intTypePromotion=1

Module Tiểu học 27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét - Lê Tiến Thành

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
251
lượt xem
40
download

Module Tiểu học 27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét - Lê Tiến Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét đề cập đến quan điểm đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng nhận xét; một số vấn đề về đánh giá, xếp loại, yêu cầu, tiêu chí xây dựng quy trình đánh giá; đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập của một số môn học,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Tiểu học 27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét - Lê Tiến Thành

 1. 94 1 | tÐx nËhn gn»b ¸ig hn¸® ,art mÓik p¸hp gn¬−hP 72 HT ELUDOM HNÀHT NẾI T ÊL
 2. 72 HT ELUDOM | 05 1 .c h u it c d oáig a c i m i u c uêy gn pá ,gn n k ,c ht n ik n uhC oeht c h u it c h nôm các i v i téx n hn gn b p t c h uq t k áig hná ,art m ik c ht hnìh àv gnud i n gn v m n c h u it p c o hc b nác ,íl n uq b nác àv VG ohc púig m hn nêyux gn ht gn d i b p t c h u il iàt màl gn d s c téx n hn gn b áig hná ,art m ik páhp gn hP eludoM .c d hT ,t uht K — gnôc hT ,t uht M ,c hn m ,i h ãX — nêihn T ,c o :c h nôm các téx n hn gn b p t c h uq t k áig hná — . gn i ogN ,íl a , s hc L ,c h aohK ,t i V gn iT ,náoT nôm các i v i téx n hn i v p h t k s m i gn b áig hná — :c h u it SH a c p t c h uq t k áig hná c ht hnìh iah óC .c h u it SH i ol p x àv áig hná hn yuQ hnàh nab o t oà àv c d oáiG B gn rt B a c 9002/01/72 yàgn T DGB —TT/9002/23 s t gnôhT n ih c ht n d gn H ;)8002 ,c d oáiG BXN( c h u iT p c ìk c h art m ik ;)5002/9/03 yàgn T DGB — Q/5002/03 s hn t yuq oeht mèk hnàh nab( c h u it SH i ol p x àv áig hná hn yuQ : hn ,c h u it SH i ol p x ,áig hná ,art m ik v n d gn h u il iàt àv o hc n b n v s t m óc ã o t oà àv c d oáiG B .SH hcíhk n yuhk ,nêiv gn àl u y hc ,n v nâhn àv c ht t iht , hn n g ,n ig hnit gn h oeht SH a c p t c h uq t k áig hná cát gnôc i m i àl t ib c ,c h y d páhp gn hp i m i gn hp a các o hc c c hcít ã o t oà àv c d oáiG B ,i m c h u it hnìrt gn hc iahk n irt u t b ihk T .c h u it c d oáig uêit c m o b m ,c d oáig gn l t hc oac gnân n hp póg ,c h y d c hc t ,íl n uq ,o hc cát gnôc i m i ,c h y d páhp gn hp i m i y cúht c l gn o t áig hná ,art m ik i m i .t hc neht uâhk t m àl áig hná ,art m ik i m i ó gnort ,gnôht hp c d oáig hnìrt gn hc v b gn i m i nên o t )n ih c ht c hc t ,íl n uq ;c h y d n it gn hp ;c h y d c hc t c ht hnìh ,páhp gn hp ;gnud i n ;uêit c m( cáhk t hnàht các i m i i v gnùc áig hná ,art m ik i m i NA UQ GNỔ T/UỆIH T IỚ IG .A
 3. 1 51 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP .c ht t iht àv uq u ih ,u i t áig hná hnìrt yuq ,hnìrt áuq c óc c h nôm ,c h p c uêit c m gn v m n s c nêrt n b c t hn gn ht gn hn n i m hn p ihgn gn a c n ib n hp n ik ý ehgn gn l , s aihc ,téx n hn gn hn ar túr t hnìm a c c d oáig ,c h y d gn t oh gnort m ihgn hnik n v t y d i gN .SH i v p h ùhp c d oáig páhp gn hp ,c h y d páhp gn hp hn hc u i t VG ohc púig t ib c ,SH i m gn g c n c m i gn hn ar hc i hp i ht gn , b n it s nêiv gn c iv gn rt ioc i hp áig hná .oac c d oáig uq u ih t ,c ht t iht áig hná c iv SH i m ,gn hp a i m a c ht c n ik u i oàv gn d pá o t gnás gn hc VG ohc hnàd àm ht c ná gn hp t m oeht nâut i hp t iht t hn gnôhk ,n hc a l ná gn hp u ihn óc n c áig hná t uht k ;c h nôm ,c h p c a c uêit c m oeht t hn gn ht n c áig hná m i nauQ .u i t hcác t m ar t n v t yuq i ig n iht nàoh ,gnus b ,n ib n hp móhn gnort nêiv c h các i v i oart ,t yuq i ig n c n v gn hn ar uên gn hc ,c c hcít n c c h i gN .ar uêit c m c t gn gn t gn t oh u ihn óc ht óc gnud i n i M .i m u il iàt uht p it àv n irt táhp ohc s c àl VG a c SH áig hná àv c h y d m ihgn hniK .hníhc àl gn d i b t àv cát p h , s aihc ,m ihgn i rt t ,c h t ,n c p it t c h i gn púig páhp gn hp oeht t iv u il iàT .áig hná t p t iàb àv i h uâC — .hnìrt gn hc a c gn n k ,c ht n ik n uhC oeht c d hT ,t uht K — gnôc hT ,t uhT M ,c hn m ,i h ãX — nêihn T ,c o :téx n hn gn b áig hná c h nôm các p t c h uq t k áig hná — .áig hná hnìrt yuq gn d yâx íhc uêit ,u c uêy ;i ol p x ,áig hná v n v s t M — .téx n hn gn b áig hná auq gnôht c h u it p t c h uq t k áig hná i m i ;c h u it p t c h uq t k áig hná i m i m i nauQ — :hníhc n v 4 n p c u il iàT
 4. 72 HT ELUDOM | 25 1 .c h u it áig hná i m i uq u ih óc n ih c ht m hn o t oà àv c d oáiG B a c áig hná i m i v n d gn h gn hn i v u ihc i , s c áig hná hnìrt áuq t m ihgn i rt t auq gnôht c h u it SH a c p t c h uq t k áig hná i m i m i nauq õr u iH — :íl n uq b nác các àv VG púig yàn eludoM .c h nôm s t m a c m i c i v p h ùhp àv n ig n áig hná hnìrt áuq ohc púiG — .me các ohc ut írt n irt táhp ,c o n yul nèr ,nit m in gn d yâx ;c h t gn n hk ,o t gnás ,gn gn n ,c c hcít hnít yuh táhp ;n c nêyuhc p t c h c h u it SH hcíhk n yuhK — .me các a c p t c h hnìrt áuq gnort VG a c téx n hn gn hn auq gnôht SH a c p t c h uq t k n id nàot , y áig hná àv c h u it c d oáig gn t oh các c hc t c ht hnìh ,páhp gn hp ,gnud i n i m i ,c h u it c d oáig uêit c m n ih c ht n hp póg m hN — téx nậh n g nằb á i g h náđ h c í đ c ụM .1 .c h u it hnis c h a c p t c h uq t k áig hná páhp gn hp ,c h y d páhp gn hp i m i c c hcít n hp póg ã c h nôm s t m téx n hn gn b áig hná .c h nôm các gn n k ,c ht n ik n uhC a c u c uêy hnàht nàoh SH púig c h y d páhp gn hp ,gnud i n hn hc u i gn c VG ó auq ,oàn ht hn p it u n hp i hp n c àv gn n k ,c ht n ik n uhC a c oàn c m t ã hnìm t ib SH , VG a c téx n hn gn b áig hná auq gnôhT .hnìrt gn hc a c gn n k ,c ht n ik n uhC i v os SH a c gn n k ,c ht n ik ,p t c h iáht ,n ht hnit v t hn y nit gnôht gn hn c óc m hn ,SH a c p t c h hnìrt áuq t us gnort nêyux gn ht áig hná gn rt ioc ,SH a c áig hná t òrt iav gn rt ioc n c ,áig hná cát gnôc i m i gnorT .m n i uc àv ìk c h i uc ,ìk c h a ig :ìk hn áig hná àv p t c h hnìrt áuq c gnort nêyux gn ht áig hná a ig p h t k ,)téx n hn gn b áig hná ( hnít hn gn b áig hná i v ) s m i gn b( gn l hn áig hná a ig p h t k , VG a c áig hná i v SH a c áig hná t a ig p h t k àl áig hná i m i .gnôht hp c d oáig hnìrt gn hC a c t iht n c i m i gn hn gnort t m àl áig hná cát gnôc i m i UÊI T CỤM .B
 5. 3 51 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP .áig hná a c u c uêy , c m hn cáx c h u it SH íl hnis mât m i c àv c h nôm ,c h p c uêit c m s c nêrT — .i h ãx àv nêihn t ,i gn noc i v i x gn iv hnàh áig hná — .gn s c uc oàv c ht n ik gn d n v gn n hk áig hná — . iáht ,gn n k ,c ht n ik v n id nàot áig hná — ái g hnáđ gnu d i ộN .3 . VG àv SH ohc c l pá o t gnôhk ;SH i v i b n it s hcíhk n yuhk ,nêiv gn c iv gn rt ioc ,SH a c n irt táhp gn n hk áig hná — .n id nàot àv cáx hníhc ,nauq hcáhk ,gn b gnôc ,iahk gnôc n ih c hT — .c d oáig gn t oh các àv c h y d hnìrt áuq gnort nêyux gn ht áig hná c iv gn rt úhc , VG a c áig hná i v SH a c áig hná t c iv a ig p h t K — .SH a c v m ihn các àv c h u it c d oáig hnìrt gn hC gnort hn yuq c iáht v u c uêy ,gn n k ,c ht n ik n uhC oàv c n c áig hná — ái g hnáđ cắt nêyu gN .2 .SH a c p t c h uq t k t hc c ht ,n ig n ,t oh hnil hcác t m c h u it c d oáig hnìrt gn hC a c hn yuq oeht c h nôm các téx n hn gn b áig hná gn n k óC — .c d hT ,t uht K — gnôc hT ,t uht M ,c hn m ,i h ãX — nêihn T ,c o c h nôm các téx n hn các hnàht nàoh c gn hc các p ht uht gn n k óC — .SH hnyuh hp hn gn c VG aíhp t téx n hn gn b áig hná n ih c ht c iv gnort n hk óhk gn hn gnud hnìH — .téx n hn auq gnôht c h nôm các i v i SH a c p t c h uq t k áig hná c ht hnìh ,m i nauq gn v m N —
 6. 72 HT ELUDOM | 45 1 hníhc i v h nauq gnort i gn noc i m a c x gn gn hn nêyux gn ht iõd oeht hnìrt áuq àl c o áig hná .ión i l i v gn x gn t iv hnàh gn hn n ih c ht óhk t r gn hn yah i l ión ht óc i gn u ihn t r ì V .t iv iàb ,ión i l các auq i hp gnôhk hc SH i m a c iv hnàh các auq gnôht áig hná àl u y hc SH a c c o áig hná .c o c d oáig uq t k áig hná uêit c m i v gnú a hc ìht VG hcás ,KGS gnort óc gnud i n gn hn c m n c iv gn b áig hná hc u n ,c o c h nôm i v i .p c t b m i u ihn óc s m i gn b i l nòc c h nôm các áig hná c iv nêihn yuT .yàn c h nôm các s m i gn b áig hná i v neuq ã c h u it VG àv 01 n 1 t m i gnaht oeht s m i gn b c áoh gn l ht óc ,gnàr õr hn cáx ht óc nàot nàoh gn n k ,c ht n ik ìv ,ìg i gn rt óc gnôhk gn i ogN ,íl a , s hc L ,c h aohK ,t i V gn iT ,náoT :c h nôm các ,yàn áig hná hcác oehT .téx n hn oeht mèk óc ,m i ohc hcác gn b áig hná c u c h u it c h nôm các ,3002 — 2002 c h m n c rT 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .2 )túhp 52 gn ohk :naig i hT( .yâ i d i h n hp nit gnôht c àv y ig ar hc/hna a c n ik ý ihg yãH — ?oàn ht hn hn hc u i nên , hc/hna ý oehT .3 ?ìg àl hc n H .2 ?ìg àl m i u .1 :i h uâc các i l rt àv gn ht n yurt c d hT ,t uht K — gnôc hT ,t uht M ,c hn m ,i h ãX — nêihn T ,c o c h nôm các p t c h uq t k áig hná c iv i l hn àv hgn yuS — g nud iộN .1 )i m c h u it KGS ,hnìrt gn hc n ih c ht ihk c rt( 3002 — 2002 c h m n c rt gn ht n yurt hcác oeht c h u it c h nôm các p t c h uq t k áig hná cát gnôc gn rt c ht áig hná :1 gn t oH C H U IT P T C H UQ T K ÁIG HNÁ I M I M I NAUQ 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C
 7. 5 51 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP uq t k áig hná .c ub t b u c uêy t m oeht i gn i m c t t ohc gnuhc cóm yám n uhc t m i t gn h gn ht c d ht nôm áig hná .i gn noc i m a c nâhn ác m i c àv hnít i ig n ý úhc a hc ,c hn gn c nôm nêyuhc hn yuq gn hn cóm yám gn d pá gn ht ,c d ht nôm auq t hc ht c d oáig gn t oh a c uêit c m t h u ih a hc ,yuq hníhc o t oà c a hc VG gn i i b n l c ht hcáht p g gn c c d hT nôM . b gn gnôhk ,n ht u iht t r nòc m hp n s các ar màl hnàh c ht SH púig u il t v , b t iht ,n it gn hp các i v ,c h t it t m a c naig i ht gnort m hp n s t m ar màl ihk SH a c p t c h uq t k áig hná ht óc óhk nên uahn cáhk n im gnùv i m a c c h y d n ik u i ,m ihn mêik àl gn ht VG ,yuq hníhc o t oà c VG óc gnôhk t uht K — gnôc hT nôM .gn rt àhn các o hnãl àv SH hnyuh hp ,SH ohc , VG ohc c l pá yâg ã yàn u i .cáx hníhc gnôhk àv t hc c ht gnôhk ,óhp i ,c ht hnìh oàv i r d m i ohc hcác gn b áig hná c iv nên t uht hgn hnart c b t m c ht gn ht gn n hk gnôhk ,táh iàb a c u i iaig gnú ,c hn gnú a hc táh ,mâ gn x gn n hk v hc n h nòc VG u ihN .ó u ihk gn n nôm các y d yuq hníhc o t oà c gnôhk VG u ihn ,ó ihk gnorT .01 m i gnaht oeht hnart c b t m v ,táh iàb t m táh SH m i ohc c iv cáx hníhc i ig nâhp ht óc óhk ìv , VG gn i hníhc ohc n hk óhk yâg ã nên s m i gn b áig hná c u c h u it c h nôm các c t t ,3002 — 2002 c h m n c rt t c hT .t uht m àv c hn mâ v u nab t ib u ih óc SH púig u c b àl hc t uht m ,c hn mâ c d oáig uêit c m õr u ih n c VG i M .cáhk c h nôm gn hn hn áoh gn l àl n h hnít hn v nêiht t uht hgn nôm các áig hná n c y v hN .cáx hníhc hcác t m yàn c v hn l iah áig hná àv ht m c gn n hk óc a hc VG s a ìv n h n hk óhk gnàc i l t uht m ,c hn mâ p t c h uq t k áig hná c iv ;u ihk gn n óc i hp t uht m ,c hn mâ c ht gn hT .gn rt àhn ,SH i m a c nâhn ác m i c ,i ut a l i v p h ùhp ohc gn n k ,c ht n ik n uhC gn d n v n C .u ihk gn n gn rt s oh , s ac o t oà uêit c m i v n l m hn i hk ,gn rt nauq t r àl c h u it SH ohc t uht m ,c hn mâ c d oáig uêit c m gn v m n c iv ,u ihk gn n i h iò nôm gn hn àl — t uht M ,c hn m nôm các i v i .i gn noc àv i h ãx ,nêihn t i v oàn ht hn x gn ,ìg c màl i gn i m mex ,iv hnàh các gn ht h auq gnôht i hp àm ión i l yah t iv iàb t m auq gnôht c o áig hná ht gnôhk gnàc ,i gn noc i m iv hnàh m i ohc ht óc óhK .gn rt iôm àv i h ãx ,nêihn t i v ,cáhk i gn gn hn i v h nauq ,hnìm nâht n b
 8. 72 HT ELUDOM | 65 1 n ik gn d n v t ib ,t iht n c gn s gn n k các hnàht hnìh a t m i óc SH púig m hn ó m in iáhk các hnauq gnux n v gn hn v i gn t t ôm hc àm c h aohk m in iáhk t m hn hc t hc ,cáx hníhc yàb hnìrt u c uêy gnôhk yàn c h nôm a c n b c ,n ig n c ht n iK .yàn c v hn l các v t iht n c ,n ig n t ib u ih gn hn óc SH ,i h ãx àv nêihn t ,i gn noc v n b c ,c ht gn ht t ib u ih gn hn SH ohc p c gnuc hc c h u it i h ãX àv nêihn T nôm ìv i B .m i ohc gnôhk ,téx n hn gn b áig hná c i l i h ãX àv nêihn T nôm ,c h u it nêihn yuT .yàn c h nôm các s m i gn b áig hná hcác t ib ,neuq ã c h u it VG àv téx n hn i v p h t k m i ohc hcác gn b áig hná c u yàn c h nôm cáC .c b 01 m i gnaht oeht áig hná ht c c m các hnàht i ig nâhp ht óc ,gn l hn ht óc gn n k ,c ht n ik các ;hnim gn t hcác t m m in iáhk các hnàht hnìh s oàv gn h c h aohk nôm cáC .gn s gn n K ,c o :gn s i l v c d oáig gn t oh ,c h nôm cáC — .c d hT ,t uht K — gnôc hT ,t uht M ,c hn m : hn t hc ht ,t uht hgn c d oáig nôm cáC — .i h ãX àv nêihn T ;c h niT , gn i ogN ,íl a , s hc L ,c h aohK ,t i V gn iT ,náoT : hn c h aohk nôm cáC — :hníhc móhn 3 hnàht ar nâhp ht óc gn hn uahn cáhk c h nôm u ihn óc ,c h u it c d oáig hnìrt gn hc gnorT .c d oáig uq u ih ,gn l t hc m ig gn b gnôc t m d ,cáx hníhc gnôhk ,c ht hnìh m i ohc hcác i v óhp i i hp gnôhk VG ;SH , VG i v i pé c s o t gnôhk téx n hn gn b áig hná .c gn d n v gnôhk ,u ih gnôhk SH KGS gnort mâl nàh c ht n ik gn hn ,hn yuq gn hn ,KGS gnort gnud i n gn hn gnòl c uht c h n h gn rt nauq gn s c uc oàv c ht n ik gn d n v gn n hk àv n b c gn n k các , iáht áig hná oàv gnurt p t u y hc gn s gn n k ,c o ,t hc ht ,t uht hgn c d oáiG .gnêir ùht c i v gnú c h nôm các n hn nìhn c iv ohc púig c h u it c h nôm s t m téx n hn gn b áig hná .c h nôm các gn n k ,c ht n ik n uhC àv uêit c m ,c h p c a c uêit c m tás máb s c nêrt i hp c h nôm các c d oáig uq t k áig hná .t iht n c màl c iv àl c ht t iht , hn n g ,n ig n gn h oeht SH a c c d oáig ,p t c h uq t k áig hná i m i óc ó gnort ,c h u it c d oáig hnìrt gn hc i m i .i gn i m ohc ohk c s v n it gn t s àv nâhn ác m i c n ý úhc a hc c d hT nôm p t c h
 9. 7 51 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP .i h ãx àv nêihn t gnort n ig n gn t n ih ,t v s s t m ; ohk c s àv i gn noc v u nab ,n b c c ht n ik s t m c t SH púig m hN + :i h ãX àv nêihn T nôM — .nêihn t gn rt iôm àv c iv gnôc ,i gn noc i v h nauq các gnort SH a c x gn iv hnàh àv iáht auq áig hná àl c o nôm p t c h uq t k áig hná .gn gn c àv gn rt àhn ,hnì aig me các a c x gn gn n k , iáht ,c ht n ik v n id nàot i hp SH a c c o nôm p t c h uq t k áig hná + .u x iác ,ias iác ,cá iác i v hnìt gn gnôhk ;t t iác ,gnú iác ,n iht iác uêy ;i gn i m ohc cúhp hn h ,iuv m in i l me n um gnom ;i gn noc gn rt nôt ,gn ht uêy ;hnìm a c gn hnàh i v m ihn hcárt óc ,nâht n b a c gn n hk oàv nit t ,gn rt t iáht hnàht hnìh u c B + .gn s c uc a c ht c ,n ig n gn uh hnìt àv h nauq các gnort p h ùhp x gn iv hnàh các n ih c ht àv n hc a l gn n k ;hnauq gnux i gn gn hn àv nâht n b a c iv hnàh áig hná ,téx n hn gn n k hnàht hnìh u c B .i ut a l i v p h ùhp t ul páhp hnít gnam iv hnàh c m n uhc àv c o iv hnàh c m n uhc s t m v u nab t ib u ih óc SH púig m hN + :c o nôM — :téx n hn gn b áig hná c h nôm các auq m i .SH a c gn t oh yah t iv iàb ,màl iàb auq c p ht uht VG ìg gn hn téx n hn ihg hc àm yâ c rt gn ht n yurt màl hcác hn m i ohc gnôhk gn hn hnàh c ht u c uêy ,t iv art m ik ,gn im art m ik ht óc n v VG ,téx n hn gn b áig hná ihK .téx n hn gn b áig hná a c uêit c m i v gnú gnôhk àl y v hN .téx n hn ihg hnàht n yuhc s m i t i r ,c rt m i ohc i l ,téx n hn gn b SH a c p t c h uq t k áig hná ihk gnút gnúl ,hnìrt yuq gnú gnôhk màl VG tí s t m nòc n v t c ht nêrt ,nêihn yuT .yàgn gn h x gn àv p t c h hnìrt áuq gnort n ih ht iv hnàh àv iáht gn b àm ión i l àl i hp gnôhk t hc ht c d oáig ,c o iv hnàh áig hná ,t uht hgn gn n hk áig hná ;m i ohc gn s gn n k các áoh gn l ht óc óhK .gn n k ,c ht n ik hnim gn t ht gnôhk ìv téx n hn gn b áig hná c i l nòc nôm cáC .yàgn gn h gn s c uc oàv c h ã u i gn hn hnàh c ht t ib ,nêihn t gn rt iôm v o b t ib ,nêihn t i v t t x gn iáht óc ,gn s c uc gnort áoh n v óc x gn t ib ,hn b gnòhp ,hnis v nìg ig àv ht nâht n yul nèr c iv oàv ó gn n k ,c ht
 10. 72 HT ELUDOM | 85 1 .c h y d hnìrt áuq gnort p t c h gn t oh các auq gnôht nòc àm c h iàb uq t k oeht c n c hc gnôhk SH a c p t c h uq t k áig hná + .t uht m m hp cát s t m a c p v ;i gn noc ,gn s c uc ,nêihn nêiht p v c n hn m c u c B + .gn s c uc oàv ó gn n k các gn d n v t ib ;i ig ht àv maN t i V t uht m m hp cát s t m c l s hcác t m téx n hn t ib ;o t gnás ,gn t gn t írt ,yud t n irt táhp ó auq ,tás nauq gn n k n yul nèR + .maN t i V t uht m v c l s àv c c b ,c s uàm ,i hk hnìh ,tén gn v t iht n c ,u nab n b c t ib u ih gn hn hnàht hnìh ,t uht m v u nab c ht n ik gn hn óc c h u it SH púig m hN + :t uht M nôM — .p t c h gnort nit t ,i hk n hp , v iuv me các )... gn rt , oac gnú táh i hp i gn i m c t t u c uêy gnôhk( oac u c uêy gnôhk , hc n h nòc me các púig ,gn g c óc me các nêiv gn ,hcíhk n yuhk u y hC .)...c hn ehgn ,c hn c ,táh( c hn mâ hnàh c ht s c nêrt SH a c p t c h uq t k áig hná + .c h u it SH i v p h ùhp n ig n c hn n b các c p t ;m hp cát s t m n o hcírt ehgn ;iàogn c n c c hn ,c t nâd c c hn i ol s t m a c c s mâ ehgn àv u iht i ig ;ac nâd iàb s t m ,i hn u iht ohc táh iàb các táh c h àl c hn m nôm a c u y hc gnud i N .hcác nâhn àoh iàh n irt táhp m hn c hn mâ t uht hgn uêy gnòl ,gnás gnort m c hnìt gn d i B + .c hn mâ n hn m c àv ehgn p t n yul ;n ig n c m c hn péhc ,c hn c n yul u c b ;táh iàb u i iaig i v p h ùhp oh hp cát gn s t m p h t k ht óc àv m c n id ,gn ig àoh ,gnú táh u nab gn n k s t m p t n yuL + .)c hn mâ gn n hk n irt táhp ,c hn c p t ,táh c h( i ut a l i v p h ùhp c hn mâ v c ht n ik gn hn óc SH púig m hN + :c hn m nôM — .hnìrt gn hc gnort hn yuq gn n k ,c ht n ik n uhC oeht iáht àv gn n k ,c ht n ik :t m ab c n mât nauq SH a c p t c h uq t k áig hná + .gn h êuq àv c h gn rt ,hnì aig ,nêihn nêiht uêy ;gn gn c àv hnì aig ,nâht n b ohc nàot na ,hnis v ig c t yuq các n ih c ht cáig t ;n n iat ,t t hn b s t m hnárt gnòhp àv nâht n b ohk c s cós m hc v u nab gn n k óc SH púiG +
 11. 9 51 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP )túhp 52 gn ohk :naig i hT( :yâ i d i h n hp nit gnôht c àv y ig ar hc/hna a c n ik ý ihg yãH — .áig hná i gn ,áig hná )c ht gn hp( c gnôc ,)m i ohc( áig hná hcác ,áig hná gnud i n ,hcí c m :uas n id gn hp các v 2 gn t oh i h uâc i l rt yãh hc/hna ,1 gn t oh i h n hp nit gnôht c ihk uaS — g nud iộN .1 yan n ih àv yâ c rt téx n hn gn b c h nôm các p t c h uq t k áig hná hcác a ig uahn cáhk s u ih mìT :2 gn t oH .hnít i ig àv ht nâht n yul nèr n uhc uêit oeht ;gn n k ,c ht n ik n uhC oeht SH áig hná .gn rt àhn iàogn àv gn rt àhn gnort t oh hnis p n oàv c h ã u i gn hn hn t hn c m gn d n v t ib ;hnis v nìg ig àv oaht ht ,c d ht n yul p t cáig t neuq ióht ,hn m hnàl gn s p n ,t ul k ,n hn hnahn gnohp cát n yul nèr ;c l ht oac gnân , ohk c s nìg ig n yul p t gn n k ,c ht n ik s t m c t ib ;hnít i ig àv i ut a l oeht ht nâht n yul nèr n uhc t ,c l ht , ohk c s v n it gn t s óc SH púig m hN :c d hT nôM — .gn rt iôm v o b àv m ik t it c ht ý ,c iv gnôc gnort êm yas ,cát p h n ht hnit ,gn oal gnort t ul k hnít ,hc oh k ,hnìrt yuq oeht c iv màl neuq ióht ,p t c h hnìrt áuq aig maht iáht áig hná ;hnàh c ht p t iàb màl ,gn im art m ik auq áig hná ht óc ;SH i v p h ùhp ,gn hp a a c c h àv y d n ik u i i v p h ùhp gn n k ,c ht n ik n uhC a c u c uêy oeht SH a c c màl m hp n s nêrt áig hná t àv áig hná p h t K . iáht ,gn n k ,c ht n ik :t m ab c nêrt SH a c p t c h uq t k áig hná + .p ,hc s gn rt iôm nìg ig àv èb n b i v cát p h , v c hp t c ht ý óc ;hnìrt yuq oeht c iv màl neuq ióht àv ìrt nêik hnít n yul nèr ;gn oal m hp n s gn rt ýuq àv gn oal uêY + .iôun t v ,aoh ,uar cós m hc ,n u n ,uêht ,uâhk ,t c :hnì aig gnort n ig n gn oal c iv gnôc s t m hnàh n it hcác ,hcí c m t iB + .t uht k hnìh ôm các péhg p l ;iôun t v ,aoh ,uar cós m hc ;n u n ;i v nêrt uêht ,uâhk t c ;y ig gn b n ig n hnìh p g àv nád ,t c n ig n c gn d s t m gn d s hcác t ib SH púig m hN + :t uht K — gnôc hT nôM —
 12. 72 HT ELUDOM | 06 1 nauq oeht ,)A( hnàht nàoh c m t u SH t h u h ,p t c h hnìrt áuq c gnort mât nauq c u N .hnàht nàoh a hc àv ) +A c m t t hnàht nàoh mêht óc ht óc( hnàht nàoh :c m iah óc hc yàn áig hná hcáC .SH i m a c u ihk gn n n irt táhp s áig hná ;gn g c s áig hná ;c d oáig ,c h y d gn t oh các aig maht iáht ,n ht hnit áig hná SH a c p t c h hnìrt áuq c t us iõd oeht i hp VG i gn ,gn b gnôc ,nauq hcáhk ,cáx hníhc téx n hn gn hn c óc .i h ãx àv nêihn t i v h nauq gnort àv gn gn c i v ,i gn noc i v x gn iáht gnort ,nâht n b i v h nauq gnort n ih ht SH i m a c iv hnàh àv iáht auq u y hc áig hná àm c ht n ik v u ihn gn rt ioc gnôhk áig hná c iv ,i h ãX àv nêihn T ,c o nôm cáC .nâhn ác i m a c u ihk gn n u ihn i h iò i l n h oac c m gn n k các n irt táhp gn hn óhk gnôhk ìht hnìb gnurt c m t ,ùht c hnít óc gn n k ,yàn c h nôm các .n ig n áhk t uht K — gnôc hT ,c d hT ,t uht M ,c hn m :nôm các gnort c ht n iK .c ht gn ht c h aohk c oh t uht hgn ,t hc ht ,c o c d oáig v nôm gn hn àl c h u it téx n hn gn b áig hná nôm gn hN .áig hná u c uêy a c téx n hn gn hn ohc gn hc hnim màl c gn hc gn hn c óc SH a c p t c h hnìrt áuq c iõd oeht VG .n h nêyux gn ht áig hná gn rt ioc i m i áig hná hcáC — .c h u it yàn c h nôm các a c uêit c m ,c h p c a c uêit c m gnú oeht t iht n c gnôhk àv t hc c ht gnôhk ,c ht hnìh a v yàn u i .01 m i gnaht oeht t hc ht ,t uht hgn ,gn s gn n k ,c o c d oáig v n v gn hn i ig nâhp ht óc óhk ìv , VG ohc n hk óhk àl gn c 01 m i gnaht oeht m i ohc c i V .SH a c p t c h gnort gn g c i hp n c hc n h gn hn c oh yuh táhp n c b n it gn hn , iáht ,n ht hnit v t h c n ih ht a hc , a hc art m ik iàb gnort téx n hn gn hN .õr n ih ht c a hc SH a c p t c h hnìrt áuq c áig hná c i V . hc n h t r SH a c áig hná t c iv , s m i auq SH a c p t c h uq t k áig hná ,iàb m hc VG ,iàb màl SH .nôm hnìb gnurt m i n u ihn gn h hn ,gn rt nauq òrt iav ig m n i uc ,ìk c h i uc art m ik iàb a c m i ,yàn hnít hcác oehT .SH a c p t c h uq t k áig hná nôm hnìb gnurt m i àl ) s h oeht( art m ik iàb các hnìb gnurt m i .KGS gnort n ih ht ,hnìrt gn hc a c hn yuq gnud i n s c nêrt ,SH a c gn n k ,c ht n ik m n c iv áig hná ìk hn art m ik iàb ,t iv art m ik ,gn im art m ik hnàh n it ;SH a c p t c h hnìrt áuq tás nauq ,iõd oeht VG . s m i gn b áig hná c u c h nôm các ,aik c rT — 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .2
 13. 1 61 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP hk áig hná ;c d oáig gn t oh ,p t c h gn t oh các aig maht hnìrt áuq gnort SH i m a c s aihc ,cát p h s , iáht ,n ht hnit v VG a c nêyux gn ht iõd oeht hnìrt áuq àl c h nôm các téx n hn gn b áig hná 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .2 )túhp 52 gn ohk :naig i hT( .yâ i d i h n hp nit gnôht i v u ihc i àv téx n hn gn b áig hná hnìrt yuq gn d yâx íhc uêit ,u c uêy v y ig ar t iv àv )p ihgn gn o hk maht ht óc( hgn yus yãh hc/hnA g nud iộN .1 áig hná hnìrt yuq gn d yâx íhc uêit ,u c uêy v u ih mìT :1 gn t oH C H NÔM CÁC ÁIG HNÁ HNÌRT YUQ GN D YÂX ÍHC UÊIT ,U C UÊY 2 g nud i ộN .n h t t p t c h uq t k óc hn hc u i t ,i hk n hp ,nit t me các hc n h ,m i u gn hn SH ohc õr hc i hp áig hná ;i h ãx ,nêihn t i v ,i gn i m i v x gn iv hnàh , iáht ,gn n k ,c ht n ik : v c n id nàot i hp áig hná ;SH a c áig hná t òrt iav oac i hp ;nêyux gn ht i hp áig hná c iv ,y v hN .gn rt àhn n ik u i àv SH gn t i i v p h ùhp ohc c h y d páhp gn hp ,u c uêy ,gnud i n n hc a l c iv hn hc u i t gn c SH áig hná c iv auq VG .gn s c uc àv i gn noc ýuq uêy ,c h hcíht ,p t c h i hk n hp ,hnìm a c gn n hk nit SH ohc púig VG a c áig hná .n h t t c d oáig uq t k óc i t naig i ht gnort ìg màl i hp n c hnìm t ib ,áig hná t SH àl áig hná a c u y hc u i .p t c h hnìrt áuq gnort ìg m i c hn u óc ,oàn c m c t ã hnìm õr u ih SH i m VG a c p it c rt ión i l c k , c m , c gn hc t n id gn t óc nên téx n hN .c h nôm gn n k ,c ht n ik n uhC t ar túr c gn hc các auq gnôht n ih c ht c téx n hn gn b áig hná .)A( hnàht nàoh c m t ht óc àl túhc t m mêht n d gn h n c hc VG ,t a hc oàn SH .u ihk gn n n irt táhp ó me hcíhk n yuhk +A p x ht óc gn n hk óc SH i V .me các ohc pé c s yâg gnôhk ó od ,A c m c t n hk óhk p g gnôhk SH s a ,y v hN .SH ohc gn s gn n k àv t hc ht ,t uht hgn ,c o c d oáig hnìrt áuq a c áig hná m i
 14. 72 HT ELUDOM | 26 1 téx n hn 3 — 0 téx n hn 1 — 0 )B( hnàht nàoh a hC téx n hn 7 — 4 téx n hn 3 — 2 )A( hnàht nàoH téx n hn 8 téx n hn 4 )+A( t t hnàht nàoH m n C I ìk c H c l c h i ol p X :téx n hn 8 óc m n c c h nôm c l c h i ol p X .hníhc àl c h i gn a c b n it s v gn h ,hníhc àl SH hcíhk n yuhk ,nêiv gn àv gn t i i v p h ùhp c t nêyugn nêrt t ib c p h gn rt gn hn i v i u c uêy c m hn hc u i ht óc VG .cóm yám n ih c ht gnôhk ,t oh hnil t r àl téx n hn các ihg ,iõd oeht hnìrt áuQ .iõd oeht s oàv ó SH v téx n hn i l ihg ìht oàn SH c iõd oeht ;ó téx n hn ihg ìht oàn téx n hn t y ht iõd oeht VG .áig hná ,art m ik uq t k iõd oeht s gnort hn yuq t hnìrt oeht téx n hn ihg i hp t iht t hn gnôhK .m i i ht t m gnùc gnort SH c t t áig hná i hp t iht t hn gnôhK .yàgn gn h c h y d hnìrt áuq i v i r hcát ht gnôhk áig hná c i V .p t c h hnìrt áuq c gnort nêyux gn ht áig hná hnàh n it àv ht c m i i ht t m oàv hn t hn SH gn l s áig hná hc oh k p l nên VG .ó c h nôm i v i hnàht nàoh u c uêy t àl hn yuq oeht téx n hn gn l s t m óC .ó téx n hn hnàht nàoh áig hná ht óc àl téx n hn t m a c c gn hc 2 c óc u n u ihc i VG . c gn hc 3 i h iò téx n hn i m ht c ihg ã c h nôm các áig hná téx n hn các gn ht H .yàn c h nôm các c h hcíht ,nâht n b nit t , v m ihn hnàht nàoh ht óc hnìm y ht SH hcíhk n yuhk nêiv gn ,gn t i i v p h ùhp i hp áig hná c i V .SH ohc i t áuq yâg u ihk gn n gn rt các hn oac u c uêy hnárt ,u c uêy gnú hn cáx i hp VG ,u ihk gn n i h iò nôm các i v i .SH i m a c gn s c uc oàv c h iàb các auq t ib u ih gn hn gn d n v gn n hk àv iáht ,gn n k ,c ht n ik :c v hn l các nêrt téx n hn gn hn ohc s c màl c gn hc gn hn p ht uht VG ,p t c h uq t k iõd oeht s gnort téx n hn các hnàht nàoh i hp u c uêy các àv gn n k ,c ht n ik n uhC ,c h nôm i m a c ùht c oàv c n C .gn rt nauq c s t h àl SH a c p t c h hnìrt áuq gnort nêyux gn ht iõd oeht c iv ,téx n hn gn b áig hná c h nôm các i v i y v hN .téx n hn 01 n 8 t hnàht nàoh i hp hn yuq c p t c h uq t k áig hná u c uêy gn hn ,ìk hn art m ik iàb óc gnôhk yàn c h nôm cáC .c h nôm i m i v i SH a c c ht n ik gn d n v gn n hk àv gn n k v b n it s ,t hn n b c c ht n ik gn hn gn v m n gn n
 15. 3 61 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP gnort ,téx n hn 01 n 8 t gn ht h gn b n ih ht c áig hná v u c uêy cáC .c h nôm các a c gn n k ,c ht n ik n uhC àv c h nôm a c uêit c m àl áig hná s c ,téx n hn gn b áig hná c h nôm các i v i 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .2 )túhp 52 gn ohk :naig i hT( .t hn gn ht n i p ihgn gn i v i oart i r y ig ar yàn n v i l yàb hnìrt àv téx n hn gn b áig hná c h nôm các i v i SH a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik ihk n b c u c uêy àv hnìrt gn hc a c gn n k ,c ht n ik n uhC v n ugn nit gnôht c g nud iộN .1 hnìrt gn hc a c gn n k ,c ht n ik n uhC oeht hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,art m ik c iv u ih mìT :2 gn t oH .SH a c p t c h uq t k iõd oeht s oàv áig hná i ol p x ihg VG .hn yuq i v u ihc i c téx n hn s m .ó gn t oh oàv × u d hcít VG ,oàn téx n hn t SH ... ... ... × × × × × × nA n V êL 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 nêt àv H :téx n hn các hnàht nàoh áig hná téx n hn 4 — 0 téx n hn 2 — 0 )B( hnàht nàoh a hC téx n hn 9 — 5 téx n hn 4 — 3 )A( hnàht nàoH téx n hn 01 téx n hn 5 )+A( t t hnàht nàoH m n C I ìk c H c l c h i ol p X :téx n hn 01 óc m n c c h nôm c l c h i ol p X
 16. 72 HT ELUDOM | 46 1 .ó c m n uhc các n ih c ht c iv a c a hgn ý àv nêihn t gn rt iôm i v ;i ol nâhn ,c n t ,gn gn c i v ;c iv gnôc i v ;cáhk i gn i v ;nâht n b i v me các a c h nauq gnort i ut a l i v p h ùhp t ul páhp hnít gnam iv hnàh c m n uhc àv c o iv hnàh c m n uhc s t m v u nab t ib u ih óc SH púig m hN + :c o nôm a c uêit c M — 1 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .2 )túhp 52 gn ohk :naig i hT( .yâ i d i h n hp nit gnôht i v u ihc i hgn yus àv hc/hna gn rt c o c h nôm p t c h uq t k áig hná c iv i l hN g nud iộN .1 hnìrt gn hc a c gn n k ,c ht n ik n uhC oeht c o nôm p t c h uq t k áig hná :1 gn t oH HNÌRT GN HC A C GN N K ,C HT N IK N UHC OEHT C D HT ,T UHT K — GNÔC HT ,T UHT M ,C HN MÂ ,I H ÃX — NÊIHN T ,C O :TÉX N HN GN B C H NÔM CÁC P T C H UQ T K ÁIG HNÁ 3 g nud i ộN .SH a c c h nôm các p t c h u c uêy v hnàht nàoh a hc yah hnàht nàoh c iv áig hná VG ,téx n hn các T .téx n hn các óc VG púig c gn hc các gn ht h , c gn hc các ohc o b m gn hc hnim các c mìt i hp VG u c uêy c gn hc ,téx n hn gn hn gn ht H .hcíht uêy m hp n s gn hn c óc o t gnás gn n hk ,c c hcít ,gn hc ,i hc ihk gnort cát p h ,t k nào n ht hnit : d í V .p t c h gn t oh các auq màl c iv gn hn n ih ht SH c iv tás nauq ; t c ht oàv c ht n ik gn d gn gn hn t iv c oh ión ,m hp n s a c gn d cát àv màl hcác hnim t yuht ,m hp n s p n ,hnàh c ht SH u c uêy ,t iv art m ik ,gn im art m ik ,pá n v hnàh n it ht óC .SH c t t a c p t c h gn t oh i m iõd oeht ,tás nauq n c VG hn c hn àv púig ht c áhk u c uêy gn hN . iáht ,gn n k ,c ht n ik v áig hná t ht oeht p x gn ht c gn hc các gn ht h , c gn hc 3 gn b ht c c téx n hn t m i M .p t c h hnìrt áuq gnort c t i hp n c S H i m àm iáht ,gn n k ,c ht n ik v u c uêy y hná n hp ã ó
 17. 5 61 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP .c h y d gnùd , v hcás nìg ig t ib n ih ht c iv iàv t m c K— .c h y d gnùd , v hcás nìg ig c iv a c hcí i l c uêN — .p t c h gnùd .c h y d gnùd , v hcás nìg ig t iB , v hcás nìg ig t ib v n ih u ib iàv t m c uêN — :2 téx n hN .gnàg n g cót u , s hc s nâhn ác hnis v ,c hp gnarT — . s hc s ,gnàg n g oá n uq c m àv gn u n ihk hnis v ig c iv a c hcí i l c t iB — . s hc s . s hc s ,gnàg n g c m n t iB ,gnàg n g c m n v n ih u ib iàv t m c uêN — :1 téx n hN c gn hC téx n hN :1 p l c o nôm áig hná v d í V .nêihn t gn rt iôm àv i gn noc i v ,c iv gnôc i v ,cáhk i gn i v ,nâht n b i v h nauq gnort SH a c x gn iv hnàh àv iáht auq áig hná àl c o nôm p t c h uq t k áig hná .c màl me các àm m hp n s các áig hná ,yàgn gn h gn s c uc gnort x gn iv hnàh các tás nauq ,p t c h gn t oh các tás nauq ,t iv art m ik ,gn im art m ik :hcác gn b p ht uht c c gn hc các nêrt a d c téx n hN .téx n hn gn b áig hná c ht hnìH .gn gn c àv gn rt àhn ,hnì aig me các a c x gn gn n k , iáht ,c ht n ik : v n id nàot i hp SH a c c o nôm p t c h uq t k áig hná — .nêihn t gn rt iôm i v h nauq ;i ol nâhn àv c n t ,gn gn c i v h nauq ;c iv gnôc i v h nauq ;cáhk i gn i v h nauq ;nâht n b i v h nauq :hníhc hc các oàv gnurt p t c o nôm gnud i N — .u x iác ,ias iác ,cá iác i v hnìt gn gnôhk ;t t iác ,gnú iác ,n iht iác uêy ;i gn i m ohc cúhp hn h ,iuv m in i l me n um gnom ;i gn noc gn rt nôt ,gn ht uêy ;hnìm a c gn hnàh i v m ihn hcárt óc ;nâht n b a c gn n hk oàv nit t ,gn rt t iáht hnàht hnìh u c B + .gn s c uc a c ht c ,n ig n gn uh hnìt àv h nauq các gnort c o c m n uhc i v p h ùhp x gn iv hnàh các n ih c ht àv n hc a l gn n k ;c h ã c m n uhc oeht hnauq gnux i gn gn hn àv nâht n b a c iv hnàh áig hná ,téx n hn gn n k hnàht hnìh u c B +
 18. 72 HT ELUDOM | 66 1 nêihn t ,i gn noc i v x gn iv hnàh các i v i me các a c gn hnàh , iáht àv hnàh c ht ,t ib n hn v SH áig hná i ut a l oeht uT .gn c gnôc i n aoh c oh yâc v o b v màl c iv t m c K— .i gn noc gn s i i v i gn c gnôc i n aoh àv yâc a c hcí i l t m c K — .gn c gnôc i n aoh .gn c gnôc i n aoh àv yâc v o b t iB àv yâc v o b t ib c iv v n ih u ib iàv t m c uêN — :8 téx n hN .hn yuq gnú b i i hp oas ìv c ióN — . b i ihk .nàot na gn gnas hcác c ióN — hn yuq các t iB .nàot na b i hcác c ióN — :7 téx n hN .i l nix i hp oàn ihk c ióN — .i l nix ,n .n m c i hp oàn ihk c ióN — m c ,i h oàhc t iB .i h oàhc i hp oàn ihk c ióN — :6 téx n hN .èb n b i v t k nào c oh oáig ôc y ht i v péhp l t ib n ih ht c iv iàv t m c K— .èb n b .èb n b i v iá nâht ,t k nào v n ih u ib iàv t m c uêN — i v iá nâht ,oáig ôc .oáig ôc y ht i v péhp l t iB y ht i v péhp l t ib v n ih u ib iàv t m c uêN — :5 téx n hN .p l gnort t t rt iG — .gn rt a c ,p l a c . ig gnú c h i — hn yuq n ih c ht t iB . c oàhc ihk gnart mêihgN — :4 téx n hN . hn me n hn gn hn t ib c oh hc hna , m ahc ,àb gnô i v péhp l t ib n ih ht c iv iàv t m c K— . hn me n hn gn hn t ib c iv v n ih u ib iàv t m c uêN — .hnì aig gnort i gn . hc hna , m ahc ,àb i m i v x gn t iB gnô i v péhp l t ib c iv v n ih u ib iàv t m c uêN — :3 téx n hN c gn hC téx n hN
 19. 7 61 | TÉX NẬHN GNẰB ÁIG HNÁĐ ,ART MỂIK PÁHP GNƠƯHP .èb n b i v cát p h ,p it oaig me các hcác ;n iht nàoh a hc ,íl p h a hc áhp máhk gn hn c àv yah gn t ý ,i m áhp máhk gn hn , m i m gn t ý gn hn ;t ib ã me ìg gn hn gn d s àv màl hcác ,i m iác ar mìt áhp máhk hcác ,n b i v ión hcác :p t c h hnìrt áuq gnort màl àv ión SH i m u i gn hn ”ehgn àv tás nauq“ ý úhc n c VG ,c hc t hnìrt áuq gnorT .SH ohc c d oáig gn t oh ,p t c h gn t oh các c hc t gn c gn t i hp VG ,p t c h gn t oh các c hc t hnìrt áuq gnort áig hná cát gnôc t t màl .)m i ohc gnôhk ,téx n hn ihg hc( n ul t c oh m ihgn c rt ,t iv iàb màl ,pá n v art m ik ht óc ,téx n hn gn b áig hná c ht hnìH .hnìrt gn hc gnort hn yuq gn n k ,c ht n ik n uhC oeht iáht àv gn n k ,c ht n ik :t m 3 c mât nauq n c SH a c p t c h uq t k áig hná — .nêihn t ,i h ãx , ohk c s àv i gn noc :hníhc hc các oàv gnurt p t i h ãX àv nêihn T nôm gnud i N — .gn h êuq àv c h gn rt ,hnì aig ,nêihn nêiht uêy ;gn gn c àv hnì aig ,nâht n b ohc nàot na ,hnis v ig c t yuq các n ih c ht cáig T + .i h ãx àv nêihn t gnort n ig n gn t n ih ,t v s v hnìm a c t ib u ih gn hn t n id àv i h uâc t ,c m c ht uên ,téx n hn ,tás nauq ;n n iat ,t t hn b s t m hnárt gnòhp àv nâht n b ohk c s cós m hc v u nab gn n k óc SH púiG + .i h ãx àv nêihn t gnort n ig n gn t n ih ,t v s s t m ; ohk c s àv i gn noc v u nab n b c c ht n ik s t m c t SH púig m hN + :i h ãX àv nêihn T nôm a c uêit c M — 2 gn ộđ tạoh oh c i ồh nảh p ni t gnôhT .2 )túhp 04 gn ohk :naig i hT( .yâ i d i h n hp nit gnôht i v u ihc i hgn yus àv hc/hna gn rt i h ãX àv nêihn T c h nôm p t c h uq t k áig hná c iv i l hN g nud iộN .1 hnìrt gn hc a c gn n k ,c ht n ik n uhC oeht i h ãX àv nêihn T nôm p t c h uq t k áig hná :2 gn t oH .SH n gn ht n t màl ,nao c c ,cóm yám gnôhk ,SH a c b n it s hcíhk n yuhk ,nêiv gn n hn nìhn hcác óc n c VG .nêihn t gn rt iôm àv i gn noc i v i ó iv hnàh các a c gn h hn hn gn c i h ãx àv
 20. 72 HT ELUDOM | 86 1 .)gn rt n v ,i hc nâs ,c iv màl gnòhp ,c h gnòhp( gn rt àhn a c t hc t v s c v v c oh t iv ,ióN — .nàot na ,p hc s p l ,gn rt màl ã me nâht n b àm gn rt àhn a c gn t oh 4 — 3 t K — .hnìm .gn rt àhn gnort nêiv hnàht các a c c iv gnôc a c c h gn rt v t iB ,gn rt àhn a c hc a ,nêt c t iv c oh ,ióN — :4 téx n hN .àhn ihk c gn b hnárt màl n c c iv 3 — 2 t c ióN — .hnauq gnux .àhn ihk c gn gn rt iôm hnis v màl ,àhn c iv màl aig maht hnárt gnòhp àv c iv gnôc hnì aig gnort i gn gn hn v v c oh ,t iv ,ióN — s aihc gnùc ,hnì aig .hnìm hnì aig gnort nêiv hnàht các a c i r gnort nêiv hnàht các t iB hn r naig i ht gn d s c iv v v c oh ,t iv ,ióN — :3 téx n hN .nuig hnárt gnòhp àv gn u n hnis v nìg ig màl n c c iv 3 — 2 t c K— .c n gn u .c n ,on n i hp n c od íl c oh àig t ur ,non t ur ,yàd gn u ,on n i hp t iht d ,gn im gnaohk n c ht áoh uêit s v ióN — n c s ;áoh uêit nauq c . v hnìh nêrt áoh a c v m ihn àv nêt t iB uêit nauq c a c n hp b các gnú hc àv nêt ióN — :2 téx n hN .t t n irt . ht t gnú i gn ,gn ,i — táhp gn x àv c màl .t t n irt táhp nên c iv gn hn àv ht gn x àv c màl nên c iv 3 — 2 t c uêN — c a c gn x , c gnùv . v hnìh s t m írt v ,nêt t iB nêrt gn x , c gnùv 5 — 4 t nêt ión àv írt v hC — :1 téx n hN c gn hC téx n hN :2 p l i h ãX àv nêihn T nôm áig hná v d í V .gn s c uc oàv c h ã t ib u i h gn hn gn d n v gn n hk àv iáh t ,gn n k ,c ht n ik v u c uêy gn hn n ih ht ã c gn hc c ác ,SH a c p t c h uq t k áig hná iõd oeht s gnort h n yuq c ã téx n hn gn hN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản