intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
466
lượt xem
65
download

Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông giúp giáo viên biết cách tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh phù hợp với điều kiện của trường lớp, của địa phương, với nhu cầu và hứng thú của các em. Thông qua đó mà rèn luyện các kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể, coi đó là nội dung để rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Quang

 1. 72 1 | g n«ht æhp cäh gnurt h nis c äh ohc Óht pËt gné ® t¹ oh c¸c cø hc æT 14 tpht ELUDOM GNAUQ CỤD NỄYUGN
 2. 14 TPHT EL UDOM | 82 1 .TPHT hnis c h c d oáig cát gnôc gnort ht p t gn t oh c hc t c ht hnìh các àv páhp gn hp ,gnud i n c k t ihT — .TPHT hnis c h c d oáig gnort ht p t gn t oh a c uêit c m àv òrt iav ,írt v õr hn cáX — cứht nếi K .1 ỂHT ỤC UÊIT CỤM .2 .nâht n b ohc m hp s v p ihgn n yul nèr gnud i n àl ó ioc , ht p t gn t oh c hc t gn n k các n yul nèr àm ó auq gnôhT .me các a c úht gn h àv u c uhn i v ,gn hp a a c ,p l gn rt a c n ik u i i v p h ùhp hnis c h ohc ht p t gn t oh các c hc t hcác t ib nêiv oáig púig àl yàn eludom p t c h c iv a c uêit c M GNUHC UÊIT CỤM .1 UÊI T CỤM .B .TPHT hnis c h ohc ht p t gn t oh c hc t ,n d gn h gn n k các nêiv oáig ohc gn d i b uêit c m m hn yàn eludom ,y v ì V .TPHT hnis c h ohc ht p t gn t oh các c hc t n d gn h gn n k óc i hp nêiv oáig i gn àl yàn eludom gn rt nauq u i ,y v ìv hníhC .me các a c p l c hnít gn c gn t àv o t gnás gn n hk c yuh táhp s ìht hc t hc hnìrt yuq t m oeht ht p t gn t oh các c hc t c ht hcác n d gn h c u n TPHT hnis c H .i h ãx iàogn ,gn rt àhn ht p t gn s i gnort h nauq i m các oàv aig maht me các n uc iôl t hn t t n it gn hp àl s ht p t gn t oh ,TPHT hnis c h i v i .TPHT hnis c h i ut a l óc n c n b c gn s gn n k gn hn me các ohc n yul nèr ó s c nêrT .gn s m ihgn hnik gn hn hnìm ohc y l hcít p it oaig gn uh hnìt các m ihgn i rt ,hnìm a c gn n hk n ih ht n ik u i óc hnis c h ,gn t oh oàv aig maht ihK .p l iàogn gn t oh i v p l nêrt p t c h a ig i n u c àl s hnis c h a c ht p t gn t oH .gn t oh gn b àv gn t oh auq gnôht c d oáig àl gn rt nauq c d oáig c t nêyugn gn hn gnort t M NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 921 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT .n ihk u i àv c hc t i gn gn hn àl me các hníhc od ,hnis c h a c ht p t gn t oh àl yâ ión ht óC .p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh àl mât gn rt àm c d oáig gn t oh các c hc t c iv i m i óc ó gnort ,c d oáig páhp gn hp i m i c iv n ý úhc ã at i gn ,c h p c các gnôht hp c d oáig hnìrt gn hc i m i gnorT — i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .p h ùhp ohc a hc a s c oh gnus b àv póg gnó n ik ý nix hnìm a c p t iàb v p ihgn gn n b i v i oart ó uaS — .c i gn ohc u ih óhk yâg gnòd iàd hnárt ,u y hc gnud i n gn hn ht c uên n c yàb hnìrt n hp i M . ht p t gn t oh a c òrt iav ,írt v v yàb hnìrt ó gnort hc oh uht iàb t m hnàht t iv t nêiv c H — ụv mệih N .1 .TPHT h ni s c ọh c ụd oái g cát gn ôc gnort ểht pật gnộđ tạoh aủc òrt iav , írt ị v hcít nâhP :1 gnộđ tạoH GNÔHT ỔHP CỌH GNURT HNIS CỌH CỤD OÁIG CÁT GNÔC GNORT ỂHT PẬT GNỘĐ TẠOH AỦC UÊIT CỤM ÀV ÒRT I AV ,Í RT ỊV 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C .gn rt àhn a c gnuhc ht p t gn t oh các gnort c c hcít hcác t m aig maht gnàs n S — .TPHT hnis c h a c ht p t gn t oh các c hc t gn d yâx c iv gnort o t gnás hnít c n ih hT — ộđ i áhT .3 .TPHT hnis c h ohc ht p t gn t oh các c hc t c iv gnort p ihgn gn gnùc p h i hp gn n k óC — .TPHT hnis c h a c ht p t gn t oh c hc t ,n d gn h gn n k gn d i B — g năn ĩ K .2
 4. 14 TPHT EL UDOM | 03 1 …nâht n b hc màl c l gn n ,o t gnás c l gn n ,áoh n v óc x gn àv p it oaig c l gn n ,n yul nèr àv p t c h gnort cát p h c l gn n ,nâht n b hn gn hk t c l gn n ,gn s c uc a c i n ib gn hn i v gn hcíht c l gn n : hn yan n ih hn c i b gnort i gn noc a c c l gn n các hnàht hnìh TPHT hnis c h ohc púig nòc ht p t gn t oH . rt i ut a c oãb iàoh m c y l hnàig m hn nêl n v u n hp uahn gnùc èb n b i v , ht p t i v c gn aòh àv n h ihgn hcíht ,n h táb t oh ,n h n hn hnahn s gn c gn l m rt u ihn nòc hnis c h gn hn àl ùd gn t oh auQ — .t oh hnil gn hc hnít ,o t gnás s , ut írt ,gn n iàt n ih ht hnis c h i m i h c àl ,gn rt iôm gn hn àl hníhc ht p t gn t oh ,p l nêrt c h ig gn hn c n H .c n t gn h êuq a c ,gn hp a a c gn iôs gn s c uc oàv aig maht i gn gn hn àl gna hnìm y ht m c t ,hnìm hn gn hk t me các ,gn d a gn t oh c ht hnìh các auq gnôhT .c n t ohc hnìm c s póg b n uhc c n t a c ial gn t nâd gnôc gn hn àl hcác t i v hnìm a c hnàht gn rt s y ht n hn t me các ,y v hn t yuq i ig aig maht ihK .me các a c n yul nèr àv p t c h gnort hnis y n gn uh hnìt các t yuq i ig c iv oàv c h ã c ht n ik gn hn gn d n v me các ,gn ht i gn s c uc i v n c p it TPHT hnis c h púig hc àl ht p t gn t oh a c n l ot a hgn Ý .gn gn c àv hnì aig ,gn rt àhn yàgn gnàh gn s c uc gnort rt i ut a c m c gn hn àv iáht ,m c hnìt , hgn yus n ih ht me các n ik u i o t s gn t oh oàv aig maht s hníhc ìv i B .n l ot c d oáig a hgn ý óc s c ht n ihk u i àv c hc t me các hníhc od ht p t gn t oh ,TPHT hnis c h i v i — .uahn cáhk gn t oh c ht hnìh các a c gn d a hnít n ih ht s àl a hgn ý gnam nòc ht p t gn t oH .gn t oh hnàh u i p it c rt i gn àl a v ,nêiv oáig gnùc k t iht aig maht a v i gn àl hnis c h ,gn t oh gnorT .gn t oh a c ht hc àl hcác t i v n ihk u i àv c hc t hnis c h ht p t hníhc od c d oáig gn t oh gn hn àl ht p t gn t oH .nêiv hnis hnis c h nêin hnaht i H ,nêin hnaht nào a c gn t oh i v t k nêil ht óc ht p t gn t oH .gnáht a c c d oáig hc oh k oàv a ht óc c oh ,n ut gnàh u ib áohk i ht gnort ihg c ht óc ht p t gn t oH .gn rt àhn iàogn ,p l iàogn gn t oh các i v áoh n v nôm các p l nêrt gn t oh a ig i n u c àl ht p t gn t oH —
 5. 131 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT gn n k ,gn t oh k t iht gn n k ,nâhn ác a c aig maht gn n k : hn cáhk gn t oh gn n k gn hn hnis c h ohc n yul nèr ó t ,SCHT p c t y l hcít c ã gn n k gn hn n irt táhp àv yuh táhp n ik u i óc TPHT hnis c h , ht p t gn t oh auq gnôht àl n h gn rt nauq u i :gn n k V * .hnìm ohc gn t oh c ht hnìh các c hc t t me các púig àv n d gn h c iv i v i m ihn hcárt óc i hp n c nêiv oáig i gn i m ,TPHT gn rt àhn i m ohc ar t ,n l ot gnùc ôv àl ht p t gn t oh a c uêit c m ó oD .nâht n b a c gn s c uc ohc m ihgn hnik gn hn y l hcít m hn m ihgn i rt àv n yul nèr me các gn rt iôm àl ,hnis c h a c àl t h c rt ht p t gn t oh ,y v ì V — .n h gnàr õr hnìm a c ial gn t p ihgn hgn gn h hn óc s me các ,i h ãx gnort óc hgn các a c p ihgn hgn rt áig v n h u ihn t ib u ih n ik u i óc s hnis c H .i h ãx àv gn rt àhn ,hnì aig ,nâht n b i v i m ihn hcárt àv n yuq v c ht ý óc hnis c h púig i ht gn .i ol nâhn a c p t t rt áig gn hn hn gn c c t nâd a c gn ht n yurt rt áig các v t ib u ih s a n n h oac gnân hnis c h ohc púig gn t oh c ht hnìh các auq gnôhT — . ht p t gn t oh các oàv aig maht hnìrt áuq gnort n h c ht n ik uâs c hk n ik u i óc hnis c H .úhp gnohp mêht c h iàb a c gnud i n ohc màl ,c h iàb n nauq nêil óc nit gnôht các gnus b àv gn r m i ht gn ,áoh n v c h nôm các a c c h ã c ht n ik c gn c hnis c h púig m hn ht p t gn t oh t h c rT — :c ht n ik V * i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .gn d yâx ã uêit c m n hp i l hn hc u i hnìm t ó s c nêrT .uahn cáhk àv gn ig m i gn hn ar mìt uahn i v p ihgn gn các a ig t iv iàb i oart ó uaS .hnim gn t hcác t m iáht ,gn n k ,c ht n ik : v u c uêy ab oeht 4A y ig oàv uêit c m t iv nêiv c H ụv mệih N .1 .TPHT h ni s cọh c ụd oái g c át gnôc gnort ểht pật gnộđ tạoh aủ c u êit c ụm uểi h mìT :2 gnộđ tạoH
 6. 14 TPHT EL UDOM | 23 1 .c màl ã hnis c h a c ht p t gn t oh gnud i n các i l táuq iáhk ó T .hnìm gn rt ,hnìm p l n ih c ht c ã ht p t gn t oh gnud i n êk t il t nêiv c h ,nâht n b a c m ihgn hnik gn B ụv mệih N .1 .TPH T hni s c ọh c ụd oáig cát gnôc gnort ểht pật g nộđ tạoh g nu d i ộn g nựd yâX :1 gnộđ tạoH GNÔH T ỔHP CỌH GN URT HN I S CỌH CỤD OÁ I G CÁT GNÔC GN ORT Ể HT P ẬT GNỘĐ TẠ OH CỨHC ỔT CỨHT HN Ì H À V PÁH P GN ƠƯHP ,GN UD I ỘN 2 g nud i ộN .TPHT hnis c h ohc ht p t gn t oh c hc t ihk ó uêit c m ab c ohc n ih c ht b gn n c i hp àm uêit c m ab gnort t m t u n hp hc ht gnôhK . ht c iv hnàh gn n k àv m c hnìt iáht n ,c ht n hn t m g oab n id nàot àl ht p t gn t oh a c uêit c m ,y v hN .iàogn c n a c áoh n v u iht t m gn hn oeht c hc t b c oh áoh n v u iht iv hnàh gn hn i b gn c ial b àl i hp gnôhk àm gn s c uc a c p iác yah iác ht m c t ib iáht àl ó .gn d yâx n ht hnit u iht ,c c hcít u iht màl c iv gn hn c rt gnàr õr t ib nâhp t ib iáht àl ó .i h ãx gnort cáhk nêiv hnàht gn hn a c yah a l gnart gnùc n b các a c t ul páhp m hp iv c oh iárt ias n ih u ib gn hn i v hnart u c c hcít iáht àl , ht yah nit t iáht àl ó .c n t iàogn , me các i n c nâd gn gn c ,hnì aig gnort ,gn rt àhn yàgn gnàh hnis y n gn uh hnìt gn hn ,n ik s ,c iv s ,gn t n ih gn hn i v i n gnú iáht óc i hp TPHT hnis c h i m i h iò ht p t gn t oH : iáht V * .yan n ih gn s c uc a c gn n ib gn hn i v c gn hcíht i m i ar ihk ,y v hn óC .hnìm p l a c ht p t gn t oh các c hc t n b các i v gnùc c iv gnort m ihn hcárt óc àv nêrt uên ã hn ht p t gn t oh c hc t gn n k các n yul nèr i hp n c hnìm gn r c ht n hn t s me các nâht n B .gn t oh uq t k áig hná gn n k ,gn t oh gnort hnis y n gn uh hnìt các íl x àv hn hc u i gn n k ,gn t oh hnàh n it gn n k ,gn t oh ohc b n uhc
 7. 331 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT gn cát óc c h p l a c gnêir t m b nên màl n hn p hc ht p t c neuq ióht ,gn ht n yurt ,iv hnàh c m n uhc các àl ht p t áoh n v a c iàogn nêb n ih u iB .hnis c h a c nit m in àv c m n uhc các gn ht h , rt áig gn hn àl ht p t a c áoh n v uâs u ihc gnorT .hnìm a c áoh n v gn a hc ,n iht nâht p t c h gn rt iôm àl i ht gn gn c n irt táhp ht p T .n v nâhn hnít gnam àv ób n g h nauq i m óc i hp ó ht p T .p l ht p t a c hn gn c nâhn ác a c hnàht gn rt s ìv u n hp hnìrt áuq gnort ht p t a c nêiv hnàht i m c l gn ar o t i hp ó n ul D .nêl n v c l n p l gnort nêiv hnàht i m y cúht s ó n ul D . ht p t gnort hn m hnàl n ul d c ar o t i hP ;óc u n gn t b gn hn t yuq i ig uahn gnùc àv uahn ehgn gn l ,uahn gn rt nôt i hp ,p l ht p t a c gn t oh các hnàh u i uahn gnùc p h t k s óc i hp àl gn rt nauq u i .uahn cáhk b nác i ol gn t ohc ht c àv gnàr õr i hp p l b nác gn i a c v m ihn cáC .hnìm a c gn t oh i m gnort gn hc àv nit t ,hn m p l b nác gn i t m óc i hp ó ht p T . ht p t a c c iv gnôc t yuq i ig uahn gnùc gnòl gn i d nêrt ,uahn n l cós m hc mât nauq ,uahn n l gn ht uêy ,írt t hn t k nào t ib ht p t t m àl i hp ó p l ht p t t h c rt ìht ht p t gn t oh các t t c hc t n uM :n uq t p l ht p t gn d yâx v gnud i N — …uahn i v i gn noc a ig iá nâhn gnòl ,gn oal uêy hnìt ,c n t gn h êuq a c p v i gn ac ,i gn noc gn ht uêy hnìt i gn ac ,maN t i V i gn noc h ht các a c gn d hna hnart u n ht hnit i gn ac gnud i n gn hn ,maN t i V c t nâd 45 a c c s c áoh n v tén gn hn ,c t nâd a c gn ht n yurt áoh n v rt áig gn hn hná n hp : hgn n v áoh n v gn t oh các v gnud i N — …u c nàot u h íhk i yaht s v ,t ul páhp c d oáig v ,gn s gn n k c d oáig v ,hniM íhC H c o c d oáig v ,gnôht oaig nàot na n v v ,nêin hnàht v n s hnis ohk c s — s nâd v ,gn rt iôm v o b c d oáig v ,c t nâd gn ht n yurt áoh n v rt áig c d oáig v gnud i n các ,i h ãx gnort ar n id gna s i ht nit gnôht : hn i h ãx rt hníhc gn t oh các v gnud i N — :yâ uas gnud i n gn hn óc ht óc ,i l gnuhc u T .i h ãx gn s i a c uahn cáhk c v hn l u ihn i v úhp gnohp àv gn d a t r TPHT hnis c h a c ht p t gn t oh a c gnud i N i ồh nảh p ni t gnô hT .2
 8. 14 TPHT EL UDOM | 43 1 .p it oaig ihk n t mêihk àv s hc l ión i l óc ,p it oaig gn t i i v c m gnú ,oél oéhk x C — .oàn ad uàm ,oàn gn gn nít ,oàn c t nâd c uht ,oàn i ut a l ìk t b àl ùd ohc ,i gn noc gn rt nôt nôuL — :uas gn rt c gn hn n ih ht c áoh n v óc p it oaig iv hnàH .i h ãx c m n uhc i v p h ùhp ,nêrt u y hc x gn h nauq i m gn hn hnis c h ohc c d oáig àl áoh n v óc p it oaig iv hnàh c d oáiG ...nêihn nêiht i v i gn noc a ig ,i h ãx i v i gn a ig ,i gn i v i gn a ig :u y hc h nauq i m các gnort n ih ht iv hnàh gn hn àl áoh n v óc p it oaig iv hnàH .p it oaig gn t i i v ,p it oaig iàt àv hcí c m i v ,p it oaig hn c nàoh i v p h ùhp ,áoh n v óc hcác t m p it oaig n it gn hp các gn d s àv n hc a l t ib i hp i gn i m i h iò áoh n v óc p it oaig iv hnàH .c n hn p hc d ht c n ih u ib gn hn i v p it oaig gn t i gnú , hc gnú ,cúl gnú n ih ht t ib i gn àl áoh n v óc i gN .i c n ,t m hná ,t m tén , b u i , hc c ,ión i l n ih u ib c gn ht áoh n v óc p it oaig iv hnàH :TPHT hnis c h ohc áoh n v óc iv hnàh c d oáig gnud i N — ...gnùc íb y l gn ht i u b ,hcár ál mù hnàl ál ,a hgn pá n n oàrt gnohp các àl ;n ht hnit gn s i àv t hc t v gn s i gnort c hnàl gnort mêht gn h êuq a c íhk gnôhk u b ohc màl ,gn hp a gn rt iôm v o b oàrt gnohp àl ;p c các nâd nâhn gn i h àv i h c uQ c u b ìk các ohc n yurt nêyut gn t oh gn hn àl ;t l l b gnùv gn hn ,oèhgn i gn h gn póg nêyuq t gn hn àl ht óc ó .c hc t gn hp a c oh gn rt àhn od n v nâhn hnít gnam i h ãx gn t oh gn hn àl yâ :gn hp a ,gn rt àhn a c oàrt gnohp gn t oh v gnud i N — .c h p c a c c d oáig uêit c m i v p h ùhp áoh n v óc x gn iv hnàh v ,gn s gn n k v ,c o v c d oáig c hnis c h n ik u i o t ,p l t oh hnis ig t t c hc t i hp nêiv oáig ,y v ì V .hnis c h a c ht p t gn t oh ig gn hn gnort t m àl n ut i uc p l t oh hnis iG .áoh n v ht p t gn hn hnàht rt hnis c h ht p t n irt táhp n hp póg s ht p t gn t oh các c hc T .hnis c h hcác nâhn gn t n irt táhp àv c d oáig
 9. 531 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT ?a hc hnis c h a c úht gn h àv u c uhn gn pá s c ht ã yàn ht p t gn t oh cáC — :yâ uas ý gn hn oàv gnurt p t i oart gnud i N .hnìm a c t ux gn hn v p ihgn gn gnùc i oart hnàh n it nêiv c h , ht p t gn t oh gnud i n gn d yâx t ihk uaS i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .hnìm a c t ux gn hn v p ihgn gn n b i v i oarT — .cáhk ht p t gn t oh gnud i n các mêht t ux ,c h m n v m ihn a c u c uêy oàv c n C — ụv mệih N .1 .ểht pật gn ộđ tạoh gn ud i ộn h nỉ hc nàoH :2 gnộđ tạoH .TPHT hnis c h ohc áoh n v óc p it oaig iv hnàh n yul nèr c ht gn hp m ik mìT — .TPHT hnis c h ohc nêin hnàht v i ut áoh n v óc p it oaig iv hnàh a c n b c gn rt c gn hn v c ht n ik gn d i B — .TPHT hnis c h ohc nêin hnàht v i ut a c íl hnis ,mât m i c v t ib u ih gn hn p c gnuC — .áoh n v óc p it oaig iv hnàh n yul nèr c iv a c gn d cát ,a hgn ý c c ht n hn TPHT hnis c h ohc c d oáiG — :áoh n v óc p it oaig iv hnàh n yul nèr c iv a c gn d cát ,a hgn ý c c ht n hn hnis c h ohc áoh n v óc p it oaig iv hnàh c d oáig gnud i n ,y v hN → .n ul hnart c uc các oàv aig maht ihk áoh n v óc hcác t m hnìm a c m i nauq n ih ht t iB — .uahn a c m i nauq s aihc uahn gnùc àv m c gnôht , h u ih cáhk i gn a c n ik ý ehgn gn l t iB — .uahn gn rt nôt ,t ib u ih n ht hnit i v i oht i uahn gnùc gnàs n s àv ht aht ,gnud naohk t iB — .uahn púig ,iá nâht t k nào n ht hnit nêrt cáhk i gn i v s aihc ,mât nauq nôuL —
 10. 14 TPHT EL UDOM | 63 1 .ó oàn hc t m v uahn i v hnis c h me các a ig n ik ý i oart oàv a d àl ht p t gn t oh gnort n ul o ht ,c h y d i v cáhK .n h uahn u ih ,uahn i v neuq màl i h c óc ,hnìm a c n ik ý gn hc m ik hnis c h ohc nàot na gn rt iôm t m ar o t n ul o hT .gnuhc t ib u ih s t m i t t m hn ,mât nauq gnùc n v t m t yuq i ig uahn gnùc nêiv hnàht các ó gnort àm t ib c móhn cát gn t gn d t m àl n ul o hT :n ul o ht páhp gn hP — :TPHT hnis c h ohc ht p t gn t oh c hc t páhp gn hp s t m ý i g àl yâ uaS .uahn cáhk páhp gn hp u ihn p h t k i hp at gnúhc gn d n v ihk gnos ,gnêir hn m ht óc ,uahn cáhk n ih c ht hcác àv u c uêy gn hn óc páhp gn hp i M …yud t n b ,túhp t m yàb hnìrt ,iô p c s aihc ,i h uâc t ,i oht mà , n v t yuq i ig àv uên ,oãn gn ,móhn n ul o ht , v m ihn oaig ,hnìrt t yuht ,gn g uên : hn n h gn hC .hnis c h a c ht p t gn t oh các c hc t c iv ohc uahn cáhk c h y d t uht k các àv c h y d hn gn c c d oáig páhp gn hp u ihn gn d s ht óC : ht p t gn t oh c hc t páhp gn hp V * i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .n v t aig nêyuhc n ik ý nix c oh p ihgn gn i v i oart ó uaS — . ht p t gn t oh c hc t c ht hnìh àv páhp gn hp gn t t it ihc t iv c oh ,êk t il gn d i d yàb hnìrt ht óC .TPHT ht p t gn t oh c hc t c ht hnìh àv páhp gn hp các ar a t nêiv c h ,nâhn ác a c m ihgn hnik gn B — ụv mệih N .1 .ểht pật gnộđ tạoh cứhc ổt cứht h nì h , páhp g nơưhp ếk tếihT :3 gnộđ tạoH .TPHT hnis c h ohc ht p t gn t oh c hc t gnud i n n iht nàoh ó t p ihgn gn i v s aihc nêiv c h ,nêrt n v gn hn T ?gnôhk c ar hc ht óC ?oàn n ik u i gn hn m g oab hnis c h ohc ht p t gn t oh c hc t n ik u i gn hN — ?hnis c h a c úht gn h gn c gn t ohc màl s ìht oàn ht p t gn t oh c ht hnìh các mêht gnus b ht óc u iL — ?oàn ht hn gn t oh a c uq t k n ik D ?gnôhk c n ih c ht t ht óc me các ìht yàn gn t oh các oeht màl hnis c h n d gn h u N —
 11. 731 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT . ht p t àv nâht n b n nauq nêil óc ó oàn n v t m v hnìm a c m i nauq yàb hnìrt c hnis c h p d àl nà n iD :nà n id páhp gn hP — .gn t oh hnìrt áuq gnort gn d yâx t hnis c h àm ,c rt ohc n b hc k óc gnôhk gn ht iav gnó .o b m c gn rt iôm t m gnort gn n k p t n yul i h c hnis c h ohc n gnam óN .me các a c o t gnás hgn yus àv gn t gn t có s c nêrt ó oàn ht c x gn gn uh hnìt s t m gnort hnis c h a c hnàh c ht páhp gn hp àl iav gnó .hnis c h ohc p it oaig gn n k n irt táhp c iv gnort gn d cát óc t r iav gnó :iav gnó páhp gn hP — .me các a c gn n hk i v ,i ut a l íl mât m i c i v p h ùhp o b m i hp ,c m áuq u c uêy nên gnôhk , v m ihn oaig ihK .t t hnàht nàoh i hp me các u c uêy àv hnis c h ohc ý i g ,màl i hp c iv gn hn c gnud hnìh n c nêiv oáig , uq t k óc v m ihn oaig n um ht ì V .gn t oh c hc t c iv oàv p l gnort nêiv hnàht i m c t t n uc iôl :mâhc gn hp i v nâhn ác ,móhn , t gn t ohc v m ihn gnôc nâhp c iv gnort n h gn hc s p l b náC .hnis c h a c gn uh hnìt i m gnort gn pá gn n hk ,o t gnás ,gn hc hnít n irt táhp púig s ó u i .gn t oh hnàh u i ihk me các ohc gn hc ht nên o t s p l b nác gn i ohc v m ihn oaig , ht p t gn t oh các c hc t c iv gnorT .nâht n b ohc m ihgn hnik y l hcít m hn n yul nèr c me các p d àl ,hnìm a c gn n hk n ih ht hnis c h i h c o t àl gn c v m ihn oaiG .nâhn ác m ihn hcárt n ih c ht i hp me các c ub hn t hn írt v oàv hnis c h t àl v m ihn oaiG : v m ihn oaig páhp gn hP — .hnis c h c d oáig c iv ohc i l óc gnôhk gn ht gn c ar yâg hnárt ,gn hnìb àv gn rt nôt c t nêyugn gn rt ioc i hp n v t yuq i ig ihk ,p l ht p t i v i .t yuq i ig hcác iòt mìt c c hcít hnis c h hcíht hcík ,gn t oh a c uêit c m i v tás i hp ar a n v ìht gnôc hnàht yàn páhp gn hp n uM .yàgn gnàh gn s c uc gnort ,gn t oh gnort hnis y n c iv s ,gn t n ih các c rt n h n id nàot nìhn hcác óc hnis c h púig n v t yuq i iG + .gn t oh hnìrt áuq gnort hnis y n c iv s ,gn t n ih t m c rt páhp i ig gn hn t ux àv téx mex ,hcít nâhp i hp hnis c h ihk gn d n v c gn ht páhp gn hp àl yâ + : n v t yuq i ig páhp gn hP —
 12. 14 TPHT EL UDOM | 83 1 .t ib ã hc/hna àm hnis c h a c ht p t gn t oh c hc t àv n d gn h gn n k gn hn êk t il t yãH — ụv mệih N .1 .TPHT h ni s c ọh oh c ểht pật gnộđ tạoh cứh c ổt àv nẫd g nớưh gnăn ĩ k các êk tệiL :1 gnộđ tạoH GNÔHT ỔHP CỌH GNURT HNIS CỌH OHC ỂHT PẬT GNỘĐ TẠOH CỨHC ỔT ÀV NẪD GNỚƯH GNĂN ĨK CÁC NỆYUL NÈR 3 g nud i ộN .hnìm gn rt ,hnìm gn hp a a c t c ht hnìh hnìt i v t hn p c àv i m gn t ý gn hn mêht o t gnás ó oàv a d nêiv c H . ht p t gn t oh c ht hnìh các àv gn t oh c hc t páhp gn hp các v ,hnis c h a c ht p t gn t oh gnud i n v ý i g iàv t m àl yâ nêrT …gnàv gnôuhc gnur iht c uc ,n l i hc nâs các ,u ih mìt iht c uc các ,oaht ht c d ht , hgn n v áoh n v t oh hnis c ht hnìh các ,hn t hn hc oeht art u i ,hcík gnux nêin hnaht i các , hc oeht b c l uâc các ,n yugn hnìt nêin hnaht i các p l hnàhT : ht p t gn t oh c ht hnìh các V * .n h oac uq u ih t uahn cáhk páhp gn hp u ihn gn d s nex na ht óc gn t oh t m gnorT .nôuhk p d c oh cóm yám hnárt t oh hnil n c nêiv oáig ,yàn páhp gn hp gn hn gn d n v ihk nêihn D .c h y d páhp gn hp àv c d oáig páhp gn hp các t gn d n v c ht p t gn t oh c hc t páhp gn hp iàv t m àl yâ .gn s m ihgn hnik mêht óc me các púig ,gn ht i gn s c uc gnort hnis y n gn uh hnì t gn hn í l x p t hnis c h p d àl gn c i hc òrT . c nâd gn gn c hn gn c gn rt àhn ht p t gn s i a c ó oàn c v hn l t m gnort hnìm a c gn n hk n ih ht n ik u i óc hnis c h púig gn t oh c hc t páhp gn hp t m hn i hc òrt gn d S :i hc òrt páhp gn hP — .èb n b o gnô i v p it c rt hcác t m n ul hnart c ,hnìm a c hgn yus gn hn nêl uên od t c ht óc hnis c h u ihn ohc i h c o t ,i hc nâs t m hn nà n id ,y v ì V
 13. 931 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT .c hc t a v gn t oh a c hc n h gn hn hn gn c c t t m gn hn gnàr õr téx n hn t ib ,)p l , t ,móhn ,nâhn ác( p c gn t oeht áig hná c hc t t ib ,gn t oh áig hná íhc uêit gn hn ar t ib :gn t oh a c uq t k áig hná gn n K + . t c ht gnort ar n id gna ìg gn hn i v p h ùhp ohc gn t oh hn hc u i ,gn t oh hnìrt áuq gnort hnis y n gn uh hnìt các íl x ,hnàh u i nab a c gn t oh n ihk u i :gn t oh hnàh n it gn n K + .ar hc v ã hc oh k gnú oeht ar n id c gn t oh ohc o b m b n uhc gnùc uahn hn c hn ,c nô ,iõd oeht i ht gn ,oàn ht hn b n uhc hnàh n it àv ìg iác b n uhc i hp t ib n c hnis c h i m :gn t oh ohc b n uhc gn n K + .nêiv hnàht gn t a c b n uhc c iv ohc u c uêy gn hn ar a ;p l , t ,móhn gnort nêiv hnàht gn t ohc c iv gnôc aihc nâhp :gn t oh ohc b n uhc v m ihn oaig gn n K + : ht p t gn t oh c hc t gn n K — .gn t oh n ih c ht n ik u i ,gn t oh n ih c ht hcác n gn t oh gnud i n ,gn t oh a c uêit c m t k t iht :gn t oh k t iht hnis c h n d gn h gn n K + .gn t oh gnud i n các i t n yuhc gn t oh c ht hnìh các iòt mìt ,gn t oh gnud i n gn d yâx ,gn t oh a c uêit c m hn cáx ,gn t oh ohc nêt t :gn t oh cáht iahk hnis c h n d gn h gn n K + :hnis c h a c ht p t gn t oh các n d gn h gn n K — i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .hnìm a c p t iàb n iht nàoh yâ i d i h n hp nit gnôht gn hn i v u ihc i .c êk t il ã hnìm àm gn n k các gn ht h i l p x p s gn t oh c hc t àv n d gn h hnìrt áuq gnud hnìh yãh ó uaS . c oàn t t rt t m oeht gnôhk ,oàn gn n k i ol ìk t b i l ihg ht óC .m ihgn i rt ã hnìm àm gn n k gn hn i l ihg nêiv c h ,hnis c h ohc ht p t gn t oh c hc t ã nâht n b a c m ihgn hnik gn B .4A y ig ar yàn p t iàb màl t nêiv c H —
 14. 14 TPHT EL UDOM | 04 1 hcác t m aig maht s n ih u ib hnis c h a c gn t oh gn n hK . iáht àv gn n k v c ,)c ht n hn( t ib u ih t m v áig hná c m g oab àl gn t oh hnìrt áuq gnort hnis c h a c gn n hk áig hná :t hn hT — .áig hná c iv ohc s c màl nit gnôht gn hn ,u il d gn hn p c gnuc art m ik c i V .áig hná a c c ht hnìh àv n it gn hp àl mex c art m ik i B .ó art m ik c ht hnìh gn hn óc gnôhk ht p t gn t oh ìht art m ik c ht hnìh các auq gnôht c h nôm hnis c h áig hná c iv hn u N .ón a c gnêir ùht c od nôm b a c áig hná i v cáhk m i gn hn óc hnis c h áig hná , ht p t gn t oH i v i .áig hná gn t i i v c ht tás i uêit c m ohc oas ,n ht n c c hn nâc i hp i h iò c iv gnôc àl áig hná a c uêit c m hn cáx c i V i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .p h ùhp ohc a s hn hc p ihgn gn i v i oart ó uaS .TPHT hnis c h a c ht p t gn t oh uq t k áig hná uêit c m hn cáx t nêiv c H ụv mệih N .1 .ái g h náđ u êit c ụm hn ị đ cáX :1 gnộđ tạoH GNÔHT ỔHP CỌH GNURT HNIS CỌH AỦC ỂHT PẬT GNỘĐ TẠOH ẢUQ TẾK ÁIG HNÁĐ 4 g nud i ộN .hc oh k n b a c iht hk hnít o b m ,p h ùhp ohc a hc a s hcárt hp hnìm p l a c àv gn rt àhn a c n ik u i àv u c uêy i v gnùc nâht n b a c m ihgn hnik àv p ihgn gn a c ý póg n ik ý các oàv c n c n c nêiv c h ,hc oh k n b n iht nàoh ihK i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .nâht n b a c n yul nèr hc oh k n b nêiht nàoh p ihgn gn i v i oart ó uaS .ó gn n k các v nâht n b ohc n yul nèr hc oh k p l nêiv c h ,hn cáx ã gn n k các s c nêrT ụv mệih N .1 .TPHT hni s c ọh oh c ểht pật gn ộđ tạoh cứhc ổt àv nẫd gn ớưh gnăn ĩ k nệyul nèr hcạoh ếk gnựd yâX :2 gnộđ tạoH
 15. 141 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT t oh c ht hnìh i m ,gn t oh hnìh i ol i m i v i .gn t oh v c ht irt óc i hp cáhk hcác ión yah gn t oh gnud i n v y t ib u ih s óc i hp n c t h c rt ìht gn t oh gnort c c hcít iáht óc n um ,gn t oh gn n k các c t n uM .gn t oh các a c gnud i n v hnis c h a c t ib u ih c m áig hná i hp n c t h c rt hnis c h áig hná — :yâ uas m i gn hn m g oab hnis c h áig hná gnud i n ,TPHT gn rt ht p t gn t oh a c uêit c m oàv c n C * .hnis c h a c p it oaig gn n k ,gn t oh gn n k các n ih ht gn t oh aig maht gn n hK .me các a c gn t oh aig maht gn n hk hn gn hk àl ht p t gn t oh auq hnis c h áig hná ìht me các a c c ht n ik hn l m ihc c m àv p t c h hcít hnàht hn cáx m hn àl c t c h nôm auq hnis c h áig hná u N i ồh nảh p ni t gnô hT .2 .p ihgn gn a c àv nâht n b a c m ihgn hnik s c nêrt áig hná gnud i n gn d yâx nêiv c H ụv mệih N .1 .ái g h náđ g nud i ộn gnựd yâX :2 gnộđ tạoH .n h uq u ih hcác t m gn t oh oàv aig maht s ial gn t gn h ohc hn t yuq àv téx mex hnìm t hnis c h gn t oh uas c ar túr m ihgn hnik c h iàb gn hn àl ó ioc ht óC .u c uêy t a hc gn t oh gn n k các hn hc u i ,gn t oh nit gnôht gnus b gn h me các ohc ý i g c oh hnis c h ohc ar hc púig i hp áig hná ,y v ì V .gn t oh ohc t iht n c c ht irt gn hn gnus b ,u ih mìt èb n b i v gnùc c oh hnìm t i hp hnis c H .c hp c hk gn h mìt hnìm t , hc n h m i gn hn n ih táhp t me púig i hp nòc àm ,c t me àm ht c gn t oh uq t k oàv nìhn hc gn hn gnôhk hnis c h áig hná , ht p t gn t oh i v i .hnìm a c v m ihn n ih c ht hnìrt áuq gnort hc l ias gn hn hn hc u i t ,nêl n v u n hp me các nêiv gn ,hnis c h hcíhk n yuhk n ik u i o t m hn i hp gn c oàn áig hná t m ìk t B :iah hT — .gn t oh auq c n yul nèr gn n k các v ,gn t oh gnud i n các t ib u ih v me các a c n ih ht c m t c ht nêrt téx mex àl ht p t gn t oh auq hnis c h áig hná a c uêit c m ,y v ìv hníhC .ón a c ht c gn t oh c ht hnìh gn hn i v gn t oh hnìh i ol các gn d a
 16. 14 TPHT EL UDOM | 24 1 :yâ uas i h uâc i ol iàv t m gn d s ht óc nêiv oáig ,gn t oh i v i — .c h nôm a c i h uâc u m oeht nôuhk p d c oh a hgn õr gnôhk ,àr m r uâc gn hn gn d s hnárt ;gnàr õr àv ht c ,n g n gn i hp gn t oh uas hnis c h áig hná ohc hnàd i h uâc i v i u c uêY + .hnis c h a c t ib u ih c m c t ib nêiv oáig púig s gn t oh uas ar a i h uâc cáC :i h uâc gn b áig hná — :áig hná c ht hnìh cáC * .gn t oh uas c t uq t k gn hn oàv nit m in óc àv gn t oh gnort uahn púig gnùc ,uahn n l gn rt nôt iáht ,o t gnás àv gn hc hcác t m gn t oh aig maht gnàs n s íl mât ,gn t oh i v i u c uhn ,gn h hnyuhk ,úht gn h s téx mex àl yàn áig hná a c gnud i N : ht p t gn t oh i v i hnis c h a c m c hnìt , iáht v áig hná — .gn gn t gn t oh gn n k các gn ht h n irt táhp àv hnàht hnìh àm nâhn ác m i c oàv c uht ut ,hnis c h i M ...p it oaig gn n k ;iv hnàh àv iáht ,c ht n hn t m v c c t uq t k áig hná t gn n k ;)n ih c ht hnìrt áuq gnort nâht n b hn hc u i t ,oaig c v m ihn iht c ht , v m ihn n hn :m g oab( gn t oh n ih c ht :gn n k các i t ý úhc n c ,gn t oh gn n k v c t hnìrt áig hná ihk ,hnis c h nâhn ác i v i .n hp b gn n k các gnort t us nêyux gn n k àl mex c p it oaig ó gnort ,gn t oh uq t k áig hná gn n k ,gn t oh n ih c ht gn n k ,gn t oh c hc t gn n k ,gn t oh gnort p it oaig gn n k : hn n hp b gn n k các i t p c gn ht at i gn ,gn t oh gn n k v ión ihK ht p t gn t oh gn n k các c t hnìrt áig hná — ...gnúhc i gnôht n yurt n it gn hp các t c uht nit gnôht gn hn auq gnôht ht óc yah ;hnis c h a c u ih mìt ,m t u s t gn t oh gn b c oh ;áoh n v p t c h gn noc gn b ht óC .uahn cáhk c ht hcác u ihn ,uahn cáhk gn noc u ihn gn b hnis c h i t i t n yuhc c yàn t ib u ih gn hN .ó gn t oh v me các a c t ib u ih gn hn áig hná àl hníhc gn t oh auq hnis c h áig hná a c nêit u áig hná gnud i n ,y v ì V .n h gn hc hcác t m gn t oh hnìrt áuq oàv aig maht ht óc ó gn t oh c ht irt gn hn c m n i hp àl hnis c h a c v m ihN .ón a c ùht c c ht irt gn hn óc u ht c gn
 17. 341 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT .p l a c gn t oh oàv aig maht ã hnìm àm c iv gn hn c t t hnìrt gn t n b t m t iv s hnis c h i M :gn t oh các hnìrt gn t n b t i V — .gn t oh i v i hnis c h a c m c hnìt , iáht c u ih ht óc c oH .gn t oh a c gnud i n c m n gnôhk yah n v c c ht n hn óc hnìm hnis c h c áig hná gnóhc hnahn s nêiv oáig ,n hc a l u ihn i h uâc gn d s ihK .i h uâc i m ohc ý t m oàv gnurt p t nên ,i h uâc t m oàv ý u ihn áuq a nên gnôhK .n hc a l uâc các gnort ”t ib gnôhk me“ c oh ”gnú u yàn uâc các c t t“ ,” c gnú oàn uâc t m gnôhk“ i l rt i h uâc i ol gnùd nên gnôhK .t t gnàc ìht hnis c h túh uht c s óc àv íl p h v óc u ihn uâc u ihn gnàc gnoS .n hc a l hnis c h n v t m gnùc a c uahn cáhk i l rt ná gn hp gn hn ar a )p l a c nác t c gn i i v p h i hp c oh( nêiv oáiG .n hc a l u ihn i h uâc gnùd ht óc ,c d oáig m i hc a c ó oàn n v t m v hnis c h a c c ht n hn c m áig hná :n hc a l u ihn óc i h uâc i oL + .p l a c gnuhc gnôc hnàht s ohc póg gnó hnìm a c gn n hk me gn g c c l n s me các ìht gn t oh i v úht gn h hnis c h u n ì V .gn t oh gnort hnis c h a c aig maht c ht ý hn gn hk m hn yàn i h uâc i oL ...”p h gn rt các t h u h gnort“ ,”n l n hp“ ,”gn ht gnôht“ hn hn cáx gnôhk h m gn t uht gn hn c oh ... ”ihk iô “ ,”nêyux gn ht“ ,” ig oab gnôhk“ ,”gn c ig oab“ ,” c t t“ hn hn gn hk t gn hn hnárt n c ,yàn i h uâc i ol gn d yâx ihK .gn t oh gnud i n a c gn l t hc c m uên gnôhk àm ias c oh gnú hn n hn gn hn n ih táhp hnìm a c t ib u ih n v gn yuh i hp hnis c h ,yàn i h uâc i ol i V :ias — gnú i h uâc i oL • .gn t oh gnud i n v me các a c t ib u ih c m c m n nêiv oáig púig s hnis c h a c i l rt uâc gn hN .gnòd u hc g iàv t m uên hc ht óc ,n g n gn nên i l rt uâc ,y v ì V .hnìm a c gn t m c uên c oh gn t oh uas c hc oh uht hníhc ý gn hn i l rt ht óc me cáC .hnis c h a c hgn yus od t yuh táhp m i h uâc i oL •
 18. 14 TPHT EL UDOM | 44 1 ohc gnùd s m i : hn n h gn hC .hnis c h móhn c oh hnis c h nâhn ác áig hná ohc gn d pá ht óc gn t oh gnort s m i gn b áoh gn L .me các a c gn t oh aig maht c ht ý v ,gn t oh gnud i n c ht n hn c m v áig hná gn d s c ht óc s m i ,gn t oh i v i .me các a c c ht n ik m n c m nêrt a d hnis c h a c p t c h uq t k áig hná sm i gn d s nêiv oáiG .p t c h iáht ,n ht hnit c màh oab ó gnort ,hnis c h a c p t c h uq t k àv gn l t hc hná n hp s m i ,gn ht gnôhT : s m i gn b áig hná — .hnìm a c iáht v àv ht p t gn t oh gn n k v c ,t ib u ih v c n ih ht hnis c h ,m hp n s ar màl hnìrt áuq oàv aig maht ihK .gn t oh ohc b n uhc hnìrt áuq gnort n ih c ht hnis c h c t hc t v m hp n s àl ó ,cáhk hcác ióN ...aoh yâd t m , c ál t m ,uàm y ig gn b c t nâd c hp gnart b t m ,hn hnart p t t m : hn ht c m hp n s các c oh ;art u i gn t oh uas hc oh uht oác oáb n b t m yah ;gn t oh a c u c uêy oeht c m t u s uq t k t m yah ;ó oàn hc gnud i n t m v t iv iàb các àl hnis c h a c gn t oh m hp n s u ih ht óC ?hnis c h a c gn t oh m hp n s àl oàn ht y V .oaig c v m ihn hnàht nàoh a hc hnis c h gn r ohc ht óc ìht p l ht p t a c ,nêiv oáig a c u c uêy nãm oht gnôhk gn t oh m hp n s ,i l c gN .gn t oh oàv aig maht cáig t c ht ý óc hnis c h t gn hc ìht s c ht gn l t hc óc gn t oh m hp n s u N .gn t oh gn n k hn gn c gn t oh i v i m c hnìt àv iáht c téx n hn ,oaig c c iv gnôc gnort me các a c m ihn hcárt c ht ý c áig hná ht óc nêiv oáig ,hnis c h a c gn t oh m hp n s oàv nìhN .hnìm a c m ihn hcárt n ih c ht gn g c s od c t uq t k àl hníhc hnis c h a c gn t oh m hp n S :gn t oh m hp n s auq gnôhT — .me các a c áig hná t gn n hk c t ib ht óc s hnis c h a c hnìrt gn t n b c nêiv oáiG .gnus b n ik ý póg n b các t auq gnôht c s hnìrt gn t n b ,ó uaS .c t uq t k àv nâht n b a c aig maht c ht ý áig hná t ,aig maht c m õr uên me các ó gnort àm oaig c v m ihn n ih c ht c iv ohc hnim t yuht t m àl hn hnìrt gn t n B
 19. 541 | G NÔ HT ỔH P C Ọ H G NUR T H NI S C ỌH OH C ỂH T PẬ T G NỘ Đ T ẠO H CÁ C C Ứ HC ỔT .áig hná c iv ohc s c màl p it c rt nit gnôht gn hn óc hnis c h i v h nauq i m óc i gn s t m ,hnis c h nâhn ác i v n ik ý i oart ,mà a t c uc các c hc t ht óc nêiv oáiG :n ik ý i oart ,mà a T — .c ht gnurt áig hná t ht óc hnis c h púig ,áig hná hcác àv gnud i n c m n hnis c h púig m o b ,n ht n c ,c h aohk hcác t m u ihp k t iht n c ó oD .hnìm a c c iv màl hnìrt áuq i l téx mex t ,nâht n b t ib n hn t hnis c h púig gn d cát óc áig hná t u ihP . ht p t gnort nêiv hnàht i m c t t ohc u ihp u m t hn gn ht s óc nêN .gn t oh gnud i n oeht ut gn t oh gn t i v p h ùhp k t iht c áig hná t u ihp u M :áig hná t u ihp gn b áig hná — . l u ihc ,aol auq hnárt , uq u ih óc àv naig i ht gnú hc oh uht iàb các hnàht nàoh ht óc hnis c h nêiv gn ,c nô , hn c hn ,art m ik nêyux gn ht i hp n c gn c nêiv oáiG ...o hk maht u il iàt gn hn ý i g yah hc oh uht t iv c ht hcác n d gn h ,)...c ht hnìh v ,gnud i n v ,hnàht nàoh naig i ht ,t iv gnart s( t i hp n c u c uêy gn hn ,ý i g gn hn ar a c iv n gn rt úhc i hp n c nêiv oáig ,hc oh uht iàb hnàht nàoh hnis c h ohc n ik u i o t .nâht n b áig hná t hnis c h àv hnis c h a c gn t oh uq t k c ht gnurt áig hná nêiv oáig gná cáx t r s c àl hnis c h a c hc oh uht iàb ,y v ì V .nâhn ác a c ...p t c h iáht àv c ht ý ,yud t i l ,gn t t ,hcác gnohp ,hnít ác oá c hcác t m n ih ht óN .n b n v o t gn n k , gn nôgn gn n k các y n ih ht gn c hc oh uht iàB .gn t oh gnud i n gnort p c c n v gn hn i v i hnàht hnìh c ã iáht gn hn ,i h hn l ã c ht n ik gn hn c ht gnurt hcác t m n ih ht hnis c h m n ik u i các ar o t àl hc oh uht iàb t iv hnis c h ohC :hc oh uht t iv iàb auq áig hná — .gn t oh uas hnis c h áig hná u il c mêht óc nêiv oáig púig c n c t m àl gn t oh gnort s m i .hnis c h àv nêiv oáig a c n hc a l hn t yuq s oeht ut àl a n ht n h c oh 02 c b ,01 c b m i ohc ht óC .gn t oh c ht hnìh oàv c uht ut t oh hnil t r gn c m i gnahT ...iht c uc ig náhk àl hcác t i v ihk hnis c h nâhn ác ohc ,iht aig maht i các a c iht c uc các
 20. 14 TPHT EL UDOM | 64 1 .áig hná art m ik uq t k íl x gnort hn gn c art m ik c hc t uâhk gnort gn d s D • .cáhk hcác nâhn t hc m hp các hn gn c ut írt c l gn n àv t hc m hp u ihn t r c n yul nèr ht óC • .hnis c h a c n yul nèr ,p t c h uq t k n id nàot hcác t m c n ih ht àv áig hná art m ik hnìrt áuq gnort nauq hc t u y các a c aig maht s a i t hc n h ìv oac nauq hcáhk hnít o b m áig hná art m ik uq t K • .naig i ht àv c s gnôc tí n t gn hn hnahn nit gnôht uhT • .hnis c h àv nêiv oáig a c naig i ht m ik t it ,hnahn áig hná art m ik hnàh n it ht óC • .i ht gn gnud i n u ihn áig hná art m ik ht óC • .uahn cáhk c m u ihn iáht ,gn n k ,c ht irt :t m các n id nàot áig hná art m ik ht óC • :m ihgn c rt a c k gná ht u gn hN + .gn ht n yurt áig hná art m ik c ht gn hp các a c hc n h gn hn ,t yuhk m ihk gn hn c c hp c hk gn n hk óc , ht u u ihn óc m ihgn c rt , l i B . ht p t gn t oh uq t k áig hná art m ik gnort p h hcíht )páhp gn hp t m àl yah( c ht hnìh t m àl ht óc óN .c d oáig gn t oh gnort hn gn c c h y d gnort ,maN t i V gn rt àhn các gnort iãr gn r gn d gn c gnàc yàgn àv gn rt úhc c gna c d oáig uq t k áig hná c iv oàv m ihgn c rt gn d S :m ihgn c rt gn b áig hná — .hnis c h ohc t pá yah gn t n ,ias áig hná s hnárt ,t hn gná cáx nit gnôht gn hn c óc ht óc nit gnôht íl x àv n hn p it c iv gnort gn rt n c c s t h n c nêiv oáig ,y v ì V .y c nit óc gnôhk yah y c nit óc ,c ht gnurt gnôhk yah c ht gnurt ht óc ,úhp gnohp t r c uht nit gnôhT ...hnis c h m ahc µv nêiv oáig ,o hk máig naB nêiv hnàht ,p l s nác naB a c nêiv hnàht gn t ,hnis c h nâhn ác gn t i v , d í V .cáhk i gn i v nêiv oáig a ig ,nâhn ác oeht ar n id gn ht n ik ý i oarT .nauq hcáhk áig hná s ohc s c o t ,gn d a hnít óc c uht nit gnôhT ...nôm b nêiv oáig i v m ihn hc nêiv oáig ,hnis c h m ahc i v nêiv oáig ,o hk máig nab a c nêiv hnàht các i v nêiv oáig ,p l s nác nab i v nêiv oáig ,hnis c h móhn i v nêiv oáiG : d í V .i gn u ihn i v i ht gn ar n id n ik ý i oart s àl mà oT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản