intTypePromotion=1

Module THPT 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thanh Bình

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
770
lượt xem
118
download

Module THPT 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thanh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THPT 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh trung học phổ thông giúp giáo viên phân tích được một số khái niệm cơ bản, nắm được các phương pháp nhận biết các biểu hiện của căng thẳng tâm lí trong học tập của học sinh; nắm được các phương pháp, các kĩ năng hỗ trợ tâm lí giúp học sinh ứng phó với stress trong học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THPT 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Thanh Bình

 1. 38 | gn«ht æhp cäh gnurt hnis cäh añc pËt cäh gnort gn¼ht gn¨c Ýl m©t i¸ht gn¹rt côhp c¾hK 21 TPHT ELUDOM HNÌB HNAHT MẠHP NẨU GNAUQ NỄYUGN
 2. 21 TPHT ELUDOM | 4 8 .TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts i v óhp gn àv n ih táhp hnis c h ohc íl mât rt h páhp gn hp cáC .p t c h gnort sserts i v óhp gn gn n k àv páhp gn hP — .TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts c m àv n ih u iB — .TPHT hnis c h a c p t c h n sserts a c gn h hn àv nâhn nêyugn ,m in iáhk :p t c h gnort íl mât gn ht gn c àv gnuhc ión )sserts( íl mât gn ht gn c v gnuhc táuq iáhK — :uas gnud i n gn hn m g eludoM .me các ohc hcác nâhn n iht nàoh àv n irt táhp s n gn h hnis c h rt h TPHT gn rt àhn gnud i n gn hn gnort t m àl gn c yâ .p t c h gnort sserts i v óhp gn hnis c h púig íl p h púig rt gn hn àv t uht k ,páhp gn hp s t m ;hnis c h a c p t c h n sserts a c gn h hn àv sserts ar yâg nâhn nêyugn các ;TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts i ol nâhp ,m i c ;p t c h gnort )sserts( íl mât gn ht gn c v m in iáhk õr màl s yàn eludoM .p t c h hnìrt áuq gnort hnis y n nôul nôul sserts gn t n ih ,y v oD .hnìm a c p t c h c iv i v n n náhc nòc ihk óc àv i m t m ,gn ht gn c y ht m c cúl u ihn me các ohc màl me các a c p t c h hnìrt áuq n aíhp u ihn t gn cát n gn n c l pá gn hn i hk hnárt ht gnôhk gnôht hp c h gnurt hnis c h , h i v i i h ãx a c oac t m yàgn u c uêy các i v ,n l i m nêin hnaht a c t yuh t ihn , rt i ut a c gn gn n s i V . hgn n hc àl yàn i ut a l a c gn rt c v m ihn gn pá nòc àm p t c h v m ihn a c u c uêy ,t ib u ih u c uhn gn pá hcí c m ìv hc gnôhk p t c h hnis c h ,p c i uc n .n h cáig t ,p l c p t c h v m ihn các t yuq i ig ,n h oac me các i v i u c uêy gn hn ar t nêiv oáig ,p t c h gnorT .)nêin hnaht( i m i ut a l i v i gn s c uc a c u c uêy u ihn t r gn pá i hp me các yàgn gn h ,ar iàogN .gn l t hc v c i n ib nòc àm iv m hp ,gn l s v gn r m c hc gnôhk me các a c i h ãx írt v ,òrt iav y v ì V .n h gn d a ,gn r m c me các a c gn t oh ,TPHT hnis c h i ut a l gnas c B .gn cát u ihc u ihn àv p t c hp ,úhp gnohp ,gn d a nên rt gnàc yàgn hnis c h a c p t c h gnud i n màl nit gnôht v n gnùb s ,c h aohk a c m hn m n irt táhp s i v gnùC NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 5 8 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK p t c h gnort sserts i v óhp gn àv gn hc gnòhp ,n ih táhp iv hnàh các n yul nèr ,p t c h gnort sserts i v óhp gn àv gn hc gnòhp ,n ih táhp c iv gnort n gnú iáht óC iáhT .3 .p t c h gnort sserts i v óhp gn hnis c h rt h gn n k ,páhp gn hp các gn d n V — .TPHT hnis c h a c p t c h gnort c c uêit sserts a c n ih u ib các c t ib n hn p t c h gnort sserts v c ht n ik các c gn d n V — gn n K .2 p t c h gnort sserts i v óhp gn hnis c h púig íl mât rt h gn n k các ,páhp gn hp các c m N — .TPHT hnis c h a c p t c h gnort íl mât gn ht gn c a c n ih u ib các t ib n hn páhp gn hp các c m N — .TPHT hnis c h a c p t c h n sserts a c gn h hn àv nâhn nêyugn ,i ol các ,n ih u ib các ;p t c h gnort íl mât gn ht gn c ;íl mât gn ht gn c :n b c m in iáhk các c hcít nâhP — c ht n iK .1 UÊI T CỤM .B
 4. 21 TPHT ELUDOM | 6 8 .7002 ,i N àH ,i h ãX c h aohK BXN ,n hk óhk hn c nàoh óc nêin hnàht v rt i v óhp gn hcáC ,gn H iaM hT nahP .5 .4002 ,i N àH nit gnôhT áoh n V BXN ,)relleH treboR oeht hc d nêiB( sserts u iht m ig t uht hgN ,gn H nêihT hT n yugN — àH uhT hT n rT .4 .8991 ,70 — XK c n àhn p c hgn gnôc c h aohk hnìrt gn hC ,ihgn hcíht v m in nauq các i v eyleS snaH a c t yuht c H ,t yuD n V nahP .3 .1002 ,i N àH nit gnôhT áoh n V BXN ,)sunazaL htiduJ oeht hc d nêiB( t hn t t sserts m ig hcáC ,iaM c gN — ihC yùhT .2 .5002 ,i N àH PSH ,c h íl mâT s c ht n v n uL ,TPHT hnis c h a c p t c h gnort ssertS ,hnìB hnahT m hP .1 :o hk maht u il iàT — GNUD I N N IH C HT T IHT N C N IK U I .II .p t c h uq t k i v i ón a c gn h hn gn hn àv p t c h gnort sserts i v i n gnú iáht óC iáhT .3 .TPHT hnis c h a c p t c h uq t k n sserts a c gn h hn gn hn àv nâhn nêyugn i ig íl p t c h gnort sserts àv sserts v c ht n ik các c gn d n V gn n K .2 .TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts gn h hn àv nâhn nêyugn ,i ol nâhp ,p t c h gnort íl mât sserts ,)sserts( íl mât gn ht gn c :n b c m in iáhk các c hcít nâhP c ht n iK .1 UÊIT C M .I )t it 5( P T C H GNORT ÍL MÂT GN HT GN C À V )SSERTS( ÍL MÂT GN HT GN C V GNUHC TÁUQ IÁHK 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C
 5. 7 8 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK oàn cúl i hp gnôhk ssertS .sserts ar yâg u ó oàn nauq c t m i t ìk t b gn cát t M .at gnúhc a c i t n t s gnort oàn m i i ht ìk t b t m óc nôul nôul gn s p hn àl ssertS“ :gn r m in nauq i l gnô ,ó uaS .”oàn u ih nít ìk t b i v ht c a c u ih c gnôhk gn n hp iáht gn rt t m gnort n ih ht i hp gnôhk hc p h gn t t hc hnít óc ssertS“ :hn m n hn ã gnô ,hnìm a c hnìrt gnôc s t m gnorT .sserts v uahn cáhk hcíht i ig hcác óc eyleS .H ,yàn uas hnìrt gnôc các gnorT .t t hn b i ol i m i v ihgn hcíht hnìrt áuq a c gn hc i h t ôm hnìm a c u c nêihgn hnìrt gnôc các gnort p c gnô c sserts gn t uht ,6391 m N .sserts v gn ht h áhk u c nêihgn i gn àl gnÔ .adanaC i gn ,eyleS snaH àl c h íl hnis gnort sserts v u c nêihgn c iv gnort n l oal gnôc óc i gn ,nêihn yuT .4191 m n oàv c h íl hnis gnort nêit u n l gn d s nonnaC .W c sserts gn t uhT .u hc i hp u il t v àm nén c s hc c h íl t V gnort gnùd c nòc yàn gn t uhT .hn m n hn àl a hgn óc hnA gn it gnort ssertS sserts v m in iáhK .1.1.1 sserts v gnuhc m in iáhK .1.1 nit gnôhT .1 .p t c h gnort sserts àv sserts m in iáhk i v neuq màL :1 GN T OH .TPHT hnis c h a c p t c h n sserts a c gn h hn gn hn hn cáX :3 gn t oH — .p t c h gnort sserts àv sserts i ol các hcít nâhP :2 gn t oH — .p t c h gnort sserts àv sserts m in iáhk i v neuq màL :1 gn t oH — :gn t oh ab óc yàn gnud i N GN T OH CÁC . VI . s , hc ohc n ul o ht gn uh hnìt ,p t nô i h uâc ,hnàh c ht p t iàb các gn ht H :cáhk p t c h u il iàt cáC — .8991 ,i N àH ,i h ãX c h aohK BXN ,gn s i àv ssertS ,t iK gn hP gn .7 .3002 ,i N àH PSH ,c h íl mâT s c ht n v n uL ,nêiv hnis a c p t c h gnort ssertS ,gn H hnahT hT m hP .6
 6. 21 TPHT ELUDOM | 8 8 a c gn v ìk gn hn ;m c hnìt àv t hnik t u y n nauq nêil óc n v gn hn àl ó .sserts ar yâg nâhn cát gn hn gnort t hn p g gn ht hnì aig aíhp t sserts yâg nâhn cát gn hn :hnì aig gn s c uc t c g n ugN — :iàog n nêb gn rt iôm t c g n ugN * :uas hn sserts ar yâg c g n ugn aihc nâhp ht óc ,n B n V õV ig cát oehT .”c màl ht óc nàot nàoh ìht c l n hc óc hcíht hcík gn hn gn b gnúhc iùl y ht óc ,nêihn yuT .c màl gnôhk t c ht v m ihn t m àl t ht uq i gn noc ohc u i n nâhn cát các i v i ”gnùrt ôv“ nàot nàoh hn c nàoh ar o t c iV .hnik n ht àoh u i c iv a c hníhc v m ihn àl yàgn gn h h gnôc n t u hc óhk g n hn a c gn n hnág gn hn i hk táoht i gn noc ohc hnárT .t d gnôhk ,t hn hn hc k ib gn hn i uhc t m àl àm nêi gn ht àhn oàv i gn noc ohc màl ã y oàn gn rt mêihgn ìk c c ar y x u i gn hn i hp gnôhK“ :ikxpôcuB .T a c m hp cát gnort hcírt ã yàn gn rt hnìt hn m n hn ihk turadaL .R M i gn c h íl mât àhN . hn gnôhk i h cát gn hn ar yâg s ón táhp gnùb ihk àv nén n d c s yàgn gnàh t hn hn gn cát gn hn gnôhk u n ,gnúhc ot i ig àv táos m ik i hp n c ìht n ih t ux ón nên m gn m gn ,n id gn rt , t hcít t hc hnít óc sserts ,gn r ohc c h aohk àhn cáC .sserts n n d nêyugn n c u ihn óC sserts ar yâg c g n ugN .2.1.1 .gn s c uc gnort ,gn t oh gnort auq i rt i gn noc àm íl hnis àv íl mât v gn ht gn c s àl ssertS u ih ht óc ,c h íl mâT n id gn hp V .sserts a c c c uêit hn c aíhk nìhn ig cát u y hc ,yâ .sserts i v i i gn noc a c iáht àv c ht n hn t u y a c òrt iav c n ih ht ã yàn m in iáhk gnorT .”ó t nâhn các v nauq hc áig hná s od àm hcíht hcík nâhn cát od u y hc gnôhk hn t yuq òrt iav yâ .or i r c oh i l t b àl y ht nauq hc i gn noc àm gn uh hnìt các gnort n ih t ux íl mât v i h óc t u y các od ,p hk gnuhc hcác t m ar y x u ih c gnôhk gn n hp àl hníhc íl mât ssertS“:gn r ohc êuhK hN ôT ig cáT .”ssertsyd àl c c uêit sserts àl i g nòc yah i h c sserts ,ssertsue àl hn m ohk gn ht hnìb sserts :uahn p l i ,uahn cáhk sserts i ol iah óc i l c gn ,gn ht n t s a c uq t k àl gn c
 7. 9 8 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK .c h nôm các t hc hnít àv gnud i n v c nêin u iht i ut a l p t c h gn t oh i v os t ib cáhk m i u ihn óc TPHT i ut a l p t c h gn t oH * .hnis c h a c nauq i ig ht ,hcác nâhn hnàht hnìh c iv n n l gn h hn óc t uht k c h aohk nôm b các u ih mìt t ,c h t c i V .gn t gnàc yàgn p t c h gnort p l c àv c c hcít hnít .n h m i m t hc hnít gnam p t c h gn t oH .i h ãx c m n uhc u ihn uht p it ,i h ãx gnort uahn cáhk móhn các aig maht TPHT hnis c h ohc n ik u i o t ,gn r m c gn c gn rt àhn gnort èb n b ,ôc y ht i v me các a c h nauQ .n h c s uâs àv úhp gnohp n irt táhp me các a c t ib u ih m t ,n h u ihn c h i hp me các àm c h nôm S .nêin u iht i ut a l i v os u ihn t r i yaht ã gn rt àhn gnort TPHT hnis c h a c írt V * gnôht hp c h gnurt hnis c h a c gn rt c íl mât m i c s t M .1.2.1 p t c h gnort sserts v m in iáhK .2.1 … hk áuq gnort ,u ht i ht t nén n d gn hn c oh )…m c hnil ,gn m c ig( c ht ôv n nauq nêil óc t u y gn hn àl ht óc ar iàogN . ht hc a c …m ihgn hnik ,c ht n hn hnìrt ,u c uhn ,m c hnìt ,íhc ý ,c l gn n m g oab íl mât hnít c uht các a c ihgn hcíht hnìrt àl ó :íl mât t u Y — … ht c ht v t yuhk m ihk s ,hnít nãm íl hn b gn hn c oh ,i uc n o iaig íl hn b gn hn ,n ih t ux i m íl hn b n ol i r gn hN : ohk c s t u Y — :nâht n b t c g n ugN * …t it i ht ,u h íhk hn t u y gn hn àl :nêihn t gn rt iôm t c g n ugN — .sserts nên yâg nâhn cát gn hn àl gn c ... rt hníhc hc i yaht ,gn s gn rt iôm m ihn ô ,n gn it hn t u y gn hN .gn t oh aig maht ht hc ó gnort ,i h ãx — íl mât ,i h ãx x gn , h nauq i m gn hn àv …c iv màl àv p t c h ,gn s gn rt iôm n nauq nêil t u y gn hn àl ó :i h ãx gn rt iôm t c g n ugN — .i h ãx iàogn gn t oh hn gn c hnì aig gn s c uc gnort nêiv hnàht các a c iv hnàh àv m c hnìt ,c ht n hn ,t oh hnis ,gn s c uc n m hn m t r gn cát uahn i v p h i hp gn ht yàn t u y gn hn …nêiv hnàht i m i v i hnì aig gnort i gn gn hn
 8. 21 TPHT ELUDOM | 0 9 oàn c h nôm s t m yah t m i v úht gn h n ih t ux hnis c h me s t M .gn v n b àv hn n p t c h s àl hnis c h n ih u iB :p t c h úht gn H — .yan n ih hc l c h gn t n ih àl ó .cáhk c h nôm các ohc naig i ht hnàd tí àm hcíht uêy hnìm c h nôm p t c h oàv hnìm a c naig i ht u ihn gnurt p t àv úht gn h hc me các p h gn rt ar y x y v ì V .)...?gnôhk yah hn d ã me các àm gn oac ,c h i iht d i hk gnùc óc c h nôM ?gnôhk yah c h ihk úht gn h ar yâg óc c h nôm a c c ht n iK ?gnôhk yah y d óc oáig ôc y hT( c h nôm a c i h ãx a hgn ý od n hc a l s óc c h nôm các i v i nêin hnaht a c iáht ,nêihn yuT .gnuhc ión yan n ih nêin hnaht àv gnêir ión yan n ih TPHT hnis c h a c n b c t r u c uhn t m àl c ht irt hn l m ihc c u c uhN .p t c h v m ihn gn hn hnàht nàoh c iv gnort cáig t t r me các nên hnìm nâht n b i v i c h c iv a c òrt iav c c ht ý me các ,úhp gnohp gnàc yàgn gn s m ihgn hnik ìv i yaht u ihn óc ã TPHT hnis c h a c p t c h gnort iáhT — …gn t u rt yud t ,n ul íl yud t m hn m n irt táhp i hp me các i h iò yàn p t c h c i V .p l c àv c c hcít hnít i v i oac u c uêy gn hn ar t ã TPHT hnis c h a c p t c h gn t oH :p t c h gnort p l c àv gn gn n hníT — :TPHT hnis c h a c p t c h gnort ht c íl mât m i c s t M * .)…hnis c h gn t a c c h nôm uht p it gn n hk ,nâhn ác i v i c h nôm a c n it c ht a hgn ý( n it c ht c gn àl t hn a hgn ý àm p t c h c gn i b y cúht c hnis c h nêin hnaht a c p t c h iáhT .n h i l n uht c me các a c p t c h c iv ohc v c hp hn gn c me các a c hgn n hc úht gn h ohc v c hp ó oàn c h nôm s t m i v hn n úht gn h hnìm ohc c hn cáx ã me các ,c h p c i uC .p ihgn hgn gn h hnyuhk i v n il n g p t c h úht gn h hnàht hnìh me các .n h c l n hc óc nên rt gn c c h nôm các i v i me các a c iáht nên , m hn m n irt táhp ã hnis c h a c c ht ý t od ,cáhk t M .hnìm a c n ul íl yud t n irt táhp i hp hnis c h ohc ar t gn c ó hn c nêB .oac p l c hnít àv n h gn gn n hnít óc i hp hnis c h i h iò ã i yaht u ihn óc nêiv oáig a c y d gn ig páhp gn hp àv gnud i n ìv hníhC .i yaht ã gn c nêiv oáig a c y d gn ig páhp gn hP .c h nôm các a c t ul yuq hnít gnam c ht irt gn hn u c nêihgn oàv uâs i ã c h nôm các a c gnud i N
 9. 1 9 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK n v t yuq i ig gn n hk n irt táhp , c gn c gn d cát óc óN .íl mât v àv íl hnis v c hnis c h nâht n b i m íl mât gn l gn n ar o t ,hnis c h a c c ht n hn íl mât gn l gn n c àv íl hnis gn l gn n v c i n ib s nên o t ,uahn cáhk c m gn hn gn pá n o iaig u ihn m g óN .íl mât t m v gn pá àv c h hnis gn n hp :t m iah c a c gn pá i n ib gn hn hnìrt áuq t m àoh gn t àl p t c h gnort ssertS .hnìm a c n v óc gn uh hnìt hnàht rt p t c h v m ihn các ihk n ih t ux hc óN .hnìrt áuq t m àl hc hnis c h p t c h gnort sserts àl a hgn óc yàn u i hnis c h p t c h gnort sserts hnìrt áuq a c t hc n B :1 S gn i m íl mât c ht n hn v m ihn hcíht S c l gn N hnìrt áuQ cáC .me các a c c ht n hn hnìrt áuq gnort i n ib gn hn àl ó n h ht C .p t c h gnort n v gn hn t yuq i ig me các ihk hnis c h a c íl mât i n ib gn hn àl ó .me các sserts nên … o t ó u i gn hN nôm b nêiv oáig a c y d gn ig iáht ,y d gn ig páhp gn hp nòc àm c h nôm c ht irt gnud i n ,u c uêy hc gnôhk ,c l pá ,gn cát u ihn t r u hc hnis c h ,p t c h gnorT .ó nâhn cát các c rt ht c a c gn n hp s àl ssertS .sserts ar yâg ht óc )rosserts( nâhn cát gn hn àl at gnúhc a c ht c nêl iàogn nêb gn cát gn hn b nàoT gnôht hp c h gnurt hnis c h p t c h hnìrt áuq gnort sserts a c t hc n B .2.2.1 .p t c h gnort me các a c nâht n b n ihk u i c l gn n àv c ht n hn hnìrt áuq các gnort hn hc hnít n irt táhp s y cúht ã c ht ý óc p t c h iáhT . ht u m ihc àv hn m n irt táhp me các a c p t c h gnort hn hc hníT — .me các a c yàn uas p ihgn hgn n hc a l s n hn t yuq àv p ihgn hgn gn h ux hnàht hnìh me các n n d ó
 10. 21 TPHT ELUDOM | 2 9 .p t c h gnort sserts p g gna hnis c h t ib ) hc( hna àm gn uh hnìt t m hcít nâhp àv s aihc yãH :3 i h uâC .hnis c h a c p t c h gnort sserts i v óhp gn hcác gn hn àv c g n ugn ,t hc n b hcít nâhP :2 i h uâC ?ìg àl p t c h gnort sserts àv )sserts( íl mât gn ht gn C :1 i h uâC áig hná .3 .p t c h gnort sserts a c gn h hn gn hn àv n ih u ib gn hn ar gnud hnìh ht óc gnêir ión p t c h gnort sserts àv gnuhc ión gn s c uc gnort sserts a c t ib cáhk s t b i n màl d ív t m oàv hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — .TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts v d ív s t m c oh t m hcít nâhP :3 v m ihN * .hnis c h a c p t c h gnort sserts v m in iáhk c hcít nâhP — .hnis c h a c p t c h gnort sserts i v óhp gn hcác s t m àv t hc n b ,m in iáhk õr màl c n ul các àv d ív các mìT — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — .TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts m in iáhk hcít nâhP :2 v m ihN * .sserts v m in iáhk c hcít nâhP — .sserts a c c m s t m àv c g n ugn ,m in iáhk õr màl c n ul các àv d ív các mìT — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — .)sserts( gn ht gn c m in iáhk hcít nâhP :1 v m ihN * v m ihN .2 .me các i v i ar t gna p t c h gnort n v t yuq i ig ,t m i ht gnôhk c oh óhk me các ohc màl ,i ht m t ihgn hcíht n ol i r gn hn n n d ht óc ,hnis c h a c íl hnis — mât gn b nâc s v áhp ht óc ìht t yuq i ig c gnôhk hnis c h a c c ht n hn gnort n uht uâm gn hn , n v gn hn u N .i m c ht irt gn rt iôm i v t hn t t gn hcíht hnis c h púig ,hnis c h a c
 11. 3 9 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK .t ik yus n o iaig àv c gnáhk n o iaig ,gn oáb n o iaiG :n o iaig ab c m g oab hc c n ib n id )c c uêit sserts( ssertsyD — .hcíht hcík nâhn cát i v i gn pá gnàs n s gn gn n ,íl mât c l gn n các gn yuh s óc ,gnàr õr c c ht ý i gn noc yàn cúL .gn gnurt hnik n ht h a c aig maht s óc ó gnort , ht c gn n c hc b nàot a c aig maht s óc yàn n o iaiG .n b uâl ihgn hcíht n o iaig àl yàn n o iaig i g nòc y v ìv ,iàd uâl t hc hnít óc gn ht , rt ùb nòc n h i ig gnort m n yàn i n ib cáC . ht c a c gn n c hc b nàot nêl gn cát ó t ,dioretsocitroc u ihn gnóhp i ig ,n ht gn ht n yut ,nêy n yut :i i d gnùv hcíht hcík ,gn gnurt hnik n ht h auq gnôht sserts yâg nâhn cát các a c n id gn rt gn cát các od c oh gn oáb n o iaig uas ar y x gn hT : c gnáhk n o iaiG + . c gnáhk n o iaig gnas n yuhc ó uas ,n h c c hcít hcác t m ar n id …m c cúx ,yud t ,náo náhp , hn ihg ,ý úhc gnurt p T :íl mât hnìrt áuq các i n ib ,n ih u ib s n n d u áoh hnis t m v i n ib gn hn c t T .c ht ý a c táos m ik gnòv iàogn t v c ht hnik n ht h a c gn n c hc i n ib gn hn àl ó i n ib gn hn y v ìv ,nimalohcetaC móhn t it gn t s óc áoh hnis t m v ,yàn n o iaiG .hn t hn c m ht c gnort c h hnis u i p hn i yaht màl ,íl hnis hnìrt áuq các a c gn t oh hcíht hcík , oac hn t hn c yàn cúl ht C .gn cát gna hcíht hcík óc àl t ib ohc u ih oáb gn gnurt hnik n ht h nêl hnik n ht yâd các a c n d n yurt s auq gnôht n hn p it ht c c nôul , ht c nêl hcíht hcík óc ihk ,c h hnis hc c oehT :gn oáb n o iaiG + . c gnáhk n o iaig àv gn oáb n o iaig gn b gn rt iôm a c gn cát gn hn i v ihgn hcíht gn n hp ,)c c hcít sserts( ssertsuE — .ssertsyd àv ssertsue :sserts i ol iah óc eyleS snaH oehT i ol nâhp sserts c m oàv c n C .1.1 :uas hn sserts i ol các ar nâhp ht óc sserts ar yâg c g n ugn àv c m s c nêrT .uahn cáhk sserts i ol nâhp hcác u ihn óc t c ht nêrT nit gnôhT .1 .p t c h gnort sserts àv sserts i ol các hcít nâhP :2 GN T OH
 12. 21 TPHT ELUDOM | 4 9 nauq i m t hnis táhp yàn i ol ssertS .iáht hnis sserts àl t t i g ,iáht hnis t c g n ugn óc ón nên yâg t u y àm sserts i ol àl yâ :iáht hnis ssertS — :yâ uas n b c i ol 3 màl ar nâhp ht óc ssertS sserts ar yâg nâhn nêyugn s c nêrt a d sserts i ol nâhP .2.1 … s má ,hn má ,uâ ol n ih u ib gn hn óc íhc m ht ht hC .c nãig ht t gnôhk , gn c ig uas c hp i h y ht gnôhk cáig m c óc ,c ig c ht yah ,uâs gnôhk gn c ig , gn óhk ,i m t m nôul ,u hc óhk cáig m c óc nêyux gn ht ,n ig uác yah : hn i rt i n n ih u ib gn hn óc ;hnauq gnux hn c nàoh i v c m áuq gn n hp gn ht iàd oék ssertsyd b ihk i gn noC :iàd oék ssertsyD + .ìht c t ,p c gn n hp hn gn ig n irt n it àv n ih u ib ,m hc ar y x ,p c ssertsyd gn n hp n ih t ux s n id p it n v …gn v n b gnôhk ,i ht m t t r gn b nâc s t m ar o t hc gn hn n id p it n v c gnáhk n o iaiG . ht hc m ihc mâx c b gn t ,gn d cát yuh táhp c t p it n v sserts a c hc c các , t c ht nêrt gn hN .sserts ar yâg gn uh hnìt i vc gn hc ,gn u hc hn v óc ht hc ,m hc ar y x u íl hnis — mât n ol i r các ,yàn p h gn rt gnort :m hc ar y x cúx m c gn n hP + . h m iãh s oeht mèk ,gn r nal uâ ol iáht gn rt ht hC .hnauq gnux i gn gn hn i v h nauq gnort n hk óhk oeht mèk , hn gn hcík iáht gn rt àl t hn ,iv hnàh gnort n ol i r gn hn n n d ht óc ,na t b cáig m c óc nôul ,t g uác d ,cigôl u iht yud t ,ý úhc gnurt p t óhK .m c y hn áuq c oh p hc m hc áuq nauq cáig các a c gn n hp ,gn ht t b nên rt íl mât gn n c hc n ih u ib gn hn n n d ,t v c ht hnik n ht h a c gn t oh gn n c hc n ol i r n ih u ib ,ìht c t ,n id p c m c cúx gn n hp các óc gn hT :hnít p c ssertsyD + .hn b gn pá u ik gnas n yuhc yàn cúl ht hc ,cáhk íl hn b n ol i r u ihn n ih t ux oeht oék ó t ,n ol i r b ihgn hcíht gn n hk ,p s yus ht c , rt ùb gn n hk t m ht c a c i n ib gn hn ohc màl n id gn rt gn cát hcík gnôc u ihn óc yah gn u hc c m áuq ar n id sserts hnìrt áuq oD :t ik yus n o iaiG + .t i k yus àm ht c a c hc d n im gn n hk m ig n n d u ihn gn t oh ht c gnort hc d t it h ohc màl i b t ht ,c t nêil ,iàd oék gn hc n o iaig od ,nêihn yuT .ssertsue a c n o iaig các hn gn ig gn c ar n id hc C
 13. 5 9 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK .gn cát u ihn a c cát gn t s óc àm sserts nên yâg ht óc c n gn cát t m hc i hp gnôhk gn ht gnôhT .sserts táhp i hk s ar yâg ht óc gn c gn t íl t r àl mex c c n ib gn hn a c gn cát gn hn c yagn ìht c h aohk àhn các oehT .sserts nên yâg ht óc i h ãx a c t u y cáC :i h ãx — íl mât ssertS — … hn írt m ig ,pá t yuh gn t màl ht óc ,oac gn c óc ,n gn it i v iàd uâl cúx p it s y ht ohc u c nêihgn u ihn óc ã .i gn noc a c t iht n c gn t oh các ohc i gn rt yâg àv gn cát óN .iáht hnis sserts nên yâg nâhn nêyugn gn hn àl ó :áoh hnis ,íl t v gn cát các àv n gn it od ssertS + .i l c gn àv sserts ar yâg tí gnàc y gn hc u irt các ìht hn b a c gn hc u irt các v k n c u ih àv hcíht i ig c hn b i gn u N : ht hc a c íl mât t u y oàv u ihn t r c uht hp i l hn yah gn n c m ,nêihn yuT . ht c ht a c gn t oh gn n c hc n m ig yus ,i h n t màl p it c rt ón ìv iáht hnis sserts nên yâg nâhn nêyugn gn hn gnort t m àL :t t hn b àv gn ht n hc od ssertS + .tús m ig gn n v p h i hp s ,gn n hp naig i ht , x n hp ,nauq cáig các a c m c y hn S .sserts b od gn l t hc m ig ,i n ib b íl hnis àv íl mât iáht gn rt hn gn c gn oal gn n hk ìht olac m ig n hc oeht mèk gn gnôhk c oh ,)yàgn/h5
 14. 21 TPHT ELUDOM | 6 9 .sserts ar yâg nâhn nêyugn nêrt i ol nâhp hcác oeht a d sserts i ol các hcít nâhP :2 i h uâC .sserts a c c m v i ol nâhp hcác oeht a d sserts i ol các hcít nâhP :1 i h uâC áig hná .3 .sserts ar yâg nâhn nêyugn oàv a d sserts i ol các hcít nâhP — .sserts ar yâg nâhn nêyugn oàv a d sserts i ol nâhp hcác oeht sserts i ol các v d ív các mìT — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — .sserts a c ar yâg nâhn nêyugn oàv a d sserts i ol các hcít nâhP :2 v m ihN * .sserts a c c m oàv a d sserts i ol các hcít nâhP — . c m oàv a d sserts i ol nâhp hcác oeht sserts i ol các v d ív các mìT — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — .sserts a c c m oàv a d sserts i ol các hcít nâhP :1 v m ihN * v m ihN .2 .)gn n hp — hcíht hcík( R — S hnìh ôm ar a ã h ,iv hnàh t yuht c h oehT :íl hnis ssertS — . ht hc a c gn n hk i v gn x gn t gnôhk ,náhc n ub ,t hn t ,u i n gn cát hcíht hcík gn hn od i t u iht s àl i t áuq s i v i l c gN :i t u iht S + . ht hc a c nauq hc íl mât t u y od u y hc nêihn yut ,ó gn rt hnìt ar yâg nâhn nêyugn u ihn óC . ht hc i v i x gn gn n hk áuq t v hcíht hcík gn l s àm gn rt hnìt àL :i t áuq S + … x gn , h nauq ,i h ãx rt áig gn hn ,i h ãx — t hnik hcás hníhc , hc hn n t m s n b c nâhn nêyugn óc ,t h gn h s ,nit gnòl gn oh gn hk c m g oab gn v t hT .nauq hc od c oh nauq hcáhk aíhp t nâhn nêyugn od ht óc yàn u i …aik ht àl i l gn hn yàn ht gn t c oh ,n um gnom ui c t gnôhk ihk gn v t h t gn ht at i gN :gn v t ht S + .i h ãx íl mât sserts — íl mât gn s i gnort n ol i r àl íhc m ht ,i n ib gn hn nên yâg gn rt nauq t u y gn hn àl yâ .i h ãx x gn àv h nauq i m các gnort hcác nâhn i ol u ik àv íl mât hnìrt ,i h ãx móhn ,i h ãx íl mâT +
 15. 7 9 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK i l gnam gn d cát óc )ssertsue( c c hcít sserts gn hn ihk gnorT . ht c ht àv íl mât t m v c ) uh — yus — hn ht — hnàht( gn d mâ — íl hc d a c t ul yuq hn gnú ,t ik yus — áoh oãl i m t m s nên o t sserts cáhk t m ,n irt táhp ,i t n t hn c nàoh i v t hn t t gn hcíht i gn noc púig íl hnis mât gn n c hc các gn t oh gn c gn t màl sserts t m t m nên ohc hcác nâhn a c íl hnis mât gn pá gn hn i n ib s àl sserts ì V .i gn noc a c gn s gn l t hc àv gn t oh n gn rt mêihgn gn h hn …áoh uêit n ol i r ,gn u it ,hc m mit hn b ,uám gn hn b hn m ih yugn àv gn d iad hn b n c u ihn nên yâg ; ht c a c áoh hnis ,íl hnis gn n c hc n ol i r gn hn n n d íl mât v n ol n ib gn hn ar yâg ón ,i l c gn c oH .íl mât v n ol n ib gn hn n n d , ht c iôm i n gn b nâc s v áhp ht óc óN .i gn noc áoh n yuhc s àv t it i n gn n c hc các ,íl mât gn n c hc các a c b gn i n ib pýut nên o t i l p h t k sserts i ol u ihn óc gn ht àv n id gn rt ,n d m gn hc c oeht ar n id nôul sserts gn hn m ihn yâl hn b các hn yagn õr y ht nìhn gnôhk ar yâg ón a c uq u h ,ìht c t c oh p it c rt hcác t m i gn t hc yâg sserts ihk m ih t r ùd c M .i gn noc a c gn s gn t oh gn l t hc i t p t c hp àv gn d a gnùc ôv n ih u ib gn c ón a c gn h hn s ,uahn cáhk c m u ihn óc ssertS .sserts àl hníhc cáhk u y hc n c n ugn àm nên yâg áoh n yuhc ,t it i n n ol i r od hn b các n k i hp t ib c ,hcáb p c n v gn hn nêl i n i l m ihn yâl gnôhk hn b các ìht i gn u ihn ohc na t b ,gn l ol gn hn yâg ,i hn c hn yâg n v gn hn àl gna nòc m ihn yâl hn b các ihk gnorT . ht mât àv ht c ht v c uahn cáhk t t hn b i ol các iáht hnìh u ihn nex na s óc at c n ,i ig ht nêrt c n u ihn hn gn C .i gn noc a c gn s c uc c hc t àv t oh hnis c ht hcác ,n ik u i t ,gn rt iôm t àl u y hc ón a c táhp t ux àm i i ht a c hn b n c àl ssertS i gn noc n sserts a c gn h hn . 1.1 nit gnôhT .1 .gnôht hp c h gnurt hnis c h a c p t c h n sserts a c gn h hn gn hn hn cáX :3 GN T OH .sserts v nêrt i ol nâhp hcác các nêrt a d hcít nâhP .p t c h gnort sserts p g gna hnis c h t ib ) hc( hna àm gn uh hnìt t m hcít nâhp àv s aihc yãH :3 i h uâC
 16. 21 TPHT ELUDOM | 8 9 hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn t u y cáC .2 S ht hc a c gn n hp iáht gn rT c ht n hn hnìrt áuq các a c gn pá yd )nauq hc t u Y( páhp gn hP )nauq hcáhk t u Y( íl mât n irt táhp hnìrT p t c h v m ihn cáC hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn t u y cáC . 2.1 . ohk c s v )OHW( i ig ht t y c hc t a c a hgn hn hn gnú .”t t gnôhk yah hn b gnôhk iáht gn rt àl hc gnôhk hc i h ãx àv n ht mât , ht c v iám i oht nàot nàoh iáht gn rt“ óc i gn t m àl u ih c i hp t t ohk c s óc i gn t M .n h t t gn s n ik u i i v gn hcíht i gn noc ohc púig ,gn gn c ohc ,nâht n b ohc ohk c s i l gnam m hn hcí u h àv t iht n c màl c iv àl sserts i v gn s gnuhc ht óc sserts a gn gnòhp páhp n ib các hn gn c i gn noc a c ohk c s i v i ón a c gn h hn gn hn àv sserts v t ib u ih c iv ,y v ì V .n h sserts u ihn p g gnàc ht óc i gn noc ,n irt táhp gnàc i h ãx ,hnim n v gnàc gn s c uC . ht ác i m a c hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq t us gnort yàgn gn h gn s i gnort i t n t nôul nôul sserts ,gn n ib nôul nôul gn s c uC .ar yâg ón àm uq u h gn hn gn b n ht hnit àv t hc ht t m v c gnóhc hnahn hcác t m i gn noc gn s i a c ó gn n v t ul yuq n gn túr n hp póg s c oh i ht n ih ihgn hcíht n ol i r gn hn nên yâg )ssertsyd( c c uêit sserts gn hn ìht i gn noc gn s i ohc c c hcít nãm oht rt áig ,a hgn ý gn hn
 17. 9 9 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK ...hnìm a c p t c h gn n hk i v c l t b , hc n h nòc c ht n hn hnìrt ihk gnort óhk ,i m p t c h v m ihn i v n uht uâm óc ã t ib u ih n V :p t c h gn uh hnìt các c rt hnis c h a c c ht n hN • :íl mât t m V + ...u y ohk c s ,c h nàb oàv i gn ihk gn l ua ,u ua hn b gn hc gn hn c m B :íl hnis t m V + :nauq hc t u y cáC — .hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn óc u i i ht a c ,gn rt iôm a c ó t u y gn hN .oac t m yàgn i h ãx a c u c uêy gn pá m ihgn hnik ,c ht irt i d uart ,p t c h gn g c gna H .i h ãx ohc m hn m c l nâhn n ugn àl s h ial gn t gnort hnis c h nâht n B .gn hcíht àm c gn các n hc a l hnart u i hp h c ub ,hnis c h nêin hnaht óc ó gnort i h ãx gnort p l gn t i m i t gn cát c t nêil gna i i ht a c gn n ib gn hn c t T .hnis c h me các a c p t c h àv h nauq ,gn s i l ,hcác nâhn rt áig gn h hn c iv i t hn gnôhk gn h hn óc yàn u i .uahn cáhk c ht hnìh u ihn i t n t ón ,i h ãx gnort nal nàrt n n t gn hn hn hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s ohc i l t b u ihn n gnam ht óc gn c i h ãx gn rt iôm ìht i l n uht n ik u i gn hn hn c nêB … nit gnôht hc màl t ib ,nit gnôht n hc a l , rt áig gn h hn gn n hk óc i hp me các i h iò yàn u i hníhc gn c gn hN … t n i oáb ,hcás ,hnìh n yurt ,tenretnI nit gnôht gn m auq gnôht yàgn gn h me các i v n ã ón àm t ib i m hnis c h hcás oàv a ihk n hc i hp gnôhk t hn n it nêit c h aohk hnim táhp gn hn ,i n ih ,gnóhc hnahn t hn p c c c ht n ik , n gnùb nit gnôht i i ht gnorT :i h ãx — íl mât gn rt iôm — nauq hcáhk t u y cáC — .nauq hc t u y àv nauq hcáhk t u y các a c gn h hn u hc nôul yàn gn noC .c ht n hn hnìrt áuq aig maht t u y các i n ib màl ,íl hnis àv íl mât hnìrt áuq các a c p h t k c l u ih nên o t hnis c h a c p t c h gnort sserts i v i t u y các a c gn h hn S
 18. 21 TPHT ELUDOM | 00 1 ?TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn oàn t u y gn hN :2 i h uâC ?ìg àl gnêir ión TPHT hnis c h n àv gnuhc ión i gn noc a c gn s i n sserts a c gn h hn gn hN :1 i h uâC áig hná .3 :TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn t u y gn hn õr màL — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — .TPHT hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn t u y gn hn õr màL :2 v m ihN * .gnêir ión TPHT hnis c h n àv gnuhc ión i gn noc a c gn s i n sserts a c gn h hn gn hn c hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — .gnêir ión TPHT hnis c h n àv gnuhc ión i gn noc a c gn s i n sserts a c gn h hn gn hn c hcít nâhP :1 v m ihN * v m ihN .2 .móhn gnort cáhk i gn gnas n yurt nal ht óc nòc ón àm ht hc nâht n b gnort yagn íl mât gn h hn c s óc ó t u y gn hn ìv i B .hnis c h a c p t c h gnort sserts c m m ig yah c m mêht gn t màl ht óc gn rt nauq t u y các àl ó ...i hc iuv ,írt i ig c iv ohc naig i ht hnàd tí ,i gn hgn àv c iht ,p t c h gnort naig i ht írt b hcác ,)áoh gn ht hnìb yah gn ht gn c ,gn l oL( gn s c uc a c n v t m yah p t c h v m ihn t m t yuq i ig hcác , n v t m hn írt gn d n v àv hn ihg hcác ,óhk náot iàb t m c rt gn :p t c h v m ihn các c rt hnis c h a c gn pá c ht hcáC • ...p h hcíht p t c h páhp gn hp c mìt gnôhk ,c h nôm i v úht gn h gnôhk ,c h gn n hk óc gnôhk hnìm y hT :ar c h nôm a c v m ihn các c rt hnis c h a c iáhT •
 19. 10 1 | TPHT HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH GNORT GNẲHT GNĂC ÍL MÂT IÁHT GNẠRT CỤHP CẮHK . c gnáhk n o iaig àv gn oáb n o iaig gn b gn rt iôm a c gn cát gn hn i v ihgn hcíht gn n hp ,)c c hcít sserts( ssertsuE + .ssertsyd àv ssertsue :i ol iah hnàht sserts nâhp gnÔ .eyleS snaH oeht i ol nâhp hcác àl yâ :sserts ar yâg c m oàv a D — :sserts i ol nâhP * .me các i v i ar t gna p t c h gnort n v t yuq i ig ,t m i ht gnôhk c oh óhk me các ohc màl ,i ht m t ihgn hcíht n ol i r gn hn n n d ht óc ,hnis c h a c íl hnis — mât gn b nâc s v áhp ht óc ìht t yuq i ig c gnôhk hnis c h a c c ht n hn gnort n uht uâm gn hn , n v gn hn u N .i m c ht irt gn rt iôm i v t hn t t gn hcíht hnis c h púig ,hnis c h a c n v t yuq i ig gn n hk n irt táhp , c gn c gn d cát óc óN .íl mât v àv íl hnis v c hnis c h nâht n b i m íl mât gn l gn n ar o t ,hnis c h a c c ht n hn íl mât gn l gn n c àv íl hnis gn l gn n v c i n ib s nên o t uahn cáhk c m gn hn gn pá n o iaig u ihn m g óN .íl mât t m v gn pá àv c h hnis gn n hP :t m iah c a c gn pá i n ib gn hn hnìrt áuq t m àoh gn t àl p t c h gnort ssertS :p t c h gnort ssertS * .uahn cáhk c m u ihn ar n id àv i ol u ihn óc ssertS + .gn s c uc a c t ib c n ik u i gnort ar y x u i gn hn c oh n hk óhk gn uh hnìt gn hn p g ihk hnis y n ssertS + . ht c a c iv hnàh ,cúx m c iáht t m v gn n hp gn hn n a íl hnis àv mât v gn ht gn c s àl ssertS + :y ht ht óc yàn a hgn hn oehT .gn s c uc gnort hn gn c ,gn t oh hnìrt áuq gnort auq i rt i gn noc àm íl hnis àv íl mât v gn ht gn c s àl ssertS sserts v m in iáhK * 1 GNUD I N OHC I H N HP NIT GNÔHT . VI
 20. 21 TPHT ELUDOM | 20 1 ...hnìm a c p t c h gn n hk i v c l t b , hc n h nòc c ht n hn hnìrt ihk gnort óhk ,i m p t c h v m ihn i v n uht uâm óc ã t ib u ih n V :p t c h gn uh hnìt các c rt hnis c h a c c ht n hN + :íl mât t m V • ...u y ohk c s ,c h nàb oàv i gn ihk gn l ua ,u ua hn b gn hc gn hn c m B :íl hnis t m V • :nauq hc t u y cáC — .hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn óc u i i ht a c ,gn rt iôm a c ó t u y gn hN .oac t m yàgn i h ãx a c u c uêy gn pá m ihgn hnik ,c ht irt i d uart ,p t c h gn g c gna H .i h ãx ohc c l nâhn n ugn àl s ial gn t gnort hnis c h nâht n B .gn hcíht àm c gn các n hc a l hnart u i hp h c ub ,hnis c h nêin hnaht óc ó gnort i h ãx gnort p l gn t i m i t m hn m gn cát c t nêil gna i i ht a c gn n ib gn hn c t T .hnis c h me các a c p t c h àv h nauq ,gn s i l ,hcác nâhn rt áig gn h hn c iv i t hn gnôhk gn h hn óc yàn u i .uahn cáhk c ht hnìh u ihn i t n t ón ,i h ãx gnort nal nàrt n n t gn hn : hn hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s ohc i l t b u ihn n gnam ht óc gn c i h ãx gn rt iôm ìht i l n uht n ik u i gn hn hn c nêB :i h ãx — íl mât gn rt iôM — nauq hcáhk t u y cáC — :hnis c h a c p t c h gnort sserts n gn h hn t u y cáC * :i gn noc n sserts a c gn h hn * .)gn n hp — hcíht hcík( R — S hnìh ôm ar a ã h ,iv hnàh t yuht c h oehT :íl hnis ssertS + .i h ãx — íl mât ssertS + .iáht hnis ssertS + :sserts ar yâg nâhn nêyugn oàv a D — .t ik yus n o iaig àv c gnáhk ,gn oáb n o iaiG :n o iaig ab c m g oab hc c n ib n id )c c uêit sserts( ssertsyD +

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản