intTypePromotion=1

Module THCS 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thanh Bình

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
440
lượt xem
61
download

Module THCS 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thanh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THCS 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS trình bày khái quát chung về rào cản tâm lí và rào cản tâm lí trong học tập, cách phát hiện và phòng tránh rào cản tâm lí trong học tập, phương pháp và kĩ năng hỗ trợ tâm lí cho học sinh, phát hiện và phòng tránh rào cản tâm lí trong độc tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THCS 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thanh Bình

 1. 7 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR ës ¬c cäh gnurt HNIS CäH GNî¦T Iè§ C¸C AñC PËT CäH N¶C OµR 01 SCHT EludoM HNÌB HNA HT MẠHP NẨU GNAUQ NỄYUGN
 2. 01 SCHT ELUDOM | 8 .p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp àv n ih táhp hnis c h ohc íl mât rt h gn n k àv páhp gn hP .3 .p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp àv n ih táhp hcáC .2 .p t c h gnort íl mât n c oàr àv íl mât n c oàr v gnuhc táuq iáhK .1 :uas gnud i n các m g yàn eludoM .me các ohc hcác nâhn n iht nàoh ,n irt táhp s n gn h àv p t c h gnort íl mât n c oàr các n hp t m c hp c hk hnárt gnòhp hnis c h rt h SCHT gn rt àhn gnud i n gn hn gnort t m àl gn c yâ .p t c h gnort n c oàr các hnárt gnòhp hnis c h rt h páhp gn hp àv n c oàr n ih táhp t uht k ,páhp gn hp s t m ;hnis c h a c p t c h uq t k i t íl mât n c oàr a c gn h hn àv íl mât n c oàr nên o t nâhn nêyugn các ;)SCHT( s c c h gnurt hnis c h gn t i các a c p t c h gnort íl mât n c oàr i ol nâhp ,m i c ;p t c h gnort íl mât n c oàr v m in iáhk õr màl s yàn eludoM .gnôht hp gn rt àhn gnort t iht n c gn t oh àl p t c h n c oàr các hnárt gnòhp uq u ih àv i ht p k ,íl p h rt h páhp gn hp ar mìt ,p t c h hnìrt áuq gnort hnis c h i v i n c oàr n ih táhp gn n k óc ó t hnis c h a c p t c h uq t k i t n c oàr a c gn h hn àv n c oàr v u ih c iv ,y v ì V .hnìm a c hcác nâhn n iht nàoh s àv p t c h uq t k n t t gnôhk gn h hn s ó p t c h n c oàr gn hn i v c gn hcíht gn n k óc gnôhk hnis c h u N .p t c h n c oàr gn hn nên o t s p t c h gn t oh gnort c l gn m ig màl àv rt n c yâg oac c m íl mât n hk óhk gn hn ihK .uahn cáhk c m u ihn íl mât n hk óhk gn hn ar o t ht óc ó u ihc u ihn íl mât c l pá các c t T .cáhk gn t oh các àv p t c h gn t oh i v i i h ãx ,gn rt àhn ,hnì aig aíhp t íl mât c l pá u hc gn c i ht gn gn hn n irt táhp i l n uht n ik u i u ihn o t c yan yàgn hnis c H NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR .p t c h gnort íl mât n c oàr gn hc gnòhp àv n ih táhp iv hnàh các n yul nèr ;p t c h gnort íl mât n c oàr gn hc gnòhp àv n ih táhp c iv gnort n gnú iáht óC Ộ Đ I ÁHT ỀV .3 .p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp hnis c h rt h gn n k ,páhp gn hp các gn d n V — .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr a c n ih u ib các c t ib n hn ,íl mât n c oàr ,íl mât n hk óhk v c ht n ik các c gn d n V — G N Ă N Ĩ K ỀV .2 .p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp hnis c h púig íl mât rt h gn n k các ,páhp gn hp các c m N — .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr a c n ih u ib các t ib n hn páhp gn hp các c m N — .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr a c gn h hn àv nâhn nêyugn ,i ol các ,n ih u ib các ,íl mât n c oàr ,íl mât n hk óhk :n b c m in iáhk các c u iH — CỨH T N ẾI K ỀV .1 UÊI T CỤM .B
 4. 01 SCHT ELUDOM | 01 .p t c h gnort íl mât n hk óhk v m in iáhk c hcít nâhP — .p t c h gnort íl mât n hk óhk àv íl mât n hk óhk v n ih u ib s t m àv m in iáhk õr màl c n ul các àv d ív các mìT — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :p t c h gnort íl mât n hk óhk àv íl mât n hk óhk m in iáhk hcít nâhP :1 v m ihN ụv mệih N .1 .pật c ọh gnort í l mât n ảc oàr àv íl mât nảc oàr , í l mât n ăhk óhk mệi n i áhk iớv neuq màL :1 gnộđ tạoH G N Ộ Đ TẠO H C ÁC .II .p t c h uq t k i v i ón a c gn h hn gn hn àv p t c h gnort íl mât n c oàr i v i n gnú iáht óC ộ đ i áht ềV .3 .SCHT hnis c h a c p t c h uq t k n íl mât n c oàr a c gn h hn gn hn àv nâhn nêyugn i ig íl íl mât n c oàr ,íl mât n hk óhk v c ht n ik các c gn d n V gnăn ĩ k ềV .2 .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr a c gn h hn àv nâhn nêyugn ,i ol các ,n ih u ib các ,íl mât n c oàr ,íl mât n hk óhk :n b c m in iáhk các c hcít nâhP cứht nếi k ềV .1 U ÊIT CỤM .I PẬT CỌH GNORT ÍL MÂT NẢC OÀR ỀV GNUHC TÁUQ IÁHK 1 g nud i ộN .)hnàh c ht c h t it 3 ,t yuht íl c h t it 2( gnurt p t c h naig i ht àl t it 5 àv c h t naig i ht àl t it 01 ó gnort ,t it 51 gn gn t gn l gnud óc àv gnud i n 3 m g oab eludoM GN UD I Ộ N .C
 5. 11 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR .gn t oh i v ht ,m c hnìt ,m c cúx hc m ik gn n hk u ihT :m c hnìt — m c cúx t M — .)gn t oh gnort nâht n b a c gn n hk p ht áuq yah oac áuq áig hná ( gn t oh gnort nâht n b a c gn n hk gnú áig hná a hc ,hnìm a c gn t oh v m ihn v y c ht n hn a hc ht hC :c ht n hn t M — :t m các n ih u ib c íl mât n hk óhK .p t c h uêit c m c t gnôhk c oh t óhk hnis c h ohc màl p t c h hnìrt áuq gnort íl mât t m v i gn rt các àl hníhc ó p t c h gnort íl mât n hk óhK * .p t c h gnort íl mât n hk óhk gn hn p g gna me các ihk àl ó ...ar hcí c m c t gnôhk ,oac gnôhk uq t k àv rt ìrt p t c h c iv i t n d ,c t yuq i ig óhk hnis c h nâht n b àm c t b ,n hk óhk p g cúl gn hn óc àm i l n uht hcác t m ar n id gn c oàn cúl c h c iv i hp gnôhk ,nêihn yuT .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s oàv n l ot n hp póg ...o x k ,gn n k ,m ihgn hnik ,c h aohk c ht irt gn hn uht p it me các púig SCHT hnis c h a c p t c h gn t oh ,i ut a l n o iaig n irt táhp s gnorT .gn t oh a c hcí c m c t àv n ih c ht i gn noc hnìrt áuq gnort íl mât t m v i gn rt gn hn àl íl mât n hk óhK * pật c ọh gn ort í l mât n ăhk óhk àv í l mât n ăhk óh K .1.2 .p t c h gnort íl mât n hk óhk àv íl mât n hk óhk m in iáhk t táhp t ux i hp t h c rt ,p t c h gnort íl mât n c oàr m in iáhk i v neuq màl nảb ơc ni t gnô hT .2 .p t c h gnort íl mât n c oàr a c n ih u ib gn hn ar gnud hnìh p t c h gnort íl mât n c oàr àv p t c h gnort íl mât n hk óhk a c t ib cáhk s t b i n màl d ív t m oàv hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :p t c h gnort íl mât n c oàr àv p t c h gnort íl mât n hk óhk v d ív t m hcít nâhP :3 v m ihN .p t c h gnort íl mât n hk óhk àv íl mât n hk óhk m in iáhk i v t ib cáhk v hcít nâhp s óc s c nêrt p t c h gnort íl mât n c oàr àv íl mât n c oàr m in iáhk ar hC — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :p t c h gnort íl mât n c oàr àv íl mât n c oàr m in iáhk õr màL :2 v m ihN
 6. 01 SCHT ELUDOM | 21 c ht yàn íl mât n hk óhk gn hn ,ó cúl — hnìm a c gn t oh i m hnàh n it c l gn m ig màl ,auq t v n um gnôhk ,íhc n n y ht m c hnis c h ohc yâg ht óc u ihc u ihn àv p t c hp ,oac c m íl mât n hk óhk s t m óc gn c ,nêihn yuT .gn s c uc gnort ,p t c h gnort a n n h u ihn gn g c ,n h n hc n hp me các ohc màl ,hnis c h a c gn t oh ohc c l gn hnàht rt ht óc ón ó oàn c m t m íl mât n hk óhk s t M .u y t t àl íl mât n hk óhk gn hn i hp p g c iv ìht i ut a l íl mât n irt táhp s gnort i rt i n gn rt c m i c gn hn i v SCHT hnis c H .oáig ôc y ht các i v àv m ahc i v ,èb n b i v h nauq i m các gnort hn gn c hnìm nâht n b ohc rt áig gn h hn àv iòt mìt c iv gnort ,gn d ut ,p t c h gnort n hk óhk tí gnôhk p g hnis c h u ihn óc gnàc yàgn nên hc n h nòc nâht n b v me các a c t ib u ih ,hnis c h aíhp t ,cáhk t M .hnis c h a c t hc ht ,íl mât gn n hk i v os hnìrt gn hc a c i t áuq s àl t ib c p c t b u ihn nòc hnis c h c d oáig àv c h y d c hc t c ht hnìh ,gnud i N .gn cát u ihc u ihn àv p t c hp ,úhp gnohp ,gn d a nên rt gnàc yàgn hnis c h a c p t c h gnud i n oeht oék nit gnôht v n gnùb s ,c h aohk a c m hn m n irt táhp s i v gnùC pật c ọh gn ort í l mât n ảc oàr àv í l mât nảc oàr ềv mệi n iáh K .2.2 .íl mât n c oàr gn hn hnàht rt íl mât n hk óhk y oac c m ihK .p t c h uêit c m n t p t c h gn hnàh các hnàh n it c l gn rt n c màl oac c m c àv uêit c m c t hnis c h íl mât t hc m hp các hcáht ht ,u c uêy gn hn àl p ht c m c óc p t c h gnort íl mât n hk óhk a c c M ...gn rt iôm ,gn t oh n it gn hp ,n ik u i gn hn àl ó :gn t oh hnìrt áuq i t gn h hn iàogn nêb t u y gn hN :nauq hcáhk nâhn nêyugN — .gn t oh hnìrt áuq gnort p h ùhp gnôhk cát oaht các n ih c ht c iv , hc n h m ihgn hnik n v ,gn t oh v c s uâs t ib u ih u iht s àl ó :gn t oh oàv aig maht ihk nâhn ác i m i t i n nâht n b t táhp t ux gnort nêb t u y gn hN :nauq hc nâhn nêyugN — :íl mât n hk óhk gn hn n n d nauq hcáhk nâhn nêyugn àv nauq hc nâhn nêyugn c óC * .gn t oh hnìrt áuq gnort c hc màl gnôhk ,táhp t b ar n id iv hnàh ,cigôl u iht gn t oh ,cáx hníhc u iht gn n ión ,gnút gnúl iv hnàh các n ih u ib gn ht gn t oh gnort íl mât n hk óhk óc i gn gn hN :iv hnàh t M —
 7. 31 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR . oh hnim d ív ohC ?ìg àl p t c h gnort íl mât n c oàr àv íl mât n c oàR :2 i h uâC . oh hnim d ív ohC ?ìg àl p t c h gnort íl mât n hk óhk àv íl mât n hk óhK :1 i h uâC :uas i h uâc các i l rt t àv m gn yus yãh n B .p t c h gnort íl mât n c oàr àv íl mât n c oàr ,íl mât n hk óhk àl oàn ht u ih ã n b ,1 gn t oh a c v m i hn các n ih c ht àv n b c ni t gnôht gn hn u c nêihgn ihk uaS áig h náđ ựT .3 .me các a c p t c h uq t k n gn h hn óc àv hnis c h p t c h gn hnàh các hnàh n it c l gn n gn h hn óc ,oac c m gn hn p t c h gnort íl mât n hk óhk gn hn àl auq gn hc p t c h gnort íl mât n c oàR .gn t oh a c uq t k n c c uêit gn h hn ,i gn noc a c gn t oh c l gn m ig màl ,n l c m i gn rt ,c ht hcáht gn hn hnàht rt ,oac c m íl mât n hk óhk gn hn àl íl mât n c oàR .íl mât n c oàr gn hn i v t m i i hp gna me các àl c t — me các i v i gn rt ,c ht hcáht hnàht rt s
 8. 01 SCHT ELUDOM | 41 :p t c h gnort íl mât n c oàr a c iv hnàh àv m c hnìt ,m c cúx t m v n ih u ib gn hn õr màL :2 v m ihN .p t c h gnort íl mât n c oàr a c c ht n hn t m v n ih u ib c hcít nâhP — .p t c h gnort íl mât n c oàr a c c ht n hn t m v n ih u ib gn hn d ív các mìT — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :p t c h gnort íl mât n c oàr a c c ht n hn t m v n ih u ib gn hn õr màL :1 v m ihN ụv mệih N .1 .pật cọh gnort íl mât nảc oàr aủc nệi h uểib gnữhn hcít nâhP :2 gnộđ tạoH .p t c h gnort íl mât n c oàr p g gna hnis c h t ib ) hc( hna àm gn uh hnìt t m hcít nâhp àv s aihc yãH :3 i h uâC
 9. 51 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR nên p t c h gnud i n p ht áig hná c oh p t c h hnìrt áuq gnort m l ias c m s ,nâht n b oàv nit t gnôhk me các ,p t c h hnìrt áuq gnort ,y v ì V . n v p t c hp , hn mex áuq c oh gn rt ioc áuq ,p t c h gnort n v gn hn cáx hníhc áig hná a hc hnis c h ,SCHT p t c h c iv i v neuq màl hnìrt áuq gnorT :p t c h n c n v gn hn gnú a hc áig hná + .p t c h uq t k i t gn h hn s ol ,it t m c c m óc s ,p ht áuq áig hná u N .cáhk i gn gn ht mex ,p t c h v m ihn gn ht mex ,i t oac t i t n d oac áuq áig hná u N .p h ùhp ohc oas p t c h páhp gn hp hnìm ohc n hc a l ó t ,u y m i ,hn m m i c hn cáx ,nâht n b a c c l gn n cáx hníhc áig hná n c ht hc ,c ht irt i h hn l p t c h hnìrt áuq gnort àl gn rt nauq u i t M .nâht n b v gnú a hc áig hná ht hC + .me các a c p t c h uq t k hc n h màl n l n c oàr t m àl ioc c p t c h v m ihn v y a hc c ht n hn c i V .n h oac uq u ih t s ó gn t oh ìht ,hnìm a c gn t oh gn t i v c s uâs , y t ib u ih hnis c h ihK .SCHT p t c h v m ihn v y a hc c ht n hN + :àl ó ,p t c h gnort íl mât n c oàr gn hn n ih t ux hnis c h ,c h u iT p t c h gn rt iôm i v os n h p t c hp ,i m p t c h gn rt iôm gnort ,SCHT hnis c h i v i .gn t oh gnort m l ias íhc m ht i gn rt ,n hk óhk gn hn i t n d ,hn hc nàoh a hc ,gnú a hc cúl óc nòc àm ,gnú c ht n hn óc gn c i gn noc oàn cúl ìk t b i hp gnôhk ,p t c h c v hn l gnort t ib c ,gn s c uc a c p t c hp n v gn hn c rt gn ,gn t oh n it c ht gnorT .gn gn t iv hnàh gn hn óc àv m c hnìt iáht t yàb i gn noc ó s c nêrt ,gn t n ih t v s các c t ib u ih i gn noc púig c ht n hN .i gn noc íl mât gn s i gnort gn rt nauq t r t nâhn àl c ht n hN c ứh t n ậhn tặm ềV .1.2 :uas hn n b c n ih u ib s t m óc p t c h gnort íl mât n c oàr ,oac c m t m gn hn p t c h gnort íl mât n hk óhk i v gn ig n g gn C nảb ơc ni t gnô hT .2 .p t c h gnort íl mât n c oàr a c iv hnàh àv m c hnìt ,m c cúx t m v n ih u ib c hcít nâhP — .p t c h gnort íl mât n c oàr a c iv hnàh àv m c hnìt ,m c cúx n ih u ib gn hn v d ív các mìT — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c —
 10. 01 SCHT ELUDOM | 61 . ht c d ív uêN ?oàn ht hn c ht n hn v p t c h gnort íl mât n c oàr a c n ih u iB :1 i h uâC :uas i h uâc s t m i l rt t àv m gn yus yãh n B .p t c h gnort íl mât n c oàr gn hn a c n ih u ib gn hn c m n ã n b ,2 gn t oh a c v m ihn các n ih c ht àv n b c nit gnôht gn hn u c nêihgn ihk uaS áig h náđ ựT .3 .cáx hníhc u iht c oh gnú a hc ht óc p t c h iv hnàh ìht gnú a hc m c hnìt — m c cúx àv c ht n hn ,i l c gN .gnú p t c h hnìrt áuq gnort n ih ht iv hnàh n n d ht óc gnú m c hnìt — m c cúx àv c ht n hn u n ,y v ìv hníhC .i hp ihc m c hnìt — m c cúx àv c ht n hn hnìrt áuq b nòc iv hnàh ,cáhk t M .p t c h hnìrt áuq gnort nauq cáig các a c aig maht s àv oãn b àl t ib c , ht c gnort nauq c các b nàot a c gn n v p h i hp s àl ,c h gn t oh ht hc a c ht c n ih u ib àl yâ i v h nàh tặm ềV .3.2 .hnàh c h c iv i v ht ,m c hnìt — m c cúx hc m ik gn n hk u iht : hn n ih u ib gn hn óc gn ht p t c h hnìrt áuq gnort íl mât n c oàr gn hn i hp p g hnis c h gn hN .p t c h hcí c m t i m p t c h gn rt iôm i v p h ùhp p t c h páhp gn hp óc i ht gn ,hnìm a c íl mât n ib n id gn hn hn hc u i ,n ihk u i t ib ;nâht n b ohc c c hcít cúx m c ,úht gn h ar o t t ib , hc m ik s n ih u ib ,hn t hn c m t m .nâht n b a c cúx m c iáht gn rt hc màl t ib gn ht p t c h gnort íl mât n c oàr p g tí hnis c h gn hn ,gn ht gnôhT .p t c h hnìrt áuq gnort n ih ht i gn noc iáht àl yâ mảc hn ìt – mảc c ú x tặm ềV .2.2 .me các a c p t c h uq t k i t n l t r gn h hn ó u i .p t c h hnìrt áuq gnort gn ht c oh gn g c a hc
 11. 71 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR .)n ih u ib t m 3 hcít nâhP( p t c h gnort íl mât n c oàr p g gna hnis c h gn uh hnìt t m hcít nâhp àv s aihc yãH :3 i h uâC . ht c d ív uêN ?oàn ht hn iv hnàh àv m c hnìt — m c cúx t m v p t c h gnort íl mât n c oàr a c n ih u iB :2 i h uâC
 12. 01 SCHT ELUDOM | 81 .p t c h gn m hn hc nên ,hnì aig a c mât nauq s u iht cáig m c óC + .p t c h i v úht gn h gnôhk nâht n B + .íl p h p t c h páhp gn hp óc a hc nâht n B + .nâht n b oàv nit t gnôhK + .gn hc c c hcít a hc nâht n B + .p l c hcác t m p t c h àv gn s m ihgn hnik u ihT + :od àl nauq hc nâhn nêyugN — .nauq hcáhk nâhn nêyugn móhn àv nauq hc nâhn nêyugn móhn :móhn iah hnàht ó nâhn nêyugn các p x p s ht óC .gn rt nauq c s t h n v gn hn gnort t m àl SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr gn hn ar yâg nâhn nêyugn các hn cáx c iv ,y v ì V .p t c h hnìrt áuq gnort íl mât n c oàr n n d ht óc àv íl mât n hk óhk u ihn p g , gn b hnis c h u ihn n ihk yàn u i .aik c rt n o iaig cáhk gn c ...i ut a l íl mât m i c ,hnì aig t u y a c gn cát ,ó hn c nêB .c h u iT i v os u ihn cáhk ...c ht irt gnud i n ,c ht irt gn l i hk ,c h hcác ,ôc y ht ,èb n B .i m gn rt iôm t m i v neuq màl i hp hnis c h ,SCHT gn rt c h oàv ihK ởs ơc c ọh gn ur t hnis cọ h aủ c pật cọ h g nor t í l mât n ảc oàr gnữh n aủc n âhn nêyu gn cáC .1.2 nảb ơc ni t gnô hT .2 .SCHT hnis c h a c p t c h i t íl mât n c oàr a c óc ht óc gn h hn s t m c hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :SCHT hnis c h a c p t c h i t íl mât n c oàr a c gn h hn gn hn õr màL :2 v m ihN .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr a c nauq hcáhk àv nauq hc nâhn nêyugn các c hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr a c nâhn nêyugn các hcít nâhP :1 v m ihN ụv mệih N .1 .SCH T hn is c ọh aủ c pật c ọh n ếđ íl mât nảc oàr aủ c gnởưh hnả àv nâhn nêyu gn hnịđ cáX :3 gnộđ tạoH
 13. 91 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR oàr a c gn h hn àv nâhn nêyugn c m n ã n b ,3 gn t oh a c v m ihn các n ih c ht àv n b c nit gnôht gn hn u c nêihgn ihk uaS áig h náđ ựT .3 .p t c h hcí c m c t gnôhk àv p t c h gn hnàh ,oát oaht các hnàh n it hnìrt áuq rt ìrt màl ,c c hcít p t c h c gn c hnàht hnìh gnôhk àv p t c h c gn c gnàr õr hn cáx gnôhk ,p t c h c l gn m ig màl óN .hnis c h a c p t c h hnìrt áuq n c c uêit gn h hn óc íl mât n c oàr ,gn ht gnôhT .n h oac uq t k óc p t c h me các púig ,i hp p g gna me các àm íl mât n c oàr gn hn hnárt ,gnòhp hn t hn gn cát páhp n ib gn hn óc at gnúhc ohc púig s nâhn nêyugn gn hn y c ht n hn c i V .c ht óc íl mât gn t n ih àl SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr gn r y ht ohc gn c yàn u i .uahn cáhk àl gnúhc a c gn h hn c m gnoS .nên yâg nauq hcáhk àv nauq hc aíhp t táhp t ux SCHT hnis c h a c íl mât n c oàR ởs ơc c ọh gn ur t hnis cọ h aủ c pật c ọh iớt íl mât nảc oàr gnữh n aủc g nởưh h nả g nữh N .2.2 .n l áuq oáig ôc y ht , m ahc t gn v ìk ,c l pÁ + .p t c h naig i ht u ihT + .n hk óhk hnì aig hn c nàoH + .p t c h gn t oh c hc t t ib a hC + .o hk maht u il iàt ,hnìrt oáig ,hcás u ihT + .c h u iT cáhk SCHT gn rt nêiv oáig a c y d gn ig páhp gn hP + .n hk óhk nòc p t c h gn t oh n nauq nêil n it gn hp ,t hc t v n ik u i + .íl p h a hc c h nôm các ohc p l nêrt c h naig i ht írt B + .c h u iT c h hcác t n l gn h hn u hC + .c h u iT i v os n h óhk SCHT c ht n iK + .n l áuq SCHT uht p it i hp c ht irt gn L + .c h u iT cáhk SCHT gn rt p t c h t hc hnít àv p t c h gn rt iôM + :nauq hcáhk nâhn nêyugN — .SCHT i m p t c h hcác i v neuq màl hcác t ib a hC + .c hc a hc c h i d p l c ht n iK +
 14. 01 SCHT ELUDOM | 02 ?oàn ht hn SCHT hnis c h a c p t c h c iv i t íl mât n c oàr a c óc ht óc gn h hn :2 i h uâC ?ìg àl SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr a c nâhn nêyugn cáC :1 i h uâC :uas i h uâc s t m i l rt t àv m gn yus yãh n B .SCHT hnis c h a c p t c h n íl mât n c
 15. 12 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr ar n ih táhp oáb hc s t m c êk t iL cứht nếi k ềV .1 U ÊIT CỤM .I PẬT CỌH GNORT ÍL MÂT NẢC OÀR HNÁRT GNÒHP ÀV NỆIH TÁHP HCÁC 2 g nud i ộN .SCHT hnis c h a c p t c h n íl mât n c oàr a c gn h hn àv nâhn nêyugn gn hn hcít nâhP :3 p t iàB . d ív gnort ar uên c p t c h gnort íl mât n c oàr i v i hnárt gnòhp ,óhp gn hcác các ar gnud hnìH — .ó íl mât n c oàr ar o t gn uh hnìt i v nâht n b a c gn ht gn c s ,cúx m c s aihC — .p t c h gnort ó íl mât n c oàr i v t m i ihk auq i rt ht óc m ihgn i rt gn hn hcít nâhP — .ó d ív gnort p t c h gnort íl mât n c oàr v n id n hN — :gnùc p l gnort hnis c h íl mât n c oàr v d ív t m ar a yãH :2 p t iàB .i hp p g gna nàoT àm p t c h gnort íl mât n hk óhk c m hn cáx àv nêrt gn uh hnìt v hcít nâhP .hnìm a c iàb gn d yâx n ik ý u ib táhp c iv gnort n h n hk óhk y ht m c gnàc àv gn ht gn c t r y ht m c nàoT ohc màl yàn u i .mék c h nàoT àl áig hná gn ht oáig ôc y ht các àm yàn u i ìv hníhc gn C .i c êhc p l gnort i gn i m ,ias b s ìv u ib táhp yat ig mád gnôhk i gn gn hn c i ig gnóhc hnahn ht óc nàoT ,p t iàb u ihN .n ik ý u ib táhp ihk i gn e àv èr t r t r nàoT :1 p t iàB 1 G N U D IỘ N ÁI G H N ÁĐ .I II
 16. 01 SCHT ELUDOM | 22 ar hc c iv ohc hcí u h nit gnôht gn hn p c gnuc s ó t ,i l rt hnis c h ar a c s yàn gn t oh gn t i h uâc gn hN .hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr n ih u ib các n ih t ux gn t oh s t M .hnis c h p t c h gnort íl mât n c oàr các n ih táhp hcác s t m p c gnuc s yàn gn t oH .hnis c h ohc n l t r hcí púig s íl p h hnárt gnòhp hcác ar mìt ó t p t c h gnort íl mât n c oàr a c n ih u ib các n ih táhp m hn oáb hc các ar hc c i V pật c ọh gn ort í l mât n ảc oàr n ệih tấu x ểh t ó c oáb ỉh c ốs tộM .1.2 nảb ơc ni t gnô hT .2 .SCHT hnis c h a c p t c h i t íl mât n c oàr n ih u ib oáb hc các v ht c hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :SCHT hnis c h a c p t c h i t íl mât n c oàr n ih u ib oáb hc các v ht c hcít nâhP :2 v m ihN .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr n ih u ib oáb hc gn hn c êk t iL — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr n ih u ib oáb hc gn hn c êk t iL :1 v m ihN ụv mệih N .1 .pật c ọh gn ort íl mât nảc oàr các nệih tấux ựs oh c oáb ỉ hc các êk tệiL :1 gnộđ tạoH G N Ộ Đ TẠO H C ÁC .II .gnúhc hnárt gnòhp hcác các àv p t c h uq t k i v i íl mât n c oàr a c gn h hn i v i n gnú iáht óC ộ đ i áht ềV .3 .SCHT hnis c h a c p t c h uq t k n íl mât n c oàr a c gn h hn gn hn c hnárt gnòhp àv n ih táhp íl mât n c oàr v c ht n ik các c gn d n V g năn ĩ k ềV .2
 17. 32 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR .yàn íl mât n c oàr gn hn i v hnárt gnòhp ,óhp gn hcác mìt c iv i t gn h íl mât n c oàr gn hn a c u ih u d v oáb hc gn hn n hgn nôul , s aihc ihK .t m i i hp hnis c h àm c ht óc gn uh hnìt s t m c oh t m v s aihc hnis c h hgn .u il iàt gnort o hk maht c oáb hc gn hn i v hnis c h ohc hcíht i ig àv n ih c ht ã hnis c h àm íl mât n c oàr a c u ih u d các v êk t il gn hn i l téx mex yãH yạd i àb oàv gn ụd n ậV .3.2 ...p t c h v m ihn i v t m i ihk cát gn các p h i hp s gnort n ol i r ,p t c h v m ihn hnàht nàoh p t c h gn hnàh các n ih c ht c iv gnort c t b ,íl mât n c oàr auq t v p t c h gn hnàh ,cát oaht các n ih c ht gn n k u y c oh u ihT :gn n k t m v oáb hC — ...i hp p g íl mât n c oàr c rt p ih oht c oh iul túr ,hnít gnuh iv hnàh gn hn óc ihk u ihN .c h c iv a c u c uêy các i l i gn hc ,p t c h v m ihn các hnàht nàoh c s t h gn g c gnôhk ,p t c h v m ihn iôux gnôub ,gn ht gn c áuq c oh t m i i hp v m ihn c m b iv hnàh gn hn óC :iv hnàh t m v oáb hC — ...c ht n hn gnort hcác áhp àv i yaht mád gnôhk , n v v c c ht n hn neuq ióht i yaht u hc gnôhK .i h ãx i v àv nâht n b i v i c h nôm a c òrt iav hn gn c p t c h c ht n ik v gnú a hc áig hná ,nâht n b c l gn n v gnú gnôhk c ht n hn ,p t c h v m ihn các v gnàr õr gnôhk c ht n hn , n v c l hc l c ht n hN :c ht n hn t m v oáb hC — ...hnàh c h c iv i v ht àv n n náhc ,c c uêit hgn yus ,oac c m sserts ,c c uêit m c cúx iáht gn rt oàv i r gn hT :m c cúx t m v oáb hC — ...i yaht t m tén ,nur b nâhc yat ,i l uíhn b ión gn iG .i l m hc gn n hp naig i ht ,gn t pá t yuh s hc ,t m t gn i yaht ,iôh m táot ,u ua , ht c c hn yus ,i m t m :íl hnis gn t oh v oáb hC — oáb ỉh c ốs tộm ềv ểht ục hc í t n âhP .2.2 .gn n k v oáb hC — .iv hnàh t m v oáb hC — .m c cúx t m v oáb hC — .c ht n hn t m v oáb hC — .íl hnis gn t oh các v oáb hC — .gnôhk yah hnis c h i v p t c h gnort íl mât n c oàr gn hn hnàht rt óc ón hn cáx àv t m i i hp gna hnis c h íl mât n hk óhk c m
 18. 01 SCHT ELUDOM | 42 .SCHT hnis c h a c p t c h i t íl mât n c oàr n ih u ib oáb hc các v ht c hcít nâhP :2 i h uâC .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr n ih u ib oáb hc gn hn c êk t iL :1 i h uâC :uas i h uâc s t m i l rt t àv m gn yus yãh n B .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr các n ih t ux s ohc oáb hc các c hn cáx ã n b ,1 gn t oh a c v m ihn các n ih c ht àv n b c nit gnôht gn hn u c nêihgn ihk uaS áig h náđ ựT .3
 19. 52 | SCHT HNIS CỌH GNỢƯT IỐĐ CÁC AỦC PẬT CỌH NẢC OÀR .ôc y ht , m ahc i v s mât ,n yuhc ióN — .i d p l c ht n ik gn hn gn v ohc i l nÔ — .áohk i ogn ,p t c h ,n ul o ht i ub các aig maht c c hcíT — .p t c h ohc íl p h naig gnôhk ,naig i ht írt B — .y d gn ig páhp gn hp v nêiv oáig i v n ik ý ar a — .p l c p t c h neuq ióht n yul nèR — .p t c h gnort gnàs n s ,nit t ht mât o T — .p t c h gnort iàb gn d yâx u ib táhp c c hcíT — .i m p t c h páhp gn hp n yul nèR — .p t c h gnort gn hC — .nêrt p l hc hna gn hn a c p t c h m ihgn hnik i h c H — .c ht irt y l hcít p t c h c c hcíT — pật c ọh gno rt íl mât n ảc oàr c ác h nár t gnò hp páh p nệib ốs tộM .1.2 nảb ơc ni t gnôhT .2 .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp páhp n ib các v ht c hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp páhp n ib các v ht c hcít nâhP :2 v m ihN .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp páhp n ib gn hn c êk t iL — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — :SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp páhp n ib các êk t iL :1 v m ihN ụv mệih N .1 .pật cọh gnort í l mât nảc oàr c ác h nárt g nòh p hc ác ốs tộM :2 gnộđ tạoH
 20. 01 SCHT ELUDOM | 62 .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp páhp n ib v ht c hcít nâhP :2 i h uâC .SCHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp páhp n ib các v ht c hcít nâhP :1 i h uâC :uas i h uâc s t m i l rt t àv m gn yus yãh n B .hnis c h a c p t c h gnort íl mât n c oàr hnárt gnòhp hcác s t m c m n ã n b ,2 gn t oh a c v m ihn các n ih c ht àv n b c nit gnôht gn hn u c nêihgn ihk uaS áig h náđ ựT .3 ?oàn púig rt n ugn gn hn t p t c h gnort í l mât n c oàr hnárt gnòhp rt H — ?ìg màl i hp ìht p t c h gnort íl mât n c oàr các hnárt gnòhp páhp gn hp óc n um ,t h c rT — ?gnôhk yah íl mât n c oàr các a c gn n k àv c ht n hn ,iv hnàh ,cúx m c t m v n ih u ib các i v óhp gn c iv n nauq nêil óc íl mât n c oàr các i v óhp gn — ởs ơc c ọh gnu rt h ni s c ọh aủ c pật c ọh gn or t í l mât nảc oàr c ác hn árt gnò hp hn ìr t áu q gn or t nệi h tấux i ỏh uâc ốs tộ M .2.2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2