intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Module THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS - Hà Nhật Thăng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
324
lượt xem
35
download

Module THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS - Hà Nhật Thăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS nhằm giúp người học phân tích được đặc trưng của các loại hình hoạt động tập thể của HS THCS, thấy rõ vai trò giáo dục của các loại hình hoạt động tập thể đối với sự phát triển nhân cách của học sinh THCS, xác định các phương pháp và các bước hướng dẫn HS tổ chức các hoạt động tập thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS - Hà Nhật Thăng

 1. 77 | ës ¬c cäh gnurt hnis cäh ohc Óht pËt gné® t¹oh c¸c cøhc æT 14 SCHT ELUDOM GNĂHT TẬHN ÀH
 2. 1 4 S C HT E LUDOM | 87 .SCHT SH ht p t gn t oh a c uq u ih áig hná ,hcít nâhp gn n k óC — .SH n id nàot c d oáig gnud i n àv uêit c m oeht ht p t gn t oh hnìh i ol các k t iht SH n d gn h àv k t iht gn n k óC — G N Ă N Ĩ K ỀV .2 . ht p t gn t oh các c hc t SH n d gn h c b các àv páhp gn hp các c hn cáX — .SCHT SH a c hcác nâhn n irt táhp s i v i ht p t gn t oh hnìh i ol các a c c d oáig òrt iav õr y hT — .SCHT SH a c ht p t gn t oh hnìh i ol các a c gn rt c c hcít nâhP — CỨH T N Ế I K ỀV .1 UÊI T CỤM .B .yan n ih hn ht p t gn t oh các c hc t SH n d gn h àv c hc t c l gn n óc i hp )gnêir ión SCHT VG( gnôht hp nêiv oáig i h iò i l maN t i V c d oáig s hc l gnort ig oab a hc hn gn hk ht óC .c h p l ,c h p c oeht c d oáig gn t oh các c hc t , k t iht SH n d gn h àv k t iht gn n k óc ,t ib u ih óc i hp gnêir ión NCVG ,gnuhc ión oáig ôc y ht ;p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh các a c gn rt nauq m t ,a hgn ý y c ht n hn i hp oáig ôc y hT .SH ohc ht p t gn t oh các c hc t c l gn n óc i gn àl i hp oáig ôc y ht ìht SH ohc i h ãx rt hníhc gn t oh gn hn àl t hn ,gn t oh c hc t c iv a c uq u ih oac gnân n uM — .gn rt àhn iàogn àv gnort c d oáig hnìrt áuq b nàot a c o t gnás gn gn n ,c c hcít ht hc àl me các ioc i hp ìht SCHT àl t hn , rt h ht c l gn n n id nàot n irt táhp uêit c m n ih c ht n uM — .n irt táhp s a c c l i n àl c l mât ioc ,cáhk c l gn n các àv c l ht ,c l mât ,c l írt cáht iahk àl mât gn rt àm i gn i m gn n m it n id nàot n irt táhp ,c h i gn c l gn n các n irt táhp gnas c ht n ik p c gnuc c h y d t n yuhc àl n ih c ht gna c d oáig i m i a c u c uêy gn hn gnort t M — NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 97 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT táhp s n h gn d ìht i ut 22 n ,i l gn hc iág me các a c oac u ihc n irt táhp s ìht i ut 02 ,81 n gn hN .06m1 n 55m1 i t oac ht óc me các àl a hgn , n u iht t m hn cóv m t óc ã me các 9 p l ,8 p l c h hc i m p h gn rt s t m t ib áC .i ut gnùc man me các n h hnahn oac u ihc n irt táhp 31 ,21 i ut iág me cáC .mc6 — 5 c nêl oac me các m n t m hnìb gnurT .hnahn áhk nêl n l me các a c cóv m T . ht c a c t m các u gn gnôhk gn hn m hn m n irt táhp i ut a l àl yâ íl hnis u hp i ig t m v i n ib S * IỒH NẢHP NIT GNÔHT .3 ? ht p t gn t oh các c hc t c iv gnort NC VG i v i oàn ht hn a hgn ý óc SCHT SH m i c u ih c i V — ? ht p t gn t oh các c hc t ihk mât nauq n c ìg m i c gn hn óc SCHT SH — IỎH UÂC .2 . ht p t gn t oh các c hc t c iv a c c h aohk s c àl SCHT SH i ut a l m i c . uq u ih óc i m ìht i ut a l c ht n hn m i c i v p h ùhp i hp ht p t gn t oh i m ìv ,SCHT SH a c íl hnis mât m i c u iH UÊIT CỤM .1 ểht pật gnộđ tạoh c ác cứhc ổt ểđ SCHT SH íl mât mểi đ cặđ uểiH :1 gnộđ tạoH GN UD I Ộ N .C .SCHT SH ht p t gn t oh oàrt gnohp áig hná ,téx n hn gnort hc nâd ,gn b gnôc , m i c ,hn t hnìB — .SCHT SH c d oáig uêit c m m hn m n gn h hc oh k oeht ht p t gn t oh các c hc t ìrt nêik ,êm ma ,m ihn hcárt óC — Ộ Đ I ÁHT ỀV .3 . ht p t gn t oh hnìh i ol các c hc T .gn rt àhn iàogn àv gnort HX gn l c l các i v i v p h i hp gn n k óC —
 4. 1 4 S C HT E LUDOM | 08 d me các ,ó oD .hnik n ht gn t oh a c n ol i r s n n d gn ht — gn rt páig n yut àl t ib c ,hn m gn t oh u t b t it i n n yuT ...máhk m ht c t y s c các n n c ìht iàd oék yàn gn t n ih u n ,nêihn yuT .yàn ìk i ht auq t v rt ihk t m s ó gn t n iH .gn l ol i hp gnôhk hnyuh hp c b các àv me các , ht ì V .ó m i i ht i t b c c uám u iht gn t n ih ar yâg ,p k gnôhk nauq c các n a uám gn l ìht hn m gn n v các óc ihk nên hn hc m c ht hcíK .ar yâg hc m mit h a c i nâc gnôhk n irt táhp s od ht óc ó u i .t m gnóhc i h y ht nêl gn gn ux i gn :uám u iht hn gn ig n ih u ib óc gn ht yàn ìk i ht iág me các ý u l n C .c iv màl ihk i m t m ,gn ux i gn ,nêl gn ihk t m gnóhc ,u c hn yâg yah ,hnahn p mit ,pá t yuh gn t ,nàoh n ut h a c i ht m t n ol i r s t m óc ht óc me các ,ó oD .m hc n irt táhp i l uám hc m a c c ht hcík gn hn ,n h m hn m mit a c gn t oh ,hnahn t r gn t mit a c hcít hT .i nâc gnôhk gn c hc m mit gn ht h a c n irt táhp S .t g yag t r gn n hp me các n ihk ht óc me các a c gn i ht t , ht hnìh v gnàhn hn u ig hc ,iab êhc s t m n c hc ì V .me các u ig hc ,iab êhc gnôhk yàn u i u ih i hp n l i gn gn hN .hnìm a c iàogn b v i t ý úhc gnôhk cáhk i gn m nac ,o b hn m v t ,nêihn t b u i các ar o t c hcác gn b ón u ig ehc àv hnìm a c v gn v gnógn gnól s c c ht ý me cáC .u hc óhk íl mât n ih u ib t m me các ohc yâg ó u i ,hnìm yat i hp t c yah oad gnùd u n , v màl yah gn rt n ht u iht ,c iv màl ihk oél oéhk gnôhk , v gn v gnógn gnól v óc me các ;i nâc u iht ht c ,y g ,oac gn ht me các yàn i ut a l , ht ì V .gn gn x các a c gnóhc hnahn ar iàd s i v p k gnôhk ,m hc n irt táhp c H .m hc n irt táhp i l nâhc nógn ,yat nógn gn x gn hn ,hnahn t r nâhc gn gn x ,gn gn x các n irt táhp s àl u y hc àm ,gn x h a c n irt táhp S .hnàht gn rt nêin hnaht gn hn hn cóv m t óc iart me u ihN .m n i m gnort gk6 n gk4,2 t gn t ht óc nêin u iht a c ht c gn l gn rT .m n 2 — 1 n h m s ht óc me các a c n irt táhp s nên n irt táhp c t aig gn t n ih óc od yan n ih ,nêihn yuT .i l gn d i m i ut 52 ,42 n àv iág me các n h t v ,n ib t oac ìht i ut 61 ,51 i ut iart me cáC .oac u ihc n irt
 5. 18 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT táhp me các c d hnis nauq c các àl yàn ìk i ht a c n ih u iB .i ut 41 ,31 gn ohk oàv n me các ,i ut 61 ,51 gn ohk oàv iart me các ìht y D .n s hnis gn n hk ,c d hnìt gn n hk óc u t b àv n yah man àl hnít i ig õr t ib nâhp ,c d hnis nauq c àl t ib c .íl hnis mât ,gnád hnìh v i yaht gn hn t ol gnàh ar n id rt ht c ,c d hnis n yut àv nêy n yut a c íl hnis n irt táhp s i v ,ìht y d i ut .i h ãx gn rt iôm àv nêihn t gn rt iôm a c u ihn t r gn h hn u hc àv c h hnis t ul yuq oeht ar n id ,gn ht hnìb gn t n ih t m àl SCHT hnis c h i ut a l ìht y d S .me các ìht y d s àl ó ,mât nauq n c at gnúhc àm yàn i ut a l a c gn rt nauq m i c t M .me các i v n ik hn hnárt , uq u ih ,p h ùhp ohc gn t oh các c hc t yàn m i c c y ht n c hcárt hp hc hna các àv oáig ôc y ht các , m ahc c b gn hN .oal n l hn d u ihn óc ,oac c c hc ít hnít óc ,oàd i d c l hgn óc ã me các ,yàn i ut a l .c h u it hnis c h i ut a l me các i v cáhk hcác nâhn m i c gn hn óc me các ohc màl ã SCHT hnis c h i ut a l a c t hc ht v i yaht S .t iht n c gnôhk ihk ó oàn gn t oh t m iàd oék c oh mêht i l i gn hnis c h pé nên gnôhk , ht ì V .óc gna iáht gn rt táoht i ig c hcáhp áhp ,ac uêk hn me các a c t hc n b i v gnú gnôhk ,p h ùhp gnôhk iv hnàh gn hn óc cáhk s t M . ht ,i o u , hc c b me s t m ohc màl ht óc u ...iám i oht gnôhk iáht gn rt gnort iàd uâl i hc s c oh ,hn m hnik n ht gn n hc gn hn ,y v ì V .hn m gn hcík b iáht gn rt ar yâg ht óc i l c gn yah hc c iáht gn rt me các ohc yâg gn ht nên gn b nâc a hc n irt táhp hnik n ht h oD .iàd oék u i n c oh hn m hcí ht hcík gn hn c u hc gn n hk óc a hc me cáC .u y nòc SCHT hnis c h me các a c hc m ik gn n hk nên hc c n h i rt n hp óc n hp gn h hnìrt áuQ . hc c àv n hp gn h hnìrt áuq iah a ig gn b nâc s óc t ht a hc ,n iht nàoh t ht a hc ìht hnik n ht h a c gn t oh ,nêihn yuT .hnàht gn rt i gn a c gn l gn rt t n g oãn gn l gn rT .n iht nàoh áhk n irt táhp ã gnuhc nìhn hnik n ht H .me các i v m c gnôht àv hn t hnìb iáht óc n c àm nêihn c gn gnôhk at gnúhc yàn i ut a l me các a c gn t b t g yag gn n hp gn hn p g u N .t hc t b gn cúx n c gn hn óc d nêin u iht me các y ht gn ht at gnúhc , ht ì V .gnùhk i n ,i b c b t g uác d ,gn cúx
 6. 1 4 S C HT E LUDOM | 28 .hnahn n L + : ht cm i —c :uas n b c m i c gn hn óc i ig man ,ìht y d i ut nên nàoh hnit a c íl hnis gn n c hc àv c d hnis nauq c n gn d cát óc enomroh s t m ar t it )nêy n yut yá ( i t — d gnùv àv )noretsotset( man c d hnis enomroh a c n irt táhp s od i ig man a c gn rt c óc u t b iart mE .iù àv iav ,c gn p b c các a c n irt táhp s àl ó p iT .gn it v ,gn r m n uq hnahT .c ht hcík v n irt táhp u t b gn c nàoh hnit àv t v gn d ,i ht gn .ác gn rt i n àv pém air ,hcán gnôl ,um gnôl n ih t ux n d n d ,oac u ihc v n irt táhp s i v gnùC .a i t oac u ihc t ã me các t h u h ,81 — 71 i ut n .i ut 61 — 41 t n o iaig gnort ,t ib c ,oac u ihc v m hn m n irt táhp s àl ìht y d i ut oàv c b iart me các ihk t hn t r õr m i c ìht y d i ut a l iart me các n b cm i c gn hN * .enomroh t it àv gnùrt hnit t ux n s u t b iart me các a c nàoh hnit ;enomroh t it àv gn r gn rt óc u t b iág me các a c gn rt gn ub :noc óc gn n hk óc me các ,c d hnis t m v hnàht gn rt s a c n ih u ib ,gn ht hnìb íl hnis gn t n ih àl ó ,ión ã nêrt hN .i ig cáhk èb n b i v i cúx m c i yaht gn hn i v gnùc i gn ht yàn u i .iág me u n l hnik hnàh àv iart me u n l hnit t ux c iv gn b u d hná c ìht y d n o iaiG :uas hn n àv man ìht y d i ut a c ht c n ih u ib s t M .61 — 51 i ut n h m s ìht y d ht óc me các ,y v gn c iart me cáC .41 — 31 i ut àl n h gnôhk hc 31 — 21 i ut ìht y d ht óc iág me cáC .n h m s ht óc ìht y d i ut àv t hc ht n irt táhp c t aig nên ,i yaht u ihn óc i h ãx n ik u i od yan n iH ...,me các a c n ht hnit gn s i ,i gn hgn ,gn oal ,gn u n hc àv ohk c s ,nâhn ác a c t oh hnis hc oàv c uht hp nòc ìht y D .ax gnùv uâs gnùv ,nôht gnôn gn s me các n h m s ìht y d hp hnàht gn s me cáC .hn l x gn s me các n h m s ìht y d gn ht gnón x gn s me cáC .i h ãx gn rt iôm àv nêihn t íl a m i c ,c t nâd m i c óc ó gnort t u y u ihn oàv c uht hp n um yah m s ìht y d ìk i hT .)n irt táhp u t b c gn iág me các ,pém air óc iart me các( hnít i ig a c hp u ih u d gn hn n ih t ux àv n irt
 7. 38 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT .hnahn n L + :uas n b c m i c gn hn óc ìht y d i ut gnort iág me các ht C — . n hp i gn t m ht c hnàht n irt táhp gna iág me a c ht C .ar gn r gnôh gn x ,n irt táhp úv n yut ,n h yàd àv n l gnuc t hn yàn uas m màl b n uhc c iv ohc gn rt nauq i n ib gn hn ar n id yàn n o iaiG .noc hnis gn n hk óc àv gn r u t b ã gn rt u ih oáb ,u n l hnik hnàh gn b u d hná c iág me các a c c ht hníhc ìht y d n o iaiG .ác gn rt n ih t ux ht óc ,hcán àv c d hnis n hp b gnôl c m ,n irt táhp u t b úv n ih u ib ,n ih t ux u t b hp c d hnis hnít c các ,oac u ihc v i yaht s hn c nêB .hnahn t r oac iág me cáC .gn ht hnìb c m n h hnahn n irt táhp u t b n ht c )i ut 31 — 11( ìht y d i ut oàv c b ihk c rt yagN ìht y d i ut iág me các n b cm i c gn hN * .oac )i ig cáhk n b hnìt àl t hn( n b hnìt u c uhN + .)n ub ,iuv( íl mât iáht gn rt các gnort n rt oáx s óC + .hnìm hn gn hk t n um ,n l i gn màl n uM + íl mât m i — c .c d hnìt h nauq óc u n noc hnis gn n hk óC .man c d hnis enomroh ar hnis n s c t p it àv gnùrt hnit t ux n s gn n hk óc u t b nàoh hnit ,n irt táhp c d hnis nauq C + .)hnit t ux óc( hnit gn M + .n irt táhp iàogn c d hnis nauq c cáC + .um gnôl ,c gn gnôl ,hcán gnôl c M + .n irt táhp p b c cáC + .n irt táhp gn gn iàd gn x cáC + .n h gn r ia V + .n ih t ux t m gnôL + .gn ig v ,m gn iG + .n iv hn v gn r óC + .uas ar t l àv mêht y d u t b cót iáM +
 8. 1 4 S C HT E LUDOM | 48 .i ig cáhk n b i gn i v n gnú h nauq i m gn d yâx t ib a hc ,iv hnàh àv m c hnìt táos m ik t ib a hc ;n gnú hcác t m hnìm a c n um mah gn hn n d gn h àv mãh mìk t ib a hc ,áig hná t ib a hc me các hc hníhc yàn i ut a l i gn rt n hk óhk u ihN .íl mât àv i h ãx t m v hnàht gn rt c m i v c d hnìt c s uàm m n um mah àv m c hnìt gn hn a ig i nâc s óc gnôhk nêin u iht i ut a l gn r ohc c h aohk àhn s t m , ht ì V .i h ãx t m v hnàht gn rt s óc a hc me các àl t ib c àv ht c t m v y hcác t m hnàht gn rt a hc me các gn hN .óc ã me các a c c d hnìt gn t oh gn n hk yàn i ut a l .ìht y d n o iaig cúht t k i m me các TPHT p c n ht óc nên n h n um ìht iart me cáC .cúht t k iág me các ìht y d n o iaig ,SCHT p c i uC ...gn t n ht gnùs nôT + .)...gn cúx d ,n ub ,iuv( íl mât iáht gn rt các gnort n rt oáx s óC + .iô a l cúhp hn h v ,uêy hnìt v hgn yus óc u t B + .i ig cáhk n b các àl t hn ,èb n b i v u l oaig hcíht ,gnád màl hcíht ,gn m M + .hnìm hn gn hk t n um ,n l i gn màl n uM :íl mâT + :íl mât m i c — .c d hnìt h nauq óc u n iaht ht gn n hk óC .t it iàb c n c d hnis enomroh các od gn r ,níhc ,hnàht gn rt gn rT + .hn m n irt táhp ... h mâ ,o mâ ,gnuc t ,gn rt gn uB :c d hnis nauq C + .t yugn hnik óc u t B + .n irt táhp iàogn c d hnis n hp B + .n irt táhp gn rt gn ub àv gnuc T + .um gnôl ,hcán gnôl c M + .i l p h uht oe gnò V + .n irt táhp ú V + .n irt táhp gn gn iàd gn x cáC + .n iv hn v gn r óC + .gnàm m nên rt aD +
 9. 58 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT m in iáhk gn hn i v c ht irt gn ht h t m m g oab c h nôm i m ,uahn cáhk c h nôm u ihn i v cúx p it c me các SCHT gn rt oà V c h y d gnud i n i yaht S + .yàn i ut a l a c íl mât m i c gn hn hnàht hnìh s n gn rt nauq gn cát àv i yaht u ihn óc SCHT hnis c h a c cáhk gn t oh các gnùc p t c h gn t oH SCHT hnis c h a c gn rt àhn gnort gn s i — .gn t oh gnort hc t àv c c hcít hnít n irt táhp nêin u iht hcíht hcík ã ó i yaht s gn hN .c h u it hnis c h me các n h hnì aig a c nít yu v o b ,gn d yâx c iv n mât nauq ã me cáC .nêiv hnàht t m àl hcác t i v me các a c aig maht s n hnít óc u hnì aig a c gn t oh cáC .hnì aig a c c iv gnôc s t m c b nàb aig maht c ã me các àl nêin u iht i v i n l a hgn ý óc àv gn rt nauq u i .i ut gnùc óc cáhk me các n h m s hnàht gn rt me các a hgn óc gn c ó u i .c iv u ihn áhk hnì aig c púig nòc àm nâht n b cós m hc c iv c ol t gn hn gnôhk me cáC .t t áhk n irt táhp n ik u i óc ã p l t hnít ,yàn me các .c c hcít hcác t m n ih c ht àv ó v m ihn các c c ht ý ã me các ht ì V .hnì aig ohc n hk óhk t b m ig n hp póg gn oal aig maht i hp ã me s t m ,hn c nàoh hnì aig gn hn ...a c àhn p d n d ,gn v i m ahc ihk hn me cós m hc : hn hnì aig a c c iv s t m ohc oaig m ahc c ,hnì aig a c c c hcít nêiv hnàht t m àl ioc i gn i m c u t b me cáC .i yaht óc ã hnì aig gnort me các a c v a ,SCHT i ut a l nêin u iht a c hnì aig gn s i — gn s n ik u i a c i yaht S * .me rt mâd p ih àl u oàn c ht hnìh ìk t b i d i ut 31 i d me rt i v u c oaig ;páhp m hp àl nêin hnàht v i v c d hnìt h nauQ :gn r t ib me các gn d m l ý óc i gn gn hn c t t ohc oáb hn c gn c i ht gn .gn d m l s c hnárt m hn gn d m l s ,gn ht uêy s àl oàn ht t ib n hn ,t ib nâhp t iht n c gn s gn n k các óc me các púig i hp gn c at gnúhC .i gn ol ,n ohk n b me các ohc màl hnárt , n v gnú u ih me các oél oéhk , hn t hcác t m me các púig i hp n c hcárt hp hc hna àv oáig ôc y ht các , ht ì V
 10. 1 4 S C HT E LUDOM | 68 .n l i gn i v gnùc màl c iv gnôc gn hn àl t hn ,n t ib i gn i m c c iv gnôc gn hn màl n um ,n l i gn àl hnìm n hn a ht i gn i m c n um ,u ihn t ib u ih ,c l c s óc ã me cáC + :ìv i h ãx gn t oh các aig maht gn h oàh t r me cáC .c hc t hniM íhC H gnohp n iT nêin u ihT i od uahn cáhk i h ãx gn t oh các àv s t il hnib gn ht hnì aig púig , hp gn t t rt ig ,gn c n yurt nêyut hn uahn cáhk c v hn l u ihn nêrt hn t hn c iv gnôc s t m oaig c me cáC .i h ãx gn t oh các gnort c c hcít nêiv hnàht t m hn n hn a ht i h ãx c me các nêiv i i gn a c m ihn hcárt àv i ut a l a c hnàht gn rt S .hniM íhC H gnohp n iT nêin u ihT i nêiv i àl u SCHT hnis c H i h ãx gnort SCHT hnis c h a c gn s i — .oáig ôc y ht các a c hcác nâhn àv y d gn ig páhp gn hp t u ihn t r gn h hn u hc me các a c p t t hcác hnít tén gn hn gnùc oá c yud t hcác n irt táhp àv hnàht hnìh s ,p t c h êm yas iáhT .n l t r àl me các n oáig ôc y ht các a c gn r uâs t ib u ih s ,y d gn ig hcác gnohp a c gn h hn .n h t oh hnil ,o d m m me các a c yud t nên ôc y ht các a c y d gn ig hcác àv c h nôm a c u c uêy i v gn hcíht i hp me cáC .me các a c hcác nâhn àv ut írt n irt táhp s n ,i h hn l c iv n gn h hn yàn gn d a S .uahn cáhk c h y d c ht hnìh các gn d s ,y d gn ig hcác óc oáig ôc y ht i M .ùht c y d gn ig páhp gn hp óc c h nôm i M .y d gn ig uahn cáhk ôc y ht u ihn i v c h nôm u ihn c h c hnis c h ,SCHT p t c h c ht hnìh àv páhp gn hp v i yaht S + .gn r m c me các a c t ib u ih m T .u ihn nêl gn t c i h hn l me các àm c ht irt gn l i hk ohc màl c h nôm gn t c ht irt v úhp gnohp S .hnìm a c u ih hcác oeht c h iàb b nàot yàb hnìrt àm hníhc ý các oàv a d ,hníhc ý các t b m n t t mót t ib ,iàb nàd p l hcác t ib i hp àm ,iàb gn t c uht c h ht gnôhk me cáC .c h hcác i yaht i hp me các i h iò ,ó od ,óc a hc c h u it àm i m c h nôm u ihn mêht c h c me cáC .c h u it p c c ht irt các i v n h cáhk úhp gnohp gnud i n óc ,táuq iáhk ,gn t u rt
 11. 78 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT :ý u l n c hcárt hp hc hna các àv oáig ôc y ht các , m ahc màl c b các gn hn , ht ì V ...,hn b gn b t r i l cúl óc gn hn nãogn naogn t r cúl u ihN .m gn hc hgn t r iv hnàh gn hn óc i l cúl u ihn gn hn ,cút mêihgn t r me các cúl u ihN .c hc gn hc ar t i l me u ihn gn uh hnìt s t m gnort ,nêihn yuT .me rt i ut a l n ih u ib u ihn t r nòc me các i ht gn .t m các c t t v hnì aig oàv c uht hp b nòc me cáC .noc rt àl n ih u ib u ihn nòc me các ìv n l i gn àl me các n hn a ht a hc n l i gn ,i l c gN .n l i gn àl ioc c n um gnom i l gn hn noc rt i ut a l gna me cáC .n uht uâm u ihn gn a hc me các gnort ,ó oD .n l i gn àl i hp a hc i l gn hn noc rt àl nòc n h gnôhk me cáC .n l i gn àv noc rt a ig i ht oaig ìk i ht àl yâ ìv n irt táhp gnort gn oh gn hk s óc i ut àl SCHT hnis c h i ut ,gn r ohc n ik ý u ihN SCHT hnis c h i v x gn ihk ý u l st M .c h u it hnis c h n h úhp gnohp n irt táhp àv hnàht hnìh c nêin u i ht a c hcác nâhn ,íl mât ó oD .ó i yaht s i v p h ùhp ohc gn t oh c c hcít àv yàn i yaht s c c ht ý me cáC .nêl gnân c SCHT hnis c h a c írt v àm ,i h ãx àv gn rt àhn ,hnì aig gnort gn t oh n ik u i ,gn s n ik u i i yaht s óc od ,i l móT .SCHT hnis c h ohc ht p t gn t oh các c hc t gn rt nauq n it àl yâ .i h ãx h nauq các gnort me các a c i m ht v i v p h ùhp ohc nâht n b i n ib i h ãx c m n uhc gn hn , rt áig gn hn i h hn l m hn m hn m n irt táhp gn c me các i h ãx c c hcít hníT .n h úhp gnohp gn s m ihgn hnik ,gn r m c me các a c t ib u ih m t ,ó oD .i h ãx a c n v u ihn ,i gn u ihn i v cúx p it c me các ,gn r m c SCHT hnis c h a c h nauq àm i h ãx gn t oh aig maht oD .hnìm a c c c hcít s áig hná àv aig maht gnùc i gn u ihn c ,i gn u ihn n nauq nêil c iv gnôc gn hn , ht p t hnít óc gn t oh gn hn aig maht hcíht me các yàn i ut a l . ht p t hnít óc gn t oh àl i h ãx gn t oH + .c c hcít hcác t m i h ãx gn t oh aig maht p t c h ,hnì aig c iv gnôc b me các ihk u ihn ht ìv ,me các a c u c uhn t m àl n l i gn àl n hn a ht c n uM .n l i gn àl ã hnìm n ih ht àl i h ãx gn t oh các aig maht c ,ó oD .oal n l a hgn ý óc àv n l i gn a c màl c iv àl i h ãx gn t oh ,gn r ohc me cáC +
 12. 1 4 S C HT E LUDOM | 88 oas c h ig c hc t oáig ôc y ht các gn rt nauq s c àl yâ .gn v n b t r s ý úhc àv oac t r gnurt p t s me các ìht n d p h gn t i u n gn hn ,gn v n b gnôhk ý úhc s n n d gn ht yàn i ut a l a c m hn m gn gnux àv c c hcít gn gnur s ,gn t n gn hn a c úhp gnohp s gn hn ,hnàht hnìh c gn v n b hn hc óc ý úhC .me các a c p t c h uq t k oac gnân c iv ohc t iht n c t r yàn u i .a hgn ý hn ihg ,cigôl hn ihg ohc hc gn hn cóm yám hn ihG .nêl gn t c hn ihg u il iàt gn l i hk àv hn ihg c T .hn hc óc hn írt àl t ib c ,hn m n irt táhp me các a c hn írT .n h n iht nàoh gnàc yàgn àv hc oh k óc ,hcí c m óc nên rt cáig irt ,nêl gn t me các cáig irt gn l i hK .gn t n ih ,t v s các cáig irt ihk n h p t c hp p h gn t ,hcít nâhp gn n hk óc me cáC .c h u it hnis c h i v os t hc v i yaht s óc ã SCHT hnis c h a c c ht n hn n irt táhp S ểh t pật gn ộđ tạoh c ứhc ổt ih k mât nauq nầc S CHT hn is c ọh i ổut aứl aủc nảb ơc íl mât mểi đ cặđ g nữh N .uahn cáhk n ih u ib gn hn óc man me các àv n me các a ig ìht y d gn t n iH . n me các àv man me các a c hnít i ig hnàht gn rt s u d hná ,i gn noc a c n irt táhp hnìrt áuq gnort gn ht hnìb gn t n ih àl ìht y D .hnìm ohc hnis v ,e hk c s cós m hc t t ib me các n d gn h , púig s óc me các ìht y d gn t n ih v õr t ib u ih nên gn c oáig ôc y ht các ,ar iàogN .c rt gn l ht óc óhk at gnúhc àm gn n hp gn hn óc s me các àv me các ohc gn ht n t gn hn ar yâg s gnôhk u n hn t ,gn rt n ht x gn hcác óc n c yàn h nauq i m các n ih táhp ihK .nêin u iht i ut uêy hnìt àl ó i g i gn óc íhc m hT .c s uâs áhk i ig cáhk n b i v h nauq i m gn hn óc me gn hn óc ht óc ,SCHT p c i uc .me các a c h nauq các oàv o b ôht p iht nac nên gnôhk àv me các i v h nauq gnort hn t ,oél oéhK .hnàht nàoh s me các àl gn t nit s n ih ht àv c iv gnôc s t m hcárt hp me các ohc oaig ht óc ,c iv oaig cúl gnort me các gn t nit s n ih hT .gn rt nôt c àv gn hnìb x i c hnìm y ht m c me các me các n ik ý i h nên n ik u i óc u n ,me các gn rt nôt ar t nôuL
 13. 98 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT n b óc , ht p t gn s c gn v n yugn óc me các ,uahn i v gnuhc gn t oh gnùc àv p it oaig c táhk oahk t r me các ,t m t m ìv èb n b i v p it oaig gnort n l t r u c uhn óc me cáC .gn rt àhn iv m hp ,p t c h iv m hp iàogn ar t v ã me các a ig p it oaig S .c h u it hnis c h i v os u ihn n h gn d a ,p t c hp i ut a l gnùc èb n b i v SCHT hnis c h a c h nauq i M . m hn m n irt táhp SCHT hnis c h a c p it oaig u c uhN .nâht n b hn gn hk c gn t oh các gnort au iht hcíht SCHT hnis c h , ht ì V .gn t oh các gnort nêl n v hcít hnàht gn hn v gn ht nehk gn d nêyut c t ib c ,i gn i m c rt hnìm n ih ht c n um t r me cáC . m hn m t r n irt táhp SCHT hnis c h hn gn hk t u c uhN .me các ohc p l t s gn r m àv gn t nit ,me các gn rt nôt n l i gn n um gnom me cáC .hnìm a c n h n yuq gn r m ,n l i gn a c n h n yuq hc n h gn h u ihc oeht h nauq i m i l t i c n um gnom me các ht ì V .yàn i ut a l i v p h hcíht nòc gnôhk )me rt àv n l i gn a ig gn hnìb gnôhk h nauq u ik( yâ c rt me rt i v n l i gn a c h nauq u iK .a n yâ c rt hn noc rt àl ioc n l i gn n um gnôhk ,gn hnìb hcác t m me các i v h nauq n l i gn n um gnom àv n l i gn i v h nauq gn r m u c uhn óc me cáC .i h ãx gn t oh các gnort àv gn rt àhn ,hnì aig gnort me các a c ht v c àm cáx ht àl hc gnôhk me các a c hnàht gn rt s n hn a ht n l i gn n um me cáC .SCHT hnis c h i ut a l a c t b i n íl mât m i c àl h nauq i yaht n um gnoM .nâht n b ohc p t t m c gn hn óc ã àv p t c hp hn hnìh gn hn ar hnàht hnìh ã .gn d a àv úhp gnohp gn t gn t có óc me cáC .hn m n irt táhp ã gn c SCHT hnis c h a c gn t gn t gn n hK .n irt táhp àv i t n t n v àm gn ux m ig gnôhk n hp b yud t a c ht c — gn t hnìh n hp hnàht gn hn ,nêihn yuT .hn m t r n irt táhp me các áoh gn t u rt ,áoh táuq iáhk ,p h gn t ,hcít nâhp gn n hK .u ihn t r c h u it hnis c h n h oac c m n irt táhp SCHT hnis c h a c yud t ,p t c h u c uêy oD .n b c i n ib gn hn óc ã SCHT hnis c h a c yud t gn n hK .gn ig iàb oàv gn v n b ý úhc s c ig óhk gn c me các gnôhk u n ,me các a c ý úhc s n uc iôl ,gn hnis ohc
 14. 1 4 S C HT E LUDOM | 09 .hnìm t m t hc n b gnôhk , s aihc gnùc móhn c ìht a n gn s n um gnôhk ,hnì aig i v c m cúhk óc i gn t m ,uahn óc t hc gn s ht ã ìv uahn gnùc t t t d i d me các móhn gn hn óc y ht ohc ã t c hT ...gn s c uc gnort m i nauq v , rt áig gn h hn v p h gnùrt s ,uahn t ib u ih s àl ,mât i n gn s i v uahn gn ig s àl ó .n irt táhp , n y n c gn c me các a ig n h mât v p hn mâht s nêl n l gnàC .gn hnàh cát p h uahn gnùc ,aik i gn a c gn s i t m i m oàv p hn mâht i hp yàn i gn gn r ohc me cáC .”iùb s t gn aihc ,uahn óc t hc gn s“ àl yàn i ut a l a c n b hnìt gn t íL ...SCHT hnis c h a c èb n b h nauq m hn m t r t it u i yàn ”t ul B“ .me các ”n b hnìt t ul b“ àl ó i g ht óc nên h nauq gnort ht c áhk c t yuq các ,n b n hc t it ihc áhk n uhc uêit các ar SCHT hnis c h :gn r ohc i gn u ihN .c ht gnurt hnít ,hnàht gnurt gnòl ,uahn n l púig àv gn hnìb h nauq ,uahn n l gn rt nôt s : hn n uhc uêit gn hn àl ó .n b hnìt v t hc m hp gn hn àl n b t k c n c ,SCHT hnis c h i v i .oàn ht hn n l i gn a c u c uêy gn hn n ih c ht hnìm n b ìv àl a hgn ,n b các a c i h ãx c c hcít hnít ,c h c s ìv ht óc uahn i v n b t k c h u it hnis c H .yahc y t èb n b b àl me các i v i t hn n gn n t hp hnìH .èb n b c rt , ht p t c rt hnìb êhp b àl SCHT hnis c h i v i t hn u hc óhk gn uh hnìT . n gn n cúx m c gn hn ar hnis u v áhp b m c hnìt c oh nâht n b n ht u iht s ,p l gnùc èb n b h nauq gnort àoh t b S .èb n b i v ión àm m ahc i v ión gnôhk me các hnìm a c s mât u i u ihN . m hn m gnàc me các i v n èb n b a c gn h hn àv gn t gnàc i ut a l gnùc èb n b i v p it oaig ìht ,n uht gnôhk gn c n l i gn i v me các a c h nauq hn u N .i gn hc s àv m hp cúx b y ht m c s me các ,yàn h nauq oàv o b ôht p iht nac n l i gn u N .hnìm a c ó n yuq v o b àv yàn h nauq gnort p l c gn hnàh n yuq óc me các gn r ohc me cáC .nâhn ác gn hn a c gnêir h nauq àl i ut gnùc èb n b h nauq ioc SCHT hnis c H .èb n b i v p it oaig àl iah ,p t c h gn t oh àl t m :o hc gn t oh iah óc SCHT hnis c h i ut a l gn r ohc c h íl mât àhn u ihn , ht ì V .hnìm gn rt nôt ,n hn a ht èb n b c àl gn rt nauq n hp mék gnôhk gn v n yugn n ih u ib gn c ,cáhk t M .y c nit ,t iht nâht èb
 15. 19 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT iv hnàh c ht n hn t s t u t b c yàn i ut a l a c c ht ý t S .n l i gn hnàht rt n um gnom c t nêl n v me các ohc púig hnìm a c iv hnàh ,hnìm a c írt v m ik mìt ,hnìm a c gn n hk áig hná u c uhn hnis y n SCHT hnis c h àm i h ãx h nauq i m n irt táhp s oD .hnìm n iht nàoh gn h óc hnìm a c u y t m ,hn m t m t ib u ih n um me cáC .cáhk i gn i v hnìm hnás os u c uhn ,áig hná t u c uhn n ih u ib ã me các .hnìm a c hcác nâhn t hc m hp gn hn n ,nâht n b n mât nauq s n ih t ux u t b ã SCHT hnis c h i ut gn hN .õr n ih ht ”?ìg m i t yuhk gn hn óc iôT“ ;”t t ìg iác óc iôT“ hn hnìm áig hná t s ,c h u it hnis c h i ut a l :SCHT hnis c h áig hná T .uahn i v c d hnìt h nauq óc àv p t c h êb b , h nauq gnort à áuq me các c iv n n d ht óc c m gnú mât nauq c gnôhk yàn h nauq gn hN .yàn i ut a l hnis y n SCHT òrt c h i ut hnìt i m gn hn óc ã ,ó oD .gn uêy n yuhc n ý ã 9 p l àv 8 p l hnis c h me s t m óC .p h ùhp gnôhk gn h u ihc oeht n irt táhp me các a c i ig cáhk n b hnìt ht óc ,nêihn yuT .me gn t a c nâht n b n iht nàoh t c l gn t m àl yâ .uahn n l v o b , púig ,t t u i màl uahn hcíht hcík ,uahn nêiv gn ã n iht nâht ,hnìt m c i M .me các a c hcác nâhn n irt táhp s i v i hn gnôhk a hgn ý óc i ig cáhk n b i gn i v i úht gn H .gn h u ihc u ihn oeht n irt táhp ht óc SCHT hnis c h i ig cáhk n b hnìT .me các a c gn s c uc gnort n l írt v t m ig àv t iht m ht t r nêb iah a ig ób n g s ,n h nêyux gn ht hnis y n ìht 9 p l àv 8 p l me các gn hn ,hnis y n tí n àv man a ig n b hnìt ,7 p l àv 6 p l hnis c h ...tahc ,liame auq p it náig cúx p it àm p it c rt cúx p it i gn me u ihn nên n ht e ,gnùgn gn gn hnít n ih t ux ,p it c rt hnít t m ,i yaht c yàn h nauq gn hn uas V .iart me các i d n ig ,c t c b gnôhk me các ìht u ih ihk gn hn ,gnòl iàh gnôhk ht óc u cúl iág me cáC ...iág me các c hc uêrt hn ,noc rt a c ùht c c ht gn hp gn b n ih u ib àv n m n t t hc hnít óc nòc me các cáhk i ig mât nauq s u cúL .uahn hcíht a ,uahn n l mât nauq u t b ã me các ,yàn i ut a l .i ig cáhk n b n mât nauq u t b ã SCHT hnis c H
 16. 1 4 S C HT E LUDOM | 29 .nêihn t t r c d oáig uq u ih ìht c o , s hc l ,gn ht n yurt c d oáig u c uêy gn hn p h hcít n c ...áoh n v hc l ud ,i ogn ãd nauq maht , hgn n v ,TTDT ,i h ãx áoh n v gn t oh các gn c gn t nên p h hcít m i nauq oeht gn hn ,p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh hnìrt gn hc hn gn c nâd gnôc c d oáiG nôm hnìrt gn hc u c nêihgn n c íl n uq àhn các àv m ihn hc nêiv oáig gnom t r ,SCHT ht p t gn t oh v nàb ihk y v ì V .SCHT p l nêl ig i ogn c d oáig gn t oh àv nâd gnôc c d oáig hnìrt gn hc gn d yâx c h aohk s c àl SCHT c d oáig uêit c m i v gnùc SCHT SH i ut a l íl hnis mât m i c hníhC .p h ùhp ohc ht p t gn t oh c ht hnìh ,gnud i n n hc a l SCHT SH íl hnis ,mât m i c u iH S CH T ở N CV G i ớv i ốđ ểht pật gnộđ tạoh c ứhc ổt ểđ S CHT S H mểiđ cặđ gnữv mắn c ệiv aủc aĩ hgn Ý .p t t ,úhp gnohp n ih u ib gn hn óc gn c yàn i ut a l ht p t hnìt ,íhc gn hnìt ,èb n b m c hnìT .hn m n irt táhp ã c o m c hnìt ,írt íl gnùt c hp t ib u t b ã SCHT hnis c h me các a c m c hnìt ,nêihn yuT .yagn c i c i l úht hcíht ìg u i óc gn hn n ub gna c oh ,yagn n ub i l ó ìg iác t m ìv gn hn iuv gna cúl óc ,gnàd d àv gnóhc hnahn t r i yaht gn rt mât me u ihN .n n náhc áuq ìht cúl ,yas gn h áuq ìht cúl , r n ub ,n rt áuq iuv hn m hn m t r gn cúx gn hn n n d ihk iô me các a c gn hcík b d hníT ...n n náhc ,ãb n ub ar t i l ihk óc ,mòs mo téh al i l ihk óc ,i t iuv i hk n hp ìht ihk ;gn m c ,p h i h ìht ihk ,gn d a t r cúx m c gn hn n ih u ib me cáC . m hn m àv t r õr t r m c hnìt n ih ht u me các ,gn oal ,p t c h ,i hc iuv gn t oh các aig maht ihK .mék nòc hc m ik gn n hk ,t b gn b hnít gnam nòc m c hnìt ,gn hcík b d ,gn cúx d àl yàn i ut a l t b i n m i c .c h u it hnis c h me các a c n h p t c hp àv c s uâs SCHT hnis c h a c m c hnìT :SCHT hnis c h a c m c hnìt n irt táhp s V .hnìm hn c hn t ík t hn ihg me u ihN .t t áhk n irt táhp SCHT hnis c h a c gn d ut t gn n hk àl a hgN .i t n v u n hp àv nâht n b i v u c uêy các ar gn n hk óc ã me cáC .hnìm v áig hná ,téx n hn t me các ó uas ,cáhk i gn n ik ý auq téx n hn me các u cúL .hnìm a c gn n hk àv hcác hnít ,c o t hc m hp gn hn v ,hnìm a c
 17. 39 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT i u ik t n yuhc i hp n c NC VG y v ìv ,gn rt nôt c i h iò me các ohc màl hnàht gn rt s v cáig m c hnis y n oD ...n l i gn màl n um i l gn hn noc rt t h a hc ,” d d gn gn “ i ut àl SCHT SH i ut a L .t hn uq u ih óc gn cát , x gn p it oaig c ht hcác óc SCHT SH íl hnis mât u iH . rt h ht hn m hnàl gn s i l ,c o iuv m in ,m c hnìt ,m c cúx hnàht hnìh ,gnás gnort t hc m hp gn hn hnàht hnìh ,c l gn n các n irt táhp àl SCHT c d oáig uêit c m n ih c ht n hp póg àl hníhc ht p t gn t oh i l c gn ión yaH . ht p t gn t oh a c gn rt nauq uêit c m gn hn gnort t m àl hníhc gn c nâd gnôc c d oáiG nôm a c uêit c M .9 ,8 ,7 p l các a c c d oáig uêit c m ,u c uêy oeht t gn t t ul páhp àv c o iàb s t m óc gn c 9 ,8 ,7 p l các .c o n hp i v h nauq i m óc iàb 7 óc t ul páhp c d oáiG n hP .i h ãx gn t oh gnort àv ht p t gn t oh gnort cáig t ,c c hcíT .01 . hn t , s hc L .9 .i gn i m i v àoh nahc gn S .8 .nêihn nêiht i v àoh gn s ,nêihn nêiht uêY .7 .n t iB .6 .t ul k gn rt nôT .5 . L .4 .m ik t iT .3 .ìrt nêik ,gn n gnêiS .2 . ht nâht n yul nèr cós m hc T .1 .SCHT SH ohc b gnart n c t ul páhp c h t n ik gn hn àv c o t hc m hp gn hn àl gn c ó ,iàb 81 óc nâd gnôc c d oáiG nôm ,6 p l n h gn hC .SCHT SH i ut a l a c m i c àv c d oáig a c gnuhc uêit c m nêrt a d ã gn d yâx c nâd gnôc c d oáiG nôm gnud i n ,uêit c M .SCHT nâd gnôc c d oáiG nôm gnud i n ,uêit c m o hk maht n c ht p t gn t oh gnud i n ,uêit c m hn cáx ihk NC VG t ib c ý u l n c y v ìv ,SCHT c b t ul páhp ,c o rt áig gn hn gn ht h õr t r n ih ht ã nâd gnôc c d oáiG nôm ,SCHT
 18. 1 4 S C HT E LUDOM | 49 .ý i g c i m ó uas ,i l rt t , hgn yuS :ý u L ?hn m n irt táhp SH ht p t t m gn d yâx oàn ht màL . ht p t n irt táhp n o iaig hn cáx s C . ht p t a c n irt táhp n o iaig các uêN )3 .oac c d oáig uq u ih t SCHT hnis c h ht p t gn t oh c hc t n ik u i gn hn uêN )2 ?nêiv hnàht các n gn h hn óc SH a c ht p t oàn ihK ?oàn gn cát gn hn a c gn h hn u hc )gnêir ión SCHT SH( SH a c hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq gnorT )1 IỎH UÂC .2 .c d oáig ht p t t m a c t u y gn hn óc ,gn rt c gn hn óc SH p l ht p t t m a c n irt táhp hnàht hnìh hnìrt áuq u ih c h i gn púig 2 gn t oH UÊIT CỤM .1 SCH T cụ d oáig ểht pật tộm aủc mểi đ cặđ h c ít nâhP :2 gnộđ tạoH .SCHT SH c l mât ,c l írt c n irt táhp ,gn n k các n yul nèr ,c d oáig gn cát c ht hnìh ,páhp gn hp hn hc u i ,n hc a l NC VG púig nòc àm , ht p t gn t oh c ht hnìh gnud i n n hc a l s c àl hc gnôhk SCHT SH íl hnis mât m i c u iH .gn l óhk t r u x ,t t gn h u ihc àv s mât èb n b i t mìt s me các , m ahc ,NC VG hn n l i gn i v s aihc i h c óc gnôhK ...u hc óhk ,c l t b ht hnìt oàv n l i gn n d n l i gn ý iárt màl hnìt c ihk iô ,hnál ax ,hn b gn b hn c n hn p hc ht gnôhk n l i gn màl gn hnàh àv iáht t s me cáC .gn l nôhk ón a c uq u h àm t gnux gn hn n n d gn ht nên ...páhp i ig gn hn t ux ,m i nauq t y b i h c óc c me các ohc gnôhk ,gn m hcárt ,hn l ar ,t pá nên ,noc rt àl yàn i ut a l ioc n v ihk m ahc c b các a c ,NC VG n hp b t m a c i b t hT .p h ùhp x gn hcác mìt NC VG c c ht ý ã i gn y m gnôhk ,gn rt nauq t r u c uêy t m àl ) m ahc àl t hn ,n l i gn c t t i v( NC VG a c x gn hcác i yaht i h iò .n l i gn i v n l i gn hc nâd gn hnìb x gn hcác gnas c h u it noc rt i v n l i gn x
 19. 59 | S C HT H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT .n b c ht p t àl c h p l ht p t gn hN ... hc t hc c hc t óc ,gn t oh gnùc ,hcí c m gnùc óc me các ó gnort ìv c d oáig ht p t àl )c h p l ,gn rt ioc ht óc( c h p l ht p t ìht gnôht hp SH ohc ht p t gn t oh v nêyuhc hk nôuhk gnorT .uahn cáhk p h gn r c m u ihn óc ht p T — oac cụd oáig ảuq u ệih tạđ hn is cọh ểht pật g nộđ tạoh cứhc ổt ểđ n ệik uềi Đ .2.3 .SH c l ht , ut írt ,c l mât n irt táhp ,c l gn n n irt táhp m hn gn cát t u y àl a v gn rt iôm àl a v ht p t gn t oH .H H ,HNC ìk i ht c d oáig uêit c m uq u ih óc n ih c ht u c uêy các p h hcít páhp i ig t m àl ,c d oáig gn t oh c hc t c ht hcác i m i ht ux t m àl ioc c i hp ht p t gn t oH .c h i gn c l gn n n irt táhp uêit c m ìv c d oáig gn t oh i m gnort t irt náuq c i hp m i nauq t m àl p h hcít ,yan yàgN .gn cát các , t u y các c t t a c àoh gn t p h hcít s àl )TPSH àl t hn( hcác nâhn n irt táhp s , t c ht nêrt ,gnoS .)...iác noc àl ,SH àl ó ( hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq a c gn cát ht hcáhk gn hn a c n yul nèr t gn t oh àl ó ,c d oáig t gn t oh àv ) m ahc ,y ht a c( m hp s àhn các a c àl c d oáig gn t oh i oL .c d oáig t àv c d oáig :i ol iah màl nâhp ht óc i l at ,SHDG gn t oh aig maht ht hc oàv c n c u N ;... m m ht c d oáig ,) ohk c s( t hc ht c d oáig ,c o c d oáig , ut írt c d oáig gn t oh gn hn hnàht nâhp ht óc i l at gnúhc ,n id nàot c d oáig gnud i n oàv c n c u N .gn rt àhn iàogn àv gnort c d oáig c hc t gn hn ...gnúhc n uq i h các , n hP ,nêin hnahT nào hn i h ãx c hc t các a c gn cát , i n gn gn c ,gn rt àhn ,hnì aig c d oáig hnàht ar nâhp ht óc at gnúhc ,gn t oh naig i ht ,naig gnôhk oàv c n c u N .SH c d oáig gn t oh i ol nâhp hcác u ihn t r óc ã m hp s àhn các ,c d oáig gn t oh u c nêihgn gnorT .uahn n l h gn t h nauq i m óc nôul àv hn t hn a hgn ý ,òrt iav óc t u y t m i M .nâhn ác gn t oh àv c d oáig ,hn c nàoh ,n yurt id hnis m B : t u y n b a c gn cát ,c hc u hc nôul hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq , t c ht nêrt hn gn c n ul íl oehT hn is cọh hcác nâh n nểi rt táhp ựs nếđ gn ộđ cát ốt uếy g nữh N .1.3 IỒH NẢHP NIT GNÔHT .3
 20. 1 4 S C HT E LUDOM | 69 . k t iht n uq t gn i àv p l a c ht p t hníhc od n ih c ht àv gn d yâx c i hp p l i m a c gn t oh hc oh k SCHT .nêiv hnàht i m a c hcí i l àv gnuhc uêit c m ìv uahn i v t k nêil àv m ihn hcárt c ht n hn ht p t a c nêiv hnàht i m ihk s c ht c d oáig uq u ih óc hc p l ht p t a c gn t oh hc oh K : ht p t a c gn t oh hc o h k n ih c ht cáig t c c hcít ht hc àl i hp p l ht p t a c nêiv hnàht i m c t T .gn rt àhn a c c d oáig gn t oh hc oh k c hc m n i hp SH ht p t àv p l NC VG y v ìv ,gn rt àhn a c gnuhc c d oáig hc oh k uêit c m n ih c ht n hp póg i hp c h gn rt t m gnort p l ht p T .T — DG B a c LLGNDG H hnìrt gn hc n ih c ht m hn gn rt a c c d oáig gn t oh hc oh k áoh ht c àl p l ht p t a c gn t oh hc oh K .nêl rt SCHT p c i h iò àl ó .) b n it gnùc uahn púig m ihn hcárt óc i hp i gn i m àv n yul nèr ht c c iv gnôc gn hn hcárt hp gnôc nâhp c i hp gnàc èr t r hnis c h gn hn ,íl n uq gn n k u iht SH gn hn gnàc( gn n k n yul nèr gn t oh các íl n uq nêihp yaht ,p l ht p t a c gn t oh hc oh k n ih c ht oàv nêiv hnàht i m t h gn yuh i hp ,nêiv hnàht các a c gn n m it ,m i c nêrt a d c h m n c h y d gn t oh àv c h y d gnud i n uêit c m àl i hp p l ht p t t m a c gn t oh hc oh K .hc oh k a c t m i m v uêit hc các n ih c ht aig maht gn hc ,cáig t i gn i m àv t hn gn ht gn t oh hc oh k óc i hP :iah ht m i c + ...TTDT , hgn n v ,p t c h v ar t uêit hc gn hn n ih c ht aig maht cáig t i hp hn cáx t i gn i m àv c h m n a c gnáht i m gnort ht p t gn t oh các ,p t c h v gn t oh gnud i n gn hn n ih c ht t hn gn ht mât gn ,c h m n t m gnort t i hp uêit hc các hn cáx ,u n hp uêit c m gn hn t hn gn ht c b nàb c ht p t gnort nêiv hnàht các c t t ihk gnuhc hc í c m óc hn cáx c )SCHT( SH ht p t t M gnuhc hcí c m óC :t hn ht m i c + :yâ uas m i c gn hn óc ht p t ihk c d oáig gn d cát óc hc SCHT SH ht p t t m a c gn t oh i M .SCHT i ut a l c d oáig ht p t t m a c m i c c hc m n i hp y v n uM .c d oáig ht p t t m hnàht ,c h gn rt ,p l ht p t gn d yâx c iv i t mât nauq nôul i hp n c gn rt àhn àv SCHT m ihn hc VG —

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản