intTypePromotion=3

Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS - Từ Đức Văn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
512
lượt xem
51
download

Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS - Từ Đức Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS giúp giáo viên THCS cơ thể sử dụng thành thạo, hiệu quả phương pháp, kĩ thuật thu thập và xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS, từ đó có những tác động tích cực nhằm tạo ra một môi trường giáo dục thống nhất và hiệu quả cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS - Từ Đức Văn

 1. ës ¬c cä h gnurt c ôd o¸ ig gnê−rt i«m Ò v n it gn«ht Ýl öx ,pËht uht tËuht Ük µ v p¸hP GN¥¦HP 4 scHT ELUDOM NĂV CỨĐ ỪT
 2. 4 SCHT ELUDOM | 8 .u i t uq u ih c t SCHT hnis c h c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x àv p ht uht c iv gnort n hk óhk gn hn c hp c hk gn n K + .SCHT c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x ,p ht uht t uht k àv páhp gn hp các gn d s gn n k óC + :yan n ih SCHT p c c d oáig n it c ht gnort n v các t t t yuq i ig àv oeht p it eludom các u c nêihgn yàn eludom a c c ht irt gn d S :gn n K — .SCHT hnis c h c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x ,p ht uht t uht k àv páhp gn hp các c yàb hnìrT + .SCHT hnis c h a c n yul nèr ,p t c h c iv n c d oáig gn rt iôm a c gn h hn c m c áig hná + .SCHT hnis c h c d oáig gn rt iôm a c m i c các c uên nêiv c H + :c ht n iK — ểht ục u êi t c ụM .2 .hnis c h ohc uq u ih àv t hn gn ht c d oáig gn rt iôm t m ar o t m hn c c hcít gn cát gn hn óc ó t ,SCHT c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x àv p ht uht t uht k ,páhp gn hp các uq u ih ,o ht hnàht gn d s ht óc SCHT nêiv oáig púiG gnu hc u êi t c ụM .1 UÊI T CỤM .B .hnis c h c d oáig cát gnôc gnort ó u c uêy gn hn c gn pá ht óc SCHT gn rt các nêiv oáig púig m hn gn d yâx c 4 SCHT eludoM .c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x ,p ht uht t uht k ,páhp gn hp các gn d s gn n k óc àv t ib u ih gn hn óc n c nêiv oáig i gn i m i h iò t yuq nêit n ik u i ìht hnis c h ohc c o n yul nèr àv p t c h c iv n gn rt iôm t c c hcít gn cát gn hn c o t n um ,c d oáig hnìrt áuq gnorT .gnêir ión SCHT hnis c h ,gnuhc ión hnis c h ohc hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh c iv gnort gn rt nauq òrt iav óc c d oáig gn rt iôM NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .hnis c h ohc c d oáig gn rt iôm gn d yâx c iv gnort SCHT nêiv oáig i gn a c òrt iav ,a hgn ý õr u iH — .SCHT hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i c d oáig gn rt iôm a c òrt iav c hcít nâhP — .SCHT c d oáig gn rt iôm a c cúrt u c ,m in iáhk c yàb hnìrT — : s nêiv c h ,yàn gnud i n u c nêihgn ,p t c h ihk uaS UÊIT CỤM .1.1 S C C H GNURT C D OÁIG GN RT IÔM V TÁUQ IÁHK 1 g nud i ộN t it 3 SCHT hnis c h i v i c d 4 oáig gn rt iôm a c gn h hn c m áig hná t it 5 SCHT c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x t uht K 3 t it 5 SCHT c d oáig gn rt iôm u ih mìt páhp gn hP 2 t it 2 SCHT c d oáig gn rt iôm v táuq iáhK 1 naig i hT gnud i N TT GN UD I Ộ N .C .ial gn t gnort hn gn c yan n ih cát gnôc hnìrt áuq gnort nâht n b a c c d oáig n it c ht oàv c h ã c ht irt gn hn gn d n v mât t yuq àv gn v n yugn óC + .SCHT hnis c h ohc c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x ,p ht uht t uht k àv páhp gn hp các u ih mìt c iv a hgn ý v gnú áig hná àv c ht n hn óC + .o t gnás àv c c hcít ,p l c ,c h aohk hcác t m p t c h iáht óC + : iáhT —
 4. 4 SCHT ELUDOM | 01 :gn rt iôm m in iáhK • gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .SCHT hnis c h c d oáig gn rt iôm v m in iáhk ar túr ,hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i gn rt iôm a c òrt iav àv m in iáhk u ih c iv T — .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i gn rt iôm a c òrt iav ,gn rt iôm m in iáhk v hnahn n ul o hT — .gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c — ụv mệihN ởs ơc cọh gnurT cụd oáig gnờưrt iôm ,gnờưrt iôm mệin iáhK :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .3.1 .d àv c C )f b àv a C )e gn rt àhN )d hnì aiG )c áoh n V )b t hniK )a :SCHT hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s n m hn m àv p it c rt gn cát yâ uas oàn gn rt iôM :2 uâC .ias u c ,b ,a C )d . n iT )c .o hC )b .hn t yuQ )a :àl hcác nâhn n irt táhp s i v i gn rt iôm t u y a c òrt iav ión n um ”gn r ìht nè n g ,ne ìht c m n G“ ión uâC :1 uâC OÀV UẦĐ ART MỂIK .2.1
 5. 11 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .hn c nàoh ar o t gnás i l i gn noc c m t m gnort ,i gn noc ar o t gnás hn c nàoH :hn gn hk ã cáM .C ,y v ìv hníhC .nâhn ác a c gn rt iôm n ib i c n hp póg u l oaig ,gn t oh c l gn n ,gn h ux àv íhc ý ,m i nauq ,nit m in ,c ht ý àl ó ,c d oáig c hnìrt oàv n l n hp c uht ut hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq gnort gnôhk yah n hn p hc c óc ,oàn ht hn c c uêit yah c c hcít gn h hn c m óc óN .táhp t gn noc oeht àl u y hc ,u ihc c gn yah u ihc gnùc ht óc ,u x t r c oh t t t r ht óc ,p t c hp , m hn m gnùc ôv àl nâhn ác a c n irt táhp s i v i gn rt iôm a c gn cáT — .hnìm a c hcác nâhn n iht nàoh ,hn hc u i c b gn t ,i gn iàol i h ãx rt áig ,m ihgn hnik các c hn l m ihc nâhn ác àm gn rt iôm gnort u l oaig àv gn t oh auq gnôhT .nâhn ác a c n irt táhp gn h u ihc ,úht gn h ,u c uhn ,m c hnìt ,m i nauq ,hcí c m , c gn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq n m hn m gn cát ã ...c o c m n uhc ,áoh n v gn ht n yurt ,t ul páhp gn ht h , rt hníhc hc ht , t hnik n ik u i các i v i h ãx àv nêihn t gn rt iôM .nâhn ác a c n ht hnit ,t hc ht n irt táhp hnìrt áuq i v i n hk óhk c oh i l n uht p g ht óc ,hn t hn hn c nàoh ,gn rt iôm t m gnort gn s c ã ar hnis i m ihk t yagn ,i gn noc i M — :hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i gn rt iôm a c òrt ia V • .t ib c gn rt nauq a hgn ý óc ,úhp gnohp gnùc ôv h nauq i m các auq gnôht ,)...gn rt ,p l ht p t ,èb n b ,hnì aig óc ó gnort( i h ãx gn rt iôm ìht hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq gnorT ...ua m t t hn b hn c nàoh ,n hk óhk t hnik hn c nàoh d ív ,hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh gn h nên o t hn t hn naig gnôhk ,naig i ht t m gnort t il t yuq , m hn m ,p it c rt gn cát hn gn rt iôm ;n l gn rt iôm a c hnàht p h hn gn rt iôm t m àl c oh t u y t m àl u ih c hn c nàoH — ...áoh n v , rt hníhc , t hnik v n ik u i các àl i h ãx gn rt iôm àv ...iáht hnis ,c n ,t ,u h íhk m g nêihn t gn rt iôM .i h ãx gn rt iôm àv nêihn t gn rt iôm m g i gn noc hnauq oab gn rt iôM .i gn noc hcác nâhn àv gn s i n n l gn h hn u h n ih i h ãx àv nêihn t t u y các b nàot àl gn rt iôM —
 6. 4 SCHT ELUDOM | 21 .i h ãx gn rt iôm i t ión n um àl u y hc yàn c h p c hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i SCHT c d oáig gn rt iôm a c òrt iav i t ión ihK — .SCHT hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i t p it c rt gn h hn óc gnort nêb àv iàogn nêb t u y các ,hn c nàoh ,n ik u i các gn ht h àl SCHT c d oáig gn rt iôM — :uas hn SCHT c d oáig gn rt iôm u ih ht óc at ,gnuhc ión hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i gn rt iôm a c òrt iav àv m in iáhk u ih c iv T :SCHT c d oáig gn rt iôm m in iáhK • .”gn n n v c d oáiG“ t yuht a c m l ias m hp gn c gn rt iôm t u y òrt iav n hn hp c oh p ht h c iv ,i l c gN .n gnú áig hná s óc t u y các a ig cát gn t h nauq i m gnort hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq ,c d oáig hnìrt áuq t i hp ,ó oD .n ul c ht n hn v m l ias àl ó , ht hc a c o t gnás ,c ht ý òrt iav n hn hp àl gn rt iôm a c òrt iav áoh i t yut u n ,nêihn yuT .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq n gn rt nauq ,n l ot gn h hn óc gn rt iôm t u y hn gn hk ht óC .hnìm hníhc a c hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh ó auq ,hnìm a c hcí i l ,u c uhn v c hp ón o t i c ,hn hc u i m hn hn c nàoh ,gn rt iôm oàv gn cát nâhn ác a c c c hcít hnít àl iah hT + .nâhn ác i m a c hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq oàv hn c nàoh ,gn rt iôm a c gn cát t hc hnít àl t hn hT + : n va ct m iah n ý úhc n c gn rt iôm àv nâhn ác a ig i l auq gn cát s gnort ,y v hN .uahn cáhk gn h oeht n irt táhp h a c hcác nâhn gn hn ,hnì aig hn c nàoh ,gn rt iôm gnort gnuhc gn s gnùc i gn noc gn hn óc gn C — .”nùb iùm hnat iôh gn hc àm nùb n G“ : neoh h gnôhk n v hcác nâhn ,t hc m hp gn hn mék p ht hn c nàoh ,gn rt iôm t m gnort gn s i hp ihk óc i gn noc gn hn v ac i gn uâc óc ã gn c at a c gn c t ,oad aC .hnìm a c p t t hcác nâhn i n ib màl gn rt iôm a c u x gn cát gn hn i b gn b nàot nàoh gnôhk hc c d oáig c hnìrt àv i ut a l oeht ut ,c ht ý óc ht hc t m àl nôul nôul i gn noC
 7. 31 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP ión hnis c h c d oáig àv c h y d c iv i t p it náig gn h hn óc oáig nôt àv rt hníhc t hnik gn h hn , rt áig ,gn ht n yurt các i v ,i h ãX — .i h ãx ,gn gn c ,hnì aig i v i m ihn hcárt óc nâd gnôc t m hnàht rt c h i gn o t oà àv hc t c h i gn ohc púig gn rt àhN .me các ohc hcác nâhn a c c o t hc m hp các c d oáig i n àl ,gn ht h hcác t m o x k ,gn n k ,c ht n ik gn ht h hn l m ihc me các púig m hn c h y d gn t oh các c hc t i n àl gn rt àhn , ht C .SCHT hnis c h a c n yul nèr ,p t c h c iv n n l ot gn h hn óc iàogn nêb gn rt iôm t u y àl hn hnis c h c d oáig àv c ht n ik ht n yurt o b m àl pék hn m s i v gn rt àhN — .SCHT hnis c h a c iv hnàh ,c ht ý ,íl mât n irt táhp s i t n l t r gn h hn óc m ahc a c c d oáig páhp gn hp àv u m gn g s ,áoh n v hnìrt ,nêiv hnàht các a c m c hnìt h nauq i m ,hnì aig gn s p N .nêit u c d oáig àhn gn hn àl m ahc àv me các c d oáig àv gn d iôun ,ar hnis i n àl ó ,hnis c h a c nêit u gn s gn rt iôm àl hnì aiG — gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .n ul o ht gnud i n i l áoh cáx hníhC — .SCHT hnis c h hcác nâhn n irt táhp s i v i c d oáig gn rt iôm i ol các a c òrt iav v hnahn n ul o hT — .SCHT hnis c h a c n yul nèr àv p t c h c iv n m hn m gn h hn óc c d oáig gn rt iôm i ol các nêt k nêiv c h u c uêy i h uâc ar a VG — .gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c — ụv mệihN ởs ơc c ọh gn ur T hni s c ọh aủ c nệyul nèr ,pật cọh cệiv iớv iốđ cụd oáig gnờưrt iôm aủc òrt iaV :2 gnộđ tạoH …èb n b ,gn rt àhn ,móx gnàl ,gnàh h ,hnì aig : hn SCHT hnis c h hnauq oab p it c rt ,n l gn rt iôm a c n hp b t m àl :)ôm iv gn rt iôm( hn gn rt iôM + .t ux n s h nauq các , t hnik , rt hníhc : hn t u y các i b gn rt c c ,)ôm v gn rt iôm( n l gn rt iôM + : hn gn rt iôm àv n l gn rt iôm hnàht nâhp c i h ãx gn rt iôM
 8. 4 SCHT ELUDOM | 41 ?oàn ht hn uas gn uh hnìt t yuq i ig s ) hc( hna ,p l m ihn hc nêiv oáig i gn t m àl u N :2 uâC .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i gn rt iôm a c òrt iav v cáx hníhc u ih hcác óc ”gn r ìht nè n g ,ne ìht c m n G“ gn c t uâc a c ias ,gnú ý ar hC :1 uâC AR UẦĐ ART MỂIK .4.1 .i h ãx a c u c uêy gn hn oeht gn rt iôm gn d yâx àv o t i c c iv oàv aig maht c c hcít hnis c h ohc c hc t i hP .SCHT hnis c h a c n yul nèr ,p t c h c iv i v i c d oáig gn rt iôm a c òrt iav gnú áig hná i hP — .gn s c uc àv p t c h gnort p t t neuq ióht àv iv hnàh , iáht ,o x k ,gn n k ,c ht irt gn hn c hn l m ihc SCHT hnis c h i m àm ó hn ,hnis c h a c p it oaig àv gn t oh ohc n it gn hp p c gnuc , c gn ,hcí c m nên o t n hp póg gn rt iôm , ht C .SCHT hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i t gn rt nauq gn cát óc c d oáig gn rt iôm ,i l móT .gn s hnis ,p t c h hnìrt áuq gnort móhn gnort nêiv hnàht các n c c uêit c oh c c hcít gn h hn óc yàn èb n b móhn cáC .c ht hníhc gnôhk àv c ht hníhc èb n b móhn óc ó gnort ,SCHT hnis c h n ig gnàh ,yàgn gnàh gn h hn óc èb n b móhn cáC — .SCHT hnis c h c d oáig n it gn hp àl ;cát p h ,cát gn t ,u l oaig c me các gn rt iôm àl ht p t ioc , ht p t c d oáig gn rt ioc t r i n ih c d oáiG .u l oaig àv gn t oh ,gn s SCHT hnis c h ohc t t n ik u i o t ,t ul k óc ,gn t oh gnud i n ,hcí c m hc nôt óc ,oac hnìrt c hc t c t ib c gn gn c àl hcác t i v ht p T .me các hcác nâhn n irt táhp s n hn gnôhk gn h hn óc nêin hnahT nào hn SCHT hnis c h ht p t a c gn t oh c hc t páhp gn hp àv ht p T — .i h ãx ht nào ,nauq c ,c hc t các a c c ht hnìh u ihn gn b ,páhp gn hp óc ,gnud i n óc ,hcí gn h óc p it náig yah p it c rt gn cát p h t gn hn àl cáig t gn h hn gn hN .hnìm a c c d oáig t hnìrt ,úht gn h ,u c uhn oeht n hc a l t nâhn ác od p t c hp gnùc ôv i h ãx gn s i a c c c uêit àv c c hcít t u y các m g oab táhp t gn h hn gn hN .cáig t àv táhp t àl c ht hnìh iah auq gn ht SCHT hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq i t gn h hn óc i h ãx gn rt iôM .gnêir ión SCHT hnis c h ,gnuhc
 9. 51 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .óc i hp n c SCHT nêiv oáig i gn t m àm t ib nêyuhc àv n b c gn n k các nêt k yãh ) hc( hnA :2 uâC .nêrt ná pá 3 C )d gn rt àhn u ih máig naB )c nôm b y d gn ig nêiv oáiG )b p l m ihn hc nêiv oáiG )a :a c gn n c hc àl SCHT c d oáig gn rt iôm u ih mìt c iv ,) hc( hna oehT :1 uâC OÀV UẦĐ ART MỂIK .2.2 .o t gnás ,gn hc ,c c hcít p t c h iáht óC — .nâht n b a c c h y d ,c d oáig n it c ht àv gn t oh các c hc t u c nêihgn gnort gn uh hnìt các oàv SCHT c d oáig gn rt iôm u ih mìt páhp gn hp các gn d n v gn n k óC — .SCHT c d oáig gn rt iôm u ih mìt páhp gn hp các c yàb hnìrT — : s nêiv c h ,yàn gnud i n u c nêihgn ,p t c h ihk uaS UÊIT CỤM .1.2 S C C H GNURT C D OÁIG GN RT IÔM U IH MÌT PÁHP GN HP 2 g nud i ộN .cát gnôc ) hc( hna i n n it c ht i v h nêil àv t u y gn t ohc m hp s c h iàb gn hn ar túr yãh ) hc( hna ,hnis c h hcác nâhn n irt táhp s n èb n b móhn , ht nào c hc t các àv ht p t ,hnì aig ,gn rt àhn ,i h ãx t u y các a c gn h hn c iv T :3 uâC .n h t t c gn d ut àv p t c h nâuQ hniM púig m hn t hn gná oht t yuq i ig hcác ar mìt n ohk n b t r gna aoH ôc ,i t n iH .mâ i h hnì aig y ht gnôhk gn hn hnì aig g p g n um ý t m b ohc v gnam nâuQ hniM i g ht t iv n l u ihn ã p l m ihn hc nêiv oáig — aoH ôC .oáig ôc ,y ht i l iãc ,t it b ,c h n rt ,naogn gnôhk n ih u ib gn hn óc me gn rt ,nêyux gn ht àhn gn v nên náb nôub hgn màl m ahc óc hnis c h t m àl nâuQ hniM .i h ãx n n t i hp c m gn v n ih u ib óc X n yuh nêin u iht hnaht n hp b t m ,i N àH hnàht i ogn àv hnàht i n a ig páig p it gn hp a àL
 10. 4 SCHT ELUDOM | 61 i v gnùc i oart àv i h m ht n n ik u i óc naig i ht p x p s n c VG i m ,cáhk t M .hnis c h hnìh hnìt gn v m n àv u ih ó oàv a d n c VG , ht ìv ,hnis c h hcác nâhn n irt táhp s c hná n hp gn c p t c h ,gn oal m hp n s cáC .p l iàogn àv p l gnort hnis c h a c iv hnàh , iáht ,írt i ig ,i hc iuv ,gn oal ,p t c h , ht p t gn t oh các yàgn gn h tás nauq c iv gn b s h auq c uht nit gnôht gn hn i l art m ik n c SCHT nêiv oáig i gn ,y v i B .uêil nauq n hn nìhn hcác n n d s péhc ihg hcás s oàv a d nàot nàoh u n ,nêihn yuT .p l a c táuq iáhk hnìh hnìt c t ib VG púig p l a c s h àv hcás s u c nêihgN m hp s gn t oh m hp n s u c nêihgn àv n v gn hp ,tás nauq páhp gn hP • . uq u ih àv p h ùhp hnis c h n gn cát páhp gn hp c n hc a l VG púig s hnis c h hc l íl c m N .hnis c h a c i h ãx àv hnì aig gnort h nauq i m các ,nâht t ux hn c nàoh v t ib ohc nâhn ác hc l íL .c rt c h m n gn hn auq hnis c h hnìh hnìt v táuq iáhk u ih nêiv oáig ohc s b c h u c nêihgN .hnis c h i m i v i t ul k àv gn ht nehk ,gn d ut ,p t c h hnìh hnìt v y i gn t ihg s h àl hnis c h a c b c H .p l a c péhc ihg hcás s , s h u c nêihgn ;me các m ahc àv SCHT hnis c h a c hc l íl , b c h u c nêihgN hnis c h s h u c nêihgn páhp gn hP • gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .SCHT c d oáig gn rt iôm v nit gnôht p ht uht páhp gn hp các n ul t K — .páhp gn hp gn t a c hc n h àv m i u v n ul o hT — .páhp gn hp gn t n ih c ht c ht hcác àv páhp gn hp các nêt hnahn péhc ihG — .SCHT c d oáig gn rt iôm u ih mìt gn d s ht óc páhp gn hp các v hnìm a c t c ht m ihgn i rt gn hn s aihc nêiv c h cáC — .gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c — ụv mệihN ởs ơc c ọh gnurT cụ d oái g gn ờưrt iôm uểi h mì t páhp gnơưhp cáC :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .3.2
 11. 71 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP . c m u ihn óc n hc a l uâc ,ná gn hp u ihn gnort t m n hc a l uâc ,ná gn hp iah gnort t m n hc a l uâc óC .ar a c i l rt ná gn hp các gnort t m n hc a l ht óc hc i l rt i ugn àv uahn n l rt i ol t hc hnít gnam i h uâc a c c rt b n uhc c i l rt uâc các àl yàn i h uâc i ol a c t b i n m i c :n hc a l gnó i h uâC ♦ .n hc ut gnó i h uâc àv n hc a l gnó i h uâc óC :gnó i h uâc i ol cáC .nâht n b i v p h ùhp ná gn hp các n hc a l n c hc i l rt i gn ,i l rt ná gn hp các n s óc ã ó gnort ,n hc a l t hc hnít gnam i h uâc i ol àL :gnó i h uâC + .n v n o hnàht i l rt c oh gnòd u hc g ht óc ,od t hcác t m i l rt i h c i gn péhp ohc ;ar t n v oeht hnìm a c n ik ý l c b t i l rt i gn àm i l rt uâc n s a hc gnôhk i h uâc àL : m i h uâC + :art u i u ihp gnort i h uâc i ol cáC — .art u i u ihp t ar y l c nit gnôht gnam n ugn hn òrt iav gnó art u i u ihP :nit gnôht íl x n o iaig gnorT + .nit gnôht p ht uht c iv ohc púig s art u i u ihp ,art u i u ihp gn d s óc u c nêihgn hnìrt gnôc gn hn i v i :n ih c ht n o iaig gnorT + .u c nêihgn hnìrt gn hc gn d yâx c iv ohc púig ,gn rt nauq v m ihn t m àl art u i u ihp gn d yâX : b n uhc n o iaig gnorT + .i l rt i gn nâhn ác n nauq nêil óc hn t hn t nâhn gn hn o ,gn rt nauq gn l o c gnôc àl art u i u ihP + .u c nêihgn hcí c m àv iàt a c u c uêy gn pá nit gnôht c n hn uht u c nêihgn i gn àv u c nêihgn n v v hnìm a c m i nauq n ih ht i h c i gn ohc n ik u i o t m hn ,hn t hn gnud i n àv c t nêyugn các s c nêrt t p x c ã i h uâc gn ht h t m àl art u i u ihP + .u c nêihgn n v v h a c n ik ý p ht uht m hn i gn u ihn ohc ar t i h uâc gn ht h t m i v n s n os c ã i h gn b gn d s àl yàn páhp gn hp a c t hc c hT — nit gnôht p ht uht t iv art u i páhp gn hp gn d S • .hnis c h nâhn ác i m àv hnis c h ht p t c d oáig c ht hnìh ,páhp gn hp các ar mìt c iv ohc hcí u h nit gnôht gn hn c uht s VG ,n yuhc òrt ,i h m ht n n l i m auQ .hnis c h hnyuh hp ,hnì aig
 12. 4 SCHT ELUDOM | 81 .n m c i L ...p ihgn hgn ,i ut ,nêt àv H :i h c nâhn ác v s gnôht iàv t M( :gnùc i uC ) m àv gnó i h uâc các gn ht H( :gnud i N )i h u ihp gn b i l rt hcác n d gn H — .art u i n v a c òrt iav ,a hgn ý uêN —( :u M )...............ohc hnàD ( n ik ý u c gn rt u ihP ART U I U IHP U M .u c nêihgn iàt a c nêt i v gnùrt i h gn b a c nêt ,p h gn rt s a gnorT .i h gn b i m ohc nêt t c iv gn b u t b gn ht i h gn b i m i v i u n hp gnorT :art u i u ihp ohc nêt t + :art u i u ihp a c gnuhc cúrt u c gn d yâX + . b n uhc s oàv u ihn t r c uht hp gnôhk yah o b m óc ó u c c ihC .i l rt i gn àv u c nêihgn i gn a ig i n u c c ihc àl i h gn B :i h gn b k t ihT — .i l rt uâc a c nauq hcáhk ,c ht gnurt o b m uahn n l art m ik i h uâc các óc nêN + .p l gnurt c m t nôul nôul àm áuq iáht c m t gnôhk i h uâc cáC + .u c nêihgn uêit c m àv iàt i v p h ùhp i hp i h gn b gnort i h uâc cáC + .i l rt uâc a c cáx hníhc ,c ht gnurt hnít áig hná uahn n l c ub gnàr hn c aíhk óc i h uâc các k t iht nêN + .uahn cáhk u ih hcác u ihn óc c oh m l u ih hnárt ,u ih d ,cáx hníhc ,gnàr õr , ht c i hp i h uâc t n iD + :art u i u ihp gnort i h uâc v gnuhc u c uêY — .i h uâc i ol gn t oàv c uht ut ...hnìb gnurt rt áig hnít ,m i hnít ,t us n t hnít gn b gn l hn ht óc nêrt i h uâc các íl x c i V .uahn rt i ol t iht t hn gnôhk ar a c ná gn hp cáC .ar a c i l rt ná gn hp iàv t m yah t m n hc a l ht óc i l rt i gN :n hc ut gnó i h uâC ♦
 13. 91 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP :c d oáig m ihgn hnik t k gn t páhp gn hP • .art u i uq t k íl x c h náot gn d pÁ .i l rt hcác àv i h uâc gnud i n õr art u i c i gn ohc hcíht i ig n C :art u i ihk u c uêY + .art u i u ihp k t iht c iv i v i u c uêy các o b m + .n l u c nêihgn gn l s o b m + :t iv art u i páhp gn hp gn d s ihk u c uêy gn hN — .u c nêihgn àhn a c ý oeht i l rt gn t i pé àv gn t i a c ý t h c cáht iahk gnôhk àl gnó i h uâc i ol t ib c ,t iv art u i páhp gn hp gnorT ♦ .n ul c ht n hn cóg i d n c p it ón ìv nauq hcáhk o b m gnôhk ihk u ihn t iv art u i páhp gn hp a c uq t K ♦ :m i c hN + .art u i c i gn a c nauq hc t nâhn oàv c uht hp àv art u i i h uâc các a c gn l t hc oàv c uht hp c uht nit gnôht gn l t hc ,nêihn yuT .i h uâc gnud i n auq u c nêihgn n v ohc n c nit gnôht cáht iahk gn hc ,p t c hp n it gn hp àv u c nêihgn i gn u ihn ,naig i ht u ihn n c gnôhk ,n l u il iàt s t m c p ht uht ht óc ,u c nêihgn n v c táuq iáhk d ,iãr gn r nàb a i v n gn naig i ht t m gnort u c nêihgn gn t i n l gn l i hk t m nêrt nit gnôht c p ht uht ht óC ♦ :m i u + :t iv art u i páhp gn hp a c hc n h àv m i u — .i l rt i gn a c hc a àv i l rt gnud i n t m íb o b m n c ,art u i u ihp a c gnud i n oeht uT + . m m ht hnít o b m i hp art u i u ihp a c y ig hk àv y ig t hC + .t hn y ht n hn d c h i gn n ni c i hp n c i h uâc gn t ohc c oh i h gn b ohc hcíht úhc ,hcíht i ig gn hN + .art u i u ihp gnort i h uâc gn t i l táos àR + . m i h uâc àv gnó i h uâc a ig i nâc s o b m ;i t áuq hnárt ,i hp a v u ihp gnort i h uâc gn L + .gnêir n v n gnuhc n v t ,p t c hp c m n n ig n c m t i i h uâc các t t rt t p X +
 14. 4 SCHT ELUDOM | 02 . hgn i h ,c h aohk o ht i h các auq gnôhT ♦ :hcác gn b ón hn gn hk àv m ihgn m ik c t p it gn d a t c ht oàv n ul t k các a n C :gnus b ,m ihgn m ik c n c ar túr m ihgn hnik gn hN + .i b t ht yah gnôc hnàht i t n d i c b v ,páhp n ib v ,n ik u i ,nâhn nêyugn v táuq iáhk gn hn àl ó .n ul íl t hc hnít óc táuq iáhk gn hn ar túr n i t c ht hcít nâhp T ♦ .n it c ht hcít nâhp ar n ul íl me ♦ :hcít nâhp n ul íl gnùD + .t yuq i ig a hc n v gn hn àl c oh tóx u iht gn hn yah b n it gn hn àl hníhc ó n irt táhp s y ht u nab u il s i v yan n ih u il s hnás oS .gn t i a c yan n ih gn rt c ht àl c t ,y n ib n yuhc gn hn n gn d cát óc ã páhp n ib gn hn àv n b n c n ib n yuhc c b gn hN ♦ .n irt táhp s y cúht c l gn gn hn ,nauq hcáhk u c uêy gn hN ♦ .u nab gn l t hc gn rt c hT ♦ :t k gn t c gn t i a c n irt táhp hnìrt áuq t ôM + .c h aohk àhn các ,aig nêyuhc các a c púig rt S ♦ ;)c n iàogn àv c n gnort( n hc ã n v ohc v c hp ht c u c nêihgn páhp gn hp ,c h aohk n ul páhp gn hp ,n ul íl u il iàt cáC ;iàt n nauq nêil óc b gnôc ã m ihgn hnik t k gn t oác oáb cáC : hn u il iàt i ol các c ý úhC ♦ :n ul íl b gnarT + .c d oáig n it c ht a c u x c oh t t hnìh n i gn hn n hC :n it c ht t táhp t uX :)iàt ( gn t i hn cáX + :m ihgn hnik t k gn t hnàh n it c b cáC — .c d oáig n ul íl ar túr ó t ,SCHT c d oáig gn rt iôm n it c ht áoh gn ht h ,áoh táuq iáhk ,áig hná ,hcít nâhp ,p ht uht c d oáig c h aohk v n ul íl gn d n v àL
 15. 12 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .cát gnôc ) hc( hna i n SCHT gn rt p l i hk hnis c h a c p l nêl ig iàogn gn t oh aig maht uq t k v art u i u ihp u m gn d yâX :hnàh c ht p t iàB — .gnùc i uc n ul t k àl ioc nên a hc hc hnim gn hc c t p it n c ,c h aohk hn ig gn hn àl ioc nên m ihgn hnik t k gn t t ar túr n ul t k gn hN + .u c nêihgn n v a c n ul íl c c v oá uhc b gnart c n c u c nêihgn i gN + :yàn páhp gn hp gn d s ihk u c uêY — .u c nêihgn i gn a c t hc m hp oàv ,u c nêihgn i gn a c n ul íl hnìrt àv nôm nêyuhc c l gn n oàv c uht hp yàn páhp gn hP : hc n H + .gn s m ihgn hnik àl c uht m ihgn hnik gn hn ,úhp gnohp t r c uht u il iàt gn hN ♦ .t k gn t m ihgn hnik n hc a l c iv gnort gn hc u c nêihgn i gN ♦ .c gn d gn gn n hk óC ♦ :m i u + :c d oáig m ihgn hnik t k gn t páhp gn hp a c hc n h àv m i u — . hgn n ik àv n ul t K :3 n hP + .n ih c ht ã páhp n ib gn hn yàb hnìrT :)gnud i n n hp( n v t yuq i iG :2 n hP + .t yuq i ig hn gn h gn hp àv t yuq i ig i hp n it c ht õr u iht i iG .n ht n c c l n hc c i hp gn hn n g n gn yàb hnìrt n C :)u m n hp( n v t hcác àv táhp t ux s C :1 n hP + :n hp 3 m g cúrt u c ,)oác oáb n b n v t m c ht hnìh i d yàb hnìrt( m ihgn hnik t k gn t hnìrt gnôc t m a c uq t k t i V :c d oáig m ihgn hnik t k gn t oác oáb a c cúrt u C — .uahn cáhk iv m hp àv nàb a các gn d n V ♦ .)hnàgn ,gn gnurt( íhc p t ,íhc oáb ,u il iàt :nit gnôht n it gn hp các auq gnôhT ♦
 16. 4 SCHT ELUDOM | 22 .)…hnis c h hnyuh hp n v gn hp i ub t m ohc i h uâc b n uhc ,m ihgn c rt i h uâc các gn d yâx ,art u i u ihp u m gn d yâx( páhp gn hp gn t oeht hnàh c ht s nêiv c h các ,nâhn ác hnàh c ht c ht hnìh àl yâ — gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .m hp s n ul t k các ar túR — .hnìm a c hnàh c ht iàb v n ul o ht , s aihc nêiv c h cáC — .m hp s gn uh hnìt t m auq c oh t c ht gnort m ihn hc /y d gn ig hnìm p l hnis c h c d oáig gn rt iôm u ih mìt páhp gn hp các gnort t m gn d s hnàh c ht nêiv c h các ,SCHT c d oáig gn rt iôm u ih mìt páhp gn hp các v t yuht íl s c nêrT — .hnàh c ht u c uêy các n hn p it àv c nêiv c H — ụv mệihN ởs ơc cọ h gn urT c ụ d oáig gnờưrt iôm uểi h mìt páh p gnơưh p các hnàh cựhT :2 gnộđ tạoH .hnis c h c d oáig hnìrt áuq gnort SCHT VG i gn ohc rt áig óc nit gnôht hnêk t m àl gn c íl x c ihk m ihgn c rt uq t K .c o n yul nèr àv gn d ut hnìrt áuq hn gn c c h nôm các p t c h hnìrt áuq gnort SCHT hnis c h a c iáht ,gn n k ,c ht irt gn l o c d oáig c v hn l gnort t hn iãr gn r gn d s c p t c h uq t k m ihgn c rT .)...t uht hgn ,c hn mâ c l gn n ,gnòhp n v ,íhk c ,nauq cáig c l gn n( t ib c c l gn n v m ihgn c rt cáC .)...gn t gn t ,ý úhc , hn ihg gn n hk( ut írt c l gn n s t m òd m ht gnùd hnim gnôht írt m ihgn c rt m g c l gn n m ihgn c rT .p t c h uq t k m ihgn c rt àv c l gn n m ihgn c rt óc m ihgn c rt hcí c m oàv c n C .hn t hn s c gn hn nêrt a d u i ol nâhp hcác i m ,m ihgn c rt i ol nâhp hcác u ihn óC .iãr gn r áhk gn d s c m ihgn c rt ,c d oáig gnorT — .íl mât gn n c hc các náo n hc m ihgn c rt gnùd at i gn ,c h íl mât gnorT — .u c nêihgn gn t i nêrt oàn íhc uêit t m c t b i n ib yâg gnôhk gn hn ,c rt t hnìrt gn hc gn hn i v gn t i u c nêihgn páhp gn hp t m àl m ihgn c rT :m ihgn c rt páhp gn hP •
 17. 32 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP ?c d oáig àhn i v i ìg a hgn ý óc SCHT c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x c i V :1 uâC OÀV UẦĐ ART MỂIK .2.3 .o t gnás ,gn hc ,c c hcít u c nêihgn àv c h t iáht óC — .c p ht uht ã nit gnôht í l x t uht k các hnàh c ht gn n k óC — .SCHT c d oáig gn rt iôm v c uht nit gnôht íl x t uht k các c yàb hnìrT — : s nêiv c h ,yàn gnud i n u c nêihgn ,p t c h ihk uaS UÊIT CỤM .1.3 S C C H GNURT C D OÁIG GN RT IÔM V NIT GNÔHT ÍL X T UHT K 3 g nud i ộN .SCHT hnis c h a c p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh aig maht uq t k u c nêihgn art u i u ihp gn d yâX :3 uâC .nêrt u c uêy 3 C )d c h aohK )c nauq hcáhK )b cáx hníhC )a ?yâ uas oàn u c uêy o b m i hp SCHT c d oáig gn rt iôm v c uht nit gnôht gn hN :2 uâC ?páhp gn hp các p h t k gnort u i t s óc hc àm u i t c d oáig gn rt iôm u ih mìt páhp gn hp óc gnôhk oas i t i ig íl yãh ) hc( hna ,n it c ht àv n ul íl gn B :1 uâC AR UẦĐ ART MỂIK .4.2 .hnàh c ht p t iàB — .SCHT hnis c h c d oáig gn rt iôm v nit gnôht u ih mìt páhp gn hp các o t gnás àv p h t k gn d s i hp t iht n c c iv v m hp s n ul t k gn hn ar a VG — .hnàh c ht m hp n s áig hná àv i oart nêiv c h các ,nâhn ác c iv màl uq t k óc ã ihk uaS —
 18. 4 SCHT ELUDOM | 42 art m ik iàb màl nêiv hnis S :n s m i n ih t ux n l S :if s m i :i X gn c hnìb gnurt m i : X :ó gnorT 1=i n . if iX ∑ = 1 X k :gn c hnìb gnurt hnít c ht gnôC + .m rt n hp l t hnít c ht gnôC + :c uht nit gnôht các íl x gnùd gn ht êk gn ht náot c ht gnôc s t M .náot t uht các gnùd àl t hn gn d s yah hcác ,gn l hn hcít nâhp . s noc các gn b n ih ht ,u c nêihgn uq t k các gn l s v áig hná ,téx mex àL :gn l hn hcít nâhP — .gn l hn àv hnít hn v hcít nâhp n c u i l iàt íl X gnộđ tạoh ohc nit gnôhT .c d oáig gn rt iôm v c uht nit gnôht íl x n b c t uht k các v m hp s n ul t K — .SCHT c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x t uht k s t m u ih mìT — .gn t oh v nit gnôht các n hn p it àv c nêiv c H — ụv mệihN ởs ơc c ọh gn ur T cụd oái g gnờưrt iôm ềv n it gn ôht í l ửx tậuht ĩk ốs tộM :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .3.3 .t ib ) hc( hna àm nit gnôht íl x t uht k t ôM ?oàn nit gnôht íl x hcác gn hn óc t ib ) hc( hnA :2 uâC .nêrt a hgn ý các c t T )d .oeht p it c d oáig gn t oh ohc gn h hn c gn nit gnôht gn hn c óc c d oáig àhn púiG )c .hnít hn t hc hnít gnam nit gnôht c uht c d oáig àhn púiG )b .c uht nit gnôht gn hn ht c gn l hn c d oáig àhn púiG )a
 19. 52 | ỞS ƠC CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP :v nêiht n ib s h gn d s at ,hnìb gnurt rt áig hnauq gnux s m i các a c nát nâhp yah gnurt p t c m o :v nêiht n ib s H + .1H t iht ig b cáb ,oH t iht ig n hn p hc ìht tset —t < t u N 1H t iht ig n hn p hc ,oH t iht ig b cáb ìht tset —t ≥ t u N .α a hgn ý c m àv 2 — 2n + 1n od t c b s i v )tnedutS i hp nâhp( T i hp nâhp gn b gnort art c tset —t êk gn ht gn l i .2 móhn i v gn gn t n uhc hc l :2δ .1 móhn i v gn gn t n uhc hc l :1δ .2 móhn i v gn gn t hnìb gnurt rt áiG :2 X .1 móhn i v gn gn t hnìb gnurt rt áiG :1 X .2 móhn a c u c nêihgn ht hcáhk gn l S :2n .1 móhn a c u c nêihgn ht hcáhk gn l S :1n :ó gnorT 1 − 2 n 1 − 1n 2 + 1δ 2δ 2 =t A 2 X − 1X :hn m ik gn l i hnít n c yàn t iht ig các hn m ik .” ht gn t iah a ig hnìb gnurt rt áig v uahn cáhk s óC“ :1H t iht i àv ” ht gn t iah a ig hnìb gnurt rt áig v uahn cáhk s óc gnôhK“ :oH :t iht ig i v ,p l c u m iah a c hnìb gnurt rt áig hnás os tset —t hn m ik gn d S + 1=i n if . ) X − iX ( ∑ = σA 2 1 k .hnìb gnurt rt áig hnauq gnux u il s các a c nát nâhp c m o :n uhc hc l + 1=i n i f. ) X − iX ( ∑ 1 = 2σ A 2 k :ias gn hp hnít c ht gnôC +
 20. 4 SCHT ELUDOM | 62 .c d oáig gn rt iôm v nit gnôht i ig n id ,hcít nâhp àv íl x hnàh n it ihk ý u l gn hn ar túR — .móhn oeht nâhn ác các a c hnàh c ht p t iàb áig hná ,n ul o hT — .hnít hn t m v c uht nit gnôht hcít nâhP + . u ib , s auq n id u ib ,u ib gn b p l ,náot t uht các gn d s hnàh c hT + :c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x t uht k các p l c hnàh c ht s nêiv c h i M — gnộđ tạoh ohc nit gnôhT nit gnôht íl x ihk ý u l gn hn ar túR — nit gnôht íl x c iv a c i l n uht àv n hk óhk gn hn v n ul o hT — c d oáig gn rt iôm v nit gnôht í l x t uht k các hnàh c hT — hnàh c ht u c uêy các n hn p it àv c — ụv mệihN ởs ơc cọ h gn urT c ụ d oáig gnờưrt iôm ềv n it gn ôht íl ửx tậuht ĩ k hnàh cựhT :2 gnộđ tạoH .u c nêihgn gna gnud i n gn hn v p ihgn gn i v n v gn hp ,i oart auq ,tás nauq auq c oh ,n ul íl c ht irt i v u ihc i s c nêrt u il s các i ig íl ,hcít nâhp i hp i h iò ,gn l t hc t m v u c nêihgn uq t k áig hná ,téx meX :hnít hn hcít nâhP — .gn l hn uq t k n id u ib ht , u ib , s ,u il s gn b p l n c ,c h náot páhp gn hp các auq c uht nit gnôht v ht c s noc gn hn óc ihk uaS .hnìb gnurt rt áig hnauq gnux gnurt p t gnàc s m i ìht hn gnàc v nêiht n ib s H X %001 × = v δ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản