Module THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm - Nguyễn Viết Hùng, Hà Thế Truyền

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
329
lượt xem
55
download

Module THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm - Nguyễn Viết Hùng, Hà Thế Truyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm là một trong những năng lực cần thiết, quan trọng trong các năng lực làm công tác chủ nhiệm. Học tập "Module THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm" giúp người học hiểu được sự cần thiết phải tổ chức các hoạt động để thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THCS 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm - Nguyễn Viết Hùng, Hà Thế Truyền

 1. MÖIHN ñHC nªiv o¸ig añC gné® t¹OH 23 SCHT ELUDOM NỀYURT ẾHT ÀH – GNÙH TỆIV NỄYUGN
 2. 23 SCHT ELUDOM | 83 .hn m gn v s ht p t ìht gn v n b ,p t t h nauq i m gn hn hnàht hnìh ã ht p t ihk ; h nauq i m u ihn i v i gn p h p t t m àl ht p T ểh t pật g nor t ệh nauq i ốm c ác tốt pậl tếi ht nầC .1.1 pớ l ểht pật gnựd yâX .1 NẢB ƠC NIT GNÔHT MỆIHN ỦHC PỚL ỂHT PẬT GNỰD YÂX NẾĐ NAUQ NÊIL MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH CÁC UỂIH MÌT 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .m ihn hc p l gnort SH c d oáig n nauq nêil gn t oh các i uhc c t nêil n ih c ht c hc t àl t hc c ht m ihn hc cát gnôc màl c c ht n hn c h i gN ỘĐ IÁHT ỀV .3 .m ihn hc cát gnôc gnort gn t oh các c c hc t c h i gN GNĂN ĨK ỀV .2 .m ihn hc cát gnôc hc oh k n ih c ht gn t oh các c hc t i hp t iht n c s c u ih c h i gN CỨHT NẾIK ỀV .1 UÊI T CỤM .B .m ihn hc cát gnôc hc oh k n ih c ht gn t oh các c hc t t ib c h i gn ohc púig eludom p t c H .m ihn hc cát gnôc màl c l gn n các gnort gn rt nauq ,t iht n c c l gn n gn hn gnort t m àl m ihn hc VG a c gn t oH .p l m ihn hc cát gnôc hc oh k óc ihk uas ,n hc t SCHT VG c ht n ik i hk ,nêyux gn ht gn d i b hnìrt gn hc gnort 23 eludom àL NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 93 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH c ht ý me các ohc o t gn c i ht gn , t các a ig ,uahn i v SH các a ig n ht gn ht hnìb êhp cát gnôc hn m y : hc nâd gn rt iôm gn d yâX — .c h m n ,ìk c h ,n ut gn t auq u n hp n c SH gn gn hc õr gn h hn VG .u n hp gn h hc hc gnôhk ,n uhn m ht me các ohc màl áohk i ogn gn t oh các gnort ,t oh hnis ig các oàv n l u ihn p c c n c yàn n V .t m i m v n yul nèr àv gn d ut ,p t c h gnort u n hp m ihn hcárt óc i hp nên i l n yuq gn h c me các àl SCHT gn rt c h oàv c ã .SH gn t ohc gnàr õr gn t t ,c ht ý gn d yâx ,n iht nâht p t c h gn rt iôm gn d yâx n c VG — S CHT g nờưrt ở c ọh p ớl g nor t tốt ệh nauq iốm các gn ựd yâx páhp nệi b cáC .2.1 .ar ã uêit c m oeht gn h gnú n irt táhp ht p t ohc o b m , ht p t hn m c s nên o t c hc t h nauq i m hníhC .oac cáig t hcác t m ht nâut i hp SH c t T . ht p t a c t ul k ,gnud i n oeht nâhn ác các a c h nauq àl c hc t h nauQ — . v m ihn hnàht nàoh u i gn i m , hc t hc p h i hp c ht p t a c cát gnôc a hgn óc gn c p t t gn n c hc h nauQ .gnuhc hc oh k ,u c uêy các ht nâut àv uahn i v cát p h , h nêil i hp SH i m , v m ihn hnàht nàoh ;c iv gnôc t m gnôc nâhp c SH i m , ht p t gnorT . ht p t gnort nêiv hnàht các a c c iv gnôc m ihn hcárt h nauq àl gn n c hc h nauQ — .p l a c SH c d oáig hcí c m ohc v c hp gn d n t ý u l n c VG ,n l ot òrt iav óc iah ht móhn ìht m c hnìt h nauq gnorT .úht gn h ,gn h ux ,m c hnìt v uahn p h ùhp me các m g ,táhp t hnàht hnìh c ht hníhc gnôhk móhn àv ...i , t m g c ht hníhc móhn :móhn i ol iah óc gn ht ht p t gnorT . ht p t gn d yâx c iv i v i n l ot ìk c c a hgn ý óc nêiv hnàht các a ig t hn gn ht ,t k nào s ,p t t m c hnìt h nauQ .nêiv hnàht gn t c d oáig àv ht p t a c n irt táhp s y cúht c l gn hnàht o t ón àv p it oaig auq ,gn t oh gnort hnis y n yàn h nauq i m cáC .cáhk m c hnìt h nauq i m gn hn c àv gn d ut ,p t c h gnort uahn l hcíhk nêiv gn , rt gn t ,iá nâht ,t k nào èb n b h nauq àl m c hnìt h nauQ — . ht p t t ul k àv gn n c hc h nauq ,m c hnìt h nauq i m các t t p l t iht i hp , ht p t gn d yâx ,y v ì V
 4. 23 SCHT ELUDOM | 04 hn m hnàl n ul d gn d yâx páhp gn hP — nêiv gn ,hcíhk n yuhk páhp gn hP — i ig gn ig ,c hp t yuht páhp gn hP — : hn uahn ohc gnus b ,nex na ,uahn p it i n páhp gn hp u ihn gn d s ht óc NC VG ,n uq t p l ht p t n irt táhp àv gn d yâx ểht pật gn ựd yâx hnàh n ếit páh p gn ơưhP .4.1 .gn t oh uq t k áig hná t t ib ,n ihk u i ,c hc t gn n k các SH ohc hnàht hnìh àv c d oáig n hp póg s gn t oh các n uq t aig maht gnùc SH ht p T — .)i gn i m i v ,nâht n b i v ,c iv gnôc i v( m ihn hcárt n ht hnit ,cáig t c ht ý me các ohc c d oáig ó t àv SH ohc nit m in o t s SH gn t nit ,gn rt nôT — .hn m gn v p l ht p t gn d yâx gn t oh các gnort SH a c hn m ht ,gn n m it i m a i t yuh táhP — :c t nêyugn oeht ht p t c hc T pớ l ểht pật gnựd yâx c ắt nêyug N .3.1 .oèhgn SH các ohc p l uq t v y ig ,gnô aùm m oá hn t hc t v v púig ,áhk c h n b các àv c ht n hn v n hk óhk óc n b các a ig ,p l gnort SH các a ig n b ìv ,n b púig n ht hnit gn d i b ,c hc T .hn m gn v ,t k nào ht p t hnàht p l ht p t gn d yâx yat gnuhc ,ób n g s o t p l gnort m m m c hnìt gn s i gn d yâx ó auq p t c h gnort uahn púig t ib c ;m ua cúl ,n ht u iht ihk s aihc mât nauq , b n it gnùc uahn púig t ib SH :áoh n v p n gn d yâX — .c l n gnôhk nâhn ác gn hn c d oáig ht p t c l pá gnùd ,c màl a hc c iv gn hn c hp c hk páhp i ig gn hn mìt me các gnùc n ul o ht àv gn rt màl nêiv gn y l ,c iv gnú ,i gn gnú êhc ,nehk nêiv gn áig hná nêyux gn hT .me các a c gná hníhc gn v n yugn gn hn gn rt nôt , ht p t n ik ý gn rt nôt ehgn gn l t ib nôul y ht ,gnuhc ión gn it ar mìt i oart ,n ul o ht uahn gnùc :òrt àv y ht a ig n iht nâht h nauq i m p l t ihT .n uq t cát gnôc gnort n b c t r gnud i n àl yâ . b n it gnùc uahn púig
 5. 14 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH .SCHT SH ohc c o c d oáig c v hn l c uht v m ihn t m àl gn c yâ .cáhk SH các n ihk ias gn t ý gnam óhp t ,gn rt t ,óhp p l ,gn rt p l v m ihn oaig c SH ohc gnôhk ý úhC + .n hn gnôc NC VG àv u b SH od óhp t ,gn rt T + .mék ,u y n i ig ,áhk t hnìrt các SH óc ,óhp t ,gn rt t óc t gnorT + .c h m n gnort hn n àl t aihc S + .c h m n t m t us gnort p l íl n uq NC VG púig àl t aihC : t aihC — SH móhn àv t aihC * .gn rt àhn hg nêrt i gn nòc me các ihk yagn n hc u b hnìrt áuq gnort hc nâd àv hc t c ht ý c c ht n hn SH ohc o t VG àl gn rt nauq u i .óhp t ,gn rt t ,óhp p l ,gn rt p l n hc u b àv u iht i ig t SH ohc a v c rt c h m n a c p l b nác hcás hnad o hk maht a v ht óc VG ,9 àv 8 ,7 p l các i v i — .c ht hníhc u b ohc ht óc ìht uahn v mêht u ih VG àv SH gnáht iàv uaS .p l c hc t u yàgn gnort óhp t ,gn rt t ,óhp p l ,gn rt p l ) c gn t( gnohp gnux n ht hnit y l yah c m t àv u c nêihgn NC VG ,6 p l i v i — p t c h gn rt t ,gn rt p l C * p l c hc T .a ...t hp hcárt ,gn ht nehk ,au iht páhp gn hp ,gn g uên páhp gn hp ,n ul hnart ,i oht mà páhp gn hp hn uêit c m c t gn d s oél oéhk NCVG od t iht n c t r gn c cáhk páhp gn hp s t m àV gn t oh n v c páhp gn hP — c d oáig gn uh hnìt o t páhp gn hP — n yul n uh ,gn d i b páhp gn hP — p l gnort x gn c t yuq ,yuq i n gn d yâx páhp gn hP —
 6. 23 SCHT ELUDOM | 24 SH n ul d òd m hT — b n uhc c B .a nệi h c ựht cớ ưb c áC .5.1 .SH u ih mìt uq t k auq t iht n c u il s gn hN — .p l a c c h m n hc oh K — . t b nác ,p l b nác a c péhc ihg hcás s i ol cáC — .p l gnort SH nác t c b nác a c ht c v m ihn ,gn n c hc các hn yuq n B — .p l ht p t c hc t )hnìh ôm( s n B — n it gn hP .c .NC VG a c nêit u p l nêl ig gn hn ìg mék gnôhk gn rt nauq u i t m àl gn c gn t oh các a c u i hk c b SH ohc t t rt ,t ul k hnít hnàht hnìh c i V — .)úrt náb SH óc gn rt àhn i v i ( a rt hgn ig ,n ig hn yuQ — .p l gnort n b các a c i ig c h m ihgn hnik n ib hp hcác ,óhk t v oèhgn SH púig hcác hn p l ohc hnàd gnêir hn yuq gn hN — .gn rt àhn yuq i N — yuq i n n ib hP .b .p l nêl ig iàogn gn t oh móhn aihC • .mék SH gn hn gnân móhn aihC • .i ig SH gn d i b móhn aihC • :uas hn p l y d VG các i v s aihc ht óc NC VG àm móhn aihc hcác u ihn t r óC + .hn hc p it c rt hnàh u i i gn c oh VG od gn rt móhN + .SH a c p t c h gn n hk i v p h ùhp c h y d móhn aihC + .c h t it gn t oeht i yaht ht óc ,hn n s n c gnôhk ìht móhN .p l nêrt ig iàogn gn t oh c oh p l nêrt c h y d c iv v c hp àl móhn aihc , t aihc i v cáhK :móhn aihC *
 7. 34 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH .p l a c n uq t b nác gn i hn hc i ht m t c oh ,gnohp gnux n ht hnit nêiv gn c oh ,u c b u ih mìt ,òd m ht uq t k oàv c n c ht óc NC VG ,p c u p l i v i .gn gn t gn n c hc s nác các àv t ,p l b nác gn i gn ht h ,p l ht p t a c n uq t gn t oh hc c àv h nauq i m các ,p l c hc t u c c s v SH ohc u iht i iG .SH i m a c i l n yuq àv m ihn hcárt n p it c rt nauq nêil óc n uq t p l ht p t gn d yâx ,c hc t c iv a hgn ý àv u c uêy ,hcí c m uên NC VG n b c n yul n uh àv c hc t n o iaiG — :uas n o iaig iah n ih c ht c iahk n irt c b ,y v oD .c d oáig hnìrt áuq àl a v gn t oh t m àl a v n uq t p l gn d yâx ,c hc t c i V iahk n irt c B .b . púig SH s t m u c uêy ht óc NC VG .gn b nêrt c oh n l y ig nêrt õr ,ot k nên p l c hc tu c c v s gnêir ,nêrt uên ã hn n it gn hp các b n uhC + .gnàs n s c ht ý óc me các ohc b n uhc ...u c uêy ,gnud i n ,naig i ht v SH ohc oáb gnôhT + n hc u b hnàh n it naig i ht hc oh k hc V — ?n it nêit p l hnàht rt àv t t n uq t p l gn d yâx oàn ht màl s me ,gn rt p l àl u N + ?oas ì V ?nêrt v m ihn các n hn gn n hk óc oàn n b gn hn c s me ,me oehT + ?ìg v m ihn n hn ht óc me ,...p l a c hgn n v i aig maht ,p l ík ht ,p l a c oáb nab , hgn n v s nác ,c h nôm s nác ,óhp t ,gn rt t ,t hc t v — gn oal óhp p l , ht n v óhp p l ,gn rt p l : v m ihn các gnorT + ?oas ì V ?gnôhk ohc oaig p l v c hc t m n hn p hc gnàs n s óc mE + ?oas ì V ?gnôhk t t n uq t p l hnàht rt at p l n um óc mE + : hn i h uâc các i l rt SH u c uêy u ihp gnùd p h t k c oh p it c rt i oart g p g ,n yuhc òrt ht óc NC VG
 8. 23 SCHT ELUDOM | 44 iàb các a hc c h nôm s nác u c uêy : hn gn t oh các c hc t gn rt ig gn d s ,p l b nác ý i h gn hc gn rt p L .p l i hk ar c gnôhk àv cáhk p l các n gn h hn màl gnôhk t t rt t ul k nìg ig i hp n v p l ,t m gn v nôm b VG àm ó oàn od íl ì V : VG gn rt ig n uq T + ...nâhn ác àv t các au iht m i m hc c i ,m hp iv n b các hn c hn i ht p k gn rt t ,gn rt p L .iàb gn d yâx u ib táhp aig maht àv t t rt ig :p l nêrt c h ig các n uq T + ...nâhn ác àv t các au iht m i m hc C i ,m hp iv n b các hn c hn i ht p k gn rt t ,gn rt p L .iàb gn d yâx u ib táhp aig maht àv t t rt ig :p l nêrt c h ig các n uq T + .gn rt t a c iõd oeht s oàv ihg s uq t K .c h iàb gnort ...íl hn ,a hgn hn t m c uht : d í V .)hn hc gn rt t od móhn oeht( uahn n l art m ik t nêiv t các u c uêy gn rt T ...od íl ,u iht yah ,u c uêy oáig ôc y ht c màl iàb ,p t iàb các mex ,àhn iàb b n uhc art m ik ,nêiv t các gnurt p t gn rt T : ig u iàb yurt túhp 51 n uq T + :n uq t SH u c uêy t c ht gn t oh gn hN * .gn c nêihk àv t pá s hnárt ,p l ohc s c ht hc nâd íhk gnôhk u b o t ,n uq t p n n ,cáig t t ul k p n n các oàv gn h hn SH púig n v c òrt iav ig nôul NC VG .gn t oh các gnort hnìm a c v m ihn ,gn n c hc các n ih c ht , ht hc òrt iav c yuh táhp cáhk gn n c hc b nác các hn c hc t ,p l b nác gn i n ik u i i m o t i hp ,yàn n o iaig gnorT gn n k hnàht hnìh n yul nèr , t c ht gn t oh gnort m ihgn ht n o iaiG — .u n hp àv n ih c ht m ihn hcárt c hn cáx SH b nác gn i àv ht p t c h m n hc oh k gn d yâx ,n ul o ht p l ohc c hc T ... ht p t c rt gn ihk gn nôgn ,hcác gnohp ;gn t oh t m uq u ih óc n ih c ht ht p t n ihk u i ,íl n uq ,iõd oeht hcác ,péhc ihg s gn d s hcáC ?ìg màl gnáht gnàH ?ìg màl n ut gnàH ?ìg màl yàgn gnàH :me các ohc gn t oh páhp gn hp ,gnud i n gn d i b c hc T .SH gn t ohc ht c gn n c hc , v m ihn oaig NC VG ,p l gnort gn n c hc s nác c hc t àv p l b nác gn i c n hc a l ihk uaS
 9. 54 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH .) m ht n v óhp p L( hgn n v t oh hniS .6 c B — .NC VG a c òd n d ,téx n hN .5 c B — .SH a c n ik Ý .4 c B — .)gn rt p l( n ut gnort p l a c hníhc m i c hn àv u gn hn téx n hN .3 c B — .)gn rt t các( nêiv t a c n ut gnort au iht m i b gnôC .2 c B — .)n ih c ht àv hn péhc ihg s oàv màl n c u i gn hn ihg p l C( i ,nào hc oh k n ib hp gn rt i ihC .i hp c m hnìm n b àm m hp iv gn hn gn b nêl ihg p t c h óhp p l àv oaS SH )n hp 3 hnàht aihc c gn B( .1 c B — t oh hnis t it t hnìrT :uas hn gn ht p l a c t oh hnis t hnìrT .gn rt nauq t r àl SH ohc t oh hnis p n n t m gn d yâx ,y v ì V . ht p t t oh hnis c àv c l pá ot i ig c SH c t t i h c àl gn c i ht gn ,t oh hnis gn t oh hnàh u i gn n k n yul nèr n ik u i óc p l b nác ohc púig p d àl p l t oh hnis iG p ớl tạoh h ni s cứhc ổT .2 ...,SH i m i ol p x uq t k ,gn rt a c ,p l a c au iht u il s các p h gn t ,me các a c gn t oh các tás nauq ;gn rt nào b nác ,nôm b VG các n ik ý i h ,u ihp gn b SH n ik ý òd m ht : hn páhp gn hp các gn d s ht óc NC VG ,nác t c gn i a c c l gn n àv nít yu ,p l a c íl n uq t hnìrt v uq t k áig hná .me các ohc c ht n uht gn n k các hnàht hnìh àv n uq t gn n hk ,gn n m it gn hn c cáht iahk ht óc u yàn gn t oh hnìh i ol các gnorT .p l nêl ig iàogn gn t oh các àv ...nauq maht ,oaht ht ,i hc iuv ,gn oal gn t oh các gnort n uq T + .gnút gnúl me các àm p t c hp gn uh hnìt t yuq i ig SH púig t iht n c t ht ihk n ih t ux hc gn c àv n v c òrt iav ig hc NC VG .n uq t p l od nàot nàoh ht p t t oh hnis t it àl yâ :n ut gnàh p l ht p t t oh hnis t it n uq T + .oà n yâg gn t oh các hnárt n C ...i ,nào oáb c c hc t ,p l a c c iv gnôc các hn c hn n ib hp c oh ;p l ohc óhk
 10. 23 SCHT ELUDOM | 64 )gn N à , uH n yugN SCHT gn rt VG ,gnuD c gN m hP oehT( .gnôc hnàht n n d áohk aìhc àl hníhc i m ó àV .SH hcác nâhn gn rt nôt t ib ,aht v ,iá nâhn gnòl uàig i hp NC VG ,y v ì V .me các a c hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq n t t gnôhk gn h hn àv SH n h mât gnort n gn n n u d gn hn i l s VG a c m hp s c m n uhc u iht ,gnú gnôhk x gn iv hnàh ,ión i l gn hN .i l gn n t hp gn m àl n h gnàhn hn ôc y ht hcíht n v me các n hp a gn hn i l m hp b ùD .SH a c m c hnìt àv c ht n hn i t gn cát gnòl m t àv ión i l gn b me các c hp t yuht t ib i hp ,me các ohc gn ht gn c yâg gnôhk a v SH i v c hk mêihgn s n ih ht a V .me các i v cúx p it ihk oél oéhk ,t oh hnil i hp NC VG .hnìm i v i ôc y ht a c m c hnìt ar n hn d t r me các ;n hn m c c iv gnort t hnit t r me các gn hn t n non nòc ùd ,i gn noc àl VG a c gn cát gn t i .SH i v c l pá yâg gn c ôhk c gnôc àl hc nêrt páhp n ib gn hn c t t ìht gn ht uêy hnìt óc gnôhK .SH i v i m ihn hcárt àv gn ht hnìt àl nòc àm c h aohk màl hcác c gn d yâx àl hc n ig n gnôhk NC VG a c gnôc hnàht ,nêihn yuT .n h p t t nên rt òrt y ht h nauq i m àv ,SH íl n uq c iv gnort v t v VG púig nòc àm ,hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh SH gn t íl gn rt iôm t m ,cáig t hcác t m gn rt àhn a c gn t oh các aig maht àv p t c h n ht hnit óc ,t k nào SH ht p t t m ,t t n uq t p n n óc c h p l t m gn d yâx c iv gnort gn rt nauq t r òrt iav gnó hc gnôhk NC VG a c c h aohk c hc t hcáC .n b èb àv ôc y ht ,gn rt iám i v i c s uâs uêy hnìt óc ,gnás gnort àv t ôv n h mât óc ,c c hcít ,nit t i gn noc gn hn hnàht rt s me các ,y v hn gn rt iôm gnort hnàht gn rt àv t oh hnis c .iuv yàgn i m àl s c ht ã me các a c gn rt n yàgn i m àV .t iht nâht ,i g n g gnùc ôv nên rt òrt àv y ht , rt noc a c m l i l gn hn c t t gn l uas i l .CM màl t àv …t uht o ,aúm y hn ,hc k n id ,táh ac hn hnìm a c oá c c m t it gn hn n id hnìrt c s ht c , ht p t t oh hnis c nòc me các ,òd n d ,áig hná ,téx n hn ehgn c iv iàogn ,t oh hnis ig gnorT .NC VG óc n c gnôhk ,t oh hnis t it t m c hnàh u i t ht óc àl t hn ht gnáht t h c iv màl n c hc p l b nác ,y v hn t oh hnis t hnìrt i V
 11. 74 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH c h rt i ut túh uht i n hnàht rt s nêin hnaht nào ,yàn v m ihn c t yuq i iG .i h ãx àv gn rt àhn a c rt hníhc v m ihn các v c hp p l nêl ig iàogn gn t oh các c hc t ,SH àv VG a ig , ht p t các a ig ,nâhn ác các a ig p it oaig h nauq i m các àv t oh hnis ,p t c h p n n ,gn c k , t t rt gn v ig ,p t c h gn t oh t t n ih c ht nêiv nào nêiv gn ,c d oáig àl gn rt àhn gnort nêin hnaht nào a c v m ihN — .i h ãx a c t t nâd gnôc gn hn hnàht rt n yul nèr t ,u n hp ,gn d ut c c hcít ,p t c h gn n gnêis ,nâd gnôc t m a c t t iv hnàh àv iáht ,c ht ý óc ,c o ,gn t íl v SH ,nêin hnaht c d oáig gn n c hc óc gnôht hp gn rt gnort nêin hnahT nào c hc T .p l gnort nác t c n hp hnàht gn hn àl ,c o gn d ut ,p t c h gnort t t uq t k t n yul nèr hnìrt áuq óc SH gn hn túh uht m hn gn a c o hnãl s i d ,SH rt i ut a c rt hníhc c hc t t m àl hniM íhC H n s gn c nêin hnahT nào ,gnôht hp gn rt gnorT .p l gnort ht nào c ác a c gn t oh gn l t hc hn t yuq p l NC VG a c o t gnás hnít ,m ihn hcárt c ht ý gn r hnim gn hc ã gn c t c hT .gn t oh me các ohc t hn t t n ik u i o t àv c hc t páhp gn hp SH púig àl t hn gn rt nauq ;hc oh k n ih c ht c hc t ,cát gnôc hc oh k p l me các púig àl NC VG a c v m ihN ...i t oh hnis i d p l SH me các ohc c hc t ,i rt m c ,hc l ud ,nauq maht ,2/3 gn p l hnàht yàgn m in k ,3 gnáht 62 gn ht n yurt l yàgn m in k ,i m nêiv nào p n t k c hc t ,gnáht gn h nào ihc t oh hnis :m g oab nào ihc a c cát gnôc gnud i N — .i a c gn ht n yurt l yàgn các m in k ,i c ht ihgn p t ,oaht ht c d ht u iht , hgn n v t oh hnis ,i rt m c ,nauq maht c hc t , hc các oeht t oh hnis ,ìk gn ht i t oh hnis ,i m nêiv i p n t k :àl gn ht i ihc các a c cát gnôc gnud i N — .gn t oh me các ohc u m maht màl gn rt nào ht íB àv i hcárt hp gn T i v p h i hp gnùc p l NC VG , uq u ih óc gn t oh p l gnort ht nào các ,nêin hnaht nào ihC c oh nêin u iht i ihC óc c h p l i m mệihn ủhc pớl SH ểht pật gnựd yâx gnort ểht nàođ các iớv tốt pợh iốhP .3
 12. 23 SCHT ELUDOM | 84 . VG a c hn hc u i ,n d gn h s i d me các nâht n b hníhc a c c c hcít póg gnó àv hn hc u i s óc u n oht n t yuq i ig c SH ht p t gnort u l oaig , h nauq i m cáC .c d oáig t àv n hn p it ht hc àl a v ,c d oáig hnìrt áuq a c ht hc àl a v ht hcáhk àl a v SH ht p t àv SH .gn a c o hnãl s i d gn rt àhn gnort ar n id gn t oh gn rt iôm àv uêit c m v t hn gn ht hnít i b t iht n c àl nêin hnaht nào c hc t i v )n id i àl NC VG( n yuq hníhc a ig p h i hp s , ht ì V .nêin hnaht a c i h ãx gn s i àv íl hnis mât i v p h ùhp ohc gn t oh c hc t àv páhp gn hp n ih u ib hc uêit c m n ih c ht c iv gnort t ib cáhk S .nêin hnaht nào a c gn t oh uêit c m àl i ht gn gn c gn rt àhn a c c d oáig uêit c M : hc àl n yuq hníhc àv nêin hnahT nào a ig t hn gn ht hníT — . rt i ut a c màl hcác oeht ar t ã c d oáig uêit c m gnú i nào c hc t a c gn t oh ohc hn hc u i ,gn h hn hn nêin hnaht nào a c gn t oh các oàv aig maht púig ,póg gnó m ihn hcárt óc n v gnos ,nào a c b i n cát gnôc oàv p iht nac n yuq óc gnôhk yut NC VG ,n yuq hníhc o hnãl i gn àl hcác t i v , ht ì V .)nào ihc( s c các ,gn hp a i t gn gnurt t gnêir c hc t gn ht h àv l u i ,u c c ;nêrt p c hniM íhC H SCNT nào a c o hc s oeht nâut gn rt àhn gnort nào c hc T .áoh m c ,c d oáig ,c hp t yuht ,gn n v àl gn rt àhn gnort nào a c gn t oh c ht gn hp ;n uhc êhp nêrt p c c àv i h i ìk các gnort u b c p c các nào b nác ,n yugn t àl nêin hnaht nào a c gn t oh ,c hc t c t nêyugn ;SH nêin hnaht a c gnúhc n uq c hc t t m àl ó : hc n ih u ib gn rt àhn gnort nêin hnaht nào c hc t a c p l c hníT .gn rt àhn i v i gn t p l c hnít óc gnêir ión nào ihc a c ,gnuhc ión gn rt gnort nêin hnaht nào a c gn t oh ,gn rt àhn gnort m n c hc t t m àL — .gn rt àhn oàv i h ãx t p hn mâx i h c gn h hn gn hn hn gn c ht p t gnort n it m hc t n hp iàv t m a c u x iv hnàh àv neuq ióht gn hn ,c c uêit gn t n ih gn hn i l gn hc c hc t àl ,p l gnort nêiv hnàht các a c t m i m v c l gn n gn hn àv m c hnìt ,t hc ht , ut írt n irt táhp n hp póg ,hn m hnàl gn t oh các àv gn
 13. 94 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH . h nauq i m gn t a c gn d cát ,a hgn ý hcít nâhP ?oàn h nauq i m gn hn nêrt a d hnàht hnìh c ht p t ,SCHT gn rt c h p l gnorT .2.1 . ht p t gnort t t h nauq i m các p l t iht i hp t iht n c s õr màL .1.1 :yãh n b ,1 nit gnôht u c nêihgN .1 PẬT CỌH ỤV MỆIHN .hn m gn v SH ht p t t m gn d yâx c iv i v c hc t c ht hnìh àv páhp gn hp ,gnud i n hn cáx NC VG s c àl i ht gn ,c d oáig gn t oh a c t m các gnort òrt — y ht h nauq i m t t o b m ,p l gnort nêiv hnàht i m àv p l ht p t a c n irt táhp s ohc c l gn ar o t àl hníhc gn c SH a c n uq t c hc t các òrt iav hc gnú ,cúl gnú gn d s àv áig hná
 14. 23 SCHT ELUDOM | 05 .p l ht p t c hc t gnort gn d s n c NCVG páhp gn hp các yàb hnìrT .4.1 .p l ht p t c hc t c iv gnort c t nêyugn i m a c a hgn ý hcít nâhp , ht p t c hc t c t nêyugn các uên yãh n B .3.1
 15. 15 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH … gn rt móhn các c n hc àv p t c h móhn aihC 3 gn rt t các c n hc àv t aihC 2 gn rt p l c n hC 1 n ih c ht c b t iht n c ý u l cáC NCVG a c gn t oH TTS các àv gnud i N :uas gn b gnort gn rt ô oàv nit gnôht p it n i .5.1
 16. 23 SCHT ELUDOM | 25 .mệih n ủh c p ớl c ộuht nàođ i hc ,i ộđ i hc ợr t ỗh c ệiv g nor t ểht ụ c c ệiv g nôc c ác hn ịđ cáX .2.3 .p ớl nàođ i hc ,iộđ i hc aủ c c át gn ôc g nu d i ộn u êN .1.3 :yãh n ạb ,3 n it gn ôh t uức nêi hg N .3 ?gnôhk p l ht p t gn d yâx n hp póg púig óc ,gnôhk uq u ih óc y v hn p l t oh hnis t iT ?m ihn hc p l t oh hnis t it t m a c gnuhk o ht cáhp v ìg téx n hn óc n b ,2 ni t gn ôht uức nêi hgN .2
 17. 35 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH :uas ht c páhp n ib các gn b , ig gnú , y c h i neuq ióht SH ohc nèR — :ý úhc i hp p l NC VG ,t t p t c h p l ohc púig .SH a c t hn gn rt nauq gn t oh àl p t c H c h y d gn l t hc oac gnân m hn p t c h gn t oh các c hc T NẢB ƠC NIT GNÔHT CỌH YẠD GNỢƯL TẤHC OAC GNÂN MẰHN PẬT CỌH GNỘĐ TẠOH CÁC NỆIH CỰHT CỨHC ỔT OẠĐ ỈHC ỀV MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH UỂIH MÌT ÀV UỨC NÊIHGN 2 g nud i ộN .)mèk hní i ig úhc óc gnôhk c oh óc ht óc( gn gn t gn n c hc s nác các àv t ,p l b nác gn i gn ht h ,p l ht p t a c n uq t gn t oh hc c àv h nauq i m các n ih ht n c S .m ihn hc n b p l c hc t u c c s gn d yâX ÁIG HNÁĐ ỰT IỎH UÂC
 18. 23 SCHT ELUDOM | 45 .n it c ht oàv gn d n v t ib àv c ht irt gn v m n uahn púig ...p t c h m ihgn hnik i oart ,”n v ht b c l uâC“ ,”íl t V hcíht uêy i gn gn hN“ ,”c h náoT uêy mE“ áohk i ogn móhn các c hc t ,”n it gnùc n b iô “ p t c h móhn các c hc t p l b nác gn i o hnãl i hp NC VG i ht gn .t hn oac p t c h uq t k c t t t ,yah páhp n ib iòt mìt c c hcít ,n gnú p t c h iáht àv c gn c hn cáx ,hnìm a c p t c h v a hgn hn cáx me các púig hn m hnàl ht p t n ul d gn d yâx ,me các i v i p t c h u c uêy gn hn ar ,p l ht p t auq gnôht n c NC VG ,p l a c p t c h gn t oh uq t k oac gnân ...p t c h uq t k àv n ik u i ,p t c h páhp gn hp ,p t c h iáht àv c gn ,p t c h v a hgn v c ht ý ,c d oáig uêit c m n ih c ht ,c h y d gn l t hc oac gnân m hn mék u y ,i ig áhk SH i ol gn t púig gn d i b c iv c hc t hc oh k óc nôm b VG i v hc t hc p h i hp n c NC VG .p t c h uahn rt h c h gnùc n b iô ,móhn c h SH ohc c hc T + .i ig c h oèhgn SH gn hn t ib c ,t t p t c h páhp gn hp óc SH gn hn gn g uêN + .p l nêrt n ul o ht àv u il iàt gn d s àv péhc ihg ,hcás c páhp gn hp v i oart SH ohc c hc T + .yàgn gnort c h iàb các c rt b n uhc SH ohc c hc T + .c h ig các gnort n ik ý u ib táhp aig maht n l s i l ihg ,p l gnort t các a ig au iht c hc T + :uas páhp n ib các gn b p t c h aig maht c c hcít neuq ióht SH ohc nèR — .gn rt gnort p l các i v n ut c rt aig maht àv t các a ig au iht iõd oeht p l a c ” oaS“ i p l hnàhT + .iàd uâl ìrt yud àv t t c hc t c n c nên ohc ,n um c h i gn rt hnìt c hp c hk páhp n ib àl nòc ig u iàb yurT .i m c h yàgn ohc gnàs n s b n uhc ,hnahn p t nô uahn púig páhp n ib àl iàb nÔ .yàgn i m c h ig u ”iàb nÔ“ túhp 01 c hc T + .n ut u yàgn gn hn àl t ib c ,yàgn i m c h ig c rt túhp 01 p l i t nêyux gn ht t m óc NC VG +
 19. 55 | MỆIHN ỦHC NÊIV OÁIG AỦC GNỘĐ TẠOH ?p t c h aig maht c c hcít neuq ióht hnàht hnìh c iv gnort NC VG a c páhp n iB .2 ?c h p l n ihk SH ohc ìg neuq ióht gn hn ar o t n c NC VG .1 :õr màl yãh n b ,gn t oh a c nit gnôht u c nêihgN PẬT CỌH ỤV MỆIHN .p h ùhp gn cát páhp n ib n hc a l gnêir ión SH gn t a c ,gnuhc ión p l c a c ht c hnìh hnìt gn v m n ,u ih mìt ,u c nêihgn n c NC VG àl ar t n v ,y v ì V .p l NC VG a c u gnàh gn rt nauq v m ihn gn hn gnort t m àl p t c h uq t k oac gnân SH ohc p t c h gn t oh các hc oh k óc c hc t c iv ,i l móT .t t p t c h nêl n v me các ohc n ik u i o t hn ì ai g hgn c oh n hk óhk hn c nàoh óc SH gn hn púig p l c hc t NC VG ;c n t ohc iàt nâhn gn d i b — hnìm a c gn n hk t h yuh táhp me c ác púig ,i ig SH gn hn gn d i b hc oh k óc ; púig nâhn nêyugn õr t ib i hp NC VG ,mék SH i v i
 20. 23 SCHT ELUDOM | 65 ?nêrt uên páhp n ib các i v os cáhk/gn ig ìg óc ó páhp n ib cáC .m ihn hc n b p l c h y d gn l t hc oac gnân m hn p t c h gn t oh các c hc t c iv gnort gn d s ã m ihgn hnik iàv t m uên yãh n B ÁIG HNÁĐ ỰT IỎH UÂC ?c h y d gn l t hc oac gnân m hn p t c h gn t oh các c hc t àv SH a c cáig t p t c h y cúht c iv gnort oàn gn t i gn hn i v p h i hp n c NC VG .3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản