intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Mối đe dọa bên trong đối với sự phát triển của các nước SNG

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
4
lượt xem
0
download

Mối đe dọa bên trong đối với sự phát triển của các nước SNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết xem xét những mối đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển của các nước SNG, trong đó phân tích trường hợp Kyrgyzstan với tư cách là một ví dụ điển hình. Đó là sự phân hóa mạnh mẽ về mức thu nhập của dân chứng và chênh lệch giàu nghèo rõ rệt; sự khác biệt trong phát triển giữa các khu vực, nạn tham nhũng và tội phạm, sự mất ổn định và biến động của các mối quan hệ đối tác trong môi trong kinh tế hậu Xô Viết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối đe dọa bên trong đối với sự phát triển của các nước SNG

 1. MèI §E DäA B£N TRONG §èI VíI Sù PH¸T TRIÓN CñA C¸C N¦íC SNG Turar Koichuev(*). Vnutrennie ugrozy razvitiju stran SNG. Obshestvo i ekonomika, №2/2012, str. 3-10. Ph¹m NguyÔn §øc dÞch Bµi viÕt xem xÐt nh÷ng mèi ®e däa nghiªm träng ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c n−íc SNG, trong ®ã ph©n tÝch tr−êng hîp Kyrgyzstan víi t− c¸ch lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. §ã lµ sù ph©n ho¸ m¹nh mÏ vÒ møc thu nhËp cña d©n chóng vµ chªnh lÖch giµu nghÌo râ rÖt; sù kh¸c biÖt trong ph¸t triÓn gi÷a c¸c khu vùc; n¹n tham nhòng vµ téi ph¹m; sù mÊt æn ®Þnh vµ biÕn ®éng cña c¸c mèi quan hÖ ®èi t¸c trong m«i tr−êng kinh tÕ hËu X« ViÕt, kinh tÕ chËm ph¸t triÓn; sù tôt hËu trong ph¸t triÓn ®æi míi; sù bÊt æn chÝnh trÞ; Ýt quan t©m ®Õn gi¸o dôc vµ v¨n hãa; th¸i ®é thiÕu t«n träng ®èi víi lÞch sö cña chÝnh m×nh vµ suy gi¶m lßng yªu n−íc. Néi dung bµi viÕt lµ nh÷ng gîi më ®Ó giíi khoa häc c¸c n−íc SNG t¨ng c−êng th¶o luËn vµ t×m kiÕm ph−¬ng h−íng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch nµy. H ¬n 20 n¨m ®· tr«i qua kÓ tõ khi Liªn X« tan r·. TÊt c¶ c¸c n−íc céng hßa thµnh viªn ®· ®éc lËp, x©y triÓn ®Êt n−íc.(*)§©y kh«ng ph¶i tiªn ®o¸n, mµ lµ hiÖn thùc tõ bªn trong ®ang ®e däa sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ dùng nÒn chÝnh trÞ d©n chñ, nÒn kinh tÕ lan réng sang c¶ hÖ thèng nhµ n−íc thÞ tr−êng, t¹o lËp hÖ thèng nhµ n−íc ph¸p quyÒn lÉn chÝnh trÞ-x· héi. §iÒu ph¸p quyÒn. Trªn con ®−êng nµy, do ®¸ng nãi lµ nh÷ng mèi ®e do¹ nµy ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n, mét sè kh«ng ®Õn tõ bªn ngoµi, tõ nguyªn quèc gia ®· cã nh÷ng quyÕt s¸ch kh«ng nh©n kh¸ch quan mµ n¶y sinh ngay tõ thµnh c«ng, dÉn ®Õn nhiÒu sai lÇm bªn trong mçi quèc gia. nghiªm träng. Tuy nhiªn, vÒ tæng thÓ, 1. Ph©n tÇng x· héi râ rÖt vµ chªnh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kh«ng bÞ ph¸ vì vµ lÖch ngµy cµng lín vÒ thu nhËp. Mét bé vÉn ®i theo ®óng h−íng, dï Èn giÊu trong ®ã lµ rÊt nhiÒu vÊn ®Ò, ®«i khi lµ (*) GS., ViÖn sÜ ViÖn Hµn l©m khoa häc quèc gia nh÷ng ®e däa nghiªm träng cho sù ph¸t Kyrgyzstan.
 2. 52 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 9.2012 phËn lín d©n chóng ®ang nghÌo ®i vµ rau vµ c¸c lo¹i d−a – 0,41kg; hoa qu¶ - kh«ng cã ®iÒu kiÖn sö dông hÕt søc lao 0,08 kg; thÞt vµ c¸c s¶n phÈm thÞt – 0,15 ®éng cña m×nh, trong khi ®ã mét bé kg; trøng – 0,22 qu¶; s÷a vµ c¸c s¶n phËn nhá l¹i giµu lªn nhanh chãng, bÊt phÈm s÷a – 0,58 kg; ®−êng – 0,06 kg. chÊp mäi logic kinh tÕ vµ kh«ng gÆp c¶n §iÒu nµy râ rµng lµ kh«ng ®ñ. trë nµo vÒ ®¹o ®øc vµ x· héi. Xung ®ét 2. Sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t x· héi cã thÓ x¶y ra nÕu nhµ n−íc kh«ng triÓn gi÷a c¸c khu vùc trong n−íc vµ hç trî cho bé phËn d©n chóng nghÌo, c¸ch biÖt ngµy cµng gia t¨ng. Toµn bé kh«ng h¹n chÕ sù giµu lªn bÊt chÝnh cña ®êi sèng kinh tÕ tËp trung vµo mét vµi mét bé phËn thiÓu sè, kh«ng cã c¬ chÕ trung t©m kinh tÕ. ë c¸c vïng l¹c hËu, ph©n chia thu nhËp ®óng ®¾n, hîp lý. kinh tÕ hoµn toµn bÞ ®ãng b¨ng, d©n Suèt mét thêi gian dµi, Kyrgyzstan chóng r¬i vµo t×nh tr¹ng nghÌo nµn. Bëi n»m trong nhãm c¸c n−íc cã thu nhËp vËy, ®ang cã mét dßng di c− quy m« lín thÊp (d−íi 976 USD), cã nghÜa lµ mét khái nh÷ng khu vùc nµy. §iÒu ®ã ®Æt ra trong sè nh÷ng n−íc l¹c hËu trªn thÕ vÊn ®Ò lµ, ë c¸c khu vùc l¹c hËu, ®êi giíi. GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi n¨m sèng kinh tÕ cÇn ®−îc håi sinh, d©n 2010 lµ 860 USD. chóng cÇn cã c¬ héi x©y dùng cuéc sèng “B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi n¨m no ®ñ, t×nh tr¹ng hoang v¾ng cÇn ®−îc 2010” cho thÊy, ë Kyrgyzstan, tû lÖ d©n kh¾c phôc. Dßng di c− lín bÊt hîp lý tõ chóng sèng d−íi møc nghÌo khæ, theo c¸c khu vùc l¹c hËu g©y tiªu cùc vÒ kinh chuÈn nghÌo cña quèc gia nµy lµ 43,1% tÕ vµ x· héi ë c¶ nh÷ng khu vùc ph¸t (sè liÖu n¨m 2005). Cßn theo chuÈn triÓn, t¹o ra m©u thuÉn tiÒm Èn gi÷a c− nghÌo quèc tÕ, tû lÖ d©n chóng cã thu d©n ®Þa ph−¬ng vµ nh÷ng ng−êi nhËp nhËp d−íi 1,25 USD/ngµy lµ 34%; tû lÖ c−. Nh÷ng xung ®ét x· héi nµy b¾t d©n chóng cã thu nhËp d−íi 2 nguån tõ sù ph¶n kh¸ng l¹i t×nh tr¹ng USD/ngµy lµ 66,6% (n¨m 2002). PhÇn hoang ho¸ ë c¸c khu vùc l¹c hËu. lín d©n chóng thiÕu thèn vÒ vËt chÊt. So s¸nh møc ®é s«i ®éng cña ®êi §iÒu nµy khiÕn cho c¨ng th¼ng x· héi sèng kinh tÕ gi÷a c¸c khu vùc, cã thÓ v−ît ra ngoµi søc chÞu ®ùng. ®¸nh gi¸ theo tæng s¶n phÈm b×nh qu©n Thu nhËp trung b×nh mét th¸ng ®Çu ng−êi tõng khu vùc: vïng Batken thùc tÕ cña mét ng−êi lao ®éng n¨m 274 USD; Jalal-Abad 386 USD; Issyk 2010 lµ 148 USD, cã nghÜa mét ngµy lµ 5 Kul 829 USD; Naryn 544 USD; Talas USD. Trong khi ®ã, trung b×nh chi phÝ 626 USD; Chuy 635 USD; thñ ®« tiªu dïng mét ng−êi n¨m 2010 lµ 591 Bishkek 1.402 USD; thµnh phè Osh 409 USD. Cã nghÜa lµ, vÒ tæng thÓ, d©n USD. Sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t chóng ë trong ®iÒu kiÖn ®ãi nghÌo. triÓn lµ rÊt râ rµng. L−¬ng thùc, thùc phÈm chiÕm 52% chi Hai trung t©m kinh tÕ s«i ®éng nhÊt phÝ tiªu dïng, hµng hãa phi thùc phÈm cña Kyrgyzstan lµ thñ ®« Bishkek vµ – 28%, dÞch vô - 20%. khu vùc Chuy. Trong sè 13.669 doanh N¨m 2010, tiªu dïng thùc phÈm nghiÖp trong n−íc, 63% tËp trung ë hµng ngµy trung b×nh trªn ®Çu ng−êi lµ: Bishkek (8.640 ®¬n vÞ), vµ 11% ë Chuy b¸nh m× – 0,37kg; khoai t©y – 0,26kg; (1.438 ®¬n vÞ). Theo sè liÖu cña ñy ban
 3. Mèi ®e do¹ bªn trong… 53 thèng kª quèc gia, ë Bishkek cã 846,5 Xung ®ét kinh tÕ, biªn giíi, d©n téc ngh×n ng−êi sinh sèng, ë Chuy lµ 802,2 ngµy cµng gia t¨ng. Do ®ã, viÖc ®¹t ®−îc ngh×n ng−êi, tæng céng chiÕm kho¶ng c¸c mèi quan hÖ bÒn v÷ng, l©u dµi, tin 30,6 % (kho¶ng 1/3) d©n sè c¶ n−íc. §ã cËy vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ sÏ lµ c¬ së lµ theo con sè ®¨ng ký, tuy nhiªn, sè cho sù ph¸t triÓn v¨n minh, hßa b×nh l−îng trªn thùc tÕ lµ rÊt lín. §iÒu nµy trong khèi SNG. ®· ¶nh h−ëng xÊu ®Õn sù ph¸t triÓn cña Cã thÓ cÇn ph¶i th«ng qua mét v¨n c¶ nh÷ng khu vùc l¹c hËu, n¬i xuÊt ph¸t kiÖn chÝnh trÞ ®a ph−¬ng, tËp thÓ (c−¬ng cña dßng di d©n, lÉn c¸c khu vùc ph¸t lÜnh, tuyªn bè, hiÖp ®Þnh), nh»m n©ng triÓn, t¹o søc Ðp vÒ kinh tÕ vµ x· héi cho c¸c mèi quan hÖ liªn quèc gia lªn mét nh÷ng khu vùc nµy. Chuy vµ Bishkek tÇm míi, thóc ®Èy sù tin cËy, s½n sµng kh«ng thÓ trë thµnh n¬i “n−¬ng n¸u”, hîp t¸c, khoan dung, lo¹i bá nghi ngê, m−u sinh cho toµn bé d©n sè c¶ n−íc. kÝch ®éng m©u thuÉn, xung ®ét d©n téc. §iÒu nµy lµ nguy hiÓm ®èi víi c¶ kinh tÕ lÉn an ninh quèc gia. D©n c− mçi khu NÕu chÝnh quyÒn c¸c n−íc kh«ng vùc cÇn c− tró vµ m−u sinh t¹i ®Þa s½n sµng lµm viÖc nµy, c¸c céng ®ång ph−¬ng ®ã. Nhµ n−íc ph¶i thóc ®Èy viÖc d©n sù cã thÓ triÖu tËp mét diÔn ®µn x· nµy b»ng c¸ch ®−a ra nh÷ng chÝnh s¸ch héi d©n sù ®Ó thÓ hiÖn ý kiÕn cña m×nh, kinh tÕ-x· héi träng ®iÓm. kªu gäi chÝnh quyÒn, ®Ó hä thÊy ®−îc sù thÊt väng cña quÇn chóng. 3. N¹n tham nhòng vµ téi ph¹m. NÕu kh«ng ®Êu tranh thùc sù, kiªn 5. Mét trong nh÷ng mèi ®e däa lín quyÕt vµ kh«ng khoan nh−îng chèng l¹i nhÊt lµ t×nh h×nh kinh tÕ. NÕu kinh tÕ nh÷ng vÊn n¹n nµy, sÏ h×nh thµnh mèi tiÕp tôc bÞ tª liÖt, th× ®Êt n−íc sÏ kh«ng liªn kÕt ngÇm gi÷a téi ph¹m, tham thÓ nµo ph¸t triÓn ®ét ph¸. Céng ®ång nhòng vµ quan chøc chÝnh quyÒn. §ã lµ x· héi nãi chung, giíi trÝ thøc, khoa häc nguy c¬ lín cho hÖ thèng nhµ n−íc ph¸p tinh hoa, c¸c lùc l−îng chÝnh trÞ, nhµ quyÒn, chÕ ®é chÝnh trÞ-x· héi, h×nh th¸i n−íc ph¶i cïng nhau lùa chän mét m« kinh tÕ-x· héi. h×nh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, x¸c ®Þnh h−íng ph¸t triÓn Sau “cuéc c¸nh m¹ng” n¨m 2005 vµ 2010, c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i l©u dµi, tiÒm n¨ng, v¹ch ra vµ hiÖn thùc chóng Kyrgyzstan ®· ®−a ra nhiÒu sè hãa chÝnh s¸ch kinh tÕ hîp lý, s¸t thùc liÖu v¹ch trÇn tham nhòng trong hÖ vÒ mÆt x· héi, thÊu ®¸o vÒ chÝnh trÞ, thèng chÝnh quyÒn, trong ®ã cã c¶ dùa trªn c¬ së khoa häc. nh÷ng cÊp cao nhÊt. Nh−ng kh«ng mét C¶i c¸ch kinh tÕ vÉn ch−a mang l¹i vô nµo, dï quy m« lín vµ g©y tæn thÊt nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. Tû träng viÖc cho an ninh quèc gia, an ninh kinh tÕ, lµm trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®−îc ®iÒu tra ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh tè trong tæng sè viÖc lµm cña nÒn kinh tÕ tông. Qua ®iÒu tra, c¸c bÞ c¸o ®Òu kh«ng chØ chiÕm 14,8%, trong ®ã viÖc lµm bÞ toµ ¸n kÕt téi, nghÜa lµ nh÷ng kÎ trong doanh nghiÖp nhá lµ 2,2%, doanh ph¹m téi kh«ng bÞ trõng trÞ vµ tæn thÊt nghiÖp võa lµ 1,7%, doanh nh©n c¸ thÓ kh«ng ®−îc ®Òn bï. lµ 10,9%. Tæng gi¸ trÞ gia t¨ng cña 4. Sù bÊt æn, kh«ng bÒn v÷ng cã thÓ doanh nghiÖp võa vµ nhá trong GDP x¶y ra trong c¸c mèi quan hÖ ®èi t¸c. chiÕm 40,3%.
 4. 54 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 9.2012 Tæng sè c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ n¨m 2008 lµ 68,5 ngh×n USD, c¸c sè liÖu Kyrgyzstan tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2010 lµ t−¬ng tù lµ: Na Uy 5 triÖu d©n/90,0 13.669. Nh−ng do khu vùc doanh nghiÖp ngh×n USD; Singapore 5 triÖu d©n/36,4 võa vµ nhá ch−a thËt sù ph¸t triÓn nªn ngh×n USD; Slovakia 5 triÖu d©n/19 1.506 doanh nghiÖp lín s¶n xuÊt chiÕm ngh×n USD; PhÇn Lan 5 triÖu d©n/54,3 tû träng gÇn 60% GDP. ngh×n USD; Turkmenistan 5 triÖu d©n còng ®¹t 3.660 USD. Cßn Kyrgyzstan, Trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp cïng n¨m 2008, GDP b×nh qu©n ®Çu kinh tÕ ë Kyrgyzstan n¨m 2010, 42,3% ng−êi chØ cã 880 USD. (5.788) ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, 33,7% (4.613) kh«ng mang l¹i lîi nhuËn vµ CÇn cã nh÷ng c¸ch tiÕp cËn khoa 24% (3.268) kh«ng c«ng bè doanh thu. häc, suy xÐt thÊu ®¸o ®Ó x¸c ®Þnh triÓn Sè l−îng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá väng cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc. VÒ tæng trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ thÓ, tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ cÇn lµ kh¸ lín (89,0%), trong ®ã doanh chuyÓn biÕn b»ng nç lùc cña tÊt c¶ c¸c nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶ lµ 40,5%, ngµnh, chø kh«ng ph¶i do thµnh tùu kh«ng lîi nhuËn lµ 34,9% vµ kh«ng c«ng cña mét vµi ngµnh s¶n xuÊt riªng lÎ, bè lîi nhuËn lµ 24,6%. trong khi c¸c ngµnh cßn l¹i tr× trÖ, thËm chÝ ph¸ s¶n. CÇn cã chÝnh s¸ch phï hîp C¸c chØ sè tµi chÝnh nµy ®· chøng tá nh»m gi¶m chi phÝ, n©ng cao lîi nhuËn r»ng, cßn l©u c¸c doanh nghiÖp míi cã s¶n xuÊt vµ t¨ng c−êng ®¶m b¶o nguån thÓ tù chñ tµi chÝnh. Sù thiÖt h¹i cña ®Çu t− cho t¨ng tr−ëng. c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ (15.498,4 triÖu som – t−¬ng Khi dù b¸o, x©y dùng ch−¬ng tr×nh, ®−¬ng h¬n 300 triÖu USD) trong nÒn x¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng tr−ëng ®ßi hái luËn kinh tÕ b»ng 42,0% lîi nhuËn cña c¸c chøng mäi mÆt, tÝnh ®Õn tiÒm n¨ng s¶n doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ xuÊt, nhu cÇu tiªu thô vµ thÞ tr−êng cã (37.977,9 triÖu som – t−¬ng ®−¬ng h¬n kh¶ n¨ng tiªu thô, ®¶m b¶o ®Çu t−, kh¶ 800 triÖu USD). 3.260 doanh nghiÖp t¹o n¨ng tiÕp nhËn ®Çu t−. ra viÖc lµm vµ dÞch vô víi 50.980,0 triÖu Nh÷ng ®−êng h−íng s¸o rçng, thiÕu som (t−¬ng ®−¬ng h¬n 1 tû USD) còng thùc tiÔn lµ kh«ng cÇn thiÕt. CÇn hiÓu tèn chõng Êy chi phÝ, ®ång nghÜa kÕt tÝnh phøc t¹p cña viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò qu¶ tµi chÝnh gÇn nh− lµ b»ng kh«ng. ph¸t triÓn, vµ nh×n thÊy c¶ c¸ch thøc Kh«ng thÓ tr× ho·n h¬n n÷a tr−íc v−ît qua khã kh¨n. t×nh tr¹ng tª liÖt cña nÒn kinh tÕ vµ C¬ cÊu ph¸t triÓn s¶n xuÊt (ngµnh ®iÒu cÊp thiÕt lµ ph¶i cã ®−îc mét b−íc nghÒ) cña nÒn kinh tÕ, ë møc ®é nhÊt ®ét ph¸. Còng cã ý kiÕn cho r»ng, ®Þnh, cÇn ®¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶ c¸c Kyrgyzstan lµ mét n−íc nhá, rÊt khã nguån lùc lao ®éng vµ nguån tµi nguyªn kh¨n ®Ó lµm ®−îc ®iÒu ®ã. Nh−ng râ thiªn nhiªn, t¨ng thªm gi¸ trÞ gia t¨ng, rµng, rÊt nhiÒu n−íc nhá ®· ®¹t ®−îc ¸p dông réng r·i khoa häc kü thuËt. tr×nh ®é ph¸t triÓn cao. Thö lÊy mét sè n−íc víi møc d©n sè t−¬ng ®−¬ng ®Ó CÇn x¸c ®Þnh vµ th¸o gì nh÷ng lµm phÐp so s¸nh. §an M¹ch cã kho¶ng v−íng m¾c trong nÒn kinh tÕ, trong ®ã 5 triÖu d©n, GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi cã c¬ cÊu ngµnh nghÒ.
 5. Mèi ®e do¹ bªn trong… 55 TÊt nhiªn, kinh tÕ cña mét quèc gia nghiÖp. Theo quan ®iÓm cña chóng t«i, kh«ng thÓ ®Þnh h−íng nhá hÑp, mét cÇn x©y dùng mét quü quèc gia dµnh chiÒu. Sù ®a d¹ng cña c¸c yÕu tè chÝnh cho ph¸t triÓn c«ng nghÖ, kinh phÝ lÊy lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho phÐp x¸c tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc vµ tõ thu nhËp ®Þnh "mét tËp hîp c¸c lùa chän" kh¶ thi, cña c¸c doanh nghiÖp, vµ viÖc ®ãng gãp hîp lý vµ hiÖn thùc. Nh−ng bªn c¹nh ®ã, ph¶i lµ b¾t buéc. Quü sÏ cÊp kinh phÝ còng nªn x¸c ®Þnh mét vµi h−íng ph¸t cho c¸c ho¹t ®éng khoa häc, kü thuËt, triÓn ®ét ph¸ −u tiªn. X¸c ®Þnh b¶n chÊt c«ng nghÖ, c¸c dù ¸n lín cña quèc gia vµ vÞ thÕ quèc tÕ cña nÒn kinh tÕ ®Êt còng nh− khu vùc kinh tÕ t− nh©n. n−íc lµ nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ, 7. Sù bÊt æn chÝnh trÞ ®· duy tr× cñng cè an ninh kinh tÕ vµ sù v÷ng suèt 20 n¨m ®éc lËp chÝnh lµ mèi ®e do¹ vµng vÒ chÝnh trÞ. lín thø hai. NÕu kh«ng v−ît qua ®−îc, 6. Sù l¹c hËu trong ph¸t triÓn c«ng nã sÏ ®e däa sù ph¸t triÓn kinh tÕ, thËm nghÖ, khoa häc, kü thuËt tiªn tiÕn. chÝ c¶ sù tån t¹i cña N−íc céng hßa Kyrgyzstan kh«ng cã thµnh tùu khoa Kyrgyzstan víi t− c¸ch lµ mét quèc gia. häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ nµo ®¸ng kÓ Th¸ng 11/2011, Kyrgyzstan ®· tiÕn ë tr×nh ®é quèc tÕ, còng nh− kh«ng cã hµnh bÇu cö tæng thèng lÇn thø 4. RÊt mét dù ¸n nµo thùc sù tÇm cì. Khoa häc hy väng c¸c nhµ l·nh ®¹o hiÖn nay thÓ ®−îc tµi trî mét c¸ch yÕu ít. Nhµ n−íc hiÖn ®−îc trÝ tuÖ s¸ng suèt, ý chÝ cøng ch−a cã sù quan t©m ®óng møc tíi c¸c r¾n, nhËn thøc ®−îc tr¸ch nhiÖm cña trung t©m thiÕt kÕ vµ thö nghiÖm. Nç m×nh tr−íc ®Êt n−íc, nh©n d©n, chó lùc x©y dùng c¸c khu c«ng nghÖ vÉn träng h¬n tíi nh÷ng s¸ng t¹o khoa häc ch−a ®em l¹i kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, thËm chÝ kü thuËt, ®¶m b¶o sù ®ång thuËn quèc c¸c trung t©m tiªn tiÕn thùc tÕ cßn ch−a gia vµ gi÷a c¸c d©n téc trong x· héi, sù ®−îc x©y dùng. ViÖc ¸p dông thµnh tùu æn ®Þnh chÝnh trÞ. khoa häc c«ng nghÖ cßn rÊt h¹n chÕ, vµ ®ãng gãp cña chóng vµo sù ph¸t triÓn 8. Ch−a cã sù quan t©m cÇn thiÕt tíi kinh tÕ cßn rÊt khiªm tèn. NÕu kh«ng cã thÕ hÖ thanh thiÕu niªn lµ mèi ®e do¹ biÖn ph¸p xãa bá hoÆc h¹n chÕ sù l¹c lín thø ba ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hËu c«ng nghÖ, th× Kyrgyzstan sÏ cßn Kyrgyzstan nãi riªng vµ c¸c n−íc SNG tiÕp tôc l¹c hËu vÒ kinh tÕ, kh«ng chØ so nãi chung. NÕu thanh niªn kh«ng ®−îc víi c¸c n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, mµ gi¸o dôc ®óng c¸ch, kh«ng cã sù ph¸t ngay c¶ víi c¸c n−íc trong céng ®ång triÓn t©m hån vµ kh«ng t×m ®−îc m«i SNG vµ vïng Trung ¸ hËu X« ViÕt. Bëi tr−êng ®Ó ph¸t huy søc lao ®éng th× nÕu so s¸nh, kh«ng chØ dùa vµo tæng t−¬ng lai cña Kyrgyzstan sÏ thËt bi ®¸t. GDP, mµ cßn dùa vµo tèc ®é t¨ng tr−ëng Nhµ n−íc cÇn xem gi¸o dôc vµ v¨n GDP, Kyrgyzstan còng tôt hËu so víi hãa nh− lµ ®èi t−îng cÇn quan t©m vµ c¸c n−íc Trung ¸ hËu X« ViÕt. hç trî ®Æc biÖt. Kh«ng ®−îc phã mÆc Mèi ®e däa vÒ sù l¹c hËu cña khoa gi¸o dôc vµ v¨n hãa cho thÞ tr−êng vµ häc, kü thuËt, c«ng nghÖ lµ mét trong biÕn chóng thµnh lÜnh vùc kinh doanh. nh÷ng nguy c¬ s©u s¾c nhÊt. §Ó kh¾c 9. §¸nh mÊt ký øc lÞch sö, thiÕu t«n phôc thùc tr¹ng nµy, cÇn cã sù thèng träng vµ cã quan niÖm kh«ng ®óng ®¾n nhÊt gi÷a nhµ n−íc vµ c¸c doanh ®èi víi lÞch sö. LÞch sö chøa ®ùng trong
 6. 56 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 9.2012 nã nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp nhiÒu h¬n lµ SNG. §ã lµ nhiÖm vô ®Æt ra, ®ßi hái ë nh÷ng ®iÒu khiÕn chóng ta muèn rò bá. mçi quèc gia nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ. Kh«ng nªn ®¸nh ®ång lÞch sö víi nh÷ng §èi víi vÊn ®Ò nµy, viÖc trao ®æi kinh h¹n chÕ cña c¸c chÝnh quyÒn. Tõ chèi sù nghiÖm gi÷a c¸c quèc gia lµ rÊt cã lîi, tõ ®a d¹ng cña lÞch sö, gi¸ trÞ tõ c¸c bµi trao ®æi nh÷ng kinh nghiÖm thµnh b¹i, häc lÞch sö lµ tù m×nh t−íc ®i sù hiÓu nguyªn nh©n ®Õn c¸c biÖn ph¸p kh¾c biÕt ®óng ®¾n vÒ hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n phôc. TÊt nhiªn, mçi quèc gia cã ®Æc chÝnh x¸c vÒ t−¬ng lai. tr−ng riªng, nh−ng tÊt c¶ c¸c n−íc SNG 10. §¸nh mÊt niÒm tù hµo d©n téc, ®Òu ®ang ë thùc tr¹ng t−¬ng tù trong tiÕn lßng yªu n−íc, tù hµo vÒ ®Êt n−íc n¬i tr×nh chuyÓn ®æi hËu x· héi chñ nghÜa. m×nh ®ang sinh sèng, sù t«n träng ®èi víi d©n téc m×nh, vÞ thÕ cña d©n téc Chóng t«i còng l−u ý mét ®iÒu lµ, m×nh trªn thÕ giíi. §¸nh mÊt lßng yªu mçi quèc gia trong khèi SNG ®Òu cã chñ n−íc chÝnh lµ ®¸nh mÊt nhËn thøc vÒ quyÒn, ®Òu tù x¸c ®Þnh con ®−êng vµ b¶n th©n víi t− c¸ch lµ mét bé phËn cña c¸ch thøc ph¸t triÓn cña m×nh, tuy nhiªn d©n téc. §Ó gi÷ g×n, nh©n réng, n©ng cao tÝnh ®Õn kinh nghiÖm c¸c quèc gia kh¸c lßng yªu n−íc, cÇn ph¶i lµm sao ®Ó d©n trong khèi râ rµng lµ ®iÒu cã lîi. HiÖn téc kh«ng Èn m×nh vµo qu¸ khø, kh«ng nay, khi x¸c ®Þnh m« h×nh ph¸t triÓn, ph¸t triÓn mét c¸ch b¶n n¨ng, mµ ph¶i cÇn ph¶i thÊy lîi Ých cña viÖc nghiªn cøu xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña thêi ®¹i, s½n thùc tiÔn tõ c¸c n−íc hËu x· héi chñ sµng thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh nghÜa kh¸c n÷a, tuy thùc tiÔn mçi n−íc thùc tiÔn, häc hái vµ ®óc kÕt kinh lµ kh«ng hoµn toµn gièng nhau, nh−ng ë nghiÖm tõ c¸c n−íc ®i tr−íc. §ã lµ møc ®é nµy hay møc ®é kh¸c, ®Òu gîi ý nhiÖm vô cao c¶ cña mçi d©n téc, nÕu nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nhÊt ®Þnh ®Ó gi¶i muèn tån t¹i vµ ghi danh vµo lÞch sö thÕ quyÕt vÊn ®Ò. Cuéc ®Êu tranh chèng giíi. Nh©n d©n Kyrgyzstan cã kh¶ n¨ng tham nhòng ë Gruzia lµ mét trong thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, nh−ng ®Ó lµm nh÷ng vÝ dô rÊt ®¸ng häc tËp. ®−îc hä cÇn lo¹i trõ nh÷ng mèi ®e däa Theo quan ®iÓm cña chóng t«i, nªn hiÖn h÷u ë trªn. cã c¸c cuéc ®èi tho¹i th−êng xuyªn gi÷a Nh÷ng ph©n tÝch trong bµi viÕt nµy, c¸c nhµ khoa häc vµ chuyªn gia c¸c tÊt nhiªn, tr−íc tiªn nh×n tõ ph−¬ng n−íc ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm. Nªn v−ît diÖn Kyrgyzstan, nh−ng còng kh«ng thÓ qua nh÷ng rµo c¶n, v−íng m¾c ®Ó mèi kh«ng nhËn thÊy r»ng, nh÷ng mèi ®e quan hÖ nµy thªm tèt ®Ñp. Mèi giao l−u däa trªn, ë møc ®é nµy hay møc ®é nµy sÏ ®em l¹i lîi Ých cho tÊt c¶ c¸c quèc kh¸c, cã thÓ nhËn thÊy ë tÊt c¶ c¸c n−íc gia SNG.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản