intTypePromotion=3

Module Tiểu học 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Phùng Như Thuy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
337
lượt xem
40
download

Module Tiểu học 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Phùng Như Thuy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp học viên phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học; biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của học sinh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Tiểu học 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Phùng Như Thuy

 1. 92 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK cùc hcÝt cäh y¹d gní−h oeht cäh iµb hc¹oh Õk pËl gn¨n ÜK 31 HT ELUDOM YỤHT ƯHN GNÙHP
 2. 31 HT ELUDOM | 03 ...c c hcít c h y d gn h oeht c h y d páhp gn hp n hc a l hcác t ib a hc nêiv oáig s t M .c h y d gn t oh ohc v c hp nit gnôht c g n ugn hn cáx hcác t ib a hc ,y d iàb cúrt u c àv gnud i n hn cáx hcác t ib a hc nêiv oáig s t M .hnis c h a c hnìrt i v os gn n áuq uêit c m gn hn óc nên hnìrt gn hc gnort gn n k ,c ht n ik n uhC oàv tás máb a hc y d iàb uêit c m hn cáx ihk nêiv oáig s t M .nêiv oáig ohc t iv uêit c m àl i hp gnôhk hc y d iàb gnox c h ihk uas c t i hp hnis c h àm uq t k àl y d iàb uêit c m ,y d iàb uêit c m gnú hn cáx hcác t ib a hc nêiv oáig s t M .gn rt úhc nêiv oáig s t m c a hc n v c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p l c i V .”y d ig a c a n t m gnôc hnàht àl t t c h y d hc oh k óc“ nên ohc ,nêiv oáig a c c h y d hc oh k b n uhc c iv oàv u ihn t r c uht hp y d ig a c i b hnàht S .p l nêl nêiv oáig c gnôc àl c h y d hc oh K .nêiv oáig a c p ihgn hgn c ht ý àv m hp s m ihgn hnik ,c h aohk hnìrt c t ib n hn ht óc ,c h y d hc oh k auq ;nêiv oáig a c oá c m hp s m hp n s àl c h y d hc oh K .nêiv oáig a c m hp s ý ,uêit c m ,c h y d páhp gn hp àv gnud i n n ih ht ó gnort ,c h iàb t m ohc m hp s k t iht n b àl c h y d hc oh K .ná oáig k t iht àl i g nòc yah ,c h y d hc oh k k b n uhc i hp nêiv oáig ,c d oáig gnud i n t t y d gn ig ,y v oD .c d oáig gn t oh àv c h iàb các gnort t hn y àv t hn ht c n ih ht c c d oáig hnìrt gn hc gnud i N .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h iàb i ol i m k t iht àv iahk n irt ,i ol nâhp hcác õr màl s yàn eludoM .hnis c h a c cát gn t àv c c hcít hnít yuh táhp c h y d gnort gn rt nauq t u y t m àl c h iàb hc oh k p L . s k i gn a c k t iht c iv gnôc i v ív ht óc yàn c iv gnôC .c h y d hgn a c gn rt nauq c iv gnôc t m àl c h iàb hc oh k p L NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 13 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h iàb hc oh k k t iht u c uêy ,c b các c uêN — .hnis c h a c c c hcít hnít yuh táhp c h y d gn h oeht p l nêrt c h iàb i ol i m iahk n irt hcác t iB — .c h iàb i ol i m a c u c uêy àv c h u it c h iàb i ol các c t ib nâhP — :gn n hk óc nêiv c h ,yàn eludom gnox c H UÊIT CỤM .B .c h u it náoT nôm gnort iàb s t m k t iht hnàh c hT — .p t n yul iàb i ol iahk n irt hcáC — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol iahk n irt hcáC — .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h iàb hc oh k k t iht c b cáC — .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h y d hc oh k p l v gnuhc m in iáhK — :uas hníhc gnud i n 5 m g eludoM .c c hcít c h y d gn h oeht ht c c h iàb t m c h y d hc oh k p l hcác t ib nêiv oáig púig s yàn eludoM .t iht n c c s t h àl c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p l nêiv oáig n d gn h c iv ,y v ì V
 4. 31 HT ELUDOM | 23 .c h iàb a c uêit c m gn hn c t hnis c h púig m hn hnis c h i v hnis c h a ig ,hnis c h i v nêiv oáig a ig cát gn t h nauq i m n ih ht , ht c c h iàb t m ohc c h y d hc oh k gn d yâx àl c h y d hc oh k p L .c h iàb a c n b c t hnàht 4 àl i g c , uq t k àv páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m a ig c u h h nêil i m c n ih ht ,c h nôm hnìrt gn hc a c n b c n ht hnit n ih ht c h t it t m a c )ná oáig yah( hc oh k àl )ná oáig k t iht àl i g nòc yah( c h y d hc oh K cọh yạd hcạoh ếk pậl ềv mệin iáhK .1 IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II .c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k n b t m a c u c uêY — .gn ht n yurt ná oáig i v c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k t ib nâhP — .c h y d hc oh k p l a c a hgn Ý — ?ìg àl c h y d hc oh K — :uas v m ihn s t m n ih c ht p ihgn gn i v i oart ,i l hn yãH .c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p l v u il iàt gn hn c ã ht óc c oh ,c h y d hc oh k p l gn t ã n B ỤV MỆIHN .I hnis cọh aủc pật cọh cực hcít hnít yuh táhp cọh yạd gnớưh oeht cọh yạd hcạoh ếk pậl ềv gnuhc mệin iáhk uểih mìT :gnộđ tạoH HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH CỰC HCÍT HNÍT YUH TÁHP CỌH YẠD GNỚƯH OEHT CỌH YẠD HCẠOH ẾK PẬL ỀV GNUHC MỆIN IÁHK 1 gnud iộ N GNUD IỘN .C
 5. 33 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK các c t gn hc ,p t c h gnud i n hn l m ihc c l t hnis c h hn móhn oeht c oh p l c gn t oh các n d gn h ,c hc t , k t iht i gn àl òrt iav gnó i hp nêiv oáig i gn i h iò c c hcít c h àv y D gnốht nềyurt ná oáig iớv cực hcít cọh yạd gnớưh oeht cọh yạd hcạoh ếk tệib nâhP .3 .c h i gn ohc p t c h úht gn h i l me ,m c hnìt ,gn t t n c c hcít gn cát ,c h t páhp gn hp gn d i b ,n it c ht oàv c ht irt gn d n v c l gn n ,cát p h c l gn n gn d i b ,c ht irt oac gnân m hn hnis c h àv nêiv oáig c a c o t gnás ,gn hc ,cáig t ,c c hcít hnít c yuh táhp c h ig ohc púig c c hcít c h y d gn h oeht c h y d hc oh k p L .c h aohk hcác t m ó nit gnôht gn hn hn àv u ih hnis c h púig s c h aohk t t rt t m oeht nit gnôht p c gnuc c i V .u c uêy oeht t iht n c rt h n it gn hp các àv ig gnort gn d s c p t c h gn n k ar a ,nit gnôht a c c h aohk t t rt o b m púig àv c h iàb a c gnud i n ar hc c h y d hc oh K .o hk maht n ugn t m nêiv oáig ohc p c gnuc c h y d hc oh K .y v c h t it t m a c i gn h ohc gn n d n b àv u ib áohk i ht t m hn óN .gnàr õr i gn h t m nêiv oáig ohc p c gnuc s t t c h y d hc oh k t M …naig i ht a ht ,naig i ht u iht p h gn rt các gnòhp y d gn ig gnud i n m ig gn t ,naig i ht gnuhk hn hc u i c iv gnort n h gnàd d s nêiv oáig ó t — t ib i hp c ub t b hnis c h àm mât gn rt n hp — gn rt úhc c n c c h iàb v n gnàr õr ar hc v gn d cát óc c h y d hc oh k p l ,n h gn rt nauQ .n h t t c c h iàb v n i m ohc hnàd naig i ht íl n uq nêiv oáig púig ón i b ,gn rt nauq t ib c òrt iav t m óc c h y d hc oh k p L .c h aohk hcác t m gn ig iàb oàv y u il iàt n ugn gn hn gn d gn c iv gnort gn rt nauq t r òrt iav t m gnó n v gn c c h y d hc oh k p l naig i ht ìht n s óc ã ó môh yàgn c h iàb a c u il iàt yah aohk oáig hcás ihk c yagn , b n uhc naig i ht n c gn c oàn c h iàb t m ìk t B cọh yạd hcạoh ếk pậl aủc aĩhgn Ý .2
 6. 31 HT ELUDOM | 43 .hnis c h a c gn t oh các n d gn h ,c hc t nêiv oáiG — .móhn oeht .ihg ,ehgn gn ht hnis c H — /p l c c iv gnôc các n ih c ht hnis c H — .i ig gn ig ,hnìrt t yuht nêiv oáiG — .hníhc àl gn t oh hnis c H — .hníhc àl gn t oh nêiv oáiG — p l nêrT .3 p l nêrT .3 .hnis c h ↔ hnis c H — .páhp gn hp .hnis c h → nêiv oáig t nit gnôhT — + c ht n ik → hnis c h ↔ nêiv oáiG — .c h gn t oh → y d gn t oH — .y d gn t oh → c h gn t oH — .nêiv oáig .hnis c h a c gn t oh oàv gnurt p T — a c gn t oh oàv gnurt p T — gnud i n n oS .2 gnud i n n oS .2 .áig hná c n c ,iht hk uêit c M— .áoh nâhp uêit c M— .i t t n um gnom uêit c M — .n irt táhp uêit c M— .gnuhc uêit c M — .p t c h uêit c M— .y d gn ig uêit c M — uêit c m hn cáX .1 uêit c m hn cáX .1 c c hcít gn h oeht i m i gn ht n yurt páhp gn hP :i m i u ihn óc gn c c h y d páhp gn hp i m i gn h oeht c h y d hc oh k p l hcác ,y v ìv hníhC .nit gnôht hgn gnôc gn d gn óc i n ih c h y d n it gn hp các gn d s ,c c hcít c h y d páhp gn hp các i v gn ht n yurt c h y d páhp gn hp các p h i hp c iv auq gnôht nêiv oáig a c n d gn h ,c hc t s i d c ht n ik áhp máhk ,m ik mìt t i hp hnis c h i h iò hnis c h a c c ht n hn gn t oh áoh c c hcít gn h oeht c h y d páhp gn hp i m i .gnòl c uht c h ,cóm yám hn ihg hcác gn b uht p it gn ht hnis c h nòc ;i oht c u y hc nêiv oáig ,hníhc àl hnìrt t yuht c h y d páhp gn hp gn d s ,u ihc t m ht n yurt ,c ht n ik i ig gn ig ,oáb gnôht òrt iav gnó nêiv oáig ,gn ht c h y d hnìh ôm oeht ,aik c rT .hnìrt gn hc a c u c uêy oeht iáht ,gn n k ,c ht n ik uêit c m
 7. 53 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK .hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i vi oart ht óc n B .gn ht c h y d gnort àv c c hcít c h y d gnort uêit c m t ib nâhP — ?c h iàb uêit c m t iv i hp oas i T — ?ìg àl c h iàb a c uêit c M — :uas nit gnôht s t m ar a àv )...nêiv oáig hcáS ,c h iàb t m hc oh K( u il iàt u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I cọh iàb uêit cụm uểih mìT :1 gnộđ tạoH :H NÌRT NẾIT .c c hcít c h y d gnort gn t oh các c hc t hcác t iB — .c c hcít c h y d gnort b n uhc hcác t iB — .c c hcít c h y d gnort uêit c m c m N — .c h iàb t m hc oh k k t iht c b các c m N — :gn n hk óc c h i gn ,yàn gnud i n hnàht nàoh ihk uaS :UÊIT CỤM HNIS CỌH AỦC PẬT CỌH CỰC HCÍT HNÍT YUH TÁHP GNỚƯH OEHT CỌH IÀB HCẠOH ẾK ẾK TẾIHT CỚƯB CÁC 2 gnud iộ N . m t hc hnít gnam i hP + .p l nêl ihk gnàd d gn d s i hP + .c h ig gnort hnis c h a c gn t oh c hc t c iv c n ih hT + .gn ig iàb gnud i n a c gn c c n ih hT + .hnis c h a c c c hcít hnít yuh táhp c iv n ý úhC + .hnìrt gn hc a c uêit c m c n ih hT + cực hcít cọh yạd gnớưh oeht cọh yạd hcạoh ếk tộm aủc uầc uêY .4
 8. 31 HT ELUDOM | 63 .)c h iàb i uc( c ht n ik t n yurt c ihk uas c màl gn n hk óc c h i gn àm gn hnàh t ôM :ìg màL + :hnàht u c t u y ab óc i hp n C : ht c uêit c M — .y d iàb a c uêit c m i l áig hná c iv yah ,y d iàb uq t k áig hná c iv ohc púiG + .n h t t c ná oáig b n uhc c iv ohc n ik u i o T + .p h ùhp c h y d t uht k àv páhp gn hp n hc a l ht óc y d i gn púiG + .cúht t k m i n u i hk m i t y d hnìrt áuq ohc u d hná púiG + : l i b ,iàb a c uêit c m hn cáx n c ,y d iàb t m hc oh k p l ihK — .”...c hn cáX :i hp nêiv oáig ,yàn iàb y D :t iv gnôhk ,”...c hn cáX :i hp hnis c h ,yàn iàb gnox c H“ :t iv i hp ,y v ì V .nêiv oáig ohc i hp gnôhk hc hnis c h ohc àl ar uêit c m ìht ”hnis c h oàv gn h c h y d“ m i nauq oehT .p h ùhp ,gnàr õr , ht c uêit c m hn cáx i hp n c y v ìv ,gnùc i uc uq t k áig hná s c àl uêit c M .t ux n s n o gnôc t m yah hnìrt áuq t m a c ht c hcí iác àl gn c c t ,”m hp n s“ àl ,”ar u “ àl uêit c m ìht ” hgn gnôc“ m i nauq oehT .c h iàb cúht t k ihk uas ìg c màl gn n hk óc c oh oàn ht hn s c h i gn c iv v ión àl uêit c m ,cáhk hcác ióN ...gn hc uêit c m ,c h iàb uêit c m : d ív ,n ih c ht hn ht p t c oh nâhn ác od ,n gn naig i ht gnort c t ht óc ,n h n gn , ht c uq t k t m i t ión n um àl uêit c M ...0202 m n n yan t maN t i V c d oáig n n a c hcí c m : d í V .c l n ihc hnít óc ,n h iàd ,táuq iáhk hcác t m n gn h uq t k i t ión n um àl hcí c M .ó oàn c iv gnôc t m n ih c ht hnìrt áuq t m a c n gn h uq t k i t ión n um u uêit c m àv hcí c M .uêit c m àv hcí c m c t ib nâhp n c ,c h iàb uêit c m hn cáx ,nêihn yuT .c h iàb uas hnis c h hnàht hnìh n c iáht àv gn n k ,c ht n ik m g hnìrt gn hc gnort hn yuq c ã gn n k ,c ht n ik n uhC oàv c n c i hp n c c h iàb a c uêit c m hn cáx c i V IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II
 9. 73 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK .c d oáig hnìrt gn hc gnort hnàht nàoh c n c iáht v u c uêy àv .aohk oáig hcás gnud gn n k ,c ht n ik n uhC oàv c n c i n oàv c n c gnuhc gnuhc hcác hn cáx c c h iàb a c uêit c M t m hn cáx c c h iàb uêit c M .c h iàb c h ihk uas àv gnort iáht ,gn n k ,c ht n ik v c .hnis c h àv nêiv oáig a c t n c hnis c h ,c h iàb a c hcí àL màl n c c iv gnôc àv v m ihn uêN c c hcít c h y d gnort uêit c M gn ht c h y d gnort uêit c M :àl ht c ,c c hcít c h y d gnort uêit c m àv gn ht c h y d gnort uêit c m õr t ib nâhp n C .naig i ht v n h i iG — T .p h ùhp/ t c hT — R .c t — A .c o — M . ht C — S :”TRAMS“ uêit c m t iv c t yuQ + :íl n uq àhn yah y d i gn ohc t iv gnuhc uêit c M — .”…c v hn l gnort i m c l gn n ,c ht n ik gn hn c t n c hnis c h ,gnox c h ihk uaS“ : d í V .c h iàb i m uas c óc c l gn n ,i gnom iáht ,t n c c ht n ik gn d i d t n id c gn hT .hnis c h àv nêiv oáig i v i íl n uq àhn a c i gnom uq u ih àl ó .i gnom uq t k t uêim m hp s ý hc gn hn àl ó :c h i gn ohc t iv hnàd ht c uêit c M — .c n hn p hc ìht oàn c m c t i hp c h i gn i h iò n ih c ht n uhc uêit yah íhc uêit gn d S :n uhc uêiT + .ar n id s iv hnàh các hn yuq n h i ig àv n ik u i các ar uêN :n ik u i + .c gn l o c oh c tás nauq ht óc gn hnàh t gn các gnùd i hp ,yàn u i t n id
 10. 31 HT ELUDOM | 83 gn c hnis c h rt h n it gn hp gn hN …m hp s n ik u i àv gn rt iôm p l o t ,òrt àv y ht a ig cát gn t àv p it oaig rt h ,t hc ht gn oal púig rt ,y d gn ig n d gn h ,o hk maht u il t p c gnuc :i ol các m g nêiv oáig rt h n it gn hp các ,n h gn hC .a n n h ht c gn n c hc gn hn t ib nâhp n c ,y v hn móhn i m gnorT .hnis c h àv nêiv oáig c i ht gn rt h ,hnis c h rt h ,nêiv oáig rt h :móhn 3 hnàht hn yuq c gn n c hC .ìg gn d cát óc ón ìht gn d s ihk àv ìg rt áig a hc màh ht i m àl a hgN . ht c hcác t m gn n c hc v hn cáx c + .ó iàb a c ùht c u il c h àv n it gn hp gn hn hn hc oh àl mât gn rt ìht c h iàb k t iht ihk gn hN . b n uhc i hp nêihn gn ìht …y ig , v ,túb , k c ht m g oab p t c h c gn d các ,hnít c ht ,aohk oáig hcás ,gn b hn oàn c h iàb àv nôm c t b ,oàn cúl c t b óc i hp gn ht gnôht n it gn hp cáC .gn ht gnôht gn rt hnìt n h nàn oèhgn c gnôhk gnàc àv gn b gnagn gnôhk ,i m t u y gn hn óC + :uas n b c íhc uêit ab oeht hn hc oh c u il c h àv n it gn hp cáC — IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II .hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i v i oart ht óc n B .c h iàb gnort gn d s ht óc nêiv oáig àm màl t c h y d n it gn hp iàv t m ar a — .c h u it gnùd gn ht c h y d n it gn hp s t m êk t iL — :uas nit gnôht s t m t ib ohc àv u il iàt u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I cọh yạd nệit gnơưhp uểih mìT :2 gnộđ tạoH .c ”m .c ”m “ ,”o “ ,tás nauq àv áoh ,o ,gno ,nâc“ gnôhk àv c tás gn l ht óc , ht c gn hnàh t gn nauq óhk ,áoh gn l c a hc hnis các gn b t u ib c uêit c m cáC c h a c c t n c uêit c m cáC c c hcít c h y d gnort uêit c M gn ht c h y d gnort uêit c M
 11. 93 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK ,i h uâc àl ó .gn hc ,gnóhc hnahn i gn t o t t ht óc àv d n ig ,gn ht gnôht ,n ib hp u il c h àv n it gn hp gn hn nêit u n hc a L + ... s t uht k aremac , t n i u il iàt ,c d oáig m m n hp :n h gn hc ,i n ih t r ht gn hn c k ,n it gn hp u ik yah i ol gn hc t m gn d m l nên gnôhK .gn n a àl t h c rt ,n it gn hp a c gn d s n it àv gn d a hníT + .nit gnôht gn a hc àv oh hnim hc gnôhk hc oac cát gn t hnít óc àl c t , c h i gn a c gn t oh gnort c gnôc òrt iav gnó u y hC + .c h iàb uêit c m i v p h ùhp …p l íl n uq ,c hc t ,áig hná ,c h y d t uht k àv páhp n ib ,páhp gn hp gn d pá ,p t c h gnud i n hcít nâhp àv cáht iahk :t m u ihn nêrt nêiv oáig a c gn t oh hcí c m các ohc t irt rt H + .i h h ón màl gnôhk ó u i u n n it gn hp a c ht c gn n c hc gn hn mêht cáht iahk ht óc gn hn ,p ihgn gnôc b t iht àv t uht k n it gn hp àl ó u n n it gn hp a c óc n v gn d s àv k t iht c t nêyugn ht nâuT + :uas c t yuq s t m oeht k t iht c gn ht u il c h àv n it gn hp cáC — … rt hníhc ,c o ,áoh n v , m m ht m i c gn hn àl c t ,i h ãx t hc n b v ;nâhn ác c c hcít hnít àv m c cúx , ut írt hnìrt áuq các n ,gn n v àv hnìh ht , ohk c s n ,gnuhc ión cáig m c các ,cáig hníht ,cáig ht n nauq nêil óc m i c gn hn àl c t ,íl mât àv c h hnis t hc n b v ;cáhk t uht k m i c gn hn àv …gn d hnìh ,c s uàm ,gn l i hk ,gn l s ,o t u c ,c ht hcík ,u il t v i ol àl c t ,íl t v t hc n b v gnàr õr hn cáx s i h iò yàn íhc uêiT . ht c t hc t v c ht hnìh óC + …;p t c h n d gn h ;t hc ht gn oal púig rt ;uahn i v àv nêiv oáig i v cát gn t , rt h ;)íl n uq ,p it oaig ,c ht n hn( gn t oh hnàh n it c gnôc ; oh hnim ,n ik s ,nit gnôht cáht iahk àv m ik mìt rt h :gn n c hc oeht aihc c i ol u ihn óc
 12. 31 HT ELUDOM | 04 .hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i v i oart ht óc n B .gn ht c h y d àv c c hcít c h y d gn t oh c hc t t ib nâhP — .c c hcít c h y d gn h oeht p t c h gnud i n k t iht hcáC — .c c hcít c h y d páhp gn hp a c gn rt c — .p t c h gnud i n k t iht c t nêyugN — :uas nit gnôht s t m t ib ohc àv u il iàt u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I pật cọh gnud iộn ếk tếiht cệiv uểih mìT :3 gnộđ tạoH .”hnìrt t yuht“ ,”péhc“ ,”c “ àl .uahn cáhk c c hcít u y hc ,u i n gn ht c h y d c h y d t uht k các ,c ht hnìh các ,c h t uht k các ,c ht hnìh các ,c h y d y d páhp gn hp các p h i hp gn d S páhp gn hp các p h i hp gn d S .)t iht n c p t c h gnùd b n uhc àv u il iàt c ,n it c ht i v c ht n ik n g gn n k hnàh c ht ,p t iàb màl ,iàb b n uhc( .àhn v c h iàb b n uhc hnis c h n d gn H p t iàb màl hnis c h n d gn H .hnis c h móhn àv nâhn .nêiv oáig ác ,nêiv oáig ohc c h y d gnùd êk t iL a c c h y d gnùd các êk t iL c c hcít c h y d gnort b n uhC gn ht c h y d gnort b n uhC .c m gnú mât nauq c a hc i l gn hn ...p t n yul ,art u i ,u c nêihgn ,n ul o ht ,n ik s ,nit gnôht ,ión i l hn gn ht gnôht t uht k các s c nêrt áoh c c hcít c h y d páhp n ib các c hc t uq u ih óc t r n it gn hp gn hn àl p t c h u ihp àv i h uâc ,yan n iH .hnauq gnux óc n s t v các ,p t u s t u il iàt các , k t iht t oh các ,gn d yâx t hnìh ôm các ,hnìh a yah gn b ,mâ ihg a yah gn b n o hcírt ,hn hnart yah oáb hcás n o hcírt
 13. 14 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK u c c ar i g n c gnud i n t ôm hcáC .c h i gn a c gn t oh các a c gn t i àl p t c h gnud i N :u ih ht óc c oH .p t c h gnud i n a hc iàogn nêb gn rt iôm àl gn t oh các ,cáhk hcác ióN .n ih c ht i hp c h i gn àm gn t oh các a c t hc hnít àv cúrt u c c n ik D + .m in iáhk gn m c uht i g n g a hgn hn gn hn ht gn t gnort ón i h hn l gnôhk u n m in iáhk ,a hgn hn các c i h hn l ht gnôhK .m in iáhk gn m n m hc gn i hp n v ìht oàn cigôl oeht ùd gn hN .hc d n id c oh p n yuq gn noc oeht n h gn hc ,hn t hn cigôl oeht m in iáhk t ôm àv yàb hnìrt gn c nêiv oáig hcás àv aohk oáig hcás n b n v gn ht gnôhT .gnôuv cáig mat — cáig mat — t hn hc hnìh — cáig t gn m gnort m n gnôuv cáig mat a c t hc hnít : d í V .ón a hc m in iáhk gn m ht nàot gnort m in iáhk a c n hp hnàht gn hn gn ht h óc c hc T + .c h iàb a c c m các àv iàb ,gn hc nêt t hcác auq yàn c t yuq õr n ih ht ã aohk oáig hcás gnort ,uâl T …t hn hc p h hnìh hcít ht hnít ;gnaht hnìh a c m i c : d í V … ht ux ,c l gn ,iv hnàh ,u ih u d ,m i c , ht c ht ,gn n c hc ,cigôl ,cúrt u c ,c ht hnìh :gnúhc a c óc ht óc ht óc hn c aíhk gn hn t n ik s yah t v s ,hnìrt áuq a c t hc c ht õr hC + yạd iàb aủc pật cọh gnud iộn ếk tếiht àv ảt ôm cắt nêyugN .1 .c h àl i hp a hc gn c nêihn t t àv gnud i n i h hn l àl i hp a hc nàot nàoh gnud i n t ôm s i h hn l ìv ,t v c h àl hníhc ó ìht yàn t ôm s c i h hn l hc u N . s c ht gnud i n óc gnôhk ,gnud i n t ôm s óc hc nêiv oáig a c gn nôgn yah hnìrt gn hc n b n v gnorT .c d oáig hnìrt gn hc àv nêiv oáig iàogn nêb nauq hcáhk i t n t àl gnud i n ìht c d oáig hnìrt gn hc gnort àv nêiv oáig c ht ý àl uêit c m u N .p t c h gn t oh a c gn t i àl y d iàb gnud i N .)…i h ãx h nauq ,i hc ,t uht hgn ,gn oal ,t hc ht gn n v ,íl n uq ,p it oaig ,c ht n hn( gn t oh gn t i các c ht hnìh i d uêit c m t n id s àl c t ,uêit c m a c áoh gn t i iáht hnìh àl u ih c gn t oh c t nêyugn oeht y d iàb gnud i N IỒH NẢHP NIT GNÔHT .II
 14. 31 HT ELUDOM | 24 .ial gn t gnort hn gn c i t n ih ,gn rt àhn iàogn àv gnort gn s c uc gnort t iht n c c l gn n các n irt táhp hnis c h n d gn h c h y d hc oh k p l t ib n c nêiv oáiG .c d oáig hnìrt áuq a c mât gnurt hnàht rt i hp hnis c h ohc p t c h gn t oh các c hc T .n yul nèr , l c b c i h c óc o t gnás àv hc t hnít c yuh táhp nòc àm c ht n ik c hn l m ihc gn hn gnôhk c h i gn ,ó auQ .nâhn ác i m a c gnêir m i nauq yàb hnìrt nêiv gn c ,hnìm a c hcác oeht n v t yuq i ig páhp i ig các ar a hcíhk n yuhk c ,m ihgn íht màl ,i oart ,n ul o ht ,tás nauq p it c rt c ,gn uh hnìt gn hn oàv t c c h i gn ,p t c h gn t oh các oàv aig mahT .t ib ã u i gn hn s c nêrt t ib a hc u i gn hn áhp máhk c l t c h i gn hcíhk n yuhk àl c c hcít c h y d a c u c uêy gn hn gnort t M .c h t páhp gn hp n yul nèr gn rt úhc ,hnis c h ohc gn t oh các c hc t auq gnôht c h y D cực hcít cọh yạd páhp gnơưhp aủc gnưrt cặđ ốs tộM .2 . uq u ih hcác t m p t c h gn t oh các n ih c ht ht óc hnis c h ohc t t n ik u i o t , púig ,n d gn h ,c hc t i gn àl òrt iav ig nêiv oáiG .gn oal i gn a c t hc m hp gn hn àv c l gn n hnàht hnìh ,c ht n ik hn l m ihc s c h i gn ,hnìm a c gn t oh auq gnôht ,gn t oh gn b c H .c h i gn a c òrt iav oac ó od , n v t yuq i ig c l gn n ,o t gnás c l gn n c h i gn n irt táhp m hn àl c c hcít c h y d a c hcí c M .t t gnàc ht c gnàc t ôm ht hn c gnôc gn hn gn l s ,i ol u ik n hc a l t ib àv … s , oh ,gn rt u ib ,hnìh ôm các gn d s gn n k óc i hp ,yàn u i màl .o hk nêyuhc hcás c oh nôm nêyuhc hnìrt oáig các yàb hnìrt ihk oá uhc t r hcít nâhp c h aohk àhn các c ã yàn u i .hnít m c gn t i c oh ,iv hnàh gn n k c oh gn hnàh t ôm s hnàht gn t u rt gnud i n n hp hnàht các n yuhc yuq gn g c n C .c hn gn c hcác t m gn t oh các hn n i hp t iht t hn gnôhk gn hn ,gn t oh các a c gn c àv t hc hnít ,u c c ,cúrt
 15. 34 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK i ig ,yàb hnìrt ,p it oaig ,cát p h gn n k các n ihk u i ,c hc t c l gn n c h i gn n irt táhp àv hnàht hnìh i ht gn ,nâhn ác i m a c gn hc ,c c hcít hnít hcíht hcík s m ihgn hnik s aihc s ,n b auq c h c nòc àm y ht auq c h hc gnôhk c h i gn ,ó h nauq i m các gnorT .òrt — òrt ,òrt — y ht h nauq i m các gnort cát p h p t c h gn rt iôm oàv h t n c ,hnìm a c gn n hk n irt táhp , l c b n ik u i óc c h i gn .c h i gn a c a i t gn n hk yuh táhp m hn nâhn ác i m a c gn n hk i v p h ùhp rt h c m ,p t iàb/ v m ihn các gn d yâx ,ó s c nêrT .hnis c h i m a c p t c h v m ihn các hnàht nàoh n it , gn c ,c ht n hn hnìrt v áoh nâhp s n mât nauq n c nêiv oáig ,c c hcít c h y d gnud i n k t iht ihk gnorT .móhn c h i v p h i hp ,nâhn ác i m a c p t c h gn t oh gn c gn t ý úhC cực hcít cọh yạd gnud iộn ếk tếiht gnort uầc uêY .3 . hc t hc hcác t m gn rt àhn àv hnì aig a ig h nêil , t c ht oàv c h ã c ht n ik các h nêil púig ,a hgn ý óc c ht hnìh t m àl c h ã gn n k các n yul nèr ht óc me các i l n uht n ik u i o T .hnì aig i t t c ht n ik u i oàv c h ã c ht n ik gn d n v hnis c h hcíhk n yuhk n c àhn p t iàb các ,c c hcít c h y d gnorT .nêiv oáig a c n d gn h s óc gnôhk ihk p l nêl ig iàogn gn t oh các gnort àv àhn c àm nêiv oáig a c n d gn h s i d p l nêl ig gnort hc gnôhk c h t ,gnôht hp gn rt hn p l gn hn t yagn c h t gn n hk yuh táhp ,gn hc p t c h gnas gn ht p t c h t n ib n yuhc ar o t ,c h gn t oh oàv mât gn rt gnurt p t c c hcít c h y D .c hc t nêiv oáig od p t c h gn t oh các aig maht cáig t ,c c hcít s hnis c h ,n gnú p t c h c gn àv u c uhn c hn cáx ã ihK .gnúhc c h i hp oas ìv àv ìg gn hn c h i hp n c hnìm i ig íl t ,u ih hnis c h ohc màl s yàn u i . t c ht gn s c uc oàv c ht n ik gn d n v àv u ih gnôht ,c ht n hn hnis c h púig hnìrt áuq àl hníhc ó ,c ht n ik téhn i hn c iv ohc yaht n it c ht a c n v t yuq i ig oàv c ht n ik gn d pá ,n it c ht a c n v các tás máb c h y D
 16. 31 HT ELUDOM | 44 ,p l c c iv màl hcác n yul nèr t ,c l t ,c c hcít hnít oac yuh táhp m hn hnis c h a c úht gn h ,mât nauq s n gn rt úhc c h àv y D .i h ãx n it c ht gn s c uc gnort ó c ht n ik gn hn a c t iht n c s ,gn d cát , rt áig c u ih c h i gn àv oac gn d gn hnít óc c ht n ik ohc màl yàn u i .i h ãx n it c ht a c hn gn c c h i gn a c hcí i l ,u c uhn i v n g n c gnud i n cáC .gn h hn ,u iht i ig nêiv oáig od gnud i n các s gnort n hc a l c oh t ux t hnis c h od ht óc u c nêihgn ,u ih mìt gnud i n cáC . hn móhn c oh nâhn ác oeht ht óc u c nêihgn c i V .yàn gn t uht a c y a hgn oeht mât gnurt màl hnis c h y l gn rt c àl hníhc ó . uq t k yàb hnìrt àv n v t yuq i ig u c nêihgn hnàh n it c l t ,hcíht mah ,mât nauq hnìm àm n v n hc a l gn hc c hnis c h ,nêiv oáig a c n d gn h s i D :hnis c h a c úht gn h àv mât nauq s n gn rt úhc c h y d gn t oh k t ihT — cực hcít cọh yạd gnớưh oeht pật cọh gnud iộn ếk tếiht hcáC .4 .p t c h gnort gn hnìb i h c o t àv p t c h gn t oh áoh c c hcít ,i h ãx p it oaig gn n k ,c ht n hn gn n k gn hn hnis c h n irt táhp m hn cát p h S .móhn a c nêiv hnàht các t c uht u il nêyugn gn hn i v p t c h àv c iv màl hnis c h i h iò cát p h p t c h c i V .p t c h gnort cát p h c m n ih ht móhn gnort c iv gnôc àv v m ihn aihc nâhp S .hnis c h các a ig uahn n l c ub gnàr àv cát gn t s oac nòc ,uahn gnùc c iv màl hnis c h hnìrt áuq gnort nâhn ác gn t oh a c gn rt nauq òrt iav hn m n hn c iv iàogn ,cát p h p t c h m in iáhK . uq u ih mék ,naig i ht t m cát p h gn t oh ohc màl ”i r áhp“ ,cát p h gnôhk n ih u ib gn hn óc c oh i l ,m d a d gn rt hnìt hnárt hnìm a c m ihn hcárt , v m ihn õr hn cáx ,gnôc nâhp c u móhn gnort nêiv hnàht i M . ht c ,gnàr õr i hp oaig c v m ihn i ht gn .uahn n l púig ,gn rt nôt ,cáig t p t c h neuq ióht c h i gn ohc hnàht hnìh n c nêiv oáig , uq u ih óc cát p h p t c h nêihn yuT .n iht nâht p t c h gn rt iôm o t àv ... n v t yuq
 17. 54 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK nòc àm hnis c h a c p t c h gn t oh hn hc u i àv gn rt c ht hn n hn hcí c m m hn hc gnôhk áig hná c iv ,c c hcít c h y d gnorT .i h ãx a c u c uhn c gn pá gnôhk ,mék uq u ih t c h y d uq t k n n d art m ik c iv i v óhp i c h , t c h ,t v c h ,gn ht c h hcác ,ó od y v hn áig hná hcáC .art m ik iàb các a c s m i auq hnis c h a c p t c h uq t k oàv gnurt p t áig hná .áig hná c gn t i àl hnis c h ,nêiv oáig a c c iv àl áig hná ,gn ht c h y d gnorT :òrt a c áig hná t àv y ht a c áig hná s i v p h t k c h y d gn t oh k t ihT — .c c hcít p iht nac gn hn àl nêiv oáig a c rt h S .hnis c h ohc i ht p k rt h tás nauq ý úhc n c nêiv oáig ,n ih c ht ihK .hnis c h i v i rt h n c u c uhn ar o t s c ht hcáht v m ihn t M .péhp ohc n ik u i gnort hnis c h hnìrt gn t ,gn t i gn t ohc k t iht àv gn d a n c v m ihn các ìht gn b nâc s c t ht ì V .hnis c h i v i i b t ht s íl mât àl t ib c ,gn l ol gnam gnaoh íl mât yâg ìht óhk áuq u n nòc ,náhc màhn s c h i gn ohc yâg s d áuq d u n l i b ,óhk áuq nên gnôhk gn c àv d áuq nên gnôhk ar a nêiv oáig àm v m ihN .c h i gn i v i c ht hcáht ar t v m ihn àl t t p t c h v m ihn t M .nêiv oáig a c púig s óc u n c h u it hnis c h ohc yagn gn d pá ht óc yàn gn rt c u ih u D .gn t oh auq gnôht c h páhp gn hp c c h ht óc hnis c h gn r hn m n hn àv n v t yuq i ig gn n k n irt táhp hnis c h ohc púig àl iòt mìt n d gn h gn rt ioc p t c h gn t oh k t iht c i V :iòt mìt n d gn h gn rt ioc p t c h gn t oh k t ihT — .c h y d gnort áoh nâhp c t nêyugn o b m àv c h i gn a c hc t ,c c hcít aig maht s c n uc iôl ,hcíht hcík ohc oas p t c h gn uh hnìt các k t iht i hp n c nêiv oáig ,c h y d gn t oh k t iht ihk ,yàn c iv c n ih c ht .hnis c h a c uq t k yàb hnìrt ,c iv gnôc c hc t gn n k ,o t gnás yud t n irt táhp
 18. 31 HT ELUDOM | 64 .hnis c h a c c h gn t oh rt h m hn nêiv oáig a c y d gn t oh àl ó uas ,hnis c h a c c h gn .nêiv oáig a c t oh oàv hn m n hn àv gnurt p T y d gn t oh oàv t h c rt gnurt p T .hnis c h a c t ib u ih m ihgn hnik n v i v p h t k .aohk oáig hcás gnort c h iàb uêit c m t táhp t ux gn hT p t c h gnud i n t táhp t ux gn hT c c hcít c h y d gnort c hc T gn ht c h y d gnort c hc T gnộđ ụht cọh yạd àv cực hcít cọh yạd gnort gnộđ tạoh cứhc ổt hcác tệib nâhP .5 .oac gnân c s n hc c hc c h àv y d uq t k , ht hN .hnìm a c c h hcác i l mex gn c hnis c h i ht gn .i ht p k hn hc u i àv hnìm a c y d hcác i l n hn nìhn àv hgn yus n c nêiv oáig ,ó s c nêrT .p h ùhp a hc nêiv oáig a c y d hcác yah iàb c h gnôhk hnis c h od àl ar t n v y v hN .iàb u ih gnôhk hnis c h s a y ht ohc ,nêiv oáig a c áig hná àv hnis c h a c uahn n l áig hná ,áig hná t uq t k oàv c n C : d í V .c h hnìrt áuq gnort hnis c h rt h gnùd u y hc yàn páhp gn hP .uahn n l p t c h uq t k áig hná s p l gnùc c oh i ut gnùc hnis c h móhn các ó gnort àm hnìrt áuq t m àl gn gn áig hná .”gn gn “ áig hná àl i g nòc yah ,uahn n l áig hná hnis c h gn t oh k t iht n c nêiv oáig ,áig hná t i v gnùC .hnìm a c hnìrt áuq i l i h n hp ht óc hnis c h àl n h oac c m , uq t k àv hnìrt áuq ,c l n gn hn áig hná s àl nòc àm s m i ohc hnìm t àl n uht n hc gnôhk áig hná T .nâht n b n iht nàoh i yaht n c m i gn hn n ih táhp àv hnìrt áuq i l nìhn , b n it c l n các áig hná hcác c h s hnis c H .p t c h hnìrt áuq a c uêit c m các i v n ih c ht ã v m ihn n hp h nêil t hnis c h àm áig hná c ht hnìh t m àl áig hná T .nêiv oáig a c y d gn t oh hn hc u i àv gn rt c ht hn n hn n ik u i o t i ht gn
 19. 74 | CùC HCÝT CäH Y¹D GNí¦H OEHT CäH IµB HC¹OH ÕK PËL GN¡N ÜK ...p h ùhp t yuq i ig hcác óc gnôhk u n ar y x ht óc uq u h gn hn ,p g gn ht m l ias gn hN + ;t yuq i ig c h ã iáht ,gn n k ,c ht n ik gn d n v ht óc n it c ht gn uh hnìt gn hN + ;c h iàb gnort hnis c h a c iáht ,gn n k ,c ht n ik gnud i N + :õr n ih ht n c nêiv oáig a c n ul t K — .t yuq i ig n c ná gn hp các àv hnis y n ht óc gn uh hnìt các ,p g d hnis c h àm n hk óhk gn hn n ik d c m g oab ,gn t oh hnàh n it hcáC — .)aohk oáig hcás gnort óc ã gn ht i h uâc( hnis .gn t oh n ih c ht gn l i hT — c h a c i l rt uâc n s b n uhc àv .gn t oh uêit c M — i h uâc b n uhc nêiv oáig :n h gn hC .gn t oh nêT — .t pá hnít gnam gn ht ìht óc u n :õr hc gn ,hnis c h a c p t c h gn t oh n t oh i m i v ,hnis c h a c p t c h ý úhc tí ,nêiv oáig a c y d gn t oh gn t oh các c ht hcác oàv gnurt p T iahk n irt c ht hcác oàv gnurt p T .c h y d hnìrt áuq gnort uahn nex na àv t oh hnil n ih c ht c c ht n ik c gn c ,p t c h uq t k .àhn v áig hná , c iàb art m ik ,c hc t hn p t iàb oaig , c gn c ,i m iàb c h , c n c b cáC .hnis c h a c p t c h iàb art m ik ,p l hn n :p l nêl c b gn t oh các oeht c h y d hnìrt n iT 5 oeht n ih c ht c h y d hnìrt n iT c c hcít c h y d gnort c hc T gn ht c h y d gnort c hc T
 20. 31 HT ELUDOM | 84 .) v n 7 àv c hc 8 m g 78 s( ? v n y m àv c hc y m m g 78 S :i h uâc i l rt móhn C .)i r hnít euq 7 àv hnít euq 01 ób i m ,ób 8 c oh c hc ht 8 m g( hnít euq 78 y l móhn i m ,uas n L + .) v n 2 àv c hc 8 m g 28 s( ? v n y m àv c hc y m m g 28 S :i h uâc i l rt móhn C .)i r hnít euq 2 àv hnít euq 01 ób i m ,ób 8 c oh c hc ht 8 m g( hnít euq 28 y l móhn i m ,u n L + : hn móhn oeht c iv màl hnis c h ohc nêiv oáiG — )78 < 28 g n d ( u a h n g n i g c h c g nà h s h c ó c à v s h c ia h ó c s c á c h n á s o S .a U Y HC GN T OH CÁC ốs ữhc iah óc ốs các hnás oS :1 iàB :uas n v các i v i hnìm a c n ik ý gn hn v p ihgn gn i v i oart ht óc n B .i m c ht n ik gn d yâx iàb gnort n ih c ht ihk páhp gn hp cáC — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol ohc hc oh k p l ihk ý u l s t M — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol ohc hc oh k p l c b cáC — :uas nit gnôht s t m t ib ohc àv yâ i d iàb s t m u c nêihgn yãh n B ỤV MỆIHN .I iớm cứht nếik gnựd yâx iàb iạol ohc hcạoh ếk pậl cệiv uểih mìT :1 gnộđ tạoH :H NÌRT NẾIT .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol i v i hc oh k p l u c uêy c m N — .i m c ht n ik gn d yâx iàb i ol hc oh k c p L — :gn n hk óc c h i gn ,yàn gnud i n hnàht nàoh ihk uaS :UÊIT CỤM IỚM CỨHT NẾIK GNỰD YÂX IÀB IẠOL IAHK NỂIRT HCÁC 3 gnud iộ N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản