Môđun: Internet (Đồ án số 02)

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
8
download

Môđun: Internet (Đồ án số 02)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'môđun: internet (đồ án số 02)', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môđun: Internet (Đồ án số 02)

  1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN: KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔN HỌC/MÔĐUN: INTERNET Đồ án số: 02 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Giúp sinh viên nghiên cứu . Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học . Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án. ̣ Rèn luyện ky ̃ năng là m viêc theo nhóm cho sinh viên . II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI Hiên nay coƴ râƴt nhiêƳu caƴ ch đê kêƴt nôƴi sư dung Internet , có 2 cách phổ biến sau: Ʋ Ʊ Ʊ Ʋ Kê ́t nối trưc tiêp thông qua line điên thoai. ̣ ́ ̣ ̣ Kêt nối gián tiêp thông qua máy ti ́nh chia se ̃ Internet (Proxy Server). ́ ́ Nghiên cưƴ u caƴ c kiêu kêƴt nôƴi trên vaƳ thưc hiên kêƴt nôƴi , cụ thể như sau: Ʊ Ʋ Ʋ ̉ Kiêu kêt nối trưc tiêp: ́ ̣ ́  Tìm hiểu các nhà cung cấp dịch vụ ADSL của Việt Nam : Viettel, VNPT, FPT, Netnam, VDC.  So sánh dich vụ ADSL của FPT và VNPT: tốc đô, giá cả, chât lương, hâu maĩ … ̣ ̣ ́ ̣ ̣  Liêt kê các yêu cầu, công viêc cần thiêt đê có thê tiên hà nh lắp đăt và câu hình kêt nối Internet ADSL . ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́  Hướng dẫn thự c hiện chia sẽ kết nối, sao cho các máy tính khác có thể sử dụng được Internet bằng 2 cách: Bridge và ICS ̉ Kiêu kêt nối gián tiêp: ́ ́  Khái niệm.  Yêu cầu thông tin thiết bị cần thiết.  Thiết lập kết nối (thực hiện từng bước, có hình ảnh minh họa). Trong điêƳu kiên Internet phaƴt triên như hiên nay , có môt phương phaƴp đaƳo tao cũng phaƴt triên dưa trên Internet đoƴ laƳ E Ʋ Ʊ Ʋ Ʋ Ʋ Ʊ Ʋ - Learning, bạn hãy tìm hiểu về mô hình đào tạo này: Giới thiệu E-Learning, đặc điểm của E-Learning. Sự khác biệt giữa phương pháp học tập bằng E-Learning với phương pháp học tập truyền thống. Cấu trúc, mô hình chức năng của hệ thống E-Learning. Phương pháp và qui trình học bằng E-Learning. Khoa CNTT – MH/MĐ: Internet
  2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 III. YÊU CẦU THỰC HIỆN Tìm kiếm thông tin liên quan đến các nội dung trong “Tình huống đề tài” . Thưc hiên nôi dung trong “ Tình huống đề t ài”. ̣ ̣ ̣ Anh (chị) tự đề xuất và đưa ra phương án phù hợp đối với từng yêu cầu. Thực hiện đúng theo qui định của “Tập hướng dẫn đồ án”. Giảng viên sẽ hướng dẫn, góp ý và chỉnh sửa trong quá trình thực hiện đồ án. IV. GỢI Ý THỰC HIỆN Tìm hiểu về dịch vụ Internet ADSL của các nhà cung cấp dịch vụ . Cách thức đăng ký lắp đặt dịch vụ. Tìm hiểu về cách thức chia sẽ kết nối Bridge và ICS trên hệ điều hành Windows XP . Thưc hiên chia se ̃ kêt nối Internet: Bridge và ICS. ̣ ̣ ́ Tìm hiểu một số phần mềm được sử dụng để chia sẽ kết nối Internet. Cài đặt và hướng dẫn cách cấu hình. ̉ Tìm hiểu thông tin liên quan E-learning.Tông hơp thông tin theo yêu cầu . ̣ V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Sinh viên thực hiện theo mẫu “FIT - Tap huong dan thuc hien do an (bac Cao dang & Trung cap)” Thực hiện theo nhóm từ 5 đến 6 thành viên (đăng ký nhóm với lớp trưởng / lớp phó học tập) Hoàn tất đồ án trước một tuần khi kết thúc môn học (bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan: file Word, file PowerPoint, đĩa CD...). Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày ... tháng ... năm 200... Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn Khoa CNTT – MH/MĐ: Internet
Đồng bộ tài khoản