a s ,...èhc ,hnáb c oh u h a d , u mac i uhc :níhc uq aoh àl ht óc rt a c hp a b n c hT.hnì aig i t n i l nòc a b s , hp a b 1 àv hníhc a b 2 n rt , rt àhn naig i ht ,m c n rT .a b 5 — 4 t rt a c n a b S :gnáht 63 — 52 rT + .)lm002( i t òb a s ,hnàn u a s c oh uq aoh gn b hp a b 3 — 2 + oáhc a b các ohc ht yaht gn ht m c àv tán m c n gnas n yuhc gnáht 42 — 91 rT ;n d c uas gnãol u naig i ht ,gnáht 81 — 31 rt i v i ( oáhc a b 3 + mê nab oàv c oh hp a b oàv m úb rt ohc n V .a b 6 — 5 t rt a c n a b S :gnáht 42 — 31 rT + :i ut 3 — 1 rt ohc n hC — .níhc uq a b 3 — 2 + hn yax m hp c ht i ol u ihn p h t k c t b a b 4 — 3 + i t ,gnás m úB :i ut gnáht 21 — 9 rT + .n ihgn uq aoh a b 3 — 2 + )...a s ,gn rt , c uar gn b t b táb uàm ôt( m hp c ht i ol u ihn i v c t b a b 2 + m úB :i ut gnáht 8 — 7 rT + . uq aoh c n n l 2 — 1 + gnãol t b a b 2 — 1 + m úB :gnáht 6 — 5 + .)gnáht 6 n iàd oék ht óc ,n ik u i óc u N( u c uhn oeht nàot nàoh m úb rt :gnáht 4 i D + :i ut gnáht 21 — 1 t rt ohc n hC — :i ut gn t oeht non m m rt a c n a b s àv n hC * i h n hp nit gnôhT .b
 7. 98 | NON M xM …RT C S M}HC .nàb oàv hn n i gn ã ihk uas yagn n rt ohc m a v ,n m n c ht àv m c u n rt ,táb gn t ar n c ht aihC :n c ht aihC — ...ôhk i hp hc s t ig c i hp rt a c n n hk àv n m y ,t m p ,n it n uht p x p s hg nàb ,yat ual n hk ,n c ht gn táb ,aìht táb iôs c n gnárt : c gn D + .n m y oe ,t m ual ,yat a r ,u it i ,oát hn t c ht rT + . s hc s ,gnàg n g cót u ,oá n uq ,gnòhp àx gn b hc s yat a r ôC + : b n uhC — :non m m gn rt gnort p l móhn các i t rt ohc n c hc t hcáC * ... ht c i hk ar c t hc c i ht gnôhk ,n l m hc rt màl s c n u ihT . rt ohc c n o b m n c y v ìv , ht c gnort gn d hnid t hc các n yurt n d àv nat àoh iôm gnud àl c N .yàgn/tíl 2 :i ut 6 — 4 rT — .yàgn/tíl 5,1 — 3,1 :gnáht 63 — 21 rT — .yàgn/tíl 3,1 — 1,1 :gnáht 21 — 6 rT — .yàgn/tíl 1,1 — 8,0 : gnáht 6 — 3 rT — :uas hn i ut oeht gn u àv n gn noc auq ht c oàv a c c n gn l yàgn gn H . rt ohc c n v u c uhn o b m n c rt ohc gn u n cós m hc hnìrt áuq gnort ,ar iàogN .n hp u hk %01 — 5 m ihc hp a b àv %03 — 52 gn ohk gn pá n c u ihc i ub hníhc a b ;n hp u hk gn l gn n %05 — 03 gn ohk gn pá n c a rt a b , rt a c n n hp u hk ohc gn l gn n o b m h51 54h01 oáig u m m C h41 54h01 rt àhn m C 03h41 h21 h01 oáhC h41 03h11 03h9 tB hníhc a B hp a B hníhc a B n hC :uas hn írt b c gn rt i t rt a c n iG : rt a c c n v u c uhn àv i ut các oeht non m m gn rt i t rt a c n iG *
 8. 6 NM ELUDOM | 09 .t hc các l t oeht i nâc àv i ut a l oeht ut rt a c u c uhn oeht gn d hnid t hc các y gn u n + . s hc s àv íl p h , y gn u n :gnud i n 3 m g oab gn u n hnis V — .at c n a c oac gnov t l t óc hn b 01 nêrt iah ht gn gnov t yâg nâhn nêyugn àl gn u n gn auq t ur gn n uhk m ihn ,at c n t Y B a c êk gn ht oehT .t t hn b c hnárt ht c púig m hn gn u n hnis v o b m .i gn noc a c ohk c s i v i gn rt nauq írt v ig m hp c ht nàot na hnis V — : rt ohc m hp c ht nàot na hnis v o b m * i h n hp nit gnôhT .b .non m m rt ohc m hp c ht c gn gn hc gnòhp àv m hp c ht nàot na hnis v hcác uên yãh n B v m ihN .a non m ầm ẻrt oh c mẩh p c ựht cộđ ộgn gn ốhc gnòhp àv m ẩhp c ựht nàot na h n i s ệv ềv uểi h m ìT :3 gnộđ tạoH ...n n hk ,t m n hk t ig ,àhn ual , hg nàb ,aìht táb ,n i n n d uht ôC + .hnis v i ,gn r i hc hná ,gn im cús c n gn u ,m y i c ,gn im ual ,yat a r ual rT + :n ihk uaS — .m hp c ht àv gn d hnid v rt a c t ib u ih mêht gn r m ...n c ht i ol các ,m hp c ht móhn các t ib n hn rt ohc mêht hcíht i ig ,n d gn h ht óc ôc ,n rt cós m hc hnìrt áuq gnorT .t h n rt ihk m c mêht p it ,nêiv gn àv hn c hn ,n d gn h ,táuq oab ôc ,n cúx t rT :oáig u m rT + .m c mêht n rt nêiv gn àv n d gn h hn c hn ôc ,n cúx t n l rT .n c ht iãv hnárt ,ôc a c púig s óc n cúx t éb , rt 6 — 4 p x nàb i m : rt àhn i ut a l m c n rT + .aìht iàv n cúx p t n l rt ohc ht óc a b i uc ,n gnùc rt 5 — 3 ohc cúx ôc :oáhc n rT + .cúl t m n gnùc rt 3 — 2 ohc cúx ôC :t b n rT + .gn u rt gn t ohc ôc :a s n rT + :n rt ohC —
 9. 19 | NON M xM …RT C S M}HC .gnùd n h t h àv gnú cám nãhn óc gnôhk m hp c ht các gnùd gnôhK ; hc a , x t ux c g n ugn õr t ib gnôhk ihk m hp c ht các gn d s gnôhK + :uas páhp n ib các n ih c ht n c ,m hp c ht c gn hnárt gnòhp — .hn yuq gnú gnôhk nuhp c iárt yâc uq aoh ia l các àv uar nêrt m gn t v c ht v o b t hc áoh các od ht óc gn c m hp c ht c gN ...t hc n ib ,n h áuq m hp c ht ,gn n i ol mik ,m hp c ht ióg oab t ht óc m hp c ht c gN ...gn n s ,gn gn m ,cóc t m ,cón ác ,c m n : hn m hp c ht gnort óc c yâg t hc các t c m ihn b od ht óc m hp c ht c gN — .n uhk m ihn b ...a s gn rt ,t ht ,ác ,uar :m hp c ht i ol các p g yah àv oac l t m ihc n uhk iv m ihn od m hp c ht c gN — .c m ihn nâhn nêyugn oàv c uht ut cáhk gn hc u irt các oeht mèk y hc a ,a m nôn :hnít p c hn b a c n ih u ib các óc ,c m i gn u ihn c oh t m ;t gn t ar y x gn ht m hp c ht c gN — :hnárt gnòhp hcác àv m hp c ht c gn a c u ih u D * .gn hc ht gnáhk óc rt ohc o t m hn nix cáv các hc l gnú , y gn u ,mêit rt ohc n c áoh uêit gn hc d hn b s t m gnòhp .c n gn u ,gn r i hc ,gn im cús rt c hn gnox n .n b yat ihk àv hnis v i ihk uas ,n ihk c rt yat a r neuq ióht óc rt ohc nèr i hP .n uhk m ihn yâg s u c u l c n gnôhk ,c n gn hnìb m a r cús i hp gnox gnùd oàn yàgn c N .gn u rt ohc i ugn ,iôs nu i hp gn u c N .hnahn n irt táhp n uhk iv ohc n ik u i àl s gnôhk u n ,n c ht i hk mât gnurt gnùv c iôs o b m n c gnón mâh ihk hn l t n c hT ...t uhc ,náig ,i ur hnárt ník y nàb gn l c oh p n óc i hp n c hT .n rt ohc i m i l iôs mâh nu i hp ìht ig 2 nêrt u n ,uâl gnôhk yagn n rt ohc gnox u n , k níhc u n n c ht , ig gnú n rt ohC .n ihk c rt iôs c n gnárt i hp rt a c n aìht táb ;iôs c n gnárt gnúhn c i hp n c ht aihc c gn d các , s hc s i hp u n gn d các ,hnis v o b m i hp rt ohc n c ht n ib hc c gn D .i ut gn t oeht rt a c n hc i v p h ùhp àv gn d hnid u c uêy ,hnis v o b m n ib hC .n c ht hc s àv aum uâhk t yagn s hc s àv gn l t hc óc m hp c ht o b m :hc s n + .póg ió n d on gn rt hnìt hnárt ,a b các a ig u àv yàgn gnort a b u ihn n : u i ,íl p h gn u n +
 10. 6 NM ELUDOM | 29 ... gn ihk gnort nàot na ,uâs gn c ig ,c ig gn u c uhn o b m c rt ohc oas gn c ig c hc t hnàh c ht àv i ut gn t oeht rt a c gn u c uhn õr u ih n c non m m nêiv oáiG .me rt ohk c s cós m hc c iv i v i t iht n c u c uhn t m àl i ut gn t oeht non m m rt ohc gn c hc T UỆ IHT I Ớ IG .1.2 NON MẦM ẺRT OHC ỦGN CẤIG CỨHC ỔT 2 g nud i ộN ?hnárt gnòhp hcác àv m hp c ht c gn a c u ih u d t ib ohc yãh n B )8 ?ìg màl i hp n c at gnúhc , rt ohc m hp c ht nàot na hnis v o b m ,t ib ohc yãh n B )7 .non m m gn rt gnort p l móhn các i t rt ohc n c hc t hcác t ib ohc yãH .)6 . rt a c c n v u c uhn àv i ut các oeht non m m gn rt i t rt a c n ig t ib ohc yãh n B )5 .i ut gn t oeht non m m rt a c n a b s àv n hc t ib ohc yãh n B )4 . rt a c n n hp u hk gnort t hc các i nâc l t t ib ohc yãh n B )3 .i ut gn t oeht non m m me rt a c gn d hnid u c uhn t ib ohc yãh n B )2 .n n hp u hk àl oàn ht t ib ohc yãh n B )1 :n hp gn t a c óc ã gnud i n các i v u ihc i àv i h uâc i l rt hcác gn b art m ik hnìm t yãh n b ,yàn gnud i n gnox c h ihk uaS ÁI G H N ÁĐ ,ART MỂ IK .4.1 .n c ht aihc àv n ib hc hnìrt áuq gnort rt ohc hn b yâg hnàl i gn hnárt ìk hn ohk c s art m ik ,p b àhn nêiv nâhn hnis V + .gnùd ihk c rt iôs c n gnárt , s hc s i hp gn u n ohc gnùd aìht táb ,c c ac c gn D + . k níhc nu c i hp gn u c n ,n c hT + .n c ht n ib hc hc s c n n ugn gn d S +
 11. 39 | NON M xM …RT C S M}HC àv i m t m s i l gn hc v t .gn rt m rt n ol n ib c oh gn ht n t b ht óc íhc m ht ,t ik yus àv i m t m s hnik n ht oàb t ,gn ht gn c àv iàd oék i m t m c iv màl ihK :uas hn p l hnàht c gn c ig hc C : gn c ig hc C — .oah uêit b ã c iv màl gn n hk i l c hp iôhk s ohc o b m ht c a c yàn iáht gn rT . hc c b hn u h gn n v n ihk u i mât gnurt ,n h tí c iv màl s nàoh n ut ,p h ôh hn ht c a c nauq c h àv nauq c các , gn naig i ht gnorT . rt ohc ohk c s v o b àv hnik n ht iáht gn rt i h c hp m hn gn c ig t t c hc t n c ,y v ì V .i m t m ,gn ht gn c d t r àv u y nòc gn hn c c hcít gn t oh rt a c hnik n ht oàb t các c ht rt ihk , rt i v i .i m t m ,gn ht gn c iàd c ht naig i ht t m uas gn gnurt hnik n ht oàb t các a c gn ht hnìb iáht gn rt i l i h c hp m hn , ht c a c íl hnis u c uhn àl gN : gn c ig a c t hc n B — : gn c ig a c hc c àv t hc n B * i h n hp nit gnôhT .b .non m m rt a c gn u c uhn ar hc àv n ul o ht móhn cáC v m ihN .a n on m ầm ẻrt aủ c ủgn uầc u hn uểi h m ì T : 1 g nộđ tạoH G N Ộ Đ TẠO H .3.2 . rt c d oáig — cós m hc n it c ht oàv gn d n v non m m rt ohc gn c hc t c iv gnort gnú iáht óc nêiv c H — .non m m rt ohc gn c hc t cát gnôc t t hnàh c ht nêiv c h púiG — .me rt hnik n ht h hnis v v o t oà c ã c ht n ik gn hn i l c gn c nêiv c h ,yàn gnud i n gnox c H — UÊIT C ỤM .2.2 .u c uêy t iám oht p t c h ,i hc iuv rt púig ,c c hcít n hp gn h hnik n ht iáht gn rt óc s y d c ht ihk c ig gn rT .c h àv i hc u hc tí ,cóhk y uq s gn u iht rT .i m t m iàd oék n hp gn h naig i ht t m uas i gn hgn c hnik n ht h ohc o b m púig oãn v a c hc c iáht gn rt t m àl gn c ig ,y ht at gnúhc ohc ã gn c ig hc C
 12. 6 NM ELUDOM | 49 h21 h01 h2 1 gnáht 27 — 63 03h31 03h01 h3 1 gnáht 63 — 81 h51 03h01 03h4 2 gnáht 81 — 21 h61 h01 h6 3 gnáht 21 n 6 h71 03h9 03h7 4 gnáht 6 n 3 yàgn C mê yàgN )yàgn( )gnáht( naig i hT gn n l S i ut a L :uas hn i ut oeht yàgn t m gnort rt a c gn u c uhn ,gn ht hnìb n irt táhp hnik n ht h àv ohk c s óc rt i v i . rt a c hnik n ht h a c gn t oh m i c àv ohk c s iáht gn rt ,i ut a l oàv c uht hp rt a c gn u c uhN :i ut oeht rt a c gn u c uhN * .naig i ht gn rt ohc n ik u i o t àl a hgN . rt ohc gn c ig t t o b m íl p h i gn hgn rt ohc c hc t n c , rt a c c iv màl gn n hk i h c hp ,y v hN . gn i b n uhc s a c hc d t b id t b c uht neuq gn cát s t m oeht mèk ,mê nab a c gn t oh gn gn i gn hgn s àv yàgn nab gn t oh a c n h ìk gnú àv n u k nex s nêrt a d gn d yâx c gn c iG .i gn noc a c gn s hc àv naig i ht àl nâhn cát nêrt a d n ik u i óc x n hp hnìrt áuq a c uq t k àl nòc gn c iG — . hc c iáht gn rt gnas ón n yuhc ,hnik n ht oàb t các a c c l gn rt m ig màl ,iàogn nêb àv gnort nêb hcíht hcík rt i oL — . gn nôgn àv gn d n v hcít nâhp nauq c các t h c rt ar n id hc c S . hc c gnas n yuhc gn h ux óc ó gnùv các ohc màl ,ó gnùv các nêrt c iv màl gn n hk tús m ig màl oãn v nêrt nauq hcít nâhp gnùv các a c áoh n v n ib nêiht gn t oH — : gn c ig nên yâg t nâhn cáC * . v i d n hp các àv oãn v b nàot gnort gn r nal , hc c hnìrt áuq a c ot nal gn t n ih àl gn c ig a c s c ,cáhk hcác ióN .u t b gn c ig àv v i d n hp các n gn ux ,oãn v p hk n d gn r nal yàn hnìrt áuQ . hc c hnìrt áuq hnis táhp s oãn v gnort ,hnik n ht oàb t các a c c hn yus
 13. 59 | NON M xM …RT C S M}HC yah p g gn ig ;gnêir gn gnòhp óc p l móhn ohc hn c gn ig gnùD .i ut oeht p h ùhp i hp rt a c gn gnòhp gnort b t iht gnarT .i t uàm óc mèr gn d S . gn i b n uhc ã rt ihk gn gnòhp gnort gnás hná m ig n c ,y v ì V .hnahn gn rt púig s p h hcíht gnás hná , rt a c gn c ig cós m hc c iv gnort gn rt nauq n hp póg gn c gnás hná hC .èh aùm v tám gnáoht àv gnô aùm v pá m gn gnòhp o b m .o t nâhn àv nêihn t íhk gnáoht gnôht p h t k gn gnòhp hnis v hnàh n it n c èh aùM .y d c ht rt ihk c rt túhp 03 a c gnó àv gn rt hnìrt áuq gnort nêrt s a c m ;a c gnó n c túhp 03 gn gnòhp oàv rt nó ihk c rt ,n hp nàot íhk gnáoht gnôht àv hnis v c i hp gn gnòhp gnô aùM .p h ùhp íhk gnáoht gnôht hnis v hc óc n c àm aùm àv n im gnùv t it i ht oàv c n C .nogn gn rt púig hnàl gnort íhk gnôhk :íhk gnôhk hC :uas n ik u i các o b m n c y v oD . hc c gnas n d n yuhc hnik n ht oàb t các ohc púig iàogn nêb hcíht hcík các rt i ol m hn : gn gnòhp hnis V • . rt ohc nâhn ác hnis v àv gn gnòhp hnis v n c , gn ihk c rT . gn ihk c rt hnis V :1 c B + :hnàh n it c b cáC — .t iht n c naig i ht àv uâs ,hnahn gn rt púig àl a hgn ,t t gn rt ohc n ik u i o T :hcí c M — :non m m rt ohc gn c ig c hc t páhp gn hP * i h n hp nit gnôhT .b .non m m rt ohc gn c ig c hc t páhp gn hp các uên yãh n B v m ihN .a non mầm ẻrt ohc ủgn cấig cứhc ổt cệiv uểih mìT :2 gnộđ tạoH . rt ohc gn c ig c hc t páhp gn hp n ý úhc n c , gn hnìrt áuq i v i c c hcít iáht rt hnàht hnìh .gn ht hnìb rt i v os n h n um y d àv n h m s gn i rt ohc hcác gn b n ih c ht c rt ohc gn naig i ht iàd oék c i V .h5,1 — 1 t cáhk rt gn hn n h u ihn gn rt ohc n ik u i o t n c ,u y hnik n ht àv ohk c s óc rt i v i
 14. 6 NM ELUDOM | 69 . gn rt i n hn t nêy nìg iG .n hc t b b c oh n hc mêht p rt ohc n c i yaht t ihn y ht u n ,p h hcíht hn hc u i n c , gn rt ihk gnòhp gnort íhk gnôhk iõd oehT . gn c ig oàv i hnahn rt ohc màl v v u i p hn óc ,u d mê ur táh iàb gn hn gnud i N .nêyux gn ht i l p l c nên ,n h hnahn gn rt ohc màl gn d cát óc hn c hn yah ur táh ehgn rt ohC . ht t gn yâg d ìv t m nêl n hc ník mùrt ,i g gn ux t m pú ,p s m n rt ohc nên gnôhk ý úhC .uâl áuq ht t t m m n rt gnôhk nên u y nòc rt a c gn x h od nêihn yut ,gn rt nôt c n c rt a c gn ht T .n h n iht nàoh àv n h hnahn ar n id hc c gnas n hp gn h t iáht gn rt n yuhc c iv ohc màl ,naig i ht oeht n ik u i óc gn x n hp hnàht hnìh n ik u i o t s ig gnú gn rt ohc c i V .yàgn gnort hn t hn naig i ht gnú gn rt ohc n c ,uâs àv hnahn gn rt púig . rt a c gn c ig gnort ar y x t iht n c p h gn rt các íl x àv n gn it ,gnás hná àv íhk gnôhk ,m , t ihn , ht t hn : rt a c gn hnìrt áuq iõd oeht gn rt gnòhp gnort nêyux gn ht t m óc n c nêiv oáiG :hnàh n it hcáC • .naig i ht àv n h uâs gn rt ,n h hnahn ar n id rt a c gn c ig ohc n ik u i o T :hcí c M • . rt a c gn c ig cós m hC :2 c B + . rt ohc u hc óhk yâg gnôhk i m m m i hp c m rt a c oá n uQ . rt ht c gn t a c gn u hc gn n hk àv iàogn nêb t ihn i v p h hcíht oá n uq c m rt ohc nên ,t it i ht oàv c n C .hcíht hcík t hc óc àl t ib c ,u ihn áuq gn u n ,p h hcíht gnôhk gnud i n n yuhc ehgn ,hcíhk áuq gn n v gn t oh các c hc t nên gnôhk gn ihk c rt ,mât nêy ,iám i oht hnik n ht iáht gn rt ,hnahn gn c ig óc rt ohc o t .c c hcít ,n yugn t ,iám i oht íl mât cáig m c c óc rt ohc o t ,c ub pé ,ób òg s hnárt ,p n n n , t t rt hcác t m gn ihk c rt hnis v u it i rt ohc c hc t n c oáig ôC .n h hnahn n rt a c gn c ig ohc màl , gn b n uhc x n hp hnàht hnìh , gn ihk rt ohc u hc d ,iám i oht cáig m c o t m hn gn ihk c rt rt ohc nâhn ác hnis V • .)mc04 x mc03( p h ùhp c ht hcík ,m m àv gn m n c hn rt ohc i G .aùm oeht p h ùhp rt ohc gn m n hc b n uhc nòc ar iàogN .hn c gn gnòhp óc gnôhk c h p l ohc gnùd gnêir gn ig
 15. 79 | NON M xM …RT C S M}HC . rt c d oáig cós m hc n it c ht oàv gn d n v non m m rt ohc hnis v c hc t c iv gnort gnú iáht óc nêiv c H — .non m m rt ohc hnis v c hc t cát gnôc t t hnàh c ht nêiv c h púiG — .gn rt iôm hnis v ,nâhn ác hnis v ,me rt hnis v v o t oà c ã c ht n ik gn hn i l nô , c gn c nêiv c h púig c h iàB — UÊIT C ỤM .2.3 .gn s c uc gnort nit t u ihn rt ohc o t ;gn gn c àv i h ãx i v p hn àoh hnim n v hnis v gn s p n t m óc s ,éb t hnis v neuq ióht nèr c rT .c ht n uht àv n u nêyux gn ht hcác t m hnàh n it non m m nêiv oáig t m i m àm màl c iv t m àl rt ohc yàgn gn h i g m t ,gn r i hc hná ,yat a r ,t m a r hn nâhn ác hnis v neuq ióht các nèR .me rt ohk c s cós m hc gnort u iht ht gnôhk u c uêy t m àl i ut gn t oeht non m m rt ohc hnis v cós m hc c hc T UỆ IHT I Ớ IG .1.3 NON MẦM ẺRT OHC HNIS ỆV CỨHC ỔT 3 g nud i ộN .non m m rt ohc gn c ig c hc t páhp gn hp t ib ohc yãh n B )3 .i ut oeht rt a c gn u c uhn t ib ohc yãh n B )2 . gn c ig a c hc c àv t hc n b t ib ohc yãh n B )1 ÁI G H N ÁĐ ,ART MỂ IK .4.2 . hp a b n àv gnàhn hn gn n v rt ohc ,p n n n , t t rt hcác t m nâhn ác hnis v rt ohc c hc t ó uaS .n h n um y d c ht àv n h m s gn i u y rt ohc n c gn c rt ohc n uM .y d c ht t ã p l gnort rt s n l n hp ihk y d c ht rt ohc ,y v oD .c ig gn ã rt ihk y d rt c ht hC :hnàh n it hcáC • .n hp gn h iáht gn rt gnas hnik n ht n yuhc gnóhc hnahn ,y d c ht ihk u hc d ,iám i oht cáig m c rt ohc o T :hcí c M • . gn ihk uas rt cós m hC :3 c B +
 16. 6 NM ELUDOM | 89 .a r m t neuq ióhT — .u i g ,cót i hc neuq ióhT — .gn r i hc hná neuq ióhT — .yat a r neuq ióhT — .t m a r neuq ióhT — :m g oab nâhn ác hnis v gnud i n cáC .hnim n v hnis v áoh n v gn s p n óc ,hn m ohk gn s rt púig ,i t us rt oeht gnam s yàn t t neuq ióht ,nêl n l ihk yàn uas éb t yagn neuq ióht óc rt ohc nèr i hp n c t iht n c gnud i n t m àl rt nâhn ác hnis V i h n hp nit gnôhT .b .non m m rt ohc hnis v neuq ióht c d oáig gnud i n gn hn uên yãH v m ihN .a non mầm ẻrt ohc hn i s ệv neu q i óht cụd oá i g gnu d i ộn u ểi h m ìT : 2 gnộđ tạoH .neuq ióht gn t n n nêrt hn n n ik u i gn hn gnort n irt táhp ,hnàht hnìh c rt a c hcác nâhn t hc m hp i M .t t hcác nâhn neuq ióht hnàht hnìh rt púig hn n n ik u i ,gn uh hnìt gn hn ar o t n c at gnúhc ,y v oD .yàgn gn h n ih c ht hnis v o x k các t rt a c nâhn ác hnis v cát oaht các n ih c ht hnìrt áuq gnort hnàht hnìh c hnis v neuq ióhT . b i ol óhk àv gn b nâc ,hn c nên rt íl mât gn t oh i m ,neuq ióht hnàht rt ã ihK .nâhn ác u c uhn i v n g gn ht àv hn n íl mât gnud i n óc neuq ióhT .hn t hn i h ãx h nauq àv naig gnôhk ,naig i ht v hn n n ik u i gn hn gnort ar n id c nâhn ác a c gn hnàh gn hn hc gn ht neuq ióhT .n iht nàoh àv c gn c c n d o x k ,n ih c ht hnìrt áuq gnorT .c ht ý a c aig maht s óc i hp t iht t hn hnàht hnìh hnìrt áuq gnort gn hn áoh gn t gn hnàh gn hn àl hnis v o x K .hnis v o x k t hnàht hnìh c hnis v neuq ióhT i h n hp nit gnôhT .b ?oàn ht hn rt a c hnis v neuq ióht t ib ohc yãh n B v m ihN .a non m ầm ẻrt aủ c h n i s ệv neu q i óht uểi h m ì T : 1 g nộđ tạoH G N Ộ Đ TẠO H .3.3
 17. 99 | NON M xM …RT C S M}HC . ht c ohc hn b yâg s n b yat auq gn u c n ,n c ht oàv p hn mâx s n uhk iv hc s yat a r gnôhk u n ,n uhk iv àv n b i b u ihn a hc óc gn d t v gnùd u ihn m n m c ,óm s yat :hc s yat a r i hp oas i t t ib rt i ig gn ig n c at gnúhc ,nêit u u i — : rt ohc yat a r neuq ióht nèR * .n l iah t hn tí rt ohc n hk c ul n ut gnorT .n uhk iv t id púig i rt t m gn n hná i d áig nêl i hp ,gn hp ig ,ôhk t v n hk t ig n c ,gnox t m a r ihk uaS .a r t rt ohc gnas n yuhc ìht neuq rt ihk uas ,u m oeht gn hp ôm cát gn t rt y d ôc ,oáig u m rt i v i — .màl t rt n d gn h ôc rt àhn i ut i uc n ,t m ual àv a r rt púig ôc , rt àhn rt ,éb rt i v i — .nêb iah iat hnàv ,yág , c i l ual ,n hk t l ó uaS .m c àv ám iah ,nárt ,gn im ,i m gn s ,t m iôu ar t m éohk iah àl nêit u .t m a c n hp b gn t ual n hk cóg gn t gnùd i r i hp yat nàb nêl n hk i rt ,oár t v ,c n m ht hc s t ig n hk gnùD .p it k gnùv n i r t hn hc s ig n c i n gn hn c rt a R :t m a r hcáC — ...n b t m ihk ,n b i b v iàogn ar i ihk ,y d gn ihK :t m a r n c oàn cúL — ...hn b b gnôhk àv uêy gná ,p hnix ,p t m ,hc s t m a R( t m a r i hp n c oas i t c m n n c rT — : rt ohc t m a r neuq ióht nèR * i h n hp nit gnôhT .b .non m m rt ohc hnis v neuq ióht n yul nèr c hc t hcác uên yãH v m ihN .a n on mầm ẻrt ohc h ni s ệv neuq i óht nệy ul nèr c ứhc ổt h các u ểi h m ìT : 3 gnộđ tạoH .hn yuq i n gnú cár t v àv hn c hk neuq ióhT — .hn yuq i n gnú hnis v i neuq ióhT — .péd y ig i neuq ióhT — .nón m i neuq ióhT — . s hc s oá n uq c m neuq ióhT —
 18. 6 NM ELUDOM | 00 1 ...gn ar ,i hc i ihk c rt ,y d gn ihK :cót i hc n c oàn ihK — . s hc l ,hnis v s hc s ,t m nôus cót púiG :cót i hc i hp oas i t t ib rt ohc hcíht i ig i hp oáig ôC — : rt ohc u i g ,cót i hc neuq ióht nèR * .gnùrt m ihn yâg gn r i l téol t hc màl èot x i hc nàb hnárt ,n l t m i hc nàb yaht gnáht 6 — 3 ìk hn .i hc nàb gnôl c m ,m màl gn gnôhk c n nêrt nêl i hc nàb gnôl c gn m c ,ôhk y v àv i hc nàb a R .gnòhp àx t h ohc k t ht gn im cús ó uaS .nêrt màh nêl yaox i d màh t h ,gn r t m i v cóg gnôuv i l i i hc nàb a ,iahn t m i v i .nêrt màh i v gn ux t h àv i d màh i v nêl t h oék àv nòrt yaox hná gn c gn r gnort t m i hc , t gn T .gn r k các i hk ar i r gnol n c ht a c máb n c púig i d màh i v nêl c gn t h àv nêrt màh i v gn ux t h ó uas gn r t m gnùv gn t nòrt yaox i hc ,c rt gn r t m nêrt 54 — 03 hc hc i hc nàb t .gn im cús c n m gn ,i hc nàb t m nêl gn r hná c uht y l ,i hc nàb t m ht c n gnúhN :gn r i hc hcáC — .y d gn ihk uas àv gn i ihk c rt ,n a b các uas yagN :gn r i hc hná n c oàn ihK — . ht c ohc hn b u ihn c hnárt àv i l mêiv gnùrt m ihn ,gn r uâs yâg gn r nem gn h màl n c máb n c ht b gnôhk gn r v o b m hN :gn r i hc hná c iv a c hcí i l rt ohc i ig gn ig n c nêiv oáiG — : rt ohc gn r i hc hná neuq ióht nèR * .a r t rt n d gn h i r neuq gn hp ôm cát oaht rt u m y d ôc ,oáig u m rt i v i .màl t rt n d gn h ôc rt àhn i ut i uc n àv rt púig màl ôc , rt àhn rt i v i .ôhk n hk gn b ôhk ual ,yat y v ,gnòhp àx hc s a r c n x ,gnox ìk ihk uaS .i hp yat nàb gnòl c ìk iárt yat nógn u m n m hc àv iárt yat nàb gnòl c ìk i hp yat nógn u m n m hc ,yat nógn gnox ìk ã ihk uaS .i hp yat nógn gn t ìk iárt yat gnùd nêb i ó uaS .iárt yat nàb a c t m nógn gn t n v ìk i hp yat nàb nógn các gnùd ó uaS .nógn các àv i hp yat nàb um nêl àhc n uc iárt yat nàb gnòl gnùd ó uas ,nógn các àv iárt yat nàb um nêl àhc n uc i hp yat nàb gnòl gnùd ,yat nàb gnòl iah oàv gnòhp àx aox ,yat nàb iah t màl ,oá yat oac n x b n uhc uâhk t cát oaht gn t rt n d gn h n C :yat a r hcáC — ...i hc ihk uas ,hnis v i ihk uas ,n ihk c rt ,n b yat ihK :yat a r n c oàn ihK —
 19. 10 1 | NON M xM …RT C S M}HC hn ... rt a c hc s oá n uq ,gnòhp àx ,m t n hk gnùd n m t c n b n uhc t uâhk các màl gn c rt ohc m t ihk , rt àhn rt i v i .n rt od t rt ãgn b rt hnárt us oac tól m t óc ý úhc gn hn uaht u hc oàv i gn rt ohc ht óC .nâht nàot hc s c n i d ,gnox c ìk ihk uaS .)téhg( t hc ad oàb t các gnob púig i g u ,yat uhk ,n b hcán p g p n các c ìk gnòhp àx hn aox ,c n i D .nâhc ,iù ,gnôm ,gn l c gn gn ux ,yat hnác 2 ,hcán ,nâht n n d m t ó uaS .c rt rt ohc u i g c n hn i d ,a gn m n rt b n l i gn ,m t ihK .gnòhp àx ,hc s c n ,uaht u hc hn c gn d các àv ual n hk ,oá n uq b n uhc ,m a v c n ahp n c b n uhc uâhk ,i ut 1 i d éb rt i V :m t hcáC — .u hc d iám i oht i m yàgn t m rt ohc o t oá n uq yaht m t n c ;u ihn u it i ,u ihn úb , gn éb iàd mê t m uas gnás i ub oàv m t ht óc ,éb rt i v i nòC .u ihn ar iôh m ,i hc éb ihk u ihc i uc oàv m t n c ,n l rt i v ìht gn hT . rt a c neuq ióht ut u ihc i ub c oh gnás i ub oàv yàgn gn h rt ohc m T — .u hc óhk iùm yâg iôh m b gnôhk i gn ,u hc d iáohk gn s ht c púig hc s ad , s hc s ht c púig yàgn gn h a r m t u ih rt ohc i ig gn ig n C — .yàgn gn h a r m t c iv i v ihgn hcíht óhk rt nêl n l ihk nên yàgn gn h a r m t hnis v cós m hc c tí hn cúl éb u ihN .éb t yagn rt ohc nèr c n c t t hnis v neuq ióht t m àl yâ : rt ohc yàgn gn h a r m t neuq ióht nèR * .hn l i rt ihk p ht t ihn óc ,gnô aùm ,oac iún gnùv gn hn àl t hn rt ohc cót ôhk y s àv nôus cót i hC .m c b s iàd oék c n m ihn b rt hnárt ôhk n hk gn b rt ohc u ôhk t ht uaL .gnòhp àx hc s òv c n x ìht c y ht ihK . rt ohc c ìk àv gnòhp àx aox i r c n t m ht i d p ht iúc i gn c oh u i g hg nêl a gn m n ht óc ,oáig u m rt i V . rt ohc ôhk u ual i r gnòhp àx hc s c n x ó uas , hn àhc ,gnòhp àx aox ,cót t m ht c n hn i D .u i g a gn m n rt b i hp ,éb rt i V . s hc s ohc i g m t c n c y v ìv ,cót t b iôh m ,hc hgn aù y hn y hc yah rt yàgn gn H .n b i b àv iôh m hc s ohc u i g n c ,yàgn gn h a r m t ihk c oh n b u ihK .i r gnôhk cót n g c ub c oh míb ó uas ,nôus i hc n c nên iàd cót ,iág éb i v gn hn c àl nôus i hc n c hc nên n gn cót ,iart éb i v i .nêb gn t t l n l i hc i hc a hc nêb aíhp cót ig n hc iárt yat gnùd ó uas ,iôgn r i hc ,c l m c i hp yaT :cót i hc hcáC —
 20. 6 NM ELUDOM | 20 1 .hn b b d a m gn n a c gn h hn b ht c àv u ohc màl gnôhk a m ,gn n c hnárt rt púig nón m i : rt ohc i ig gn ig n c oáig ôC . rt ohc ohk c s nìg ig t t neuq ióht t m àl yâ — :nón m i neuq ióht nèR * . rt ht c m ig o b m n h yàd gnô aùm oá n uQ . rt n d p h c ht hnìh ,t m t b gn hn n ig n hcác u ik ,a v yam n c oá n uq ,n l rt i v i .ua m c b gnôhk y l rt ihk nêb iàc ohc nên oá cúC . rt ad y rt c ,m c b gnôhk rt iàogn t m ar p n gn t l yam n c i ut 1 i d rt ohc oá n uQ .iôh m m ht ,c n túh d m m gnôb i v i s àl nên rt ohc gnùd oá n uQ .yaht t rt n d gn h n c , rt àhn i ut i uc rt i v i ; rt ohc yaht n l i gn ,éb rt i V :oá n uq yaht hcáC — ...t b ,n b oá n uq ihk ,m t ihk uas hc s oá n uq yahT — .oht m ht s hc s c éb hc s oá n uq c m yaht n c yàgn gn h àl rt ohc hcíht i ig n C — : s hc s oá n uq c m neuq ióht nèR * .mèk i n l i gn yah m ahc óc i hp gn hn n ib m t i c rt ohc ht óc n ib gnùv èh aùM .iat oàv c n hnárt ôhk gnôb m t gn b iat yáogn ual rt púig ht óc ,ôhk n hk gn b nâht nàot i gn ôhk ual rt ohc ,gnox m T .gn ht n hc yâg ãgn n rt t r s c n óc m t rt ìv n rt gn hc a hn m ht m t tól ht óc ,n rt áuq gnôhk ý úhc m t gnòhp n N . rt ohc gnêir m t uhk iah hnàht írt b c oh uas m t iág rt ,c rt m t iart rt ohc ht óc ,oáig ôc t m óc nôul i hp ,p l m t rt ihk ý úhc i t yuT .y l d y ht d rt hn c i n oàv c n c m t n hk ,i g u d ,gnòhp àX .n s hn yuq i n oàv oert c yaht hc s oá n uq ,ôhk n hk gnùd .mât nauq c n c aùm oeht t ihn i v p h ùhp m t c n b n uhc c iv ,m t i rt ohc b n uhc .neuq ióht hnàht n d ã yàn cúl i g m t c iv ,oáig u m rt i v i .ý úhc n c t r t iht n c màl c iv t m àl rt ohc c ht n ik yah gn nôgn mêht gn c gn t màl ,m t naig i ht auq gnôht rt i v i oart n yuhc ión a v m t a v c i V .cót i hc ,hc s oá n uq c m rt ohc ,nâht nàot àv cót ôhk ual ôhk n hk gnùD .gnòhp àx hc s a r c n i d ,gnox c ìk ihK . rt ohc ht c n hp gn t c ìk i r gnòhp àx aox ó uas c n hn i d t l n L .m t i gn a c cát oaht c iv ohc n it p ht hg i gn yah u hc oàv i gn rt ohc ht óc n l rt ohc m t nêihn yuT .éb rt i v i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản