intTypePromotion=1

Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - Trần Thị Tuyết Oanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
479
lượt xem
59
download

Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - Trần Thị Tuyết Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh hướng dẫn cho học viên cách huy động những hiểu biết cũng như những kinh nghiệm đã có về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập vào lĩnh hội kiến thức mới, thực hành áp dụng chúng để rèn luyện kĩ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh - Trần Thị Tuyết Oanh

 1. 7 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK HNIS CäH AñC P ËT C äH ¶UQ T ÕK ¸ IG H N¸§ ,ART M ÓIK 32 SCHT eludoM hnis cọh aủc p ật cọh ảuq tếk áig hnáđ ,art mểiK :32 SCHT eludoM HNAO T ẾYUT ỊHT NẦRT
 2. 32 SCHT ELUDOM | 8 .yan n ih c d oáig i m i u c uêy gn pá ,c h y d gn l t hc oac gnân m hn áoh n uhc gn h oeht áig hná ,áig hná ,art m ik i m i gnàs n s àv c c hcít c ht ý óC iáht V .3 .hn cáx ã p t c h uêit c m àv ht c gn uh hnìt gn t i v p h ùhp áig hná ,art m ik páhp gn hp các o ht hnàht gn d S — .páhp gn hp gn t gn d s ihk u c uêy àv páhp gn hp gn t a c hc n h àv m i u gn hn ar hc ,p t c h uq t k áig hná ,art m ik páhp gn hp các c t ôM — gn n k V .2 .i n ih c h y d n ul íl i v p h ùhp hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik a c gn n c hc ,òrt iav c hn cáX c ht n ik V .1 : s nêiv c h ,yàn eludom gnox c h ihk uaS UÊI T CỤM .B .nôm nêyuhc gn n k àv c ht n ik oac gnân ,m ihgn i rt c nêiv c h c h y d t uht k àv páhp gn hp ,c ht hnìh các gn d a gn d n v ,p t c h hnìrt áuq gnort cát gn t các n ih c hT .p t c h uq t k áig hná ,art m ik gn n k n yul nèr gnúhc gn d pá hnàh c ht ,i m c ht n ik i h hn l oàv p t c h uq t k áig hná ,art m ik v óc ã m ihgn hnik gn hn hn gn c t ib u ih gn hn gn yuh hcác nêiv c h ohc n d gn h u il iàT .i n ih c h y d n ul íl i v p h ùhp p t c h uq t k áig hná ,art m ik páhp gn hp các uq u ih óc n ih c ht nêiv oáig u c uêy àv c ht hcác hn cáx ;yan n ih p t c h uq t k áig hná ,art m ik i m i ht ux i v p h ùhp áig hná ,art m ik páhp gn hp các gn ht h óc yàb hnìrt ,SCHT hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik v i n ih ,n b c n ul íl gn hn õr màl eludom gnud i N .i m i gn h oeht hnìm a c y d gn ig hnìrt áuq gnort p t c h uq t k áig hná ,art m ik gn t oh n ih c ht nêiv oáig ohc púig yàn eludoM . b gn hcác t m i m i c n c gn c áig hná ,art m ik c iv ,hnis c h a c o t gnás ,gn hc ,c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h y d páhp gn hp ,gnud i n i m i u c uêy i v gnùc àv i n ih c h y d n ul íl a c n irt táhp s i V NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK ?ìg àl art m iK * ?ìg àl p t c h uq t K * :uas m in iáhk s t m v hnìm a c m i nauq ar t iv àv i l hn yãh ,hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik gn t ã n B .hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik v m in iáhk s t m t ib nâhP :1 gn t oH GN T OH CÁC .II .c d oáig gn l t hc oac gnân u c uêy gn pá ,áig hná ,art m ik i m i n ih c ht c c hcít c ht ý óc àv yan n ih p t c h uq t k áig hná ,art m ik i m i gn h ux các c t ib n hN — .p t c h uq t k áig hná ,art m ik a c u c uêy ,gn n c hc ,òrt iav c hn cáX — .gnúhc a ig h nauq i m àv p t c h uq t k áig hná ,art m ik i t nauq nêil m in iáhk c t ib nâhP — : s nêiv c h ,yàn gnud i n gnox c h ihk uaS UÊIT C M .I HNIS C H A C P T C H UQ T K ÁIG HNÁ ,ART M IK V N B C N V GN HN 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C
 4. 32 SCHT ELUDOM | 01 i ht a hc ó c uht nit gnôht gn hn ,nêihn yuT .t iv art m ik iàb màl hnis c h ohc ,i l rt hnis c h i h uâc t ,tás nauq hcác gn b hnis c h a c p t c h uq t k v nit gnôht các c p ht uht i hp nêiv oáiG .oàn ht hn cáhk c h gnùc i gn gn hn i v hnás os c t c h i gn àm c m àl iah ht ;hn cáx ã uêit c m các i v os c t c h i gn àm c m àl t hn ht : t c ht gnort hn gn c c h aohk gnort a hgn iah oeht u ih c p t c h uq t K .c h i gn a c iv hnàh ,c ht n hn gnort c c hcít i n ib gn hn óc ihk n ih t ux hc ón ,c h y d hnìrt áuq a c gn l t hc n ih ht p t c h uq t K i h n hp nit gnôhT .hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik v m in iáhk s t m v n h õr u ih yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B ?oàn ht hn áig hná àv gn l o ,art m ik a ig h nauq i M * ?ìg àl áig hná * ?ìg àl gn l o *
 5. 11 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK ;c h nôm gn t i ig hnis c h n hc áig hná ,art m iK — ;t it 1 art m iK — ;túhp 51 art m ik iàb các ,c h ig u pá n v art m iK — ;i m c h m n u oàv áig hná ,art m iK — :uas áig hná ,art m ik c ht hnìh các v nâht n b a c m ihgn hnik àv t ib u ih oàv a D .p t c h uq t k áig hná ,art m ik a c gn n c hc ,hcí c m hn cáX :2 gn t oH .p h ùhp n ul t k n i àv hnás os ,u ihc i ,nit gnôht p ht uht n c ,c áig hná .ó hnìrt áuq a c n hp b t m àl gn l o ,art m ik ìht hnìrt áuq t m àl áig hná u n ,gn l o àv áig hná ,art m ik a ig h nauq i m gnorT .o t oà àv c d oáig hnìrt áuq a c uq t k c n ih ht s hnis c h a c p t c h uq t k áig hná auq gnôhT . ht c c h nôm gn t n ih ht yàn uêit c m cáC .p t c h n o iaig t m uas hnis c h ohc ar uêit c m các hnàht nàoh c m áig hná àl hnis c h a c p t c h uq t k hná ,y v hN .n h b n it p t c h h púig hnis c h nâht n b ohc àv gn rt àhn ohc ,nêiv oáig a c m hp s hn t yuq gn hn ohc s c o t m hn ,hn cáx ã p t c h uêit c m các n ih c ht c h i gn àm gn n hk , hnìrt v nit gnôht íl x ,p ht uht hnìrt áuq àl p t c h uq t k áig hná .áig hná àl ó ,n ul t k n i hcít nâhp s óc nêiv oáig ,íhc uêit i v c uht nit gnôht các u ihc i s c nêrT .p t c hp hnít óc yàn gn l o c i V .p it náig àv p it c rt ,gn l hn àv hnít hn c n ih ht : hn gn rt c s t m óc p t c h uq t k gn l o .íhc uêit c oh n uhc uêit i v c uht nit gnôht các u ihc i s àl uq t k gn l o .u ihc i ,hnás os s àl gnuhc ión gn l o m in iáhK .gn l o hnìrt áuq àl hníhc yàn u ihc i hnìrt áuQ .c h i gn a c c c hcít iáht i v hnis c h a c n ih u ib u ihc i ,nauq hcáhk m ihgn c rt iàb gnort gnú ná pá i v hnis c h a c màl iàb gnort ná gn hp các u ihc i ,m i gnaht àv ná pá i v n ul t gn d t iv art m ik iàb u ihc i ,gnú ná pá i v i l rt uâc u ihc i hn ,n uhc uêit các i v u ihc i n c c uht nit gnôht cáC .áig hná ohc s c màl nit gnôht p ht uht hnìrt áuq àl art m ik ,y v hN .art m ik hnìrt áuq àl hníhc ó nit gnôht p ht uht hnìrt áuQ .ó oàn íhc uêit yah n uhc uêit t m i v gnúhc u ihc i a hc ihk n ul t k n
 6. 32 SCHT ELUDOM | 21 .n it c ht g n b oh hnim óc ,hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik a c gn n c hc các u ên yã h ,nêrt áig hná ,art m ik c h t hnìh các T * ?ìg àl nêrt áig hná ,art m ik c ht hnìh i m a c hníhc hcí c M * :uas u c uêy s t m n ih c ht hnìm a c hgn yus gn hn ar t iv yãh n B .c h m n i uc ,ìk c h i uc art m iK —
 7. 31 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK i hp c h i gn i h iò i ht gn ,yàn gn gn i v c h i gn a c uq t k írt v hn cáx àv u iht i t hnìrt gn gn t m p l t iht i hp i h iò óN ...p l nêl ohc c oh gn b p c , hc gn hc p c àl hn t yuq n i c h nôm c oh c h hnìrt gn hc ,c h áohk hnàht nàoh a hc yah hnàht nàoh s b cáb yah n hn a ht u il s gn hn p c gnuc n hn cáx áig hná + .o t oà àv c d oáig hnìrt áuq a c uq u ih hnít l c b n hn cáx áig hná .i h ãx t m v àl t ib c ,t m u ihn v gn rt nauq a hgn ý óc yàn gn n c hC + .p h ùhp hn t yuq gn hn ohc c n c màl i ht gn ,p t c h uêit c m các c t c h i gn àm c m hn cáx m hn àl n hn cáx gn n c hc n ih c ht áig hná + .n hn cáx gn n c hC — :gn n c hc các óc hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m iK * .c h hnìrt gn hc gnort hn cáx ã p t c h uêit c m các c t hnis c h c m hn cáx c h m n i uc ,ìk c h i uc art m iK .ó gn n m it n irt táhp ,gn d iôun m hn íl p h gn cát gn hn óc hnis c h a c gn n m it náo d ,hnis c h a c p t c h hcít hnàht v i ol p x àv n hc a l àl hníhc hcí c m óc c h nôm gn t i ig hnis c h n hc áig hná ,art m iK .n h uq u ih óc c h àv y d ohc rt h àl hníhc hcí c M .hnìm a c y d hcác hn hc u i nêiv oáig ohc púig gn c ó nit gnôhT .hnis c h a c b n it c t ib nit gnôht gn hn c óc ìk hn nêiv oáig ohc púig t it 1 art m iK .c h y d hnìrt áuq ohc rt h ,n h t t c h h púig hnis c h a c p t c h gnort tós u iht gn hn ,n hk óhk gn hn ar mìt ,hnis c h a c p t c h v nit gnôht c óc nêyux gn ht nêiv oáig ohc púig c h y d hnìrt áuq gnort túhp 51 art m ik ,c h ig u pá n v art m iK .p h ùhp gn cát hcác óc hnis c h a c c l c h v náo n hc àl hníhc hcí c m ,c h m n oàv c b ihk c rt hnis c h gn t a c hnìrt hn cáx m n u art m ik iàb màl hnis c h ohC uahn cáhk hcí c m u ihn oàv gn h áig hná ,art m iK * i h n hp nit gnôhT .t iv ã gnud i n gn hn n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B
 8. 32 SCHT ELUDOM | 41 ihk gn rt n ht n c y v od ,cáx hn íhc t ht a hc u nab gn t n o t ht óc àv c ht óc gn c nit gnôht gn hn ,nêihn t T .n h hnahn ar n id y d gn ig c iv péhp ohc ,hnis c h a c gn v n irt náo d ,n h hnahn hnis c h u ih hnis c h v n b c ni t gnôht gn hn c óc nêiv oái g púig s h u c nêihgn c i V .hnis c h a c s h u c nêihgn hn páhp gn hp s t m hnàh n it ht óc nêiv oáig ,gn h hn gn n c hc n ih c ht . uq u ih óc gn cát gn hn óc móhn p x yah ,u ihk gn n gn d i b n hc a l c iv ohc s c màl gn c yàn áig hná c i V + .p h ùhp ...p t c h c ht hnìh các ,u il iàt ,páhp gn hp ,p t c h gn noc n hc a l ht óc hnis c h ohc púig ,hnis c h a c gn n hk i v p h ùhp y d hcác n hc ht óc nêiv oáig ohc púig i ht gn .hnis c h a c p t c h úht gn h ,gn n hk oàv c n c s c nêrt cáhk t u y các àv y d gn ig páhp gn hp ,gnud i n b n uhc ,hc oh k p l hn n v các i t nauq nêil hn t yuq gn hn ar a nêiv oáig ohc púig yàn áig hná + .hnis c h các a ig t ib cáhk s v téx mex ,c h nôm i v i hnis c h a c úht gn h ,gn n k ,c ht n ik hn hnis c h v nit gnôht các c p ht uht nêiv oáig ohc púig ,hnis c h a c u y àv hn m m i gn hn hn cáx i ht gn ,p t c h hnìrt áuq gnort c t ht óc hnis c h a c gn n hk c rt oáb d àv gn l o ht óc áig hná uq t K + .gn h hn gn n c hC — .oàn t m gn hn tós u iht nòc , uq u ih óc a hc c oh uq u ih óc o t oà àv c d oáig hnìrt áuq ohc hnim gn hc nòc àm hcít hnàht a c gnuhc gn h ux àv n irt n it hnìrt áuq tás nauq àl hc gnôhk yàn hnás os S .nêit u áig hná uq t k gn hn i v u ihc i c ht óc gn c n hn cáx áig hná a c uq t K + .íl p h hnìrt yuq t m oeht hnàh n it àv n ht n c hc oh k p l n c áig hná c iv ,hn t hn p t c h hnìrt áuq t m c a c c ht n ik ohc gn rt c i hp áig hná gnud i n u m n hc c iv y v od ,p h gn t hnít gnam yàn áig hná .p t c h n o iaig t m uas hnàh n it c gn ht gnúhC . hn ìrt hn cáx iht ,art m ik iàb các àl n hn cáx áig hná c gnôC + .uahn i v hnis c h các a ig u ihc i s gn b gn rt nauq gnôhk auq t v n c ó oàn u iht i t n uhc uêit t m ó od ,n hc n yut yah gn h p x cáhk hnis c h i v yàn hnis c h a ig uahn cáhk hnìrt t ib nâhp m hn ó oàn hcí c m oeht c h i gn i ol p x m hn ht óc gn c n hn cáx áig hná + .u iht i t hnìrt gn gn t m c ar a àl gn rt nauq u i ,y v oD .hn cáx ã uêit c m các u iht i t c m c t
 9. 51 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK .p h ùhp ohc c h hcác hn hc u i h púig ó t , h a c p t c h s v c gn u ih nít gn hn hnis c h ohc p c gnuc àv nêyux gn ht hnàh n it c náo n hc m hn áig hná . ht c gn uh hnìt gn hn gnort t oh hnil t r gn d s c gn ht yàn áig hná gn hN .hnis c h ohc nêiv oáig a c i h n hp nit gnôht ,p t c h v m ihn các hnàht nàoh c iv iõd oeht ,àhn v p t iàb các oaig ,i l rt hnis c h ohc i h uâc t ,hnis c h a c yàgn gn h p t c h iáht tás nauq c iv m g oab gn ht rt h gn n c hc n ih c ht gn d s c áig hná páhp gn hp cáC — .auq t v hnis c h ohc púig àv n hk óhk gn hn ar mìt ó màl iàb gnort tós u iht gn hn iõd oeht i hp àl n b c u i ,u y ht gn rt nauq àl art m ik iàb a c m i s gn t ,náo n hc t hc hnít óc yàn hcí c m i v art m ik iàb cáC .c hp c hk h púig àv hnis c h gn t a c tós u iht c hn cáx s áig hná auq gnôhT .c ht irt gn l t hc àv gn l s v oac gnân ,n iht i c h ohc púig n ik u i o t i ht gn , h a c c l c h hnìrt c rt gn hnis c h t s áig hná , rt h gn n c hc i V .c h y d hnìrt áuq a c gnôc hnàht s ohc o b m c hc t aig maht gnùc hnis c h àv nêiv oáig i h iò p t c h ohc rt h áig hná — .hnìrt hnàh a c u c uêy i v c n ih c ht ã hnìrt hnàh a c gn l t hc a ig hc t hc h nêil i m p l o t péhp ohc óN .oac gnân àv a hc a s ,íl hn hc ,c ht n ik n v gn l t hc gn r m , c gn c ,y cúht t hc hnít óc a v ,)hnìm a c yâ c rt p t c h hnìrt áuq i l m i m ik( p t c h hnìrt áuq a c uahn cáhk m i i ht các i v i mót uâht t hc hnít óc a v nit gnôht íl x hcác óc i hp i h iò rt h gn n c hc n ih c ht áig hná — .)n hp b áig hná các ,p t c h gn uh hnì t các ,uêit c m các( hnìrt hnàh n yut t m oeht n ih c ht c gnúhC .áig hná s hn uahn i v i n t k c ó n o iaig các yàn hnìrt n it a c n o iaig các n téx mex i hp àm c h i gn ohc p t c h hnìrt n it t m ar a àl hc gnôhk n v ,y v hN .nêl gn t c ht n ik gn l i hk od gn t gnàc yàgn yàn gn rt hnìT .c ht n ik gn r i r gn rt hnìt àl ó ,c uht ã c ht n ik c t t nàot o b óhk gn ht hnis c h ó od ,iàd áhk naig i ht t m gnort ar n id gn ht c h y d hnìrt áuQ . uq u ih óc c h y d hnìrt áuq ohc púig ,p t c h c iv rt h hn hc u i ,náo n hc àl rt h gn n c hc n ih c ht áig hná + . rt h gn n c hC — .p h ù hp gn cát c ht hcác óc ó t ,n hk óhk gn hn n ik d c h i gn c ht irt m n c m hn cáx m hn ,m n u oàv c s ht iàb gn hn àl ht óc ,m n u art m ik iàb gn hn n ih ht ,y d gn i g ihk c rt n o iaig ar n id gn ht yàn áig hná c i V .y d gn ig c iv ohc u t b c nit gnôht gnùd
 10. 32 SCHT ELUDOM | 61 :hn t yuq gn hn ar a àv n ul t K * :p ht uht ã nit gnôht các i v n uhc uêit các u ihc i * :áig hná nit gnôht các p ht uhT * :áig hná n uhc uêit các yàb hnìrT * :áig hná hcí c m hn cáX * :hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik c b các n ih c ht c iv v hnìm a c hgn yus ar t iv àv i l hn yãh n b ,nâht n b a c m ihgn hnik àv t ib u ih oàv a D .hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik gnort n b c c b các n ih c hT :3 gn t oH
 11. 71 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK .n hk óhk gnôhk s yàn n o iaig ìht t t n ih c ht c c rt n o iaig các u N :p ht uht ã nit gnôht các i v n uhc uêit các u ihc i — .p h ùhp ohc áig hná t uht k àv àv c gnôc các ,páhp gn hp các n hc a l ,p ht uht n c nit gnôht gn hn hn cáx ,hn cáx ã uêit c m àv hcí c m s c nêrT :áig hná nit gnôht các p ht uhT — .áig hná gnort ar y x ht óc i n hp s t b m ig s áig hná c gn t i gn hn àv áig hná i gn gn hn ohc áig hná n uhc uêit các õr oáb gnôht c i V .)áig hná n c ìg gn hn gnú c áig hná ht óc àl c t( gnàr õr u n uhc uêit các u n rt áig óc s áig hná . iáht ,gn n k ,c ht n ik àl uêit c m a c c v hn l ab óC .hn cáx íhc uêit t m oeht c gn l o ,c tás nauq ht óc uêit c m gn hn àl yâ .t ib nêyuhc uêit c m gn hn ;naig gnurt uêit c m gn hn ,táuq gn t uêit c m gn hn :m g oab áig hná íhc uêit gn hn àv gn hc t v gn hn p c gnuc uêit c M .áig hná uêit c m các c hn cáx n c àl gn rt nauq n v ,áig hná n uhc uêit các c yàb hnìrt :áig hná íhc uêit/n uhc uêit các hn cáX — .)hnis c h a c gn n m it oáb d( náo nêit áig hná ;)hn hc u i m hn àl ar a n ul t k gn hn( náo n hc áig hná ;)n hc n yut n c ihk i m hnàh n it c ( i ol p x m hn áig hná ;)gnôhk p it c h t iht n c c ht n ik àv gn n hk óc hnis c h mex( n hn gn hc m hn áig hná :ar a c s oàn hn t yuq mex hn cáX ?yàn áig hná uq t k gn d s iA ?oàn ht hn gn d s c s áig hná uq t K ?ìg màl áig hná :c hn cáx i hp i h iò :áig hná hcí c m hn cáX — i h n hp nit gnôhT .y d gna n b àm c h nôm t m p t c h uq t k áig hná ,art m ik hnìrt yuq gn d yâx s c nêrT .hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik c b các gnud i n n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B .c h nôm t m p t c h uq t k áig hná ,art m ik ht c c b các p l t iht hnàh c ht yãh ,nêrt n b c c b các oàv c n C
 12. 32 SCHT ELUDOM | 81 .c h y d hnìrt áuq ohc uq u ih i l gnam àv nauq hcáhk hnít óc p t c h uq t k áig hná ,art m ik u c uêy gn hn ar uêN * .hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik gnort cáx hníhc u iht ,nauq hcáhk u iht n n d nâhn nêyugn gn hN * :uas n v s t m õr màl ht óc n b ,hnìm a c n it c ht m ihgn hnik àv t ib u ih nêrt a D .yan n ih p t c h uq t k áig hná ,art m ik i m i gn h ux u ih mìt àv p t c h uq t k áig hná ,art m ik i v i u c uê y các hn cáX :4 gn t oH .p h ùhp hn t yuq gn hn n i ó t ,cáx hníhc t ht n ul t k hnàht hnìh n c ,gn l hn àv hnít hn v hcít nâhp ihk uaS :hn t yuq gn hn ar a àv n ul t K —
 13. 91 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK áig hná hc páhp gn hp i m àv gn d a gn c áig hná páhp gn hp các ,cáhk t M .uahn cáhk páhp gn hp các gn b áig hná c àv gn d a t r p t c h uêit c m cáC .oàn hcác gn b o ó uêit c m t ib ohc i ht gn ,oàn c m c t ã p t c h uêit c m gn hn mex o àl u y hc p t c h uq t k áig hná .c rt n ik d ã uq t k gn hn gn a hc uêit c M .hn cáx ã p t c h uêit c m các c gn l o i hp gn d s àv n hc a l c áig hná páhp gn hp các i h iò yàn u c uêY .p t c h uêit c m các i v áig hná páhp gn hp a c p h ùhp s o b m — áig hná ,art m ik i v i u c uêY * .áig hná ,art m ik oàv aig maht ht hc các a c nauq hC — ;áig hná ,art m ik c gn t i các a c ohk c s ,gn rt mâT — ;áig hná ,art m ik c hc T — ;áig hná ,art m ik c gnôC — : n ih ht gn hT hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik gnort cáx hníhc u iht ,nauq hcáhk u iht s n n d u y hc nâhn nêyugn gn hN * i h n hp nit gnôhT .t iv ã gnud i n gn hn n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B áig hná ht hC áig hná íhc uêiT áig hná c ht hnìH áig hná c gnôC áig hná páhp gn hP áig hná gnud i N hníhc hcí c m cáC i mi nêN yan n iH áig hná ?oàn ht hn i m i c n c yan n ih p t c h uq t k áig hná gn r ohc n b ,i m nit gnôht i v n c p it gn hn àv n it c ht m ihgn hnik i V *
 14. 32 SCHT ELUDOM | 02 . t gn t uq t k gn hn ohc u uahn cáhk m i i ht gn hn áig hná uq t k gn hn t ib ohc y c nit hníT .ar ã uêit c m i v u ihc i s c nêrt i t n t ón hn c h i gn a c p t c h uq t k gnú hná n hp àl c t ,áig hná a c cáx hníhc s hc y c nit hníT .y c nit hnít o b m u c uêY — .uêit c m các ohc u m y l c s oàn gnud i n téx mex ó t ,áig hná n c gnud i n các t it ihc t ôm hc oh k n b c gn d yâx n c ,i ht gn .áig hná ,art m ik oàv a s hn uêit c m gn hn c m g oab ó gnort ,c t n c hnis c h àm gnàr õr , ht c ,t it ihc hcác t m k t iht c uêit c m các c m hnad t m óc i hP .hnis c h a c c ht n hn hnìrt i v gn gn t àv hn yuq hnìrt gn hc gnort gnud i n t táhp t ux i hp áig hná gnud i n i ht gn ,p t c h uêit c m các t i i hp t h c rT .gnud i n i t nauq nêil gn hc gn b gn hn c hn cáx àl u y hc p t c h uq t k áig hná c gnôc a c rt áig hn cáx c i V .uêit c m các gn l o c iv ohc p h hcíht àl gn d yâx c c gnôc t m gn r hn cáx nôm nêyuhc t m v hcít nâhp s óc i hp n c , rt áig óc áig hná .náot hnít gn n hk gn l o ihk rt áig óc gnôhk àv n ul p l yah náhp êhp gn n hk gn l o ihk oac rt áig óc gnôhk i l gn hn ,n ik s các i l hn gn n hk gn l o n um ihk oac rt áig óc ht óc art m ik iàb t m ,n h gn hC .áig hná c gnôc k t iht c iv n ih ht ón ,p h ùhp n ul t k gn hn n i gn hc gn b gn hn àl i hp c uht nit gnôht gn hn ,áig hná gnort y v hN .o hn uêit c m các gnú c gn l o àv áig hná i hp i h iò rt áig hníT . rt áig hnít o b m u c uêY — .y c nit mék i l uq t k gn hn áig hná c iv ohc c s gnôc àv naig i ht u ihn n t s áig hná páhp gn hp các õr u ih gnôhk u N ...gn n k àv c ht n uht s c áig hná tás nauq c oh ,i m gn t ý ar a ,t yuq i ig ,p x p s ,c hc t gn n hk ,n ul p l v gn n k các t t áig hná àv gn l o n ul t t iv iàb các yah ;nauq hcáhk m ihgn c rt iàb m hc i v os n h p ht y c nit óc gn c s m i àv n h c s gnôc ,naig i ht u ihn n t n ul t iàb i v i m i m hc c iv ,n h gn hC .p t c h uêit c m các gn l o c iv gnort páhp gn hp gn t a c p h ùhp s c t ib ,páhp gn hp hnàh n it hcác ,páhp gn hp a c hc n h àv m i u v õr u ih ,n hc a l c áig hná páhp gn hp các õr u ih n c áig hná ihk ,p h ùhp áig hná páhp gn hp các n hc a l .p h ùhp áig hná páhp gn hp gn hn óc n c ,uêit c m các c áig hná y v od ,hn t hn uêit c m s t m t t
 15. 12 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK naig i ht , b n uhc naig i ht m g oab ,áig hná hnìrt áuq n ih c ht gn d s naig i ht v p h ùhp s óc n c ,áig hná uq u ih oac gnân + . uq u ih óc àl s y c nit àv rt áig o b m gn hn tí íhp ihc s i v áig hná ,gn ht gnôhT .áig hná ,art m ik hnàh n it naig i ht àv c s gnôc i v p h ùhp i hp áig hná + :àl áig hná a c uq u ih hnít o b m . uq u ih hnít o b m u c uêY — .iàb màl gn n k óc a hc hnis c h gn hn i v i iòht t iht yâg ht óc yàn u i ,uas màl oàn n hp ,c rt màl oàn n hp gn hn n hc a l hcác t ib c oh ,iàb màl ihk n d hc gn hn n ht n c téx mex hcác t ib n h gn hc ,áig hná ,art m ik hnàh n it ihk c rt art m ik iàb màl gn n k óc hnis c h ohc púiG + ; ht c áig hná gnud i n gn hn àl i hp gnôhk nêihn t t ,p t nô ,p t c h hnìrt áuq gnort gn h hn hnis c h púig m hn áig hná s iv m hp v t ib c hnis c h c t t ohc n C + ;áig hná ,art m ik iàb các a c gnud i n gnort c yagn àm nêiv oáig a c áig hná hnìrt áuq gnort hc gnôhk hnárt n c yàn t u y gn hN .gn s gn rt iôm ,i h ãx — t hnik v a ,c t nâd ,c g n ugn ,hnít i ig ,c t gn hc hn t u y các t gn h hn gn hn hnárT + ;áig hná ihk nauq hc t u y các i b gn h hn b gnôhK + ;áig hná ihk v nêiht àv t ib nâhp s óc gnôhK + :ý u l n c ,yàn u c uêy n ih c ht . ha c p t c h uq t k gnú n ih ht i hp áig hná uq t k àv p t c h uq t k n ih ht uahn hn i h c óc hnis c h c t t ohc n ik u i o t i hP .gn b gnôc o b m u c uêY — .áig hná t ,art m ik t gn n k hnis c h ohc hnàht hnìh ;áig hná ,art m ik i v i n gnú c gn ,c ht ý hnis c h ohc c d oáig ;náuq t hn uq t k óc i hp áig hná các ;iàogn nêb t gn h hn gn hn a i t hc n h ;áig hná hnìrt yuq a c c b các o b m ;áig hná i gn a c nauq hc t u y các c hc n h :ý u l n c ,áig hná a c y c nit hnít oac gnân .áig hná àv gn l o n ih c ht hnìrt áuq ar n id gn rt iôm n ik u i ,iàb màl n d gn h ,áig hná c gnôc a c gn l t hc : hn iàogn nêb t t u y gn hN .áig hná gn t i a c n ih c ht gn n k ,c ht n hn , c gn ,gn rt mât , ohk c s : hn gnort nêb t u y gn hn ,n h gn hC .áig hná a c y c nit hnít n gn h hn t u y u ihn óC
 16. 32 SCHT ELUDOM | 22 hk áig hná nòc àm u ih àv hn gn n hk áig hná àl hc i hp gnôhK .p h gn t gn n k các gnas n ik s các , l gnêir gn n k các áig hná T — .áig hná ,art m ik c iv t pé c s t b m ig àv hnìm n ih ht n h i h c u ihn óc hnis c h púig ,c h nôm gnud i n n h y ,n h n id nàot áig hná c iv ohc o b m ,hnìrt áuq c áig hná gnas gnùc i uc uq t k áig hná c iv t mât gn rt n d n yuhC — :àl p t c h uq t k áig hná a c gn h ux ,yan yàgN .c h y d hnìrt áuq a c tíhk gn hk n hp b àl i hp óN .hn t hn c t nêyugn gn hn ht nâut àv c h y d uêit c m i v p h ùhp gn d s ,n hc a l c i hp páhp gn hp cáC ...hnàh c ht ,pá n v ,nauq hcáhk m i hgn c rt ,n ul t art m ik : hn gn d a t r áig hná páhp gn hp cáC .uahn cáhk gn t oh u ihn t p h t uht c gn hc gn b các oàv a d i hp p t c h uq t k áig hná yan n ih p t c h uq t k áig hná ,art m ik i m i gn h ux cáC * .áig hná a c gn n c hc các t t n ih c ht m hn i ht gn n ih c ht c i hp n c gnúhc ,uahn i v h nauq i m óc nêrt u c uêy các c t t ,p t c h uq t k áig hná hnìrt áuq gnorT .hnis c h ohc i ht p k àv iahk gnôc b gnôc c i hp áig hná uq t k hn gn c áig hná íhc uêiT + .hnìrt áuq c a c gnuhc uq u ih àv gn l t hc ohc o b m p t c h m i i ht gn t t oh hnil hn hc u i s àl ón àm gn l t hc v n uhc auq b àl a hgn óc gnôhk o d m m hníT .hnis c h a c p t c h s ohc c l gn o t ,nêiv gn , l hcíhk gn d cát óc ,o d m m ,t oh hnil i hp c ht hníhc gnôhk áig hná i h iò y v oD .p t c h uêit c m c t gn gn gnôhk nêl n v u n hp c l n c t p it ,p t c h gn t oh hn hc u i hnis c h púig nit gnôht p ht uht c t nêil nêiv oáig ó auq gnôht ,c ht n hn gn t oh a c m i i ht t m hná n hp hc c ht hníhc gnôhk áig hná uq t k gn hn ,p t c h hnìrt áuq t us gnort ,nêihn yuT .c h i gn a c p t c h uq t k v n ul t k ar a c n c àl ó ,c ht hníhc art m ik iàb các a c s m i n ih ht yàn uq t K .ó hnis c h a c gnêir c ht n hn hnìrt n ih ht p t c h hnìrt áuq gnort hnis c h i m a c p t c h uq t K .c c uêit t m hc n h ,t t t m các y cúht gn d cát óc ,nêl n v áig hná c gn t i c l gn ar o t i hp áig hná + .áig hná gn d s páhp gn hp i m i v i uahn cáhk àl yàn uâhk i m ohc naig i ht ,nêihn yuT . uq t k b gnôc ,m i m hc naig i ht ,n ih c ht c hc t naig i ht
 17. 32 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK .SCHT hnis c h a c p t c h uq t k áig hná uq u ih oac gnân páhp n ib t ux .7 .yan n ih gn rt àhn hnis c h a c p t c h uq t k áig hná v u c uêy các n ih c ht c iv gn rt c ht áig hná .6 .SCHT hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik i v i u c uêy các hcít nâhP .5 .t ib c n b àm gn rt àhn n it c ht gnort hnis c h a c p t c h uq t k áig hná a c gn n c hc các n ih c ht c iv téx n hN .4 .áig hná a c gn n c hc gn t ohc hnim gn hc ht c oh hnim các ar a ?ìg àl p t c h uq t k áig hná a c gn n c hc cáC .3 .hcít nâhp ã òrt iav ohc hnim gn hc n it c ht gn b oh hnim ,p t c h uq t k áig hná a c òrt iav hcít nâhP .2 .SCHT gn rt p t c h uq t k áig hná ,art m ik n it c ht gnort yàn gn rt c gn hn oh hnim ,p t c h uq t k gn l o a c gn rt c các ar hC .p t c h uq t k gn l o ,áig hná ,art m ik : v n b a c u ih hcác yàb hnìrT .1 1 GNUD I N ÁIG HNÁ P T IÀB .III .áig hná íhc uêit àv n uhc uêit các iahk gnôc gnas íhc uêit ,n uhc uêit ník ig c iv t n yuhc áig hná ,art m iK — .p t c h gnort n h c c hcít nêiv hnis púig ,y d gn ig m i i ht các gnort p h ùhp hn t yuq gn hn óc nêiv gn ig ohc púig m hn y d gn ig hnìrt áuq gnort c t nêil hnàh n it c gnúhC .c h y d hnìrt áuq a c p h hcít n hp b t m àl gnas c h y d hnìrt áuq i v p l c gn t oh t m àl hn áig hná téx mex t n yuhC — .uahn cáhk ht hc các t áig hná àv áig hná t c h i gn ,gn d a nit gnôht u ihn nêrt a d áig hná gnas nit gnôht tí nêrt a d áig hná T — .móhn c iv màl ,yud t gn n k n hn m n hn ,c ht n ik gn d n v gn n k áig hná ,n ul p l ,uâs u ih gn n
 18. 32 SCHT ELUDOM | 42 tás nauQ nauq hcáhk m ihgn c rt iàb màL n ul t gn d t iv iàb màL hc n H mi u m in iáhK áig hná ,art m ik hc n h àv m i u ,m in iáhK páhp gn hP :uas g n b hnàht nàoh c iv auq y d gn ig n b àm c h nôm gnort gn d s c gn ht páhp gn hp gn t a c hc n h àv m i u gn hn ar hc àv m in iáhk uêN * .SCHT gn rt hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik páhp gn hp gn t a c hc n h àv m i u hn cáX :1 gn t oH GN T OH CÁC .II .yan n ih áig hná ,art m ik i m i gn h ux i v p h ùhp áig hná ,art m ik hnìrt áuq n ih c hT — . ht c c h nôm i v p h ùhp hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik áig hná ,art m ik páhp gn hp các c gn d n V — .SCHT hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik páhp gn hp các t c ôM — UÊIT C M .I HNIS C H A C P T C H UQ T K ÁIG HNÁ ,ART M IK PÁHP GN HP CÁC 2 g nud i ộN
 19. 52 | HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK pá n V tás nauQ nauq hcáhk m ihgn c rt iàb màL n ul t gn d t iv iàb màL ?oàn p h gn rt ig oab nêyux gnort àv gn d s hcí c M gnôhK ihk tÍ gn hT áig hná ,art m ik páhp gn hP gn d s c M :uas gn b hnàht nàoh yãh ,y d gn ig gna ) hc( hna àm c h nôm p t c h uq t k áig hná ,art m ik n it c ht T * pá n V
 20. 32 SCHT ELUDOM | 62 .gnud i n ohc y n id i óhk àl c t ,áig hná n c c ht n ik gn l v ht gn t u m t m p c gnuc óhk ó od ,i h uâc tí gn l s óc gn ht n ul t iàb gn d i v t iv art m ik iàb t M — hc n H )c .n ht n c b n uhc naig i ht i h iò n v yah n ul t uâc c óc ,nêihn yuT .nauq hcáhk m ihgn c rt uâc i ol các i v os n h naig i ht tí t m àv b n uhc d gn ht n ul t uâc gn d i v art m ik iàB — .uên ã c l gn n gn hn c hnim gn hc àl art m ik iàb a c hníhc hcí c m gn r t ib gn c hnis c h àv n ih ht hnis c h ohc c rt b n uhc n c nêiv oáig ,nêihn yuT .i m gn t ý gn hn ar a ,náhp êhp gn n hk ,n ik d p x p s ,n ul yus gn n hk l c b hnis c h n ik u i o t ht óc n ht n c hcác t m n os c ihk n ul t gn d i h uâC — .a hgn ý óc ht hn hc t m hnàht i l l gnêir n ik s các p h t k c oh hnìrt yuq các hcíht i ig i hp u c uêy ,p t c hp nit gnôht t b m n gn n hk ,uâs u ih c m áig hná uq u ih óc t r páhp gn hp àl n ul t gn d t iv art m iK — .áig hná ,p h gn t ,u ih c m t t áig hná àv gn l o ht óc ,t iht n c uêit c m các c gn l o gn n hk óc n ul t gn d t iv art m ik iàB — m i u )b .gn r m i l rt s óc n ul t uâc óc iàb n h i h uâc u ihn óc gn ht yàn uâc i ol i v art m ik iàB .i l rt uâc a c gn hc c iàd c t ib i l rt i gn õr uên c i h uâc iv m hp ,t it ihc t n id c i h uâc cáC :n h i ig óc i l rt n ul t uâC )2( ;c ht n ik àv gn t t t u ib od t hnis c h ,táuq iáhk àv gn r iv m hp óc uâc i ol àL :gn r m i l rt s óc uâC )1( :gn d iah n ih ht i l rt uâC .ar t n v các i l rt i gn t od t s t m péhp ohc ,uâc i m i l rt naig i ht u ihn óc i hp n c àv i l rt uâc u ihn t iv i hp i h uâc i m ,i h uâc tí óc gn ht n ul t gn d t iv art m ik iàb t M . ht c c v hn l t m c t nâhn ác àm c m gn l o n ul t gn d t iv art m ik iàb gnùd páhp gn hp àl n ul t gn d t iv art m iK m in iáhK )a n ul t gn d t iv art m ik páhp gn hP .1 i h n hp nit gnôhT .t iv ã gnud i n gn hn n iht nàoh t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n gn hn u ihc i yãh n B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2