intTypePromotion=3

Module Tiểu học 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện - Kiều Thị Bích Thủy, Nguyễn Trí

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
448
lượt xem
66
download

Module Tiểu học 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện - Kiều Thị Bích Thủy, Nguyễn Trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường học tập thân thiện (môi trường vật chất và môi trường tinh thần); nhận thức được ý nghĩa của môi trường học tập thân thiện đối với quá trình dạy học và giáo dục;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Tiểu học 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện - Kiều Thị Bích Thủy, Nguyễn Trí

 1. 7 | nÖiht n©ht pËt cäh gnê−rt i«m gnùd y©X 7 HT ELUDOM ÍRT NỄYUGN – ỶUHT HCÍB ỊHT UỀIK
 2. 7 HT ELUDOM | 8 gnùc àv n ik gnás t ux hcíhk n yuhk c SH .p t c h gnort nit t me các púig SH a c i ut a l m i c i v p h ùhp , uq u ih óc c h àv y D .2 …SH i ut a l p h hg nàb ,gnás hná c h p l ,n h p gnàc yàgn àv tám gnáoht ,hnax yâc óc , s hc s ,)SH( hnis c h i v nàot na i hp n c c h gn rT .nàot na ,p ,hc s ,hnax p l ,gn rt gn d yâX .1 :m g oab ,i t gn h c u y hc gnud i n m n óC .hnàh nab c 3102 — 8002 n o iaig gnôht hp gn rt các gnort ”c c hcít hnis c h ,n iht nâht c h gn rt gn d yâX“ iahk n irt hc oh k v o t oà àv c d oáiG B a c 8002/70/22 yàgn T DGB —HK/703 s hc oh K àv au iht oàrt gnohp gn táhp v o t oà àv c d oáiG B gn rt B a c T DGB —TC/04 s ht hC .”c c hcít hnis c h ,n iht nâht c h gn rt gn d yâX“ n l gn n v c uc gn táhp ã )o t oà àv c d oáiG B gn rt B nêyugn( nâhN n ihT n yugN gn t hT óhP àl p it c rt àv ,o t oà àv c d oáiG B .gn r nâhn c t p it gn hp a các ó s c nêrt ,SCHT àv c h u iT p c c h gn rt 002 nêrt gn ohk ohc gn r m c s hnít d yàn hnìh ôM .)SCHT( s c c h gnurT gn rt 05 i t n iht nâht c h gn rt hnìh ôm gn d yâx m i íht c hc t FECINU i v p h i hp ã maN t i V o t oà àv c d oáiG B ,i ig ht nêrt c n u ihn yan k p ht iàv t iahk n irt àv gn x i hk )FECINU( c uq p h nêiL gn ihN uQ od n iht nâht c h gn rt hnìh ôm n irt táhp àv a ht k ,ó m i nauq n uhn m hT .”gn v ión t h c rT“ n hp gnort ”uahn n l uêy gn ht íhc gn hnìt óc i hP“ :gn rt nauq ý t m 5691 m n 5 gnáht oàv u n l o ht i hk cúhc iD n b oàv gnus b t iv ã cáB , hgn yus ,m gn n ihgn m n t m uas ,y m n gnáht gnás gnort hníhc gn c à V .)555 .rt ,21 .t ,p t nàoT ,hniM íhC H( ”c nin êL — cáM a hgn hc u ih àl i g oas ìht a hgn óc hnìt óc gnôhk gn s àm hcás uêihn oab c uht u N .a hgn óc hnìt óc uahn i v gn s i hp àl ninêL — cáM a hgn hc u iH“ :ión hniM íhC H hc t hC ,)6691/5/41 yàgn( c hc t i N àH u hnàhT od i m nêiv gn n yul n uh p L i v n yuhc ión i ub i T NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 9 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .c d oáig àv c h y d hnìrt áuq i v i n iht nâht p t c h gn rt iôm a c a hgn ý c c ht n hN .)n ht hnit gn rt iôm àv t hc t v gn rt iôm( n iht nâht p t c h gn rt iôm gn d yâx v c ht n hn oac gnâN — ỂHT ỤC UÊIT CỤM .c d oáig gn l t hc oac gnân n hp póg ,n ht hnit gn rt iôm àv t hc t v gn rt iôm m g oab ,n iht nâht p t c h gn rt iôm gn d yâX GNUHC UÊIT CỤM UÊIT CỤM .B .cát gnôc gna i n p l ,gn rt n ht hnit gn rt iôm àv t hc t v gn rt iôm m g oab ,n iht nâht c h gn rt gn rt iôm gn d yâx c iv oàv gn d pá àv hnàh c ht gn n k gn hn mêht óc nêiv oáig ,n iht nâht p t c h gn rt iôm v t ib u ih gn hn s c nêrT .hníhc gn t oh m n auq gnôht TTTHTM c gn d yâx oàn ht màL ;?TTTHTM gn d yâx i hp oas i T ;?ìg àl )TTTHTM( n iht nâht p t c h gn rt iôM : n v c rt các oeht hníhc gnud i n s t m u iht i ig yàn eludom ,n iht nâht p t c h gn rt iôm v nit gnôht mêht óc nêiv oáig púig m hN .yàn hnìh ôm m i íht o hc p it c rt v m ihn oaig B c v n gn hn àl …II SCHT c d oáig n irt táhP ná D , VSSH cát gnôC V ,c h gnurT c d oáiG V ,c h u iT c d oáiG V : hn B a c gn n c hc v cáC …gn hp a gn m hcác ,áoh n v , s hc l hcít id các rt áig yuh táhp àv cós m hc ,u ih mìt aig maht SH .5 …SH a c cáig t ,gn hc aig maht s hcíhk n yuhk ,c ht t iht hcác t m oaht ht , hgn n v gn t oh các ,hn m hnàl ,i t iuv ht p t gn t oh các c hc T .4 …móhn oeht t oh hnis ,c iv màl gn n k àv neuq ióht ,gn s c uc gnort gn uh hnìt các i v íl p h x gn gn n k ,SH ohc gn s gn n k n yul nèR .3 .oac gnàc yàgn uq u ih óc c h àv y d c iv páhp i ig các n ih c ht oáig ôc y ht các
 4. 7 HT ELUDOM | 01 ,i gn noc hnauq oab gn rt iôM .i gn noc hcác nâhn àv gn s i n gn h hn ,u h n ih i h ãx àv nêihn t t u y các b nàot àl gn rt iôM :NẢB ƠC NIT GNÔHT ỐS TỘM .i gn noc hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i v i gn rt iôm a c òrt iav uêN .2 ?uahn i v ìg nauq nêil óc c h y d c iv àv gn rt iôm a iG ?ìg àl gn rt iôm , hc/hna oehT .1 :IỎH UÂC cọh yạd cệiv àv gnờưrt iôm ềv uểih mìT :1 gnộđ tạoH ?ÌG ÀL NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM 1 gnud iộ N áig hná ,art m iK 4 TTTHTM gn d yâx c ht hcáC 3 ?TTTHTM gn d yâx i hp oas i T 2 ?ìg àl )TTTH( n iht nâht p t c h gn rt iôM 1 naig i hT gnud i N TT GNUD IỘN .C .nâht n b a c c h y d n it c ht i v p h ùhp p t c h gn rt iôm gn d yâx páhp n ib các gn d n v c c hcíT .gn l àv gnud naohk ,m ihn hcárt gn rt iôm gnort hnis c h c d oáig gn ht uêy s , iáht oac gnâN — .p l ,gn rt n ht hnit àv t hc t v v n iht nâht p t c h gn rt iôm gn d yâx c iv oàv gn d pá àv hnàh c ht gn n k oac gnâN —
 5. 11 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .”hn c nàoh ar o t gnás i gn noc c m t m gnort ,i gn noc ar o t gnás hn c nàoH“ :ión ã cáM .C .nâhn ác a c gn rt iôm n ib i c n hp póg u l oaig ,gn t oh c l gn n ,gn h ux àv íhc ý ,m i nauq ,nit m in ,c ht ý àl ó .c d oáig c hnìrt oàv n l n hp c uht ut hcác nâhn n irt táhp hnìrt áuq gnort gnôhk yah n hn p hc c óc ,oàn ht hn c c uêit yah c c hcít gn h hn c M .táhp t gn noc oeht àl u y hc ,u ihc c gn yah u ihc gnùc ht óc ,c c uêit c oh c c hcít gn cát àl ht óc ,p t c hp ,hn m t r àl nâhn ác a c n irt táhp s i v i gn rt iôm a c gn cáT .hnìm a c hcác nâhn n iht nàoh ,hn hc u i c b gn t ,i gn iàol i h ãx rt áig ,m ihgn hnik các c hn l m ihc nâhn ác àm gn rt iôm gnort u l oaig àv gn t oh auq gnôhT ...nâhn ác a c n irt táhp gn h u ihc ,úht gn h ,u c uhn ,m c hnìt ,m i nauq ,hcí c m , c gn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq n m hn m gn cát …c o c m n uhc ,áoh n v gn ht n yurt ,t ul páhp gn ht h , rt hníhc hc ht , t hnik n ik u i các i v i h ãx àv nêihn t gn rt iôM .nâhn ác a c n ht hnit ,t hc ht n irt táhp hnìrt áuq i v i n hk óhk c oh i l n uht p g ht óc ,hn t hn hn c nàoh ,gn rt iôm t m gnort gn s i hp ã ar hnis i m ihk t yagn i gn noc i M .t ib c gn rt nauq a hgn ý óc ,gn d a h nauq i m các auq gnôht ,)…gn rt ,p l ht p t ,èb n b ,hnì aig óc ó gnort( i h ãx gn rt iôm ìht hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq gnorT ...ua m t t hn b hn c nàoh ,n hk óhk t hnik hn c nàoh : d í V .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh gn h nên o t hn t hn naig gnôhk ,naig i ht t m gnort , m hn m ,p it c rt gn cát hn gn rt iôM .n l gn rt iôm a c hnàht p h hn gn rt iôm t m àl c oh t u y t m àl u ih c gn s hn c nàoH ...áoh n v , rt hníhc , t hnik v n ik u i các àl i h ãx gn rt iôM ...iáht hnis ,c n ,t ,u h íhk m g nêihn t gn rt iôM .i h ãx gn rt iôm àv nêihn t gn rt iôm m g
 6. 7 HT ELUDOM | 21 uahn i v c h c hnis c h n ik u i o t ã oáig ôC .i ig hnis c h gn hn àl me các nâht n b gn r nit àv n h nit t hnis c h ohc màl ã oáig ôc ,hnim gnôht ,gn g c óc hnis c h hn gn hk ,p h ùhp gn uh hnìt gn hn gnort ht hn n l u ihn i l ión hcác gn B .nêl n v c ht ý óc t r hnis c h gn hn ,” d gnás“ àv ”hnim gnôht hnis c h gn hn“ àl me các i g ,gn g c gn hn óc hnìm a c hnis c h ihk i gn nehk oáig ôC .hnìm a c hnis c h me các t hnàht uêit c m t ,gn rt t c ht ý oac gnân gn g c àv hgn yus ã oáig ôC :y ht ohc n hk óhk t hnik hn c nàoh àv mék hnis c h u ihn óc c h p l t m a c b n it s tás nauQ c h p l t m n yuhc uâC :yâ i d n yuhc uâc c hc/hnA .1 :IỎH UÂC nệiht nâht pật cọh gnờưrt iôm ềv uểih mìT :2 gnộđ tạoH ?oàn t hnàht gn hn m g n iht nâht p t c h gn rt iôM ?n iht nâht p t c h gn rt iôm àl oàn hT :i h uâC .n gnú áig hná s óc t u y các a ig cát gn t h nauq i m gnort hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq ,c d oáig hnìrt áuq t i hp ,ó oD .”gn n n v c d oáiG“ t yuht a c m l ias m hp gn c gn rt iôm t u y òrt iav n hn hp c oh p ht h c iv ,i l c gN .n ul c ht n hn v m l ias àl ó , ht hc a c o t gnás ,c ht ý òrt iav n hn hp àl gn rt iôm a c òrt iav áoh i t yut u n ,nêihn yuT .hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq n gn rt iôm t u y a c n l ot gn h hn hn gn hk ht óC .hnìm a c hcí i l ,u c uhn v c hp m hn ón o t i c ,hn hc u i hn c nàoh ,gn rt iôm oàv hcác nâhn a c gn cát ,i l c gn àv ;hcác nâhn n irt táhp ,hnàht hnìh hnìrt áuq oàv hn c nàoh ,gn rt iôm a c gn cát : n v a c t m iah n ý úhc n c ,gn rt iôm àv hcác nâhn a ig i l auq gn cát s gnort ,y v hN .uahn cáhk gn h oeht n irt táhp gn c nâhn ác gn t a c hcác nâhn gn hn ,hnì aig hn c nàoh ,gn s gn rt iôm gnùc gnort c yagN
 7. 31 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .n ht hnit gn rt iôm àv t hc t v gn rt iôm :m g oab , rt a c p t c h hnìrt áuq ar n id i n àl p t c h gn rt iôM .c h àv y d c iv n gn h hn t u y các p h p t m g p t c h gn rt iôm ,uahn cáhk t u y các p t c hp p h p t t m hn gn rt iôm ioc m i nauq i V ?ìg àl p t c h gn rt iôm y V .) cóg t m ( TTTHTM t m nên o t ã ó nêiv oáig i gN .uahn n l c c hcít áig hná ,p it oaig s gn c gn t àv nâht n b oàv nit t s me các ohc o t ,SH a c gn g c c l gn n gn h hn óc p t c h gn rt iôm t m ar o t ã nêiv oáig i gn ,p t c h gn rt iôm a c hn c aíhk t m n p c nêrt n yuhc uâC .c h y d c iv gnort c ht t iht hcác t m p hn i h ,p iht nac ã gn rt iôM ?y v hn i l oas i T …B p l hc n h t r i l gn hn ,A p l gnôc hnàht t r c hc t c yàn c h iàb ;gnurt p t gnôhk àv gn ht ìht cáhk c h ig gn hn ,p t c h c c hcít àv úht gn h ìht yàn c h ig ;cáhk c h nôm m gn hc hgn i l gn hn yàn c h nôm hc m hc ht óc hnis c h ,àl ó .p t c hp gn uh hnìt gn hn óc c n hn uq t k àv c h y d gn t oh cáC :NẢB ƠC NIT GNÔHT ỐS TỘM ?n h p t c h c c hcít àv nit t hnìm a c p l hnis c h hcíhk n yuhk ìg màl ã hc/hna ,c h y d n it c ht gnorT .4 ?ó oáig ôc a c c h p l gnort ìg n v c n iht i c ã ó màl c iv gn hN ?ìg màl ã nêrt n yuhc uâc gnort nêiv oáig i gN .3 ?n iht i c c i l nêrt nêiv oáig i gn a c c h p l oas i T ?ìg u i hc/hna ohc i g nêrt n yuhc uâC .2 .”…n b các púig ã oàn n b/t t m i u ihn c yan n ut oàn n b hnìm a c móhn gnort mex ión yãH“ ;”n ik ý u ihn u ib táhp ã yàn n ut oàn n b hnìm a c móhn gnort mex ión yãH“ — uahn n l hn gn hk me các hcíhk n yuhk ôC .p t c h c iv ohc rt h gn rt iôm ar o t n h u ihn uahn i t mât nauq móhn i m gnort SH các y cúht ,me 6 — 5 gn ohk hn móhn t m gnort
 8. 7 HT ELUDOM | 41 .gn hcík b d àv írt gnã ,ý úhc t m s nên yâg ,c h y d hnìrt áuq ohc u hc óhk yâg s ión gn ig a c gnao gnao c oh m r ìr ,m ht ìht ,iat ióhc gn it gn hN .p it oaig àv gnurt p t ,ý úhc s ohc n h i l n uht s u hc d ,iá mê ión gn ig ìht gn hT .àoh iàh c oh oà n ht óc c h p l t m hnaht m .õr y ht gnôhk àm nìhn u n hc c b s me rt ó oD .ehgn c hn hnìh gn hn àl n h gn r táuq oab c y ht nìhn hn hnìh gn hN .iàogn nêb t i gn noc i v n hn hnìh các íl x oàv aig maht oãn a c c l gn n %05 t hn tí óC .p t c h ihk tás nauq ,nìhn c iv ohc n l ot gn rt nauq m t óc gn c gnás hnÁ .c h i gn ohc gn h oàh u iht s n n d u áuq hn l c oh gnón i rT .n n náhc ,i m t m s n n d gnóhc hnahn n gn n ,p ht m íhk gnôhK .hnis c h a c iám i oht s ohc àv nâhn ác gn t oh các ohc i l n uht n ik u i o t p t c h i n m tám ,hnàl gnort íhk gnôhK .naig gnôhk t u y v c uht gn c íhk gnôhk v n ik u i cáC …p ht áuq/oac áuq hnis c h ,t t t yuhk hnis c h ,i hp/iárt yat n uht : hn hnis c h m i c n mât nauq n c ,i gn hc írt b ihk ,y v ì V .p t c h gn t oh các aig maht ihk p h t hc ,ób òg b y ht m c hnis c h ohc màl s yàn naig gnôhk hníhc ,i l c gN .gn t oh ohc nit t ,iám i oht ,gnúc m s óc ,hnìm t m c u c uhn óc y ht m c i gn i m ,nâhn ác naig gnôhk gnorT .gn d s i gn a c ùht c gn hn màh oab naig gnôhk i M …c h hc , v hcás hc ,c h nàb ,c h p l :hnis c h móhn t m c oh nâhn ác v c uht ”t gnùv“ àl ioc c naig gnôhK .gn rt nôt c n c àv hn c nêb i gn i v hcác gn ohk t m ìrt yud óN .c y ht nìhn óhk i ig nêib t m i b n h i ig ht óc hnauq oab gnùv àl t hc t v naig gnôhK .íl mât àv t hc t v :iáht hnìh iah óc óN .t hc t v gn rt iôm n hn t yuq gn cát t u y àl c h p l naig gnôhK …c h gnòhp naig gnôhk p x p s hcác ,íhk gnôhk ,hnaht mâ ,gnás hná , hg nàb ,gn b hn t u y các óc ó àm ,c h — y d hnìrt áuq ar n id i n ,)c h gnòhp iàogn c oh gnort c( naig gnôhk b nàot àL :t hc t v gn rt iôM •
 9. 51 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .hnis c h n ig gn h ,yàgn gn h gn h hn óc èb n b h nauq i M .hnis c h c d oáig n it gn hp àl ,cát gn t ,u l oaig hnis c h gn rt iôm àl ht p t ioc , ht p t c d oáig gn rt ioc t r i n ih c d oáiG .u l oaig àv gn t oh ,gn s hnis c h ohc t t n ik u i o t ,t ul k óc ,gn t oh gnud i n ,hcí c m hc nôt óc ,oac hnìrt c hc t c t ib c gn gn c àl hcác t i v ht p T .me các a c hcác nâhn n irt táhp s n hn gnôhk gn h hn óc gn ihN oaS ,hniM íhC H gnohp n iT nêin u ihT i hn hnis c h ht p t a c gn t oh c hc t các àv ht p T .i h ãx ht nào ,nauq c ,c hc t các a c c ht hnìh u ihn gn b ,páhp gn hp óc ,gnud i n óc ,hcí gn h óc p it náig yah p it c rt gn cát p h t gn hn àl cáig t gn h hn gn hN .hnìm a c c d oáig t hnìrt ,úht gn h ,u c uhn oeht n hc a l t nâhn ác od p t c hp gnùc ôv i h ãx gn s i a c c c uêit àv c c hcít t u y các m g oab táhp t gn h hn gn hN .cáig t àv táhp t àl c ht hnìh iah auq gn ht hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh hnìrt áuq i t gn h hn i h ãx gn rt iôM .hnis c h c d oáig àv c h y d c iv i t p it náig gn h hn óc ,oáig nôt àv rt hníhc , t hnik gn h hn , rt áig ,gn ht n yurt các i v ,i h ãX .m ihn hcárt óc nâd gnôc t m hnàht rt c h i gn o t oà àv hc t c h i gn ohc púig gn rt àhn ,c h i gn ohc hcác nâhn a c c o t hc m hp các c d oáig i n àl ,c h i gn ohc gn ht h hcác t m c ht n ik p c gnuc i n àl gn rt àhn , ht C .SCHT hnis c h a c n yul nèr ,p t c h c iv n n l ot gn h hn óc iàogn nêb gn rt iôm t u y àl hn ,hnis c h c d oáig àv c ht n ik ht n yurt o b m àl pék hn m s i v ,gn rt àhN .SCHT hnis c h a c iv hnàh ,c ht ý ,íl mât n irt táhp s i t n l t r gn h hn óc m ahc a c c d oáig páhp gn hp àv u m gn g s ,áoh n v hnìrt ,nêiv hnàht các a c m c hnìt h nauq i m ,hnì aig gn s p N .nêit u c d oáig àhn gn hn àl m ahc àv ,me các c d oáig àv gn d iôun ,ar hnis i n àl ó ,hnis c h a c nêit u gn s gn rt iôm àl hnì aiG .gn gn c àv hnì aig ,gn rt àhn ,SH , VG a ig i l auq gn cát h nauq i m b nàot àL :n ht hnit gn rt iôM •
 10. 7 HT ELUDOM | 61 ?i l c m hnis c h ihk )…p l i uc gn ,gn b gn ( t hp t b nêyux gn ht nêiv oáiG .d ?hnìm n b a c …túb ,hcás y l ,t n t b , od e nôul n b óc p l gnorT .c ?me các a c oac u ihc i v os hn áuq hg nàb b c h i gn SH .b ? s hc s gnôhk àv gnás hná u iht c h p l t m gnort c h i gn i hp SH .a :uas gn uh hnìt s t m gnort ar y x s ìg u i , hc/hna oehT .1 :IỎH UÂC nệiht nâht pật cọh gnờưrt iôm gnựd yâx cệiv aủc aĩhgn ý hnịđ cáX :gnộđ tạoH CỌH ÀV YẠD HNÌRT ÁUQ IỚV IỐĐ NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM AỦC ÒRT IAV 2 gnud iộ N ?c h àv y d hnìrt áuq i v i oàn ht hn òrt iav óc TTTHTM ?TTTHTM gn d yâx i hp oas i T :i h uâC .gn gn c a c c c hcít aig maht s óc àv uq u ih ,hnis v ,nàot na ,n iht nâht ,hn m hnàl :àl TTTHTM a c hníhc t u y 6 t t mót ht óC .n irt táhp àv p t c h hnis c h hcíhk n yuhk , rt i v t iht nâht oáig ôc y ht ;i h ãx n n t óc gnôhk ,hnì aig ,c t nâd ,oáig nôt t ib nâhp gnôhk ,gn hnìb ,àoh nahc ,iá nâht :n ht hnit gn rt iôM — …c h àv y d c iv ohc u iht i t n it gn hp các óc ,p h ùhp hg nàb ,gnás hná c h gnòhp óc ,p t iãb ,i hc nâs , c m ht ,hnax yâc ,oàr gnàh ,hc s c n ,hnis v hnìrt gnôc óc ,hn m hnàl ,hnis v ,nàot na :t hc t v gn rt iôM — :óc c h gn rt àl TTTHTM óc c h gn rT .n ht hnit àv t hc ht ohk c s n irt táhp c , hc nâd àv gn b gnôc c , v o b s gnort nàot na c , uq t k óc p t c h n ik u i o t c rt ó àm p t c h gn rt iôm àl hníhc TTTHTM .c d oáig uq u ih àv gn l t hc n hn t yuq gn h hn óc TTTHTM gn d yâx c iv ,y ht ht óc y v hN
 11. 71 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .cát gn t m hp s t m i t n iT ,yoR enieledaM & emmoneD eraM — naeJ :hcírT 1 gn rt iôM ihgn hcíhT * gn h hn * cát p H * c h c iv v m ihn n d gn H * hcárt c ht ý óC * c hc T * aig maht úht gn H * hc oh k p L * y d i gN c h i gN : gn rt iôM 1 — )c h i gN( SH — )y d i gN( VG a ig cát gn t h nauq i m S .c h y d c iv a c uq u ih oac gnân t hn i l n uht p t c h gn rt iôm t m óc i hp n c y v ìv ,SH hn gn c nêiv oáig n n hk óhk yâg c oh i l n uht n ik u i o t ht óc gn rt iôM .c c hcít hcác t m c h gn t oh aig maht s SH ìht c h úht gn h óc àv gnú c gn óc SH n ik u i o t c d oáig gn rt iôm àv VG u N .c h y d hnìrt áuq n gn rt nauq t r gn h hn p t c h gn rt iôm àv ,gn rt àhn gnort mât gnurt òrt iav ig SH àv VG a ig cát gn t s ,c h y d gn t oh a c ht hc àl SH àv VG ,c h y d hnìrt áuq gnorT .SH a c p c t h c h o b m àv c h i c n yuq o b m n hp póg ,gn rt n me rt c túh uht s n iht nâht p t c h gn rt iôM . v o b àv gn rt nôt c ,ehgn gn l c me các ó i t àm gn rt iôm t m i t gn b gnôc n c p it c s me cáC . rt ohc n b c c d oáig n c p it gn n hk gn t àl t h c rt TTTHTM gn d yâX :NẢB ƠC NIT GNÔHT ỐS TỘM .TTTHTM gnort c h y d c iv a c uq h s t m ar t iv yãh hc/hnA .3 .n iht nâht gnôhk p t c h gn rt iôm gnort c h y d c iv a c uq t k s t m ar t iv yãh hc/hnA .2
 12. 7 HT ELUDOM | 81 i c d oáig gn rt iôm a c òrt iav gnú áig hná n c VG i gN .gn s c uc àv p t c h gnort p t t neuq ióht àv iv hnàh , iáht ,o x k ,gn n k ,c ht irt gn hn c hn l m ihc hnis c h i m àm ó hn ,hnis c h a c p it oaig àv gn t oh ohc n it gn hp p c gnuc , c gn ,hcí c m nên o t n hp póg gn rt iôM .hnis c h hcác nâhn n irt táhp àv hnàht hnìh s i t gn rt nauq gn cát óc c d oáig gn rt iôm ,gnuhc nìhN .gn h ht gn t i a c íl mât i v p h ùhp àv hnim n v ,hn m hnàl ,nàot na s c gn d o t i n àl ,hnis c h me các àv oáig ôc y ht a c c h àv y d c iv ohc gn pá t hc t v s c o b m i n àl n iht nâht gn rt àhN .n h n iht i c c gn c i h ãx íl mât gn rt iôm ,ó T .c m gnú mât nauq c s gn rt àhn gnort SH a c ohk c s cós m hc àv t hc t v s c n ik u i các n iht i c c iv ìht gn gn c àv gn rt àhn ,hnì aig a c c l n àv n uht gn ,póg gnó s óc ihK .iá nâht àv hn m hnàl ,nàot na gn rt iôm gn d yâx i t gn h gnùc gn gn c àv hnì aig ,gn rt àhn a ig gn v n b , hc t hc h nauq i m gn d o t s n iht nâht c h gn rt gn d yâx ,ó oàv mêhT .gn s c uc ohc b n uhc àv áhp máhk ,i hc iuv c ,c c hcít páhp gn hp oeht p t c h c SH àm i n àl gn d yâx c n iht nâht gn rt àhn ,i l móT .c ht t iht t r àl áohk i ogn gn t oh các gnort v o b t gn n k các yah p it oaig , x gn gn n k péhg gn l c iv hn d í V . v hcás nêrt t yuht íl àv a hgn hn các iàogn gn s c uc v n h t c ht nìhn iác gn hn óc s SH me cáC .y d gn ig gnort oàv n it c ht gnud i n péhg gn l c iv auq gnôht gn c gn t c s rt a c n id nàot n irt táhp S .móhn oeht c iv màl n ht hnit hcíhk n yuhk yah c h y d c iv ohc rt h nauq c rt c gn d các gn d s c iv hn d ív ,n h iàb õr u ih me các púig ,c h ig gnort SH ohc gn ht gn c t b m ig àv úht gn h yâg s p h ùhp c h y d páhp gn hp i m i nêiv oáig i m ,c h nôm i M .p t c h c iv gnort me các a c c c hcít aig maht s c oac gnân gn c ó auq gnôht ,hnis c h a c u c uhn nêrt a d p h ùhp i a s àv hn hc u i c s y d gn ig páhp gn hp cáC .c d oáig a c p h ùhp s àv y d gn ig páhp gn hp v c d oáig gn l t hc oac gnân c iv i v a hgn gn TTTHTM gn d yâx c i V
 13. 91 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX ................................. :aoh n B — ............................... :hnax yâC — ................................................... :nâs a c c d/gn hp gn b — gn rt nâS .2 ................................................... ..... :gn rt m i /gn rt n iB — .......................... :gn rt gn C — gn rt àhn ............................... :oàr gnàH — nêiv nôuhK .1 n iht n iht ) t c ht i v nâht a hC nâhT p h ùhp m hc hc oàv p it t i V( c m gn H gnuhc áig hná gn rt hnìT cọh gnờưrt/cọh pớl tás oảhk gnảB :uas tás o hk gn b oàv nit gnôht các n i àv cát gnôc hc hna i n c h gn rt/c h p l tás nauQ .1 :IỎH UÂC cọh pớl ,gnờưrt gnort nệiht nâht tấhc tậv gnờưrt iôm gnựd yâX :1 gnộđ tạoH NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM CỢƯĐ GNỰD YÂX ỂĐ CỨHT HCÁC 3 gnud iộ N ?TTTHTM c gn d yâx oàn ht màL :i h uâC .me rt i m i v n iht nâht àv nàot na ,c c hcít gn h oeht p t c h gn rt iôm gn d yâx àv o t i c gn rt àhn gnort cáhk b nác àv nêiv oáig ,hnis c h i v gnùc àv hnis c h ohc c hc t c c hcít ó s c nêrt ,hnis c h a c n yul nèr ,p t c h c iv i v
 14. 7 HT ELUDOM | 02 ................................................... ........................................... :)áol /t iv d( t iv gn b gn rt hnìT — ................................................... ...................... :)p h ùhp gnôhk /p h ùhp oac ,c hc gnôhk gn b /c hc( hg nàb gn rt hnìT — , hg ,nàB .6 ................................................... .... :p l iám ,gn t gn rt hnìT — ................................................... ................ :)ãgn p v d/nàot na ;gn b gnôhk/gn b( c h p l nàS — ................................................... ....................... :)gnás hná u iht / ;gnáoht gnôhk/gnáoht ;p h /t hc( c h gnòhp gn rt hnìT — c h gnòhP .5 ................................................... ............................. :i ht m t SH ohc u c s ht óc gn d gnôht c uht s t m óc gnôhk/óC — ................................................... .... :c uht t/iút óc gnôhk/óC — c uht iút/ T .4 ................................................... ......................... :)m ihn ô/hc s ; /u iht( c n gn rt hnìT — ................................................... ................................................... ................................. )n b/hc s hc s c n , n àv man ohc gnêir ,SH àv VG àv hnis v ohc gnêir/gnuhc( hnis v uhK — hnìrt gnôC .3
 15. 12 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 màl nên gnôhk màl nên c iv gn hN c iv gn hN t a hc m i gn hN TT t páhp n iB :oeht p it gn b n iht nàoH ?ìg màl s hc/hna ,n iht nâht a hc m i gn hn i V .2 ................................................... ................. :SH a c m hp n S — ................................................... ........ :)p x p s ;u iht/ óc ;óc gnôhk/óc( c h y d gnùd — ................................................... ................... :) s hc s gnôhk/ s c hp l hc s ;gnàg n g gnôhk/gnàg naig gnôhk n g( c h p l gn rt hnìT — yàb gn rT .7 ................................................... ............ :)i l n it gnôhk/i l n it ,íl p h gnôhk/íl p h( p x p S —
 16. 7 HT ELUDOM | 22 .U hc hnìh oeht i gn SH p X + .írt v t m óc móhn i m ,móhn oeht i gn SH p X + .gn h t m gnùc v yauq gnàh oeht i gn SH p X + :n h gn hC .c h t it ,y d i ub gn t ,gn t oh gn t a c u c uêy od àl uâ i gn SH gn t ohc írt b VG ihK .írt v t m hn c gnôhk ,gn t oh gn t u c uêy ,SH móhn s ,c h gnòhp a c hcít n id oàv c uht ut SH a c gn t oh i N — .hn t hn írt v t m hn c gnôhk ,t oh hnil t r VG a c c iv màl hc ,yàn u c uêy i V .t hn n gn gn noc oeht SH gn t púig n ht óc n c ihk àv p l nàot a c gn t oh c tás nauq ht óc írt v VG a c c iv màl hC — .p h ùhp gnôhk y v hn írt b hcáC .SH ohc naig gnôhk gn ohk àv VG a c naig gnôhk gn ohk ar hn ,SH àv VG a ig hcác gn ohk ar o t yàn írt b hcáC . VG a c c iv màl hc àl — nàb ,gn ig c b óc i hp c h p l gnort hgn hcác neuq n v at gnúhc yan n c rt T hnis cọh àv nêiv oáig aủc gnộđ tạoh naig gnôhK .1 :NẢB ƠC NIT GNÔHT ỐS TỘM 61 51 41 31 21
 17. 32 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX .àhn n rt àv t c các hnauq írt gnart ht óc VG ar iàogn ;)cáhk nôm b các a c cóg ,i h ãX — nêihn T cóg ,náoT cóg ,t i V gn it cóg( nôm b gn t a c p t c h ,y d gn ig gnùd , b t iht các yàb gn rt hnàd t ib nêyuhc c v uhk àl c h gnòhp gnort nôm b cóG nôm ộb cóg các gnựd yâX .3 .SH àv VG c ohc gnàhn hn ,iám i oht p t c h naig gnôhk o t íl p h p x p s ,írt b c ...c h p l gn t c s uàm ,gnás hná ,c h y d gnùd , t , hg nàb ,gn B .n iht nâht p t c h gn rt iôm gn d yâx màl c iv àl c h gnòhp gnort b t iht p x p S cọh gnòhp gnort ịb tếiht pếx pắs írt ốB .2
 18. 7 HT ELUDOM | 42 …t d a m , v t s c yugn óc p l iám ,gn T — .n hc c hc p l iám ,gn T — .ãgn p v d ,mõl i l , hg hg c h gnòhp n N — .gn hp gn b p l nàS — …m ihn ô íhk gnôhk ,n gn it i b gn h hn b c oh .gnás hná àv tám gnáoht gnás hná u iht ,i hc t hC — ,gn r c h gnòhp hcít n iD — c h gnòhP .5 .i ht m t SH …u c hn ,uám ohc u c s ht óc gn d y hc ,gn b ua ihk SH ohc gnôht c uht s t m i v u c s c uht óc gnôhK — c uht t/iút óc gn rt àhN — c uht iút/ T .4 .gn d s SH ohc .i m t m ,yat nâhc hc s c n n ugn óc gnôhK — a r SH hc s c n óC — .gn rt hnauq gnux iãb a b hnis v i SH nên n b gn hn . s hc s ig c n àv man hc s c n àv hnis óc c oh hnis v uhk óc gnôhK — ohc gnêir hnàd hnis v uhK — v hnìrt gnôC .3 .i hc ihk ãgn p v d SH , hg g á t — .hnax yâc óc àv gn hp gn B — gn rt nâS .2 .gnàr õr gn rt .gn rt nêt àv gn c óc gnôhK — m i /gn rt nêt ihg u ih .od t gn rt oàv ar ht óc n ib àv gn rt gn c óC — t v gn , c ex ,i gn ;hnauq .)hc g gn t c oh ert yâc gn rt àhn oab oàr gnàh óc gnôhK — gn b( hnauq oab oàr gnàh óC — nêiv nôuhK .1 n iht nâht a hC n iht nâhT c m gn H :1 u ihc i gn B
 19. 52 | NỆIHT NÂHT PẬT CỌH GNỜƯRT IÔM GNỰD YÂX t b ní áb ô k .)màl t c oh gn b , .hg niàb ,y àv hr ad màv gsna hC 3 o a c gn gn c gn yuh( téuq i hc ,cár gnùht p c gnuc gn rt àhn hgn …n b , l gnaol t v ,gn ig n hn gn m óc gnôhk n rt ,gn t nêrT 2 .iõd oeht gnùc SH àv VG gnàr õr …iãv gn v t hn c rt gnôc nâhp gn b óC .c h n c ht ,t nùb ,euq ,n l y ig p l hnis v n d téuq nêyux gn hT ,cár óc gnôhk nàb n gn ,p l nàS 1 t páhp n iB íhc uêiT TT m hp s gn rt àhn nêiv nôuhk àv s hc s ,p n n gn c h p l t m o T :2 u ihc i gn B ).p t c h n o iaig gn t a c u c uêy oeht i yaht àm hn n gnôhk ,c h nôm oeht yàb gn rt c yàn t v n ih gn hN( .SH a c v hnart ,t t màl iàb hn yàb gn rt c SH a c m hp n S — .)…m t u s c oh màl t SH àv VG od m hp n s ,hnìh .c ht hnìh àl hc ôm ,t ht t v , s ,gn b yàb gn rt c oh c h p l gnort u ib ,hn hnart( gn d s ihk yàb gn rt c gnôhk SH SH ohc i l n it p x p s c ch a c m hp n s àv HDD — )HDD ( c h y d gnùd — p l naig gnôhk .n b ,n b a b c h p L — . s hc s ,n gn yagn c h p L — yàb gn rT .7 .p t c h hnìrt áuq gnort SH a c n yuhc id c iv ohc n it n uht .p t c h t oh hnis a hc gn b , hg nàb írt B — ohc i l n it ,íl p h írt B — . m b t iv hc ,mõl .nìhn d ,gnàr i t gn b ,n hn t v ,hni óc õr hc t iv gn b ,SH i v p h ,n hc c hc u iht hg nàB — ùhp ,n hc c hc hg nàB — gn b , hg ,nàB .6 n iht nâht a hC n iht nâhT c m gn H
 20. 7 HT ELUDOM | 62 .i hc ihk SH ohc nàot na o b m ,gn rt nâs gn b t m p l nas )SH hnyuh hp c oh( ãx àv gn rt .aoh , c ,hnax yâc óc a c nêin hnahT nào i v p h i hP àv s hc s ,gn hp gn b gn rt nâS 41 .gn rt gn c àv oàr gnàh màl gn oal gnôc àv )ert ,yâc( u il t v póg gnó gn gn c gn yuh ãx nab .gn rt m i /gn rt U i v p h i hp n c gn rt àhn , c nêt u ih n ib óc gn c àv gn rt àhn nêik gn d yâx íhp hnik óc gnôhk u N nêiv nôuhk hnauq oab oàr gnàh óC 31 .)p l cóg t yâc u hc , s a c gn rt oel yâd yâc( hnax yâc cós m hc àv gn rt gnùc SH àv VG .c h p l gnort hnax yâc óC 21 .yat a r ,hc s c n gn u SH c d oáig àv …c c ,c n gn hnìb ,u hc :gn d t v rt h hnis c h m .yat a r u hc ahc i h/ná d/gn rt àhn hgn óc ,gn u VG àv SH c l c n óC 11 . hg nàb t m nêl a c …a c , v ,t v các ,t iv , v gnôhk hnis c h c d oáiG t hc gn hc b gnôhk hg ,nàb t M 01 .i ht p k a s ,yaht gn rt àhn hgn .n hn t v/hni óc .n ih táhp ,tás nauq SH c d oáiG c oh yãg ,yal gnul b gnôhk hg nàB 9 .p hc hc s v nìg ig SH hn c hn nêyux gn hT .c ihk m c hcác ,t iv …hcár éx ihk v hcás hcác SH n d gn H ,n b ,pém n uc b gnôhk v hcáS 8 …máb i b ,o v uêix .hcár hc nád ,hnart ,ar gnob ,hcár b gnôhk gn t nêrt i l oert ,n ih táhp hnis c h gnùc VG nád/oert gn b u ib ,hn hnart cáC 7 .p l gnort nùc i hc ,n b hcár ig ,n b c n óc gnôhK 6 …p l ,móhn , t các .gnàg n g téuq i hc a ig i gn nehk au iht c ht hnìh óC àv cár gn ig/gnùht óc c h p L 5 .hnis c h ohc .n b i b máb gnôhk ,gnàg n g p x p s gn g màl àv hn c hn ,c d oáiG c HDD c oh hcás gn k/ T 4 t páhp n iB íhc uêiT TT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản