intTypePromotion=1

Module Tiểu học 42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
354
lượt xem
32
download

Module Tiểu học 42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học giúp người học biết soạn kế hoạch bài dạy thể hiện rõ việc tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động ngoại khóa; phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài dạy đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Tiểu học 42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học - Trần Thị Tố Oanh

 1. 341 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT Cä H U ÓIT ë ¸ ohK I¹OGN GNé § T¹ OH èS TéM GNORT G NèS GN¡N ÜK Cô D O ¸IG HNµH CùHT 24 HT eludoM HNA O ’T ŠHT NpRT
 2. 24 HT ELUDOM | 441 .áig hná ,art m iK .5 .gn t oh áig hná ,art m ik ,tás máiG .4 .gn t oh k t iht hcít nâhP .3 .DG H k t ihT .2 .c h u iT p c DG H c ht hnìh àv gnud i n u ih mìT .1 GN UD I Ộ N .C .hn hc u i hcác t ux àv k t iht ã y d iàb hc oh k s t m c áig hná ,hcít nâhP — .áohk i ogn gn t oh các auq c h u it SH ohc SNK c d oáig gn c gn t c iv õr n ih ht y d iàb hc oh k n os t iB — UÊI T CỤM .B .DG H hnìh i ol àv i ut a l gn t oeht k t iht gn hn gn b oh hnim àv )áig hná hcác àv gnud i n n hc a l hcác ,t uht k àv páhp gn hp các ,gn t oh các , b n uhc hcác ,uêit c m hn cáx( SNK c d oáig gn c gn t DG H các k t iht hcác õr màl s yàn eludoM . n v óc gn uh hnìt gn hn gnort )...i ut cáhk ,i ut gnùc ,c h n b( uahn cáhk gn t i các i v aig maht àv c c hcít ,cát gn t n c p it hcác oàv a d SNK c d oáig gn c gn t DG H .u c uêy gnú oeht yàn gn t oh các íl n uq àv c hc t , k t iht hcác t ib VG ihk uq u ih t hc SNK gn c gn t DG H ,nêihn yuT .SNK n nauq nêil cúx m c các n hn p it c ,gn s c uc gnort hnìm a c SNK v t ib u ih gn hn n ih c ht c ,m ihgn i rt c SH i h c gn hn àl SNK c d oáig gn c gn t DG H NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 541 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT :uas hn DG H i ol nâhp ht óC * ...me c uq T o n ib , hgn n v ,áoh n v ,hnin na àv gnòhp c uq c d oáig ,t hc ht DG H gn hn ;c n t àv gn hp a a c i h ãx — rt hníhc v m ihn v c hp gn t oh gn hN — ;”nêy hnìb gn rt gn c ì V“ ,”c c hcít hnis c h ,n iht nâht c h gn rt gn d yâX“ oàrt gnohp gn gn h gn t oh gn hN — ;SH ohc SNK n yul nèr ,n id nàot c d oáig gn l t hc oac gnân gn t oH — ;gnôht oaig nàot na t t rt c d oáiG — ;i h ãx n n t các àv ýut am ,SDIA/ VIH gn hc gnòhp c d oáiG — ;me rt n yuq v c d oáiG — ;)...gn V gnùH t iG ,ná nêyugN t T ,uht gnurT t T( i h l n nauq nêil hC — ;)n hk óhk hn c nàoh óc n b các ,t l l iat nêiht b gnùv n b các ,oac gnùv n b các h gn ( o nâhn hC — ;)...gnùh hna maN t i V m àb các ,gn m hcác i v gnôc óc hnì aig các cós m hc( a hgn pá n n hC — ;)...iáht hnis h gnort t v hnis các a ig h nauq i m àv nêihn nêiht gn rt iôm v u ih mìt ,iá gn t ,nâht gn t , s aihc ,m ik t it gn s i l gn d yâx ,p ,hc s ,hnax gn rt gn d yâx ,gn l gn n m ik t it gn d s ,u h íhk i n ib( gn rt iôm hC — :uas gnud i n gn hn óc c h u it gn rt gnort DG H cáC * .c h m n gn t ohc c h u iT p c p l nêl ig iàogn DG H c hc t n d gn h n v gnôc gn b áoh ht c s o t oà àv c d oáig gnòhp àv s các ,ó s c nêrT .c h m n v m ihn iahk n irt c iv v n v gnôc gnort p l nêl ig iàogn DG H c hc t o hc ,n d gn h óc hc i m o t oà àv c d oáiG B ,c h u iT p c i v m n gn H .p l nêl ig iàogn DG H v gnud i n óc c ht hníhc oàn aohk oáig hcás yah u il iàt n uc óc a hc c h u it yan n ih ,nêihn yuT .c h u iT p c hnìrt gn hC gnort óc c ub t b àv gnáht/t it 4 hn yuq c p l nêl ig iàogn DG H cụd oái g gn ộđ tạoh gn ud i ộN .1 :yâ i d p c gnuc c nit gnôht gn hn c yãh hC /hnA CỌH UỂIT PẤC CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CỨHT HNÌH ÀV GNUD IỘN UỂIH MÌT 1 gn ud i ộN
 4. 24 HT ELUDOM | 641 .naig nâd i hc òrT — .nâux gn m i H — .t T yàgn naig nâd hnart c b gn hN — .t T yàgn c t gnohp gn hN — .êuq hc nêihP — .me êuq t T yàgn n nóm n yuhc K — .t T cúhc p iht u b màL — me êuq t T yàgN 1 .maN t i V nâd nâhn i nâuq p l hnàht yàgn ,n ihc gnáhk c uq nàot yàgn m in K — .gn hp a gnùh hna maN t i V m àb các , s t il ,hnib gn ht hnì aig các m hT — .i b hna gnohp cát oeht p t c h me gnúhC — .o i h ,i ig nêib s n ihc các ohc ht t i V — n ugn .c t nâd gnùh hna v các v u ih mìT — hn c n gn U 21 .oáig ôc y ht v táh me gnúhC — .ôc y ht gn m cúhc p iht màL — .p t c h iuv i H — o gn rt .me a c oáig ôc y ht hc v hnart V — s nôT — oáig ôc . h ht các ôc y ht các i v u l oaiG — ,oáig y ht n t iB 11 .èb n b i v táh gnùC — .t t n b gn g m t v n yuhc K — .”nâht t K“ i hc òrT — èb n b yat gnò V 01 .uht gnurT iu V — .uêy nâht gn rt iám v v me gnúhC — me a c uêy .me a c gn rt v u iht i ig ihT — nâht gn rt iáM 9 ý i g gn t oh cáC hC gnáhT ... — .hcí gnôc gn oal gn t oH — ;t uht k ,c h aohk n c p it gn t oH — ;oaht ht ,c d ht gn t oH — ;írt i ig ,i hc iuv gn t oH — ;t uht hgn áoh n v gn t oH — ;i h ãx — rt hníhc gn t oH —
 5. 741 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT .gn rt iôm v o b ht c gn hnàh gn hn n ih c ht àv n yurt nêyut c hc t ,gn rt iôm m ihn ô yâg nâhn nêyugn u ih mìt gn t oh các c hc T .i gn noc ohk c s n u x gn h hn yâg àv m ihn ô nên rt gnàc yàgn me hnauq gnux gn rt iôM :gnud i n t t móT :hnax hnit hnàh v o B — .”nâd gnôn àl mE“ iáht hnis uhk i ogn ãd c hc T .hn m ohk nôul ht c , uq u ih óc èh aùm gnort gn s c uc c hc t hcác u ih mìt m hn gn t oh các c hc T . ohk c s n u x gn h hn gn hn ar yâg d t r oac gn t t ihn ,gnón t r yan m n èh aùM :gnud i n t t móT : ohk iuv èh aùM — .cáB àhn nauq maht ,cáB a c hnis yàgn gn m oàhc gn t oh các c hc t ,cáB v hc i v nas p t màl gn rt àhn , H cáB t hn hnis yàgn gn m oàhC :gnud i n t t móT :uêy hník H cáB — :uas hn SH i v p h ùhp gnud i n s t m gn d yâx ht óc ,yan n ih p l nêl ig iàogn DG H s t m a c gnud i n nêrt a D * .èh hgn yat aihC — .uêy hník H cáB v t iv me gnúhC — .cáB t hn hnis gn m táh aúM — . H cáB c o gn g m t v n yuhc k ehgN — uêy hník H cáB 5 . T ig yàgn v u ih mìT — .gnart áoh i H yàgN — . hgn u h ,hnìb àoh v táh me gnúhC — hgn .4/03 yàgn v u ih mìt ihT — u h àv hnìb àoH 4 .hc l hnaht hnis n c hc T — .iág n b các àv oáig ôc gn m cúhc i h yàgn c hc T — oáig .”?ìg c iv m púiG“ i hc òrT — ôc àv m ýuq uêY 3 .”c n t hnauq gnòv hc l uD“ i hc òrT — .gn hp a áoh n v hcít id , s hc l hcít id t m nauq mahT — maN t i V .”iôt êuq m ht v n b i M“ n ib gnùh ihT — c uq T uêy mE 2
 6. 24 HT ELUDOM | 841 .t ib c hn c nàoh óc rt ohc hnàd i rt các m ht ,iáht hnis hc l ud uhk m ht ,cáB gn l m ht ,c t nâd gnàt o b m ht ,i nâuq i rt hnaod m ht :m i hc n nauq nêil m i a các u ih mìt nauq mahT .)...nêiv gnôc ,gn r( nêihn nêiht uhk cáC + .)...gnàt o b ,aùhc n ( s hc l — áoh n v hcít iD + :nauq mahT — c ụ d oáig gn ộđ tạoh c ứht h nì H .1.2 cứhc ổt cớưb các àv cụd oái g g nộđ tạoh cứh t h nì H .2 ... ht p t t oh hnis ig ,p l nêrt p t c h ig gnort mêht n irt táhp , c gn c SH púig s n hc t gn t oh auq gnôht n yul nèr c c ht n ik ,gn n k gn hN .p t c h gnort úht gn h o t àv gn n k n yul nèr me c ác púig n hp póg c ht n ik c v hn l t m ,p t c h gnud i n t m u ih mìt SH gn h m hn n hc t gn t oh gnud i N .)p ihgn hgn gn h hn àl i hp a hc( gn n k s t m àv u ihk gn n s t m c gn h hn u c b c h u it SH ohc púig n hc t gn t oH .u i hk gn n n irt táhp àv hnìm n i h ht n ik u i óc me các ohc púig s n hc t gn t oh ión ht óc nên ohC .ar l c b c gn t oh n ik u i óc gnôhk gn hn ó oàn c v hn l t m v u ihk gn n óc SH .u ihk gn n àv hcíht s i v n il n g gn ht c h u it SH i v i n hc t gn t oH .me các a c cáig t ,n yugn t s od àm n ih c ht SH c ub t b gnôhk n hc t gn t oH .gn rt àhn a c c hc t gn h hn s óc yàn gn t oH .SH a c táhp t ,od t gn t oh àl i hp gnôhk ,o hc óc ,c hc t óc gn t oh àl yâ .n ih c ht gn rt i m a c n ik u i oeht ut uah n cáhk gn t oh các àl n hc t DG H cáC * .gnôht oai g n n iat hnárt gnòhp páhp n ib ar àv gnôht oaig n n iat ar yâg nâhn nêyugn các uên ,nàot na gnôht oaig aig maht gnôhk c iv a c i h cát v u ih mìT .i h ãx nàot a c mât nauq n v àl gna hp hnàht a c gnôht oaig nàot na n v yan n iH :gnud i n t t móT :gnôht oaig nàot nA — .hnì aig a c yàgn gn h n a b các ohc n c ht các gn d yâx T .at gnúhc a c ohk c s n yàn m hp c ht i ol n hc a l a c gn h hn gn hn àv hn m hnàl m hp c ht n hc a l hcác u ih mìT :gnud i n t t móT :hn m hnàl gn u n — .ial gn t àv i t n ih , hk áuq gnort hp hnàht v u ih mìt gn t oh c hc T :gnud i n t t móT :uêy n m hp hnàhT —
 7. 941 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT .)óc u n( i hc t ul n ib hp ,i hc òrt nêt u iht i iG — :n ih c ht c hc T .2 c B * .)hnìh hnêk àv hc hnêk gn b nit gnôht( u il t v c oh )...uàm túb ,p h ,oá n uq( n it gn hp v b n uhc SH u c uêy ht óc VG , ht c i hc òrt gn t uT :SH a c b n uhC — .i hc i gn a c aig maht s gn yuH + .p h ùhp naig gnôhk n hc a L + .)óc u n( n it gn hp b n uhC + .p h ùhp i hc òrt n hc a L + : VG a c b n uhC — : b n uhC .1 c B * i hc òrT )a c ụ d oáig gn ộđ tạoh c ứht h nì h ốs tộ m c ứhc ổt cớ ưb c áC .2.2 .i hc òrT — .hc d n ihC — .art u i — .iht i H — ...u i p hn c d ht , v uêihk , v , r gnób ,á gnób ,t uht õv ,auv c : b c l uâC — .c d ht n id gn ,gn ùhP ohk i H iht :uas c ht hnìh các óc c h u it gn rt gnort oaht ht c d ht gn t oh cáC — .móhn c oh nâhn ác c ht hnìh i d c c hn n id u ib ,y hn u i yah aúm u i các n id hnìrt , uâc các c ,hc k gnó , ht c ,táh iàb các n id u ib SH hgn n v t oh hnis i ub các gnorT + .i h ãx — s hc l hc các oeht hgn n v t oh hniS + .n ut u t oh hnis i ub các gnort hgn n v n id u iB + .i ihc ,p l t oh hnis i ub các gnort hgn n v t oh hniS + :uas c ht hnìh các óc c h u it gn rt gnort hgn n v gn t oh cáC : hgn n v n id i H — ...gn rt iôm v ,hcás v n yurt nêyuT — .)...màl t m hp n s các( mãl n irT — ... nêyuhc nas p t ,gn t oáb màL — .)...hniM íhC H gnohp n iT nêin u ihT i p l hnàht yàgn m in k( i rt m C —
 8. 24 HT ELUDOM | 051 ...;ó oàn ht c p l nêl ig iàogn DG H t m gnort p h hcít c ht óc iht gn t oh yah ;m in k yàgn gn hn c oh m i hc , hc oeht gn t oh t t m ,au iht t t m a c m i oac yàgn gn hn c oh s hc l a hgn ý óc yàgn gn hn oàv n hc c gn ht iht i h c hc t m i i hT .iht i h c hc t m i i ht hn cáx n c ,iht i h hc n hc a l ihk uaS .iht i h c hc t m i i ht àv naig i ht hn cáX .2 c B .iht i h ohc nêt t àv iht i h gnud i n ,uêit c m , hc hn cáX .1 c B :n ih c ht hcáC * .SH ohc p l nêl ig iàogn DG H c hc t hnìrt áuq gnort VG a c ,gn rt àhn a c t iht n c ,gn rt nauq u c uêy t m àl SH ohc iht i h c hc t ,y v ìv hníhC .n um gnom uêit c m c t nêl n v c c hcít gn t oh nôul ht p t c oh móhn ,nâhn ác các a ig au iht t hc hnít gnam iht i H . rt i ut ohc rt áig gn h hn àv n yul nèr ,c d oáig c iv gnort oac uq u ih t àv aig maht SH n uc iôl m hn n d p h p l nêl ig iàogn DG H các c hc t c ht hnìh gn hn gnort t m àl iht i H :uêit c M * iht i H )b .naig i ht gn ohk t m gnort SH v nit gnôht u ihn c p ht uht ht óc nêiv oáiG — .SH i v VG a ig àv SH i v SH a ig p it oaig gn n hk gn c gn t púig i hc òrt i ht gn .áig hná ,téx n hn gn n k n yul nèr c SH — .n gnú SNK gn hn ,nit m in me các c hnàht hnìh s ,yàn m ihgn ht s hn hníhC .iv hnàh , iáht ,c ht n ik gn hn m ihgn ht c i h c óc SH ,i hc òrt auQ — .aig maht SH u ihn c túh uhT .SH các a ig gn àoh ,n iht nâht , v úht , v iuv íhk gnôhk o t ,n hp gn h s hcíht hcíK — :m i u * .i hc òrt a c c d oáig a hgn ý v n ul o hT — .i hc òrt n ih c ht móhn /i các téx n hN — :i hc òrt uas áig hná .3 c B * .)n c ihk( i hc t ul oeht íl X — .i hc SH ohc c hc T — .)t iht n c u n( ht i hC — .i hc òrt n d gn H —
 9. 151 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT .iht i h áig hná ,t k gn t , uq t k b gnôC — :yâ uas gnud i n các gn b cúht t k ht óc iht i h ,gn ht gnôhT .iht i h cúht t K :8 c B .iht i h uq t k n gn h hn ,naig i ht t m hnárt ,o t gnás ,t oh hnil hcác t m gnòhp d ná gn hp iahk n irt àv i ht p k t yuq i ig ý i h gnóhc hnahn n c c hc t nab ìht hnis táhp gn uh hnìt gn hn óc u n ,iht i h ar n id hnìrt áuq gnorT — .hnìrt gn hc oeht iht i h hnàh n iT — .iht i các a c t m ar c oh u iht i ig t n hP — .iht i h hnìrt gn hc u iht i ig ;n v c nab ,o hk máig nab u iht i ig ;iht i các u iht i ig ,u ib i u iht i ig ,od íl b nêyuT :iht i h c m iahK — :uas gnud i n gn hn m g iht i h hnìrt gn hc ,gn ht gnôhT .hn cáx c ã k t iht hnìrt gn hc oeht hnàh n it c iht i H :iht i h c hc T .7 c B .iht i h ohc ...t hc t v s c ,n ik u i các ùrt D .6 c B .gnòhp d )iht i h c hc t( ná gn hp các àv iht i h hnìrt gn hc ,gnud i n ,n b hc k gn d yâx m ihn hcárt óc c hc t naB .iht i h hnìrt gn hc gnud i n k t ihT .5 c B .gnud i n gn t , n v gn t hcárt hp nab u it các p l hnàht ht óc ,)gn rt nàot c oh p l i hk( n l iht i h ôm yuq u N .)...ná pá àv i h uâc gn ht h ,n id hnìrt nàm ,iht nôm các ,iht gnud i n k t iht( t uht k ,t hc t v s c b n uhc ,hcárt hP :nab óhp cáC — .iht i h a c gn t oh các b nàot gnuhc hnàh u i m ihn hcárt u hC :nab gn rT — :óc m g iht i h c hc t nab gn ht gnôhT .iht i h c hc t ôm yuq oàv c uht ut c hc t nab nêiv hnàht gn l S .iht i h c hc t nab p l hnàhT .4 c B .iht i h oàv aig maht SH o gnô túh uht ,nêiv gn ,n yurt nêyut i ht gn ,p t n yul àv b n uhc naig i ht óc me các p h hcíht naig i ht t m iht i h c hc t ihk c rt gn rt nàot ,p l gnort SH , VG ht nàot i t iht i h a c u c uêy àv hcí c m ,gnud i n , hc ht c oáb gnôht i hp n C .n yurt nêyut ,nit gnôht cát gnôc t t màl i hp n c ,c d oáig uêit c m c t iht i h c hc t .iht i h ohc gn n v ,n yurt nêyut ,nit gnôht cát gnôc c hc T .3 c B
 10. 24 HT ELUDOM | 251 : b c l uâc m ihn hc nab a c b n uhC .1 c B — :hnàh n it hcáC * .yàn páhp gn hp a c uq u ih hnít àv íl p h hnít ohc gn hc hnim àl s b c l uâc t oh hnis hnìrt áuq gnort SH a c gn t oh gn n k gn hN ...yàb hnìrt gn n k ,p it oaig gn n k ,n ul hnart n ik ý t u ib àv ehgn gn l t ib gn n k : hn gn t oh gn n k các SH ohc n yul nèr m hn p l nêl ig iàogn DG H c hc t c ht hnìh àl b c l uâC :uêit c M * b c l uâC )c .n h oac s c d oáig uq u ih ó hn ,n h aig maht SH u ihn c túh uht ,n h úhp gnohp gn t oh cáhk páhp gn hp các i v p h t k óc àv p l ôm yuq oeht gn d n v nên iht i H — .gn rt àhn a c p l nêl ig iàogn DG H n it c ht oàv o t gnás ,t oh hnil gn d n v ó s c nêrt ,gn t oh a c n b c gnud i n các c hc m n n c VG i gn ,n um gnom c d oáig uq t k t iht i h — :ý u l s t M * .n h uq u ih àv n h gn hnis ,gn d a gn t oh cáhk páhp gn hp các i v p h i hp n c y v od ,SH ohc náhc màhn yâg d gn c ón gn d m l u n gn hn c c hcít páhp gn hp t m àL — ... hc n h SH gn l s i v iht i t m c ht óc hc p l i m ìv ,aig maht SH u ihn ohc n ik u i c o t gnôhk s ìht gn rt nàot ôm yuq oeht c hc t c iht i h u N .gn rt ohc ,p l ohc hn t hn mék n t gn hn yâg gn c ó oD ...gn ht n hp ,írt gnart ohc hn t hn íhp hnik àv i gn c l n ugn ,gnud i n ,hnìrt gn hc v uhp gnôc àv c rt b n uhc s óc i h iò gn t oH — : hc n H * .SH a c o t gnás c s àv gn n iàt túh uht m i àl iht i H .c ht n hn hnìrt áuq gnort úht gn h hcíht hcík ,c c hcít p t c h c gn me các ohc gn d i b ,SH ohc i m áoh n v u c uhn gn pá n hp póG — ;me các a c cát gn t àv c c hcít gn t oh gn n hk n irt táhp ,o t gnás ,gn hc hcác t m aig maht SH n uc iôl ,n d p h s c ht p l nêl ig iàogn DG H c hc t c ht hnìh t m àl iht i h c hc T — :m i u * ...SH òd n d ,i t p s c iv gnôc gn hn v oáb gnôht ,m ihgn hnik túR — .iht i h gn ht i ig oarT —
 11. 351 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT : b n uhC .1 c B :hnàh n it hcáC * .me các ohc p t c h úht gn h yâg ,SH ohc c ht irt n iht nàoh àv t ib u ih n v ,nìhn m t gn r m ó t ,)i h ãx n it c ht àv nêihn t gn rt iôm( ”c ht“ gn rt iôm gnort gn t n ih ,t v s các c y ht SH púig m hn ...mãl n irt uhk ,gnàt o b àhn gnort c oh ,nêihn nêiht gnort ,gn rt àhn iàogn hnàh n it c c h y d c hc t c ht hnìh àl nauq mahT :uêit c M * nauq mahT )d .cáhk c d oáig gn t oh các i v i nâc nên b c l uâc t oh hnis ohc naig i hT — .gn hp a t c ht a c n v gn hn t táhp t ux n c àv SH a c i h ãx gn t oh ,p t c h úht gn h ,u c uhn i v n g b c l uâc t oh hnis hc gn hn n hc nêN — :ý u l s t M * .hn t hn b t iht gnart ,t hc t v s c óc i hp i h iò — .gn rt àhn a c c d oáig u c uêy oeht cáhk gn t oh các aig maht i hp SH ìv tí gn ht b c l uâc t oh hnis ohc hnàd naig i hT — : hc n H * .n gnú iv hnàh , iáht óc me các púig n ik u i o t ,nâhn ác c l gn n n irt táhp SH hcíhk n yuhK — .úhp gnohp ,gn d a gn t oh c ht hnìh các auq gnôht hnìm a c gn n hk n ih ht SH i m i h c o T — :m i u * . b c l uâc a c gn t oh ohc i m hgn n yuhk gn hn ar a ,gn t m c u ib táhp SH ohc ht óc hnìm a c gn t oh hnìrt gn hc t m cúht t k ihk b c l uâc t m i M :gn t oh cúht t K .3 c B — .n s b n uhc c ã hnìrt gn hc t m oeht i hp u ar n id gn t oh i m y v ìv ,ìk hn óc gn t oh b c l uâC : b c l uâc a c gn t oh hnàh n iT .2 c B — . ht c t oh hnis hnìrt gn hc gn d yâx n c gn c ó hn c nêB .uahn cáhk c hc t c ht hnìh gn hn gn b ,gn l t hc óc , y t oh hnis gnud i n b n uhc i hp àl gn rt nauq u i ìht b n uhc c iv gnôc gnorT
 12. 24 HT ELUDOM | 451 .)n c u n( SH a c i t n t c m c ht gn hn pá i ig VG — :nauq maht t k gn T .3 c B .nauq maht cúl c rt ar uên ã VG i h uâc gn hn a c gn h hn oeht n h uâs u ih mìt i h uâc ar t hcíhk n yuhk àv n yuq c SH ,nauq maht hnìrt áuq gnorT — . b n uhc ã hc oh k àv hnìrt l oeht nauq maht SH ohc c hc T — .nàot na o b m ...t v n ih ,cóm yám i v cúx p it ,i h ãx p it oaig v hn yuq các gn rt nôt SH u c uêY — .nauq maht m i a n SH n d VG — :nauq maht hnàh n iT .2 c B .)n ik u i óc u n( mâ ihg yám ,hn yám oeht gnam ht óc SH + .)...hn hnart ,u i l iàt ,t v n i h hn( p hn uht t v các gn iút gn hn c n c u n àv t iht n c nit gnôht gn hn péhc ihg túb y ig b n uhc i hp SH + :SH a c b n uhC — .i gn yuq i n v t gn mêihgn hn c hn àv oá n uq ,u c p c c uht iút ,gn u n c iv c u il d n c VG ,ax nauq maht c uc i v i + .gnàt o b àhn àv t ux n s s c các nauq maht c iv i v i t i b c ,SH a c íl mât àv c ht n hn hnìrt c u ih VG ìv , VG àl gn ht nauq maht n d gn h i gN .nauq maht n d gn h i gn n ik d àv hc oh k u il d nauq maht m i a c rt n n c VG + ...hn hnart ,u il t àv t v n ih p ht uht ,n v gn hp ,tás nauq :nit gnôht p ht uht c ht hnìh cáC + .p l ,móhn ,nâhn ác :c h y d c hc t c ht hnìh cáC + .nauq maht gn h hn i h uâc cáC + .)...hc s gn l gn n v u c nêihgn v n ,gn hP cúC aig c uq n V ,gnòhP i H n m p gn gn R( nauq maht gn rt n ih a c m i hn nauq maht ihk c rt ar a t iht n c nit gnôht gn hN + .nauq maht SH a n it gn hp àv hnìrt L + .nauq maht naig i ht hn cáX + .nauq maht m i a hn cáX + .nauq maht hcí c m hn cáX + : VG a c b n uhC —
 13. 551 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT SH i h c o t yàn páhp gn hp y v ìv hníhC . hgn n ik c oh páhp i ig các ar uên ,n ul t k ar túr táuq iáhk ,hnás os ,hcít nâhp hnàh n it c p ht uht nit gnôht các nêrt a d ó uas àv n v t m u ih mìt SH púig m hn p l nêl ig iàogn DG H c hc t páhp gn hp t m àl art u i :uêit c M * ar t u i )e ...nàot na ,p t c h t ul k ,c ht n hn v nauq maht uq t k téx n hn VG ,t i uC — .p l c ohc p t c h v m ihn c rt n ib hP — .nauq maht n i n àv i gn nêrt nàot na ,t ul k v hn yuQ — .c hp c hk hc oh k óc ar y x ht óc i l n uht gnôhk gn uh hnìt các c rt n ik D — .i l n uht c SH a c i l i c iv p h hcíht t it i ht àv naig i ht n hc ,m i a c rt u ih mìT — :ý u l s t M * .) ...hn t hn íhp hnik ,c s gnôc ,naig i ht v( hn t hn n ik u i s t m i h iò — .nauq maht hnìrt áuq gnort n n iat ar y x ht óc àm gnud i n t m v uq u ih t gnôhk gn hn gnôhk ìht t t nauq maht c uc c hc t àv n ht n c b n uhc gnôhk u N — : hc n H * .SH ohc t hc ht c d oáig n hp póg ,me rt a c gn u ih hnít i v p h ùhp ht c gn n v c ht hnìh ar o T — .nâd nâhn i v àv c h n b các i v rt gn t n ht hnit , ht p t c ht ý oac gnân nòc i ht gn ...nauq maht m i i t hn yuq ht nâut ,c ht ý ,i h ãx gnort p it oaig c t yuq gn hn àv nêihn t gn rt iôm gnort gn t n ih ,t v s các ar n hn n it c ht i v n c p it me các ohc i h c o T — ...gn s c uc n it c ht oàv c h ã c ht n ik gn d n v t ib ,o t gnás gn t gn t àv tás nauq có ,ý úhc s :yud t n irt táhp SH púig nauq mahT — :m i u * .nauq maht c hc t àv c ht n hn t m v áig hná — .)...t v u m ,hn hnart ,t iv iàb( nauq maht uas hc oh uht m hp n s các yàb gn rt hc oh k n ik D — . oh hnim hn hnart , s mêht óc t iv iàb gnort hcíhk n yuhk ,i h uâc i l rt gn d i d hc oh uht t iv SH ohc ht óc 5 p l ,4 p l SH i v i .SH àv VG a ig i oht mà c ht hnìh i d ar n id ht óc nauq maht t k gn T —
 14. 24 HT ELUDOM | 651 .t it i ht i b gn B — .gn rt n ih SH a c gn t oh c hc t àv íl n uq c iv gnort n hk óhK — : hc n H * .c n t ,gn h êuq uêy mêht me các púig y t ,gn hp a t c ht õr u ih SH n ik u i o T — .a c ht iàogn ...c o ,tás nauq hn gn n k các SH ohc n yul nèr nòc yàn páhp gn hp ,y v ì V .n it c ht p t iàb các t yuq i ig oàv t yuht íl c ht n ik các gn d n v c SH — .SH àv VG a ig h nauq n iht i c púiG .p t c h gnud i n úhp gnohp màl àv n irt táhP — :m i u * .uahn a c c iv gnôc uq t k gnus b ,téx n hn ,áig hná ,n ul o ht gnùc p l c àv p l c rt art u i uq t k oác oáb SH :art u i uq t k oác oáb SH ohc c hc T .3 c B .nit gnôht íl x àv n ht n c péhc ihg SH n d gn H — .)...oáb hcás ,hn hnart ,u il t ,t v n ih :p ht uht ;u ihp gn b n v gn hp ,gn im n v gn hp :n v gn hp ;gn t i p it c rt tás nauq c oh gn rt n ih i t tás nauq( nit gnôht p ht uht art u i u ih mìt c ht hcác SH ohc n d gn H — . uq t k oác oáb i hp naig i ht hn cáx àv móhn ,nâhn ác gn t ohc u ih mìt ,art u i v m ihn gnàr õr , ht c gnôc nâhP — .iàd c oh n gn naig i ht gnort n ih c ht ht óc ;nâhn ác c oh móhn oeht art u i ,u ih mìt SH ohc c hc t ht óc àm art u i c iv a c t hc hnít ,gnud i n ,hcí c m oeht uT — :art u i SH ohc c hc T .2 c B .c h gn rt ,c h p l i t n i gn d s ,u h íhk t u y các :art u i gn t i — .SH a c naig i ht u ihn áuq t m màl gnôhk ,SH hnìrt i v p h ùhp ,gn t oh hc i v n g o b m i hp art u i gnud i N — ?ìg hcí c m m hn art u i tás o hk c iv :i h uâc i l rt i hp cáhk hcác ión yah art u i c iv a c hcí c m v SH ohc gn h hn i hp VG — :art u i gn t i àv gnud i n ,hcí c m hn cáX .1 c B :hnàh n it hcáC * .i ut a l i v p h ùhp gn h êuq ohc póg gnó gn hn óc me các púig y t ,gn hp a t c ht õr u ih
 15. 751 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT ...oáig àhn các gn hc n iH yàgn ,i p l hnàht yàgn hn m n gnort m in k l yàgn các m in k p d oàv c hc t c nên hc d n ihc cáC .m ihgn hnik túr àv áig hná ,t k gn T .5 c B .hc d n ihc a c gn t oh các tás máig àv iahk n irT .4 c B .hc d n ihc aig maht t iht n c gn n k ,c ht n ik s t m SH ohc gn d i B .3 c B .)...c l n ugn gn yuh ,u il t ,nit gnôht ,n b hc k ,hnìrt gn hc( n ih c ht hc oh k gn d yâx ;n ih c ht àv gn táhp n c hc d n ihc n hc a L .2 c B .yàn hc d n ihc aig maht i hp t iht n c s ,ó oàn ht c hc d n ihc t m aig maht c iv v nit gnôht gn hn àv c ht n hn SH ohc b gnarT .1 c B :uas hn hnàh n it c ht óc hc d n ihc t m iahk n irt c b cáC :hnàh n it hcáC * .hn t yuq ar gn n k àv áig hná ,nit gnôht p ht uht ,cát p h gn n k hn t iht n c gn n k s t m SH n irt táhp ;i h ãx n v gn hn t yuq i ig aig maht SH ohc t d p t ;gn hnàh c ht ý óc , ht c s i ht hnít óc i h ãx n v các i v i SH a c mât nauq s àv t ib u ih s gn c gn t :m hn hc d n ihc gn t oh các aig maht SH n d gn h c i V .n hk óhk hn c nàoh óc éb me gn hn ìv hc d n ihC ,t iárT ig hc d n ihC , c gnàl v o B ,hnax hp hnàht ìv hc d n ihC : hn gn t oh các ohc gn h hn hc t m gnam nên hc d n ihc i M .”hnìm ìv i gn i m ,i gn i m ìv hnìm“ c ht ý n irt táhp àv hnàht hnìh ó auq ,gn gn c gnort hnìm hn gn hk i h c óc SH ,yàn gn t oh các gnort hníhC .gn gn c c i t àm SH n gn c át hc gnôhk hc d n i hc c ht hnìH :uêit c M * hc d n ihC )f .péhc ihg SH ohc ý i g u ihp óc nên c h u it SH i v i . ht c ,gnàr õr hcác t m SH ohc p t c h v m ihn oaig VG — .art u i n SH ohc c hc t m i a c rt u i h mìt i hp VG — :ý u l s t M * .cáhk páhp gn hp các i v hnás os hnàh n it n h naig i ht u ihn óc i hp i h iò —
 16. 24 HT ELUDOM | 851 :n b a c i l rT .cát p h c h y d c t nêyugn oeht p h ùhp c ht hnìh àv c h m n gnort m ihn hc hnìm p l a c DG H gnud i n gn d yâx yãh hC /hnA PẬT I ÀB ?c h u it SH ohc p h ùhp oàn c d oáig gn t oh c ht hnìh gn hn mêht a ht óc hc /hna oehT ?c h u it hnis c h ohc gn s gn n k c d oáig p h ùhp oà n c ht hnìh gn hn óc c d oáig gn t oH :2 i h uâC ?oàn gn t oh gnud i n gn hn mêht gnus b s hC /hnA .c h u it hnis c h ohc gn s gn n k c d oáig t iht n c c d oáig gn t oh gnud i n các êk t il yãh hC /hnA :1 i h uâC .hc d n ihc oàv aig maht t iht n c gn n k ,c ht n ik s t m c rt b gnart c i hp SH — .c gn yuh c l n ugn các i v iht hk , ht c hc d n ihc iahk n irt hc oh k gn d yâX — .gn hp a m i c àv gn t i i v p h ùhp ohc hc d n ihc hc n hc a l i hp VG — :ý u l s t M * . hn SH i v i àl t hn hc d n ihc íl n uq c iv gnort n hk óhK — .) íhp hnik c s gnôc ,naig i h t ,c l nâhn v( hn t hn n ik u i s t m i h iò — : hc n H * .hn t yuq ar gn n k àv ,nit gnôht p ht uht ,cát p h gn n k hn t iht n c gn n k s t m SH n irt táhP — .i h ãx n v các t yuq i ig aig maht t d p t c SH ohc i h c o T — .gn hnàh c ht ý óc , ht c i h ãx n v các i v i SH a c mât nauq s àv t ib u ih s gn c gn T — :m i u *
 17. 951 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT c ht hnìH gnud i N TT
 18. 24 HT ELUDOM | 061 .gn t ý các p l t ihT .2 c B . ht c c d oáig uêit c m hn cáX .1 c B :uas c b các m g oab DG H k t iht ,n b c V .u gnort ht c c b các c oh cáhp i hp VG ,oá uhc hc oh k nêl àv b n uhc s óc i hp VG ,gnôc hnàht DG H * hn is cọh ohc cụd oái g gn ộđ tạoh ếk tếi ht hn ìr t yu Q .2 .i n ih hgn gnôc auq gnôht i oart c oh ,u ih mìt n c c v hn l gnort aig nêyuhc các o hk maht ,gn gn c c l n ugn các i v h nêil , t c ht gn t i gn hn c rt hnìm a c c h c iv n ih ht ht óc SH ,ó T .SH a c t c ht gn s i i v n g i hp DG H : t c ht i v h nêil óc i hP — .uahn cáhk áig hná páhp gn hp các gn b i h hn l c m gn hc m ik n l u ihn táos àr c nôul i hp àv õr màl c i hp n c n ik d uq t k các ,iahk n irt ihk t yagn hn cáx i hp n c VG :nêyux gn ht àv gn d a áig hná c ht hnìh các óc i hP — .SH a c t ib u ih gn hn oàv gnurt p t àv ) iáht àv gn n k ,c ht n ik v( DG H a c n uhc các i v n g gnàr õr uêit c m các óc i hp gn t oh k t iht ihk VG :n uhc các i v n g gn rt nauq p t c h uêit c m gn hn c hn cáX — .gnùc i uc m hp n s ar o t àv n ih c ht hnìrt áuq gnort SH a c êm yas ,gn h m c m in ,hn t yuq ar gn n hk c hcíht hcík i hp v m ihn cáC .oac n it c ht hnít óc àv m v m ihn gn hn oàv SH n uc iôl ,n ht n c k t iht c n c gn t oH :c h y d hnìrt áuq a c mât gnurt àl SH — :uas c t nêyugn các o b m n c àv VG a c k t iht ý i v SH a c n ih c ht gn n hk a ig gn b nâc s c t ón ihk uq u ih àl ioc c SH ohc DG H k t iht cáC hn is cọ h ohc cụd oái g g nộđ tạo h ếk tếih t cắt nêyu gN .1 :yâ i d p c gnuc c nit gnôht gn hn c yãh hC /hnA CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH ẾK TẾIHT 2 g nud i ộN
 19. 161 | CỌH UỂIT Ở ÁOHK IẠOGN GNỘĐ TẠOH ỐS TỘM GNORT GNỐS GNĂN ĨK CỤD OÁIG HNÀH CỰHT .c t SH n um gnom VG àm gn n k ,c ht n ik các ,n ih c ht SH n um gnom VG àm m hp n s ,SH a c òrt iav uên ó gnort ,gn t oh n g n gn t t mót ó uas ,gn t ý n nauq nêil óc gnud i n ht c hn cáx n C :t t móT — .gn t n àv yah t ht nêt iác t m t yãh ,gn t ý t táhp t uX .gn t oh uêiT — .DG H nêT — :uas hn DG H k t iht gnort áoh ht c c yàn c b cáC * .p l nàot àv móhn gn t gn t oh uq t k áig hná :p l nàot gnuhc c iv màL :3 gn t oH — .hn t yuq VG àm SH a c hnìrt oeht ut aik móhn a c gn t oh u i hk àl s yàn móhn a c m hp n s c oh ,u nab hn d ã hc oh k hn oeht p h i hp s óc ihk iô c oh naig i ht gnùc p l c gn t oh ht óc móhn cáC .NC VG ohc hnìh hnìt oác oáb nêyux gn ht móhn các ,gn t oh hnìrt áuq t us gnorT .gn t oh móhn các gn t oh p h i hp ,hn hc u i ,tás máiG :2 gn t oH — . uq t k áig hná — t iht n c u n hn hc u i — n ih c ht — c iv gnôc gnôc nâhp — n ul o ht naig i ht :)...3 ,2 ,1 móhN( móhn aihc nâhp — gnuhc hc oh k hn cáx — p l nàot n ul o ht — v m ihn oaiG :1 gn t oH — gn t oh hnàh n iT .2 .uêit c M — .n ik d naig i hT — .n ih c ht c ht hcáC — .móhn aihc hcáC — .gn t Ý — .t t móT — gn t oh uêiT .1 DG H nêT GNỘĐ TẠOH ẾK TẾIHT UẪM .gn t oh các k t ihT .4 c B .áig hná hc oh k p L .3 c B
 20. 24 HT ELUDOM | 261 a c c iv gnôc tás máig iA ?oàn n hk óhk nòc y ht mE ?oàn t hnìrt oeht ó c iv n ih c hT ?y l oàn ihK ?uêihn oab àl u il t v i ol gn t gn l S ?uâ t y l ht óc ó u il t v gn hN ?ìg u il t v gn hn n c me ,yàn c iv màl :uas gn h hn i h uâc gn hn gn b SH rt h ht óc VG .móhn a c v m ihn n ih c ht ht óc SH c ht hcác gn hn c rt gnud hnìh n c VG :hnìm a c v m ihn c n ih c ht s oàn hcác gn b SH c iv V — ...c hp t yuht ,yàb hnìrt ,c c hcít i h n hp àv ehgn gn l gn n k ,náhp êhp hcít nâhp gn n k ,o t gnás yud t ,gn t ý s aihc t ib hn SH a c gn rt nauq SNK gn hn c d oáig i h c àl yâ ?me i v gnùc màl oàn n b gn hn i m n um mE ?uêihn oab àl b n uhc naig i hT ?i gn uêihn oab n c c iv i M ?uht gnurt t T nó b n uhc oàn c iv gn hn màl s at gnúhC :t iht n c àl hn t yuq ar VG ihk c rt gnud i n gn d yâx aig maht SH n uc iôl ,túh uht c iv gn hn uahn cáhk móhn các aihc hc oh k óc ã VG yuT .móhn các a ig nòc àm móhn t m gnort hc gnôhk ar n id cát p h c hc t p h i hp c M .nêl gn t s 5 p l móhn s ht ì V .)naig nâd i hc òrt c hc t , t s aúm( 2 p l ,1 p l me các ohc uht gnurt t t c hc t rt h aig maht nòc p l ohc uht gnurt c hc t c iv iàogN :5 p L .14HT eludoM yàb hnìrt ã móhn aihc c t nêyugn các oeht aihc c SH .)i l nòc SH các( naoh nêil c hc t rt h móhn ,)SH 21( naig nâd i hc òrt móhn àv )SH9 — 7( t s aúm móhn ,)SH 01 — 8( írt gnart móhn :n l móhn 4 hnàht p l gnort SH aihc s VG ,ó gn t ý s c nêrT .naig nâd i hc òrt các c hc t àv t s aúm n id u ib ,uht gnurt hc oeht p l írt gnart aig maht SH :3 p L .uht gnurT c áhp aig maht ,nè c r aig maht ,i hc òrt các aig maht :c hc t n l p l i hk hc hna các àv SHHP i H od uht gnurt gn t oh aig maht me cáC :1 p L .uht gnurT t T c hc T : d í V .)...óc n ih c ht n ik hnìrt ,c hc t gn n hk ,móhn c iv màl gn n hk( SH a c hnìrt oeht ut hnàh n it c yàn aihc nâhp hcáC .uahn cáhk gnud i n hn ióg các hnàht n ih ht gnud i n aihc hgn yus n c VG ,SH móhn aihc ihk c rT :SH móhn aihc c iv V — :oàn ht hn uas n v gn hn v hc m hnàr ,gnàr õr gn t ý óc àv gnud hnìh n c VG :gn t oh gn t Ý —
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2