Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm - Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
459
lượt xem
76
download

Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm - Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm giúp người học hiểu được thế nào là kế hoạch công tác chủ nhiệm, sự cần thiết khi làm công tác chủ nhiệm phải lập kế hoạch, nội dung và các yêu cầu của một bản kế hoạch công tác chủ nhiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm - Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền

 1. MÖIHN ñHC C¸T GN¤C HC¹OH ÕK PËL 13 SCHT ELUDOM NỀYURT ẾHT ÀH – GNÙH TỆIV NỄYUGN
 2. 13 SCHT ELUDOM | 8 .” hn gn rt u iH“ àl NC VG ohc m ihn hcárt oaig gn ht gn rt u iH ,)t ib c p h gn rt rt( c h p l gn t gnort )SH( hnis c h gn t gn v m n ,íl n uq ht gnôhk gn rt u iH g nôh t ổ hp gn ờưrt ở cọh pớl tộm h ni s cọh nệid nàot íl nảu q g nởưr t uệi H o hc nệi d i ạđ i ờưgn àl pớl mệi hn ủh c nêiv oáiG .1 NẢB ƠC NIT GNÔHT PỚL MỆIHN ỦHC NÊ IV OÁIG AỦC ÒRT I AV ,Í RT Ị V UỂI H MÌT 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .hc oh k oeht n ih c ht nôul àv hc oh k óc i hp n c m ihn hc cát gnôc màl c c ht n hN ỘĐ IÁHT ỀV .3 .hc oh k n ih c ht c iv a c uq t k àv n hk óhk ,gn uh hnìt các c oáb D — .m ihn hc cát gnôc hc oh k p l hnìrt yuq c n ih c hT — .m ihn hc cát gnôc hc oh k a c óc n c n ik u i ,u c uêy các c hn cáX — .m ihn hc cát gnôc hc oh k a c uêit c m c hn cáx àv t i V — GNĂN ĨK ỀV .2 .m ihn hc cát gnôc hc oh k n b t m a c u c uêy các àv gnud i N — .hc oh k p l i hp m ihn hc cát gnôc màl ihk t iht n c S — .m ihn hc cát gnôc hc oh k àl oàn ht c u ih c h i gN — CỨHT NẾIK ỀV .1 UÊI T CỤM .B .m ihn hc cát gnôc hc oh k p l t ib c h i gn ohc púig eludom p t c H .m ihn hc cát gnôc màl c l gn n các gnort gn rt nauq t r ,t iht n c c l gn n gn hn gnort t m àl m ihn hc cát gnôc hc oh k p L .n hc t )SCHT( s c c h gnurt )NC VG( m ihn hc nêiv oáig ohc nêyux gn ht gn d i b hnìrt gn hc gnort 13 eludom àl yâ NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .)yàn v m ihn nêuq NC VG tí gnôhk( gn d i b ,n yul nèr hc oh k óc gn n k ,p t c h t m i m v u y SH gn hn i t mât nauq i hp NC VG t ib c .p l a c gn t oh các gn d s i h ãx gn t oh , hgn n v ,oaht ht c d ht hn gn t oh t m các v u ihk gn n óc SH gn hn c i ol nâhp àv gn v m n n ih táhp i hP .c d oáig gnort p h i hp àv áoh ht ác gn cát hc oh k óc SH c o , iáht ,hcác nâhn m i c c i ol nâhP .c h nôm oeht SH gn d i b ,o hp hc oh k gn d yâx nôm các p t c h gn n hk , ut írt n irt táhp s ,p t c h c l gn n : hn n id nàot c d oáig uêit c m oeht p l a c SH i ol nâhp àv c hn cáx i hp NC VG .SH ht p t a c u y t m ,hn m t m gn hn hn cáx ,i ol nâhp áig hná + .)...hnìt hnít ,èb n b ,i h ãx h nauq ,c o ,c l c h ,hcíht s , ohk c s v( SH a c m i c gn hn i t mât nauq t ib c n C .)...íl mât v , t hnik ,áoh n v v( hn c aig a c m i c ,)p ihgn hgn , m ahc ,hnì aig hn c nàoh , hc a ,hnít i ig ,i ut ,nêt h( nâht nâhn v íhc uêit các c t t i v p l a c SH gn t a c m i c gn hn gn v m n ,uht p it n c NC VG t h c rT + ?oàn ht àl c d oáig gn t oh n id nàot íl n uQ — ...c c uêit gn h hn gn hn c a gn n gn ,i ig ,áhk hnàht mék ,u y t SH púig ht óc ...i ht p k ,cúl gnú c d oáig hc c t m ,nehk i l t m ihk u ihN .SH i v i íl mât ,n ht hnit ” àb“ hn hn cáx t i hp NC VG ...u ihk gn n óc SH , h SH ,naogn SH ,mék SH ,i ig SH gn d i b( SH c d oáig hnìrt áuq áoh ht ác m hn gn cát gn n k ,hc oh k p l gn n k ,SH m i c ”náo n hc“ gn n k ,gn rt àhn iàogn àv gnort gn t i các i v x gn ,p it oaig gn n k : hn c d oáig gn t oh c hc t gn n k t ol gnàh óc n c t ib c àv ... rt hníhc ,t ul páhp ,áoh n v v t ib u ih óc ,c h c d oáiG ,c h íl mâT v n b c c ht n ik gn hn óc ,c h p c ,c h p l uêit c m c hc m n i hp NC VG i h iò ,c d oáig n id nàot íl n uq gn n c hc n ih c ht .c d oáig uêit c m c t gn rt àhn iàogn àv gnort nauq hc ,nauq hcáhk n ik u i gn hn t h cáht iahk ,ó hc oh k n ih c ht SH t d n d gn rt c ht i v p h ùhp c d oáig hc oh k t m c hc v ,oáb d ar a i hp àl gn rt nauq u i àm ...c o àv c l c h v SH hnìrt ,hnì aig hn c nàoh ,hnít i ig ,cát i ut ,gn l s : hn s nâhn íl n uq àl hc gnôhk c h p l t m n id nàot íl n uQ —
 4. 13 SCHT ELUDOM | 01 hn nêihn t ,n iht nâht h nauq p l t iht n ik u i óc ,i h c óc i l )gn rt u iH c k( oàn VG t m óc gnôhk ,c h p l t m SH ht p t i v i oái g ôc yầht các àv g nởưrt uệiH iớv pớl các aữig ”i ốn uầc“ àl ,h nis cọh ểht pật aủc g náđ h níhc gnọv nệyug n ,i ợl nềyuq n ệid iạđ i ờưgn àl pớl mệi hn ủ hc nêiv oáiG .2 . uq u ih SH c d oáig ,íl n uq páhp i ig ,gn h hn các ar a gn rt àhn o hnãl ,íl n uq b nác púig ,SH c d oáig páhp i ig các t ux ,p l ht p t gnort nêiv hnàht gn t hn gn c m ihn hc p l v nit gnôht y hná n hp m ihn hcárt óc ,m hp s gn i H a c u m maht nêiv hnàht t m àl nòc NC VG i M — .SH i m a c àv p l ht p t a c gn hnàh hnìrt gn hc hnàht gn rt àhn a c o t oà hc oh k ,gn rt hc gn hn n ib gn n hk óc NC VG ,i ht gn .m ihn hc p l a c SH gn t àv ht p t i t gn rt àhn a c c d oáig hc oh k ,u c uêy c t t t n yurt m ihn hcárt óc NC VG ,m hp s àhn các ht p t ohc n id i i gn àl hcác t i V — .p l gn rt àhn a c hc oh k ,gn rt hc n ih c ht c hc t ,hcárt hp hnìm p l SH n id nàot c d oáig gn l t hc v m ihn hcárt u hc àv íl n uq SH m ahc àv gn rt àhn gn i h ,gn rt u iH t m yaht i gn àl ,m hp s gn i h àv m hp s ht p t a c nêiv hnàht àl NC VG — .gn gn t gn t oh c ht hnìh ,gnud i n gn hn hn cáx ,p l m ihn hc hc oh k c gn d yâx ht óc i m p l i m c d oáig ,c h y d gnud i n ,uêit c m gn v m n i hp NC VG ,y v ì V ...p ihgn gn h gn t oh ,p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh hnìrt gn hc àl t hn , ht c gn t oh gnud i n ,uêit c m óc c h p l i M .m ihn hc p l a c c d oáig ,c h y d gnud i n ,uêit c m gn v m N + .m ihn hc p l a c gn t oh gnud i n các n ih c ht hnì aig i v t k nêil àv SH c d oáig i v p h t k gn h gn hp óc NC VG púig SH hnì aig gn t m i c gn v m n ,u c nêihgn c i V ...gn rt àhn a c c d oáig gn t oh các i v i m ahc c b các a c iáht àv gn n hk ;...hnì aig các a c gn s i l ,t oh hnis các ,gn ht n yurt ,nêiv hnàht các a c mât nauq s ,SH m b a c áoh n v hnìrt ,p ihgn hgn , t hnik gn s i :m g oab SH hnì aig m i c gn v m N .SH hnì aig các a c m i c ,hn c aig gn v m N +
 5. 11 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .p l a c SH t m i m i l n yuq c v hnêb , v o b m ihn hcárt óc nòc p l ohc n id i àl hcác t i v NC VG .nôm b VG các i v àv gn rt àhn gnort c hc t các i v ,gn rt u iH i v hná n hp p l a c SH gn t a c gn v n yugn ,n ik ý p h p t i gn àl nòc p l NC VG .p l gnort SH i m a c cáig t hnít àv nào b nác ,p l b nác àl n uq t gn i nêrt a d hcárt hp hnìm p l iv m hp c uht x gn h nauq i m các àv gn t oh i m n id nàot art m ik ,n ihk u i ,c hc t ,t hn i g n g o hnãl i gn àl àv c d oáig i gn àl NC VG ,p l ht p t àv SH i v i .yan n ih hn gn rt nauq i l p l NC VG i gn a c òrt iav ,írt v ig oab a hc ,õr t r y ht ht óC . x gn ná gn hp các n hc a l ihk n hk óhk s i t n d ã ... hc n h nòc t ib u ih ,m ihgn hnik u iht i l gn hn hn gn hk t n um ,o t gnás ,gn gn n ,m c y hn hgn yus u ihn óc me cáC .c c uêit àv c c hcít t u y các i b gn cát b nôul SH ,p hn i h hn c i b gnort i b gn rt nauq gnùc ôv NC VG a c ”i n u c“ írt v yan yàgN .m ihn hc p l iàogn àv gnort ,gn rt àhn iàogn àv gnort h nauq các a c m l u ih gn hn ,”n uht uâm“ gn hn c hnárt ,c d oáig gn cát c hc t gnort oac uq u ih óc ,i ht p k t yuq i ig n ik u i ,i h c ar o t s ,SH ht p t àv gn rt u iH a ig ”i n u c iác“ nên o t ã NC VG i gn írt v a c aoht oaig hníT .SH ht p t a c n id i ,gn rt u iH a c n id i àl a v m hp s àhn t m àl a v NC VG ,hn gn hk n C .n irt táhp i h c óc p l ht p t ,SH ohc i h c o t ,íl óc hnìt óc ohc t yuq i ig páhp n ib mìt gn rt u iH oác oáb ,cáhk ôc y ht các i v nàb NC VG ìht gn pá i hp n c y ht gn v n yugn ,hná n hp gn hn u N — .)...i h ãx h nauq àv m ahc ,ôc y ht ,èb n b i v c iv gnôc ,p t c h v , h nauq gnort c m gn v gn hn óc ,c m c ht ,i h iò SH gn hn tí gnôhk( ot i ig c gnàd d s me các ...m ihgn hnik óc m hp s àhn t m a c m c gn s gn b ,m c hnìt gn b c hp t yuht ,hcíht i ig NC VG ìht SH a c íl p h gnôhk n ik ý gn hn i V — :ná gn hp iah oeht íl x SH a c nit gnôht gn hn c t t p ht uht ó n ik u i gn hn gn d n t n c p l NC VG ...oahk táhk ,gn v n yugn gn hn l c b ,c m c ht n ohk n b gn hn s aihc ,uêy nit SH c nôul ,n ht hnit a d hc àl ...èb n b ,me hna àl a v ,òrt y ht àl a v h nauq i m c gn d yâx ã i gn u ihn ,NC VG a c ht u i V .p l NC VG
 6. 13 SCHT ELUDOM | 21 ,m ihn hcárt óc i hp hn cáx t n c NCVG ,gnôht hp SH c d oáig gn rt iôm i v i ,nêihn yuT .NC VG a c hc gnôhk ,i h ãx nàot a c ,i gn i m c t t a c m ihn hcárt àl hn m hnàl c d oáig gn rt iôm t m gn d yâx c i V . rt h ht c d oáig hnìrt áuq n c c uêit gn h hn gn hn a i t hc n h ,c c hcít t u y gn hn yuh táhp m hn p t t h nauq p l t iht ,hn m hnàl c d oáig gn rt iôm gn d yâx gn l c l các t k nêil p h i hp s c hc t àv hc oh k nêl ,c ht hnìh ,páhp n ib các ,gnud i n hn cáx ,gn rt c ht u c nêihgn nêit u m ihn hcárt óc i gn àl i hp NC VG .c d oáig gnort m ihn hcárt c ht ý oac gnân i hp c t nâd àv rt h ht i v m ihn hcárt óc i gn gn hn ,i ut n l h ht các n c gn c y hn c i b hníhC .yan yàgn hn ...i l n yuq àv m ihn hcárt a ig ,n ht hnit àv t hc t v rt áig a ig ,cá àv n iht a ig ,c c uêit àv c c hcít a ig ,u x iác àv t t iác a ig n hc a l s gnort gn s i hp àv gn s c rt h ht ig oab a hC .yan n ih hn p t c hp c ht hcáht ,n hk óhk gn hn p g at gnúhc ig oab a hc gnoS .IXX k ht a c u nêin p ht gn hn c n t a c gnuhc p ihgn s oàv hn gnôhk póg gnó gn hn óc ã ìv oàh t c d oáiG hnàgN .”hnim n v , hc nâd ,gn b gnôc i h ãx ,hn m c n ,uàig nâD“ àl ó ,c ht n ih hnàht rt gna àv ã gn a c ,c t nâd a c gn t íl ,hniM íhC H hc t hC a c c m gn hn ;u id ìk ,i v uq hnàht gn hn óc ã c n t i m i p ihgn S .n id nàot c d oáig uêit c m n ih c ht hnì aig àv i h ãx c d oáig gn l c l các t k nêil ,p h i hp ,c hc t àl ó ,yan n ih hn n gn n hcárt gn rt t m )gnôht hp gn rt àl t hn( p l NC VG i gn iav nêrt t i l c t nâd a c c d oáig s hc l gnort ig oab a hC cụd oái g uêi t cụ m n ệih cựh t h nì rt áuq g nor t gnợưl cựl các tếk nêi l ,pợh iốh p cứhc ổt i ờưgn àl ,iộh ãx cứhc ổt các àv hn ìđ aig iớv g nờưr t àh n aữi g ”i ốn uầc“ àl pớl mệih n ủhc nêiv oáiG .3 .p l m ihn hc cát gnôc n ih c ht hnìrt áuq gnort SH ht p t ohc n id i i l cáhk t m ,m hp s gn i H ohc n id i t m t m :aíhp iah n id i i gn àl NC VG ,cáhk hcác ióN .SH ht p t i v nôm b VG các a ig ,gn rt àhn gnort c hc t các a ig ,)u ih máig naB( gn rt u iH a ig i n u c àl NC VG ,y v hN
 7. 31 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .gnôht hp gn rt t m c h p l t m SH n id nàot íl n uq gn rt u iH ohc n id i i gn àl NC VG òrt iav ,írt v õr màl yãH .1 PẬT CỌH ỤV MỆIHN .i h ãx — SH hnì aig — gn rt àhn a ig u ihc a nit gnôht h nêil i m p l o t i ht gn , uq u ih p h i hp ,íl n uq páhp i ig óc gn rt àhn o hnãl púig gn rt àhn i v i l rt SH v i h ãx n ul d các ,SH hnì aig ,SH t i h n hp nit gnôht các n hn p it i gn àl gn c i ht gn ,SH m ahc ,hnì aig i v n gn rt àhn a c c d oáig u c uêy gn hn iahk n irt i gn àl gn c NC VG . uq u ih SH c d oáig ,m ihn hc p l a c c d oáig uêit c m n ih c ht m hn nauq nêil óc i h ãx gn l c l các i v p h i hp c hc t i hp a v SH c d oáig ,n irt táhp uêit c m ,gn h hn gn hn ar a a v NC VG .gn rt àhn iàogn i h ãx c hc t các i v h nêil íl n uq nâhn páhp hcác t i m gn rt u iH a c v gn c ìv gn rt u iH a c púig , rt h s ht hnart ,gn d n t n c NC VG y v ìv ,n hk óhk tí gnôhk óc NC VG a c c d oáig t k nêil n ih c ht c i V .hnì aig àv i h ãx gn l c l các p h i hp ,c hc t c l gn n óc ,c d oáig uêit c m gn v m n NC VG ìv
 8. 13 SCHT ELUDOM | 41 .m ihn hc p l i cát gnôc ohc n v c i gn àl NC VG òrt iav ,írt v uêN .4 .c d oáig uêit c m n ih c ht hnìrt áuq gnort gn l c l các t k nêil ,p h i hp c hc t i gn àl ,i h ãx c hc t các àv hnì aig i v gn rt àhn a ig ”i n u c“ àl p l NC VG òrt iav ,írt v õr màl yãH .3 .oáig ôc y ht các àv gn rt u iH i v p l các a ig ”i n u c“ àl ,SH ht p t a c gná hníhc gn v n yugn ,i l n yuq n id i i gn àl p l NC VG òrt iav ,írt v uêN .2
 9. 51 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .)...íl mât v , t hnik ,áoh n v v( hn c aig V + .)p ihgn hgn , m ahc ,hnì aig hn c nàoh , hc a ,hnít i ig ,i ut ,nêt h( nâht nâhn V + :SH gn t a c m i c gn v m N — :m g ,c d oáig gn t oh n id nàot íl n uQ .b .c d oáig uêit c m i t t gn rt àhn iàogn àv gnort nauq hc ,nauq hcáhk n ik u i gn hn t h cáht iahK — .ó hc oh k n ih c ht SH n d t d gn rt c ht i v p h ùhp c d oáig hc oh k t m c hc v ,oáb d ar a — ...c o àv c l c h v SH hnìrt ,hnì aig hn c nàoh ,hnít i ig ,cát i ut ,gn l S : hn s nâhn v íl n uQ — :m g oab ,c h p l t m n id nàot íl n uQ .a N CVG aủc òr t iaV .2 .c h p l íl n uq gn rt u iH ohc n id i i gn àl NC VG nên c h p l íl n uq m ihn hcárt oaig gn rt u iH c NC VG .gnôht hp gn rt c h p l t m SH n id nàot íl n uq gn rt u iH ohc n id i i gn àl NC VG cọ h gn ờưrt gn ort N CVG aủc í r t ịV .1 IỒH NẢHP NIT GNÔHT .SCHT gn rt p l NC VG a c òrt iav n h t t n ih c ht n hn m i các hn cáx ,hnìm a c m ihn hc cát gnôc màl n it c ht i v h nêil yãh n B .5
 10. 13 SCHT ELUDOM | 61 .SH c d oáig hnìrt áuq áoh ht ác m hn gn cát gn n K + .hc oh k p l gn n k ,SH m i c ”náo n hc“ gn n K + .gn rt àhn iàogn àv gnort gn t i các i v x gn ,p it oaig gn n K + : hn c d oáig gn t oh c hc t gn n k t ol gnàh óc n c t ib c — ... rt hníhc ,t ul páhp ,áoh n v v t ib u ih óc ,c h c d oáiG ,c h íl mâT v n b c c ht n ik óC — .c h p c ,c h p l uêit c m c hc m n i hP — :NC VG i v i u c uêY .g . uq u ih SH c d oáig ,íl n uq páhp i ig ,gn h hn các ar a gn rt àhn o hnãl ,íl n uq b nác púig ,SH c d oáig páhp i ig các t ux ,m ihn hc p l v nit gnôht y hná n hp m ihn hcárt óc ,m hp s gn i H a c u m maht nêiv hnàht t m àL .e .SH i m a c àv p l ht p t a c gn hnàh hnìrt gn hc hnàht gn rt àhn a c o t oà hc oh k ,gn rt hc gn hn n ib ;m ihn hc p l a c SH gn t àv ht p t i t gn rt àhn a c c d oáig hc oh k ,u c uêy c t t t n yurt m ihn hcárt óc NC VG .d .SH m ahc àv gn rt àhn gn i h ,gn rt u iH t m yaht i gn àl ,m hp s gn i h àv m hp s ht p t a c nêiv hnàht àl NC VG .c .gn rt àhn a c c d oáig gn t oh các i v i m ahc c b các a c iáht àv gn n hk ,áoh n v hnìrt ,p ihgn hgn , t hnik gn s i + :SH hnì aig các a c m i c ,hn c aig gn v m N — .gn d i b ,n yul nèr hc oh k óc gn n k ,p t c h t m i m v u y SH gn hn i t mât nauQ + .c d oáig gnort p h i hp àv áoh ht ác gn cát hc oh k óc ,SH c o , iáht ,hcác nâhn m i c c i ol nâhP + .c h nôm oeht SH gn d i b ,o hp hc oh k gn d yâx nôm các p t c h gn n hk , ut írt n irt táhp s ,p t c h c l gn n : hn n id nàot c d oáig uêit c m oeht i ol nâhP + :SH ht p t a c u y t m ,hn m t m gn hn hn cáx ,i ol nâhp áig hná — .)...hnìt hnít ,èb n b ,i h ãx h nauq ,c o ,c l c h ,hcíht s , ohk c s v( SH nâht n b V +
 11. 71 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .gn rt àhn i v i l rt SH v i h ãx n ul d các ,SH hnì aig ,SH t i h n hp nit gnôht các n hn p it i gn àl gn c i ht gn ,SH m ahc ,hnì aig i v n gn rt àhn a c c d oáig u c uêy gn hn iahk n irt i gn àL .c . rt h ht c d oáig hnìrt áuq n c c uêit gn h hn gn hn a i t hc n h ,c c hcít t u y gn hn yuh táhp m hn ,hn m hnàl c d oáig gn rt iôm gn d yâx gn l c l các t k nêil ,p h i hp s c hc t àv hc oh k nêl ,c ht hnìh ,páhp n ib các ,gnud i n hn cáx ,gn rt c ht u c nêihgn nêit u m ihn hcárt óc i gn àL .b .n id nàot SH c d oáig uêit c m n ih c ht hnì aig àv i h ãx c d oáig gn l c l các t k nêil ,p h i hp ,c hc t i gn àL .a i ộh ãx cứhc ổt các àv h nìđ ai g i ớv gnờưr t àh n aữig ”i ốn uầc“ ộđ cóg ở p ớl N CV G òr t iav ,í rt ịV .4 .hcárt hp hnìm p l iv m hp c uht x gn h nauq i m các àv gn t oh i m n id nàot art m ik ,n ihk u i ,c hc t ,t hn i g n g o hnãl i gn àl àv c d oáig àhn àl NC VG ,p l ht p t àv SH i v i .d . x gn ná gn hp các n hc a l ihk n hk óhk u ihn p g nên ... hc n h nòc t ib u ih ,m ihgn hnik u iht i l gn hn )SCHT SH àl t hn( hn gn hk t n um nôul SH i b gn rt nauq gnàc i l NC VG a c ”i n u c“ írt v yan yàgN .c d oáig gn cát c hc t gnort oac uq u ih óc ,i ht p k t yuq i ig n ik u i ,i h c ar o t s ,SH ht p t àv gn rt u iH a ig ”i n u c iác“ nên o t ã NC VG i gn írt v a c aoht oaig hníT .c .t yuq i ig páhp n ib mìt gn rt u iH oác oáb àv cáhk ôc y ht các i v nàb NC VG ìht gn pá i hp n c y ht gn v n yugn ,hná n hp gn hn u N — ...m ihgn hnik óc m hp s àhn t m a c m c gn s gn b ,m c hnìt gn b c hp t yuht ,hcíht i ig NC VG ìht SH a c íl p h gnôhk n ik ý gn hn i V — .p l a c SH t m i m v gná hníhc i l n yuq c v hnêb , v o b m ihn hcárt óc nòc p l ohc n id i àl hcác t i v NC VG .b .nôm b VG các i v àv gn rt àhn gnort c hc t các i v ,gn rt u iH i v hná n hp p l a c SH gn t a c gn v n yugn ,n ik ý p h p t i gn àl p l NC VG .a oái g ôc yầht các àv g nởưrt uệiH iớv pớl các aữi g ”iốn uầc“ àl ,S H ểht pật aủc gn áđ hn íhc gnọv nệyugn ,iợl nềyu q nệi d i ạđ i ờưgn àl ộđ có g ở pớ l N CVG òr t iav ,í rt ịV .3
 12. 13 SCHT ELUDOM | 81 ?t yuq i ig ar gn m ihn hcárt u hc i gn àl s ia ,gn rt gnort cáhk p l SH i v m hc av n n d n uht uâm óc m ihn hc n b p l SH p h gn rt gnorT .2 ?p l NC VG a c òrt iav ,írt v v ìg c ht n hn mêht óc n b ,i h n hp nit gnôht u c nêihgN .1 ÁIG HNÁĐ ỰT IỎH UÂC .oac uq u ih i l me s p l a c hc oh k gnort c d oáig gn t oh các i v p h t k i ht gn ,c hc t gn t a c hcí c m , hc nôt oeht gn t oh các c hc t àv hc oh k p l c iv v yàn gn i ohc n v T — .SCHT gn rt m ihn hc p l a c i ihc hnàh p hc naB ohc n v c i gn àL — mệih n ủhc pớl ở iộĐ cát gnôc ohc nấv ốc iờưgn àl ộđ cóg ở N CVG òrt iav ,írt ịV .5
 13. 91 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL ,hc oh k óc gnôhK . uq u ih óc SH àv NC VG a c gn g c s ,ar ã uêit c m các c t íl p h n c p it hcác gn hn ar hc v àl hc oh k p L . ht c hcác t m gn rt àhn a c c d oáig uêit c m các n ih c ht àv k t iht c iv oàv c d oáig n ul íl àv t ul yuq gn hn ,c h m n v m ihn các ,gn a c c d oáig i l gn ,m i nauq áoh ht c s n ih ht p l m ihn hc hc oh K .)n ut ,gnáht ,ìk c h ,c h m n( naig i ht oeht àv )...t ux n s gn oal ,c d oáig ,c h y d( gn t oh các oeht gn rt àhn a c v m ihn oeht hn cáx c NC VG a c hc oh K . ht c c h p l t m iv m hp gnort n ih c ht c ,m ihn hc p l i hk a c ,gn rt àhn a c ht c v m ihn àv n it c ht hnìh hnìt nêrt a d c cáhk t m ,nêrt p c íl n uq nauq c a c hc oh k áoh t it ihc àv ht c s àl t m t m NC VG a c hc oh K .hc oh k u ihn óc gnôht hp gn rt àhn gnorT .gn rt àhn a c m i c i v p h ùhp , ht c n ik u i gn hn gnort n ih c ht àv gn d n v c ,c d oáig v c n àhN àv gn a c t yuq hgn , ht hc gn hn s c nêrt gn d yâx c NC VG a c gn hnàh hnìrt gn hc àl nòc hc oh K .hn cáx c ã c d oáig v m ihn n ih c ht m hn hn t hn n o iaig t m ohc c rt gn d yâx c páhp n ib gn hn gn ht h àv gnuhc uêit c m i b t hn gn ht ,uahn i v hc t hc h nauq óc uêit c m các p h p t àl m ihn hc hc oh k ,y v ì V ...uas gn t oh ohc s c màl c rt gn t oh ,uas m n ohc s c màl c rt c h m n ,uahn i v hc t hc nauq nêi l uêit c m các c t nêil gn ht h t m n ih ht ,c t nêil hnít àl gn rt nauq hnít c óc p l m ihn hc hc oh K mệi hn ủhc hcạoh ếk gn ựd yâx cệiv aủc aĩh gn Ý .1 NẢB ƠC NIT GNÔHT ỞS ƠC CỌH GNURT GNỜƯRT Ở MỆ IHN ỦHC NÊIV OÁIG CÁT GNÔC HCẠOH Ế K ,PỚL MỆIHN ỦHC HCẠOH ẾK PẬL PÁHP GNƠƯHP ÀV GNUD IỘN , AĨHGN Ý UỂI H MÌT 2 g nud i ộN
 14. 13 SCHT ELUDOM | 02 .NC VG i gn a c ut írt ,hn l n b n ih ht t t i h c àl ó ioc nêN .”u y non“ àl téx n hn gn rt àhn o hnãl b d y v hn màl ìv p l i ohc gn rt u iH nix nên gnôhk gnuhc nìhN .i hc t gnàv i v àv gn l ol áuq gn gn c VG ''y uq'' t n hp iàv óc c h p l íhc m ht ,mék u y SH u ihn óc p l t m m ihn hc màl u c uêy c ùD .p l n hn oaig àv gnôc nâhp gn rt u iH c ihk yagn ,u c b m ihn hc a c hc oh k oh cáhp i hp VG — . h a c uêit c m c t gn t oh các náo d àv k t iht ,uêit c m hn cáx ,nit gnôht íl x gn n hk hná n hp ,p l NC VG a c o t gnás s àl m ihn hc hc oh K — .gn rt n ht hcác t m áig hná các gnùc t ib u ih s ,uêit c m các s c nêrt hn t yuq các ar a àv i l gn c hn cáx ,hnàh n it gn n k àv c ht irt óc i hp i h iò p l m ihn hc hc oh k p L — .hn cáx uêit c m gn hn c t c l t v ,c l nâhn n ugn u i t cáht iahk àv gn d s c iv auq gnôht ial gn t gn t oh ohc i c b c rt k t iht àl u ih c p l m ihn hc hc oh k p L — ?oàn n ik u i gn hn gnort ó c iv màL + ?ó iác màl iA + ?màl oàn ihK + ?oàn ht hn màL + ?ìg iác màl i hP + :mex c rt hn t yuq àl p l m ihn hc hc oh k p L — p ớl mệi hn ủ hc hcạoh ếk p ậl páhp g nơưh p àv gn ud i ộN .2 .SH ht p t c d oáig àv íl n uq cát gnôc gnort n it ut ,nêihn u gn t u y c hnárt s p l NC VG n hc c hc ,yàn ht c i c b gn hn c gnud hnìH .ar uêit c m t hn yuq t hnìrt t m oeht ht c màl c iv àv i c b gn hn k t iht c iv n ,hc oh k p l c iv n mât nauq n c NC VG . v m ihn các hnàh n it hnìrt áuq táos m ik ht óc NCVG péhp ohc àv t hnik hcác t m uêit c m t gn n hk o t ,uêit c m các oàv gn rt úhc ,hn t b s t b m ig :hcí c m các óc m ihn hc hc oh k p L .p ht uq u ih ,nêihn t iáht gn rt s NCVG a c íl n uq gn t oh
 15. 12 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .t iht n c y ht u n gnúhc hn hc u i t ib gn c àv hc oh k oeht n ih c ht ,hc oh k gn d yâx t ib i gn gn hn àl i ig NC VG .ar ã c d oáig uêit c m gn hn t t n ih c ht m hn o t gnás ,t oh hnil hcác t m hc oh k n iht nàoh àv hn hc u i i ht p k uêit c m i v u ihc i ,c uht nit gnôht các oàv a d n c NC VG ,ó oD .i l me n it c ht a c gn n ib gn hn od hc n h gn hn i hk hnárt gnôhk gnos ,hn t hn n ik u i gn hn àv n it gn hn n hnít óc ,n ht n c hcác t m k t iht c ùd NC VG a c hc oh k ,y ht ohc n it c hT .hc oh k n ih c ht c iv áig hná àv art m ik páhp gn hp các hn cáX + .gn t oh các hnàh n it naig i ht àv m i a ,n it gn hp ,n ik u i gn hn hn cáX + .n ih c ht i hp v m ihn các hnàht uêit c m áoh ht C .c áig hná àv tás nauq ,c o ht óc ,cáx hníhc , ht c t ht uêit c m t iv u c uêy yàn n hP .c d oáig gn t oh các hnàh n it u c uêy ,hcí c m õr hn cáX + .)...SH hnìh hnìt ,n hk óhk ,i l n uht gn hn( p l a c ,gn rt àhn a c c h m n m i c ,gnàr õr ,n g n gn uên u c uêy yàn n hP .c h p l a c àv gn rt àhn a c hnìh hnìt t t móT + :uas u y hc gnud i n gn hn m g oab gn ht NC VG cát gnôc hc oh k n B — .m ihn hc hnìm p l i v i i m c h m n gnort n ih c ht s m ihn hc cát gnôc i m i c ht hcác v n ik d gn hn yat s gnort úhc ihG + .)nêl rt 7 p l SH i v i ( c rt c h m n t c d oáig gn l t hc oaig nàb n hn c nix c NC VG p G + ...,”y uq“ áuq c oh oèhgn áuq ,i ig áuq SH àl hn t ib c SH gn hn ohc gnêir u ih ík óc c oh nâhc hc g ,...C ,B ,A t ht oeht SH hcás hnad p L + .p l gnùc y d s cáhk VG các i v SH c d oáig àv c h y d u c uêy v s aihc ,p h i hp hc oh k hn gn c hnìm hníhc a c y d c l n ihc ohc b n uhc SH gn t a c hnì aig hn c nàoh gnùc p t c h uq t k u c nêihgN + .)5 p l( p c i uc m n VG a c téx n hn i l àl t ib c àv c h u iT p c c p t c h uq t k k u c nêihgn n c hc u c b NC VG ìht 6 p l SH i v i gnêiR .)9 ,8 ,7 p l i v i ( c rt c h m n a c NC VG t hcás s àv SH gn l t hc ,gn l s oaig nàb n hN + :uas c b các oeht m ihn hc hc oh k p l u c nêihgn ht óc VG —
 16. 13 SCHT ELUDOM | 22 c ,c d oáig v c n àhN àv gn a c t yuq hgN , ht hC gn hn s c nêrt gn d yâx c NC VG a c gn hnàh hnìrt gn hc àl nòc hc oh K — .hn cáx c ã c d oáig v m ihn n ih c ht m hn hn t hn n o iaig t m ohc c rt gn d yâx c páhp n ib gn hn gn ht h àv gnuhc uêit c m i b t hn gn ht ,uahn i v hc t hc h nauq óc uêit c m các p h p t àl p l m ihn hc hc oh K — pớl mệi hn ủhc hcạoh ếk gn ựd yâx cệiv aủc aĩh gn Ý .1 IỒH NẢHP NIT GNÔHT .p l m ihn hc cát gnôc hc oh k p l páhp gn hp àv gnud i n hcít nâhP .2 .p l m ihn hc cát gnôc hc oh k p l c iv a c a hgn ý yàb hnìrt yãH .1 PẬT CỌH ỤV MỆIHN
 17. 32 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .c rt c h m n a c NCVG t hcás s àv SH gn l t hc ,gn l s oaig nàb n hN — hc oh k p l c b cáC .c . h a c uêit c m c t gn t oh các náo d àv k t iht ,uêit c m hn cáx ,nit gnôht íl x gn n hk hná n hp ,p l NC VG a c o t gnás s àl m ihn hc hc oh K — .hn cáx uêit c m gn hn c t c l t v ,c l nâhn n ugn u i t cáht iahk àv gn d s c iv auq gnôht ial gn t gn t oh ohc i c b c rt k t iht àl u ih c m ihn hc hc oh k p L — ?oàn n ik u i gn hn gnort ó c iv màL ?ó iác màl iA ?màl oàn ihK ?oàn ht hn màL ?ìg iác màl i hP :c hn t yuq àl m ihn hc hc oh k p L — p l m ihn hc hc oh k p l páhp gn hp àv gnud i N .b .SH ht p t c d oáig àv íl n uq cát gnôc gnort n it ut ,nêihn u gn t u y gn hn c hnárt s p l NC VG n hc c hc ,yàn ht c i c b gn hn c gnud hnìH .ar ã uêit c m c t hn yuq c ã t hnìrt t m oeht ht c màl c iv àv i c b gn hn k t iht ,hc oh k p l c iv n mât nauq n c NC VG . v m ihn các hnàh n it hnìrt áuq táos m ik ht óc NC VG péhp ohc àv t hnik hcác t m uêit c m t gn n hk o t ,uêit c m các oàv gn rt úhc ,hn t b s t b m ig :hcí c m các óc m ihn hc hc oh k p L .p ht uq u ih ,nêihn t iáht gn rt s NC VG a c íl n uq gn t oh ,hc oh k óc gnôhK . uq u ih óc SH àv NC VG a c gn g c s ,ar ã uêit c m các c t íl p h n c p it hcác gn hn ar hc v àl hc oh k p L m in iáhK .a pớl mệi hn ủ hc cát gn ôc hcạoh ếk p ậL .2 . ht c c h p l t m iv m hp gnort n ih c ht c ,m ihn hc p l i hk a c ,gn rt àhn a c ht c v m ihn àv n it c ht hnìh hnìt nêrt a d c ón cáhk t m ,gn a c c d oáig i l gn ,m i nauq ,nêrt p c íl n uq nauq c a c hc oh k áoh t it ihc àv ht c s àl t m t m NC VG a c hc oh K — .gn rt àhn a c m i c i v p h ùhp , ht c n ik u i gn hn gnort n ih c ht àv gn d n v
 18. 13 SCHT ELUDOM | 42 .ar ã c d oáig uêit c m gn hn t t n ih c ht m hn o t gnás t oh hnil hcác t m hc oh k n iht nàoh àv hn hc u i i ht p k uêit c m i v u ihc i ,c uht nit gnôht các oàv a d n c NC VG ,ó oD .i l me n it c ht a c gn n ib gn hn od hc n h gn hn i hk hnárt gnôhk gnos ,hn t hn n ik u i gn hn àv n it gn hn n hnít óc ,n ht n c hcác t m k t iht c ùd NC VG a c hc oh k ,y ht ohc n it c hT hc oh k n iht nàoh àv hn hc u i .e )hn hc ui áig naig aig aig hcárt i hná i hT maht n ik maht hp n uT gnáhT gnoh t a s( téx i gN u i b i gN i gN úhc n hN n uhC cáC ihG art m iK gnôc nâhP naig i hT :uas hcác oeht gn t oh các p x p s ht óc NCVG ,c h m n gnort c d oáig gn t oh hc oh k các gn d yâX .hc oh k n ih c ht c iv áig hná àv art m ik páhp gn hp các hn cáX — .gn t oh các hnàh n it naig i ht àv m i a ,n it gn hp ,n ik u i gn hn hn cáX — .n ih c ht i hp v m ihn các hnàht uêit c m áoh ht C .c áig hná àv tás nauq ,c o ht óc ,cáx hníhc , ht c t ht uêit c m t iv u c uêy yàn n hP .c d oáig gn t oh các hnàh n it u c uêy ,hcí c m õr hn cáX — .c h p l a c àv gn rt àhn a c hnìh hnìt t t móT — m g oab gn ht NC VG cát gnôc hc oh k n B .d .m ihn hc p l ohc i m c h m n gnort n ih c ht s m ihn hc cát gnôc i m i c ht hcác v n ik d gn hn úhc ihG — .SH i ol nâhp ,SH hcás hnad p L — .SH gn t a c hnì aig hn c nàoh gnùc p t c h uq t k u c nêihgN —
 19. 52 | MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL .gn hp a a c n it c ht p h ùhp p l m ihn hc cát gnôc hc oh k p l c b các t ux yãH .2 .p l m ihn hc cát gnôc hc oh k p l a c a hgn ý gn hn mêht t ux yãh n b ,nêrt uên ã hn a hgn ý gn hn iàogN .1 ái g hn áđ ựt iỏh uâC
 20. 13 SCHT ELUDOM | 62 .p l m ihn hc cát gnôc ík t hn gn d i d SH a c n irt táhp hnìrt n it iõd oeht ,péhc ihg n C .hnìm a c SH gn t t hc n b u ih àv áig hná ,téx n hn gn hn c óc ó t ,uahn cáhk c ht hnìh u ihn gn b ó nit gnôht gn hn íl x ,hcít nâhp ,u c nêihgn hnìrt áuq ohc s c màl ,m ihn hc hnìm p l v n l nit gnôht gn l i hk t m c m l uht ht óc p l NC VG ,ó gn d a páhp n ib các hN .p h hcíht c d oáig páhp n ib óc àv hn c nàoh u ih hnyuh hp i v n yuhc òrt àv SH hnì aig m hT — .u ih mìt n c gnud i n gn hn v ...nôm b VG i v ,i ,nào ,p l b nác i v ,SH i v p it náig c oh p it c rt n yuhc òrt ,i oarT — .yàgn gn h ...i hc iuv , hgn n v ,oaht ht ,gn oal ,p t c h gn t oh các gnort c c uêit yah c c hcít n ih u ib gn hn tás nauQ — .)...t hc ht c d oáig ,gn oal ,m hp n s ,ík t hn , v hnart ,gn t oáb ,iht iàb ,art m ik iàb gn hn( SH a c gn t oh àv p t c h m hp n s các u c nêihgN — .)...nâhn ác a c áig hná ,téx n hn t ,m i m ik n b ,p l p h n b nêib ,m i s , b c h ,hnì aig hc l íl u y S( SH a c s h u c nêihgN — : hn ht C .hnìm p l SH gn t a c gn s n ik u i àv m i c ,hn c nàoh ,p l ht p t gnort u ih mìt i hp NC VG t h c rt ,y v n uM .p l ht p t gnort SH gn t a c hcác nâhn ,íl mât ,i ut a l m i c i v p h ùhp ht c páhp n ib các i v hc oh k n b t m gn d yâx i hp àm gn t u rt ,gnuhc gnuhc c d oáig hc oh k t m ar a ht gnôhk uq u ih óc hnìm a c m hp s gn t oh c hc t m hn m ihn hc cát gnôc hc oh k p l gnort gnôc hnàht n um NC VG i gN .óhp oaig gn rt àhn c m ihn hc SH c d oáig gn t oh các uq u ih óc c hc t m hn m ihn hc cát gnôc hc oh k p l ,p l NC VG a c mât gnurt v m ihn àl yâ mệi hn ủ hc pớl h ni s cọh gnợưt i ốđ g nừt aủc g nốs nệi k uềi đ àv mểiđ cặđ ,h nảc nàoh uểi h mì T .1 NẢB ƠC NIT GNÔHT MỆIHN ỦHC CÁT GNÔC HCẠOH ẾK PẬL 3 g nud i ộN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản