intTypePromotion=1

Mođun 17: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - TC Cơ điện Nam Định

Chia sẻ: Bui Quang Thien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:100

0
440
lượt xem
175
download

Mođun 17: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - TC Cơ điện Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Mođun 17: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của ôtô là môn học chuyên ngành của nghề sửa chữa ôtô, trang bị những kiến thức cơ bản về sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, những hư hỏng, nguyên nhân gây hư hỏng, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của ôtô. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mođun 17: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền - TC Cơ điện Nam Định

 1. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Lêi nãi ®Çu M« ®un söa ch÷a vµ b¶o dìng c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn cña «t« lµ m«n häc chuyªn ngµnh cña nghÒ söa ch÷a «t«, trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ s¬ ®å cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng, nh÷ng h háng, nguyªn nh©n g©y h háng, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, b¶o dìng, söa ch÷a c¬ cÊu trôc khuûu thanh truyÒn cña «t« Tõ vÞ trÝ tÝnh chÊt, yªu cÇu cña m«n häc, tµi liÖu nµy ®îc biªn so¹n theo néi dung bµi gi¶ng gåm 12 bµi: MD17. 1: Söa ch÷a th©n m¸y MD17. 2: Söa ch÷a n¾p m¸y vµ c¸c te MD17. 3: CÊu t¹o hép sè c¬ khÝ MD17. 4: B¶o dìng bé ph©n cè ®Þnh cña ®éng c¬ MD17. 5: Th¸o l¾p, nhËn d¹ng c¬ cÊu trôc khñy thanh truyÒn vµ nhãm piston MD17. 6: Söa ch÷a piston MD17. 7: Söa ch÷a chèt piston MD17. 8: KiÓm tra thay thÕ xÐc m¨ng MD17. 9: Söa ch÷a thanh truyÒn MD17. 10: Söa ch÷a trôc khñy MD17. 11: Söa ch÷a b¸nh ®µ MD17. 12: B¶o dìng bé phËn chuyÒn ®éng MD17. 13: Söa ch÷a vµ b¶o dìng moay-¬ MD17. 14: Söa ch÷a vµ b¶o dìng b¸nh xe. Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n chung nhÊt vÒ söa ch÷a c¸c hÖ thèng, c¸c bé phËn, c¬ cÊu cña «t«, tµi liÖu cßn ®Ò cËp ®Õn nh÷ng kiÕn thøc míi, nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®· ®îc øng dông trªn «t« ®êi míi hiÖn nay nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ gi¶ng d¹y néi dung m«n häc nµy. Tµi liÖu ®îc viÕt trªn c¬ së tæng hîp hai m«n häc chuyªn m«n ®îc tiÕn hµnh gi¶ng d¹y song song tríc ®©y lµ cÊu t¹o «t« vµ m«n häc söa ch÷a «t«. Sù kÕt hîp thµnh m«n häc chung t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y còng nh häc tËp cña häc sinh nh»m ®¸p øng cho nhu cÇu ®µo t¹o cña nhµ trêng. Tµi liÖu viÕt ra kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp vµ b¹n ®äc ®Ó tµi liÖu gi¶ng d¹y ®- îc hoµn thiÖn. Ngêi biªn so¹n                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 1
 2. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh TrÇn Trung HiÕu M· BµI T£N BµI: thêi lîng (giê) Söa ch÷a n¾p m¸y vµ c¸c te Lý thuyÕt Thùc hµnh MD 17 - 01 5 20 Môc tiªu thùc hiÖn: Hoc xong bai nay, hoc sinh có khả năng: ̣ ̀ ̀ ̣ - Trinh bay được nhiêm vu, câu tao, phân loai, hiên tượng, nguyên nhân hư ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ hong và phương phap kiêm tra, sửa chữa hư hong cua năp may, cacte ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ́ - Nhân dang đung cac loai năp may, cacte, kiêm tra, sửa chữa năp may và ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ cacte đung phương phap đat tiêu chuân kỹ thuât do nhà chế tao quy đinh và đam ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ bao an toan và chât lượng cao. ̉ ̀ ́ Néi dung bµi häc I- NhiÖm vô, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, vËt liÖu chÕ t¹o 1. N¾p m¸y + NhiÖm vô: - §ãng kÝn xilanh, cïng víi ®Ønh piston vµ thµnh xi lanh t¹o thµnh buång ®èt. - Lµ n¬i g¸ l¾p c¸c côm chi tiÕt cña c¬ cÊu ph©n phèi khÝ, bugi ®¸nh löa hoÆc vßi phun, bugi sÊy ( ®éng c¬ Diezen ). + §iÒu kiÖn lµm viÖc: §iÒu kiÖn lµm viÖc cña n¾p m¸y rÊt kh¾c nghiÖt, lu«n lu«n tiÕp xóc víi khÝ cã nhiÖt ®é cao vµ ¸p suÊt lín, bÞ ¨n mßn ho¸ häc bëi c¸c chÊt ¨n mßn trong s¶n phÈm ch¸y, trong níc lµm m¸t. + VËt liÖu chÕ t¹o: VËt liÖu lµm n¾p m¸y ®éng c¬ diesel lµm m¸t b»ng níc ®Òu ®óc b»ng gang hîp kim dïng khung c¸t. Cßn lo¹i lµm m¸t b»ng giã thêng chÕ t¹o b»ng hîp kim nh«m dïng khu«n ®óc hoÆc khu«n rÌn dËp. N¾p m¸y ®éng c¬ x¨ng thêng dïng hîp kim nh«m cã u ®iÓm nhÑ, t¶n nhiÖt tèt gi¶m kh¶ n¨ng kÝch næ. Tuy nhiªn søc bÒn c¬ vµ nhiÖt thÊp h¬n so víi n¾p m¸y b»ng gang.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 2
 3. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh 2- §¸y dÇu + NhiÖm vô: Bao kÝn c¸c bé phËn chuyÓn ®éng bªn trong ®ång thêi chøa dÇu b«i tr¬n cho ®éng c¬. + §iÒu kiÖn lµm viÖc: ChÞu rung ®éng, chÞu ¨n mßn ho¸ häc do h¬i axÝt trong dÇu b«i tr¬n. + VËt liÖu chÕ t¹o: §éng c¬ cì nhá c¸c te thêng ®îc ®óc b»ng gang hay nh«m. C¸c te «t« thêng dËp b»ng thÐp l¸ dÇy tõ 1-2mm. II- Ph©n lo¹i 1. N¾p m¸y N¾p m¸y chung: Thêng ®îc ®óc liÒn dïng chung cho c¸c xilanh. N¾p m¸y riªng: Thêng ®îc ®óc dïng cho mét, hai xilanh. (hay dïng cho ®«ng c¬ Diesel, ®éng c¬ lµm m¸t b»ng giã) 2. §¸y dÇu §¸y ®Çu thêng cã 2 lo¹i: Lo¹i c¸c te kh« (thêng dïng cho ®éng c¬ 2 kú). Lo¹i c¸c te ít (thêng dïng cho ®éng c¬ 4 kú). III- CÊu t¹o 1. N¾p m¸y Nh trªn ®· tr×nh bµy n¾p m¸y lµ mét chi tiÕt rÊt phøc t¹p lªn kÕt cÊu rÊt ®a d¹ng tuy nhiªn tuú theo lo¹i ®éng c¬ n¾p m¸y cã ®Æc ®iÓm riªng. N¾p m¸y ®éng c¬ x¨ng Cã kÕt cÊu tuú thuéc vµo kiÓu buång ch¸y sè xup¸p, c¸ch bè trÝ xupap vµ buzi, kiÓu lµm m¸t b»ng níc hay b»ng giã, kiÓu bè trÝ ®êng n¹p vµ ®êng th¶i. KiÓu buång ch¸y cã ý nghÜa quyÕt ®Þ ®Õn kÕt cÊu n¾p m¸y. H×nh 1. m« t¶ d¹ng buång ch¸y h×nh b¸n cÇu thêng dïng trªn ®éng c¬ «t« m¸y kÐo. Lo¹i xup¸p treo cã xup¸p n¹p lín h¬n so víi xup¸p th¶i, buzi ®Æt bªn h«ng buång ch¸y, v¸ch buång ch¸y ®îc lµm m¸t tèt b»ng c¸c khoang níc ®Ó tr¸nh kÝch næ. Trªn n¾p m¸y cßn cã khoang 5 ®Ó luån ®òa ®Èy dÉn ®éng xup¸p. C¸c lç nhë 3 dÉn níc lµm m¸t tõ th©n m¸y lªn, lç 4 ®Ó luån bu gi«ng n¾p m¸y. §Ønh piston cã thÓ låi lªn trong buång ch¸y (®õng chÊm khuÊt) Cã t¸c dông t¹o xo¸y lèc nhÑ trong qu¸ tr×nh nÐn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ch¸y sau ®ã.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 3
 4. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh H×nh -1 KiÓu buång ch¸y Lo¹i n¾p m¸y ®éng c¬ dïng c¬ cÊu phèi khÝ xup¸p ®Æt do c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu phèi khÝ bè trÝ ë th©n m¸y lªn n¾p m¸y máng vµ cã cÊu t¹o rÊt ®¬n gi¶n. N¾p m¸y ®éng c¬ Diesel So víi n¾p m¸y ®éng c¬ x¨ng phøc t¹p h¬n, trªn n¾p m¸y ph¶i bè trÝ c¸c ®êng n¹p, th¶i, côm xupap treo... ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu chi tiÕt nh vßi phun, buång ch¸y phô, van gi¶m ¸p, buzi xÊy... §Æc biÖt buång ch¸y ®éng c¬ diesel phøc t¹p h¬n buång ch¸y ®éng c¬ x¨ng. N¾p m¸y ®éng c¬ lµm m¸t b»ng giã chÞu øng suÊt nhiÖt lín nhÊt do ®ã thêng lµm rêi dïng buång ch¸y d¹ng chám cÇu. Xupap bè trÝ nghiªng mét chót so víi ®êng t©m xy lanh hîp víi d¹ng chám cÇu cña buång ch¸y.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 4
 5. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Do hîp kim nh«m cã tÝnh dÎo cao lªn mÆt n¾p ghÐp cña n¾p m¸y víi th©n m¸y kÝn khÝt kh«ng cÇn dïng ®Öm, vßi phun bè trÝ nghiªng víi t©m xy lanh. 2. §¸y dÇu §¸y dÇu «t« thêng dËp b»ng thÐp l¸ víi h×nh d¸ng kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng lo¹i ®éng c¬, mét sè lo¹i ®¸y dÇu ®îc ®óc b»ng hîp kim nh«m. §¸y dÇu ®îc b¾t chÆt vµo th©n ®éng c¬ b»ng c¸c bul«ng ®Ó lµm kÝn gi÷a th©n m¸y vµ ®¸y dÇu th× gi÷a hai bÒ mÆt n¾p ghÐp cã l¾p ®Öm lµm kÝn b»ng lie hoÆc b×a c¸ct«ng, phÝa díi ®¸y dÇu ë vÞ trÝ thÊp nhÊt ngêi ta cã bè trÝ vÝt x¶ dÇu. §¸y dÇu ®îc chia lµm nhiÒu ng¨n ®Ó khi ®i xa ch¹þ trªn ®êng dèc, h·m phanh hoÆc t¨ng tèc dÇu kh«ng dån vÒ mét phÝa. IV. HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a h háng cña n¾p m¸y 1. HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng *C¸c h háng thêng gÆp cña n¾p m¸y: - N¾p m¸y lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn rÊt kh¾c nghiÖt chÞu nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cao, l¹i ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu do ®ã thêng cã c¸c h háng sau: – BÒ mÆt l¾p ghÐp bÞ cong vªnh. – N¾p m¸y bÞ nøt. – Vïng buång ®èt bÞ ¨n mßn, ch¸y, rç hoÆc ®ãng muéi than. – Khoang chøa níc bÞ ®ãng cÆn. – C¸c mèi ghÐp ren bÞ háng. – C¸c ®Öm lµm kÝn bÞ háng. * Nguyªn nh©n: - §éng c¬ bÞ nãng qu¸ møc qui ®Þnh. - §æ thªm níc lµm m¸t trong khi ®éng c¬ ®ang nãng. - SiÕt c¸c ®ai èc n¾p m¸y kh«ng ®óng theo thø tù quy ®Þnh. - Ngoµi ra qua nhiÒu lÇn l¾p r¸p kh«ng chÝnh x¸c g©y ra. - Do lµm viÖc l©u ngµy 2. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a h háng cña n¾p m¸y a- KiÓm tra vÕt nøt, vì *NÕu c¸c vÕt nøt, ch¸y, rç lín cã thÓ quan s¸t b»ng m¾t. *NÕu c¸c vÕt nøt nhá dïng dÇu vµ bét mÇu hoÆc s¬n mµu cã kh¶ n¨ng thÈm thÊu vµo vÕt nøt ®Ó kiÓm tra. - Tr×nh tù c¸c bíc kiÓm tra vÕt nøt b»ng dÇu vµ bét mµu                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 5
 6. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - Röa s¹ch n¾p m¸y, dïng khÝ nÐn thæi kh« toµn bé n¾p m¸y. - Ng©m n¾p m¸y trong dÇu ho¶ kho¶ng 5 phót. - LÊy n¾p m¸y ra, dïng giÎ s¹ch lau kh« toµn bé bÒ mÆt n¾p m¸y. - Dïng bét mµu b«i ®Òu mét líp máng lªn toµn bé bÒ mÆt n¾p m¸y. - Quan s¸t nÕu thÊy chç nµo bét mµu thÉm h¬n do bÞ ít th× chç ®ã cã thÓ bÞ nøt, ph¶i kiÓm tra kü h¬n. *Cã thÓ kiÓm tra vÕt nøt cña n¾p m¸y b»ng ph¬ng ph¸p siªu ©m trªn thiÕt bÞ chuyªn dïng. *NÕu n¾p m¸y bÞ nøt ph¶i thay n¾p m¸y míi. b. KiÓm tra ®é cong vªnh cña n¾p m¸y - Khi n¾p m¸y bÞ cong vªnh, th× bÒ mÆt l¾p ghÐp cña nã kh«ng ph¼ng, do ®ã kh«ng ®¶m b¶o ®é kÝn cña c¸c xy lanh, ®é kÝn níc lµm m¸t vµ dÇu b«i tr¬n. Nguyªn nh©n cña sù cong vªnh lµ do nhiÖt ®é ®éng c¬ qu¸ cao, th¸o hoÆc siÕt n¾p m¸y kh«ng ®óng ph¬ng ph¸p, lùc siÕt n¾p m¸y kh«ng ®Òu hoÆc siÕt qu¸ lùc... §Ó kiÓm tra sù cong vªnh cña n¾p m¸y chóng ta cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: + Dïng thíc ph¼ng vµ c¨n l¸: KiÓm tra ®é kh«ng ph¼ng cña mÆt n¾p xilanh 1.Thanh kiÓm chuÈn 2.Thíc l¸ hoÆc dìng 3.C¸c vÞ trÝ ®Æt thanh kiÓm tra Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc dïng ®Ó kiÓm tra c¸c n¾p m¸y cã chiÒu dµi t¬ng ®èi dµi. - LËt ngöa n¾p m¸y sao cho buång ®èt quay lªn trªn. - §Æt thíc th¼ng lªn bÒ mÆt n¾p m¸y vµ dïng c¨n l¸ cã chiÒu dÇy thÝch hîp ®a vµo khe hë gi÷a thíc vµ n¾p m¸y, kiÓm tra ë c¸c vÞ trÝ nh h×nh vÏ trªn. - So s¸nh kÝch thíc kiÓm tra víi th«ng sè cho bëi nhµ chÕ t¹o. Thêng ®é cong vªnh cho phÐp kh«ng ®îc vît qu¸ 0,15mm hay 0,060in.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 6
 7. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - NÕu n¾p m¸y bÞ qu¸ vªnh, ngêi ta tiÕn hµnh söa ch÷a l¹i bÒ mÆt cña nã, b»ng c¸ch mµi l¹i bÒ mÆt n¾p m¸y trªn m¸y mµi ph¼ng (m¸y mµi chuyªn dïng). Chó ý: Khi mµi n¾p m¸y th× thÓ tÝch buång ®èt gi¶m, nªn tØ sè nÐn cña ®éng c¬ t¨ng. V× vËy khi l¾p r¸p cÇn chó ý th«ng sè nµy. + Dïng bµn rµ: Ph¬ng ph¸p nµy thêng dïng kiÓm tra bÒ mÆt c¸c chi tiÕt, nÕu cã dïng ®Ó kiÓm tra n¾p m¸y th× n¾p cã chiÒu dµi ng¾n. - Lau s¹ch bÒ mÆt n¾p m¸y vµ bµn rµ. - Thoa mét líp bé mµu thËt máng hoÆc nhít lªn bÒ mÆt bµn rµ. - §Æt bÒ mÆt l¾p m¸y lªn bµn rµ vµ ®Èy theo h×nh sè 8 hoÆc h×nh oval nÕu n¾p m¸y lín. - LËt ngöa bÒ mÆt n¾p m¸y ®Ó kiÓm tra vÕt tiÕp xóc. NÕu vÕt tiÕp xóc kh«ng ®Òu chøng tá bÒ mÆt n¾p m¸y bÞ vªnh. * Chó ý: - Trêng hîp n¾p m¸y b»ng hîp kim nh«m. sau khi kiÓm tra nÕu thÊy bÞ cong vªnh th× ngêi ta söa ch÷a b»ng ph¬ng ph¸p rµ vµ c¹o söa. c. KiÓm tra bÒ mÆt l¾p ghÐp víi côm èng hót, x¶ vµ bÒ mÆt côm èng hót, x¶. + §èi víi èng gãp hót, nÕu bÒ mÆt cña nã hoÆc bÒ mÆt l¾p ghÐp víi nã bÞ cong vªnh, th× kh«ng ®¶m b¶o ®é kÝn khi l¾p ghÐp. Lóc nµy kh«ng khÝ sÏ ®i t¾t qua khe hë ®Ó vµo xy lanh, lµm cho ®é ch©n kh«ng trong èng gãp hót bÐ, nªn tèc ®é dßng khÝ ®i qua bé chÕ hoµ khÝ gi¶m, nªn lîng nhiªn liÖu cung cÊp sÏ gi¶m ®i, lµm cho ®éng c¬ lµm viÖc ë t×nh tr¹ng thiÕu x¨ng vµ lµm viÖc kh«ng b×nh thêng. - C¸ch kiÓm tra gièng nh kiÓm tra bÒ mÆt n¾p m¸y. * Chó ý: - Gio¨ng èng gãp hót ph¶i ®¶m b¶o chÞu nhiÖt tèt, nã thêng lµm b»ng thÐp, ami¨ng bäc ®ång hoÆc nh«m. NÕu sö dông l¹i gio¨ng cò nªn dïng keo ®Æc biÖt ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng lµm kÝn. - §èi víi èng gãp tho¸t, nÕu kh«ng kÝn, th× khÝ th¶i sÏ ra ngoµi lµm t¨ng ®é ån, g©y « nhiÔm m«i trêng. Gio¨ng èng gãp tho¸t thêng lµm b»ng thÐp hoÆc ami¨ng bäc kim lo¹i cã kh¶ n¨ng lµm kÝn vµ chÞu nhiÖt ®é cao. d- KiÓm tra c¸c lç ren trªn n¾p m¸y                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 7
 8. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Quan s¸t c¸c lç ren trªn n¾p m¸y, nÕu lç ren cã hiÖn tîng mßn, ch¸y ren th× ph¶i söa ch÷a. IV- HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a §¸y dÇu 1- HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng - C¸c te bÞ bÑp, r¸ch, thñng, nøt do va ch¹m trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Khi c¸c te bÞ thñng, r¹n nøt sÏ lµm ch¶y dÇu g©y thiÕu dÇu b«i tr¬n khi ®éng c¬ lµm viÖc dÉn ®Õn h háng c¸c bé phËn cña ®éng c¬, cã thÓ lµm cho ®éng c¬ kh«ng ho¹t ®éng ®îc. - BÒ mÆt l¾p ghÐp bÞ cong vªnh do th¸o l¾p kh«ng ®óng quy tr×nh kü thuËt hoÆc do sö dông l©u ngµy. Khi bÒ mÆt l¾p ghÐp bÞ cong vªnh sÏ g©y nªn ch¶y dÇu. 2- Ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a Sau khi th¸o ®¸y dÇu ra khái ®éng c¬ ta ph¶i röa vµ lau s¹ch sÏ. §¸y dÇu bÞ bÑp th× ph¶i n¾n l¹i §¸y dÇu bÞ thñng, nøt cã thÓ hµn ®¾p sau ®ã gia c«ng l¹i. BÒ mÆt l¾p ghÐp cña c¸c te bÞ cong vªnh th× n¾n l¹i cho ph¼ng. V. Quy tr×nh vµ yªu cÇu kü thuËt th¸o l¾p n¾p m¸y vµ ®¸y dÇu 1. Tr×nh tù th¸o l¾p n¾p m¸y. 1.1. Yªu cÇu kü thËt tríc khi th¸o l¾p n¾p m¸y. Tríc khi kiÓm tra mét n¾p m¸y, cÇn ph¶i n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p th¸o ®óng mét n¾p m¸y ®Ó tr¸nh h háng. - Kh«ng ®îc th¸o n¾p m¸y khi ®éng c¬ cßn nãng ®Ó tr¸nh sù cong vªnh n¾p m¸y. - Ph¶i n¾m v÷ng cÊu t¹o vµ c¸ch bè trÝ c¬ cÊu ph©n phèi khÝ trªn n¾p m¸y. - N¾m ®îc nguyªn t¾c th¸o vµ siÕt èc n¾p m¸y: a. Theo nguyªn t¾c h×nh xo¾n èc: ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông phæ biÕn + Khi th¸o: Níi èc tõ phÝa ngoµi tiÕn dÇn vµo gi÷a n¾p m¸y theo h×nh xo¾n èc. + Khi l¾p: SiÕt èc tõ gi÷a n¾p m¸y tiÕn dÇn ra ngoµi theo h×nh xo¾n èc. b.Theo nguyªn t¾c ®èi xøng qua t©m n¾p m¸y: 1 7 9 6 4 9 5 1 + Khi th¸o: Níi èc tõ hai ®Çu vµo gi÷a n¾p m¸y. 3 7 + Khi l¾p: SiÕt èc tõ gi÷a ra hai ®Çu n¾p m¸y.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 8 3 5 10 8 2 1 6 2 4 8
 9. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Qu¸ tr×nh th¸o Qu¸ tr×nh siÕt Chó ý: Nguyªn t¾c th¸o vµ siÕt èc n¾p m¸y theo tµi liÖu kü thuËt. Nhµ chÕ t¹o cho chóng ta thø tù th¸o vµ siÕt c¸c èc, ®îc ®¸nh theo sè trong tµi liÖu kü thuËt kÌm theo ®éng c¬ c.Th¸o vµ siÕt èc n¾p m¸y theo nhiÒu giai ®o¹n. VÝ dô lùc siÕt ®óng cña mét n¾p m¸y lµ 9 kGm. Lóc ®Çu ta siÕt ®Òu víi m«men lµ 2kGm, sau ®ã t¨ng lªn 4,6,8 vµ cuèi cïng siÕt ®óng M«men. - Ph¶i biÕt lùa chän dông cô thÝch hîp ®Ó th¸o vµ siÕt n¾p m¸y. VÝ dô tay ®ßn, ®Çu nèi, khÈu... - X¶ hÕt níc ra khái ®éng c¬ tríc khi th¸o n¾p m¸y tr¸nh r¬i vµo ®éng c¬ khi th¸o. 1.2. Tr×nh tù th¸o l¾p n¾p m¸y (®éng c¬ dïng c¬ cÊu phèi khÝ xup¸p treo, trôc cam ®Æt trong th©n m¸y). A. Tr×nh tù th¸o n¾p m¸y - Th¸o c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn n¾p m¸y nh: C¸c ®êng d©y cao ¸p cña hÖ thèng ®¸nh löa, c¸c buzi (®èi víi ®éng c¬ x¨ng), c¸c èng dÇu cao ¸p, c¸c vßi phun ®èi víi ®éng c¬ diesel, c¸c ®êng d©y lÊy tÝn hiÖu cña c¸c bé c¶m biÕn, c«ng t¾c, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn c¸nh bím ga, bím giã, c¸c ®êng èng dÉn níc, d©y ®ai dÉn ®éng b¬m níc qu¹t giã, m¸y ph¸t ®iÖn, b¬m níc, côm èng x¶, èng hót... - Th¸o n¾p che dµn cß xupap vµ ®Öm lµm kÝn ra khái n¾p m¸y. - Níi láng c¸c bul«ng b¾t gèi ®ì trôc dµn cß vµo n¾p m¸y, th¸o c¸c gèi ®ì, trôc dµn cß vµ c¸c cß mæ ra khái l¾p m¸y. - Rót c¸c ®òa ®Èy ra khái ®éng c¬. - Th¸o n¾p m¸y ra khái th©n m¸y - Dïng tay ®ßn, ®Çu nèi vµ khÈu thÝch hîp ®Ó th¸o c¸c bul«ng (®ai èc) n¾p m¸y theo nguyªn t¾c níi láng ®Òu theo thø tù tõ ngoµi vµo trong.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 9
 10. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - Th«ng thêng n¾p m¸y dÔ bÞ dÝnh chÆt vµo xy lanh, ®Ó níi láng chóng ta cã thÓ dïng ®ßn bÈy hoÆc lîi dông ¸p suÊt nÐn trong c¸c xy lanh ®Ó t¸ch n¾p m¸y. - §Æt n¾p m¸y lªn bµn gç hoÆc mÆt ph¼ng cã c¸c tÊm gç ®Ó tr¸nh h háng bÒ mÆt l¾p ghÐp. - Th¸o gio¨ng l¾p m¸y ra khái th©n m¸y. * Chó ý: Trong qu¸ tr×nh t¸ch n¾p m¸y, chóng ta kiÓm tra c¸c vÕt trªn gio¨ng n¾p m¸y, ®Ó x¸c ®Þnh s¬ bé vÒ nguyªn nh©n h háng cña n¾p m¸y. B. Tr×nh tù l¾p n¾p m¸y - Lau s¹ch bÒ mÆt cña th©n m¸y vµ n¾p m¸y. - §Æt gio¨ng n¾p m¸y vµo ®óng vÞ trÝ trªn th©n m¸y (NÕu dïng l¹i gio¨ng cò th× nªn thoa vµo 2 bÒ mÆt cña gi¨ng mét líp keo ®Æc biÖt ®Ó t¨ng ®é kÝn, nÕu dïng gio¨ng míi th× thoa vµo 2 bÒ mÆt cña gio¨ng mét líp mì bß máng) - §Æt ®óng vÞ trÝ cña n¾p m¸y vµo th©n m¸y. - L¾p c¸c bul«ng (®ai èc) vµo n¾p m¸y. - SiÕt c¸c bul«ng (®ai èc) theo ®óng nguyªn t¾c ®· häc. - L¾p c¸c ®òa ®Èy vµo ®éng c¬. - L¾p c¸c cß mæ, trôc dµn cß, gèi ®ì trôc dµn cã vµo n¾p m¸y. - L¾p n¾p che dµn cß mæ vµ ®Öm lµm kÝn. - L¾p c¸c bé phËn cßn l¹i vµo n¾p m¸y. 2. Tr×nh tù th¸o l¾p ®¸y dÇu. A. Tr×nh tù th¸o ®¸y dÇu - X¶ dÇu ra khái ®éng c¬. - Th¸o c¸c ®êng èng dÇu nÕu cã. - Th¸o c¸c bul«ng b¾t ®¸y dÇu vµo th©n ®éng c¬. - Th¸o ®¸y dÇu ra khái ®éng c¬ B. Tr×nh tù l¾p ®¸y dÇu (ngîc l¹i tr×nh tù th¸o) VI- Söa ch÷a n¾p m¸y, ®¸y dÇu 1. B¶o dìng vµ söa ch÷a n¾p m¸y. - Dïng dao cao hoÆc bµn ch¶i s¾t ®Æc bÞªt, bµn ch¶i cíc lµm s¹ch muéi than b¸m vµo bÒ mÆt n¾p m¸y råi thæi s¹ch b»ng khÝ nÐn.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 10
 11. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh - Dïng bµn ch¶i mÒm vµ chÊt dung m«i (DÇu Gasoil, níc) röa s¹ch n¾p m¸y råi thæi kh« b»ng khÝ nÐn. - C¸c lç ren bÞ háng th× ph¶i ren l¹i hoÆc khoan réng råi Ðp b¹c sau ®ã tar« ren míi. - NÕu n¾p m¸y cong vªnh lín h¬n 0,15mm th× c¹o rµ l¹i, nÕu n¾p m¸y cong vªnh qu¸ th× ph¶i mµi ph¼ng l¹i trªn m¸y mµi chuyªn dïng, sau khi mµi ph¶i kiÓm tra dung tÝch buång ch¸y, dung tÝch buång ch¸y sau khi mµi kh«ng ®îc nhá h¬n 95% so víi dung tÝch ban ®Çu. NÕu cÇn thiÕt ph¶i thay n¾p m¸y míi. 2. B¶o dìng vµ söa ch÷a ®¸y dÇu. (Nh phÇn IV)                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 11
 12. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh M· BµI T£N BµI: thêi lîng (giê) Söa ch÷a th©n m¸y Lý thuyÕt Thùc hµnh MD 17 - 02 5 15 Muc tiêu của bài: ̣ Hoc xong bai nay hoc sinh có khả năng: ̣ ̀ ̀ ̣ - Trinh bay được nhiêm vu, phân loai, câu tao, hiên tượng, nguyên nhân hư ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ hong và phương phap kiêm tra và sửa chữa thân may. ̉ ́ ̉ ́ - Thap lăp, nhân dang, kiêm tra, sửa chữa cac hư hong cua thân may đung ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ quy trinh, quy pham đat tiêu chuân kỹ thuât do nhà chế tao quy đinh và đam bao an ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ toan trong quá trinh thực hiên công viêc ̀ ̀ ̣ ̣ Néi dung bµi häc I- NhiÖm vô, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, vËt liÖu chÕ t¹o 1- NhiÖm vô: Th©n xy lanh ®îc coi nh gi¸ ®ì, ®Ó ®ì phÇn lín c¸c chi tiÕt trong toµn bé ®éng c¬. 2- §iÒu kiÖn lµm viÖc: Th©n m¸y chÞu toµn bé träng lîng cña c¸c chi tiÕt, bé phËn l¾p trªn nã, ®ång thêi chÞu nh÷ng lùc kh«ng c©n b»ng do qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y g©y ra nh chÞu rung ®éng, va ®Ëp, kÐo nÐn vµ t¶i träng nhiÖt, v.v... 3- VËt liÖu chÕ t¹o: Yªu cÇu cña vËt liÖu lµm th©n m¸y ph¶i bÒn, c¬ tÝnh cao, nhÑ, chÞu nhiÖt vµ truyÒn nhiÖt tèt. VËt liÖu thêng dïng lµ gang x¸m, gang hîp kim cã chÊt lîng cao ®Ó ®óc th©n m¸y. §èi víi ®éng c¬ cì nhá hoÆc lµm m¸t b»ng giã, cã thÓ chÕ t¹o th©n m¸y b»ng hîp kim nh«m. Trªn nh÷ng ®éng c¬ cã xy lanh ®óc rêi råi Ðp vµo th©n m¸y th× th©n m¸y cã thÓ ®óc b»ng gang chÊt lîng thÊp hoÆc hîp kim nhÑ. Nh vËy sÏ tiÕt kiÖm ®îc kim lo¹i tèt vµ gi¶m träng lîng cña ®éng c¬. Riªng th©n m¸y b»ng nh«m kh«ng dïng èng lãt, dïng th©n m¸y b»ng nh«m cã u ®iÓm h¬n gang lµ nhÑ h¬n, tÝnh dÉn nhiÖt tèt h¬n. Tuy nhiªn c¬ tÝnh cña nh«m th× kÐm h¬n, dÔ bÞ mµi mßn. §Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy, ngêi ta thªm vµo c¸c h¹t silicon vµo th©n m¸y nh«m nh h·ng Mercedes Benz, Proche vµ mét sè h·ng kh¸c ®· lµm. Silicon lµ lo¹i vËt liÖu rÊt cøng. Sau khi th©n m¸y ®îc ®óc, c¸c nßng xylanh ®îc mµi trªn m¸y mµi kh«n ®Ó ®¹t kÝch thíc hoµn chØnh sau cïng, råi c¸c xylanh ®îc sö lý b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc (kh¾c axit) ®Ó lÊy ®i                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 12
 13. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh phÇn nh«m bÒ mÆt. C¸ch lµm nh vËy ®Ó lé c¸c h¹t silicon trªn nÒn hîp kim nh«m. Piston, xÐc m¨ng trît trªn phÇn cã h¹t silicon víi ®é mµi mßn nhá, v× vËy xylanh sÏ cã tuæi bÒn cao. II- Ph©n lo¹i D¹ng cña th©n m¸y tuú theo sè xy lanh vµ c¸ch bè trÝ xy lanh theo mét d·y th¼ng ®øng hay ch÷ V... th«ng thêng cã hai lo¹i th©n m¸y: - Lo¹i ®óc liÒn thµnh mét khèi: Th©n m¸y lµ hép chung cho tÊt c¶ c¸c xylanh. Lo¹i nµy phæ biÕn vµ thêng dïng cho c¸c lo¹i ®éng c¬ cì nhá vµ trung b×nh. - Lo¹i ®óc riªng tõng xylanh råi l¾p ghÐp l¹i víi nhau. Lo¹i nµy thêng dïng cho nh÷ng ®éng c¬ cì lín. - Lo¹i th©n m¸y cã xy lanh ®óc liÒn víi th©n gäi lµ th©n m¸y kiÓu th©n xy lanh. Khi xy lanh lµm riªng thµnh èng lãt råi l¾p vµo th©n th× th©n m¸y lo¹i nµy gäi lµ vá th©n. ë ®éng c¬ lµm m¸t b»ng níc, kho¶ng kh«ng gian bao quanh xylanh ®Ó chøa níc lµm m¸t gäi lµ ¸o níc. Th©n m¸y kiÓu th©n xy lanh-hép trôc khuûu 1-Th©n xy lanh; 2. Hép trôc khuûu Khi th©n xy lanh ®óc liÒn víi hép trôc khuûu th× th©n m¸y lµ lo¹i th©n xylanh-hép trôc khuûu. Hép trôc khuûu cã thÓ chia thµnh 2 nöa víi æ trôc khuûu lµ æ trît hoÆc lµm liÒn khi ®ã æ trôc khuûu ph¶i dïng æ bi. Khi th©n xylanh lµm rêi víi hép trôc khuûu vµ l¾p víi nhau b»ng bul«ng hay gugi«ng th× th©n m¸y lµ lo¹i th©n m¸y rêi. KÕt cÊu nµy rÊt phæ biÕn ë ®éng c¬ «t«, m¸y kÐo. Mét sè ®éng c¬ tÇu thuû chØ dïng mét lo¹i gugi«ng suèt tõ n¾p m¸y cho ®Õn bÒ mÆt cacte dÇu.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 13
 14. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Th©n m¸y rêi 1. Hép trôc khuûu; 2. Th©n xy lanh; 3. N¾p m¸y; 4. Gu gi«ng n¾p m¸y; 5. Gu gi«ng th©n m¸y; 6.Lç l¾p trôc cam; 7.Gu gi«ng toµn bé; 8.§Õ m¸y Th©n m¸y cña ®éng c¬ lµm m¸t b»ng giã thêng lµ th©n m¸y rêi, vÒ mÆt nguyªn t¾c cã thÓ dïng gugi«ng riªng rÏ hay mét lo¹i gugi«ng ®Ó ghÐp n¾p vµ th©n m¸y víi hép trôc khuûu. Xy lanh cã thÓ lµm liÒn víi th©n m¸y hoÆc lµm rêi ë d¹ng èng lãt råi l¾p vµo th©n. Th©n m¸y ®éng c¬ lµm m¸t b»ng giã                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 14
 15. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh 1. Hép trôc khuûu; 2. Th©n m¸y; 3. N¾p m¸y; 4. Gu gi«ng; 5. Xy lanh Tuú theo ph¬ng ph¸p l¾p ®Æt trôc khuûu trong hép trôc khuûu mµ th©n m¸y cã kÕt cÊu kh¸c nhau. Nh÷ng ph¬ng ph¸p thêng gÆp lµ: C¸c kiÓu l¾p ®Æt trôc khuûu a) Trôc khuûu treo b) Trôc khuûu ®Æt c) Trôc khuûu luån - Trôc khuûu treo: Hép trôc khuûu chia thµnh 2 nöa, nöa díi lµ c¸c te. Th©n m¸y hay toµn bé ®éng c¬ ®îc l¾p ®Æt trªn c¸c gèi ®ì. §©y lµ lo¹i phæ biÕn cho ®éng c¬ «t«, m¸y kÐo. - Trôc khuûu ®Æt: Hép trôc khuûu còng chia lµm 2 nöa, nöa díi ®ång thêi lµ bÖ m¸y. Trôc khuûu vµ toµn bé th©n m¸y cïng c¸c chi tiÕt l¾p r¸p ®- îc ®Æt trªn bÖ m¸y. - Trôc khuûu luån: Hép trôc khuûu nguyªn khèi, do ®ã khi l¾p r¸p trôc khuûu vµo ®éng c¬ ph¶i b»ng c¸ch luån. Theo t×nh tr¹ng chÞu lùc khÝ thÓ ngêi ta cßn ph©n lo¹i th©n m¸y theo c¸c d¹ng sau: - Th©n xylanh hay xylanh chÞu lùc. - Vá th©n chÞu lùc - Gugi«ng chÞu lùc                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 15
 16. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh III- CÊu t¹o 1.N¾p m ¸y 2.§­ê ng n­íc lµm m ¸t 3.Buång ®è t 4.Gud«ng b¾t l¾p m ¸y 5.Th©n m ¸y 6.Xi lanh 7.MiÖng xupap 8.R ·nh n­íc th©n m ¸y 9.§­ê ng x¶ 10. è ng dÉn xupap 11.§Çu tr­íc th©n m ¸y 12.Ch©n m ¸y 13.BÒ m Æ t ®¸y l¾p víi ®¸y dÇu 14.Vá l¾p b¸nh ®µ 15.§Öm l¾p m ¸y 16.Cöa l¾p vµ ®iÒu chØnh Nh trªn ®· tr×nh bµy th©n m¸y cã thÓ lµm liÒn hoÆc t¸ch rêi hép trôc xupap khuûu, xylanh cã thÓ ®óc liÒn th©n m¸y hoÆc ®óc rêi thµnh èng lãt råi l¾p vµo th©n m¸y. Trong th©n m¸y cã khoang níc lµm m¸t xylanh, phÇn díi cã c¸c gèi ®ì trôc khuûu vµ t¹o thµnh hép trôc khuûu, hép trôc khuûu ®îc bao kÝn b»ng c¸c te dÇu. Trªn th©n m¸y cßn cã gia c«ng c¸c ®êng dÇu b«i tr¬n, c¸c æ ®ì, c¸c bÒ mÆt vµ c¸c lç ren ®Ó l¾p c¸c bé phËn kh¸c IV- HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng, ph¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a th©n m¸y 1- HiÖn tîng, nguyªn nh©n h háng Th©n xylanh lµ chi tiÕt c¬ b¶n vµ phøc t¹p cña ®éng c¬, trªn ®ã cã nhiÒu chuÈn l¾p. Do ®ã, khi th©n xylanh bÞ mßn háng kh«ng nh÷ng lµm thay ®æi c¸c khe hë l¾p ghÐp mµ cßn lµm m¸y lÖch®óc trÝ t¬ng ®èi gi÷a Th©n sai lo¹i vÞ liÒn c¸c chi tiÕt l¾p trªn nã, lµm ¶nh hëng ®Õn tr¹ng th¸i ®éng lùc häc, t¨ng nhanh tèc ®é hao mßn, rót ng¾n tuæi thä cña m¸y. C¸c h háng cña th©n m¸y thêng lµ: MÆt ph¼ng cña th©n m¸y cã vÕt nøt, vÕt lâm, s©y xíc vµ kh«ng b»ng ph¼ng, th©n m¸y bÞ nøt, thñng, c¸c lç gèi ®ì chÝnh kh«ng ®ång t©m, mÆt ngoµi cña c¸c lç b¹c trôc cam vµ lç gèi ®ì chÝnh bÞ mßn, n¾p gèi ®ì chÝnh biÕn d¹ng, c¸c lç ren bÞ háng, c¸c ®êng níc, ®êng dÇu bÞ ®ãng cÆn, t¾c....                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 16
 17. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Nguyªn nh©n h háng phÇn lín lµ do l¾p r¸p kh«ng cÈn thËn vµ b¶o d- ìng söa dông kh«ng chÝnh x¸c g©y nªn. 2- Ph¬ng ph¸p kiÓm tra + KiÓm tra vÕt nøt thñng - B»ng ph¬ng ph¸p quan s¸t. - C¸c vÕt r¹n nøt nhá bªn trong th©n m¸y th× kiÓm tra b»ng ¸p lùc níc (thiÕt bÞ chuyªn dïng) - Dïng dÇu vµ bét mµu ®Ó kiÓm tra ( nh ë n¾p m¸y). + KiÓm tra ®é cong vªnh cña c¸c mÆt ph¼ng: KiÓm tra ®é kh«ng ph¼ng cña mÆt th©n m¸y 1.Thanh kiÓm chuÈn 2.Thíc l¸ hoÆc dìng - Dïng thíc ph»ng vµ c¨n l¸ ®Ó kiÓm tra. - Dïng bét mµu vµ bµn m¸p ®Ó kiÓm tra. + KiÓm tra ®é mßn cña lç gèi ®ì chÝnh, lç b¹c trôc cam vµ lç chèt ®Þnh vÞ. - Dïng panme ®o trong ®Ó ®o ®êng kÝnh lç tõ ®ã x¸c ®Þnh ®é mßn cong vµ «van. + KiÓm tra c¸c lç ren Dïng ph¬ng ph¸p quan s¸t. + KiÓm tra ®é ®ång t©m cña c¸c lç gèi ®ì chÝnh vµ lç l¾p b¹c trôc cam.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 17
 18. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh KiÓm tra ®é kh«ng th¼ng t©m cña c¸c lç l¾p b¹c 1.Thanh kiÓm chuÈn 2.Thíc l¸ hoÆc dìng Dïng trôc mÉu ®Ó kiÓm tra: Tríc hÕt cÇn siÕt ®óng thø tù, ®óng m« men c¸c n¾p gèi ®ì, dïng trôc mÉu cã kÝch thíc x¸c ®Þnh phï hîp víi tõng lo¹i ®éng c¬. Khe hë gi÷a trôc kiÓm tra vµ lç gèi ®ì chÝnh lµ ®é biÕn d¹ng cña th©n ®éng c¬. HoÆc cã thÓ dïng trôc dµi vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó kiÓm tra. 3- Söa ch÷a MÆt ph¼ng l¾p ghÐp cña th©n m¸y bÞ cong vªnh söa ch÷a nh ë n¾p m¸y. Th©n m¸y bÞ nøt, thïng cã thÓ söa ch÷a b»ng 5 ph¬ng ph¸p: + Ph¬ng ph¸p v¸ Ph¬ng ph¸p nµy dïng cho c¸c vÕt nøt, lç thñng bªn ngoµi th©n m¸y ë nh÷ng chç kh«ng ®ßi hái cêng ®é cao. Tríc tiªn khoan 2 lç cã ®êng kÝnh 3-5mm ë hai ®Çu vÕt nøt. Dïng miÕng ®ång ®á hay thÐp cacbon dÇy tõ 3-5mm ®Ó v¸ vµo ®ã. §é lín cña miÕng v¸ cÇn lÊy sao cho nã phñ ra ngoµi vÕt nøt tõ 15-20mm. §Æt miÕng vµ lªn vÕt nøt, gâ nhÑ b»ng ph¬ng ph¸p rÌn nãng hoÆc rÌn nguéi lµm cho miÕng v¸ dÝnh khÝt víi vÕt nøt, sau ®ã khoan lç 6-8mm ë xung quanh c¸ch mÐp miÕng v¸ 10-12mm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç lµ 10-15mm, tar« c¸c lç ren trªn th©n xylanh råi ®Öm tÊm ami¨ng, sau ®ã dïng ®inh vÝt b¾t chÆt miÕng v¸ vµo th©n m¸y. + Ph¬ng ph¸p dïng nót ren Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó söa ch÷a c¸c vÕt nøt ë chç nèi tiÕp gi÷a c¸c ®Õ xup¸p b»ng c¸ch dïng nót ren h×nh c«n hoÆc vÆn nót ren th«ng thêng vµo råi hµn l¹i. + Ph¬ng ph¸p cÊy ®inh vÝt                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 18
 19. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh Ph¬ng ph¸p nµy dïng trong c¸c trêng hîp vÕt nøt nhá vµ dµi trªn th©n m¸y ë chç kh«ng ®ßi hái cêng ®é cao vµ th«ng thÓ dïng ph¬ng ph¸p v¸ ®- îc. Khoan däc theo vÕt nøt c¸c lç cã ®êng kÝnh 6-8mm, tar« ren vµ vÆn ®inh vÝt b»ng ®ång ®á vµo, hai ®inh vÝt kÕt tiÕp nhau ph¶i ¨n mÝm vµo nhau 1/3 vµ cho c¸c ®inh vÝt nh« ra ngoµi 1,5-2mm, dïng ca s¾t c¾t bá phÇn thõa råi dïng bóa t¸n nhÑ lªn mÆt ®inh, sau ®ã giòa bãng. + Ph¬ng ph¸p hµn Ph¬ng ph¸p nµy dïng cho c¸c vÕt nøt n»m bªn trong th©n xylanh, ë nh÷ng chç ®ßi hái cêng ®é t¬ng ®èi cao. Khi hµn cã thÓ hµn nguéi hoÆc hµn nãng. Hµn nguéi dïng ë chç cã ®é chÊn ®éng kh«ng lín, ®é chÝnh x¸c gia c«ng kh«ng cao. Hµn nãng dïng ë nh÷ng chç cã v¸ch máng vµ mÐp vÕt nøt n»m s¸t vµo c¸c bé phËn kh¸c. Tríc khi hµn, c¨n cø vµo chiÒu dÇy cña vËt hµn vµ chiÒu s©u cña vÕt nøt, khoan chç hµn thµnh h×nh ch÷ V, s©u b»ng 2/3 chiÒu dÇy vËt hµn ®Ó ®¶m b¶o ®îc ®é thÈm thÊu. + Ph¬ng ph¸p d¸n b»ng chÊt dÎo Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngêi ta cßn dïng nhùa ªp«xi ®Ó v¸ vÕt nøt, nã lµ lo¹i nhùa tæng hîp míi. Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n h¬n, chÊt lîng t¬ng ®èi tèt, vµ yªu cÇu kü thuËt còng kh«ng cao. §ång thêi qu¸ tr×nh ho¸ cøng c- êng ®é co rót nhá, kh«ng bÞ xèp rç, chÞu ®îc t¸c dông cña níc, axit, vµ kiÒm. - C¸c lç ren bÞ háng th× ren l¹i hoÆc khoan réng råi Ðp b¹c vµ ta r« ren míi. - C¸c ®êng dÇu, ®êng níc bÞ ®ãng cÆn, t¾c bÈn th× th«ng röa råi dïng khÝ nÐn thæi s¹ch.                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 19
 20. MD 17: SC ­ BD c¬ cÊu trôc khuûu – thanh truyÒn              Trêng Trung CÊp C¬ §iÖn Nam §Þnh M· BµI T£N BµI: thêi lîng (giê) MD 17 - 03 Söa ch÷a xi lanh Lý thuyÕt Thùc hµnh 5 15 Muc tiêu của bài: ̣ Hoc xong bai nay hoc sinh có khả năng: ̣ ̀ ̀ ̣ - Trinh bay được nhiêm vu, câu tao, hiên tượng, nguyên nhân hư hong và ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ phương phap kiêm tra, sửa chữa xi lanh ́ ̉ - Thao lăp, kiêm tra, sửa chữa cac hư hong cua xi lanh đung phương phap, ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ đung tiêu chuân kỹ thuât do nhà chế tao quy đinh và đam bao an toan ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ Néi dung bµi häc I- Xi lanh 1- NhiÖm vô, vËt liÖu chÕ t¹o, ph©n lo¹i. * NhiÖm vô:                                                                Tµi liÖu lu hµnh néi bé                                          Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2