intTypePromotion=3

Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 6 tuổi - Nguyễn Thị Bách Chiến

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
1.388
lượt xem
163
download

Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 6 tuổi - Nguyễn Thị Bách Chiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 6 tuổi nhằm giúp học viên biết vận dụng lí luận và thực tiễn để xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 3 - 6 tuổi, phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường nhằm phát triển toàn diện về các lĩnh vực nhận thức, ngôn ngôn ngữ, thể chất, tình cảm, quan hệ xã hội và thẩm mĩ cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 - 6 tuổi - Nguyễn Thị Bách Chiến

 1. 72 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM iæut 6 - 3 Îrt ohc côd o¸ig gnê−rt i«m GNùD Y¢X 9 nm ELUDOM NẾIHC HCÁB ỊHT NỄYUGN
 2. 9 NM ELUDOM | 82 1 .gn t oh i ut 6 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm p x p s c hc t t iB — gn ăn ĩk ềV .2.2 .i ut 6 — 3 t i ut gnort rt ohc c c hcít c d oáig gn rt iôm gn d yâx hcác c yàb hnìrT — .i ut 6 — 3 t i ut gnort rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx c t nêyugn ,òrt iav c uêN — .i ut 6 — 3 t rt a c íl hnis mât n irt táhp t ul yuq ,m i c các hn cáX — cứh t n ếik ềV .1.2 : ht óc n b ,yàn eludom c h ihk uaS ỂH T Ụ C U ÊI T CỤM .2 .non m m c d oáig hnìrt gn hc n ih c ht gn l t hc oac gnân n hp póg , rt ohc m m ht àv i h ãx h nauq ,m c hnìt ,t hc ht , gn nôgn ,c ht n hn :c v hn l m n v n id nàot n irt táhp m hn gn rt àhn ,gn hp a a c n it c ht i v p h ùhp ,i ut 6 — 3 t rt a c íl hnis mât m i c i v p h ùhp c d oáig gn rt iôm c gn d yâx n it c ht àv n ul íl gn d n v t ib nêiv c H G N U HC U ÊI T CỤM .1 UÊI T CỤM .B .gn l t hc , uq u ih t 9002 m n hnàh nab non m m c d oáiG hnìrt gn hc n ih c ht ,n ht hnit n l t hc ht c v n id nàot n irt táhp i ut 6 — 3 rt púig m hn i g n g nêihn nêiht gn rt iôm a c àv gn hp a a c óc n s u il t v nêyugn các i v cóg các gnort gn t oh c hc t àv cóg các gn d yâx hcác t ib s n b ,t ib c .hnìm a c gn n hk àv hcíht ý oeht áhp máhk od t ,n h u ihn nâhn ác gn t oh c rt hn t hn n ik u i gn hn i v uq u ih c d oáig gn rt iôm gn d yâx c ht hcác ar mìt hn gn c i ut 6 — 3 t rt ohc hnàd c d oáig gn rt iôm gnort gn t oh các c hc t hcác v u ih mìt s n b ,9 NM eludom gnort gn t oh các n ih c ht n b ihK .i ut 6 — 3 t i ut a l rt a c o hc gn t oh àv gn rt iôm a c gn cát u ih mìt s n b ,yàn eludom gnorT . rt nâhn ác i m a c n id nàot hcác nâhn hnàht hnìh c iv gnort gn rt nauq t r òrt iav óc àv n l t r i ut 6 — 3 t rt n gn cát ,gn h hn óc c d oáig gn rt iôM NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 92 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM .yâ uas nit gnôht gn hn mêht o hk maht n b i m ,i ut 6 — 3 t rt a c íl mât n irt táhp m i c gn hn c t b m n ?ias yah gnú 3 ”i hc gn b c h rT“ ión uâC .i hc iuv gn t oh àl i ut 6 — 3 2 t rt a c o hc gn t oH .t v i v gn t oh àl i ut 6 — 3 1 t rt a c o hc gn t oH n hc c hc gnôhK iaS gnú i h uâC TTS .gnú àl ohc n b àm ná gn hp oàv x u d hná yãh n B iổut 6 – 3 ừt ẻrt aủc oạđ ủhc gnộđ tạoh uểih mìT :gnộđ tạoH IỔUT 6 – 3 ỪT ẺRT AỦC ÍL MÂT NỂIRT TÁHP MỂIĐ CẶĐ :1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .gn t oh rt ohc i hc ,gnùd màl u il hp ,u il t v nêyugn các gn d s àv gn d n t ,m t u s cáig t c ht ý óC — .n d p h àv úhp gnohp gnàc yàgn gn t oh i ut 6 — 3 t i ut gnort rt ohc gn rt iôm c hc t yàgn gnàh màl c iv hn hc u i ,gnus b c ht ý óC — .i ut 6 — 3 t i ut gnort rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx c iv gnort n b c gn n k ,c ht n ik gn hn óc c h t gn n hk n yul nèR — ộđ i áht ềV .3.2 .n id nàot n irt táhp i ut 6 — 3 t i ut gnort rt púig c h p l hnauq gnux óc n s gn rt iôm gn d S — .p t c h i hc iuv rt i rt iàogn i hc b t iht các gn d n t ;p h ùhp rt ohc p l gnort gn t oh gn rt iôm gn d yâx gn rt àhn ,gn hp a óc n s u il t v các gn d S —
 4. 9 NM ELUDOM | 03 1 .c ht gn hnàh a c t uht k cát oaht t n id gnôhk , m t gnôhk ,t it ihc gnôhk ,c l iáhk hcác t m c ht gn hnàh t n id hc rt a c i hc gn hnàH — .uahn cáhk a gn i c gn hnàh n ih ht s rt i m ìht )núhn úht( i hc a gn noc t m c oh y g yâc t m yah yâd i s t m yat gnort óc rt ihK : d í V .n uht n hcác t m i hc n b tás nauq hc rt ,gn t gn t gnôhk rt i hc c uc iàogn gn ihk nòc ,i hc gn uh hnìt oàv aig maht ihk gn t gn t hc rT .i hc gn hnàh a c n ik u i gnort n ih t ux c àv rt a c nauq hc n um ý od nàot nàoh gnôhk i hc cát oaht các ó oD . rt yat gnort óc t v a c m i c i b hn yuq c i hc cát oahT — .nâhn hn b a c àhn i gn àv nâhn hn b i v , s cáb i v át y ôc a c h nauq i m n ih ht àv nâhn hn b cós m hc ,c uht mêit hn hníhc c iv gnôc i l o t iát rt ìht át y ôc iav m s rt ihk nòC .c uht n êk àv nâhn hn b a c e hk c s hnìh hnìt nah i h ,hn b máhk hn s cáb a c c iv gnôc i l o t iát rt ìht s cáb iav gnó rt ihK : d í V .i gn i m i v ó i gn a c h nauq i m các àv gn t oh ,gn s c uc i l o t iát ,ó oàn n l i gn t m iav p hn rt ,iav m s i hc rt ihK — …ex iál úhc a c gn hnàh t n id gn hp ôm cát gn các gnùd ,át y ôc a c mêit mik màl euq gnùd ht óc rT : d í V .t ht t v các ohc ht yaht i hc các gnùd ht óc rT .t ht hn cát oaht àv gn hnàh c ht gn hp các n ih c ht i hp c ub t b gnôhk rt ,i hc ihK — ...i l c gn t hnìrt oeht gnôhk hc ,u n oàv ohc i m gnox t ht ,uar iáht ,m hp c ht aum i i hp nêit u : hn n it c ht gnort óc t hnìrt gnú oeht i hc gn hnàh các n ih c ht rt ,p b u iav gnó ihK : d í V .gn t oh a c gnud i n ,hnìrt áuq i l o t iát m hn àm uq t k t m hn gnôhk ,m hp n s ar o t m hn gnôhk gn hnàh các n ih c ht rt ,i hc òrt i hc ihk ,yàn i ut gnorT — :uas m i c gn hn n ih u ib rt a c i hc iuv gn t oh àv i ut 6 — 3 t rt a c t hn iõl t c àv n b c m i c t m àl i hc auq c h ,c h àm i hc rT i ut 6 — 3 t rt a c o hc gn t oh àl i hc iuv gn t oH * IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT
 5. 13 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM v m ihN .m hp n s ar o t gn t oh yah i hc iuv hn n d p h hnàh c ht gn t oh oàv yagn gn d pá ht óc c uht p it o x k ,gn n k ,c ht n ik các ihk p t c h v m ihn n hn p it hc éb àv hn oáig u m rT — …”?oas i T“ ,”?ìg màl “ ,”?uêihn oab óC“ ,”?oàn ihK“ ,”?uâ “ ,”?oàn ht hN“ :i h uâc các t yah rt nên ,gnúhc a c gn d gnôc àv gn t n ih t v s a c m i c u ih mìt c iv n c s uâs mât nauq rT .gn d s rt c i h uâc i ol các gn d a , ht u m ihc àv k gná nêl gn t rt a c i h uâc gn l s ,i ut 6 — 5 n l oáig u m n ...”?oàn ht uêK“ ,”?yâ ìg noC“ ,”?yâ ìg iáC“ :àl i h uâc các nên ,c ht n ik gn r m i t m hn gn ht ,u ihn gnôhk i h uâc các gn l s i ut 4 — 3 n : d í V .”?ìg màl “ ,”?oas i T“ i h uâc àl t ib c ,i h uâc t yah rt àl n ih ht ,t ib u ih mah hnít rt hnis y n , l i m iác i v úht gn h rT — .m hp n s óc gn t oh àv i hc òrt hn me rt àv n l i gn a c uahn cáhk p it oaig c ht hnìh gn hn oàv nex c c h y d c iv ,i ut 6 — 3 t rt .iàogn nêb uq t k c uht m hn gnôhk hc i m o x k ,gn n k ,c ht irt các i h hn l m hn hnàh n it c gn t oh àl p t c h gn t oH — ý u l n c cáhk m i c gn hN * .i hc iav ,i hc òrt a c ník n c t yuq gn hn c t b m n rT .p it oaig gnort hnim n v x gn iv hnàh gn hn óc n d n m c ,i h oàhc hn i gn i v i gn a ig x gn hcác c h rt ,ó auQ .aum c oh náb ihk hnìm a c n ik ý t n id ,gn l gn ht ,n uht a ht t rt ,gnàh náb i gn iav gnó rt ihK : d í V .hnauq gnux n l i gn gn hn a c gn s c uc n h uâs gnàc yàgn p hn mâht rt ,i hc auq gnôhT .i gn i v i gn a ig h nauq i m i l o t iát rt ó uas ,t v i v gn hnàh i l o t iát rt ,c d oáig gn rt iôm gnorT — .t hn c ht nâhc ,úht gn h hcác t m i hc òrt oàv gn b ua b gn uh hnìt a s rt , s cáb i hc òrt i hc ihk ìht gn b ua b ã rT : d í V .i hc òrt gnort n ih ht rt cúht iôht i m m hn m cúx m c rt ohc yâg oàn gn t n ih ,t v s hc ,àl a hgN . rt n ih t ux hn m cúx m c a c gn cát i d rt n ih t ux i hc gn uh hnìT — .nauq hcáhk i ig ht hná n hp i hc cát oaht ,i hc gn hnàH .hnauq gnux i ig ht v t ib u ih gn hn mêht óc rt ,i hc òrt gnorT — …i hc i noc ohc , gn noc ur ,n noc ohc ,noc ohc m t : hn oàn m àb , b gnô các ìk t b hn gn ig n b c c iv các màl àv ión gn ht rt ,hnì aig i hc òrt gnort m , b iav gnó ihK : d í V
 6. 9 NM ELUDOM | 23 1 :i hc gnud i N — :i hc hC — :yâ i d ý i g oeht gn rt n hp oàv nêrt u i gn hn ar t iv yãh n B .ó i ut iah gnort rt a c i hc hc àv gnud i n v uahn cáhk s ar mìt rt a c i hc gnud i n ,i hc hcác tás nauq yãh n B .)i ut 6 — 5 c oh i ut 5 — 4 àv i ut 4 — 3( n u n i hc móhn iah gnort rt tás nauq yãh n B ?oàn ht hn yan n ih n b p l i hc gnud i n àv i hc hC — :uas i h uâc i l rt yãh n b ,hnìm a c m ihgn hnik àv c ht n ik oàv a D oái g uẫm ẻrt ở i ổut ộđ các aữi g i ơhc gnu d iộn àv iơhc ềđ ủhc ềv tệib cáhk ựs u ểih mìT :gnộđ tạoH IỔUT 6 – 3 ỪT ẺRT Ở IƠHC GNUD IỘN ÀV IƠHC ỀĐ ỦHC NỂIRT TÁHP ỰS :2 g nud i ộN ?i ut 6 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx ihk rt a c íl mât m i c t b m n i hp oas i T .2 .ó o hc gn t oh a c n b c m i c iàv t m uên yãh n B ?oàn gn t oh àl i ut 6 — 3 t rt a c o hc gn t oH .1 :hnìm a c p t c h v oàv uas i h uâc gn hn i l rt yãh n B 1 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ .gn t oh aig maht hnìrt áuq gnort o x k ,gn n k ,c ht n ik i h hn l hcí hc ,c ht ý óc àv gn hc ,cáig t s i ut 6 — 5 rt y v ìv hníhC .n h i ig s rt ,i m o x k ,gn n k ,c ht n ik các c i h hn l rt púig àl p t c h v m ihn a c a hgn ý c u ih ht óc rt ,n l oáig u m i ut n .ó oàn ht c n it c ht gn t oh c oh i hc iuv gn t oh a c c ht hnìh i d p it náig hcác t m oaig c n c yàn i ut rt a c p t c h
 7. 33 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM .n s hcáhk ,gnàh àhn hnàht i hc gn r m i r hp nêrt gn u n gnàh a c ,ôt ô t ux n s p ihgn íx a c n àhn ,hnì aig gnort n p b : hn hnìh ôm t i hc rt ìht n u N cóg i hC : hn n d gn r m c gn ht i hc gnud i n yaH ...”uht gnurT t T“ ,”naL cáb ig yàgN“ ;)...i ogn àb ,i n àb ,i n gnô :àhn gnort cáhk i ut oac c b gn hn c oh( ”i ogn gnô ht gn M“ ,)... hc hna , b ,àb ,gnô :cáhk nâht i gn gn hn c oh( ” m a c t hn hnis gn M“ :uahn cáhk i hc gnud i n gn hn ”hnì aig“ hc i hc àl gnùC : d í V .uahn cáhk i hc gnud i n óc gn hn hc t m hná n hp gnùc ht óc yàn i hc òrt cáC .i h ãx — rt hníhc v i hc òrt các àl ó uas àv t ux n s gn oal v i hc òrt các n t oh hnis v hc i hc òrt các t t n ut ar n id c àv i hc òrt gnort hná n hp rt c c ht n ih c v hn l àl i hc hC — IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc i l rt gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n b ó uaS :i hc móhn iah a c i hc gnud i n àv i hc hc v uahn cáhk S —
 8. 9 NM ELUDOM | 43 1 . rt 5 — 2 t móhn gn t hnàht i hc ht óc rT .n irt táhp gn c i hc móhn àv túhp 05 — 04 n iàd oék ht óc rt a c i hc naig i ht ,n h úhp gnohp i hc gnud i n àv gn r m ã rt a c i hc hC — :i ut 5 — 4 t rt i hc gnud i n , hc n irt táhp S * .i hc gn hnàh c n ih c ht ht óc rt i hc hnàig hnart od àl i hc òrt gnort rt các a ig n b c t gnuX — .hnìm a c i hc iav c hnìh hn rt púig n d ,hnìm a c i hc hc oh k àv i hc ,gnud i n ,i hc iav v ión àv n ul o ht rt n d gn h n c nêiv oáiG . hc n h nòc rt a c m ihgn hnik n v od àl ó ,át y ôc màl s rt ìht t ihn p c óc rt yat gnort u N . s cáb màl rt ìht gn iác óc rt yat gnort u N . rt yat gnort óc i hc c uht yùt àm c rt t hc oh k p l rt c gnôhk gn ht i hc iav àv i hc hC — .uahn i v p it oaig gnôhk àv ”uahn hn c“ i hc gnúhc ,uahn a c gn hnàh n ý úhc tí rt gn hn uahn gnùc i hc aig maht àl yuT — .cáhk móhn các i v t k nêil rt ó uas ,túhp 5 — 3 n gn naig i ht t m gnort rt 3 — 2 hn móhn hnàht i hc ht óc i ut 3 rT — .c iv gnôc a c n yuhc yâd i uhc t m gnort gn hnàh các i n t k s óc a hc hc l n gn hnàh gn hn n ih c ht hc ,n g túr hnít gnam gnôhk gn hn y iahk n irt c rt a c i hc gn hnàh các ,àl a hgn óc ó u i …hc s nòc táb ihk táb a r ,u n me gnôhk i l uar a r rt gn hn ...táb a r ,uar iáht : d ív ,t v ,i hc t m i v gn hnàh t m n l u ihn i l p l i p l àl n b c rt a c i hc gnud i N — .túhp 51 — 01 iàd oék gn ht i hc naig i ht ,…”n b m ht i “ ;”noc M“ :i hc rt d í V . rt a c i g n g gn s c uc hná n hp gn ht rT . hc n h nòc rt a c i hc hc gn l S .uahn gnùc i hc t ib rt móhn hnàht i hc rt ohc c hc t n c nêiv oáig ó oD .n b i v hn móhn gn hn hnàht uahn hn c i hc gn ht àv n ig n t r i hc òrt các i hc rT :i ut 4 — 3 t rt i hc gnud i n n irt táhp S * .i gn i v i gn a ig h nauq i m o t iát gnas t v i v gn hnàh i l o t iát c iv n yuhc n d rt c iv n ih ht i hc gnud i n n irt táhp S .i h ãx h nauq các ,iv hnàh c t yuq các ht nâut àv i gn i v i gn a ig h nauq i m hná n hp c oh t v i v gn hnàh hná n hp rt ,i hc òrt gnorT .i hc òrt gnort hná n hp àv n l i gn gn t oh a c n b c t u y t m àl hn ar hcát rt àm ìg gn hn àl :i hc gnud i N —
 9. 53 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM m i 3t .i hc ihk rt a c n uht uâm nâhn nêyugn c ar mìT 4 m i 2t .i hc naig i ht v uahn cáhk s c ar mìT 3 m i 3t .i hc gnud i n v uahn cáhk s c ar mìT 2 m i 2t .i hc hc v uahn cáhk s c ar mìT 1 t mi íhc uêiT TTS .yàn c v hn l gnort óc n b c ht n ik gn hn v m i ohc t yãh n B 2 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ ...”?à y v hn nâhn hn b i v ión i l àm s cáB“ :ión rT : d í V .i hc iav i v p h ùhp i h ãx h nauq i m các àv i h ãx iv hnàh c t yuq các ht nâut àl rt a c n b c i hc gnud i N — . lc hnít gnam àv aóh táuq iáhk ,n g túr c rt a c i hc gn hnàh cáC — .êb púb ohc hnàd àl ar iáht c ”uar“ ,a oàv ìht i r ”oáhc“ u N .i hc òrt a c cáhk nêiv hnàht các ohc ó gn hnàh gn hn a c uq t k gn d s c iv ohc nêit u rt ,i hc gn hnàh các n ih c ht ihK — .)yàgn iàv i t ìrt yud c c oh ig gnàh n ( n h iàd oék rt a c i hc naig i hT — ...” ht uêiS“ ,”n gnàh a C“ hn n h ax àv gn r c ht n ih gn s c uc hná n hp ,n h gn d a rt a c i hc hC — :i ut 6 — 5 t rt i hc gnud i n àv hc n irt táhp S * . rt a c n um gnom i v c gn iárt ht óc ó c t yuq ùd c m ,i hc iav i v p h ùhp hn t hn iv hnàh ,c t yuq các gnùt c hp hcác c h rT — .n id gna rt àm iav i v p h ùhp ,cáhk i gn i v hn t hn h nauq i m t m t n id aik gn hnàh gn b p it i n c yàn gn hnàh ,n h úhp gnohp ,táuq iáhk hnít gnam rt a c i hc gn hnàh cáC — .i gn i v i gn a ig h nauq i m n ih ht àl rt a c n b c i hc gnud i N — .)...” hc yàn ht màl i hP“ ;”i r gnú gnôhK“ :i hc ihk n b i v n ul hnart t ib ã gn c rt( i hc gn hnàh àv ?ìg iav gnó iA :i hc iav od àl u y hc i hc òrt gnort ar y x t gnuX — .i hc iav àv i hc hc gn d yâx ht óc ã rt ,yàn i ut n —
 10. 9 NM ELUDOM | 63 1 :c d oáig gn rt iôm a c òrt ia V — :àl c d oáig gn rt iôM — :yâ i d gn rt gn ohk oàv hnìm a c t ib u ih , hgn yus ar t iv yãh n b ,hnìm a c m ihgn hnik àv 7 NM eludom t c i h hn l c ht n ik oàv a D ?i ut 6 — 3 t rt a c n irt táhp s i v i oàn ht hn òrt iav óc c d oáig gn rt iôm ,n b oehT — .yàn gn t oh ohc nit gnôht gn hn mêht óc ihC iaM hT n yugN a c 7 NM eludom k u c nêihgn yãh n B — iổut 6 – 3 ừt ẻrt ohc cụd oáig gnờưrt iôm ềv uểih mìT :1 gnộđ tạoH IỔUT 6 – 3 ỪT ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM :3 gn ud iộN
 11. 73 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ;gn noC + : hn p l/gn rt iàogn nêiv nôuhk iàogN — .oàr gnàh ,gn rt gn C + …i c yâc ,t v noc các ,uar gn ul ,aoh n V + ;c n ,tác i hc uhK + ;i rt iàogn i hc b t iht các àv i hc nâS + ;gn rt gnort cáhk p l móhn ,gn n c hc gnòhp cáC + ;c h p l gnal hnàh ,gn rt nâs gn t oh cóg cáC + : hn gn rt àhn nêiv nôuhk gnorT — :p l iàogn t hc t v s c gn rt iôM * .p l gnort gn t oh cóg cáC — … rt c d oáig ,cós m hc c iv ohc v c hp gn b u ib cáC — …i hc ,gnùd , t ,áig các , hg nàb :i hc àv gnùd b t iht gnarT — :p l gnort t hc t v s c gn rt iôM * :m g oab i ut 6 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôM .8 eludom o hk maht n b các i m ,n ht hnit gn rt iôM .)óc n s gn rt iôm gn d s nêiv oáig u y hc( non m m gn rt c oh p l hnauq gnux óc n s gn rt iôm ,)gn d yâx gnùc p l gnort rt àv nêiv oáig od gn rt iôm( p l gnort gn rt iôm m g oab ,t hc t v gn rt iôm àl n p c yàn eludom àm c d oáig gn rt iôM . rt a c c c hcít àv p l c hnít hcíhk n yuhk ,úhp gnohp nit gnôht n ugn các óc i n àl :c d oáig gn rt iôM cụd oái g g nờưr t iôM .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc i l rt gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn c yãh n b ó uaS
 12. 9 NM ELUDOM | 83 1 hnìh c hcác nâhn a c m i c các ,íl mât t hc m hp các ,c h aohk àv p h ùhp c d oáig gn rt iôm gnort gn t oh i ut 6 — 3 t rt ihK + .i ut 6 — 3 t rt ohc hn hc hnít hnàht hnìh n hp póg c d oáig gn rt iôM — .gnuhc ión non m m rt àv gnêir ión i ut 6 — 3 t rt ohc hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh n hp póg , rt ohc gn n k n yul nèr , gn nôgn ,t hc ht , m m ht ,m c hnìt ,t ib u ih s n irt táhp ,c ht n ik p c gnuc i n àl c d oáig gn rt iôM — .t v noc các i v i hc ihk nâht n b v o b hcác t ib àv …hná ,i u iáht óc gnôhk ,t v noc các cós m hc ,ýuq uêy iáht rt hnàht hnìh ó auQ .ó t v noc các a c …t oh hnis ,n s hnis ,gnád hnìh ,gn n v ,o t u c m i c : hn t v noc a c m i c các tás nauq c s rT …mihc , hk ,àg , ht : hn t v noc các iôun gn uhc các óc p l iàogN + ...t v gn i ig ht v pilc oediv các mex c ;uahn cáhk t v gn các ...i ol nâhp ,hnás os c ,nád éx , v c ,hcás mex c ,i hc c s rT .t v gn v hn hnìh àv i hc ,gnùd u ihn i v gn t oh cóg các óc p l gnorT + : hn t v gn i ig ht v c d oáig gn rt iôm gn d yâx n c oáig u m p l ,gn rt àhn ,”t v gn i ig hT“ hc n ih c ht ihK : d í V .p l gnùc gnort rt i v rt a ig , rt i v nêiv oáig a ig nit t ,n iht nâht h nauq i m oac gnân àv hnàht hnìh n hp póg ;nêiv oáig nâht n b àv i ut 6 — 3 t rt ohc úht gn h yâg s úhp gnohp ,gn d a ,p h ùhp gn rt iôM — .hnìm a c gn n hk t h l c b rt i h c o t ,gn t oh các c c hcít aig maht i h c u ihn óc rt àv móhn oeht c oh nâhn ác gn t oh c i ut 6 — 3 t rt ,ó gn rt iôm gnorT .gnus b àv c gn c c rt a c gn n k àv c ht n ik cáC ;gn s c uc gnort n d p h , l i m u i u ihn n ih táhp àv áhp máhk ,iòt mìt i ut 6 — 3 t rt púiG — cụd oái g gnờưr t iôm aủc òr t iaV .2 …gn hp a a c hgn gnàl , s hc l hcít iD + ;gn rt n g i uq ,aúl gn hnáC + ; hc ,n i u b ,áx m rT + ; h oa ,c n hnêK +
 13. 93 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM .gn t oh uq t k gnas n d n yuhc rt a c úht gn h ,i ut 6 — 5 yah i ut 5 — 4 n gn hN .gn t oh a c uq t k n ý a hc hc i hc hnìrt áuq i v úht gn h i ut 4 — 3 rT .i m gn t oh hnis y n màl n hp póg c d oáig gn rt iôM — .a l gnart gnùc n b i v h nauq i m p l t iht ihk o d m m iáht óc ,p it oaig gn n k i ut 6 — 3 t rt hnàht hnìh ã ó h nauq i m hníhc àv i hc ihk gnort uahn i v rt các a ig p l t iht c t c ht h nauq i m cáC .uahn cáhk gn t oh các oàv aig maht ihk rt i v i iv hnàh c m u m hnàht rt gnúhc n d àv n l i gn a c h nauq i m ,iv hnàh các i v n h u ihn neuq màl c i ut 6 — 3 t rT + . rt a c hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh n hp póg c d oáig gn rt iôM — .oàn náo m c s t m ìk t b b gnôhk ,nâhn ác n ik ý t u ib iám i oht àv m i c c rt àl a hgn óC .hnìm a c n um gnom ,t ib u ih ,gn rt mât ,cúx m c , hgn yus gn hn ar ión c rt ,ó àm c d oáig gn rt iôm t m c o t àl nêiv oáig a c òrt iav y v ì V .gn t oh gnud i n , hc v t hn gn ht oáig ôc i v ,n b i v n ul o ht ,i oart ,n yuhc òrt s rt ,i hc iuv ,p t c h gn t oh các aig maht rt ihK .i ut 6 — 3 t rt ohc gn nôgn n irt táhp n hp póg c d oáig gn rt iôM — .có gnort m ht gn t gn t gn n hk hnàht hnìh rt àv n g túr c i hc gn hnàh ó uas gn hn i hc gn hnàh ,i hc oàv c uht l rt a c gn t gn t u cúL .p l gnort c yuq gn hn àv gn t i v hgn yus hcác c h s rt , ht c u ih ík ,c yuq gn hn n ih t ux yah ht yaht t v i v gn hnàh rt ihK .u ih ík gn d s gn n hk hnàht hnìh u t b i ut 6 — 3 t rt y ht n hn ht óc n B .gn t gn t írt àv yud t n irt táhp i ut 6 — 3 t rt púig s t t c d oáig gn rt iôM — .n irt táhp àv hnàht hnìh c u t b i ut 6 — 3 t rt a c hn hc hníT .ó gn rt iôm gnort gn t oh c t yuq các c n ih c ht ,n ih c ht gna p l àm hc các c hn ã rT .t iht n c gn s gn n k hnàht hnìh àv nâhn ác t ib u ih gnam m ,i h ãx p it oaig àv x gn hcác c c h ó auQ .oáig ôc àv n b các i v h nauq i m các gn d yâx uahn cáhk c d oáig gn t oh các aig maht u c uhn óc rT . m hn m n irt táhp àv hnàht
 14. 9 NM ELUDOM | 04 1 :àl ht C . rt ohc hcít gn ht yâg gn n hk a i t u iht m ig àv gn hc ,gnòhp c c oh rt ohc hcít gn ht ,n n iat yâg c yugn t u y các óc gnôhk ó àm i ut 6 — 3 t rt ohc gn t oh gn rt iôm àl nàot na gn rt iôM — .a n rt àhn i ut a l hn n l i gn oàv nàot nàoh c uht hp nòc gnôhk rt ohc nàot na o b m c iv , rt àhn rt i ut a l i v os n h hnìm i v ar y x m ih yugn s c c ht ý óc u t b ã i ut ,i ut 6 — 3 t rt i v i . rt ohc m ih yugn gn hn hnárt ,nàot na cáig m c o t , s hc s gn d o b c i hc ,gnùd , b t iht gnart cáC .gn d hnid àv íhk gnôhk ,c n n ugn v hnis v o b m .íl mât àv t hc ht v nàot na o b m * :i ut 6 — 3 t rt ohc hnàd c d oáig gn rt iôm gn d yâx ihk c t nêyugN IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i ut 6 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx ihk u c uêy ,c t nêyugn các v t ib u ih mêht óc yâ uas nit gnôht s t m mêht o hk maht ,p l gnùc nêiv oáig i v i oart yãh n B .)ar ó c t nêyugn gn hn êk t il yãh n B( ?ìg c t nêyugn gn hn o b m n c i ut 6 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm ,n b oehT — .)i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc hnàd c d oáig gn rt iôM( 8 NM eludom i t p c c c d oáig gn rt iôm v u c uêy gn hn k c — .7 NM eludom i t p c ihC iaM hT n yugN c c d oáig gn rt iôm v u c uêy gn hn k c — iổut 6 – 3 ừt ẻrt ohc cụ d oái g gnờưrt iôm i ớv iốđ uầc uêy ,cắt nêyugN :2 gnộđ tạoH
 15. 14 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM .gnúhc gn d s gn n c hc àv c ht hcík ,gn d hnìh ,c s uàm gn b rt a c uahn cáhk gn n v các hcíht hcík gn d cát óc i rt iàogn b t iht gnart cáC — . rt a c n irt táhp s hcíht hcík ,úhp gnohp ,gn d a n c c d oáig gn rt iôM * . m m ht àv i h ãx h nauq — m c hnìt , gn nôgn ,t hc ht ,c ht n hn :c v hn l 5 v rt ohc n id nàot n irt táhp o b m m hn gnêir ión m i hc gn t a c c d oáig uêit c m àv gnuhc ión c d oáig uêit c m oàv a d n c rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx ihK . rt ohc úht gn h o t àv hcíht hcík gnôhk , hc ar n id naig i ht t m t us gnort rt n d p h , l i m ìg óc gnôhk c oh m i i ht t m gnùc oàv i m iác u ihn áuq a nên gnôhk nêiv oáiG .i m iác i v ihgn hcíht d rt hc các gnort uahn cáhk m i i ht các oàv c d oáig gn rt iôm gn d yâx n C . hc n ih c ht naig i ht t us gnort hnàh n it c c d oáig gn rt iôm gn d yâx c iv y v ì V . hc các auq gnôht c d oáig n ih c ht oáig u m p l các ,yan n iH hc iahk n irt hnìrt áuq gnort gn d yâx c c d oá ig gn r t iô M * . rt noc i v i gn ht uêy hnìt n ih ht àv t k nào ,yas gn h gn rt àhn gnort c iv màl íhk gnôhk ,n iht nâht n ht hnit gn rt iôm t m gn d yâx n C — .gnôht oaig gn tás gn d yâx c c h p l/gn rt àhn c oh ;n hc ehc oàr gnàh c oh gn c óc gnôhk ,i hc nâs óc gnôhk ,nêih óc gnôhk gn rt àhn ihk rt ohc nàot na o b m páhp n ib óc n c gn rt àhN + …uám y hc ,yat yãg ,c s ,cóh :p c n hk gn uh hnìt s t m gnort u c s hcác , rt ohc nàot na v t iht n c c ht n ik ,u il iàt gn hn b gnart c i hp nêiv nâhn ,nêiv oáiG + .nêiv oáig c oh rt i v gn ht t b c s óc ihk i ht p k íl x t y b nác àv t y gnòhp ,c uht t óc i hp p l ,gn rt àhn gnorT + .gn t oh rt ihk tás nauq d nêiv oáig àv gnàg n g ,c h aohk i hp nâs iàogn ,p l gnort i hc ,gnùd p x p s írt B + …i d àc yâc ,oà hna aoh yâc hn c d c óc yâc i ol các gn rt gnôhK + .gnùd rt ohc gnôhk c oh yagn a hc a s c i hp gn h ,yãg b u n i rt iàogn i hc b t iht các àv p l gnort i hc ,gnùd + .i h c u il t v các óc gnôhk , rt uám y hc ,ad c x màl gnôhk , v d gnôhk ,n hn c s gnôhk p l iàogn àv p l gnort i hc ,gnùd cáC +
 16. 9 NM ELUDOM | 24 1 .i h ãx gn gn c ,hnì aig àv rt ohc aóh n v iv hnàh ,neuq ióht gn hn c d oáig páhp n ib các t hn gn hT .oeht ion rt c m u m nôul i hp nêiv oáig a c màl c iv ,ión i l , hc C .hnìm a c gn v n yugn , t mât , hgn yus gn hn l c b n d hn m rt i h c o t i hp oáig ôC .hnauq gnux gn rt iôm i v rt a ig , rt i v rt a ig , rt àv ôc a ig m i c ,gnùc m ,gn aòh ,n iht nâht p it oaig gn rt iôm o b m . rt ohc i h ãx gn n k các hnàht hnìh i n àl i hp c d oáig gn rt iôM * . rt i m a c gn n hk n hnít óc àv gn t oh hcíht s ,u c uhn gn rt nôT — . s hc s ,p n n gn ,gnàg n g gn rt iôm nìg ig ,gn rt iôm v o b t ib rt c d oáig i hP — .c c hcít cúx m c gn hn n ih ht ,p iác cáig irt gn n hk óc , t hnit hcác t m gn t n ih t v s tás nauq t ib ,hnauq gnux l i m u i gn hn áhp máhk u c uhn óc rT .màl p t àv m ihgn i rt áhp máhk c c hcít rt hcíhk n yuhk , rt i v i l i m n d p h s o t c d oáig gn rt iôm p x p s hcác i yahT — .íhp hnik yah naig i ht ,c s gnôc íhp gnãl gn rt hnìt hnárt ,gn rt iôm a c c d oáig gn d cát t irt cáht iahK — .hnauq gnux i ig ht áhp máhk àv iòt mìt c c hcít rt púig o hc òrt iav ig nêiv oáiG . rt a c cáig t ,c c hcít hnít yuh táhp o b m — .p l iàogn àv gnort gn t oh các ,nâhn ác gn t àv ht p t móhn gnort gn t oh các p h t k o b m — . rt a c yàgn gnàh gn s c uc i v c uht neuq ,i g n g i hp c d oáig gn rt iôm p x p s ,írt gnarT . rt a c yàgn gnàh c ht gn s c uc i v p h ùhp naig gnôhk óc gn rt iôm o T — .gn hp a i m a c aóh n v n n v t ib u ih gn hn rt ohc mêht p c gnuC ...náuq p t c t gnohp các ,c hp gnart ,gnùd gn hn i b úhp gnohp ,gn d a aóh n v n n gn hn i v gn rt iôm o T — ...c n táoht p c hnìrt gnôc ,i gn ,gnás hná hn gn t h s c các o b m — .gn d s iát àv nêihn t u il t v nêyugn gn hn àl t ib c ,áhp máhk rt gn hp a a c óc n s u il t v nêyugn các gn d n T —
 17. 34 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ?oàn c b gn hn m g c d oáig gn rt iôm gn d yâx hnìrt yuQ .1 :i h uâc các gn rt gnort p ihgn gn các i v n ul o ht ,i oarT . rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx n b c c b gn hn ihg yãh n b ,n b a c p l i t n it c ht àv m ihgn hnik oàv a D c ụ d oáig gnờưrt iôm gnựd yâx i hk nảb ơc cớưb gnữhn hnịđ cáX :gnộđ tạoH CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX HNÌRT YUQ : 4 gnu d i ộN c d oáig gn rt iôm gn d yâx ihk c t nêyugN 4 c d oáig 3 gn rt iôm gn d yâx ihk óc n c u c uêY rt a c n irt táhp s 2 i v i c d oáig gn rt iôm a c òrt ia V c d oáig gn rt iôm m in iáhK 1 gn v gn ht gn v gnud i N TTS m n a hC hnìB m N :uas gnud i n các i v i hnìm a c c t c m hn cáx yãh n B 3 G N U D I Ộ N Á I G H N ÁĐ
 18. 9 NM ELUDOM | 44 1 n ib hc i n — p b àhn( gn u n v c hp c v uhk ;)...gn i h gnòhp , rt n uq hníhc hnàh gnòhp , t y gnòhp ,gn rt u ih óhp gnòhp ,gn rt u ih gnòhp( gn rt àhn gnort gn n c hc gnòhp ,t ib nêyuhc gnòhp ,gnuhc gnòhp các gn ht h ;)...i l n i ,c n táoht gn ht h p c gnuc( hp hnìrt gnôc gn ht h ;)...n v ,i hc nâs ,hnauq oab oàr gn t ,gn rt gn c( n v nâs :m g oab gn rt àhn gnort gnuhc gn rt iôm gn d yâX — gn d yâx n c gnud i n hn cáX * s p l àv gnud i n hn cáX :1 c B .i ut 6 — 3 t rt ohc hnàd c d oáig gn rt iôm gn d yâx hnìrt yuQ IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i ut 6 — 3 t rt ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx c b các v t ib u ih mêht óc yâ i d nit gnôht gn hn c yãh n B ? uq u ih t oàn ht hn c d oáig gn rt iôm gn d S .2
 19. 54 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ohc p l n gnam c oh t v gn iàol các hn hnart s t m m t u s ,t v noc các a c n c ht s t m h gn ,póg gnó hnyuh hp gn yuh rt hnì aig i v p h t k ht óC ...gnôb i v ,a l i v gn b hn uahn cáhk u il t hc gn hn gn b t v noc i hc các ,gn ig noc i hc i ol gn hc các c oh ,t v noc các a c gn uhc hnìh ôm s t m mêht m s aum ht óc ,nêrt ig u l ã ht gn hn iàogn ,”t v gn i ig hT“ hc gnorT : d í V .i m hc ohc v c hp cáhk u il t v nêyugn ,i hc ,gnùd gn hn m t u s ,m s aum hc oh k nêl i hp nêiv oáig ,c rt hc t c i l ig u l ht óc ht gn hn àv gn d yâx n c gnud i n gn hn õr hn cáx ã nêiv oáig s c nêrT ...u il hp ,u il t v nêyugn ,hn hnart , b t iht gnart m t u s ,m s auM :2 c B .c h p l i m ,gn rt àhn i m a c n ik u i các i v p h ùhp àv i nâc i hp gn t oh c v uhk các a ig l T .y ig nêrt k t iht c i hp gn d yâx n c gn rt iôm hnìh ôM gn d yâx sp L * ...c n h , c ,aoh yâc s t m ,gn c ,oàr gnàh hn nêiv gnôc k t iht gnuhk i l ig gn d yâx — péhg p l móhn gnorT .t v noc các a c n c ht ohc yaht u il t v nêyugn ,i hc s t m i l ig ht óc n u n hn gn t oh cóg các i T ... b non nòh ,ác b ,mihc gn uhc các ,hnax yâc gn hn i l ig ht óc i rt iàogn .t v noc n nauq nêil óc t it ihc gn hn mêht gnus b ó uas ... c m ht ,oàr gnàh ,hnax yâx s t m i v hc hnart( gn t hnart gn m ig u l ht óc ”t v gn i ig hT“ hc gnas n yuhc ”t v c ht i ig hT“ hc T : d í V . rt ohc cúx m c gn t n gn hn o t ,c ht n ik n yul nô àv c gn c i h c óc c t p it rt púig àv nêiv oáig a c naig i ht àv c s gnôc m ik t it i m hc n nauq nêil óc c i hc ,hn hnart , b t iht gnart ,gnùd s t m hn cáx n C :ý u L .i hc iuv gn t oh gn rt iôm ;i rt iàogn gn rt iôm ;...t iv hc i v neuq màl gn t oh ,hnìh o t ,c hn mâ c d oáig gn t oh ,c h aohk áhp máhk gn t oh hn p t c h gn t oh các c hc t gn rt iôm :p l gnort c d oáig gn rt iôm gn d yâX — .)...i hc nêih , rt rt nó gnòhp ,hnis v gnòhp , gn gnòhp ,n gnòhp ,c h gnòhp ,p l móhn các( rt ohc c h gnòhp i hk ;)n c ht n uq o b àv rt u l ohk ,n c ht
 20. 9 NM ELUDOM | 64 1 hc a c i hc ,gnùd gn hn t b t c ht óc ã nêiv oáig ìht hc cúht t k ihk àv hc t us gnort n d gnus b c i hc ,gnùd . hc m ihk hc a c i hc ,gnùd y óc i hp t iht t hn gnôhK — .a s yas i hc àv úht gn h t r s rt ìht m b iav gnó ihk gn d s ,c m rt )n gnùd gnôhk hnyuh hp( c táv ac ,yáv ,y ig iô ,hcáx iút c ihc gn hn m t u s oáig ôc ,hnì aig cóg gnorT : d í V ...c c ,aìht ,n a , c các a hn a ,táb c ihc gn hn , rt nâht n b c oh hc hna , m b a c oá n uq , m b a c m ,yàig ,gn id i oht n i yám ,nàb i oht n i yám : hn i hc ihk gn d s ht óc rt n gn d s gnôhk hnì aig c oh gnád hnìh nêyugn nòc gn h b ã gn hn t ht gnùd gn hn gn d n T — .i hc òrt oàv hnìm a c úhp gnohp m ihgn hnik n v gn d n v ht óc rt n ik u i o t )i hc ,gnùd ,u il t v nêyugn( t hc t v s c v n ik u i các rt ohc gnus b ý úhc nêyux gn hT — .t hn hnis yàgn nâhn n b gn t , hn me các gn t i hc màL : d í V .oaig c c iv gnôc gn hn a c i h ãx a hgn ý c u ih àv màl úht gn h óc rt hcíhk n yuhK .uahn gnùc màl t rt ohc oaig ht óc c uht neuq i hc ,gnùd ,hn hnart s t M :màl t rT — .i ht p k l hcíhk ,nêiv gn i l gn hn i v p h t k rt gn t púig ,táuq oab ht óc nêiv oáig ,n ih c ht rt ihk gnorT .màl rt ohc ý i g ó uas , ht iàv t m u m màl ht óc nêiv oáiG :màl gnùc rt àv nêiv oáiG — .m hp n s c oh hnart c b a c c s uàm ,tén gn ,c c b n ih ht ihk gnort ìrt nêik , t hnit oél oéhk s óc n c od màl óhk c oh hc u iht i ig t hc hnít óc ht gn hn àl màl nêiv oáig gnùd ,hn hnart gn hN .màl nêiv oáig àm oàn gnùd ,hn hnart i ol gn hn õr hn cáx n C :màl nêiv oáiG — .p l a c gn t oh các n ih c ht cáhk hn hnart ,i hc ,gnùd gn hn màl t i hp rt àv nêiv oáig ìht gn rt ht n s aum hn hnart ,gnùd gn hn iàogN .úhp gnohp àv gn d a t r non m m c d oáig hnìrt gn hc v c hp hn hnart ,i hc ,gnùd i hc ,gnùd ,hn hnart màl c hc T :3 c B .i hc ,gnùd màl b n uhc ...gnôt tác aìb ,p h v ,iahc v ,nac ,uàm y ig ,túm ,p x hn cáhk u il hp ,u il t v nêyugn n ugn các gn d n T ...àg ,oèm hn t ht t v noc iàv t m n m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản