intTypePromotion=3

Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông - Nguyễn Văn Hộ

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
271
lượt xem
49
download

Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông - Nguyễn Văn Hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông giúp người học biết và hiểu các phương pháp kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục, đánh giá được ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến hoạt động dạy học trong trường THPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông - Nguyễn Văn Hộ

 1. 7 | gn«ht æhp cäh gnurt CôD O¸IG GNê¦RT I¤M Ò V NIT GN¤HT ÝL öX ,PËHT UHT TËUHT ÜK µ V P¸HP GN¥¦HP 4 tpHT ELUDOM ỘH NĂV NỄYUGN
 2. 4 TPHT ELUDOM | 8 .c d oáig gn rt iôm u c nêihgn v m ihn các iht c ht hnìrt áuq gnort ht c àv n id nàot ,nauq hcáhk hnít n yul nèR — .hnis c h a c hcác nâhn hnàht hnìh s i v i gn rt iôm a c gn cát các téx mex ihk gnort c s uâs àv cút mêihgn ,gn rt n c s óC — ỘĐ IÁHT .3 .c d oáig gn rt iôm n irt táhp àv gnus b ,hn hc u i s óc íl x uas nit gnôht gn ht h gnú áig hná — .i l gnam u c nêihgn páhp gn hp các od nit gnôht các c íl X — .c d oáig gn rt iôm v u ih mìt n c nit gnôht các n hc a l c h i gN — GNĂN ĨK .2 .TPHT gn rt gnort c h y d gn t oh n c d oáig gn rt iôm a c gn h hn c áig hná — .c d oáig gn rt iôm v nit gnôht íl x t uht k àv páhp gn hp các u ih àv t ib c h i gN — CỨHT NẾIK .1 UÊI T CỤM .B .c h gn rt a c c d oáig v m ihn các n ih c ht c iv n gn h hn t u y — c d oáig gn rt iôm óc ó gnort ,gn rt àhn a c c d oáig gn t oh t m các nêrt nit gnôht íl x àv p ht uht páhp gn hp v t ib u ih gn hn nêiv oáig gn i ohc p c gnuc i hp t iht n c ,n gnú c d oáig hn t yuq gn hn c óc n yuq m ht óc p c các àv gn rt àhn ohc púig m hn ,oac y c nit óc àv i ht p k yàn nit gnôht gn l i hk íl x ,p ht uht ht óc .c d oáig gn t oh i t nauq nêil óc nit gnôht gn d u ihn íl x ,p ht uht i hp c d oáig íl n uq b nác ,nêiv oáig i gn ,yàgn gn h gn s i a c c v hn l các c t t nêrt yan n ih p hn àoh hn c i b gnort hn gn c áoh n v , t hnik n n a c m hn m n irt táhp n ik u i gnorT NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP c óc ón gn d s i gn i b hn cáx c nit gnôht a c rt áiG .i t i n rt áig óc gnôhk nit gnôhT .hnìm a c rt áig hn cáx c iv oàv aig maht gnôhk ón t nit gnôht ,t hc t v c l n ugn gn hn hn gn ig gnôhK .n hn p it i gn i v i a hgn ý óc àv hcí óc c ht irt gn hn hnàht ”gnôc aig“ c ã u il d gn hn àl nit gnôht ,cáhk hcác ióN .u il d các t c óc hcí u h c ht irt gn hn àl nit gnôhT .nit gnôht óc at gnúhc ó ihK .gnúhc gn d s i gn i v i rt áig óc àv gn d u h hnàht rt gnúhc n ihk p h gn t ,hcít nâhp ,i ol nâhp ,hnás os :m g oab ôht u il s íl x c i V .íl x c a hc u n i l hcí óc tí óN .n ib hc auq a hc ôht u il nêyugn hn gn ig gn c ôht u il S .y c nit àv cáx hníhc ,i ht p k nit gnôht gn hn c óc m hn hnìm a c gn t oh v u il d àv n ik s các íl x c iv n mât u l i hp u c hc t i M .ôht u il s c oh n ik s gn hn àl u il D ni t gnô ht àv uệi l ữD .2.1 …c hc t hnìrt ,nêihn u gn hnít :uahn cáhk a hgn u ihn oeht u ih ht óc yâ gn d a S .gn d a s àl nit gnôht ,t hn táuq iáhk a hgn gnorT .m c ht h oàv c uht hp gnôhk ,nauq hcáhk hcác t m i t n t nit gnôhT .m c ht h i b gn d s c hc àm ar o t c gnôhk nit gnôhT .)gn l i hk ,gn l gn n hn t gn t( t hc t v i ig ht a c hnít gn uq t m àl nit gnôht ,c h t irt m i nauq oehT .uahn i v c l nêil )yám ,i gn( gn t i iah a ig gn cát iv hnàh t m hc t gn àl i hp gnôhk hc t hnad t m àl ”nit gnôht“ yâ .nit gnôht íl x ,n ib hc ,p ht uht c iv auq gnôht cúrt u c các ar áhp máhk u c h aohk hnàgn i m ,yàn a hgn hn i V .ón nâht n b gnort ar y x hnìrt áuq gn hn t c oh iàogn nêb t hc t v i ig ht t c n hn )t uht k gn ht h c oh( i gn noc àm t hc t v a c hn cáx t hc hnít gn hn àl nit gnôhT aĩh gn h nị Đ .1.1 n it gn ôht ềv mệi n iáh K .1 N ẢB ƠC N IT G N ÔHT GN UD I Ộ N .C
 4. 4 TPHT ELUDOM | 01 .yám gn b c oh i gn noc gn b n ih c ht ht óc yàn gn n c hC .gn d s d gn d v ón a nit i n iB :nit íl X — ;)…hn hnìh , s hc ,hnaht mâ gn b hn d ív( nit íl x c m c ht ht óc i gn noc a c nauq cáig púig :nit ht u iB — ;)…hnìh ihg aremac yám ,mâ ihg gn b hn d ív( nit ig ihG — :n b c gn n c hc các n ih c ht nit gnôht n hn uht c i V .)nit gnôht hná n hp gn t i — táhp n ugn od nit các( u nab gn gn t nit các hnàht áoh ãm ã nit các i n ib i ht gn ,áoh ãm ã nit hnàht c n hn nit gnôht hc u i v m ihn óc nit gnôht n hn p it ht hC .gn gn t nit p t hnàht c uht u ih nít các i n ib c iv n ih c ht nit gnôht n hn uht ht hC .c n hn u ih nít t nit gnôht i l oas àl nit gnôht n hn uhT ni t gnô ht nậh n uh T .3.1 .gn d ôv hnàht rt ó nit gnôht ihk c rt c iv gnôc t m n ih c ht n n c h nit gnôht n hn p it i hp nit gnôht n hn p it ht hC :i ht p k hníT — .a c n it àv c l c s ,naig i ht íhp gnãl s u iht m ig i m y v hn óc hc , àv n c c m gn t oh gnort nit gnôht s aihc ,m ik mìt c iv gnort gn rt n ht n c ,ó oD . uq u ih i l me ã c hc a hc gn t n ih t m n uhc hn n nauq nêil nit gnôht u ihn áuQ .ón gn d s i gn i v i óc n s nit gnôht gn l s n p c nit gnôht a c gn l s hn c aíhK :nit gnôht gn L — gn l S — .uahn cáhk m i i ht gn hn c hc t i m ,i gn i m i v i uahn cáhk àl nit gnôht a c p h ùhp hníT .gn t oh iahk n irt c iv ohc rt h p it c rt ht óc nit gnôht àm c m ,iv m hp oàv c uht hp nit gnôht a c p h ùhp hníT :p h ùhp hníT — .nit gnôht gn d s i gn a c u c uêy oàv c uht ut i yaht s nit gnôht a c gn l t hc v c M .oac gnàc ón a c gn l t hc ,c ht gnurt ,cáx hníhc gnàc nit gnôhT .oàn c m n cáx hníhc àv c ht gnurt ,nauq hcáhk hcác t m c ht n ih hná n hp :íhc uêit oeht áig hná c nit gnôht a c gn l t hC — .i ht p k hnít àv gn l s ,p h ùhp hnít ,gn l t hc :hnàht u c t u y n b m g oab nit gnôht a c rt áiG .c l n ugn t m hnàht rt ó ihk nit gnôhT .ó oàn hcí c m t m i t t gn t oh gn hn
 5. 11 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP oáig a c rt áig àm c d oáig i v nâhn ác a c h nauq i m oàv c uht ut( c d oáig i v ht hc các a ig h nauq óc ihk hn cáx c t m t m c d oáig áoh n v gn rt iôm a c t nâhn àl hcác t i v c d oáig rt áig cáC — c ụd oái g gnộ đ tạo h àv c ụd oái g aủ c ị r t ái g các gn ốht ệH .1.1 cụd oái g gnờ ưrt iô m aủc nảb ơc ốt hn àht cáC .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT ?ìg àl yan yàgn i n ih i h ãx gnort c h y d gn rt iôM )2 ?oàn n b c t hnàht các m g oab c d oáig gn rt iôM )1 :uas i h uâc các i l rt àv móhn gnort n ul o ht ,i oart yãh ,yâ i d i h n hp nit gnôht các àv t ib n b àm nit gnôht hnêk các nêrt c d oáig gn rt iôm v nit gnôht các oàv c n c ,c d oáig áoh n v gn rt iôm v n b a c m ihgn hnik àv t ib u ih s nêrt a D Ụ V MỆI H N c ụd oái g gnờưrt iôm ềv u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH .m hp s hnìrt áuq a c uq u ih ,gn l t hc i t gn h hn àv gn cát ,c d oáig gn t oh các gnort i t n t nôul gn rt iôm t u y ìht oàn cóg i d n c p it ùd ,gnoS .c h aohk hnàgn u ihn a c n ul páhp gn hp àv c ht irt óc i hp i h iò yàn n v n c p iT .c d oáig c h aohk a c u c nêihgn gn t i àl c d oáig gn rt iôM cụd oái g gnờưr t iôm ềv mệi n iáh K .2 .nit n hn uht i n n táhp n ugn t i n yurt nit n u x gn cát yàn t u y gn hN .nit uht c iv n u x gn h hn nêihn u gn t u y i m àl u ihN uễi h N .5.1 )…hn mihp ,oediv ,n b n v , gn nôgn( nit n hn i n n nit gnôht táhp n ugn t nit n yurt c iv ohc v c hp t uht k b t iht ,n it gn hp các p h p t àl nit n yurt hnêK n it nềyur t hn êK .4.1
 6. 4 TPHT ELUDOM | 21 y d i gn ;c h y d gn t oh v c hp b t iht ,)…hnaht mâ ,gnás hná ,nauq hn c ,naig gnôhk( t hc t v gn rt iôm :óc m g iàogn nêb t u y cáC + :m g oab ,c h y d a c áoh n v gn rt iôm hcít nâhp gnurt p t gn ht at i gn ,c d oáig áoh n v gn rt iôm v u c nêihgn ihk ó od ,c h y d gn t oh àl n v t hn gnurt p t gn hn c d oáig gn t oh các c t t i hp ihc c d oáig áoh n v gn rt iôm a c c m n uhc àv rt áig gn ht H — .t ib cáhk s óc yàn t u y các a c n ih ht c ht hnìh ùd ohc ,ó gn rt iôm hníhc a c c m n uhc àv rt áig n ih ht u c d oáig áoh n v gn rt iôm a c t u y các c t t ,cáhk hcác ióN .c d oáig áoh n v gn rt iôm a c cáhk ht t v ihp àv ht t v t u y các gnort hná n hp c c m n uhc àv rt áig gn ht H — .n ik d hcí c m c t m s s c d oáig uq t k ìht t iht t m h nauq c oh p h ùhp s óc u n n uhc hn c t yuq các ,i h ãx c o c m n uhc các i v nâhn ác a c rt áig a iG .yàn rt áig các a c gn h hn hnít gn t aig , rt áig gn ht h c gn c s o b m c ihk c m n uhc gn ht h ,i l c gN .gn t oh t uht k àv cát oaht ohc n uhc hn hnìrt áuq àv gn t oh c t yuq gn d yâx hnìrt áuq i hp ihc rt áig cáC .t iht t m h nauq i m óc c d oáig áoh n v gn rt iôm a c c m n uhc gn ht h àv rt áig gn ht h a iG — .c d oáig gn t oh n ih c ht ihk c hc t các àv nâhn ác các a ig uahn cáhk iáht c s ar o t yàn c m n uhc gn hN .c d oáig hnàh n v àv c d oáig gn t oh n ih c ht ihk c hc t àv nâhn ác các a c gn t oh các t it u i àv i hp ihc ,hn cáx c ã t uht k àv cát oaht ,c t yuq các p h p t ón gnort m g oaB c ụ d oáig g nộđ tạoh c ựm nẩu hc các gn ốht ệH .2.1 .c d oáig i v i gn v ìk gn hn c d oáig c hc t àv nâhn ác các ohc gn d yâx àv nit m in gn d o t s yàn rt áig gn hn hnàht hnìH …nâhn ác n irt táhp ,i h ãx oaig n yuhc , hc páhp ,áoh n v , t hnik v i h ãx b n it y cúhT :m g oab c d oáig a c rt áig cáC — .i h ãx móhn ,gn gn c a c n hn a ht c rt áig gn hn àl i hp ón cáhk t m ,)t ib cáhk s óc ht óc c d
 7. 31 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP :gn rt àhn a c u y hníhc gn t oh các v nit gnôht i hK — …gn c gnôc hnis v hnìrt gnôc các ,íl n uq n hp b a c c iv màl gnòhp ,)úrt i n c t nâd TPHT gn rt các i v i ( òrt àv y ht a c i n ,n yul p t iãb nâs ,m ihgn íht gnòhp ,c h gnòhp ,a c àhn S + .gnó gn rt i n naig gnôhk ,íl a írt v ,ia t hcít n iD + :t hc t v gn rt iôm v nit gnôht i hK — :yâ uas n l i hk iah oeht aihc nâhp c ,gn rt àhn a c n it c ht gn t oh àv n ik u i gn hn gnort gn a hc c c d oáig gn rt iôm v nêrt uên t hnàht cáC .)…m ihgn íht b t iht các ,c h y d n it gn hp các ,gn b , hg nàb ,c h p l naig gnôhk( c d oáig s c a c c h àv y d c iv ohc v c hp t uht k n it gn hp àv b t iht các ,)…t hc t v s c ,gn oal hn s c ht c iv gnôc các ar n id gn rt iôm gn hn àl( n it c ht gn rt iôM ;)…àhn ,p l iàogn ,p l gnort :uahn cáhk naig gnôhk u ihn hnàh n it c ,od t hnít gnam( i hc òrt ,i hc iuv gn rt iôM ;)…hnàh c ht gn rt iôm , t ,móhn óc ó gnort ,gn ht n yurt hnít gnam gn rt iôm àl( p l nêl iG : hn p t c h gn rt iôm các n k ht óC — .)…cúx m c ,hcác gnohp , rt áig( c h i gn àv y d i gn a c gnort nêb t u y các a c p h ùhp gn cát u hc u c h àv y d páhp gn hp a c h gn t gn n v S .y d i gn a c àl gnort nêb t u y ,y d páhp gn hp i t nauq nêil t u y các àv c h i gn óc y d gn t oh a c gn rt iôM .c h i gn a c àl gnort nêb t u y các ,c h páhp gn hp hnauq yaox t u y các àv y d i gn óc c h gn ht h a c gn rt iôm : hc uahn cáhk c h y d àv c h gn ht h a c gn rt iôM — .c h y d gn t oh a c gn rt iôm a c cúrt u c nên o t uahn i v p h iàogn nêb àv gnort nêb t u y cáC .hcác hnít ;p it oaig àv p t c h hcác gnohp ,gn s n v ,nâhn ác a c rt áig gn hn ,cúx m c , ut írt gn n m it :m g oab gnort nêb t u y cáC + .)…p ihgn hgn t uht k ,m hp s páhp gn hp ,mât i n gn s i ,iàogn nêb c ht hnìh(
 8. 4 TPHT ELUDOM | 41 gnôht áoh n yuhc — m hp s íl x uâhk auq i hp nit gnôht ó gnort ,i m gn rt iôm àl t n i c h y d gn rt iôM .ôm iv àv ôm v p c c c d oáig íl n uq c ht hcác n b n c i yaht màl i ht gn ,c d oáig gn l t hc àv t us u ih oac gnân gn d cát óc ,n l t r àl gninrael-E a c hn m c S . uq u ih àv n it c ht ,c h aohk t r u c uêy gn hn i v i n ih i h ãx gnort i m áoh n v hcác gnohp ar o t s yàn i m p t c h gn rt iôM .)gninrael scinortcelE( gninrael —E p t c h gn rt iôm àl ó ,c h y d gnort i m gn rt iôm t m n ih t ux màl ,c h y d páhp gn hp i m i c iv n m hn m gn cát ã yan n ih i i ht gnort nit gnôht hgn gnôc n irt táhp S .áoh n yuhc ,n hn p it ,n hc a l ,c ht n hn )hnis c h( ht hc n ik u i hnàht rt yan n ih c h y d gnort nit gnôht t u y ,ó a hgn ý i V .gn t oh ht hc ohc n ik u i các ar o t àv o t gnás gn h hn ,i gn noc a c hnis i n t u y n irt táhp m hn àl c h y d a c gn rt nauq uêit c m gn hn gnort t M i ạđ nệi h iộh ãx gn ort cọh yạd gnờ ưrt iôM .2 .)hnis c h hnì aig óc ó gnort( gn hp a nâd nâhn àv i h ãx c hc t các ,n yuq hníhc p c các i v gn rt àhn a ig ób n g h nauq i M + .i h ãx t ib u ih , ht p t c ht ý ,p t c h gn l t hc oac gnân c iv gnort òrt àv y ht a c i h ãx gn t oh ,áohk i ogn gn t oh các a c gn d cáT + .c d oáig v m ihn các n ih c ht gn rt àhn i v gnùc hnis c h m ahC i H ,hniM íhC H SCNT nào c hc t các a c gn t oh uq u ih àv gn l t hC + .gn rt i t c iv màl ,p t c h ã h ht các hnis c h a c ,oáig ôc ,y ht gn hn a c i l mâ d gn hn ,gn rt a c ,p l a c gn ht n yurT + . v p ihgn àv nôm nêyuhc gnort oáig ôc ,y ht a c nêl n v c ht ý àv m ihn hcárt ,m c hnìT + .gn d ut àv p t c h gnort hnis c h a c iáht ,c ht Ý + .uahn i v gn rt gnort hnis c h ht p t a ig ,hnis c h i v àv uahn i v gn rt àhn íl n uq b nác àv oáig y ht a ig h nauq i m cáC + .)ó n b n v các n ih c ht gn rt hnìt àv n b n v các( gn t oh các gnort gn rt a c ,hnàgn a c hc yuq oeht gn c k ,p n n N +
 9. 51 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP oáig hnìrt áuq v nit gnôht p ht uht páhp gn hp àl ,c d oáig c h aohk u c nêihgn gnort ùht c u c nêihgn páhp gn hp àl m hp s tás nauQ .m ihgn c ht gn b t yuht íl art m ik àv n ul íl gn d yâx ht óc at gnúhc àm ón óc hn ,)p c s nit gnôht( u nab nit gnôht ar o t àl tás nauq a c uq t K .m ihgn hnik c ht n hn a c u y hc c ht hnìh gn hn gnort t m àl m hp s tás nauQ .gn ht h óc hnàh n it c àv hc oh k óc ,hcí c m óc gn t oh t m ,c h aohk u c nêihgn páhp gn hp t m àl m hp s tás nauQ :m hp s tás nauq v m in iáhK — c ụ d oái g gn ờưrt i ôm ết c ựht tás n auq páh p gn ơưhP .1.1 cụd oáig gnờưrt iôm ềv nit gnôht pậht uht tậuht ĩk àv páhp gnơưhp cáC .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT ?oàn ht hn k t iht c hnít hn àv gn l hn nit gnôht p ht uht páhp gn hp cáC )2 ?c d oáig gn rt iôm v nit gnôht các p ht uht gn d n v c oàn t uht k àv páhp gn hp gn hn óC )1 :uas i h uâc các i l rt àv móhn gnort n ul o ht ,i oart yãh ,yâ i d i h n hp nit gnôht các c àv c d oáig v c ht irt n v ul hcít c iv auq ,nâht n b m ihgn hnik nêrt a D .c d oáig gn rt iôm a c t u y gn t i v gn gn t ht c páhp gn hp các hn c d oáig gn rt iôm i t nauq nêil óc nit gnôht các n hn uht c iv gn b u t b ó t ib u ih S .gn hcíht s c i t c d oáig gn rt iôm v t ib u ih s óc n c n b ,nâht n b a c c l n s iàogn ,TPHT gn rt íl n uq b nác ,nêiv oáig àL Ụ V MỆI H N cụ d oái g g nờưrt iôm ềv ni t gnôht pậht uht tậu ht ĩk àv páhp g nơưhp c ác u ểih mìT :2 gnộđ tạoH .y d i gn a c nit gnôht gn h hn óc n c ó u i c màl àv u ihn ,i t áuq gn rt hnìt hnárt ,gn l àv t hc v hn cáx s óc n c nit gnôht ,nêihn yuT .nit gnôht íl x hnìrt áuq oàv aig maht gn hc i hp c h i gn ,c h y d c ht irt hnàht rt i m ìht c h y d n ul íl auq nit
 10. 4 TPHT ELUDOM | 61 .)…ík t hn ihg ,n s ni u ihp oeht ihg ,t t n v ihg( uahn cáhk hcác các oeht tás nauq uq t k péhc ihG + .gn rt iôm v u il iàt p ht uht àv tás nauq hnàh n iT + .tás nauq t uht k b t iht àv u il iàt các t t b n uhC + .tás nauq c ht hcác n hc a L + .c t i hp ht c v m ihn ,hcí c m ,tás nauq gn t i hn cáX + :uas c iv n hp các m g oab tás nauq hnìrt gn hc àv hc oh k t m c p l t iht i hp tás nauq ht hc ,tás nauq hcí c m i v p h ùhp ,t iht n c nit gnôht gn hn c p ht uht ht óc :páhp gn hp hnàh n it t uht K — .tás nauq i gn a c íl mât cúx m c àv nauq i ig ht ,m ihgn hnik hnìrt oàv c uht hp ,nauq hc hnít gnam gn ht tás nauq uq t k nên i gn noc àl tás nauq ht hc oD + .uhp gnôc tás nauq hnàh n it i hp gnàc ,n hk óhk gnàc tás nauq hnìrt áuq ìht p t c hp gnàc c d oáig gn rt iôm gnud i N .)c d oáig gn rt iôm àl yâ ( ht c gn t i t m óC + .hn cáx hcí c m i t t m hn n it gn hp gn hn gn d s c iv i v naig i ht ,naig gnôhk t m gnort ,ó oàn gn t i t m c ht n hn páhp gn hp gn d s ht hc óC + :m hp s tás nauq a c m i c — .t hn gn rt nauq àl t hn ht gn n c hc ,nêrt uên gn n c hc ab gnorT . t c ht i v t yuht íl u ihc i ,m ihgn c ht àv u c nêihgn gnort uq t k các hnás os gn n c hC + ;óc ã t yuht ig các ,t yuht íl các gn hc m ik gn n c hC + ;n it c ht t nit gnôht p ht uht gn n c hC + :àl u y hc gn n c hc các n ih c ht m hp s tás nauQ — .n h uq u ih àv gn l t hc óc c d oáig gn rt iôm c hc t ,o hc m hn t hc n b téx n hn ,n ul t k gn hn ar túr ,áoh táuq iáhk ó t c d oáig gn rt iôm v gn gn s u il t gn hn at ohc s m hp s tás nauQ .m hp s gn t oh các p it c rt cáig irt s c nêrt a d c d
 11. 71 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .TPHT nêiv oáig gn i a c v p ihgn àv nôm nêyuhc v gn d i b u c uhn y cúht c l gn ;TPHT gn rt các ohc cúrt n ik naig gnôhk gn rt iôm v c m n uhc u c uêy :àl hn c d oáig gn rt iôm a c n l ôm yuq àv m t óc n v gn hn art u i àl :n b c art u i + :nit gnôht p ht uht gnort art u i i ol iah óC — .oeht p it u c nêihgn c b các ohc b n uhc nâhn nêyugn ,n ib hp hnít hn cáx ;t yuq i ig n c n v các n ih táhp ó t ,gn t n ih ,u il s các iãr gn r p ht uht m hn m i i ht u ihn yah t m oàv c v uhk u ihn yah t m u c nêihgn gn t i n l gn l s t m nêrt nit gnôht p ht uht páhp gn hp àl art u i :m in iáhK — ar t u ềiđ páh p gn ơưhP .2.1 .oac cáx hníhc óc c p ht uht nit gnôht các cáhk páhp gn hp s t m i v p h t k i hp n c ,tás nauq páhp gn hp a c m i c hn gn hn c hp c hk .i l gnam tás nauq od u il d gn hn nauq hcáhk íl x ihk c rt gn l k b n uhc c n c , rt áig óc n it c ht nit gnôht gn hn c óc at púig gn t i tás nauq páhp gn hP :i l móT .i h uâc b i n gn b p ht uht nit gnôht các . hk áuq c tás nauq gnôhK — a c t c ht hnít hn m ik péhp ohC — .tás nauq .i h uâc c gn uh hnìt n gn h hn ht b gnort p c c gnôhk t u y óc tás nauq i gn a c t m óc S — các v nit gnôht p ht uht péhp ohC — . s ias gn hn n ih t ux ht óC — .t it ihc nit gnôht p c gnuC — m i c hN m i u :tás nauq páhp gn hp a c m i c hn àv u — .n h gnàr õr t hc n b l c b t gn t i ó auq u c nêihgn ht hc a c hn ý oeht gn uh hnìt ar o t gn hc c iv auq gnôht n ih c ht c ht óc gn c àv u h n ih gna c d oáig gn rt iôm a c nêihn t n ik u i gnort hnàh n it c ht óc m hp s tás nauQ .)…i l tás nauq n h oac hnìrt óc i gn hn ;i l tás nauq ;óc ã i ol gnùc u il iàt gn hn i v hnás os ;aig maht gnùc i gn gn hn i v n yuhc òrt( tás nauq uq t k i l art m iK +
 12. 4 TPHT ELUDOM | 81 :i h uâc gn b k t iht t uht K — .nâht n b a c c ht n hn oeht n ik ý gn hn ar a od t ht óc i l rt i gn àm tékna i ol àl m téknA .u d hná n s óc ã ná gn hp các gnort t m n hc i l rt i gn àm tékna i ol àl gnó téknA . m gn d àv gnó gn d àl gn d iah óc téknA .hn cáx c t nêyugn gn hn oeht nauq nêil óc i l rt uâc gn hn c íhc m ht ,i h uâc b ni n b àl téknA .tékna àl i g c t iv gn d i d u c gn rt i h uâC .uahn a c n ik ý art m ik gnùd ht óc i h uâC .iv hnàh các a c c gn ,u c uhn u ih mìt ,c ht n hn art m ik ,n ik s u ih mìt m hn gn d óc i h uâC .nit gnôht p ht uht cigôl t hnìrt t m oeht p x p s c ,u c gn rt c gnôc àl i h uâC .i h uâc t n v àl n ik ý u c gn rt a c t hn gn rt nauq u i .od t u c gn rt àv áoh n uhc óc u c gn rT + ; b nàot u c gn rt àv n hc a l óc u c gn rT + ;n l u ihn u c gn rt àv n l t m u c gn rT + ;t m gn v u c gn rt àv )t m óc( hc i t u c gn rT + ;)móhn( ht p t n ik ý u c gn rt àv nâhn ác n ik ý u c gn rT + ;)tékna( t iv n ik ý u c gn rt àv )n v gn hp( gn im n ik ý u c gn rT + :uas hn n ik ý u c gn rt p c các hnàht aihc at i gn ,n ik ý u c gn rt c hc t c ht hnìh oàv c n C — .c p ht uht nit gnôht a c hn n hnít các c o t ,nit gnôht gn l t hc i t gn h hn yâg ht óc n ik u i các i t mât u l n c u c nêihgn i gn ,nit gnôht p ht uht hc oh k p l ihk nên íl mât n ih u ib v t hnit iáht c s gn hn i v i gn noc àl art u i gn t i oD .i h c i gn àv u c nêihgn i gn a ig )tékna( p it náig c oh )n v gn hp( p it c rt i h ãx íl mât t m v gn cát nêrt a d gn nôgn gn b nit gnôht p ht uht páhp gn hp àl art u i .cáhk i h ãx gn l c l các àv hnis c h hnyuh hp ,hnis c h ,oáig y ht a c gn v n yugn ,u c uhn ,gn rt mât , iáht v nit gnôht n hn uht páhp gn hp àl :n ik ý u c gn rT +
 13. 91 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP :t t i h gn b t m n uhc uêiT + .n d gn h óc nên i l rt t i h uâc b gnorT • ;c rt t nên gnôhk m c y hn hnít óc i h uâc gn hN • ;móhn/ hc oeht i h uâc các t hnìrt p x p S • :ý úhC + …n m c i L ◊ .i h gn b i l uht naig i ht hn yuq ìht i l rt i h uâc b àl u N ◊ .i l rt i gn a c i h ãx u hk nâhn v i h uâc gn hn àl ht óC ◊ :i h gn b i uc n hP • .ó s n ib ohc nit gnôht c n hn uht m hn i h uâc gn d yâx n hc a l c ã ht c s n ib các T ◊ ; ht c s n ib các êk t il s n ib móhn T ◊ ;u c nêihgn hcí c m các oàv c n C ◊ :u c nêihgn gnud i n v nit gnôhT • …)yàn nit gnôht các cáht iahk àm u c nêihgn gn t ut( nâhn nôh ,p ihgn hgn ,áoh n v hnìrt ,n v c h hnìrt ,oáig nôt ,c t nâd ,i ig ,i ut , hc a ,nêT :n v gn hp c i gn v n b c nit gnôhT • .n v gn hp i gn ,n v gn hp yàgn ,i h uâc b a c t ht S ◊ ;u c nêihgn c hc t/nauq c a c hc a ,nêT ◊ ;u c nêihgn hc/nêT ◊ : uêiT • :i h gn b a c u c t K + .)… gn nôgn ,áoh n v ,c t nâd , b nâhp( u c nêihgn ht n uq m i c • .óc n ih c l n ugN • .)…gn d s m m n hp ,êk gn ht tset ,áig gn b( u il s hcít nâhp hc oh K • .p c gnuc n c nit gnôht àv s hc , s n ib cáC • .u c nêihgn t yuht ig ,u c nêihgn n v ,u c nêihgn hcí c M • :i h gn b t m k t iht ihk c hn nâc t u y cáC +
 14. 4 TPHT ELUDOM | 02 ...?ìg n V ?ìg iác gn hn m G ?oas ì V ?oàn ht hN :i h uâc các ohc gn d pá gn hT .i l rt gn n hk các c rt ar a gnôhk i h uâc i ol àl :a hgn hn ◊ : m i h uâC • .gnó i h uâc u ihn uas úht gn h t m ht .c l n ugn i m m ik t iT — óc i l rt i gn àv n v gn hp i gn C — .hcít nâhp àv áoh .cáx hníhc gnôhk i l rt gn t i ihk iô — ãm d ,t hn gn i l rt uq t K — .u c nêihgn i gn a c nauq hc .u c nêihgn i gn n ik ý i b gn h hn b gn ht i l rT — ohc iahk n irt àv gn d s D — .p ht n v c h .u c nêihgn gnud i n i v hnìrt gn t i n v gn hp ohc p h ùhp tÍ — p h ùhp u il s gn h hn D — hc n H m i u :gnó i h uâc a c m i c hn àv m i u ◊ .uahn oéhc gn hc gnôhk i l rt gn n hk cáC . ht óc i l rt gn n hk các t h c ar a n C :gnó i h uâc k t iht ihk ý u L ◊ .gn uh hnìt u ihn n hc i ol àv gn uh hnìt t m n hc i oL :i ol nâhP ◊ .hnìm a c c ht n hn ,m i nauq oeht n hc a l n v gn hp c i gn ná gn hp gn hn n s p c gnuc i h uâc i ol àL :a hgn hn ◊ :gnó i h uâC • :i h uâc i ol cáC + .m c y hn áuq t gnùd hnárT • .oàn i l rt m in iáhk t m ohc h gn c oh ý i g nên gnôhK • .uâc gnùc ý iah i h gnôhK • .n g n gn ,gnud i n gn pá • .)uâs t uht k gn t uht gnùd nên gnôhk( áoh ãm d ,i l rt d ,u ih d ,ùht c ,gnàr õr i h uâC •
 15. 12 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP ?m i nauQ ?oàn ht hN ?oas i T :c s uâs hnít gnam nit gnôht n hn uht n v gn hP — .u ihc u ihn , y nit gnôht c uht m hn n irt táhp c s i m i h uâc u ihn àv i h uâc s t m c rt gn h hn óc n v gn hp àL :oac c m n v gn hP .)n uhc i h uâc i uhc t m gnort hn c i h uâc b i v n d gn h gn b gn d s( p ht c m àv )gn h hn náb n d gn h gn b gn d s( oac c m :t oh hnil c m u ihn i v n v gn hp hnàh n it ht óC .i l rt móhn c oh nâhn ác àl i h c i gn p it c rt i h uâc gn hn ar a art u i i gn àm páhp gn hp àL :n v gn hp m in iáhK — nấv g nỏh p gnằb n it gn ôht pậh t u ht páh p gn ơưhP .3.1 .oác oáb gnort oh hnim ohc hcí .u il s hcít nâhp ,íl x ohc naig i ht n T — óc s i l rt i gn a c c ht gn nôgN — . n v gnú i l .u c nêihgn rt gn h hn gn n k àv m ihgn n v a c n t ib c a hc nit hnik óc n c n v gn hp i gN — gnôht gn hn mêht p ht uht ht óC — hc n H m i u :p h t k i h uâc a c m i c hn àv m i u ◊ . gn ná gn hp oàv cáhk n ik ý ar a ht óc nòc ar iàogn ,n hc t i l rt i gn n s óc ná gn hp các ar a i h uâc i ol àL :a hgn hn ◊ :p h t k i h uâc cáC • .u c nêihgn i gn ohc iahk n irt àv gn d s óhK — .c l n ugn mék n T — .u il s íl x ,hcít nâhp àv .nit gnôht u ihn c uht ht óC — áoh ãm óhk ,t hn gn gnôhk i l rT — .cáx hníhc i gn t i l rt gn t i — .u c nêihgn gnud i n .p ht n v c h hnìrt i v p h ùhp u il s gn h hn óhK — óc gn t i n v gn hp ohc p h ùhP — hc n H m i u : m i h uâc a c m i c hn àv m i u ◊
 16. 4 TPHT ELUDOM | 22 .aig maht gnôhk c oh n ik ý i yaht i gn s t m màl ht óc móhn c l pá , hn t hc các i v p h ùhp gnôhK : hc n H + .gn gn c a c n um gnom n ih táhp péhp ohc , hc i t oéhc art m ik ,n h n l nit gnôht gn l i hk uhT :gn d gn + .gn gn c p c nit gnôht n hn :hcí c M + :móhn n v gn hP — .n i t i h uâc b n h oac gn pá l T — .i l rt uâc .i m nit gnôht n ih a c y c nit c m hn cáx óhK — táhp àv nit gnôht u ihn c cáht iahK — .nit gnôht íl x óhK — .i h uâc các õr màl péhp ohC — .i l rt i gn i t gn h hn ht óc . hn t hnít gnam n v gn hp i gn a c t m óc S — hc các u c nêihgn ohc gn d s ht óC — .p ht n id i hnít óC — .n h m i c àv t gnêir hnít óc nit gnôhT — hc n H m i u :nâhn ác n v gn hp páhp gn hp a c m i c hn ,u + .u ib uêit ,c s uâs nit gnôht c óc hc t m gnùc gn t i u ihn n v gn hp ht óC + .)hcí hc óc( íhc uêit oeht gn ht u m n hC + .nâhn ác hnít gnam nit gnôht n hn uht hcí c M + .p it c rt nauq nêil óc i gn gn hn c oh ó c v hn l v uâs u ih ma i gn gn hn àl gn t i + :nâhn ác n v gn hP — .hnìh n i u c nêihgn c oh art u i các gnort gn d pá gn hT — .hníhc nit gnôht p c gnuc i gn gn hn i v u t b gn hT — .gn n k óc àv n v gn hp n c n v v gnud i n u ih ma n v gn hp i gn i h iò — . m i h uâc àl gn ht n v gn hp i h uâC — .gnud i n àv i h uâc t hnìrt ,naig i ht v t oh hniL —
 17. 32 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .tós b gnôhk ,i h n g gn g c àm ,ias — gnú i l rt uâc x náhp gnôhk :i h uâc t ihK + .ihgn iàoh yah náhp êhp ,p l nêl ,i ig gn ig ,o b nêyuhk hnárT .uahn a c n ik ý các téx art yah hcírt hc s óc gnôhk ,m ihgn hnik s aihc aig maht ,gn t nit íhk gnôhk gnort c iv màl gnùc i gn i M + .)ihg i gn a c nauq hc n ik ý i hp gnôhk hc y ht nìhn ,y ht ehgn u i gn hn ,cáx hníhc i l rt uâc péhc ihg ý úhc( péhc ihg i gn gnôc nâhP + .n v gn hp hnìrt áuq gnort tás nauq p h t K + .gn s gn s ,nauq hc hcác t m ý i g gnôhk ,)gnôhk/óc( gnó i h uâc hnárt , m i h uâc các gn d S + . iáht hc m ik gn g c ,úht hcíht , v iuv s ar o t , m i c ,t m nâht íhk gnôhk o t n c ,n v gn hp hnìrt áuq gnorT + .)u c nêihgn uq t k i t gn h hn ht óc yàn u i ( p h ùhp n v gn hp m i a ,gn t i n hc ,gn h hn náb i h gn b hn hc nàoH + .n v gn hp hc õr hn cáx n c ,art u i ,n v gn hp ihk c rT + :t t n v gn hp c uc t m a c m i c — .u il s íl x D — .n h oac gn pá l T — .i l rt i gn i t gn h hn .i h uâc các õr màl péhp ohC — ht óc n v gn hp i gn a c t m óc S — . hc t ib .i l rt gnôhk gn t i c i v p h hcíhT — uâc iv m hp gnort hc n h nit gnôhT — .gn rt n ih n i hp gnôhK — .oàn ht .oac n id i hnít ,gn l hn ,oas ìv :uâs nit gnôht c y ht tÍ — hn nit gnôht p ht uht i v p h ùhP — m i c hN m i u :móhn n v gn hp páhp gn hp m i c hn ,u .u c uêy gn pá u il s c êk gn ht hcít nâhp ihk hcí u H + .u c nêihgn n c n v v t ib u ih i gn t u c nêi hgn àhn ihk uq u ih óC + .hn t hn cúrt u c t m oeht n s ni c i h uâc cáC + .)i h gn b oeht n v gn hp ,gn h hn n v gn hP( :p ht c m n v gn hP —
 18. 4 TPHT ELUDOM | 42 .hnìm gnêir ohc m ihgn hnik túr n c hn t it ihc gn hn péhc ihg nên ík ht àv nêiv art u i ● . gn nôgn ihp àv gn nôgn u ih nít các iõd oehT ● .òm òt áuq c oh c ht hcáht ,t n od uâc gn hn i h gnôhK ● .i h uâc i l c hn gnàs n s àv i hp a v c t i v gnàr õr ióN ● .i l rt hcíhk n yuhk nôul ,i l rt uâc n mât nauq s n ih u ib ,y hn hnahn iáht ìrt yuD ● .y ht nìhn gn t i gnôhk ,oéhk péhc ihg nên gn t i n nauq nêil ) hn t( nâhn ác nit gnôht gn hN ● . uq t k gn d s c ht gn hp v t ib u ih i l rt i gn ohc n v gn hp c uc a c hcí c m n g n gn u iht i iG ● :móhn n ul o ht/n v gn hp ihk gnorT + .cáx hníhc gnôhk nit gnôht các õr màl ,gnud i n t t mót àv hníhc ý các êk t iL ● .n d gn h gn b oeht t hn gn ht i h uâc các mâ ihg ,péhc ihG ● .n d gn h n b gnort hn cáx c ã hc n nauq nêil i h uâc gn hn i h hC ● .)n v gn hp ihk uas àv c rt ,gn t i n m c ,p it oaig ,i h oàhc( i oht i c uc t m c o T ● :móhn n ul o ht/n v gn hp hnàh n it ihk c rT + :móhn n ul o ht ,n v gn hp :nit gnôht p ht uht t uht k gnort ý u l gn hN — .n h t t p it oaig h nauq c óc àv n h i l n uht s ìht y hc iôrt hcác t m i h ,i h uâc c uht nêiv art u i u n ht ì V .i h uâc hc gn ht àv gn b àl i h c i gN — . uq u ih nit gnôht c uht gnôhk ht óc ìht n yuhn n uhn gnôhk i h uâc t nêiv art u i u N — :ý u L * .i oart ã u i gn hn t t mót/n ul t k óc n c i ub i uC + . c l gnôhk o b m àv )túhp 021 — 06 t( naig i ht ý úhc n c nêiv art u i + .uahn n l i h c h ht óc aig maht i gn gn hN + .”...a n cáhk ìg nòC“ ,”... hn u n oas ar S“ :i l rt uâc òd m hT +
 19. 52 | GNÔHT ỔHP CỌH GNURT CỤD OÁIG GNỜƯRT IÔM ỀV NIT GNÔHT ÍL ỬX ,PẬHT UHT TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .hnít hn nit gnôht p ht uht àv gn l hn nit gnôht p ht uht k t iht t ib nâhP + .gn l hn u c nêihgn uq t k ohc hcíht i ig àv gnus b hnít hn u c nêihgN + .i h uâc u m ,art u i c gnôc các k t iht yah n yurt nêyut ,c d oáig u il iàt gn d yâx ihK + . hc n h t ib u ih nòc u c nêihgn i gn àm m c y hn ,i m n v gn hn u ih mìt n c ihK + . n v t m v gn gn c a c iv hnàh àv c ht n hn ,m in nauq ,nit m in u ih mìt n c ihK + :hnít hn u c nêihgn gn d gn iv m hP — .c h y d hnìrt áuq gnort òrt àv y ht a ig h nauq i M : d í V ?oàn ht màL ?oas i T ?oàn ht hN ?ìg iác ,iA :i h uâc i l rt hnít hn u c nêihgN . n v a c nâhn nêyugn ,t hc n b v uâs u ih at púig t u y s t m òd m ht ,hn cáx nit gnôht p ht uht m hn u c nêihgn àl hnít hn u c nêihgN :m in iáhK — hnít hn nit gnôht p ht uht páhp gn hP * .iàogn nêb tás nauq hc ,o c uc gnort i gn a c m i nauq uên gnôhK — .gn t n ih t v s t hc n b t ôm nâhn nêyugn ,od íl u ih mìt i t mât nauq tí ,gn hnàh c m o ,n ik s o n c ihk t ôm u c nêihgn các gnort gn d gn :gn l hn gn d pá iv m hP — .gn rt a c ...,m ihgn íht gnòhp ,c h gnòhp gn l s : d í V ? l T ?n l uêihn oaB ?oàn gn B ?uêihn oaB ?uâ ?ìg iáC :i h uâc ohc i l rt gn l hn u c nêihgN .i h ãx gn t n ih yah t v s a c t u y s t m a c p h t k s yah b nâhp s ,n l ,c ht hcík gn l o u il s gn hn p ht uht m hn u c nêihgn àl gn l hn u c nêihgN :m in iáhK — gn l hn nit gnôht p ht uht páhp gn hP * ni t g nôh t pậht uh t páhp g nơưh p các ếk tếi hT .2
 20. 4 TPHT ELUDOM | 62 .)m ihgn hnik àv hnìrt , b nác ,íhp hnik ,naig i ht( c l n ugN + ;nit gnôht gn a hc gn t i v t ib u ih S + ;nit gnôht gn a hc gn t i + ;nit gnôht p ht uht hcí c M + :oàv c n c i hp n c hnít hn yah gn l hn nit gnôht n hc a L — )aig maht gnôhk ,aig maht óc( tás nauQ .3 ... n b V — ;móhn n ul o hT — .)tás nauq gn b( m ik gn B — ;móhn n v gn hP — ;cóm yám các ,c ht ,nâC — móhn c iv màL .2 cáhk gn l o c gnôC .2 .)gn h p x ,móhn p g ,êk t il od t( cúrt u c n v gn hP — ;)p h gn rt u c nêihgn .n i T — ,uâs n v gn hp( cúrt u c náb n v gn hP — ;p it c rt n v gn hP — n v gn hP .1 i h gn B .1 hnít hn gn l hn .hnít hn u c nêihgn àv gn l hn u c nêihgn gnort nit gnôht p ht uht c gnôC — pH gn R uq t k gn d gn nauq hC nauq hcáhK uq t K n v n o ,uâC s noC hníhc u il S hN n id i ,n L uM hcíht i iG t ôM hcí c M tí c rt u iH u ihn c rt u iH nV hnít hn gn l hn hnít c .hnít hn nit gnôht àv gn l hn nit gnôht a ig t ib nâhP +

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản