intTypePromotion=1

Module Tiểu học 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học - Lưu Thu Thủy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
856
lượt xem
101
download

Module Tiểu học 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học - Lưu Thu Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học nhằm giúp các giáo viên tiểu học có thể tự học, tự bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng cơ bản về một số kế hoạch dạy học tích cực ở tiểu học để có thể thực hiện được nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Tiểu học 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học - Lưu Thu Thủy

 1. 9 3 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM CäH UÓIT ë CùC HCÝT CäH Y¹D TËUHT ÜK èS TéM 61 HT eludoM ©UHT UHT U›L
 2. 61 HT ELUDOM | 0 4 2 túhp t m yàb hnìrt t uht K 8 2 i l rt àv i h t uht K 7 2 yud t s t uht K 6 2 LWK t uht K 5 2 péhg hn m t uht K 4 2 nàb i rt n hk t uht K 3 2 i h uâc t t uht K 2 1 c c hcít c h y d t uht k m in iáhK 1 t it S gnud i N TT :uas gnud i n các m g oab eludom àl ht C .HDTK s t m oàv gnurt p t hc yàn eludom ,t it 51 gn l i ht hk nôuhk gnort ,nêihn yuT .c h u it gn rt àhn c h y d hnìrt áuq gnort gn d pá ht óc c c hcít HDTK u ihn t r óc t c ht gnorT .c c hcít HDPP các n ih c ht hnìrt áuq gnort ht c HDTK các àl t ib c ,c c hcít HDPP các íl p h gn d n v hcác t ib àv gn v m n s c ht a hc nêiv oáig od nâhn nêyugn óc ó gnort nâhn nêyugn u ihn od àl ó u i .n um gnom uq u ih c t s c ht a hc ,c ht hnìh hnít gnam nòc y d t it u ihn gnort páhp gn hp i m i c iv ,nêihn yuT . l hcíhk gná uq t k gn hn óc ã c h u it gn rt các gnort HDPP i m i c iv ,auq a v m n gn hN .nêiv oáig các ,gn rt àhn các a c áhp t hnít gnam ,gn rt nauq v m ihn t m àl hn cáx c c h i gn a c gn hc ,cáig t ,c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht gnêir ión HDPP àv gnuhc ión c d oáig páhp gn hp i m i ,ó gnorT .i ig ht àv c v uhk gnort n irt táhp c n các gnôht hp c d oáig hnìrt n c p it ;maN t i V gn ht n yurt àv n it c ht i v p h ùhp ,c n t áoh i n ih ,áoh p ihgn gnôc v c hp c l nâhn n ugn n irt táhp u c uêy gn pá , rt h ht n id nàot c d oáig gn l t hc oac gnân m hn i m gnôht hp aohk oáig hcás ,c d oáig páhp gn hp ,hnìrt gn hc gnud i n gn d yâx àl gnôht hp c d oáig hnìrt gn hc i m i c iv a c uêit c M NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 1 4 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM .c h u it c h nôm các c h y d hnìrt áuq gnort c c hcít HDTK các gn d n v c ht ý óC ộđ iáht ềV .3 .c h u it c h nôm các oàv c c hcít HDTK s t m uq u ih óc gn d n v gn n k óC gnăn ĩk ềV .2 .c h u it c c hcít HDTK s t m gn d s ihk m hp s u c uêy àv hnàh n it hcác ,gn d cát ,hcí c m c uêN — .c c hcít HDPP àv c c hcít HDTK a ig h nauq i m àv m in iáhk c yàb hnìrT — cứht nếik ềV .1 :uas u c uêy gn hn c t n c VH ,yàn eludom gnox c H ỂHT ỤC UÊIT CỤM .hnis c h a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht HDPP i m i v m ihn c n ih c ht ht óc c h u it c c hcít HDTK s t m v n b c gn n k àv c ht n ik gn hn gn d i b t ,c h t ht óc c h u it nêiv oáig các púig m hn yàn eludoM GNUHC UÊIT CỤM UỆIL IÀT UÊIT CỤM .B
 4. 61 HT ELUDOM | 2 4 i v p h ùhp ht c HDPP gn hn óc ,nêihn yuT .ùht c HDTK các óc ht c HDPP i m ,ón i v p h ùhp ht c HDPP gn hn óc HD Q i M — ýu l st M ...,n o gnôc t uht k ,hnart gnòhp t uht k ,nàb i rt n hk t uht k ,móhn aihc t uht k : hn HDTK các óc móhn cát p h páhp gn hp gnorT : d í V .HDPP a c n hp hnàht gn hn àl àm p l c HDPP các àl i hp a hc HDTK cáC ...,aig nêyuhc i h t uht k ,hnart gnòhp t uht k ,oãn gn t uht k ,i h uâc t t uht k , v m ihn oaig t uht k ,móhn aihc t uht K : d í V .c h y d hnìrt áuq n ihk u i àv n ih c ht m hn hn gn hnàh gn uh hnìt các gnort SH àv VG a c gn hnàh c ht hcác ,páhp n ib gn hn àl HDTK HDPP a c p c / n id hnìB .1 hnìh ôM gnộr ộĐ cọh yạd mểiđ nauQ ểht ục HD PP HDTK gnạd ađ ựS .gn hnàh gn uh hnìt các n ih c ht ,t hn hn m in iáhk àl HDTK .gn hnàh hnìh ôm ar a ,n h p h m in iáhk àl ht c HDPP cáC . ht c )HDPP( HDPP các n hc a l c iv ohc gn h hn ,gn r m in iáhk àl )HD Q( HD Q .t hn hn n id hnìb àl )HDTK( HDTK ìht )HDTK , ht c HDPP ,HD Q( HDPP a c n id hnìb ab gnorT )1 NỒUGN NIT GNÔHT .1 CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK MỆIN IÁHK 1 gnud iộ N GNUD IỘN .C
 5. 3 4 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM ?ìg àl c c hcít HDTK )1 :uas i h uâc các i l rT — .34 gnart n ugn nit gnôhT .2 c m c — cực hcít cọh yạd tậuht ĩk mệin iáhk uểih mìT :2 gnộđ tạoH . d ív ohC ?HDPP i v oàn ht hn h nauq óc c h y d t uht K )2 ?ìg àl c h y d t uht K )1 :uas i h uâc các i l rT — .24 gnart n ugn nit gnôhT .1 c m c — cọh yạd tậuht ĩk mệin iáhk ềv uểih mìT :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .2 .SH a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp HD Q n ih ht àl ,c c hcít HDPP các a c n hp hnàht àl c c hcít HDTK ...,i l rt àv i h t uht k ,péhg hn m t uht k ,nàb i rt n hk t uht k ,oãn gn t uht K : d í V .SH a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn d cát óc HDTK các hc gnùd gn t uht àl c c hcít HDTK )2 ...yud t c l ,yud t n b àl i g c nòc yud t S : d í V .HDTK t m ohc uahn cáhk i g nêt u ihn óc ht óC — .HDTK t m àl ioc c i l p h gn rt óc ,HDPP àl ioc c p h gn rt óc )gnimrotsniarb( oãn gn : d í V .gnàr õr gnôhk ihk u ihn ,i gn t hnít gnam hc HDTK àv HDPP a ig t ib nâhp c i V — ...,n ul o ht páhp gn hp ,i oht mà páhp gn hp ,pá n v páhp gn hp : hn páhp gn hp u ihn ohc gnùd c i h uâc t t uht K : d í V .uahn cáhk HDPP u ihn gnort gn d s c HDTK gn hn óc hn gn c ,HD Q u ihn
 6. 61 HT ELUDOM | 4 4 .c c hcít ............... n ih ht c c hcít HDTK ,c c hcít ................ a c n hp hnàht àl c c hcít HDTK .b .SH a c ..................... yuh táhp c iv gnort ht u óc ............. àl c c hcít HDTK .a :p h ùhp ohc yâ i d uâc các gnort gn rt hc oàv ,”p t c h c c hcít hnít“ ,”HDTK“ ,”HDPP“ ,”HD Q“ : t m c/ t i m n i yãH .1 1 GNUD IỘN ÁIG HNÁĐ .4 ...,c c hcít t iv t uht k ,i l rt àv i h t uht k ,yud t s t uht k" ,túhp t m yàb hnìrt t uht k ,n o gnôc t uht k ,hnart gnòhp t uht k ,péhg hn m t uht k ,nàb i rt n hk t uht k ,aig nêyuhc i h t uht k ,i h uâc t t uht k : hn c c hcít HDTK u ihn óC .SH a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp HD Q n ih ht àl ,c c hcít HDPP các a c n hp hnàht àl c c hcít HDTK .SH a c p t c h c c hcít hnít yuh táhp gn d cát óc HDTK các hc gnùd gn t uht àl c c hcít HDTK 2 gnộđ tạoH ...,n o gnôc t uht k ,hnart gnòhp t uht k ,nàb i rt n hk t uht k ,móhn aihc t uht k : hn HDTK các óc móhn cát p h páhp gn hP : d í V .ùht c HDTK u ihn m g oab ht óc HDPP t M .HDPP a c n hp hnàht gn hn àl àm p l c HDPP các àl i hp a hc HDTK .c h y d hnìrt áuq n ihk u i àv n ih c ht m hn hn gn hnàh gn uh hnìt các gnort SH àv VG a c gn hnàh c ht hcác ,páhp n ib gn hn àl HDTK 1 gnộđ tạoH IỒH NẢHP NIT GNÔHT .3 .u il iàt ,oáb hcás auq c ã ,t ib ã c oh gn d s gn t ã n b àm HDTK s t m nêt k yãH )2
 7. 5 4 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM c m hn cáx àv c ht n hn p c i m ohc d ív i h uâc t ,n ul o ht gn rt gnort/nôm nêyuhc t gnort p ihgn gn các i v gnùc yãh n B cứht nậhn ộđ pấc các oeht iỏh uâc tặđ tậuht ĩk uểih mìT :2 gnộđ tạoH ?oàn t u y gn hn oàv c uht hp i h uâc t c i V — ?ìg àl i h uâc t c iv a c hcí c M ?oàn ihk i h uâc t gn ht VG i gN — :t ib ohc yãh n b ,óc ã c h y d m ihgn hnik oàv a D iỏh uâc tặđ hcíđ cụm uểih mìT :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .2 .1102 ,nalP ,c c hcít c h àv y D u il iàT ,06 — 84 gnart ,1.3 c Mc NỒUGN NIT GNÔHT .1 IỎH UÂC TẶĐ TẬUHT ĨK 2 gnud iộ N c hc ã gn d s ã t ib ã HDTK c c hcít HDTK c c hcít HDTK ...,p ihgn gn ,èb n b i v i oart ,u il iàt ,oáb hcás c auq t ib ã c oh c h c ã ,gn d s ã n b àm c c hcít HDTK các nêt yâ i d gn b oàv n i yãH .2
 8. 61 HT ELUDOM | 6 4 . d ív ohC ?gnó i h uâc àl oàn ht n b oehT — :yâ i d i h uâc các i l rT ởm iỏh uâc àv gnóđ iỏh uâc ềv uểih mìT :3 gnộđ tạoH áig hná .6 p h gn T .5 hcít nâhP .4 gn d n V .3 u iH .2 t iB .1 i h uâc SH i v i i h uâc d íV pC t hcáC gn d cáT t uêit c M :y â i d gn b oàv n i ó uas ; p ci m ohc i h uâc t hcác àv SH i v i gn d cát ,i h uâc t ihk VG a c uêit
 9. 7 4 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM ?SH i h ihk VG a c x gn v u c uêy cáC — ?i h uâc t ihk u c uêy cáC — . d ív ohC ?t t i h uâc àl oàn hT — :yâ i d i h uâc các v gn rt gnort/nôm nêyuhc t gnort p ihgn gn các i v n ul o ht yãh n B iỏh uâc tặđ ihk uầc uêy các uểih mìT :4 gnộđ tạoH ? m i h uâc gn d s gn ht VG oàn ihK — . d ív ohC ? m i h uâc àl oàn hT — ?gnó i h uâc gn d s gn ht VG oàn ihK —
 10. 61 HT ELUDOM | 8 4 ?....hcíht i iG ?...oas uht ihk ...,m i c ì V ;... h nêil yãH ;....hnás gnort n b c t ,u il s ,n ik d các os yãH : hn i h t u y gn hn c i n t k , h nêil hcác m c các gn d s ht óC ar uên SH púiG — SH art m ik m hN u iH .2 ...,c t yuq ,m in iáhk ...i l k yãH ...uên ,a hgn hn ,gn hp yãH ?...oàn ihK ?...oàn a nêt ,i gn hT ?...uâ ?ìg iáC ?..iA auq i rt ã nêt ,u il s ,n ik d : hn i h t m c/ t ,t ib ã ìg gn hn các v SH a c hn các gn d s gn hT i l nô SH púiG írt art m ik m hN t iB .1 SH i v i i h uâc t i h uâc t hcáC gn d cáT uêit c M pC 2 gnộđ tạoH .SH i h ihk VG a c x gn hcác àv i h uâc gn l t hc oàv u y hc c uht hp i h uâc t c i V — .c h ã gn n k ,c ht n ik các i l gn ht h , c gn c me các púig cúl óc gn c àv i m gn n k ,c ht n ik i h hn l ,áhp máhk ,iòt mìt SH t d n d ,n d gn h cúl óc ,SH a c gn n k ,c ht n ik m n c iv art m ik cúl óC :uahn cáhk t r i h uâc t c iv a c hcí c M .n ul o ht páhp gn hp ,pá n v páhp gn hp gn d s ihk i h uâc t gn ht VG ,c h y d hnìrt áuq gnorT — 1 gnộđ tạoH IỒH NẢHP NIT GNÔHT .3 c hp c hk gn h hn cáx àv i h uâc t c iv gnort n b a c hc n h ,gnôc hnàht gn hn áig hná T — .p l nêrt y d hnàh n it àv i h uâc các i l n iht nàoh ,hn hc u i — . k t iht ã n b i h uâc các v nôm nêyuhc t gnort èb n b i v i oarT — .c h u iT hnìrt gn hc gnort ó oàn y d iàb t m ohc i h uâc các k t iht c h ã i h uâc t t uht k gn d n v yãh n B — iỏh uâc tặđ tậuht ĩk hnàh cựhT :5 gnộđ tạoH
 11. 9 4 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM ht hn téx n hn óc mE — a c rt áig hn náo náhp s ,n ik : hn i h t cáx ,c ht irt iòt ý póg gnó gn n áig m c các gn d s gn hT mìt s y cúhT hk art m ik m hN hná .6 . b n uhc naig i ht u ihn óc n C — .hnìm a c gnêir o t gnás hnít gnam i ig i l gn hn .i m .i l rt uâc các ,t ux ar a od t ht óc t nâhn ar mìt các , n v t yuq ,náo yus i hp SH n ihk me các gn h i ig hcác gnort SH i h uâc gn hn ,gn uh ,SH a c o t gnás a c o t gnás gn n ph hnìt gn hn ar o t n C — s hcíht hcíK hk art m ik m hN gn T .5 .cigol yud t c n irt táhp ó t ;gnêir n ul .i ig i l u ihn óc gn ht t k c ar a n ul t k n i c oh hcít nâhp i h uâC — c oh i ig n id t ,m i n ul t m ?...oàn ht hn ;...,n ik s ,gn t hnim gn hc c oh t n id ht óc mE ?... v n ih các a ig h nêil i m ar mìt ìg téx n hn óc mE ?...oas h nêil i m các ó t , n v gnud i T : hn i h t m c c ar mìt , hgn i n hcít nâhp gn n hcít gn hn gn d s gn hT — yus SH púiG hk art m ik m hN nâhP .4 .n hc a l SH uahn cáhk i l rt ná gn hp u ihn ar a — .c h im ã c ht n ik các gn d gn uh hnìt oàv c h n v SH púig d ív các c ht n ik ã nit gnôht gn hn ,p t iàb các ,i m gn uh gnud i n c gn d pá gn n gn d hnìt gn hn ar o t n C — u ih SH púiG — hk art m ik m hN n V .3 c h iàb gnort ...n ik s các , t u y các hnás os hcác t iB — ....hnim gn hC .c h iàb .nit gnôht n hn SH i v i i h uâc t i h uâc t hcáC pC gn d cáT uêit c M
 12. 61 HT ELUDOM | 0 5 .iàb n irt táhp n hp àv iàb u iht i ig n hp gnort gn d s c gn ht m i h uâC — ?oas ì V ?oàn t yuq i ig hcác n hc s me ,maN n b àl me u N + ?gn rt nâs p t r yám túb c ihc c t hn ihk oàn n hc a l s gn hn óc maN n b ,me oehT + : d íV .o t gnás hgn yus ,yud t SH hcíhk n yuhk àv ná pá u ihn óc i h uâc àl m i h uâC — .iàb n irt táhp n hp gnort màl n c SH c iv gn hn n d gn h àv a hc v m ihn u ih ã SH mex art m ik iàb u iht i ig n hp i uc àv iàb n ul t k n hp gnort gnùd gn ht gnó i h uâC .u ihn yud t i h iò gnôhk , ht c ,cáx hníhc i l rt uâc n c p h gn rt gnort ,nit gnôht hn ihg c m áig hná gnùd gn ht ,nit gnôht mìt SH púig gnó i h uâC — ?uâ êuq H cáB + ?gnôhk iàb u ih óc mE + : d íV .t hn yud gnú i l rt uâc t m óc hc i h uâc c oh ”a hc“ c oh ”ã “ ,”ias“ c oh ”gnú “ ,”gnôhk“ c oh ”óc“ i l rt u c uêy hc i h uâc àl gnó i h uâC — 3 gnộđ tạoH ?... v oàn ht hn áig hná mE — ?oas ì V ?gnôhk uq u ih/p h ùhp óc ó t yuq .ar a i ig hcác ,me oehT — ã íhc uêit các nêrt ?oas ì V ?gnôhk ó a d ..,gn t n ih m in nauq/n ik ý i v ý ,n ik s ,gn t ý các gn /hnàht nát óc mE — áig hná ,hn n hn ?... v oàn .SH c iv gnort SH a c SH i v i i h uâc t i h uâc t hcáC pC gn d cáT uêit c M
 13. 1 5 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM .ar t hnìm i h uâc i l rt t hn gn c SH a c i l rt uâc i l c hn hnárT + .nam nal i gnôhk ,mât gn rt oàv gnurt p T + .SH gn ht n t màl ,iam a m ,iab êhc gnôhK + .i h uâc c i l rt gnôhk me các ihk i l i l rt SH ohc i h c o t ,ý i g ,hcíhk n yuhK + .t t i l rt SH ihk nêiv gn ,i gn nehk ,SH n ik ý ehgn gn l ,gn rt nôT + .SH s t m oàv gnurt p t hc nên gnôhk ,p l c ohc i h uâc i hp nâhP + .u c uêy SH u n i h uâc i l c hn ht óC . hgn yus naig i ht óc SH i h ihk uas i l gn D + :SH i h ihk VG a c x gn v u c uêy cáC — .cigol ,íl p h hcác t m p x p s c i hp i h uâc cáC + .naig i ht t m gnùc gnort i h uâc u ihn i h gnôhK + .SH ohc úht gn h c o t i hp i h uâC + .yud t , hgn yus SH hcíht hcík i hp i h uâC + .gn hp a áoh n v i v ,hn c nàoh i v ,naig i ht uq i v p h ùhp i hp i h uâC + .SH hnìrt àv m i c i v p h ùhp i hp i h uâC + . hc i v p h ùhp i hp i h uâC + .t pá gnôhk ,nauq hcáhk hnít gnam i hp i h uâC + .i h n um ý õr i hp i h uâC + .n g n gn , ht c i hp i h uâC + :i h uâc t ihk u c uêy cáC — ?maN t i V c uq T gn h êuq v oàn ht hn t c uq ihn u iht n b các i v k s me , t c uq ihn u iht èh i rT aig maht c u N + ?me rt n nauq nêil óc n v gn hn v n ik ý t yàb c gnôhk me rt u n ar y x ht óc ìg u i + : d íV .p t c h gnort n h p t c hp ,n hk óhk i m c ht hcáht gn hn áhp máhk ,iòt mìt c t p it SH ohc n it o t ,hcíhk n yuhK + .SH ohc úht gn h o T + .yud t n irt táhp SH púig , ut írt v c s a v hcáht ht t m c ar o t yah c ht n hn v t gnux t m c ar o T + :i h uâc àl t t i h uâC — 4 gnộđ tạoH
 14. 61 HT ELUDOM | 2 5 ?ìg hcí c m m hn nàb i rt n hk t uht K + :uas i h uâc các i l rT — nàb iảrt năhk tậuht ĩk hnàh nếit hcác àv gnụd cát ,hcíđ cụm uểih mìT :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .2 .1102 ,nalP ,c c hcít c h àv y D u il iàt ,87 gnart — 67 gnart t ,3.3 c m c NỒUGN NIT GNÔHT .1 NÀB IẢRT NĂHK TẬUHT ĨK 3 gnud iộ N ?ìg màl n c nêiv hnàht i m , uq u ih óc cát p h — ?ar y x ht óc s ìg u i ,gnuhc c iv gnôc gnort cát p h t ib gnôhk u N — ?oas ì V ?gnôhk gnuhc c iv gnôc gnort uahn i v cát p h nên óc at gnúhC — ?cát p h àl oàn ht me oehT — ?oas ar c iv gnôc uq t K — ?oàn ht hn uahn i v cát p h ã me cáC — ?ìg c iv àl ó ?a hc ig oab ó ìg c iv t m màl gnùc ó ia i v c oh èb n b i v cát p h gn t ã me cáC — :hnauq gnux i gn gn hn i v cát p H iàb ,c o ig ,5 p l SH i v i i h uâc cáC )2 ?ìg u i c ar u ih me púig n yuhc uâC — ?oàn ht hn hc t iv n yul íhc t yuq táuQ áB oaC — ?p ohc hc n yul c s c d i m táuQ áB oaC ,ar y x c iv s ihk n hc oas ì V — ?n h nâ i hp táuQ áB oaC màl ã ar y x oàn c iv S — ?mék m i b gn ht táuQ áB oaC oas ì V — ?ia v k t t hc yah n V c p t iàB — :t t hc yah n V iàb ,c p T ig ,4 p l SH ohc hnàd i h uâc cáC )1 ?oas ì V ?t t i h uâc àl oàn i h uâC ? m i h uâc àl oàn i h uâC ?gnó i h uâc àl oàn i h uâc ,yâ i d i h uâc các gnorT 2 GNUD IỘN ÁIG HNÁĐ .4
 15. 3 5 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM .c hp c hk s n b gn h àv yàn t uht k n ih c ht ihk n b a c hc n h /gnôc hnàht gn hn áig hná T — .n b a c p l nêrt yàn gn t oh y d hnàh n it àv nàb i rt n hk t uht k gn d s óc c h y d gn t oh t m k t iht yãh n B — nàb iảrt năhk tậuht ĩk gnụd ửs hnàh cựhT :3 gnộđ tạoH .nàb i rt n hk t uht k gn d s ihk m hp s u c uêy các v gn rt gnort ,nôm nêyuhc t gnort p ihgn gn các i v n ul o ht yãh n B nàb iảrt năhk tậuht ĩk gnụd ửs ihk mạhp ưs uầc uêy các uểih mìT :2 gnộđ tạoH .n b a c i l rt uâc gn hn v p ihgn gn các i v n ul o ht yãh n B — ?oàn ht hn hnàh n it c nàb i rt n hk t uht K + ? VG i v i ?SH i v i ìg gn d cát óc nàb i rt n hk t uht k gn d s c i V +
 16. 61 HT ELUDOM | 4 5 s s | s s .nàb i rt n hk c ihc t m àl hn ,nàb nêrt t 0A y ig t t m óc s móhn i M . hn móhn các hnàht aihc c SH + :hnàh n it hcáC — .gnôhk ìht cáhk SH các nòc ,c iv màl SH s t m óc hc móhn gnort gn rt hnìt hnárt ;SH nâhn ác i m a c c iv màl uq t k àv c ht ý c íl n uq VG púiG + .cát p h àv m ihgn hnik s aihc ,i h c h ,gn rt nôt s nêrt a d SH i v SH a ig h nauq i m các n irt táhp púiG + .áoh nâhp p t c h ohc i h c o T + .p it oaig gn n k ,cát p h gn n k , n v t yuq i ig àv hn t yuq ar gn n k ,náhp êhp yud t gn n k : hn )SNK( gn s gn n k các SH ohc nèR + .uahn cáhk c l n ihc àv páhp i ig u ihn i v n c p it hcác c c h SH + :nàb i rt n hk t uht k a c gn d cáT — SH i v SH a ig cát gn t s óc hnìh ôm n irt táhP + .SH nâhn ác a c m ihn hcárt ,p l c hnít gn c gn T + .SH a c c c hcít aig maht s y cúht ,hcíht hcíK + :hcí c m m hn nàb i rt n hk t uht K — .móhn gn t oh àv nâhn ác gn t oh a ig p h t k óc ó gnort ,cát p h c h c l n ihc/m i nauq n ih ht HDTK t m àl nàb i rt n hk t uht K — 1 gnộđ tạoH IỒH NẢHP NIT GNÔHT .3
 17. 5 5 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM ?gnó i h uâc àl nên gnôhk hc m i h uâc àl nên nàb i rt n hk t uht k gnort n ul o ht i h uâc oas ì V .2 ?SH a c c c hcít aig maht s y cúht nàb i rt n hk t uht k ión oas ì V .1 3 GNUD IỘN ÁIG HNÁĐ .4 ”nàb i rt n hk“ hnauq gnux n hp i l ig c àv u l o b n yuq óc nâhn ác ,t hn gn ht gnôhk n ik ý gn hN • .uahn nêl gn hc hní ht óc uahn gnùrt n ik ý gn hN .”nàb i rt n hk“ a ig n hp oàv t hn gn ht móhn c ã n ik ý các ihg y ig u ihp gn hn hní ,n ul o ht ihK • .”nàb i rt n hk“ hnauq gnux n hp oàv hní ó uas ,nâhn ác n ik ý ihg hn y ig u ihp gn hn SH ohc táhp ht óc ,gnô móhn gnort SH s u N • .SH 6 — 4 t nên hc ,SH gnô áuq óc nên gnôhk móhN • . m i h uâc àl i hp àl n ul o ht i h uâC • :nàb i rt n hk t uht k gn d s ihk m hp s u c uêY 2 gnộđ tạoH ."nàb i rt n hk" a ig hníhc n hp oàv t iv àv gnuhc gn t ý gn hn ar mìt ,móhn n ul o hT + .hnìm t m c rt "nàb i rt n hk" hn c n hp oàv )u c uêy VG àm ó oàn n v t m v( hnìm a c gn t ý các t iv àv hgn yus s nêiv hnàht i M + ). v hnìh gnort hn ,nêiv hnàht 4 óc móhn u n n hp 4 hnàht hnauq gnux n hp aihC : d í V( .móhn a c nêiv hnàht s i v gn gn t n hp các hnàht hnauq gnux n hp aihc c t p it ,hnauq gnux n hp àv a ig hníhc n hp hnàht 0A y ig aihC +
 18. 61 HT ELUDOM | 6 5 ?ìg àl péhg hn m t uht k gn d s ihk m hp s u c uêy cáC — :uas i h uâc các i l rt yãh n B péhg hnảm tậuht ĩk gnụd ửs ihk mạhp ưs uầc uêy uểih mìT :2 gnộđ tạoH ?oàn ht hn c b các ,n o iaig các oeht yàb hnìrt c péhg hn m t uht K — ?oàn ht hn gn d cát óc péhg hn m t uht K — ?ìg àl péhg hn m t uht k a c uêit c M — :uas i h uâc các oeht móhn n ul o hT péhg hnảm tậuht ĩk hnàh nếit hcác àv gnụd cát ,uêit cụm uểih mìT :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC .2 .0102 ,m hp S c h i BXN , B — t i V ná D ,c h y d t uht k àv páhp gn hp s t M — c c hcít c h àv y D u il iàt ,péhg hn m t uht K .3.2 c M c NỒUGN NIT GNÔHT .1 PÉHG HNẢM TẬUHT ĨK 4 gnud iộ N
 19. 7 5 | CỌH UỂIT Ở CỰC HCÍT CỌH YẠD TẬUHT ĨK ỐS TỘM .c ht n ik gnud i n õr u ih SH púiG + :gn d cáT — .gn s gn n k các SH ohc n irt táhP + .cát p h hnìrt áuq gnort nâhn ác a c òrt iav oac gnâN + .móhn n ul o ht gnort SH a c c c hcít aig maht s hcíht hcíK + .p h c hp v m ihn t m t yuq i iG + :uêit c M — .móhn các a ig t k nêil àv móhn gn t oh ,nâhn ác gn t oh a ig p h t k óc ó gnort ,cát p h c h c l n ihc/m i nauq n ih ht HDTK t m àl péhg hn m t uht K — 1 gnộđ tạoH IỒH NẢHP NIT GNÔHT .3 .c hp c hk gn h àv k t iht ã gn t oh n ih c ht c iv gnort n b a c hc n h àv gnôc hnàht gn hn áig hná T — . k t iht ã gn t oh oeht y d hnàh c hT — .péhg hn m t uht k gn d s óc c h y d gn t oh t m k t iht yãH — péhg hnảm tậuht ĩk hnàh cựhT :3 gnộđ tạoH ?oàn ht hn ó n hk óhk gn hn c hp c hk ht óc n B — ?oàn n hk óhk gn hn p g ht óc VG ,péhg hn m t uht k gn d s ihk ,n b oehT —
 20. 61 HT ELUDOM | 8 5 .SH c s a v àv u ih d , ht c c s t h i hp v m ihN • .uahn i v t k n g ,nauq nêil s óc i hp ”uâs nêyuhc móhn“ các a c v m ihN • :péhg hn m t uht k gn d s ihk m hp s u c uêy cáC — 2 gnộđ tạoH 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 .”uâs nêyuhc móhn“ t u ih mìt c ã gnud i n b nàot p h gn t ,táuq iáhk hnít gnam yàn v m ihN .”péhg hn m móhn“ các ohc oaig c i m v m ihN + uâs nêyuhc móhn t u ih mìt ,u c nêihgn c ã hnìm gnud i n v ehgn i m móhn gnort n b các ohc i l yàb hnìrt t l n l s SH gn T + .”péhg hn m móhn“ àl i g ,i m móhn các hnàht i l p h uahn cáhk ”uâs nêyuhc móhn“ các t SH i M + ”péhg hn m móhN“ :2 n o iaiG .u c nêihgn ã gnud i n các c i l yàb hnìrt gn n hk óc àv gn v m n u móhn gnort nêiv hnàht i m ohc o b m n ul o ht ,u c nêihgn móhn cáC + .uahn cáhk p t c h gnud i n n hp t m v uâs u c nêihgn/u ih mìt v m ihn t m oaig c móhn i M .)me 6 — 3 gn ohk( móhn các hnàht aihc c SH + ”uâs nêyuhc móhN“ :1 n o iaiG :hnàh n it hcáC — .p t c h uq u ih gn c gn T + .m ihn hcárt n hn m gn n k ;cát p h gn n k ;gn t ý t n id ,yàb hnìrt gn n k ;nit t gn n k : hn gn s gn n k u ihn n irt táhp c SH + .nâht n b a c gn n hk n ih ht i h c óc SH +
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2