intTypePromotion=1

Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Phạm Văn Hoan

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
406
lượt xem
77
download

Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Phạm Văn Hoan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học giúp học viên nắm được kĩ thuật biên soạn các loại đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học; nắm được kĩ thuật xây dựng các dạng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trong dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Phạm Văn Hoan

 1. 9 5 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK c äh y¹d g no rt ¸ ig hn ¸® ,art m ÓiK tËu ht Ük 42 TPHT ELUDOM NAOH NĂV MẠHP
 2. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 06 .hnis c h a c p t c h uq t k nauq hcáhk áig hná ,art m ik c iv gn rt ioc ;c h y d gnort áig hná ,art m ik i ol các n os nêib gnort i n i h t uht k các gn d s c c hcít nêiv c H ộđ iáh T .3 .c h y d hnìrt áuq gnort t k gn t áig hná àv gnuhc áig hná ,art m ik hnìrt yuq c gn d yâX — .c h y d gnort áig hná ,art m ik i ol các c k t ihT — g năn ĩ K .2 .c h y d gnort áig hná ,art m ik i h uâc gn d các gn d yâx t uht k c m N — .c h y d gnort áig hná ,art m ik i ol các n os nêib t uht k c mN — : ht óc gnôht hp c h gnurt nêiv oáig ,42 eludom auQ cứht nếi K .1 UÊI T CỤM .B .o hk maht gnùc gnôht hp c h gnurt nêiv oáig các art m ik gn d yâx c t nêyugn hnít óc n v s t m u iht i ig s 42 TPHT eludoM .art m ik gn d yâx gnort hn t yuq òrt iav óc art m ik n os nêib t uht K .áig hná ,art m ik gn ht h c gn d yâx n c nêiv oáig ,hnis c h a c b n it s gnú áig hná ,y v ì V .hnis c h a c c d oáig uq t k i ol p x ,áig hná óc ,c h p c uas àv p l i m uaS .c d oáig gn t oh àv c h nôm gn t ohc nêiv oáig a c téx n hn gn b áig hná hc c oh nêiv oáig a c téx n hn i v p h t k m i gn b áig hná c iv hn yuq o t oà àv c d oáiG B .c d oáig hnìrt áuq n c c hcít t r gn cát óc s p h ùhp t uht k àv páhp gn hp các i v ,c h aohk , b gn hcác t m hnàh n it c u n áig hná gn t oH . uq u ih óc àv p h ùhp hnàh n it c oeht p it c d oáig hc oh k hn hc u i n hp póg a v ,c h y d páhp gn hp àv gnud i n ,uêit c m a c uq t k gn hc m ik òrt iav óc a v ,c d oáig hnìrt áuq a c gn rt nauq uâhk t m àl áig hná NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 1 6 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK .hnis c h a c p t c h uq t k áig hná n ib hp áhk gnùd c c gnôc gn hn gnort t m àl art m ik .uahn cáhk c ht hnìh àv páhp gn hp , c gnôc u ihn p h i hp gn d s n c hnis c h a c p t c h uq t k áig hná .n h t t uq t k t p t c h hnis c h ,hnis c h nâht n b ohc àv c d oáig íl n uq p c các a c páhp i ig các ,nêiv oáig a c m hp s hn hc u i gn hn ohc s c o t m hn hnis c h a c p t c h uêit c m n ih c ht gn n hk , hnìrt v nit gnôht íl x àv p ht uht hnìrt áuq àl p t c h uq t k áig hná .c d oáig hnìrt áuq gnort gn rt nauq t r gn t oh t m àl hnis c h a c p t c h uq t k áig hná ,32 TPHT eludom yàb hnìrt ã hN N ẢB ƠC N I T G N ÔHT .2 .art m ik n os nêib hnìrt áuq gnort n ih c ht n c c b các t ib ohc àv yâ i d n b c nit gnôht o hk maht yãh n B Ụ V MỆ I HN .1 .art mểi k ềđ nạos nêi b tậuh t ĩk u ểi h mìT :1 gnộđ tạoH GN UD I Ộ N .C
 4. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 26 .c ht n hn p c gn t ,c ht n ik hc m gn t ohc hn yuq m i s gn rt àv art m ik iàb màl naig i ht gn l ,áig hná n c n uhc i m a c gn rt nauq c m oàv c uht hp ô gn t a c i h uâc gn l S .i h uâc các a c m i s gn t àv i h uâc gn l s ,m i s % l t ,áig hná n c hnìrt gn hc gn n k ,c ht n ik n uhC àl ô i m gnorT .)oac p c gn d n v àv p ht p c gn d n v óc m g( gn d n v àv u ih gnôht ,t ib n hn :hnis c h a c c ht n hn p c các àl u ihc t m ,áig hná n c hníhc gn n k ,c ht n ik hc m yah gnud i n àl u ihc t m ,u ihc iah óc gn b t m p L )art mểi k ềđ aủc í hc uêi t ảt ôm gnảB( ar t mểik ềđ nậr t am pậl tếih T .3.2 .n ul t n hp màl hnis c h ohc i m i r iàb uht ,c rt nauq hcáhk m ihgn c rt n hp màl ,n ul t n hp art m ik iàb màl c iv i v p l c nauq hcáhk m ihgn c rt n hp art m ik iàb màl hnis c h ohc c oh uahn cáhk n b nêihp u ihn óc nên ìht c ht hnìh iah p h t k art m ik u N .n h cáx hníhc hnis c h a c p t c h uq t k áig hná n ik u i o t , uq u ih oac gnân c h nôm gn rt c àv art m ik gnud i n i v p h ùhp ohc oas c ht hnìh các íl p h hcác t m p h t k n c nên gnêir hc n h àv m i u óc u c ht hnìh i M .nauq hcáhk m ihgn c rt gn d i h uâc àv n ul t gn d i h uâc c óc :nêrt c ht hnìh iah c p h t k art m ik — .nauq hcáhk m ihgn c rt art m ik — .n ul t art m ik — :uas c ht hnìh các óc )t iv( art m ik art mểi k ềđ c ứht hn ìh h nị đ c áX .2.2 .p h ùhp ohc art m ik a c u c uêy ,hcí c m hn cáx hnis c h a c p t c h t c ht àv hnìrt gn hc a c gn n k ,c ht n ik n uhC oàv c n c n c art m ik n os nêib i gn nên c h p c t m yah p l t m ,ìk c h t m ,gn hc t m, hc t m gnox c h ihk uas hnis c h a c p t c h uq t k áig hná gnùd c gnôc t m àl art m ik ,32 TPHT eludom yàb hnìrt ã hN art mểi k ềđ aủc hc í đ c ụ m h nị đ c áX .1.2 :uas hnìrt yuq oeht n ih c ht n c art m ik n os nêib
 5. 3 6 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK % ... % l T m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i S … hC u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... uâc S … a rt m ik a rt m ik a rt m ik a rt m ik gn hC n c gn n n c gn n n c gn n n c gn n k , c ht k , c ht k , c ht k , c ht n ik n uhC n ik n uhC n ik n uhC n ik n uhC gnud i N % . .. = % l T m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i S 2 hC u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... uâc S II a rt m ik a rt m ik a rt m ik a rt m ik gn hC n c gn n n c gn n n c gn n n c gn n k , c ht k , c ht k , c ht k , c ht n ik n uhC n ik n uhC n ik n uhC n ik n uhC gnud i N % . .. = % l T m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i S 1 hC u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... uâc S I a rt m ik a rt m ik a rt m ik a rt m ik gn hC n c gn n n c gn n n c gn n n c gn n k , c ht k , c ht k , c ht k , c ht gn C n ik n uhC n ik n uhC n ik n uhC n ik n uhC gnud i N n h o ac )… gn h c gn d t ib c m u ih gn ô h T , gn u d i n( n V n hN gn d n V hC nêT )n ul t c oh nauq hcáhk m ihgn c rT( c ht hnìh t m oeht art m ik n rt am gnuhK .1 u M :art m ik n rt am gnuhK
 6. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 46 ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik gn u d II n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC i N gn hC % . .. = % l T m i m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... S u âc ... u âc ... u âc ... u â c ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... uâ c S art art art art art art art art m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c 1 gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k hC ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik gn u d I n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC i N gn hC gn C n a uq n a uq n a uq n a uq n ul h cá hk n ul h cá hk n ul h cá hk n ul h cá hk )… gn hc T m ih gn T m ih gn T m ih gn T m ih gn , gn u d i n( c rT c rT c rT c rT hc nêT n ơh oac c ứm ở gn d n V u ih gn ô h T t ib n hN gnụd nậV )n ul T p h t k nauq hcáhk m ihgn c rT( c ht hnìh iah c p h t k art m ik n rt am gnuhK .2 u M 4 6
 7. 56 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK 5 6 % . .. = % l T m i m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... S … u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc S hC … art art art art art art art art gn hC m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c ht n ik ,c h t n ik gn u d n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC n uhC i N % . .. = % l T m i m i ... m i ... m i ... m i ... m i ... m i . ... m i ... m i ... m i ... S u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc ... u â c ... u âc ... u âc ... u âc ... u âc S art art art art art art art art m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c m ik n c 2 gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k gn n k hC
 8. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 6 6 . hc gn t ohc m i gn t % l t i hp nâhp hnìrt gn hc i hp nâhp gnort hn yuq gn l i ht àv hnìrt gn hc gnort )...gn hc ,gnud i n( hc i m a c gn rt nauq c m oàv c n c ,art m ik a c hcí c m oàv c n C :)...gn hc ,gnud i n( hc i m ohc i hp nâhp m i gn t % l t hn t yuQ — .n h u ihn )gn d n v( oac yud t c m i h iò n uhc àv gn n k n uhc các gn l s nêN .ó )...gn hc ,gnud i n( hc ohc hnàd hnìrt gn hc i hp nâhp gnort hn yuq gn l i ht i v gn gn t )...gn hc ,gnud i n( hc i m áig hná n c n uhc gn l S + .áig hná n hc c n id i n uhc gn hn óc nên )...gn hc ,gnud i n( hc t m i M + .cáhk n uhc các c u ih s c màl àv hnìrt gn hc i hp nâhp gnort hn yuq gn l i ht u i hn óc n uhc àl ó .c h nôm hn ìrt gn hc gnort gn rt nauq òrt iav óc n uhc àl áig hná n h c c n uhC + :yud t p c i m i v i áig hná n c ,n uhc các t iv ihK — :ý u l n C * .t iht n c y ht u n a s hn hc àv n rt am i l áig hná :9 c B — .t c i m ohc i hp nâhp m i s gn t % l t hníT :8 c B — .t c i m ohc i h uâc s gn t àv m i s gn t hníT :7 c B — .gn gn t n uhc i m ohc i h uâc s hn t yuq àv m i s ,% l t hníT :6 c B — .% l t i v gn gn t )...gn hc ,gnud i n( hc i m ohc m i s hníT :5 c B — .art m ik iàb a c m i s gn t hn t yuQ :4 c B — .)...gn hc ,gnud i n( hc i m ohc m i gn t % l t i hp nâhp hn t yuQ :3 c B — .yud t p c i m i v i áig hná n c n uhc các t i V :2 c B — .art m ik n c )...gn hc ,gnud i n( hc các nêt êk t iL :1 c B — :art m ik n rt am p l t iht n b c c b cáC *
 9. 76 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK ) tếih t n ầc yấht uế N ( h nỉ hc uềi Đ .6.2 .)cirbuR t uht k( hnìm a c màl iàb c áig hná t ht óc hnis c h c t c m các t ôm n b gn d yâx i t gn h n C .art m ik n rt am i v p h ùhp ,u ih d àv n g n gn gn hn t it ihc , ht c :yàb hnìrt hcáC — .cáx hníhc àv c h aohk :gnud i N — :u c uêy các o b m n c art m ik iàb i v i m i gnaht àv )ná pá ( m hc n d gn h gn d yâx c i V mểi đ gnah t àv )ná páđ( mấh c n ẫd gnớưh g nựd yâX .5.2 .m in iáhk , n v t m c oh n uhc t m art m ik hc nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc i m ,hn yuq n rt am od i h uâc gnud i n àv i h uâc s ,i h uâc i ol :o b m n c n rt am oeht i h uâc n os nêib c i V nậr t am oeht i ỏh uâc nạos nêi B .4.2 .p h hcíht ohc oas c ht hnìh t m i m a c m i s gn t % l t hn cáx n c ìht n ul t àv nauq hcáhk m ihgn c rt c ht hnìh iah c p h t k art m ik u N + .uahn gn b m i s óc i hp nauq hcáhk m ihgn c rt gn d i h uâc i m ó gnort ,gn gn t i h uâc àv m i s hn t yuq 5 c b hn cáx ã m i s oàv c n C + .hnis c h a c c l gn n , hnìrt àv gnud i n , hc i v p h ùhp l t oeht nên t ht oeht gn d n v ,u ih gnôht ,t ib n hn : p c ab a iG .gnàh oeht , hc i m ,áig hná n c n uhc i m ohc m i s % l t i hp nâhp art m ik a c hcí c m oàv c n C + :gn gn t n uhc i m ohc i h uâc s hn t yuq àv m i s hníT —
 10. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 8 6 .)maN t i V( ............... c n a c ô ht àl i N àH .2 d í V .)úhP n rT( ............... íhc gn àl maN t i V n s gn C gn a c nêit u ht íB gn T :1 d í V ...c ht gnôc t m ,u ih ík t m , t móhn t m , t t m gn b a hgn p h ohc uâc t m oàv mêht n i c oh uâc t m i l rt àl n gn i l rt uâC nắg n iờl ảr t uâC .1.2 N ẢB ƠC N I T G N Ô HT .2 .nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc i ol gn hn ar hc p ihgn gn i v i oart àv yâ uas n b c nit gnôht o hk maht yãh n B Ụ V MỆ I HN .1 . nauq hcáhk mệi hg n c ắrt i ỏh uâc i ạol các uểi h mì T .2 gnộđ tạoH
 11. 96 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK .i l rt uâc n hc a l màl i gn i h iò hcí c m uên t t nàoh a hc uâc t m yah i h uâc t m àl )n d n hp àl i g( t hn ht n hP + :n hp iah m g n hc a l u ihn i h uâC — .n T ôT .D .u H T .C .iàoH ôT .B .gn H nêyugN .A :àl aig gnat t m a c cúhp hn H a c ig cáT : d í V — n ọhc aựl uềih n i ỏh uâC .3.2 .ìk uhc óc t t rt t m oeht gnú uâc các t p s nên gnôhk ,ias uâc s gn b gnú uâc s írt b nên gnôhk ,m ihgn c rt iàb t m gnorT + .ias yah gnú uâc ar n hn gnàd d hnis c h púig ht óc yàn t m c gn hN ...”ihk iô “ ,”gn ht“ ,”ia t m gnôhk“ ,” ig oab gnôhk“ ,” c t t“ : hn t m c gn hn gnùd hnárT + .t it ihc u ihn m g oab hnárt ,t hn c ý t m t n id nên hc nauq hcáhk m ihgn c rt uâc i M + .n hc c hc àl uâc gnud i n a c )S( ias yah ) ( gnú hnít o b m n C + .n hc a l ,yud t i hp hnis c h i h hn n v a c t hc n b gnud i n t n id nên ;aohk oáig hcás gnort uâc gn hn n v nêyugn hcírt nên gnôhK + .ias yah gnú àl yagn ar n hn óhk hnìb gnurt hnis c h àm oàn n d uâc n hC + :ý u l n c yàn i ol nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc n os ihK — .5591/9/20 yàgn àl maN t i V × a hgn hC i h ãX àoh gn C c n a c hnáhk c uQ S gnud i N : d íV .)S( ias yah ) ( gnú i l rt hcác iah gnort t m n hc hnis c h )i h uâc àl i hp gnôhk gn ht gnôht( hn cáx n d uâc t m c rT — ias gnú đ uâC .2.2
 12. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 0 7 .uahn i v nauq nêil óc ,i ol t m gnùc c uht nên ,iàd áuq nên gnôhk ar a nit gnôht t c yãD + :ý u l n c yàn i h uâc i ol n os nêib ihK — Á maN gnô B aig c uq àl c uQ gnurT 2 i ig ht t hn nâd gnô A aig c uq àl maN t i V 1 :íl p h ohc oas i hp t c i v iárt t c hn m péhg yãH : d í V .t yuht íl art m ik c iv ohc p h hcíht yàn gn D — .aik nêb t c a c p h hcíht gnòd gn hn yah t m i v yàn t c a c gnòd t m a ig íl p h p h t k gn hn ar n hc i hp hnis c h .gnòd u ihn óc t c i m ,nit gnôht t c iah m g gn ht yàn gn d i h uâC — iôđ péh g uâC .4.2 ...t p s hcác , t gnùd ,n v hnàh i l auq i l rt uâc l t it hnìt ôv hnárt ,n hc a l u ihn i h uâc gn hn o ht n os ihK + .t iht n c gnôhk t it ihc u ihn m g ,àr m r áuq c g n hP + .)gnú oàn n hc a l óc gnôhk c oh( gnú n hc a l iah óc nauq hcáhk m ihgn c rt uâC + .u ihn n hc a l gn hn ar a ó náot iàb i ig ihk i hp c m ht óc hnis c h a c m l ias gn h các náo d i hp nêiv oáiG .n it ut i hp gnôhk ar a u ihn uâc gn hN + .n hc a l s ohc s c màl t r õr i h uâc t m yah n v ar t gnôhk gn l b uâC + :hnárt n c yàn nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc i ol n os ihK .ná pá t m óc hc gn hn n d p h u c t T .i l rt uâc s t m oeht mèk i hp i h uâc i m ìv n os óhk i gn t yàn i ol ,nêihn yuT .t hn u ihn hnis c h i ol nâhp àv iãr gn r gn d pá gn n hk óc ,gn d gnôht t r yàn i h uâc i oL .)y b uâc ,u ihn uâc àl i g( ias n hc a l các àv )ná pá àl i g( gnú n hc a l t m m g )ná gn hp 5 — 4 t àl gn ht , n hc a l ná gn hp các yah n hc a l n hp àl i g( iah ht n hP +
 13. 17 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK .m hc nit gnôht hgn gnôc gn d s ht óc ,cáx hníhc ,gnóhc hnahn ,nauq hcáhk m i m hC + .hnis c h a c t v c h ,hc l c h , t c h gn n hk c hc n h ;gn r n id t m nêrt hnis c h a c c ht n ik c áig hná + .oac hnis c h t ib nâhp gn n hK + :ìv ,n hc a l u ihn i h uâc các gnùd gn ht at i gn )t k gn t áig hná gnort( ...m n i uc ,ìk c h , t it 1 art m ik iàb các gnort ,yan n ih nêihn yuT .p l nêl ig gnort uq u ih óc gn d s c u yâ nêrt nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc i ol cáC .c h y d uêit c m c oh tás o hk uêit c m i v p h hcíht oàn i ol n hc a l i ol i m a c gn d gnôc ,m i c õr u ih i hp nêiv oáig ,nauq hcáhk m ihgn c rt i h uâc i ol các i v ,y v hN — .c iãc nàb gnôhk ,cáx hníhc ,gnàr õr i hp i h uâC + .hcác u ihn gn b i l rt ht óc ná pá àm i h uâc p l hnárT + .àr m r t ý ,iàd áuq uâc p l hnárt ;n gn uâc t m yah t t m , s t m gn b i l rt hc n g n gn i hp i h uâC + :ý u l n c yàn gn d i h uâc n os ihK — .)hnìm a c nôm b oeht n os t nêiv c H( p h hcíht t gn hn gn rt hc oàv n i : d íV .n hc a l u ihn óc ná gn hp gn hn gnort n s ohc c c oh ,ar hn yah ar hgn t hnis c h od c oh yàn t m c gn hN .ó hc gn hn oàv p h hcíht t m c c oh t gn hn n i hnis c h gn rt hc gn hn a hc óc yàn gn d i h uâc gn hN tếyu hk nềi đ uâC .5.2 .n hc a l s ohc n hk óhk mêht yâg i h uâc các t ht i v p hk n nên gnôhk i l rt uâc t hT + .n hc a l ihk c hn nâc s gn t ar d i l rt uâc gn hn óc nên ,uahn gn b nên gnôhk i l rt uâc t c àv i h uâc t C +
 14. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 2 7 :ias — gnú i h uâc t iv hcáC — :n gn i l rt i h uâc t iv hcáC — :uên p ihgn gn gnùc i oart àv yâ i d n b c nit gnôht o hk maht yãh n B Ụ V MỆ I HN .1 .i ỏh uâc i ạol các tếi v nẫd g nớưH .3 gnộđ tạoH
 15. 37 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK :iô péhg i h uâc t iv hcáC — :n hc a l u ihn i h uâc t iv hcáC —
 16. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 4 7 )gn rt nauq gnôhk c m các n hc nên gnôhk( gn rt nauq n ik ý các y L — .hnìrt gn hc n uhc a c gn rt nauq gnud i n t m áig hná — ias – gn úđ i ỏh uâc tếiv n ẫd gn ớưH .2.2 .i m hnam các l yah páhp gn i l hnárT — .)íl p h u n( cáx hníhc i l rt uâc óc hnis c h hnis c h ohc n d gn h uâc óC — .cáhk i h uâc các gnort hn c ht hnìh t m gnùc àv uahn gn b n c gn rt hc các a c gn r — .gn rt hc iah n t m hC — .)gn rt nauq gnôhk t gn rt nên gnôhk( gn rt nauq t t m gn rt — .aohk oáig hcás gnort l i l gnùd hnárT — .uâc i uc gn rt hc rT — . s noc t m c oh t t m ,n g n gn t m c t m àl i hp i l rt uâC — .) ht óc u n( i h uâc t c ht hnìh oeht t i V — .hnìrt gn hc n uhc a c gn rt nauq gnud i n t m áig hná — n ắgn i ờl ảr t i ỏh uâc tếiv n ẫd gn ớưH .1.2 N ẢB ƠC N I T G N ÔHT .2 :n ul t i h uâc t iv hcáC —
 17. 57 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK .t yuht ig gn t ohc íl p h n hc a l các àl i l rt uâc cáC — .i l rt uâc các àv t yuht ig các ar t — .hnìrt gn hc n uhc a c gn rt nauq gnud i n t m áig hná — i ôđ péhg i ỏh uâc tếiv n ẫd gn ớưH .4.2 .”gnú oàn ná pá óc gnôhk“ yah ”nêrt ná pá các c t t“ hn n hc a l các hnárT — .gnú ná pá t m t hn yud óc hC — .n d uâc a c gnud i n i v p h ùhp àv náuq t hn hcác t m t iv c nên n hc a l cáC — .i h uâc t iv n ig n uâc cúrt u c các àv t gnùD — .cáhk i h uâc các a c ná pá các oàv c uht hp nên gnôhk i h uâc gn t ohc i l rt uâC — .) ht óc u n( ý ias u ih c oh gn ht gnôht i l các nêrt a d nên u ihn t u y cáC — .gnàd d áuq hcác t m rt i ol páhp gn hp gnùd ht gnôhk gnú i l rt uâc t ib gnôhk hnis c h gn hn oéhk t ht n hc a l các t i V — .aohk oáig hcás gnort hn cáx hníhc t ,uâc gn d s gnôhk hc hnìm a c gn nôgn gn b i l t i V — . ht c gn uh hnìt t m o t c oh p it c rt i h uâc t m t — .hnìrt gn hc n uhc a c gn rt nauq gnud i n t m áig hná — n ọhc aựl uềi hn i ỏh uâc tếiv n ẫd gn ớưH .3.2 .n ik ý các a ig h nauq i m c oh gn rt nauq n ik ý t m oàv gnurt p t hC — .ó ia a c n ik ý t m yàb hnìrt i h uâc u n n ik ý a c c g n ugn õr uêN — .gn v t v i m hnam các hnárT — .i l p l i p l hnít óc ná pá các hnárT — .ias uâc àv gnú uâc c k uahn gn b iàd t m gnùc óc nên i h uâc cáC — .aohk oáig hcás gnort l i l gnùd hnárT — .ias nàot nàoh c oh gnú nàot nàoh t hc hnít óc ý các t i V —
 18. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 6 7 .n hc hnis c h àm n ik ý àv nâht n b a c írt v v ión hc gnôhk hc hnìm a c n ik ý v o b ar a hnis c h àm d ív ,gn hc gn b hn gn c cigol nêrt a d s hnis c h a c s m i àl t ib hnis c h ohc õr ión i hp n c nêiv oáiG .iãc hnart u ihn óc gna n v các c rt hnìm a c n ik ý v o b àv hn cáx i hp hnis c h i h iò n ul t i h uâc cáC .m i hnít c s t iv iàb àm íhc uêit cáC + .iàb t iv t iht n c naig i ht gn L + .t iv iàb a c hcí c M + .t iv iàb iàd + :uas n v các hnis c h ohc õr uêN — .n b ý oeht i l rt uâc các ar a i hp s hnis c h àm hcác oeht i h uâc t i V — .cáhk nit gnôht i ol các c oh ,a hgn hn ,n ik s v hn írt art m ik hc gnôhk hc n h u ihn hnìm n ih ht hnis c h u c uêY — .) hnis c h a c c ht n hn t m v gn n hk áuq t v gnôhk( hnis c h a c hnàht gn rt c m i v p h ùhp óhk gn d S — .)gnú ná pá àl ht óc gn c oàn i l rt uâc ìk t b àm gn r áuq u c uêy nên gnôhk( ht c n d gn h các gn b n ih c ht n c hnis c h v m ihn õr hC — .i m gn uh hnìt t m oàv c h ã c ht n ik gn d pá hnis c h u c uêY — .hnìrt gn hc n uhc a c gn rt nauq gnud i n t m áig hná — nậu l ựt i ỏh uâc tếiv n ẫd gn ớưH .5.2 .i l rt n hp nêb uâc các ohc t ht hc hná àv t yuht ig n hp nêb uâc các ohc t ht s hná — .i l rt uâc 01 áuq gnôhk t i V — .”o h nàoh“ iô péhg i ol hnárT — .t hn íl p h hcác t m i l rt uâc các p x p s yãh ht óc u N — .iô péhg u c uêy gnàr õr t ht iàb màl n d gn h uâc t iv n C — .i l rt n hp nêb uâc các i v os n h iàd t yuht ig n hp nêb uâc t i V —
 19. 77 | CỌH YẠD ÁIG HNÁĐ ART MỂIK TẬUHT ĨK ,c ht n ik n uhc c n c ,art m ik c iv a c u c uêy oàv c n c n c art m ik n os nêib i gn nên c h p c t m yah p l t m ,ìk c h t m ,gn hc t m , hc t m gnox c h ihk uas hnis c h a c p t c h uq t k áig hná gnùd c gnôc t m àl art m ik ,32 TPHT eludom yàb hnìrt ã hN art mểi k ềđ aủc hc í đ c ụ m h nị đ c áX .1.2 art m ik n rt am k t iht hnìrt yuQ N ẢB ƠC N I T G N ÔHT .2 .art m ik n os nêib hnìrt yuq ar a yâ i d n b c nit gnôht o hk maht yãh n B Ụ V MỆ I HN .1 .art mểik ềđ nậrt am ếk tếi hT .4 gnộđ tạoH
 20. 42 GNÔHT ổHP CọH GNURT ELUDOM | 8 7 :yud t p c các v t ôM * .c ht n hn p c gn t ,c ht n ik hc m gn t ohc hn yuq m i s gn rt àv art m ik iàb màl naig i ht gn l ,áig hná n c n uhc i m a c gn rt nauq c m oàv c uht hp ô gn t a c i h uâc gn l S — .i h uâc các a c m i s gn t àv i h uâc gn l s ,m i s % l t ,áig hná n c hnìrt gn hc gn n k ,c ht n ik n uhc àl ô i m gnorT — .)n h oac c m gn d n v àv gn d n v óc m g( gn d n v àv u ih gnôht ,t ib n hn : p c các oeht hnis c h a c c ht n hn p c các àl u ihc t m ,áig hná n c hníhc c ht n ik hc m yah gnud i n àl u ihc t m ,u ihc iah óc gn b t m p L — : n rt am cúrt u C * ar t mểi k ềđ n ậrt am ếk tếih T .3.2 .)n ul t n hp màl hnis c h ohc i m i r iàb uht ,c rt nauq hcáhk m ihgn c rt n hp màl( n ul t n hp art m ik iàb màl c iv i v p l c nauq hcáhk m ihgn c rt n hp art m ik iàb màl hnis c h ohc nên ìht c ht hnìh iah p h t k art m ik u N .n h cáx hníhc hnis c h a c p t c h uq t k áig hná n ik u i o t , uq u ih oac gnân c h nôm gn rt c àv art m ik gnud i n i v p h ùhp ohc oas c ht hnìh các íl p h hcác t m p h t k n c nên gnêir hc n h àv m i u óc u c ht hnìh i M .nauq hcáhk m ihgn c rt gn d i h uâc àv n ul t gn d i h uâc c óc :nêrt c ht hnìh iah c p h t k art m ik — .nauq hcáhk m ihgn c rt art m ik — .n ul t art m ik — :uas c ht hnìh các óc art m ik art mểi k ềđ c ứht hn ìh h nị đ c áX .2.2 .p h ùhp ohc art m ik a c hcí c m gn d yâx hnis c h a c p t c h t c ht àv hnìrt gn hc a c gn n k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản