intTypePromotion=3

Module TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
463
lượt xem
36
download

Module TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học nhằm giúp học viên hiểu rõ một số vấn đề cở bản liên quan đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xác định được nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học hiện nay; biết cách tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

 1. TRẦN THỊ TỐ OANH MODULE TH 38 néi dung vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp ë tr−êng tiÓu häc NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 41
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN H!GDNGLL là m*t trong nh1ng ph34ng ti6n quan tr:ng th;c hi6n m=c tiêu giáo d=c bBc TiDu h:c. Vì thH, vi6c xây d;ng, l;a ch:n n*i dung và hình thNc tO chNc H!GDNGLL phù hQp và gRn kHt vTi ch34ng trình môn h:c, phù hQp vTi VWc ViDm lNa tuOi là cXn thiHt và quan tr:ng, là m*t trong nh1ng ViYu ki6n VZm bZo s; thành công và hi6u quZ c\a H!GDNGLL. N*i dung và hình thNc tO chNc H!GDNGLL ] bBc TiDu h:c r^t Va d_ng và phong phú, thay VOi theo lNa tuOi, theo vùng miYn Vba lí, theo dòng chZy c\a lbch se và thfi gian, vga có tính Vba ph34ng vga có tính toàn cXu, có tính xã h*i, vjn hoá và lbch se... Ng3fi giáo viên (GV) thông qua l;a ch:n n*i dung giáo d=c H!GDNGLL sm giúp h:c sinh (HS) biHt quan tâm h4n VHn nh1ng v^n VY thfi s;, cBp nhBt, mang h4i th] c\a cu*c song hi6n V_i (v^n VY biHn VOi khí hBu, hi6n t3Qng nóng lên toàn cXu...) cpng nh3 biHt trân tr:ng nh1ng giá trb truyYn thong (M*t nghìn njm Thjng Long — Hà N*i; Không gian vjn hoá cung chiêng Tây Nguyên, THt Nguyên Ván...), t_o c4 h*i VD HS tr] thành m*t phXn c\a V^t n3Tc, nh3 m*t công dân c\a m*t quoc gia, và nh3 m*t thành viên c\a Trái !^t. H!GDNGLL có thD tO chNc nh3 m*t cu*c thi vjn ngh6 hay thD thao, m*t chiHn dbch tuyên truyYn, cu*c tham quan dã ngo_i, m*t câu l_c b* njng khiHu múa hay võ... Các hình thNc tO chNc Va d_ng cpng giúp HS trong quá trình tham gia H!GDNGLL có các kx njng mYm, các kx njng song cXn thiHt cho bZn thân, biHt cách tO chNc các ho_t V*ng c*ng Vung. Module này sm giúp h:c viên biHt cách xây d;ng n*i dung H!GDNGLL, biHt cách l;a ch:n các hình thNc tO chNc H!GDNGLL ] bBc TiDu h:c. Module gQi ý m*t so n*i dung và hình thNc tO chNc H!GDNGLL ] bBc TiDu h:c VD h:c viên tham khZo. Module gum các ho_t V*ng sau: 1. Tìm hiDu n*i dung H!GDNGLL ] tiDu h:c. 2. Tìm hiDu hình thNc và ph34ng pháp tO chNc H!GDNGLL ] tiDu h:c. 3. Ho_t V*ng tOng kHt. 42 | MODULE TH 38
 3. B. MỤC TIÊU — Hi$u rõ m)t s, v.n 01 c3 b5n liên quan 0:n H;GDNGLL. — Xác 0Cnh các n)i dung H;GDNGLL G bHc Ti$u hJc. — Bi:t các hình thMc tN chMc H;GDNGLL G bHc Ti$u hJc. C. NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học 1. NHIỆM VỤ — BOn hãy liRt kê các chT 01 giáo dVc ngoài giX trong nYm hJc G ti$u hJc: + Tháng 9: + Tháng 10: + Tháng 11: + Tháng 12: + Tháng 1: + Tháng 2: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 43
 4. + Tháng 3: + Tháng 4: + Tháng 5: — Nh-ng n.i dung/l4nh v6c giáo d9c c:a H=GDNGLL: BBn hãy EFc nh-ng thông tin dIJi Eây EL tMng thêm hiLu biQt vR các ch: ER giáo d9c và n.i dung/l4nh v6c giáo d9c c:a H=GDNGLL T tiLu hFc. 2. THÔNG TIN PHẢN HỒI * N.i dung c:a H=GDNGLL bao gWm nh-ng l4nh v6c cX bYn sau: — Chính tr^ — xã h.i; — VMn hoá nghb thuct; — Vui chXi, giYi trí; — ThL d9c, thL thao; — Tìm hiLu khoa hFc, k4 thuct; — Lao E.ng công ích. * N.i dung H=GDNGLL cgn EYm bYo các nguyên thc sau: — Phù hkp vJi tình hình phát triLn c:a xã h.i, Emt nIJc. 44 | MODULE TH 38
 5. — Phù h%p v(i *+c *i-m l0a tu4i c5a HS. — 9:m b:o tính tích c?c, *Ac lBp, sáng tFo c5a trH. * H9GDNGLL có 2 phPn: nAi dung bSt buAc và nAi dung t? chUn. — H9GDNGLL có nAi dung bSt buAc: Các hoFt *Ang theo ch5 *X c5a BA Giáo dZc và 9ào tFo bao g[m 9 ch5 *X l(n theo t]ng tháng, t] tháng 9 c5a n^m tr_(c *`n tháng 5 c5a n^m sau, d?a trên v^n b:n h_(ng dcn c5a VZ Giáo dZc Ti-u hUc, BA Giáo dZc và 9ào tFo. Các ch5 *X *_%c th?c hifn theo nguyên tSc *[ng tâm, nghia là chúng *_%c l+p *i l+p lFi trong sukt 5 n^m ti-u hUc, tuy *_%c khai thác d_(i các m0c *A và góc *A khác nhau. Mni ch5 *X so bao g[m 3 — 4 hoFt *Ang g%i ý *- GV có th- tham kh:o, l?a chUn và vBn dZng sáng tFo trong quá trình t4 ch0c H9GDNGLL. CZ th- là: Tháng Ch' () Các ho,t (.ng g/i ý — Thi gi(i thifu vX tr_ung c5a em. 9 Mái tr_ung thân — Chúng em vo vX mái tr_ung thân yêu. yêu c5a em — Vui Trung thu. — Trò chzi “K`t thân”. 10 Vòng tay bFn bè — K- chuyfn vX t~m g_zng bFn tkt. — Cùng hát v(i bFn bè. — Giao l_u vo tranh vX ch5 *X thPy cô giáo c5a em. 11 Bi`t zn thPy — HAi vui hUc tBp. giáo, cô giáo — Chúng em hát vX thPy cô giáo. — Tìm hi-u vX các v anh hùng dân tAc. Ukng n_(c — Vi`t th_ cho các chi`n si ‚ biên gi(i, h:i *:o. 12 nh( ngu[n — Chúng em hUc tBp theo tác phong anh bA *Ai. — Th^m các gia *ình th_zng binh, lift si, các bà mƒ Vift Nam anh hùng ‚ *a ph_zng. — Làm b_u thi`p chúc t`t. — K- chuyfn món ^n ngày t`t quê em. 1 Ngày T`t quê em — Trò chzi dân gian. — T`t và gia *ình Vift. — Nh„ng truyXn thkng *ƒp trong ngày t`t. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 45
 6. Tháng Ch' () Các ho,t (.ng g/i ý — Thi hùng bi.n “M:i b;n v= th>m quê tôi”. 2 Em yêu T( qu*c — Tham quan mBt di tích lFch sH, di tích v>n hoá L Vi.t Nam MFa phOPng. — Trò chPi “Du lFch vòng quanh MTt nOUc”. — Trò chPi “Giúp mY vi.c gì?”. 3 Yêu quý mY và — T( ch_c ngày hBi chúc m`ng cô giáo và các b;n gái. cô giáo — Báo tO:ng Nh"ng ng&'i m* kính yêu. — T( ch_c thi nb sinh tài gici. — Thi tìm hifu v= ngày Gigi phóng mi=n Nam 30/4. Hoà bình và — Chúng em hát v= hoà bình, hbu nghF — Ngày Qu*c 4 hbu nghF tn Lao MBng 1/5. — Ngày HBi hoá trang. — Tìm hifu v= ngày gir T( Hùng VOPng. — Nghe kf chuy.n v= tTm gOPng M;o M_c Bác Hs. 5 Bác Hs kính yêu — Múa hát m`ng sinh nhut Bác. — Chúng em vint v= Bác Hs kính yêu. — Chia tay nghv hè. — HxGDNGLL có nBi dung ty chzn: Các HxGDNGLL có nBi dung ty chzn là các ho;t MBng khác nhau tu| theo Mi=u ki.n mri trO:ng Mf thyc hi.n. xây là ho;t MBng có t( ch_c, có chv M;o, không phgi là ho;t MBng ty do, ty phát c~a HS. Ho;t MBng này có sy MFnh hOUng t( ch_c c~a nhà trO:ng. HxGDNGLL có nBi dung ty chzn không b€t buBc HS thyc hi.n mà do sy ty nguy.n, ty giác c~a các em. HxGDNGLL có nBi dung ty chzn M*i vUi HS tifu hzc thO:ng g€n li=n vUi sL thích và n>ng khinu. Có nhi=u HS có n>ng khinu v= mBt lnh vyc nào Mó nhOng không có Mi=u ki.n ho;t MBng Mf MO‚c bBc lB ra hoƒc có sL thích, nhu c„u h_ng thú v= mBt lnh vyc nào Mó mà chOa MO‚c Máp _ng. Do vuy, HxGDNGLL có nBi dung ty chzn s… giúp cho các em có Mi=u ki.n Mf thf hi.n mình và phát trifn n>ng khinu. HxGDNGLL có nBi dung ty chzn giúp cho HS nhc bOUc M„u MFnh hOUng MO‚c mBt s* n>ng khinu và mBt s* k n>ng (chOa phgi là MFnh hOUng 46 | MODULE TH 38
 7. ngh# nghi&p). N+i dung H/GDNGLL có n+i dung t6 ch7n nh8m h:;ng HS tìm hi>u m+t n+i dung h7c t?p, m+t lBnh v6c kiEn thFc G> góp phHn giúp các em rèn luy&n kB nOng và tQo hFng thú trong h7c t?p. NhSng kB nOng, kiEn thFc G:Tc rèn luy&n thông qua hoQt G+ng t6 ch7n sY giúp HS cZng c[, phát tri>n thêm trong gi] h7c t?p ^ trên l;p, gi] sinh hoQt t?p th>... Hình thFc cZa hoQt G+ng này có th> d:;i các hình thFc câu lQc b+: c] vua, võ thu?t, bóng Gá, bóng bàn, bóng rc, vY, khiêu vd, th> dec nhfp Gi&u, tiEng Anh, Góng kfch, bhi, kB nOng s[ng, h7c Gàn, thanh nhQc, niu On, djn ch:hng trình, ng:]i mju... 3. ĐÁNH GIÁ Câu h%i 1: N+i dung bkt bu+c trong ch:hng trình H/GDNGLL ^ ti>u h7c glm có nhSng chZ G# nào? BQn mong mu[n thay Gci (thêm/b;t) nhSng chZ G# nào? Câu h%i 2: N+i dung t6 ch7n cho H/GDNGLL có th> glm nhSng vin G# nào phù hTp v;i HS ti>u h7c? BÀI TuP: 1) BQn hãy phát tri>n m+t chZ G# H/GDNGLL phù hTp v;i l;p mà bQn ch7n l6a. 2) BQn hãy xây d6ng n+i dung t6 ch7n cho H/GDNGLL cho l;p cZa mình Gang dQy. Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 1. NHIỆM VỤ — B8ng hi>u biEt và kinh nghi&m cZa mình, bQn hãy li&t kê các hình thFc tc chFc H/GDNGLL th:]ng g|p ^ ti>u h7c theo gTi ý sau: + Các hình thFc tc chFc H/GDNGLL trong nhà tr:]ng: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 47
 8. + Các hình th)c t* ch)c H,GDNGLL ngoài nhà tr67ng: — B;n hãy nêu cách th)c và tiAn trình t* ch)c mCt hình th)c t* ch)c H,GDNGLL cD thE mà b;n th67ng t* ch)c: + Các b6Gc tiAn hành: + Hu IiEm: 48 | MODULE TH 38
 9. + H#n ch': + L*u ý khi t0 ch1c: B#n hãy 56c nh7ng thông tin d*;i 5ây 5= t>ng thêm hi=u bi't vC hình th1c và ph*Gng pháp t0 ch1c HIGDNGLL M tr*Ong ti=u h6c. 2. THÔNG TIN PHẢN HỒI a) Các hình th*c t+ ch*c ho-t ./ng giáo d3c ngoài gi5 lên l8p — Trong nhà tr$%ng: + Trò chGi: • Trò chGi dân gian: bUt mVt bVt dê, ném còn... • Trò chGi 5óng kUch. • Trò chGi vZn 5[ng. • Trò chGi âm nh#c. • Trò chGi h6c tZp. • Trò chGi gi\i mZt mã. • Trò chGi gi\i ô ch7. • Trò chGi 5óng vai. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 49
 10. + H i thi: • H'i di)n v,n ngh.. • H'i thi tuyên truy4n viên. • H'i thi k6 chuy.n. • H'i thi vi8t ch9 :;p. • H'i kho> Phù ABng. • H'i thi v> :;p :'i viên. • H'i thi HS thanh lFch. • H'i thi tìm hi6u ki8n thIc. • H'i thi hùng bi.n. + L) h'i: • T8t Trung thu. • Ngày Nhà giáo Vi.t Nam 20 tháng 11. • Ngày Thành lTp Quân :'i nhân dân Vi.t Nam. • L) Nôen. • T8t DZ[ng lFch. • G]p m]t :^u xuân. • T8t Nguyên :án. • Ngày Ph` n9 Quac t8 mùng 8 tháng 3. • T8t Trdng cây. • Ngày h'i môi trZeng. • Ngày h'i v. sinh môi trZeng — v. sinh thân th6. • Ngày h'i :hc sách. • Ngày h'i giao lZu v,n hoá. • Giao lZu hát dân ca. • Ngày h'i chia s>. • Chj quê. • H'i nh9ng làng ngh4 truy4n thang. • Gil TB Hùng VZ[ng. • Ngày chi8n thmng 30 tháng 4. 50 | MODULE TH 38
 11. • Ngày Qu'c t* Lao ./ng 1 tháng 5. • Ngày h/i các trò ch9i dân gian. • Ngày h/i nhi b@n cAa thiên nhiên. + Câu c b : l! " • Câu l@c b/ bóng .á, bóng bàn, võ thuKt, c>, thL dMc nhNp .iPu... • Câu l@c b/ các nhà khoa hRc trS. • Câu l@c b/ môi tr=>ng xanh. • Câu l@c b/ nhi b@n thiên nhiên. • Câu l@c b/ ho@ sX nhí, nhà th9 trS. • Câu l@c b/ nhi*p Znh — phóng viên. • Câu l@c b/ các nhà thi*t k* th>i trang trS. • Câu l@c b/ khéo tay hay làm. • Câu l@c b/ ngo@i ngng an toàn, nhà tr=>ng thân thiPn, nhng: Trdc nhKt va nan n*p hRc tKp (.i hRc .úng gi>, chuin bN bài tKp, trang phMc HS, vP sinh tr=>ng lgp...). + TriLn lãm tranh, Znh, bài vi*t, các sZn phim, t= liPu theo chA .a. + Vi*t th= k*t b@n và chia sS vgi thi*u nhi trong n=gc và qu'c t*. + Vi*t th= thnm hfi các chú b/ ./i o biên gigi và hZi .Zo. + Diqn .àn/thông .iPp thi*u nhi vgi c/ng .bng trong n=gc và qu'c t* bày tf thái ./ và ki*n nghN. + Hái hoa dân chA/Chi*c nón kì diPu/Rung chuông vàng. + Làm báo t=>ng tKp san. + Xây ddng sv tay truyan th'ng cAa lgp, cAa tr=>ng. + Quyên góp Ang h/ theo các chA .a. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 51
 12. + Lao %&ng v* sinh tr01ng l3p... + Trang trí tr01ng l3p theo ch: %;. — Ngoà i nhà tr'(ng: + Ch=m sóc ngh@a trang li*t s@. + Báo công tr03c %ài t0Eng ni*m... + Tham quan dã ngoJi: • Th=m doanh trJi b& %&i. • Th=m các nhà tình ngh@a. • Th=m các tr01ng quNc tO. • Tham quan di tích v=n hoá — lQch sR. • CSm trJi khu du lQch sinh thái, các làng ngh; truy;n thNng, các mô hình trang trJi trWng trXt ch=n nuôi. + Chi n d"ch: • V; an toàn giao thông. • Thành phN màu xanh. • N\ c01i tr] th^. • H03ng v; nguWn c&i. + `i#u tra: • `i;u tra theo n&i dung các môn hXc. • `i;u tra theo các van %;. • Tình hình làm bài tbp. • Nhcng ldi nói ngXng và sN bJn còn nói ngXng. • Nhcng bJn làm toán còn sai. • Nhcng bJn ch0a tf ph\c v\ trong sinh hoJt. • Nhcng loJi cây xanh có trong tr01ng. • Nhcng loJi n=ng l0hng sR d\ng trong gia %ình, trong nhà tr01ng. • Nhcng loJi rau mà em biOt. • Nhcng bài hát ca nghi tình miu tR. 52 | MODULE TH 38
 13. • Nh#ng &ình chùa có trong ph01ng em/xã em. • Nh#ng danh nhân v;n hoá &0=c &>t tên cho các tr01ng h@c A tBnh em. • Nh#ng con &01ng mang tên các anh hùng cách mCng ViFt Nam thG kB XX. • Nh#ng nguKn n0Lc thMi có A làng em và cách xP lí. • MSc &T ô nhiVm bXi, tiGng Kn nZi em A. • Nh#ng mong mu[n c\a b[ m] em. • DiFn tích A c\a gia &ình em. b) Ph%&ng pháp t, ch.c m0t s2 ho4t 50ng giáo d8c ngoài gi: lên l=p * Trò ch'i: — MXc tiêu: + Trò chZi giúp cho quá trình h@c tfp &0=c tiGn hành mTt cách nh] nhàng, sinh &Tng, không khô khan nhàm chán, nhhm lôi cu[n HS tham gia vào quá trình h@c tfp mTt cách tk nhiên, hSng thú và có tinh thln trách nhiFm, &Kng th1i xua tan &0=c nh#ng mFt mmi, c;ng thnng trong h@c tfp. + Có rpt nhiqu dCng trò chZi tur theo cách phân loCi: theo nTi dung hay theo mXc &ích... (trò chZi h@c tfp, trò chZi vfn &Tng, trò chZi giMi trí...). GV cln xác &wnh rõ các &iqu kiFn cln thiGt nh0 mXc &ích, th1i gian dành cho trò chZi, hoàn cMnh không gian. Trò chZi có thy tz chSc nh0 mTt H{GDNGLL &Tc lfp ho>c c}ng có thy tz chSc nh0 mTt phln c\a H{GDNGLL khác (trò chZi vfn &Tng nh0 kéo co, chuyqn bóng... khi tham quan dã ngoCi, trong mTt buzi lV hTi...). — Cách thkc hiFn: B+,c 1: Chu0n b3. + Chun bw c\a GV: • Lka ch@n trò chZi phù h=p: nTi dung, luft chZi, quy trình tz chSc trò chZi. • Chun bw ph0Zng tiFn (nGu có). • Lka ch@n không gian phù h=p. • Dk trù s[ l0=ng ng01i chZi, các nhóm chZi. • Hupn luyFn nhóm HS c[t cán h€ tr= h0Lng dn khi chZi. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 53
 14. + Chu%n b( c*a HS: Tu0 t2ng trò ch6i c8 th9, GV có th9 yêu c@u HS cùng tham gia trong khâu chu%n b(: lGa chHn trò ch6i, chu%n b( vJ phL6ng tiMn (qu@n áo, hQp, bút màu...) hoVc vJ tL liMu (thông tin bXng kênh chY và kênh hình). B!"c 2: T( ch*c th,c hi.n. + Gi[i thiMu tên trò ch6i, ph\ bi]n lu^t ch6i, chia _Qi (n]u có). + HL[ng dan trò ch6i. + Ch6i thb (n]u c@n thi]t). + T\ chcc cho HS ch6i. + Xb lí theo lu^t ch6i (khi c@n). B!"c 3: 2ánh giá sau trò ch:i. + Nh^n xét các _Qi/nhóm thGc hiMn trò ch6i. + Thko lu^n vJ ý nghma giáo d8c c*a trò ch6i: nu _i9m: • Kích thích sG hLng phqn, tro không khí vui vs, thú v(, thân thiMn, hoà _tng giYa các HS; thu hút _"#c nhi $u HS tham gia. • Qua trò ch6i, HS có c6 hQi _Lwc th9 nghiMm nhYng ki]n thcc, thái _Q, hành vi. Chính nhx sG th9 nghiMm này, sy hình thành _Lwc z các em niJm tin, _Qng c6 bên trong cho nhYng hành vi cng xb _úng _{n. • HS _Lwc c*ng c|, hM th|ng lri ki]n thcc vJ môn hHc, _Lwc hình thành n}ng lGc quan sát, _Lwc rèn luyMn km n}ng nh^n xét, _ánh giá. tng thxi trò ch6i giúp t}ng cLxng khk n}ng giao ti]p giYa HS v[i HS và giYa GV v[i HS. • GV có th9 thu th^p _Lwc nhiJu thông tin vJ HS trong mQt khokng thxi gian ng{n. Hrn ch]: • Gây ti]ng tn và _òi h€i vJ không gian khi t\ chcc trò ch6i. • Ý nghma giáo d8c c*a trò ch6i có th9 b( hrn ch] n]u lGa chHn trò ch6i không phù hwp hoVc t\ chcc trò ch6i không t|t. 54 | MODULE TH 38
 15. • Ngu$n trò ch+i có th. h/n ch0 và không phù h7p. • N0u s: dt trò ch+i nhi?u lAn, HS sE thFy nhàm chán. — M>t sK lLu ý: + Trò ch+i phQi dR tS chTc và thUc hiVn, WQm bQo mZi ngL[i W?u WL7c tham gia. + PhQi phù h7p v^i W_c Wi.m, trình W> caa HS, hoàn cQnh thUc t0 caa Wba phL+ng, trL[ng hZc. + GV phQi ki.m tra l/i W. WQm bQo HS Wã hi.u WL7c mng, sáng t/o caa HS, t/o Wi?u kiVn cho HS tU tS chTc, Wi?u khi.n trò ch+i. + Trò ch+i phQi WL7c thay WSi m>t cách h7p lí W. tránh nhàm chán. + TS chTc cho HS thQo luln W. nhln ra ý nghma giáo dng: • Bbt mot bot dê. • Kéo co. • TrKn tìm. • Ném còn. • NhQy bao bK. • Ném bóng. • Thi ai thot nút dây nhanh nhFt. + Trò ch+i hZc tlp: • Tìm các lá cây giKng nhau. • Vì sao không nhìn thFy các con vlt — sU ngus trang diVu kì. • Nhtng cht cái WAu tiên. • Trò ch+i âm nh/c. • Trò ch+i mlt mã. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 55
 16. * H#i thi: — M*c tiêu: H#i thi là m#t trong nh5ng hình th7c t8 ch7c các H:GDNGLL h?p dBn nh m lôi cuDn HS tham gia và HIt hiJu quL cao trong viJc giáo d*c, rèn luyJn và HPnh hQRng giá trP cho tu8i trS. H#i thi mang tính ch?t thi Hua gi5a các cá nhân, nhóm hoXc tYp thZ luôn hoIt H#ng tích c[c HZ vQ\n lên HIt HQ]c m*c tiêu mong muDn. Chính vì vYy, t8 ch7c h#i thi cho HS là m#t yêu c_u quan tr`ng, c_n thiat cba nhà trQcng, cba GV trong quá trình t8 ch7c H:GDNGLL cho HS. H#i thi có thZ dien ra theo quy mô lRp, khDi, liên khDi, liên trQcng, c?p quYn, huyJn, thành phD, thnh hoXc c?p quDc gia, toàn c_u... H#i thi i c?p H# lRp cho phép t?t cL HS HQ]c tham gia, còn i các c?p H# khác sD lQ]ng HS tham gia Hã bP hIn cha h\n. H#i thi có thZ liên quan Han các chb Ho khác nhau: h#i dien vpn nghJ, thi HS giqi, thi trIng nguyên, thi HS khéo tay, H#i khoS Phù :8ng; thi tìm hiZu kian th7c, ku npng liên quan tRi các chb Ho nhQ bLo vJ môi trQcng, an toàn giao thông, phòng chDng tJ nIn xã h#i, tìm hiZu vo lPch sw HPa phQ\ng, vo di tích vpn hoá; thi làm báo tQcng, thi trang trí lRp, thi cxm trIi, thi nghi th7c :#i, thi tuyên truyon, các nhà sáng tIo trS... vRi các sLn phym nhQ tranh vz, sLn phym tái cha, kPch, thQ, tiat m*c vpn nghJ, mô hình, Lnh ch*p, phim... — Cách th[c hiJn: :Z chuyn bP cho h#i thi, nhà t8 ch7c c_n hình dung và xác HPnh m*c tiêu cu#c thi, HDi tQ]ng d[ thi, nh5ng khL npng mà HDi tQ]ng tham gia (ngQci d[ thi, ban giám khLo) có thZ th[c hiJn, sLn phym HQ]c kì v`ng, thci gian chuyn bP và tian hành h#i thi, nh5ng ngu}n l[c c_n thiat. Quy mô h#i thi cng c_n xác HPnh rõ HZ biat nh5ng ngQci tham gia t8 ch7c h#i thi hay phDi h]p, m7c H# lãnh HIo và quLn lí. Nau h#i thi dien ra i trong m#t lRp thì ngQci t8 ch7c và quLn lí sz là GVCN. NhQng nau là m#t h#i dien vpn nghJ toàn trQcng thì ngQci H7ng H_u chPu trách nhiJm là hiJu trQing và các GVCN, GV dIy các môn âm nhIc trong toàn trQcng cùng tham gia. ViJc lYp ka hoIch h#i thi vô cùng quan tr`ng. Ka hoIch (n#i dung, tian trình thci gian, ngQci th[c hiJn và ngQci phDi h]p) HQ]c lYp càng chính xác, chi tiat, khL thi thì m7c H# thành công càng cao. 56 | MODULE TH 38
 17. B!"c 1: Xác )*nh ch- )., m1c tiêu, n6i dung, các yêu c:u, tiêu chu;n tham gia h6i thi và )?t tên cho h6i thi. Ch" $% Ngày Nhà giáo Vi.t Nam Ghi chú M!c tiêu — Giúp HS hi/u ý ngh3a c5a Ngày Nhà giáo Vi
 18. Th"i gian Công vi+c Ng."i th0c hi+n T!... $%n... Các l+p t. t/p ti%t m2c. GVCN T!... $%n... T6ng duy;t/s> khAo lCn 1; ban giám Ban t6 chMc — hi;u góp ý $J hoàn thi;n ti%t m2c. GVCN T!... $%n... T6ng duy;t lCn 2 — Ghép nhQc. Ban t6 chMc — GVCN T!... $%n... ChuRn bS hTi trVWng. Ban t6 chMc T!... $%n... HTi diYn. Ban t6 chMc T!... $%n... — Zánh giá, rút kinh nghi;m sau khi t6 Ban giám hi;u chMc HTi thi. — Quy%t toán tài chính. Ban t6 chMc phân công: Ban t6 chMc T!... $%n... — Nhóm chuRn bS maket phông màn (maket, kích thV+c, màu sdc, giá thành, ngày hoàn thành); d. trù tài chính. T!... $%n... — Nhóm lên chV>ng trình biJu diYn. T!... $%n... — Nhóm sdp x%p, bj trí chk ngli cho quan khách, ban giám khAo, HS và ph2 huynh HS; thWi hQn hoàn thành. T!... $%n... — Nhóm h/u cCn (nV+c ujng, quAn lí xe...); d. trù tài chính, thWi hQn hoàn thành. — Nhóm chuRn bS âm thanh, ánh sáng, T!... $%n... nhQc công, ngVWi dpn chV>ng trình/ d. trù tài chính/thWi hQn hoàn thành. — Ban giám khAo thjng nhqt tiêu chí T!... $%n... chqm, thang $iJm, cách tính $iJm các Ban giám khAo ti%t m2c, bT giAi thVrng; d. trù tài chính và thông báo công khai cho các l+p, thWi hQn hoàn thành. 58 | MODULE TH 38
 19. Th"i gian Công vi+c Ng."i th0c hi+n T!... $%n... — Ch*n ti%t m.c v1n ngh3 (lo7i hình, GV lFp l:i bài hát, $>ng tác $i3u múa, nh7c...) phù hEp vFi chG $H và khJ n1ng cGa HS trong lFp. T!... $%n... — Ch*n nhNng HS có khJ n1ng tham gia ti%t m.c. T!... $%n... — Lên lRch tSp, ngT:i hTFng dVn. T!... $%n... — DX trù và khai thác tài chính ph.c v. cho ti%t m.c cGa lFp. T!... $%n... — ChuZn bR $7o c.. T!... $%n... — T[ ch\c luy3n tSp, ghép nh7c, t[ng duy3t l_n 1 và 2. T!... $%n... — bánh giá, rút kinh nghi3m sau h>i thi trong lFp. B!"c 3: T( ch*c công tác thông tin, tuyên truy6n, v8n 9:ng cho h:i thi. bf t[ ch\c h>i thi $7t $TEc m.c tiêu giáo d.c, c_n phJi làm tgt công tác thông tin, tuyên truyHn. C_n phJi thông báo c. thf chG $H, n>i dung, m.c $ích và yêu c_u cGa h>i thi tFi toàn thf GV, HS trong lFp, toàn trT:ng trTFc khi t[ ch\c h>i thi m>t th:i gian thích hEp $f các em có th:i gian chuZn bR và luy3n tSp, $jng th:i tuyên truyHn, $>ng viên, thu hút $ông $Jo HS tham gia vào h>i thi. Công tác thông tin, tuyên truyHn $TEc thXc hi3n qua các bu[i sinh ho7t chào c: $_u tu_n toàn trT:ng, sinh ho7t lFp, sinh ho7t b>i; qua các bJng thông tin, bJng công tác, góc tuyên truyHn cGa trT:ng, qua website, qua s[ liên l7c cGa HS, qua sX phgi hEp vFi h>i cha mn HS và các $oàn thf xã h>i, các panô, cách trang trí lFp, trT:ng (dây c:, chSu hoa, khZu hi3u...). B!"c 4: Thành l8p ban t( ch*c h:i thi. Sg lTEng thành viên ban t[ ch\c tur thu>c vào quy mô t[ ch\c h>i thi. Thông thT:ng ban t[ ch\c h>i thi gjm có: — TrTtng ban: ChRu trách nhi3m $iHu hành chung toàn b> các ho7t $>ng cGa h>i thi. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 59
 20. — Các phó ban: Ph- trách, chu2n b3 c4 s6 v8t ch9t, k; thu8t (thi>t k> n?i dung thi, các môn thi, màn trình diFn, hG thHng câu hJi và Káp án...). N>u quy mô h?i thi lRn (khHi lRp hoTc toàn trUVng), có thW thành l8p các tiWu ban ph- trách tXng v9n KY, tXng n?i dung. B!"c 5: Thi*t k* n.i dung ch!2ng trình h.i thi và phân công công vi:c. Ban t[ ch\c có trách nhiGm xây d^ng k3ch b_n, n?i dung, chU4ng trình h?i thi và các phU4ng án (t[ ch\c h?i thi) d^ phòng. Ví d-: VRi h?i diFn vcn nghG, ban t[ ch\c d^ trù và thông báo sH ti>t m-c tHi Ka mà các lRp KUec Kcng kí d^ thi, nhfng logi hình ti>t m-c KUec tham d^, thVi gian biWu diFn cho m?t ti>t m-c. Sau khi s4 duyGt lin 1, ban t[ ch\c sk chln l^a và quy>t K3nh nhfng ti>t m-c KUec phép tham d^, sH lUeng các ti>t m-c cin có trong m?t kho_ng thVi gian hep lí, xây d^ng chU4ng trình h?i diFn, snp x>p các ti>t m-c theo trình t^ nh9t K3nh KW K_m b_o s^ h9p dpn cqa chU4ng trình. Ban t[ ch\c phân công công viGc cho tXng nhóm, nêu rõ yêu ciu công viGc, thVi hgn hoàn thành và d^ trù kinh phí KUec phép. B!"c 6: D> trù các AiBu ki:n, c2 sE vFt chGt cho h.i thi. Các nhóm/cá nhân KUec giao viGc sk l8p d^ trù chu2n b3 cho h?i thi trình lên ban t[ ch\c. Sau khi ban t[ ch\c xét duyGt và cho phép, các nhóm triWn khai và thUVng xuyên báo cáo ti>n K? công viGc cho ban t[ ch\c. Ví d-: D^ trù các KiYu kiGn, c4 s6 v8t ch9t cho h?i diFn vcn nghG: — Thuê K3a KiWm h?i diFn (n>u cin). — Thuê/chu2n b3 phông màn, âm thanh ánh sáng. — Thuê ngUVi b_o vG trông xe. — Mua nURc, hoa trang trí, khcn bàn. — Thuê nhgc công ghép nhgc cho các ti>t m-c. B!"c 7: TJ chKc h.i thi. H?i thi KUec ti>n hành theo chU4ng trình thi>t k> Kã KUec xác K3nh. Thông thUVng, chU4ng trình h?i thi gzm nhfng n?i dung sau: 60 | MODULE TH 38

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản