intTypePromotion=1

Module Tiểu học 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
336
lượt xem
50
download

Module Tiểu học 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học nhằm giúp người học hiểu rõ về mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học; biết được tình hình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học hiện nay; biết cách tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Tiểu học 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

 1. 7 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN cäh u Óit gnê−rt ë píl n ªl ê ig iµogn côd o¸ ig gné® t¹oh cøhc æt Ò v gnuhc Ò® nÊ v gn÷HN 73 HT ELUDOM HNAO ỐT Ị HT NẦRT
 2. 73 HT ELUDOM | 8 .LLGNDG H uq u ih c hc t hcác t iB — .yan n ih c h u it LLGNDG H c hc t hnìh hnìt c t iB — .c h u it LLGNDG H a c gn rt nauq m t ,u c uêy ,c t nêyugn ,uêit c m v õr u iH — UÊI T CỤM .B .LLGNDG H c hc t ihk u c uêy các u ih mìT .3 .yan n ih c h u it LLGNDG H c hc t hnìh hnìt u ih mìT .2 .LLGNDG H a c n b c n v gn hn u ih mìT .1 :uas gn t oh các m g eludoM .gn rt àhn iàogn àv )...hniM íhC H gnohp n iT nêin u ihT i ,)SH( hnis c h hnyuh hp i h , VG ,u ih máig nab( gn rt àhn gnort c hc t àv nêiv hnàht gn t a c p l c c m àv c uht hp h nauq i m ,LLGNDG H c hc t hnìrt áuq gnort gn rt àhn nêiv hnàht các a c v m ihn àv írt v c t ib nêiv c H .c h u it gn rt gnort àv p l gnort LLGNDG H gnôc hnàht n ih c ht o b m óc n c n ik u i các p l o t àv hn cáx t ib ,gn t oh gnort t u y các a ig h nauq i m các p l t iht hcác t ib ,LLGNDG H uq u ih áig hná àv íl n uq ,c hc t hcác t ib nêiv c h púig eludoM .yan n ih c h u it LLGNDG H c hc t hnìh hnìt v táuq iáhk nìhn hcác óc nêiv c h púig gn c eludoM .LLGNDG H a c gn rt nauq m t ,LLGNDG H c hc t àv gn d yâx ihk m i nauq ,u c uêy ,uêit c m õr màl s yàn eludoM .) VG( nêiv oáig gn d i b àv o t oà hnìrt áuq gnort gn rt nauq írt v t m ig LLGNDG H c hc t c ht gn hp các àv gnud i n u ih c iv y v ì V .i h ãx àv gn rt àhn a ig ,hnàh àv c h a ig ,c h nôm các a ig ,c h y d gn t oh các t k n g gn rt nauq c ht hcác àl LLGNDG H .c h u it c d oáig hnìrt gn hc a c gn rt nauq n hp t m àl )LLGNDG H( p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oH NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN :LLGNDG H a c uêit c M — :p l nêrt c h nôm các c h y d i v LLGNDG H a ig h nauq i M — :LLGNDG H m in iáhK — : v hnìm a c t ib u ih , hgn yus gn hn ar t iv àv i l hn yãh ,LLGNDG H v u il iàt gn hn c ã ,SH ohc LLGNDG H c hc t ã n B Ụ V MỆI H N .1 cọh uểi t ở pớl nêl ời g i àogn c ụ d oáig gnộđ tạoh aủc nảb ơc ềđ nấv gnữh n u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH GN UD I Ộ N .C
 4. 73 HT ELUDOM | 01 các c h y d c iv auq gnôht hnàh n it c p l gnort c d oáig gn t oH .c h u i t SH i ut a l íl hnis ,íl mât m i c p h ùhp mék u y SH púig ,u ihk gn n gn d i b ,c l gn n n irt táhp ,c o n yul nèr m hn p l nêl ig iàogn gn t oh àv p l nêrt gn t oh m g oab c d oáig gn t oH“ :õr hc ã 92 u i i t ,o t oà àv c d oáiG B a c 0102 m n 21 gnáht 03 yàgn T DGB—TT/0102/14 s t gnôhT oeht mèk hnàh nab c h u it gn rt l u i gnort ht c hn yuq c c d oáig gn t oH c h u iT p c p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh v m in nauQ )a IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2 :LLGNDG H a c gn rt nauq m T —
 5. 11 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN ,i h ãx gn t oh các àl áohk i ogN .áohk i ogn àl i g ,áohk hníhc hnìrt gn hc iàogn m n p t c h gn t oh àl hníhc áohk i ogn gn t oH .c h nôm gnud i n c uht gnôhk yah c uht ht óc àv ...oaht ht ,hc k ,c hn ,aúm ,ac :n hc t ,hcíht s ,u ihk gn n oeht gn ht ,áohk hníhc c h ig uas gn t oh các àl )seitivitcA loohcS retfA( p l nêl ig iàogn gn t oH .)seitivitcA ralucirrucartxE( áohk i ogn gn t oh hn LLGNDG H i g hcác óC .o t oà àv c d oáig gnòhp àv o t oà àv c d oáig s ,o t oà àv c d oáiG B t hc oh k oeht gnud i n v n ih c ht n d gn h c àv gnáht 1/t it 4 hn yuq c LLGNDG H ,yan n iH .c d oáig hnìrt áuq gnort uahn i v rt h ,ób n g yàn n hp b iaH .gnêir ión c h u it gn rt a c àv gnuhc ión gnôht hp gn rt àhn c d oáig — c h y d hnìrt áuq b nàot gnort t iht n c gnùc ôv àv gn rt nauq t r n hp b t m àl LLGNDG H ,p l nêrt c h y d i v gnùC .cáhk i h ãx gn t oh các àv hcí gnôc gn oal ;gn rt iôm v o b gn t oh ;áoh n v u l oaig ,hc l ud nauq maht ,oaht ht c d ht ,i hc iuv gn t oh ,áohk i ogn gn t oh m g oab LLGNDG H .hnìrt gn hC a c hn yuq gn ohk iàogn ar n id n ih c ht naig i ht àl LLGNDG H a c hníhc t u Y .i ut a l i v p h ùhp ,t iht n c gn s gn n k các SH n irt táhp u c b ,gn s c uc a c gn uh hnìt các gnort m ihgn i rt ,hnàh c ht c ,n it c ht gn s c uc gnort oàv c h ã c ht n ik gn hn gn d n v u c b ,gn gn c gn s i oàv aig maht c SH ohc i h c o t LLGNDG H .yan n ih n o iaig gnort SH a c n id nàot hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s oàv gn rt nauq n hp póg ,gn hnàh àv c ht n hn a ig t hn gn ht ,hnàh c ht i v t yuht íl n g n ik u i o t ,c h y d gn t oh i v c u h t hn gn ht hnìrt gn hc t m àl ,áoh n v nôm các c h ig iàogn c hc t c c d oáig gn t oh gn hn àl ,o t oà àv c d oáiG B gn rt B a c 6002 m n 5 gnáht 50 yàgn T DGB — Q/6002/61 s hn t yuQ oeht mèk hnàh nab ,LLGNDG H ,gnôht hp c d oáig hnìrt gn hC oehT .”cáhk i h ãx gn t oh các àv hcí gnôc gn oal ;gn rt iôm v o b gn t oh ;áoh n v u l oaig ,hc l ud nauq maht ,oaht ht c d ht ,i hc iuv gn t oh ,áohk i ogn gn t oh m g oab LLGNDG H .hnàh nab o t oà àv c d oáiG B gn rt B od c h u iT p c gnôht hp c d oáig hnìrt gn hC gnort n hc t àv c ub t b c h nôm
 6. 73 HT ELUDOM | 21 .SH a c gn hnàh àv c ht n hn a ig t hn gn ht s nên o t ,n it c ht i v n il n g gn noc àl ,c h — y d gn t oh các i n p it s àl LLGNDG H :gn n k n yul nèR — .áoh n v óc , hc t , s aihc ,m ik t it ,hn m hnàl gn s i l t m c d oáig ,hnauq gnux i ig ht àv i gn noc i v i gn noc a c c o m c hnìt n irt táhp ,oaht ht ,t uht hgn c v hn l s t m gnort SH a c u ihk gn n n irt táhP — .i ut a l i v p h ùhp ,yàgn gn h gn s c uc a c c v hn l các ohc t iht n c gn s gn n k các SH n irt táhp u c b ,c ht gn s c uc a c gn uh hnìt các gnort c ht gn s gn n k gn hn n yul nèr c ,m ihgn i rt ,hnàh c ht c SH ohc i h c o T — .n it c ht gn s c uc gnort oàv c h ã c ht n ik gn hn gn d n v u c b ,gn gn c gn s i oàv aig maht c SH ohc i h c o T — c h u iT p c p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh a c uêit c M )b .c ht t iht c d oáig uq u ih i l gnam i m LLGNDG H àv gn s c uc n it c ht i v c n g i m SH a c gn t oh ,y v hn óC .gn hp a ,gn rt àhn a c hn c nàoh ,n ik u i i v ,SH gn t i àv n im gnùv oeht gn t oh c ht hnìh àv gnud i n các t oh hnil hcác t m gn d n v ht óc ,hnìrt gn hc n ih c ht hnìrt áuq gnort nên LLGNDG H a c ùht c oD .oac áoh ht ác h nít gnam ,uahn cáhk m i i ht các gn hn gn t oh u ihn n hc ht óc SH .n im gnùv áoh n v m i c ,t hc t v s c , VG n ik u i i v p h ùhp gn t oh gn hn n hc ht óc gn rt àhN .c ub t b àl ó gn rt a c SH i v ìht SH gn t i i m ohc gnuhc n hc gn rt àhn c ihk gn t oH .)gn hp a c i v àv gn rt àhn i v ,SH i v n hc t( n hc t gnud i n óc àv )o t oà àv c d oáiG B a c hn yuq( SH gn t i i m ohc c ub t b naig i ht óc hnìrt gn hc àl LLGNDG H .nêihn t i v t iht nâht h nauq i m hnàht hnìh ,i h ãx h nauq i m các àv hcác nâhn hnàht hnìh c iv y cúht ,i gn rt n hk óhk gn hn auq t v hcác c h ,gn ht gn c m ig ,nêihn nêiht c ht gn ht nêihn t i v p it c rt gn t oh gn hn àl ó .áohk hníhc gn t oh àl ht óc ,áohk i ogn gn t oh àl ht óc i rt iàogn gn t oH .)seitivitcA roodtuO( i rt iàogn ,gn rt iàogn àv gn rt gnort c d oáig gn t oh óc ìht m i a íhc uêit oeht u N .SH ohc uahn cáhk c v hn l các gnort gn s gn n k hnàht hnìh u y hc ,úhp gnohp ,gn d a gnud i n các i v ná d các , b c l uâc các aig maht
 7. 31 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN .)c d oáiG t uL( ”hnis c h ohc p t c h úht gn h ,iuv m in i l me ,m c hnìt n gn cát ;n it c ht oàv c ht n ik gn d n v gn n k n yul nèr ;móhn oeht c iv màl gn n hk ,c h t páhp gn hp gn d i b ;c h nôm ,c h p l gn t a c m i c i v p h ùhp ;SH a c o t gnás ,gn hc ,cáig t ,c c hcít hnít yuh táhp“ gn h oeht i m i c ã gn c gnôht hp c d oáig páhp gn hP .n it c ht c l gn n ,gn hnàh c l gn n àl t ib c ,SH ohc t iht n c c l gn n gn hn b gnart àl u y hc gnôht hp c d oáig a c uêit c m ,y v hN .c uq T v o b àv gn d yâx aig maht ,gn oal gn s c uc oàv i c oh nêl c h c t p it SH ohc b n uhc ;nâd gnôc m ihn hcárt àv hcác t gn d yâx ;a hgn hc i h ãx maN t i V i gn noc hcác nâhn hnàht hnìh ;o t gnás àv gn gn n hnít ,nâhn ác c l gn n n irt táhp ;n b c gn n k các àv m m ht ,t hc ht , ut írt ,c o v n id nàot n irt táhp SH púig àl gnôht hp c d oáig a c uêit c M :hn cáx ã 5002 m n c d oáiG t uL c h u iT p c p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh a c gn rt nauq m T )c . ht p t gn t oh các gnort t oh hnil àv gn hc ,c c hcíT + ;p iác ,t t iác gn rt nârt t ib ,gnás gnort c o m c hnìt óC + ;gnuhc gn t oh các aig maht u c uhn àv úht gn h óC + ;ial gn t gnort p ihgn hgn n hc a l c ht ý óc ;i h ãx àv hnì aig ,nâht n b i v i m ihn hcárt c ht ý óC + : iáht V — .i h ãx rt áig các i v p h ùhp gn s i l óC + ... x gn ,p it oaig c l gn n ,cát p h c l gn n ,gn hcíht c l gn n ,n iht nàoh t c l gn n : hn u y hc c l gn n gn hn hnàht hnìh n hp póg ,c h p c a c c d oáig uêit c m oeht n b c gn n k các óC + :gn n k V — .me rt n yuQ v c uq p h nêiL c gnôC gnort n yuq s t m c u iH + ;i i ht a c àv i ol nâhn a c p t t rt áig gn hn uht p it ;c t nâd a c gn ht n yurt rt áig gn hn v ,i h ãx gn s i a c c v hn l các v t ib u ih oac gnâN + ;áoh n v nôm các c h ig gnort c h c ã c ht n ik uâs c hk àv gn r m , c gn c n hp póG + :c h t n ik V —
 8. 73 HT ELUDOM | 41 .gn gn c hnít gnam gn t oh các i v SH a c mât nauq s ,hnìt t ihn gnòl ,úht gn h ar o t LLGNDG H .gn s hnis hnìm c v uhk yah c n t a c ,gn gn c a c ,gn hp a a c n it c ht gn s c uc oàv p hn i h c ,aig maht c SH n ik u i o t nòc LLGNDG H .náhp êhp yud t ,iá nâhn gnòl ,m ihn hcárt n ht hnit ,cát p h gn n hk ,i gn n ht hnit : hn p t t rt áig gn hn ,c c hcít t hc m hp gn hn ,gn s gn n k gn hn n irt táhp c me cáC .èb n b i h c h ,u l oaig c ,nâht n b hn gn hk t , l c b c ,n ih ht c me cáC .i n ih i h ãx gnort i gn noc ohc t iht n c t r gn hcíht c l gn n n irt táhp ,c c hcít iv hnàh àv iáht ,gn n k các n irt táhp me các púig LLGNDG H .gn s c uc n it c ht gnort oàv c d oáig gnud i n các gn d gn àv i h hn l i h c óc ,me các a c u c uhn gn pá ,uahn cáhk cóg các t gn s c uc nìhn i h c óc me các púig ,n h c ht t iht ,n h gn s c uc i v i g n g LLGNDG H a c c d oáig gnud i n ht ì V .n it c ht gn s i àv c h aohk c v hn l u ihn ,c h nôm các a c oac p h hcít hnít gnam gnud i n óc LLGNDG H .uahn cáhk gn t oh gnud i n óc ...tenretni gn m t ,oáb hcás t hn uahn cáhk n ugn u ihn t u il t gn d s ht óc ... hgn n v n id i h ,i ogn ãd ,nauq maht , hc i h ,hc d n ihc hn uahn cáhk gn d a c ht hnìh các oeht c hc t ht óc LLGNDG H .c uq nàot c oh hp hnàht ,n uq nêil ,gn rt nêil ,gn rt oeht c oh p l i hk oeht ,p l oeht ,móhn oeht hn uahn cáhk ôm yuq gn hn oeht c hc t ht óc LLGNDG H .gnáht gnàh n ohc túhp c hc iàv t t oh hnil naig i ht gn l i ht i v ,c h m n gnort uahn cáhk m i i ht gn hn oàv c hc t ht óc LLGNDG H .c h y d gnud i n v ,c h y d c hc t ôm yuq v ,p t c h u il iàt ,gn l i ht ,m i i ht v hc t hc i hp ihc s u hc i hp áoh n v c h nôm các i v cáhk , m hnít óc ,t oh hnil t hc hnít gnam LLGNDG H .c d oáig aig maht gnùc c d oáig gn l c l ab c túh uht t t p d àL — .o t gnás àv p l c ,c c hcít ,gn hc :SH ohc ht hc hnít n irt táhp àv gn d iôun gn rt iôm àL — .hnìm a c írt v hn gn hk t ó t ,n v nàot hcác nâhn l c b t SH i h c àL — .c ht irt c gn c àv gn d n v ,m ihgn ht i n àL — :ìv ,gn rt nauq t r LLGNDG H
 9. 51 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN ;gn rt iôm v )u c nêihgn n iv ,c h i ( c h aohk àhn cáC — ;gn rt iôm nâhn gnôc cáb cáC — . uht gn íl n uq yt gnôC — ;gn rt iôm àv nêiv gnôc yt gnôC — ; h/nêiv gnôc íl n uq naB — ;m ihn hc VG — ;i hcárt hp gn T — ;u ih máig naB — :hnax gnort c n t m gn hn i h yàgN aig maht gn l c l gn hN .hc l ud ex iáL — ;SH hnyuh hP — ;i b úhc cáC — ;m ihn hc VG — ;i hcárt hp gn T — ;u ih máig naB — :i nâuq i rt hnaod nauq maht gn t oh aig maht gn l c l gn hN : d í V .c d oáig uq u ih àv gn d a ,n d p h hnít gn t màl ,uahn cáhk n c p it hcác u ihn i v ,uahn cáhk hnêk u ihn gn b c d oáig gnud i n các i h hn l SH ohc n ik u i o t ã , ht ì V ...i h ãx gn t oh àhn các ,c h aohk àhn các ,gn hp a n yuq hníhc , VG ,hcárt hp gn t ,u ih máig nab hn gn rt àhn iàogn àv gnort c d oáig gn l c l u ihn t k nêil ,p h i hp gn n hk óc LLGNDG H .gn t oh hnìh i ol các a c oá c n d p h hnít mêht gn t màl ,hnìm a c t oh hnil ,gn hc ,o t gnás s n ih ht i h c óc u SH n l VG c ,LLGNDG H các áig hná ,c hc t , k t iht hnìrt áuq gnorT .SH a c gn v n yugn ,u c uhn hn gn c íl hnis mât m i c i v p h ùhp ,gn c ôhk àv ób òg gnôhk ,gn hnis ,nêihn t hcác t m n ih c ht c SH c d oáig c iv ,úhp gnohp ,gn d a gn t oh c ht hnìh các hN .SH n c d oáig gnud i n i t n yuhc c iv gnort gnêir ht i l gn hn óc nên áoh n v nôm các c h y d gn t oh hn ...c hc t ôm yuq ,naig gnôhk v ,naig i ht v p h ób b gnôhk LLGNDG H .n d p h ,gnàhn hn hcác t m SH i t c d oáig gnud i n các i t n yuhc c iv ohc púig LLGNDG H a c gn d a c ht hnìh cáC
 10. 73 HT ELUDOM | 61 .yan n ih c h u it LLGNDG H c hc t gn rt c ht àv n ul íl n g n gn ar t iv àv i l hn yãh ,LLGNDG H v u il iàt n b n v các c ã ,SH ohc LLGNDG H c hc t gn t ã n B Ụ V MỆI H N .1 yan nệi h c ọh u ểit ở p ớl nêl ời g i àogn cụd oáig gnộđ tạoh cứhc ổt hnì h hnìt uểih mìT :2 gnộđ tạoH .SH ohc gnôht oaig nàot na c d oáig gn t oh aig maht gn l c l gn hn êk t il yãh n B )2 .gn m hcác i v gnôc óc hnì aig các m ht i .c h aohk ig gnort hp hnàht s hc l u ih mìT .i t oh hnis iG .c d ht ig gnort i hc òrT .gn t oáb t i V .gn rt iôm v o b hc d n ihC . s hc l hcít id nauq mahT :LLGNDG H hc các oàv × u d hná yãh n B )1 P T IÀB ?c h u it c d oáig gnort oàn ht hn gn rt nauq m t óc LLGNDG H :3 i h uâC ?oàn uêit c m gn hn óc LLGNDG H :2 i h uâC ?LLGNDG H àl oàn hT :1 i h uâC ÁI G H N ÁĐ .3 .cát p h c h y d a c c b các oeht n ih c ht ,cát p h c h y d a c c t nêyugn các oeht nâut c d oáig gn t oH .cát p h c h y d gn d t m hn c hc t àv k t iht c gnúhc ihk c d oáig gnort uq u ih óc s t ht hc c d oáig gn t oH .hc l ud ex iáL — ;SH hnyuh hP —
 11. 71 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN :LLGNDG H íl n uq V — : LLGNDG H c hc t páhp gn hp V — :c h u it LLGNDG H gnud i n V —
 12. 73 HT ELUDOM | 81 :c h u it gn rt LLGNDG H v gnuhc áig hná — :LLGNDG H c hc t n ik u i V — :LLGNDG H n ih c ht c d oáig gn l c l các p h i hp ,gn t oh gn hn V —
 13. 91 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN uêy hník H cáB 5 hgn u h àv hnìb àoH 4 oáig ôc àv m ýuq uêY 3 maN t i V c uq T uêy mE 2 me êuq t T yàgN 1 n ugn hn c n gn U 21 oáig ôc ,oáig y ht n t iB 11 èb n b yat gnò V 01 me a c uêy nâht gn rt iáM 9 hC gnáhT :uas hc gn hn ý i g hnìrt gn hC .n l i h ãx n ik s gn hn , s hc l gnort naig i ht c m u d gn hn táuq oab ,úhp gnohp ,gn d a gnud i n óc n yuh ,n uq o t oà àv c d oáig gnòhp a c LLGNDG H hnìrt gn hC .n yuh ,n uq o t oà àv c d oáig gnòhp a c LLGNDG H hnìrt gn hC oeht n ih c ht c gn rt gnort LLGNDG H gnud i N gn t oh gnud i N )a IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .2
 14. 73 HT ELUDOM | 02 óc àl a hgn ,aig maht i gn gn hn v ,c hc t m i a v ,naig i ht v ,gnud i n v i yaht nôul LLGNDG H i l c gn ì ht ,hn n SH n hp hnàht gn hn i v ,hn t hn m i a t m i t ,hnim gn t ,gnàr õr hn yuq c ã hnìrt n it t m oeht ,hn t hn naig i ht v n t m i v c hc t c nôul c h ig u N .c hc t páhp gn hp v nòc àm gnud i n v hc gnôhk c h ig t m i v cáhk m i c gn hn óc LLGNDG H gn t oh c hc t páhp gn hP )b .SH a c u c uhn t táhp t ux ,gn hp a , s i ht c s uàm gnam ,t oh hnil ,m m n hp gn a hc a v ,gnuhc n b c ,u iht i t gnud i n gn hn c gn pá a v àl u c uêy o b m n c LLGNDG H hnìrt gn hc y v hN .uahn cáhk od íl u ihn ìv i yaht n um gnôhk ,ý i g n yuh ,n uq o t oà àv c d oáig gnòhp od hnìrt gn hc gn d s gn ht VG các àv c h u it gn rt cáC .LLGNDG H oàv a mât nauq c oh u ih mìt n um gnom me các àm gnud i n n v các t ux aig maht c gnôhk hn u h SH .)...gnô gnurT ar y x gn o b ,gn c h c l o b ,i ig ht t hn m ihn ô íhk gnôhk u b óc c n gn hn móhn oàv p x b maN t i V c iv ,màl ig c h ig i c iv ,n l hp hnàht các gnôht oaig c t nù c iv( i ig ht a c yah gn hp a a c n ih t ux i m gn b gnón s i ht hnít óc n v gn hn c oh mât nauq gn rt a c SH àm n v gn hn ,gn rt a c s i ht n v các c n ih ht a hc ihk u ihn LLGNDG H gnud i N .SH a c u c uhn các c gn pá a hc nên gnud i n n hc a l ,n irt táhp àv gn d yâx hnìrt áuq oàv SH a c aig maht s óc a hc ,gn ux t pá n l i gn c hnìrt gn hC .SH i v i n d p h s m ig ,m n các auq i l p l c LLGNDG H hnìrt gn hC .i ut a l gn t oeht SH a c gn n hk i v ,c h nôm các gnud i n i v LLGNDG H a ig h nauq n ih ht a hc gn c hnìrt gn hC .)...p h hcíht t hc t v s c n ik u i óc ,gnàv gn v ,oac m hp s hgn yat óc VG( n irt táhp n ik u i óc gn rt gn hn i v i gnud i n áoh gn d a o t gnás gn n hk hc n h d gn c nêrt hnìrt gn hc ,nêihn yuT .uahn cáhk hc l hnêhc s óc n im gnùv các a ig àl t hn ,gn rt các a ig v p ihgn hnìrt ihk gn rt các a ig gn t oh gnud i n gnort u gn s àv t hn gn ht s o b m o t oà àv c d oáig gnòhp hn gn c s a c àv o t oà àv c d oáiG B a c LLGNDG H hnìrt gn hC
 15. 12 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN SH u n ,LLGNDG H n ih c ht hnìrt áuq àv b n uhc hnìrt áuq yagN . b n uhc àv gnôc nâhp ã gn rt àhn u ih máig nab ,c d oáig gnòhp àm ìg gn hn oeht gnú n ih c ht àl t hn nàot na írt v n hc h ó oD . uq u ih t gn t oh c hc t àv gn d yâx gn hc ht óc hnìrt ,gn n hk gnôhk gn c VG ,cáhk t M .gn t oh c hc t àv b n uhc uâhk gnort gn ht írt v t m ,gn ux u ih máig nab t gnôc nâhp c ,c iv gnôc gn l i hk t m hnág i hp ihk c l pá u hc gn c VG cáC .n l i gn c ohc àm SH ohc hc gnôhk n gn n gn t n yâg nên áig hná c iht c oh n id u ib c s uàm gn n gnam ,c ht hnìh hnít óc ,) hc nâd aoh iáh ,u ih mìt iht c uc , hgn n v n id i h( u i n gn ht LLGNDG H c hc t c ht hnìh cáC .gn t oh c hc t n ih c ht àv b n uhc hnìrt áuq b nàot gnort gn ht írt v ig ,t pá b y ht ìv LLGNDG H a c uq u ih ,n d p h s àv gn d cát y ht a hc gn ht SH .gn t oh c hc t àv íl n uq ,hc oh k p l aig maht SH ohc i h c o t tí , hc t hc gn t oh áig hná íl n uq àv gnôc nâhp ,c h ig t m hn gn h oeht LLGNDG H yuq gn h hnyuhk óc gn ht NC VG cáC .ó gn n k — páhp gn hp móhn iah c a c p h t k s óc gn t oh t m c hc t n c ihk gnút gnúl c oh n hk óhk p g u i hcárt hp gn t hn gn c NC VG các ,LLGNDG H các c hc t gnort ó oD .i hcárt hp gn t các n h uq u ih c m c c hcít c h y d páhp gn hp các gn d s t ib i l NC VG các ,ó ihk gnorT .ó gn n k gn hn o t oà c gnôhk gn ht i l )NC VG( m ihn hc VG các ìht ....ãm t m gn d s gn n k ,i rt u l gn d gn n k hn t uht k hnít óc gn n k các óc i hcárt hp gn t u n ,nêihn yuT .)...i l i b gn n k ,m r gn r gnort gn h hn gn n k ,gn ht u c gn n k ,ãm t m gn d s gn n k ,i rt u l gn d gn n k( i rt iàogn gn t oh gn hn àl t ib c ,p l nêl ig iàogn gn t oh ohc t iht n c t r gn hn t uht k hnít óc gn n k gn hn ,gn t oh ohc rt iàt c l n ugn các cáht iahk àv gn yuh hcác t ib ,gn t oh uêit c m ohc v c hp uahn cáhk gn t i các a ig h nauq các p l t iht hcác t ib ,)áig hná àv hn hc u i ,tás máig ,n ih c ht c hc t ,hc oh k p l( gn t oh c hc t àv íl n uq páhp gn hp ,móhn c h y d páhp gn hp các àl t ib c ,c c hcít c h y d páhp gn hp các o ht hnàht gn d s àv t ib n c íl n uq àhn các hn gn c VG ,gnôc hnàht àv uq u ih LLGNDG H c hc t .c hc t páhp gn hp v nòc àm gnud i n v gn hn gnôhk hn t hn t ib u ih gn hn óc i hp c d oáig àhn i h iò n hk óhk gn hn óc LLGNDG H c hc t ,ó oD .c c rt gn l gnôhk VG i gn àm s n ib u ihn
 16. 73 HT ELUDOM | 22 gn rt i hk cáC i hc ár t hp gn T u ih máig naB LLGNDG H O HC NAB :o hc nab hnìh ôM .gn rt m c àv i hk m c ,p l m c ,p l oeht :uahn cáhk ôm yuq oeht c hc t c LLGNDG H cáC .gn rt gnort c hc t ôm yuq oeht ut c d oáig gn i h p h c uc các auq gnôht hnàh n it c hc t hcác àv gnud i n v t hn gn ht c s p l các a c LLGNDG H iahk n irt c i V .o hc nab a c áig hná àv art m ik ,iõd oeht s i v LLGNDG H hnìrt gn hc gnud i n n ih c ht àv n hp b hc oh k gn d yâx s p l các m ihn hc VG .n d gn h ,o hc n yuh ,n uq o t oà àv c d oáig gnòhp a c LLGNDG H hnìrt gn hC oeht c h m n gnort gn rt a c LLGNDG H hc oh k gn d yâx i hcárt hp gn t gnôc nâhp gn rt u iH .íl n uq p c nâhp s auq n ih c ht c LLGNDG H c hc t gnôc nâhp c i V .hnis táhp n v các t oh hnil íl x ,c b nàb uahn gnùc hn gn c ,i l n uht hnàh n it c gn t oh ohc )c l nit ,c l iàt ,c l t v ,c l nâhn( n ik u i các b n uhc ,p h i hp ,gn t oh hnàh u i àl o hc nab a c v m ihN .LLGNDG H íl n uq m hn p l hnàht c ...,gn rt i hk các ,i hcárt hp gn t óhp ,i hcárt hp gn t ,gn rt u ih óhp ,gn rt u ih :m g LLGNDG H o hc naB .gn rt p c u y hc n ih c ht c LLGNDG H íl n uQ p l nêl ig iàogn c d oáig gn t oh íl n uQ )c .hnìm a c c d oáig hn m c s t h n ih ht s c ht a hc yan n ih LLGNDG H ,nêrt od íl gn hn ì V .cáhk i gn ohc oart i g àv cáhk i gn t n hn nó c ,gn gn c ohc iuv m in gnam ,gn gn c gnort gn s c ,cúx m c gn hn n hn p it c ,...móhn c iv màl gn n k ,o hnãl gn n k ,c hc t gn n k ,íl n uq gn n k các hnàh c ht c ,m ihgn i rt c rt ohc i h c o t ,SH n n l ot c d oáig gn cát óc s c ht s ,aig maht c
 17. 32 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN :uas hn ar n id c c hc t hnìrt yuq ,p l p c ar n id àv )...c h nôm n nauq nêil gnud i n gn hn( o t oà àv c d oáig gnòhp a c c ub t b gnud i n oeht gnôhk LLGNDG H gn hn i V .oac a hc gn t oh uq u ih y v od ,y m àl uahn cáhk gnôhk m n các a c gn t oh s t m a c c ht hnì h ,nêihn yuT .gn t oh các iahk n irt t t t r s c àl yâ ,c h m n u t yagn LLGNDG H n ih c ht hc oh k gn d yâx óc àv LLGNDG H v o hc nab p l hnàht ã gn rt àhn u ih máig naB .)áig hná téx n hn ,c iv gnôc gnôc nâhp ,SH n d gn h ,c l iàt ,c l nâhn n ugn các NC VG gn yuh( p l ohc LLGNDG H c hc T — .hnìm p l ohc ht c hnìrt gn hc gn d yâX — .o hc nab hnìrt àv i hk gnort NC VG a c )LLGNDG H c hc t ,hnìrt gn hc gn d yâx( n ih c ht c iv tás máiG — gn rt i hK .auq gnôht o hc nab c ã ihk uas hnìrt gn hc oáb gnôht n hN — .gn rt i hk các auq n ih c ht àv b n uhc c iv tás máiG — .c h m n LLGNDG H hnìrt gn hc t i V — hcárt hp gn T :uas hn gn rt àhn gnort LLGNDG H c hc t ihk c iv gnôc gnôc nâhp S .p l các NC VG hn gn c i hcárt hp gn t a c hnì t t ihn àv hnìrt oàv c uht hp uq u ih gn rt p c LLGNDG H hc oh k gn d yâx ó oD . m i g ,táuq iáhk t hc hnít óc nên n d gn h ,o hc n yuh ,n uq o t oà àv c d oáig gnòhp od LLGNDG H hnìrt gn hC
 18. 73 HT ELUDOM | 42 .c hp t yuht gn n k àv naig i ht íl n uq gn n k ,hc oh k p l gn n k hn n h hc n h ìht cáhk gn n k s t M .p it oaig gn n k àv nâht n b hn cáx gn n k àl ó p it ,t hn oac l t m ihc móhn oeht c iv màl gn n k y ht ohc art u i uq t K .me các a c gnuhc n irt táhp s i v p h ùhp t iht n c ,n b c ,u nab gn n k các SH n irt táhp àv hnàht hnìh v úht y i hc nâs t m àl LLGNDG H .”c c hcít hnis c h ,n iht nâht c h gn rt gn d yâX“ au iht oàrt gnohp a c n b c gnud i n gn hn gnort t m àl hn cáx c SH ohc gn s gn n k n yul nèR .aig maht c c hcít c me các ohc n ik u i o t a hc c hc t c ht hcác àv n d p h gnôhk gnud i n od àl hcíht a hc SH s t M .írt i ig ,i hc iuv c àv gn n k các n yul nèr c ; l i m ,hcí b u i u ihn i h c h c s gn r ohc ìv LLGNDG H hcíht uêy SH .c h nôm v c hp gn t oh àv hcí gnôc gn oal hn u ihn hcíht a me các c gnôhk hnìh i ol óc gn c gn hn ,SH s a a c hcíht uêy m c hnìt c n hn ã hnìh i ol u ihn óc ,gn t oh hnìh i ol các V .c gn c gnôhk c oh óc LLGNDG H gn r ohc SH s t m hc ,t iht n c àl LLGNDG H áig hná SH s a .LLGNDG H c hc t ihk i gn e VG màl LLGNDG H c hc t gn n k các v u y non s c oh , VG a c mât nauq s i hp ihc n l áuq nôm nêyuhc cát gnôc a c c l pá od ht óc yàn u i .i hcárt hp gn l c l a c c iv gnôc àl ó ioc gn ht àm ,gn t oh aig maht p it c rt hcíht gnôhk yàn gn i ,y v oD .LLGNDG H cát gnôc hn mex ã nên SH ohc p t c h úht gn h ,iuv m in i l me ,m c hnìt n gn cát ,n it c ht oàv c ht n ik gn d n v ,gn n k n yul nèr c iv gnort LLGNDG H a c t t gn d cát àv gn rt nauq m t c m gnú áig hná a hc VG s t M .u gn a hc c m gn hn LLGNDG H a c òrt iav v c c ht n hn ã VG cáC .gn t oh áig hná àv téx n hN — .gn t oh c hc T — nêiv SH SH .gn t oh k t ihT — cát móhn hnyuh . rt h hníhc iàt n ugn các gn yuH — gn C cáC hP .p h i hp gn l c l các gn yuH — .c hc t naig i ht n hC — .c hc t c ht hnìh n hC — .c h nôm gnud i n t n v n hC — NC VG
 19. 52 | C  H UƒIT G N ¢ ›R T ¤ P£ L N€L ¢ IG I;O G N C šD O kIG G N• ô T nO H C H C “ T V G NU HC ô N qV G NŸ HN i ig gn hn t ux gnort gn ht òrt iav ig nòc n v h ,gn rt àhn a c c d oáig m i nauq ,i l gn hnàht nát u s a gn rt àhn gnort SH hnyuh hp i H . hgn gn rt àhn od c iv gnôc gn hn oeht )...nauq maht i ihk i gn hgn ,gn u n ol( n c u h tás máig rt h aig maht ,hníhc iàt v póg gnó hgn hc n h hc gn ht i h ãx gn gn c àv gn rt àhn a ig p h i hp c i V .gnud i n hn gn c c ht hnìh v nàn oèhgn àv u i n t r nòc yàn p h i hp ,gn yuh s ,nêihn yuT ...ná nêyugN t T ,uht gnurT t T ,maN t i V nâd nâhn i nâuQ p l hnàhT yàgN : hn gn t oh hc các oeht ut ...i nâuq gn l c l ,hnib n ihc u C i H ,nêin u ihT i ,nêin hnahT nào ,SH hnyuh hp gn l c l àl t ib c ,uahn cáhk c ht hnìh các i v LLGNDG H c hc t ,n ih c ht aig maht i h ãx gn l c l các gn yuh mât nauq ý úhc ã m ihn hc VG các hn gn c c h u it gn rt các gn rt u iH .LLGNDG H các c hc t c iv oàv gnúhc gn d s t ib íl n uq i gn àm hn c gn ht mal hnad , s hc l hcít id các íl n uq nab ,áoh n v àhn , b c l uâc ,i h ãx c hc t các , ht nào các ,SH m ahc àl gn rt àhn iàogn gn l c L . uq u ih t LLGNDG H các iahk n irt c iv gnort gn rt nauq a hgn ý óc s c yuh táhp u n ,óc n s gn n m it àl yâ .gn rt a c c l nâhn b nàot m g oab gn rt àhn gnort LLGNDG H các aig maht gn l c L LLGNDG H n ih c ht i h ãx gn l c l các p h i hp ,gn yuH )d .aig mah t gn gn h S H tú h uht àv mât nauq c ã u ihk gn n b c l uâc c ác p l hnàht gn t oh các i v n hc t hc c ác n ih c h t c iv ,ar iàogN .gn rt àhn iàogn c h i ub c ác auq gnôht a c h t páhp gn hp gn b SH ohc gn rt iôm c d oáig gn t oh các c hc t aig maht ã gn c gn rt àhn VG ,gn d s i át , hc iát m hp n s c ác màl t SH i ht c uc c hc t ,gn hp a s hc l gn ht n yurt v u ih mìt i ht ,n ih t n âht gn rt àhn hc v v i ht : hn cáhk gn t oh s t m c h c t ã gn c gn rt àhn u ihn , ìk gn ht gn t oh gn h n hn c nêb ,c h m n gnorT ...hn c gn ht mal hnad các , s hc l hcít id các i t i ogn ãd nauq maht ,gnôht oaig nàot na v v hnart ihT — ;SH ohc n yurt ,hcás ,i hc ,gnùd s aihc ,i oart hc i H — ;uht gnurt m r c hc t ;n hk óhk s aihc t ib SH c d oáiG — : hn m n gn h p n n n hnàht gn d yâx c ã LLGNDG H s t M .gn rt àhn i t iahk n irt c ã n hc t hc các àv hnìrt gn hc i hp nâhp oeht hc các n ih c ht c i V
 20. 73 HT ELUDOM | 62 t yuq i ig púig ã )...i ogn ãd nauq maht íhp l , b c l uâc ohc íhp c h( SH hnyuh hp a c póg gnó hnìt t ihn s hníhC .i l n uht t r u i àl yâ àv gn t oh các c hc t gnort SH m ahc t hnìt t ihn h gn s c n hn nôul gn rt àhn ,íhp hnik V .gn rt àhn gnort LLGNDG H a c u c uhn c gn pá a hc ,nàn oèhgn t r nòc gn rt àhn gnort LLGNDG H ohc v c hp b t iht gnart nêihn yuT . y óc gn c oàn p l i hk i hp gnôhk ùd c m y d gn ig v c hp b t iht gnart m s aum gn c gn t c ã gn rt u ihn ,c h m n gnorT .LLGNDG H c óc ó gnort ,gn rt àhn c d oáig gn l t hc o b m n ik u i gn hn gnort t m àl nôul íhp hnik , b t iht gnart ,t hc t v s C .gn rt nauq t r òrt iav gnó hníhc iàt àv u il iàt ,nit gnôht ,t uht k t hc t v s C .LLGNDG H t t n ih c ht VG ohc gn ht nehk au iht hc c óc a hc gn c àv yàn gn t oh gnud i n v n uh p t p l óc a hc n v gn rt àhn nâht n b nêihn yuT .t t gn t oh c hc t c l gn n óc a hc VG u ihn ,y v oD .u ihn a hc nòc o t oà àv c d oáig gnòhp , s od LLGNDG H n nauq nêil gnud i n i v n uh p t p l gn hN .gn rt các a c i hcárt hp gn t các àl u y hc ,u ihn a hc LLGNDG H v n uh p t p l aig maht c ã VG S .n b iàb hcác t m o t oà c i hp n c h ,y v n uM .gn t oh áig hná c l gn n àv gn t oh aig maht SH ohc c hc t c l gn n ,gn t oh k t iht c l gn n óc àv hnìt t ihn i hp SH ohc LLGNDG H c hc t m ihn hcárt óc i gn gn hn àv i hcárt hp ,hcárt hp gn t , VG .LLGNDG H các aig maht SH ohc i l n uht n ik u i o t ,c h u it SH ohc LLGNDG H các c hc t c iv a c gn rt nauq m t v y àv gnú c ht n hn óc i hp SH hnyuh hp àv c h u it o hc b nác ,íl n uq b nác , VG p l nêl ig iàogn gn t oh v c hp n ik u i cáC )e .)...gnôht oaig nàot na ,gn r v o b( gn rt gn s c uc mêht úhp gnohp màl i ht gn hnìm n ih ht c i h c óc ,u l oaig n ik u i óc me các LLGNDG H các c hc t p h t k gn gn c gn t oh hnìrt gn hc ,p ihgn hnaod các ,i h ãx c hc t các a c rt h s gn d s àv i g uêk c c hcít ã gn rt àhN .SH àv i h ãx gn l c l các aí hp t c hc t naig i ht ,c hc t c ht hnìh hn gn c gnud i n v n ik ý gnus b ,c b nàb aig maht , s aihc s óc gnôhk ,gn d yâx gn rt àhn od nàot nàoh gn t oh hc oh k ìv àl yàn gn ht s ohc hcíht i ig ht óc od íl t M .gn rt a c gn t oh ohc íhp hnik v rt h n ih c ht u y hc àm gn rt àhn i v c d oáig páhp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản