intTypePromotion=3

Module Mầm non 8: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi - Nguyễn Thị Bách Chiến

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

1
444
lượt xem
80
download

Module Mầm non 8: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi - Nguyễn Thị Bách Chiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 8: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi nhằm giúp học viên biết vận dụng lí luận và thực tiễn để xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi, phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường nhằm phát triển toàn diện về các lĩnh vực nhận thức, ngôn ngôn ngữ, thể chất, tình cảm, quan hệ xã hội và thẩm mĩ cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 8: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi - Nguyễn Thị Bách Chiến

 1. 15 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX IæUT gn¸ht 63 - 3 Îrt ohc côd o¸ig gnê−rt i«m gnùd y©x 8 nm ELUDOM NẾIHC HCÁB ỊHT NỄYUGN
 2. 8 NM ELUDOM | 25 cứh t n ếik ềV .1.2 : ht óc n b ,yàn eludom c h ihk uaS ỂH T Ụ C U ÊI T CỤM .2 .non m m c d oáig hnìrt gn hc n ih c ht gn l t hc oac gnân n hp póg ,i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc m m ht àv i h ãx h nauq ,m c hnìt ,t hc ht , gn nôgn ,c ht n hn :c v hn l n b n id nàot n irt táhp m hn gn rt àhn ,gn hp a a c n it c ht i v p h ùhp ,i ut gnáht 63 — 3 t rt a c íl hnis mât m i c i v p h ùhp c d oáig gn rt iôm c gn d yâx n it c ht àv n ul íl gn d n v t ib nêiv c H G N U HC U ÊI T CỤM .1 UÊI T CỤM .B .ó gn rt iôm gnort c c hcít gn t oh rt ohc c hc t àv uq u ih i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm írt gnart hn gn c i hc ,gnùd màl àv gn d s gn hp a a c óc n s ,n it r u il t v nêyugn các gn d n t hcác t ib s n b ,t ib c .9002 m n hnàh nab i m non m m c d oáig hnìrt gn hc oàv a d m m ht àv i h ãx h nauq ,m c hnìt , gn nôgn ,c ht n hn ,t hc ht :c v hn l i m gnort n id nàot n irt táhp c rt ohc n ik u i o t m hn rt móhn các ,non m m gn rt các gnort i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx hcác u iht i ig s iôt gnúhc ,yàn eludom gnorT .m c hnìt ,m c cúx u l oaig gn t oh — i ut a l a c o hc gn t oh a c òrt iav yuh táhp àv n ih ht m hn gnêir ùht c tén gn hn óc i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc hnàd c d oáig gn rt iôM .c d oáig gn rt iôm gn d yâx ihk rt àhn rt i v oáig u m rt a ig íl hnis mât n irt táhp s v n l áhk t ib cáhk s n mât nauq a hc nêiv oáig àl ó nâhn nêyugn gn hn gnort t M .uahn cáhk nâhn nêyugn u ihn od u ihn t r ”aóh oáig u m“ b ó c d oáig gn rt iôm àv mât nauq c s c ht a hc i ut gnáht 63 n 3 t rt móhn các gnort c d oáig gn rt iôm gn d yâx c iv ,yan n ih non m m gn rt các gnorT NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 35 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ?i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm v oàn ht hn u ih n B .1 :uas i h uâc các i l rt hnìm a c hgn yus n g n gn hcác t m ar t iv yãh n b ,nâht n b a c m ihgn hnik oàv a D gnộđ tạoH GNÁHT 63 – 3 ỪT ẺRT OHC HNÀD CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM UỂIH MÌT :1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C . rt àhn rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx c iv gnort n b c gn n k ,c ht n ik gn hn óc c h t gn n hk àv c ht ý n yul nèR — .gn t oh rt àhn rt ohc i hc ,gnùd màl u il hp ,u il t v nêyugn các m t u s cáig t c ht ý óC — .n d p h àv úhp gnohp gnàc yàgn gn t oh rt àhn rt ohc gn rt iôm c hc t yàgn gnàh màl c iv hn hc u i ,gnus b c ht ý óC — ộđ i áht ềV .3.2 . m m ht — i h ãx m c hnìt , gn nôgn ,t hc ht ,c ht n hn :n id nàot n irt táhp rt àhn rt púig c h p l hnauq gnux óc n s gn rt iôm gn d S — .p t c h ,i hc iuv rt àhn rt i rt iàogn i hc b t iht s t m àv p l gnort gn t oh rt àhn rt ohc i hc ,gnùd màl u il hp ,u il t v nêyugn các ,n it r ,óc n s u il t v các gn d S — .gn t oh rt àhn rt ohc gn rt iôm gn d s ,c hc t hcác t iB — gn ăn ĩk ềV .2.2 .n id nàot n irt táhp i ut gnáht 63 — 3 t rt púig ,i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c c hcít c d oáig gn rt iôm gn d yâx hcác c u iH — .i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx ihk t iht n c u c uêy gn hn c t ib n hN — .i ut gnáht 63 — 3 t rt a c íl hnis mât n irt táhp t ul yuq ,n b c m i c các s t m , rt àhn rt a c o hc gn t oh c t ib n hN —
 4. 8 NM ELUDOM | 45 ? uq u ih t i ut gnáht 63 — 3 t p l /móhn a c c d oáig gn rt iôm gn d yâx oàn c t nêyugn gn hn nêrt a d i hp ,n b oehT .3 ?ìg gn hn m g oab i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôM .2
 5. 55 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .oàr gnàh ,gn rt gn C + ;...t uht hgn gnòhp ,náot k gnòhp , v o b gnòhp , rt n uq hníhc hnàh gnòhp , t y gnòhp :gn rt gnort cáhk p l móhn ,gn n c hc gnòhp cáC + ;hn c ác B + ;i c yâc ,t v noc các ,uar gn ul ,aoh n V + ;c n ,tác i hc uhK + ;…gnób àhn ,núhn úht ,hnêb p b ,a h uàt c l nàs ,t v noc yauq mâm :i rt iàogn i hc b t iht các àv i hc nâS + : hn gn rt àhn nêiv nôuhk gnort gn rt iôM — :p l iàogn t hc t v s c gn rt iôM * .)… rt rt nó gnòhp ,ohk ,hnis v uhk ,gnal hnàh( p l gnort cáhk gn rt iôM — .p l gnort gn t oh cóg cáC + ; rt c d oáig ,cós m hc c iv ohc v c hp gn b u ib cáC + ;i hc ,)…gnùd , t ,áig các , hg nàB( gnùd b t iht gnarT + :p l a c nêiv nôuhk gnort gn rt iôM — :p l gnort t hc t v s c gn rt iôM * ẻr t àh n ẻr t oh c cụ d o áig gn ờưr t i ôM .2 .nêihn nêiht i ig ht ,t v i ig ht áhp máhk rt ohc n ik u i o t ,hnauq gnux i gn gn hn i v rt a c cúx m c u l oaig s àv nêihn nêiht ,t v i ig ht àl i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôM .gn rt àhn àv p l móhn a c t hc t v gn rt iôm àv n ht hnit gn rt iôm àl )p h a hgn oeht( i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc hnàd c d oáig gn rt iôM mệi n iáh K .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT . ig cát àv u ih máig nab ,p ihgn gn i v i oart n c i h uâc gn hn i l ihg yãh n B .t iht n c y ht n b u n hnìm a c c h v oàv mêht gnus b àv iôt gnúhc a c i h n hp nit gnôht gn hn o hk maht n b ,ó uaS
 6. 8 NM ELUDOM | 65 .i h c u il t v các óc gnôhk , rt uám y hc ,ad c x màl gnôhk , v d gnôhk ,n hn c s gnôhk p l iàogn àv p l gnort i hc ,gnùd cáC — :àl ht C . rt ohc hcít gn ht yâg gn n hk a i t m ig àv gn hc ,gnòhp c c oh rt ohc hcít gn ht ,n n iat yâg c yugn t u y các óc gnôhk gn rt iôm àl i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc nàot na c d oáig gn rt iôM .i p t àv gn p t ,òb p t ,y l p t u t b rt yàn i ut gnorT .n l gnàc c uht hp s ìht hn gnàc rt i v i .n l i gn oàv nàot nàoh hn n g c uht hp rt a c nàot na S . rt a c gn hnàh các gnort hníhc yah gn d t v ,gnùd các gnort n m it m ih yugn gn hn v c ht ý óc a hc i ut gnáht 63 — 3 t rT :t hc ht v nàot nA * rt ohc nàot na o b m )a i ổut gn áht 63 – 3 ừt ẻrt ohc hn àd cụ d oáig gn ờưrt iô m gn ựd yâx i h k cắt nêyu gN .3 .n yuq hníhc p c các , c nâd ,gn gn c i v nêiv oáig a c h nauq i M + ;u ih máig nab i v nêiv oáig a c h nauq i M + gn rt àhn gnort cáhk nêiv nâhn ,nêiv oáig i v nêiv oáig a c h nauq i M + ; rt a c m i v àl t ib c ,hnyuh hp i v nêiv oáig a c h nauq i M + ; rt àv p l móhn iàogn nêiv oáig a ig p it oaig h nauq i M + ;gn d iôun nêiv nâhn i v nêiv oáig a c h nauq i M + ;hnì aig i t nâht i gn , m ahc i v rt a c h nauq i M + ; rt àv m a ig h nauq i M + :p l iàogn n ht hnit gn rt iôM — .p l móhn t m gnùc gnort oáig ôc i v oáig ôc a ig h nauq i M + ; rt i v rt a ig h nauq i M + ; rt àv oáig ôc a ig h nauq i M + :p l gnort n ht hnit gn rt iôM — :n ht hnit gn rt iôM * ...gn hp a a c hgn gnàl , s hc l hcít id ,gn rt n g i uq ,aúl gn hnác , hc ,n i u b ,áx m rt , h oa ,c n hnêk ,gn noc : hn gn rt àhn nêiv nôuhk iàogn gn rt iôM —
 7. 75 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX u ihc ,p x ,m ht pém ,m ht cóg các t hc nád hcác gn b íl x ý u l n c nêiv oáig ,nàs i rt u ihc ,m ht ,m ,p x gn d s ihk ,gnô aùm oà V — .ãgn ét b àv iãh s ,gn l ol rt ohc màl n v hn ùd t v i gn gn hc gn hn y v oD .gn b gn ht t m yah gn ht rt nên hnàht hnìh a hc n v i gn c các n ihk u i gn n hk ,u naig i ht gnorT .gn hc p hc i c b gn hn u t b rt ,yàn i ut .t rt n rt gn hc hc g tál , s hc s ,oár ôhk nôul àhn nàs o b m .ôm p m gnôhk ,gn hp gn b i hp àhn nàS — . rt ohc nàot na o b m ó cóg các i l c b i v gnùd nên nêiv oáig ,n hn cóg gn hn óc rt a c t m m t gnagn oac hg nàb , t hn c gn hn i V .cóg gnôuv ,n hn áuq gnôhk i hc gn cóg áig ,gnùd t gn hN — . rt n g n hn c s t v gn hn yah oék ,oad gnôhk i t yuT — .gnás i t c s uàm óc ,i h c gnôhk ,t t n s i ol gn b n s nên àv cóg nòrt ,hn c nòrt tóv ,n hn oàb c i hp g gn b i hc — .gn ux oèrt ,nêl oèrt t ht óc rt a c óc ,ãgn rt gnòhp hnàht óc ,hn yuq c ht hcík oeht gnó i hp )i ut gnáht 63 — 42 t rt( gn gn ig ìht gn ig m n rt i v i .)i p t ex a c hc n h ,c ub yâd óc( iôrt gn hc páhp n ib óc àv n hc c hc o b m ,t uht k v n uhc uêi t , c hcík gnú i hp i p t ,gn p t ex c oh rt a c i C — .n hc c hc o b m .t uht k v n uhc uêit , c hcík gnú hg nàB — .i hc rt tás nauq nêiv oáig ohc n i t n uht ,p ht n c )óc u n( i hc cóg các a ig n gn hcáv cáC — .gn t oh rt ihk tás nauq d nêiv oáig àv gnàg n g ,c h aohk i hp nâs iàogn ,p l gnort i hc ,gnùd p x p s írt B — .gnùd c t p it rt ohc gnôhk c oh yagn a hc a s c i hp gn h ,yãg b u n i rt iàogn i hc b t iht các àv p l gnort i hc ,gnùd — .)i hc m c rt ihk m ih yugn ,c x ,ua b d rt ,gn c a hn ,ac-im u il t hc gn b màl nên gnôhk ,p x gn b gn d s nên ...t hn hc ,cáig mat c h hnìh gn hn : d ív( us oac ,túm ,p x : hn m m u il t hc các gn d s nêN .gn c a hn ,ac-im : hn gn c áuq u il t hc gn d s nên gnôhk i ut gnáht 63 — 3 t i ut rt ohc gnùd i hc — .nêiv oáig a c n ht n c tás nauq s óc i hp gn d s rt ihk àv y p n óc p h gnort gn , rt a c yat i v m t áuq oac c n c rt a c oék c oh nêiv oáig a c oék ,oaD .i hp t un rt màl d àv c s ,cóh hnárt , hn áuq c ht hcík óc i hc ,gnùd i ol gn hn óc gnôhK —
 8. 8 NM ELUDOM | 85 ,p n n gn p x p s c n c c uht i ol cáC . rt a c i v m t iàogn oac i hp c uht T . t y b nác àv t y gnòhp ,c uht t óc i hp gn rt gnorT — .hn yuq oeht gnos n hc óc i hp gnôc nab , s a C .a c n hc )mc001 — 08 t oac( g gnóig hnaht gn d s ,a c hnác các c m t gnôhk rt i l c ub c àv m oàv ar a c các ìht aòh u i gnùd gnôhk rt móhn u N .a c c m gnôhk rt oac nêrt cóm óc c oh i l aóhk nên nêiv oáig ìht a c gnó i hp ,aòh u i gnùd rt móhn u N .a c m t ht gnôhk rt mãh aóhk ,cóm óc n c hníhc i a c cáC — .a c oàv rt yat p k n n iat yâg d ìv t rt hnaht nêrt y a c gn ht h gn d s nên gnôhk yàn i ut a c rt móhn các gnorT — .gnaht u c ãgn b d ,iàogn ar òb gnôhk rt hcác n gn gnóig hnaht óc nên yàn i ut gnort òb ,n rt ,y l p t s i ut gnáht 21 — 3 t rt ì V .n hc ehc g gnóig óc n c cáhk i a c các yah hnis v àhn a c ,oàv ar a c gn ht H — .yàn iahc v i ol c ác i hc rt ohc gnôhk i t yuT .gn d s n h t h ã c oh t h gnùd ã i ahc v gn hn b i oL .gn d s n h i ht , cám nãh n óc i hp iahc cáC . rt a c i v m t áuq oac oert àv aóhk óc t gnort n c )…yat a r gnòhp àx ,t ig gnòhp àx ,nàs a r y t t hc( c h aóh t hc i ol cáC — .)c m ht gnôhk rt ohc o b m ( aóhk óc àv y p n óc n c c n a hc gnùd gn d t v gn hN .y p n óc gnôhk u hc c oh ôx gn b hnis v àhn gnort c n a hc c gnôhk nêiv oáig i t yuT .t rt n rt gn hc hc g tál c , s hc s ,oár ôhk nôul hnis v àhn nàs o b m — .c m t ht gnôhk rt gnón iòv nêb t b ,ehc páhp n ib óc n c nêiv oáig ,p l móhn gnort hn l gnón c n gn u hnìb gn d s óc rt móhn s t m yan n iH . rt a c yat i v m t áuq oac hnis v àhn gnort c n iòv k t ihT . rt ohc gn b yâg hnárt gnòhp iòv nêrt p it c rt gn d s gnôhk i t yuT . rt ohc a r hnis v àhn oàv rt ohc i m i r m c n n s ahp i hp gn c nêiv oái g ,hnis v àhn gnort gnón c n hn ìb gn d s ihK .c m gnôhk rt o b m ,ník t b n c nêiv oáig ìht hn l gnón hnìb óc rt móhn gnòhp u N .p l oàv p it c rt )oac t ihn óc( gnón c n u hc/ôx hcáx c gnôhk i t yuT .gn d s rt móhn nêl gnam c i m i r p b i d n s m c n hc ahp i hp nêiv oáig ìht m c n gn d s n c u N . rt móhn gnòhp gnort iôs c n hcíhp c gnôhk i t yuT — ...hnêv ,gnoc m ht ,u ihc pém gn hn i hp p v ihk ãgn b rt hnárt gnòhp ,gn hp gn b nàs o t cóg n uq
 9. 95 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX t rt d y d ,cós m hc ,cúx p it i gn àl nêiv oáig ìht p l n rt ihK . rt a c iah ht m i gn àl nêiv oáiG . rt cós m hc nêiv oáig àv m i gn àl t h c rt rt ohc nàot na u c uhn nãm a ht púig i gN :nêiv oáiG — :àl rt ohc n ht hnit v nàot na gn rt iôM .i ut gnáht 63 n gnáht 3 t i ut a l ohc t iht n c gnàc n ht hnit v nàot na gn rt iôm ,y v ìv hníhC .n b các a c gn rt mât oeht n ub ht óc gn c gn hn ,i l gnam n b các yah n l i gn àm iuv m in i v yâl iuv rT .p it oaig gnùc i gn a c t m tén , hc c , iáht i b u ihn t r i hp ihc b rt yàn i ut .n l i gn i v p it oaig u c uhn óc nôul me rT .n l i gn oàv c uht hp nàot nàoh n ht hnit gn s c uc óc i ut àl gnáht 63 — 3 t i ut gnort rT :n ht hnit v nàot nA * .ãgn b ht óc rt ìv m t àhn oàv c oh c n gn ig ,c n b ar hnìm t m rt gnôhK .n hc c hc y p n óc ,hnàht oac yâx i hp c n gn ig ,c n B — .n hc c hc n v hnàht óc i hp …yauq u ,t rt u c ;ãgn p v rt màl hg g hnárt ,gn hp gn b n c rt a c i hc nâS — .n n iat ar y x àv c l b d ,iàogn ar i gn t rt gnôhk ,i t ib ã )i ut gnáht 63 — 21 t( yàn i ut rt ìv oá uhc ,t t t ht gn ig gnort rt íl n uq n c nêiv oáiG .i ht p k íl x àv gn ht t b gn hn n ih táhp , gn rt ihk gnort rt tás nauq ht óc nêiv oáig )t t gnàc ìht gn nè óc u n( gn rt ihk nè các t h t t gnôhk i t yuT . gn rt ihk gnás hná m iG .p l móhn gnort gnás hná o b m — .gn rt nâs àv p l a c nêiv nôuhk gnort …i d àc yâc ,oà hna aoh yâc hn c d c óc yâc i ol các gn rt gnôhK — .nàot na m o b n it gn hp óc i hp ìht …n i t uq ,i s òl gn d s óc rt móhn u N . rt a c i v yat m t áuq ,oac nêrt i hp n i m c ,n i yâd ,n i c t gnôC — .gnôht oaig gn tás gn d yâx c àhn àv i hc nâs óc gnôhk ,nêih óc gnôhk gn rt àhn ihk rt àhn rt ohc nàot na o b m páhp n ib óc n c gn rt àhN — …yat yãg ,c s ,cóh :p c n hk gn uh hnìt s t m gnort u c s hcác t ib àv rt àhn rt ohc nàot na v t iht n c c ht n ik ,u il iàt gn hn b gnart c i hp nêiv nâhn ,nêiv oáiG — .gn h b ,n h áuq ã c uht các b i ol ,c uht t i l art m ik nêyux gn ht àv n l m hn gnòhp gnàr õr nãhn nád óc
 10. 8 NM ELUDOM | 06 s ot áuq ,oà n áuq gn gn it ,hnaht mâ u N .%08 i t m ihc hnaht mâ a c gn cát ìht c h aohk àhn các a c u c nêihgn oehT .i ut gnáht 63 — 3 t rt a c n irt táhp s i t n l t r gn h hn óc hnaht m :hnaht m — .gn l ol s rt àv nêiv oáig iah a c gn hnàh ,ión i l , hc c auq ó aòh t b s c n hn m c s rt ìht aòh t b i m óc c oh uahn hcíht gnôhk nêiv oáig iah u N .nàot na cáig m c óc nôul rt àv nêiv oáig iah i v yâl iuv gn c rt ìht c iv gnôc gnort uahn i v gnàhn p hn p h i hp nêiv oáig iah u N . rt a c nàot na s i t gn h hn gn c p l gnùc nêiv oáig i v nêiv oáig a c h nauq i M + . rt hn c nêb nêiv oáig óc gn c oàn cúl p l móhn t m gnùc gnort nêiv oáig các a ig c iv gnôc p h i hp ,írt b s óc n c ht ìv ,)i ut t m i d rt àl t ib c ( nêiv oáig oàv c uht hp u rt a c gn t oh i m ,yàn i ut a l + .hnyuh hp àv rt nàot na cáig m c àv nit m in c o t ,n c nâ ,gnàhn hn p it oaig ;gnàg n g c m n , s hc s nâhn ác hnis v o b m nôul nêiv oáiG + . gn rt pé , rt gn m táuq nên gnôhk hc p it gn rt d n c nêiv oáig ,m s y d c ht rt ihk , gn ig oà V .hcíht yùt i hc i hc rt ohc c oh mât nêy rt hnàd d ,m y uâ ,gnàhn hn ión i l , hc c , iáht i v p l móhn oàv rt a n c nêiv oáig ó oD .iãh s ,u r n ub c oh cóhk y uq gn ht , m ax i r n um gnôhk gn ht p l n rt ihK : d í V . rt i v rt a ig h nauq i m gn d yâx àv n ik u i o T .gn t oh rt ,c ht rt ihk rt d y d ,p it oaig nêyux gn hT + . rt c d oáig àv cós m hc hnìrt áuq gnort oá uhc àv n ht n C + . rt ohc hnàl t t u i i m màl n um gnom óc àv rt uêY + . rt a c n uhc gnôhk mâ gn hn ,ión uâc gn hn i l i hn c gnôhk àv gn gn ión gnôhk ,c m n uhc i hp nêiv oáig a c gn nôgN . rt i v n yuhc òrt ,n d gn h ihk m c hnìt àv gnàhn hn ,gnàd u d ión gn ig u i gN + . rt cós m hc ihk n c nâ ,gnàd u d nôul hc C + . rt gn ht uêy , v iuv ,n ih u d t m hnÁ + . rt a c ht nâht m hp mâx iv hnàh gn hn óc yah rt hná c gnôhK . rt i v n m uìrt ,gnàhn hn iáhT + :óc n c nêiv oáig ,y v ìv hníhC .hn t yuq àv nêit u n ht hnit v nàot na s n gnam i gn àl nêiv oáiG .u ihc n ohc gnás
 11. 16 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX :uas c iv gn hn t t n ih c ht n c ìht ó u i c o b m .gnás hná ,iôh iùm óc gnôhk ,gnô aùm v pá m ,èh aùm v tám ,gnáoht i hp rt ohc hnis v o b m gn rt iôM . s hc s hnis v o b m c n c gn t oh rt ohc c d oáig gn rt iôm ,y v ì V . ht c oàv gn rt iôm t n b m ihn d t r …gn im oàv ohc àv i hc ,gnùd m n ,m c rT .àhn nàs nêrt i hc ,òb rT ...hnis v i ,yat a r ,gn im ual ,i m ual ,t m ual : hn nâhn ác hnis v u c uhn óc ihk nâht n b v c hp t ht a hc i ut gnáht 63 — 3 t rT hnis v o b m )b .aòh iàh ,i nâc c rt a c hnis v ,p t i hc , hgn , gn ,n v ht c a c íl hnis u c uhn nãm a ht rt hnì aig i v p h t k i hp n c nêiv oáig ó oD .nàot na s a c t u y các gnort hníhc t u y gn hn àl … rt móhn yah hnì aig p n n ,t oh hnis hc ,n l i gn a ig h nauq các a c hn n S .m mê ,n uht aòh nôul rt móhn gnort hn gn c hnì aig gnort íl mât íhk gnôhk u b i v gnùc rt a c n b c u c uhn s t m nãm a ht s c nêrt n ih t ux rt nàot na u c uhN . gn cúl gnort rt õr nìhn ht óc nêiv oáig àv u d mê gnás hná o t )p l gnort nè t b t t c oh gn nè t b( gnás hná m ig nên nêiv oáig , gn ig gnorT + .t t rt tás nauq nêiv oáig àv gn t oh ,i hc iuv rt gnòhp các gnort gnás hná o b m n c ,y v ìv hníhC .i t gnób s t r nên hn áuq nòc rT .i t gnòhp gnort rt t hn hcác gn b rt t n a d gnôhk i t yut nêiv oáig , rt móhn .nàot na gnôhk cáig m c óc rt màl t u y gn hn gnort t m àl gn c yâ :i t gnóB — . rt a c íl mât n gn h hn màl gnôhk àv iat iô v o b gn c v n l áuq t b gnôhk àv hnahn áuq c t óc hnaht mâ gn hn ehgn rt ohc nên gnôhK + . rt móhn oàv gn aòh d rt púig ,i t iuv íhk gnôhk u b o t rt rt ,nó cúl oàv t b c oh gn ig gnort u d mê yah i t iuv u i iaig óc táh iàb ,c hn a gn hn ehgn rt ohc nêN + . rt móhn a c gn t oh các aig maht iám i oht ,t s s gnôhk àv u hc d y ht rt m c hnìt ,gnàhn hn gn n ión nêiv oáiG .i hp a v n l ,íl p h n c rt móhn gnort ,gn rt àhn gnort hnaht mâ ,y v ìv hníhC . rt i t gn h gna nêiv oáig n v oàv gnurt p t gnôhk ,cóhk y uq s rt àv gn c ig t m ,u hc óhk rt màl
 12. 8 NM ELUDOM | 26 t ig ,gn ig táig c ,àhn n n a r c ,nè gnób ual ,n hn gn m téuq ,a c các ual : rt gnòhp b nàot hnis v gn t c hc t n c n ut gnàh ar iàogN — .hn yuq i n oàv yàgn gnàh , rt gnòhp ax ,y p n óc cár gnùht oàv gnurt p t c n c gnòhp gnort cáR — . rt gnòhp oàv cús aig c gnôhK . rt gnòhp oàv n b péd c ug i c gnôhk nêiv oáiG — .ihgn hcíht d rt iàogn nêb t ihn i v gn b n d n d gnòhp a c t ihn hn hc u i nên nêiv oáig ìht rt rt ig n ihK .m b d rt ,p l móhn iàogn nêb t ihn i v hc l hnêhc áuq p l móhn gnort t ihn nên gnôhK . 72 — 52 t aòh u i a c t ihn n c nêiv oáig ìht t ihn aòh u i yám gn d s óc rt móhn gn hn i v i — .aùl óig hnárt o b m )t iht n c y ht u n( oàv ar a c , s a c t b gnó n c nêiv oáiG .m gn c rt ohc o b m gnô aùM . rt t m oàv p it c rt i ht t uq óig nên gnôhk i ut gnáht 21 — 3 t rt i v i t ib c .hn m áuq t b gnôhK . rt i h t b d ìv n rt t uq a c hn m gn d s ý u l n c gn c nêiv oáiG .t uq i d p it c rt gn m n rt gnôhk èh aùM .gnás hná ,hc s gnort íhk gnôhk óc ,gnô aùm v pá m àv èh aùm v tám gnáoht o b m p L — .n l iah m n hk gn b ual i r nâhp hc s t h n c ,àhn n n ar a rt ihK .m n hk gn b i l ual i r ôhk n hk gn b yagn m ht n c ,àhn n n ar iá rt ihK .ôhk i hp ,hc s t ig i hp gnox uaL …gnal hnàh ,hnis v gnòhp i v gnuhc gnùd c gnôhk ,gnêir gnùd i hp rt gnòhp ual n hk àv i T :ý u L .iahk iôh iùm hnárt gn i n hnis v màl n c ,y d gn rt ihk y v ìv , gn ihk m d iá yah gn ht rt , rt móhn ar iàogN .)u ihc àv gnás hníhc a b 2 uas , rt nó ig c rt( n l 3 t hn tí àhn n n ual yàgn i M .iahk iôh iùm óc gnôhk ,hc s ,ôhk nôul àhn n n ig n C .t gn b àhn n n gnôhk i t yuT .n hn gn m ix tál ,)hnis v ,a r c d ìv t hn t t àl nem hc g tál( hc g tál c n c àhn n n y v ìv …y hn y hc ,i l i ,i hc i gn rt i n àl àhn n N :àhn n n hnis V — . gn gnòhp óig gnôht nêiv oáig ,p t i hc gnòhp i hc rt ihk ìht gnêir gn gnòhp óc rt móhn u N .aùl óig óc oàv ar a c , s a c các t b gnó gnô aùM ;oàv t h u ihc gn n hná óc a c t b gnó èh aùM ;gnáoht c rt gnòhp oàv ar a c , s a c các c t t M :)i rt iàogn i hc rt ihk , rt nó ig c rt( m s gnás oàv gnáoht gnôht c i hp rt móhn gn rt iôm yàgn gnàH :óig gnôhT —
 13. 36 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .)u ihc i ub oàv rt t h rt ihk uas( v ar nêiv oáig ihk c rt rt móhn hnauq gnux i um c uht nuhp c oh gn rt hnauq gnux i um gn hc c uht nuhp t y m rt i v p h t k i hP — .nêihn t íhk gnôhk gn ul nó ,a c m c rt móhn rt móhn a c s a c ,c h p l ax hcác gno t naht nu hnì aig gn hn gn n v àv n yurt nêyuT — . rt móhn ohc hnàl gnort íhk gnôhk o b m )óc u n( rt móhn tás òb gn uhc ,uârt gn uhc hnis v gn rt hnauq gnux hnì aig các gn n v ,n yurt nêyuT — .nêyux gn ht gn rt àhn gnort t v noc ,úht iôun gn uhc các hnis v n C — . rt móhn hnauq gnux c v uhk các hnis V + . rt ohc hnis v ,e hk c s o b m yagn yaht n c oá n uq ar rt nôn b ,u ihn iôh m ar c oh a ,iá rT .t m oá n uq c m rt gnôhK — .nêyux gn ht yaht c n c nên c hnis v màl gnôhk àv i b máb b d i hc rt ohc oert )…p x nè ,gn ig noc các( y ig gn b i hc .n b i b hnárt hc s t ig c nêyux gn ht n c êb púb m oÁ .ôhk i hp àv gnòhp àx gn b n l t m a r nên n ut gnàH .àhn n n gn ux i hc mén àv m g gn ht yàn móhn rt ìv ,yàgn/n l t m a r c i hp i ut gnáht 42 — 31 t rt móhn yah i ut gnáht 21 — 3 t rt móhn i hc .c gnôhk , v óhk ,hnis v ,a r d ìv g ,us oac ,a hn gn b màl i hc gn hn i hc rt ohc nêN :i hc hnis V + .gn n i rt ihk i hp ,t ig ,hc l oeht hnis v c n c )…m ht ,m ,i g ,u ihc ,n hc( gn rt ohc v c hp gnùd gn hN .gn d s ihk c rt iôs c n gnárt ,hnis v c n c )...táb ,aìht ,c c ,ac( rt gn d iôun ,cós m hc cát gnôc v c hp gnùd gn hN .hc s n hk gn b ual , s hc s hnis v c n c rt a c n nàb àv c h nàB .n l iàv t m gnòhp àx a r nên n ut gnàh ,ôhk i hp ,yàgn gnàh a r c i hp )…u hc ,ôx ,ôb( hnis v gnùd .n b b i hc ,gnùd ihk àv ìk hn oeht s hc s a r c ,)n hk( t ig c i hp i hc ,gnùd .)i ut gnáht 21 — 3 t rt móhn àl t hn( iôh iùm ,n ik ,p r hnárt gn n i hp ,a r c c n c gn ig táig , hg nàb ,n ut gnàH .i b hnárt m n hk gn b ual c yàgn gnàh írt gnart àv rt gnòhp gnort hg nàB :gnùd + .i hc ,gnùd hnis V — .)…hnãr gn c gnôht i hk ,n v nâs n d téuq( hn c i ogn hnis v màl cáhk n hp b các i v gnùc n hc i hp ,u ihc
 14. 8 NM ELUDOM | 46 hn móhn oeht c oh nâhn ác gn t oh rt ohc n ik u i o t m hn rt móhn gnort uahn cáhk gn t oh cóg các gn d yâx ,y v ìv hníhC .t v i v cát oaht các n yul nèr àv t v i v gn t oh ,i m iác áhp máhk ,u ih mìt ,téx mex gnêir u c uhn àv úht gn h oeht hn móhn gnort c oh hnìm t m c iv màl t ht óc rt i n ,p l /móhn gnort t ib gnêir c v uhk àl gn t oh cóg nêihn yuT .oáig u m i ut a l hn cóg các gnort gn t oh s c ht a hc rt ,i ut gnáht 63 — 3 t i ut gnorT — .c s ,cóh d ,gn s m ihgn hnik tí nòc ,m ih yugn s c c ht ý àv u ih a hc yàn i ut rt ìv , hn i hc gn hn hnárt ;cáx n uhc a hc nòc m c ,n irt táhp t ht a hc rt àhn rt a c yat i b , rt a c m c yat a v ot :i hc v u c uêY — .íl n uq d àv gnùd d rt r ,p h nên i hc u ihn ht óc yàn i ut .)i ut gnáht 63 — 91 t rt( gnùd ihk uas i l p x p s ht óc àv y l d ,y ht d rt àhn rt ohc gn t k /n gn ,áig nêrt yàb gn rt i hc ,gnùd cáC — . rt a c i v yat m t gnagn oac i v t m a r rt yàgn gn ht àm i n i hp yat ual n hk ,t m n hk hn rt nâhn ác hnis v gnùd cáC : d í V .nâhn ác c oh )móhn / rt 4 — 2 gn ohk( hn t r móhn oeht gn t oh rt àhn rt ohc n it n uht írt v c hn nâC — .c d oáig gnort oac p h hcít hnít gnam t ib c àv íhp hnik v n hk óhk c c hp c hk gn hp a a c n it r ,óc n s u il t v nêyugn các c gn d n T — .uahn gnùc i hc t ib a hc ,uahn hn c c oh nâhn ác i hc gn ht i ut gnáht 63 — 3 t rt a c m i c ìv ,u ihn i ol t m gnùc i hc ,gnùd gn l S — .u il t hc ,c s uàm ,i ol gn hc v gn d a i hp i hc ,gnùd — . m m ht àv c d oáig ,nàot na u c uêy các o b m + ;m i hc gn t i v p h ùhP + ; rt àhn rt c d oáig hcí c M + ;i ut + :i v p h ùhp n c rt móhn ,gn rt gnort gn d s i hc ,gnùd i M — n li gn a c n d gn h si d ,i n i m cúl i m àv t t ,c t nêil ,t hn gn ht hcác t m m hp s gn cát gn hn t k nêiL )c
 15. 56 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .ó c b các êk t il yãH ?oàn c b gn hn m g c d oáig gn rt iôm gn d yâx hnìrt yuQ .1 :yâ uas i h uâc các i l rt àv i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx n b c c b các gn rt gnort p ihgn gn các i v n ul o ht ,i oart yãh n b ,hnìm a c p l i t n it c ht àv m ihgn hnik oàv a D gnộđ tạoH CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX HNÌRT YUQ :2 g nud i ộN ?oas ì V ? rt a c n irt táhp s i v i gn rt nauq òrt iav óc )n ht hnit yah t hc t v( oàn gn rt iôm ìht i ut gnáht 63 — 3 t rt i v i ,n b oehT .2 ?oàn c h iàb c ar túr n b ,i h n hp nit gnôht gn hn mêht o hk maht àv p ihgn gn gnùc n ul o ht ,i oart ,u c nêihgn t ihk uaS .1 :uas i h uâc các i l rt yãh n B :1 gnud i n áig hná .iàd uâl àv c t nêil ,t hn gn ht , hc t hc t k nêil s óc gn hn i ut i m gnort t ib cáhk s óc yut rt ohc hnàd c d oáig gn rt iôm ó oD .n irt táhp uas i ut a l n it àl yàn i ut a l a c t t n irt táhp S .uahn i v t iht t m nauq nêil s óc i ut gnáht 63 — 52 àl gnùc i uc àv i ut gnáht 42 — 31 n ohc gnáht 21 — 3 t i ut gn t gnort rt a c n irt táhp S .o hc òrt iav gnó gnêir ión oáig ôc àv gnuhc ión n l i gn a c n d gn h s ,yàn i ut gnorT — .nâhn ác gn t a c gn n hk oeht i hc rt n d gn h ,ý i g nêiv oáig n ik u i o t àv i ut gn t i v p h ùhp ,n h u ihn
 16. 8 NM ELUDOM | 66 .i hc iuv gn t oh gn rt iôm ;i rt iàogn gn rt iôm ;....ión p t — t ib n hn gn t oh ,hnìh o t ,c hn mâ c d oáig gn t oh ,t ib nâhp t ib n hn gn t oh hn p t c h gn t oh các c hc t gn rt iôm :p l gnort c d oáig gn rt iôm gn d yâX — .)..i hc nêih , rt rt nó gnòhp ,hnis v gnòhp , gn gnòhp ,n gnòhp ,c h gnòhp ,p l móhn các( rt ohc c h gnòhp i hk ;)n c ht n uq o b àv rt u l ohk ,n c ht n ib hc i n p b àhn( gn u n v c hp c v uhk ;)...gn i h gnòhp , rt n uq hníhc hnàh gnòhp , t y gnòhp ,gn rt u ih óhp gnòhp ,gn rt u ih gnòhp( gn rt àhn gnort gn n c hc ,t ib nêyuhc gnòhp ,gnuhc gnòhp các gn ht h ;)..i l n i ,c n táoht gn ht h( hp hnìrt gnôc gn ht h ;)...n v ,i hc nâs ,hnauq oab oàr gn t ,gn rt gn c( n v nâs :m g oab gn rt àhn gnort gnuhc c d oáig gn rt iôm gn d yâX — gn d yâx n c gnud i n hn cáX * s p l àv gnud i n hn cáX :1 c B IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc các i l rt gnud i n n iht nàoh t àv uas nit gnôht s t m mêht o hk maht n b i M ? uq u ih t oàn ht hn c d oáig gn rt iôm gn d S .2
 17. 76 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .i m hc ohc v c hp cáhk u il t v nêyugn ,i hc ,gnùd gn hn m t u s ,m s aum hc oh k nêl i hp nêiv oáig ,c rt hc t c i l ig u l ht óc ht gn hn àv gn d yâx n c gnud i n gn hn õr hn cáx ã s c nêrT ...u il hp ,u il t v nêyugn ,hn hnart , b t iht gnart m t u s ,m s auM :2 c B .i hc ,gnùd ,i hc cóg các p x p s ,írt v õr n ih ht i hp s nêrT .c h p l i m ,gn rt àhn i m a c n ik u i các i v p h ùhp àv i nâc i hp gn t oh c v uhk các a ig l T .y ig nêrt k t iht c i hp gn d yâx n c c d oáig gn rt iôm hnìh ôM :gn d yâx sp L * ...c n h , c ,aoh yâc s t m ,gn c ,oàr gnàh hn nêiv gnôc k t iht gnuhk i l ig gn d yâx — péhg p l móhn gnorT .t v noc các a c n c ht ohc yaht u il t v nêyugn ,i hc s t m i l ig ht óc n u n hn gn t oh cóg các i T ... b non nòh ,ác b ,mihc gn uhc các ,hnax yâc gn hn i l ig ht óc i rt iàogn .t v noc n nauq nêil óc t it ihc gn hn mêht gnus b ó uas ... c m ht ,oàr gnàh ,hnax yâc s t m i v hc hnart( gn t hnart gn m ig u l ht óc ”t v gn i ig hT“ hc gnas n yuhc ”t v c ht i ig hT“ hc T : d í V . rt ohc cúx m c gn t n gn hn o t ,c ht n ik n yul nô àv c gn c i h c óc c t p it rt púig ,nêiv oáig a c naig i ht àv c s gnôc m ik t it i m hc n nauq nêil óc c hc a c i hc ,hn hnart , b t iht gnart ,gnùd s t m i l ig ht óc àv téx mex n c nêiv oáig ,gn d yâx gnud i n hn cáx ihK :ý u L .c l c s àv íhp ihc c m ik t it ,c d oáig gn rt iôm o t , k t iht c iv gnort gn hc s nêiv oáig uq u ih c d oáig gn rt iôm ar o t gn d yâx n c gnud i n gn hn cáx hníhc hn cáx ihK .m i hc i v , rt i v p h ùhp a hc yah t iht n c gnôhk i hc ,gnùd gn hn b i ol c oh a hc a s ,mêht aum n c ,àl ó . rt móhn , rt àhn a c gn t oh các ohc i l n uht ,írt gnart ,p x p s gnort íl p h s o t n yuhc hc d c oh gnus b ,a hc a s n c ,i yaht n c oàn c v uhk c d oáig gn rt iôm hn cáx nêiv oáiG :gn d yâx gnud i N —
 18. 8 NM ELUDOM | 86 .m i hc gn t gnort màl nêiv oáig àm gnùd ,hn hnart i ol gn hn hn cáx n c nêiv oáiG .n ih c ht nêiv oáig od u y hc yàn i ut a l ohc hnàd i hc ,gnùd ,y v ìv hníhC .óhk t it ihc các màl aig maht ht a hc rT ...nâhc nàb ni ,yat nàb ni ,yâc gn m gn t oàv h m hc hní ,nád : hn hn t r uâhk àv nêiv oáig gnùc hnart màl aig maht gnùc ht óc i m i ut i uc ìht gnáht 63 — 42 t rt móhN .i hc ,gnùd màl gn t oh oàv c aig maht gnôhk rt hn n g ìht i ut gnáht 42 — 3 t rt àl t ib c .nêiv oáig gnùc i hc ,gnùd màl aig maht ht óc hn áuq rt ìht i ut gnáht 63 — 3 t i ut a l .p l a c gn t oh các n ih c ht cáhk hn hnart ,i hc gnùd gn hn màl t i hp rt àv nêiv oáig ìht gn rt ht n s aum hn hnart ,gnùd gn hn iàogN .úhp gnohp àv gn d a t r non m m rt ohc hnàd hn hnart ,i hc ,gnùd .p h ùhp gnôhk yah p h ùhp , uq u ih gnôhk yah uq u ih c d oáig gn rt iôm hn t yuq t hc hnít gnam yàn t u y gn hN .c d oáig gn rt iôm gnort u iht ht gnôhk t u y gn hn àl hn hnart ,i hc ,gnùd i hc ,gnùd ,hn hnart màl c hc T .3 c B .”t ol gn táhp p c“ hnít gnam ,t pá s hnárt nêN .nêiv oáig rt h àv rt àhn rt a c úht gn h ,hcíht s ,u c uhn c gn pá s y v hn n ih c hT .p l i t nêiv oáig a c n ik ý nêrt a d gnus b n c gn rt àhn , uq u ih óc t u .nal nàrt aum hnárt ,m i gn rt óc ,c m gnú t u ,hc oh k óc n c gn rt àhn gnort i hc ,gnùd b gnart c i V .i hc ,gnùd màl b n uhc ...gnôt tác aìb ,p h v ,iahc v ,nac ,uàm y ig ,túm p x hn cáhk u il hp ,u il t v nêyugn n ugn các gn d n T ...àg noc ,oèm noc hn t ht t v noc p l n gnam hnyuh hp c oh t v gn iàol các hn hnart s t m m t u s ,t v noc các a c n c ht s t m h gn ,póg gnó hnyuh hp gn yuh hnì aig i v p h t k ht óC ...gnôb i v ,a l i v gn b hn uahn cáhk u il t hc gn hn gn b t v noc i hc các ,gn ig noc i hc i ol gn hc các c oh ,t v noc các a c gn uhc hnìh ôm s t m mêht m s aum ht óc ,nêrt ig u l ã ht gn hn iàogn ,”t v gn i ig hT“ hc gnorT : d í V
 19. 96 | GNÁHT 63 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .n ih c ht gna m i hc õr n ih hT — .úht gn h t r s rt ìht i oht n i i g i hc , m , b iav gnó ihk gn d s ,c m rt )n gnùd gnôhk hnyuh hp( c táv ac ,hcáx iút ,gnób uq ,nàb i oht n i c ihc gn hn m t u s oáig ôc ,hnì aig cóg gnorT : d í V .i ut gnáht 63 — 52 t rt móhn àv i ut gnáht 42 — 21 rt móhn t gn d s c u t b yàn gnùd gn hN ...c c ,aìht ,n a , c các a hn a ,táb c ihc gn hn , rt nâht n b c oh hc hna a c oá n uq , m b a c m ,yàig ,gn id i oht n i yám ,nàb i oht n i yám : hn i hc ihk gn d s ht óc rt n gn d s gnôhk hnì aig c oh gnád hnìh nêyugn nòc gn h b ã gn hn t ht gnùd gn hn gn d n T — .i hc i v i hc rt n ik u i o t )i hc ,gnùd ,u il t v nêyugn( t hc t v s c v n ik u i các rt ohc gnus b ý úhc nêyux gn hT — ¿rt m Îhn aÚc m ´hp n® s o° t aig maht Åht Îc ¿rt Åđ gnäÝt gn®m gnÜd àS
 20. 8 NM ELUDOM | 07 i hc ,gnùd màl c i V .o t gnás tí ,gn ht nòc ,p ihgn gnôc gnùd các a c gn n c hc t h gn d s ,gn d n t c iv n ý úhc a hc VG + . hn óhk rt ,iàd áuq ,i g n g gnôhk cóg nêt ;i hc cóg gnud i n u ihn áuq k t iht móhn s t m ;oáig u m hn cóg các c t t óc gn c rt móhn gnorT + :àl a hgn óC .”aóh oáig u m“ b gn rt iôm ihk rt móhn các yan n ih n ib hp gna i t n t gn hn hc n h cóg các gn d yâx c iv gnort gn hc hc oh k ar a n c nêiv oáiG .cóg các i t írt gnart ,cóg gn rt iôm k t iht ,c hc t c iv gnort gn hc ,t oh hnil ,y hn hnahn i hp nêiv oáig i h iò ,gn t oh cóg a c òrt iav yuh táhp .cóg s t m gnort i hc u t b i m rt ìht gnáht 63 — 52 t rt n o iaig n — .i m hc i v c h oáh ,òm òt y ht rt màl s yàn u i .c s uàm v t m t b àv p t ht iàogn nêb írt gnart ,”t v c ht i ig hT“ hc v i m hcás n uc gn hn oert àv ó hcás n uc gn hn t c ht óc nêiv oáig , hc cúht t k ihK ...àhn gnort ,gn r gnort ,c n i d : hn uahn cáhk gn rt iôm gn s t v gn gn hn yah m ih ýuq t v gn i ol gn hn m t u s hcás n yuq gn hn mex rt ohc c hc t nêiv oáig ,”t v gn i ig hT“ hc i V : d í V . rt a c t ib u ih mah ,òm òt hnít hcíht hcík oeht p it hc ohc v c hp i hc ,gnùd gn hn gn b ht yaht àv i hc hcíht gnôhk rt àm hc a c i hc ,gnùd gn hn t b t c ht óc nêiv oáig ìht hc cúht t k ihk àv hc t us gnort n d gnus b c i hc ,gnùd . hc m ihk hc a c i hc ,gnùd y óc i hp t iht t hn gnôhK — .gn rt nâs gnort , rt móhn gnort óc yâc ál t gn c oh aoh gnôb tán éx ,aoh t gn iv hnàh óc gnôhk ,aoh yâc các cós m hc ,ýuq uêy iáht rt hnàht hnìh ó auq ...ó aoh yâc i ol gn hn a c i yaht s áhp máhk ,tás nauq c s rt àhn rT …gn rt gnort oert nàig ,oàr gnàh t b mâd aoh ,y ig aoh ,nôg it aoh ,mìb mìb aoh ,n it gn aoh ,cúc aoh hn i ol các aoh n v ,aoh gn rt yâc u hc các óc p l iàogN + . rt ohc hnauq gnux i ig ht a c hn hnìh , t n v uàig màl , rt hnauq gnux óc aoh i ol gn hn a c gnád hnìh ,c s uàm ,i g nêt t ib n hn rt ,ó auQ .uahn cáhk aoh iàol các nád , v ôt c ,hn hnart mex c ,i hc c rt n ib hp ,i g n g aoh iàol gn hn v hn hnìh àv i hc ,gnùd u ihn i v gn t oh cóg các óc rt móhn gnorT + : hn gn t oh gn rt iôm óc n c rt móhn ,”p aoh gnôb gn hN“ hc n ih c ht ihK : d í V

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản