intTypePromotion=3

Module Mầm non 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non - Nguyễn Thị Mai Chi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
1.710
lượt xem
243
download

Module Mầm non 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non - Nguyễn Thị Mai Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non giúp bạn tìm hiểu những vấn đề cơ bản về môi trường giáo dục cho trẻ trong phạm vi khuôn viên của trường mầm non, biết cách tổ chức môi trường giáo dục cho trẻ trong trường mầm non nhằm tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy khả năng cá nhân và giáo dục trẻ thông qua môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 7: Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non - Nguyễn Thị Mai Chi

 1. 9 | non mÇm Îrt ohc côd o¸ig gnê−rt i«m 7 nm ELUDOM IHC I AM ỊHT NỄYUGN
 2. 7 NM ELUDOM | 01 .yàn eludom hnàht nàoh ig 01 gn ohk n c n B .n d p h àv úhp gnohp gnàc yàgn non m m gn rt àv hcárt hp hnìm a c p l rt i v p h ùhp c d oáig gn rt iôm hn hc u i ,gnus b c ht ý oac gnâN — Ộ Đ I ÁHT ỀV .3 .non m m gn rt rt ohc c d oáig gn rt iôm c hc t gnort o t gnáS — .non m m gn rt n irt táhp rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx óc n s n ik u i các gn d S — .non m m gn rt gn t oh rt ohc i rt iàogn àv p l gnort c d oáig gn rt iôm c p l t ihT — G N Ă N Ĩ K ỀV .2 .non m m gn rt gnort uq u ih ó c gn t oh rt ohc c d oáig gn rt iôm c hc t c ht hcác c t iB — .non m m gn rt gnort rt ohc c d oáig gn rt iôm a c u c uêy các àv a hgn ý ,m in iáhk c u iH — CỨH T N ẾI K ỀV .1 : s n b ,yàn eludom uaS UÊI T CỤM .B .gn rt iôm auq gnôht rt c d oáig àv nâhn ác gn n hk yuh táhp ,o t gnás ,gn hc ,c c hcít gn t oh c rt ohc n ik u i o t m hn non m m gn rt gnort rt ohc c d oáig gn rt iôm c hc t hcác t ib ,non m m gn rt a c nêiv nôuhk iv m hp gnort rt ohc c d oáig gn rt iôm v n b c n v gn hn u ih mìt s n b yàn eludom gnorT NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 11 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM .c iv màl n b i n t c ht i v h nêil àv non m m gn rt rt ohc )c d oáig gn rt iôm gn d yâx c t nêyugn( c d oáig gn rt iôm v t iht n c u c uêy các uêN .3 ? rt a c n irt táhp s i v i oàn ht hn a hgn ý óc yàn c d oáig gn rt iôM .2 ?ìg àl non m m gn rt rt ohc c d oáig gn rt iôM .1 :uas i h uâc các i l rt hnìm a c hgn yus ar t iv yãh n b ,nâht n b m ihgn hnik oàv a D non mầm ẻrt ohc c ụd oái g gnờưrt iôm ềv uểi h mì T .1 gnộđ tạoH NON MẦM GNỜƯRT Ở CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM MỆIN IÁHK .1 GN UD I Ộ N .C
 4. 7 NM ELUDOM | 21 .gn b gnôc x i ;gn rt nôt ,gn ht uêy ,i g n g h nauq ;n uht aòh ,n iht nâht ,i t iuv íhk gnôhk u b óc ; s hc s hnis v nìg ig àv nàot na o b m ,m ih yugn hnárt gn d o b c ) b t iht gnart ,i hc ,gnùd ;c n ,n i gn ht h ;c h p l gnort rt ohc íhk gn d àv gnô aùm v pá m ,èh aùm v tám gnáoht ,gnás hná ,hcít n id( hn yuq oeht t hc t v s c v n ik u i o b m :hnis v àv nàot nA + :non m m rt ohc c d oáig gn rt iôm v u c uêY — .non m m c d oáig hnìrt gn hc n ih c ht nêiv oáig ohc u y t iht rt H + .gn s c uc ohc t iht n c gn n k gn hn hnàht hnìh ,nâht n b a c óc n s gn n m it gn hn u i t yuh táhp ,n id nàot n irt táhp àv m ihgn i rt gn hc ,c c hcít hcác t m áhp máhk t i h c óc rt púiG + :c d oáig gn t oh gnort gn rt iôm a c c s uâs gn h hn — .i gn i m i v p it oaig ,cúx p it àv )i hc ,gnùd , b t iht( c d oáig n it gn hp i v cát gn t c rt ohc n ik u i o T :àl non m m rt i v i c d oáig gn rt iôm a c rt áig/a hgn Ý — .uahn i v n l i gn a ig àv )i ig cáhk ,i ig gn ,nêin gn ( uahn i v rt a ig ,)hcáhk ,hnyuh hp ,nêiv oáig( n l i gn i v rt a ig p it oaig ,i h ãx h nauq ,íhk gnôhk u b :n ht hnit gn rt iôM + .c h y d gnùd , b t iht gnart àv n v nâs ,gnal hnàh ,c h p l /móhn gnòhp :t hc t v gn rt iôM + :àl ó ,uahn n l gnus b àv hc t hc nauq nêil ,i r hcát ht gnôhk n hp b iah m g ,non m m gn rt a c nêiv nôuhk gnort m n i h ãx àv nêihn t n ik u i b nàot — rt a c t oh hnis hn c nàoh àl yâ p c non m m rt ohc c d oáig gn rt iôM — IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc các i l rt gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n ý u ihc i yãh n B
 5. 31 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM ?a hc íl p h ã p x p s hcáC — :mex hnìm a c p l /móhn t ht i n tás nauq n B .2 ... ...... ...... ....... ............... ... ...... ...... ....... ............... ... ...... ...... ....... ............... ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ...... ...... ....... ............... ... ...... ...... ....... ............... ... ...... ...... ....... ............... ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ...... ...... ....... ............... ... ...... ...... ....... ............... ... ...... ...... ....... ............... ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ....... ...... ...... ...... ......... – ... ....... ...... ...... ...... ......... – p ihgn gn k t iht s V .3 c b nàb rt gnùC .2 i v n ik ý i oarT .1 .màl ã n b u i gn hn gnud i n t c oeht n i yãH ?yâ i d u i ab gnort oàn u i gn hn màl ã n b ,p l /móhn gnòhp p l t iht ihK .1 pớl /móhn gnòhp tặđ pắS .2 gnộđ tạoH )pớl /móhn gnòhp oạt uấC( GNORT NÊB CỰV UHK .2 .gn rt gnort cáhk c v uhk các àv nâs iàogn ,p l /móhn gnort hnàh n it c ht óc non m m gn rt gnort c d oáig gn t oH .ar n id gna c d oáig hc oeht àv c t nêil ,nêyux gn ht hnìrt áuq t m àl c d oáig gn rt iôm gn d yâX .hnìm p l /móhn ohc n iht nâht c d oáig gn rt iôm gn d yâx àv b n uhc rt gnùc nêiv oáiG .a n b aóh n v ; rt àv nêiv oáig a c o t t m hp n s ;u il t v nêyugn ,gn d yâx hnìrt gnôc u c t k , uq aoh ,noc ,yâc hn gn hp a i h ãx — nêihn t gn rt iôm gnort óc n s n it gn hp gn d n t nêN : t c hT — .gn t oh cóg/c v uhk các gn d yâx ; hc gn t oh hnìrt áuq oeht gn rt iôm k t iht :hnìrt gn hc a c u c uêy gn pá + .móhn hnàht i hc yah uahn hn c i hc c oh nâhn ác i hc rt t iht n c yàn naig gnôhk gn ohK .i rt iàogn i hc hc n h u x t it i ht ihk t ib c ,gn t oh gn r naig gnôhk n c nên gn u ih t r àv hnahn n irt táhp rT :non m m rt a c u c uhn àv íl hnis mât m i c i v p h ùhP +
 6. 7 NM ELUDOM | 41 ,t hn hc yah gnôuv hnìh gnòhp n C :hn t hn hc n h gn hn ar a gn c i ht gn àv írt b s t m n b ohc ý i g ã gnòhp n c nâht n B .t ht i n b t iht gnart v n ik u i àv )…oàv ar a c àv s a c ,gn d s c hcít n id ,p l gnort gnòhp các írt b hcác ,gnòhp u c c( p l /móhn gnòhp a c ht c hn c nàoh àv gn n hk oàv c uht yùt ,úhp gnohp c ht hnìh u ihn i d gn rt iôm k t iht c iv gnort o t gnás ht óc nàot nàoh rt àv nêiv oáiG .ó gnòhp n c gnort ar n id c d oáig gn t oh i m àv t ht i n àl hníhc p l /móhn gnort c d oáig gn rt iôM IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc các gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B ?oàn c t nêyugn oeht gnòhp n c t p x n B — ?oas ì V ?ìg iác i yaht s n b ,hn hc u i n c u N —
 7. 51 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM .ó gnort t oh hnis gnùc i gn gn hn i v i m i m cáig m c o t c h m n gnort n l iàv i yaht s óc nên c h p l gnort c d oáig gn rt iôM — .)…m ht ,u ihc ,m ,i g hn( m m t v i v )… hg ,nàb hn( gn c t v a ig i nâc írt B — .p h ùhp ohc gnôhk gn ohk i yaht yah p x p s ,p h gn rt gn t i V .gn t oh cóg/c v uhk 5 n 4 t n d nêihp nâul ht óC . ht c hc gn t àv rt a c i ut ,p l /móhn gnort rt s , b t iht gnart ,i hc ,gnùd ,gnòhp n c hcít n id oàv c uht hp gn t oh cóg/c v uhk các p x p s hcác àv iahk n irt t ht ,i hc cóg gn l S — .gn d s c naig gnôhk gn ohk gn h hn d rt aihc nâhp i ig hnar óc àv gnàr õr aihc c n c c v uhk cáC .iõd oeht nêiv oáig ohc n it àv )n i m c n g gn b mex ,a ehgn ,hnít iv yám i v i hc ;c n óc hc n g rt i n ,c n i hc ,hnìh o t( gn t oh aig maht ,i hc ,t v gn d s àv n hc a l t rt ohc gnàd d n ik u i o t , m hnít gnam ,)n yuhc id c oh hn c ht óc( n l p h yah gnùht ,p il c oh áig ,p ht n gn hcáv gn hn gn b i l n uht ,t oh hnil írt b gn t oh cóg/c v uhk cáC — . rt àv nêiv oáig a c nâhn ác gnùd a hc ,nãig ht , gn ,n c iv ohc hnàd hc óC ;yâc cós m hc àv hnìh o t ,hcás mex cóg/c v uhk các ohc gnás hná u ihn i n gn hn hnàD ;)…õg gnó ,gn d yâx( oà n c v uhk ax )hnìh p x ,hnít iv yám i hc ,hnìh o t ,hcás mex( hn t nêy n c c v uhK :gn t oh cóg/c v uhk các ohc íl p h naig gnôhk b nâhP — .)…n i m c ,t rt n rt nàs ,gnón c n hcíhp ,n hn c s ht t v gn hn , v d c : d ív( c h p l gnort n ih t ux ht óc m ih yugn t v gn hn art m ik nêyux gn hT :nàot nA — :yâ uas n b c c t nêyugn s t m oeht t t gnàc u ihn gnàc c aíhp i m t c t t táuq oab ,gnàd d tás nauq ht óc àv p h hcíht ohc oas gnòhp n c p x p s n hk óhk àv i l n uht gn hn c hn nâc VG …óig gn h àv p l oàv u ihc gnás hná gn h ,i l i l i gn ; a hc i n àv a r hc ,oàv ar a c , s a c ,n i írt v ;t c óc gnôhk yah t c óc
 8. 7 NM ELUDOM | 61 ot T m tu S m s auM :uahn cáhk n ugn các gn b ht yaht ,gnus b c oh y ohc b gnart u iht nòc ìg gn hn i d nêb gn b oàv êk t il i r non m m c d oáiG hnìrt gn hC gnort c d oáig gnud i n àv )T DGB-TT/0102/20 t gnôhT oeht mèk hnàh nab( non m m c d oáiG ohc gnùd u iht i t c h y d b t ihT — i hc — gnùd c m hnaD i v óc n ih b t iht ,i hc ,gnùd gn hn u ihc i yãh n B .1 ịb tếi h t ,i ơhc ồđ , gnù d ồđ êk gn ốhT .3 gnộđ tạoH NON MẦM CỤD OÁIG ỊB TẾIHT ,IƠHC ỒĐ ,GNÙD ỒĐ .3
 9. 71 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM àv hnàh nab c iv v hgn gnôC àv c h aohK B gn rt B a c 9002/6/62 yàgn NCHKB-TT/9002/81 s t gnôhT i t hn yuq oeht :nàot na hníT — :o b m i hp b t iht ,i hc ,gnùd . rt n d p h àv úhp gnohp ,gn d a n c u il t v nêyugn ,i hc ,gnùd .non m m c d oáig s c các i t c h y d v c hp b t iht ,i hc ,gnùd p c gnân àv gnus b , ht yaht ,n uq o b ,gn d s ,m t u s ,màl t ,m s aum m ihn hcárt óc gn rt àhn gnùc nêiv oáiG .a gn b ,u il iàt ,hcáS — ;u il c h àv i hc ,c h y d b t ihT — ;gnùd — :m g oab )c m hnad gnort ht c mex( T DGB-TT/0102/20 t gnôhT oeht non m m c d oáiG ohc gnùd u iht i t c h y d b t ihT — i hc — gnùd IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .n ih c ht ã u c uêy các gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v nit gnôht gn hn u ihc i yãh n B . d ív ohC .c h y d b t iht ,i hc ,gnùd gn d s n b hcác i l ihG .2
 10. 7 NM ELUDOM | 81 ;)m ht ,c h( iùm ;)hcí óc gnôhk àv hcí óc( gn d gnôc ,)gnób ,n hn ,n m ,pár( t m b u c t k ,)nêt i m ,cóm ,nòrt( gn d hnìh ,)n gn àv iàd , hn àv ot( c hcík ,)gnás àv i t( c s uàm oeht i ol nâhP + ;yâc ál nêt i g — t ib n hN + :yâc áL * …gnób u il t hc àv c s uàm ,c ht hcík oeht t ul yuq hnàht p x p s ,i ol nâhp ,m p T + ;)gnób náb( gnàh náb i hC + ;)gnób uq nád éx ,n n , v( hnìh o t gn t oh gnort u m màL + ;)gn d s hcác àv gn d gnôc ,m i c ,i g nêt( gnób uq t ib n hn gnùD + ;)n yuhc ,t b ,mén ,gnut ,n l ,y hc ,i ,òb ,n rt ,y l( gnób i v gn n v n ih c hT + :gnób uQ * : d í V .p l /móhn àv gn t oh cóg/c v uhk các a ig i hc ,gnùd s aihc ,n yuhc nâul ht óc móhn c oh nâhn ác oeht gn d a c d oáig gn t oh các gnort uahn cáhk hcí c m u ihn ohc t oh hnil , t irt hcác t m b t iht ,i hc ,gnùd a c rt áig cáht iahK — .gn t oh cóg/ c v uhk naig gnôhk hn cáx ,n gn gnùd ht óc c n yuhc hc d oàn c gn hN — .i l n it gn d s ,gnàg n g ,p n n gn gn áig c oh t óc p l /móhn gnort gnùd a gn b ,u il iàt ,hcás àv u il c h ,i hc ,c h y d b t ihT — .non m m gn rt gnort gn d s , b gnart c gnôhk ìht c n àhn a c hnàh n ih n b n v các i t hn yuq oeht gn rt ht nêrt gnôht u l m c b t iht ,i hc ,gnùd cáC — . rt a c n irt táhp àv i ut a l íl hnis ,mât i v p h ùhp ;c l o b gn t t gnam gnôhk ;maN t i V c t nâd a c c o gn ht n yurt àv c t m ,gnohp n uht i v p h ùhp ;i h ãx h nauq àv m m ht ,cúx m c , gn nôgn ,gn n v gn n hk n irt táhp rt púig : m m ht àv c d oáig hníT — .hnis v p h àv ”me rt i hc nàot na v aig c uq t uht k n uhc yuQ“ n ih c ht
 11. 91 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM .uahn cáhk m i i ht các oàv i m iác gn hn n d gnus B — .i hc màl ihk yat nàb iô a c oél oéhk s àv gn n k n irt táhp ; rt a c o t gnás có n irt táhp ;m ik t it àl t v hc iát c i V .nêihn nêiht u il t v àv u il hp ,t oh hnis gnùd hn hnauq gnux y ht mìt óc n s ht gn hn gn d s ht óc VG ,p ihgn gnôc i hc ,gnùd iàogN — .n c ihk i l p x àv n yuhc id n it t r p g nàb nâhc àv ex hnáb n g k ,áiG .)…n v y ig ,c t i s ,p x àl men nâhn ,gnàh gn nolin iút t t c nòrt ,gnôuv men ál( hcíht ý oeht ióg n hc a l t rt ohc u il t v nêyugn b n uhc ìht n u n i hc men c ihc gn hn n s màl ìv yaht , d í V .gn d s ihk uas t c àv gnùd y l d ,gn t oh i h c u ihn óc rt p x p s àv gn t oh rt hcíhk n yuhk , m iáht gn rt i hc ,gnùd p c gnuC — …tác gnort ál u d i hC + ;yâc ál m + ;yâc ál gn b n yuht hT + ;gn d yâx i hc òrt gnort yâc gn rT + ;yâc ál gn b )i t oá( cáohk oá ,yáv iác ,t uq iác màL + ;yâc ál mog uhT + ;yâc ál v , ,nI + ;yâc ál ò V + ;u m oeht àv gnòv hnàht yâc ál uâX + ;ál nâg gn oeht yâc ál t c ,éX + ;yâc ál náD + …a gn iác p s iác ,t hn n gn n t hn iàd t ,t hn hn n t hn ot t ,t hn gnás n t hn i t t :hn t hn t ht oeht i ol nâhp ã ál móhn i m p x p s/ t t rt p l t ihT +
 12. 7 NM ELUDOM | 02 hnít iv yáM .01 hcáS .5 rt i N .9 hnìh o T .4 gn n v àv c hn m .8 hnìh p X .3 c n àv táC .7 iav gnó .2 áhp máhK .6 gn d yâX .1 : s nêrt gn t oh cóg/c v uhk các téx n hn ,i d nêb s tás nauQ g nộđ tạoh c óg/ cựv uhk c ác oạT .4 gnộđ tạoH PỚL/MÓHN GNORT GNỘĐ TẠOH CÓG /CỰV UHK CÁC .4
 13. 12 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM .gn s c uc gnort ó oàn gn t i t m a c hnít c uht ,gn rt c n ih iát gn d s rt ohc hc oehT :u il t v nêyugn àv i hc ,gnùd b gnarT * . hn gn ohk s t m hnàht aihc ht óc naig gnôhK — ;gnòhp cóg t m — : ír t V * iav gnó cóG /c v uhK .c hn mâ ;c h aohk àv nêihn nêiht áhp máhk ;gn d yâx/pár p l ,hnìh péhg ;)n yurt hnart ,hcás( n iv ht ;hnìh o t ;iav gnó :àl gn ht non m m c d oáig hnìrt gn hc oeht non m m gn rt gnort rt a c cóg/c v uhk cáC .gn n hk l c b i h c óc àv gn t gn t írt gn r m ,úhp gnohp m ihgn hnik y l hcít ,hnàh c ht c rT .uahn i v cát gn c àv s aihc ,hn t yuq t hcác c h rt ó .hcíht s gnùc n l móhn , hn móhn gnort c oh ,iô gn t oeht ,nâhn ác hcíht ý oeht c h — i hc t ht óc rt i n àl gn t oh cóg/c v uhK IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .gn t oh c v uhk/cóg o t c iv v t ib u ih mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh n B
 14. 7 NM ELUDOM | 22 .y ig n iT + ;áig gn B + ;o c hT ;nâC + ; ig/nàL + ;m ih o b M + ;íhc p t ,oáb ,hcáS + ;a hn gn b i hc àv ôhk m hp c ht i ol cáC + ;aóh gnàh ióg gnó /gn ,yàb áig ,gnàh náb nàB + :) ht uêiS( aóh hcáb gnàh a C — .nâhn hn b gn ig , hg nàB + ;túb ,y iG + ;c uht T + ; t y c gn D + ;ehgn gn + ; s cáb oá n uQ + :n iv hn B — .n hk ,u hC + ;táb n hC + ;)o hc gnoox ,uêin i n( p b màl àv p B + ;)…cót c ub yâd ,c l ,gn g( m i gnart B + ;nón m ,péd yàig ,oá n uq àv mòh ,gn r ,oert áiG + ;aúb ,mìK + ;i oht n i + ;i r noc ,gnôb i hn úht ,êb púB + ;nàm ,u ihc ,n hc ,i g ,gn iG + ;)…néhc m ,c c ac ,aìht a ,a táb( gn u n gnùd + ; hg nàB + :)êb púb a c àhn c oh éb a c àhn iôgN( hnì aiG —
 15. 32 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM .nád H — ; v uàm àv túB — ;gn p H — ...i uc á ,i s ,euq ,hnàc ,i v i d ,y ig n uc iõl , hc gn ,t h t h ,oá cúC — ;hnìh p x u m B — ;i ol các gn b i D — ;uahn cáhk c hcík gnôt các aìb m T — ;gn d yâx hnarT — ;gnôht oaig i hc B — …p ex ,ôt ô ,tík túc ex ,gnàh hc ex aot :y hnáb óc eX — ;aoh yâc , c m ht ,t v noc ,i gn hnìh i hc cáC — ;uahn cáhk u il t hc ,hnìh ,c ht hcík i hk u ihN — ; m k ,áiG — :u il t v nêyugn àv i hc ,gnùd b gnarT * .i hk hnìh các p x rt ohc gn r naig gnôhK — ;i l i i l rt n c gnôhk i n — : ír t V * gn d yâX cóG /c v uhK
 16. 7 NM ELUDOM | 42 hnìh o T cóG /c v uhK . s hc ,iác hc B — .…ôn im ô ,ôt ôl ,iàb nâuQ — ;iàg gn b , d gn B — ;c h hnìh hnìh cáC — ;uahn nêl gn hc p x ,uahn oàv gn l p x ,)…yâc ál ,iag yâd ,ôgn p b v ,m r gnùd ht óc( t t ,n b ,na ,yâd c ub ,i n n g ,)t h t h ,euq( x uâx u il t V — ;pár p l n d gn h àv c ht hcík ,gnád hnìh v gn d a péhg p l ,hnìh p x b cáC — ; hg nàB — ;u ihc ,m hT — ; m á iG — :u il t v nêyugn àv i hc ,gnùd b gnarT * .gn d yâX cóG/c v uhK n g t — : ír t V * pár p l àv hnìh péhg ,hnìh p X cóG /c v uhK
 17. 52 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM ; v y ig c oh v p t V + :túb gn b V • .iàd nác gnôl túB + ;uàm gn yahK + ;nàb yah v áiG + ;gn r hk y iG + ;)uàm t b c oh c n c uht( uàm u ihn v c uhT + :uàm t b gn b V • …mihg p d àv mihg , l c yáM — ;yâd ,p K — ;áv uâhk — ;)… ,alôcacôc p h ,a hn p h , l ,iahc ,aìb y ig ,íhc p t ,oáb y ig ,gnàh ióg y ig ,p x gn im( u il hP — ;)…c ,òs v ,ôgn iõl , r m r ,ôhk ál ,á i s ,t h t h ,euq( nêihn nêiht u il t v nêyugN — ;gnàohc oÁ — ;n n t b/t — ;nád oek/ h , v uàm ,c hT — ;n hp ,uàm pás , v túB — ;gnôt các p h ,aìB — ;)gnôc ht y ig ,gn rt y ig , v y ig( i ol các y iG — ;hnìh ôm ,u M — ;naig nâd hgn m — ;)hcíhp pá ,oác gn uq ,hc l ,oáb oh ,íhc p t( t uht hgn hn hnarT — ;gn b ,yahk , R — ; v áig ,oert áig ,gn áiG — ; hg nàB — :u il t v nêyugn àv i hc ,gnùd b gnarT * .oàv u ihc gnás hná óc ,a s gnás i n t hn t t ,gnòhp gnort hn c ír t v — : ír t V *
 18. 7 NM ELUDOM | 62 n iv ht ,n yurt ,hcáS cóG /c v uhK .acimcóof gn B + ;n n t + :n N — .gn p H + ;n v i V + ;uàm aìB/y iG + ; H + ;oéK + :nád t C • .uàm u ihn c M + ;y iG + ;)… uq , c , g ,túm ,a hn ,us oac gn b( ni nôuhk ,u d noc cáC + :nI • .gn b ,n hP + ;pás túb ,m m ìhc túb ,i ol các uàm ìhc túB +
 19. 72 | NON MpM }RT OHC CšD OkIG GN¢›RT IM ;áiG — :u il t v nêyugn àv i hc ,gnùd b gnarT * .gnòhp gnort cóg t M — :írt V* c h aohk ,nêihn nêiht áhp máhK cóG /c v uhK .i r noc cáC — ;oek/nád h ,oék ,túb ,y t ,hníd gn B — ;mub na ,gn d a iàt íhc p t ,oáb oh ,hnart n yurt ,hnart hcás ,hn hnart i ol cáC — ;u ihc ,m ht ,m m m ,i G — ;hcás áiG — ; hg nàB — :u il t v nêyugn àv i hc ,gnùd b gnarT * .t t gnás hná óC — ;i l i i l hnárt ,hn t nêy i N — : ír t V *
 20. 7 NM ELUDOM | 82 c n àv táC cóG /c v uhK .uàm m hP — ; s hc ,iác hC — ;)cáig mat ,t hn hc ,gnôuv ,nòrt( c h hnìh hnìh cáC — …hnít nàb ,nâc :o gno c gn D — ;ác b ,gnùrt nôc t b i l/p h/gn L — ;gnùrt nôc ,t v c ht gn n b uêiT — ; g ,á ,i s ;euq ;i uhc B — ;púl hník ,hn hnarT — ;gn x ,i hc ,ual n hk ;gnàohc oÁ — ;c n oàv ht t v ,c n i v i hc b àv c n a hc u hC — ;t h t h ,tác i v i hc b àv tác gn p H — ;gn s d ,iôun d t V — ;yàgn n gn gn rt yâc ;i h c gnôhk hn c yâc ,aoh i ol cáC — ;p n óc gn L — ;yahK —

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản