intTypePromotion=1
ADSENSE

MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ - VẬN ĐỘNG Ở TRẺ EM TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI

Chia sẻ: Bút Cam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

75
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu xác định liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng và chậm phát triển tâm lý - vận động ở 492 trẻ từ 1-3 tuổi tại Hải Dương năm 2009. Các thể suy dinh dưỡng được phân loại theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới; Sự phát triển tâm lý - vận động được đánh giá bằng test Denver II đã được chuẩn hóa. Phân tích có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu (kinh tế, xã hội, dinh dưỡng thời kỳ thai nghén, sức khỏe mẹ khi có thai, tình trạng cuộc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ - VẬN ĐỘNG Ở TRẺ EM TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI

  1. Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 28 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Moái lieân quan giöõa tình traïng suy dinh döôõng vaø phaùt trieån taâm lyù - vaän ñoäng ôû treû em töø 1 ñeán 3 tuoåi Nguyeãn Ñoã Huy (*) Nghieân cöùu xaùc ñònh lieân quan giöõa tình traïng suy dinh döôõng vaø chaäm phaùt trieån taâm lyù - vaän ñoäng ôû 492 treû töø 1-3 tuoåi taïi Haûi Döông naêm 2009. Caùc theå suy dinh döôõng ñöôïc phaân loaïi theo tieâu chuaån cuûa Toå chöùc Y teá Theá giôùi; Söï phaùt trieån taâm lyù - vaän ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù baèng test Denver II ñaõ ñöôïc chuaån hoùa. Phaân tích coù tính ñeán aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá nhieãu (kinh teá, xaõ hoäi, dinh döôõng thôøi kyø thai ngheùn, söùc khoûe meï khi coù thai, tình traïng cuoäc ñeû, buù söõa meï) cho thaáy suy dinh döôõng laø yeáu toá nguy cô ñoái vôùi chaäm phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng ôû treû 1- 3 tuoåi vaø söï phoái hôïp giöõa suy dinh döôõng thaáp coøi vaø nheï caân coù lieân quan roõ reät hôn so vôùi rieâng leû töøng theå suy dinh döôõng ôû khu vöïc chaäm phaùt trieån ngoân ngöõ caû ôû treû trai vaø treû gaùi. Caàn taêng cöôøng söï phaùt trieån ngoân ngöõ ôû nhöõng treû bò theå suy dinh döôõng phoái hôïp naøy. Töø khoùa: suy dinh döôõng, chaäm phaùt trieån taâm lyù vaän ñoäng, treû em. The relationship between malnutrition status and delay of psychomotor development in children aged 1 to 3 years Nguyen Do Huy (*) The purpose of the study was to investigate the relationship between malnutrition status and delay of psychomotor development in 492 children aged 1 to 3 years in Hai Duong province, 2009. The malnutrition status was classified according to criteria set by the World Health Organization; and the psychomotor development was assessed using Denver II test adapted to Vietnamese children. The analyses adjusted by confounding factors (socio-economic status, utero nutrition, maternal health during pregnancy, status of newborn, and breastfeeding) showed that malnutrition status was a risk factor for suspected delay of psychomotor development in both boys and girls aged 1 to 3 years; and the combined malnutrition between underweight and stunting was more likely to risk suspected delay of language development, in comparison with individual of underweight or stunting. It is necessary to promote the language development in children suffering from the combined malnutrition. 28 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 12.2012, Soá 26 (26)
  2. Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 29 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Key words: Malnutrition, delay of psychomotor development, children. Taùc giaû: (*) TS. BS. Nguyeãn Ñoã Huy, Phoù Giaùm ñoác Trung taâm ñaøo taïo Dinh döôõng vaø Thöïc phaåm, Vieän Dinh döôõng quoác gia. Email: nguyendohuy1965@yahoo.com 1. Ñaët vaán ñeà Ñoái töôïng nghieân cöùu: Taát caû treû töø 1 ñeán 3 tuoåi Caùc nghieân cöùu treân theá giôùi cho thaáy treû bò suy taïi 1 xaõ noâng thoân (265 treû) vaø 1 phöôøng thaønh thò dinh döôõng trong nhöõng naêm ñaàu ñôøi seõ aûnh höôûng (227 treû) thoûa maõn tieâu chuaån ñeû ñuû thaùng, khoâng khoâng toát ñeán haønh vi, nhaän thöùc vaø phaùt trieån taâm coù dò taät baåm sinh, beänh maõn tính vaø baát thöôøng veà lyù-vaän ñoäng duø sau naøy ñöôïc chaêm soùc vaø dinh phaùt trieån trí tueä vaø ngöôøi meï/ngöôøi chaêm soùc caùc döôõng toát [5]. Treû suy dinh döôõng coù ñieåm IQ thaáp treû naøy ñöôïc môøi tham gia nghieân cöùu. hôn treû bình thöôøng ñöôïc baùo caùo trong nghieân cöùu Thu thaäp thoâng tin veà tình traïng kinh teá-xaõ hoäi taïi Myõ. Nghieân cöùu veà lieân quan giöõa suy dinh vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán tình traïng dinh döôõng döôõng vaø phaùt trieån haønh vi, nhaän thöùc cuûa treû trong vaø söï phaùt trieån taâm lyù - vaän ñoäng baèng phöông 6 naêm ñaàu cho thaáy nhöõng khieám khuyeát veà trí tueä phaùp phoûng vaán tröïc tieáp ngöôøi meï/ngöôøi chaêm soùc cuûa treû suy dinh döôõng xuaát hieän ngay töø luùc treû treû coù söû duïng boä caâu hoûi thieát keá saün. ñöôïc 1 vaø 2 tuoåi [6]. Ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng cuûa treû: Tình Taïi Vieät Nam, tình traïng dinh döôõng vaø caùc traïng dinh döôõng cuûa treû ñöôïc phaân loaïi theo tieâu yeáu toá nguy cô ôû treû em ñaõ ñöôïc nghieân cöùu roäng chuaån cuûa Toå chöùc Y teá theá giôùi naêm 2004, goàm suy raõi taïi coäng ñoàng vaø beänh vieän. Nhieàu nghieân cöùu dinh döôõng theå thaáp coøi (chieàu cao/tuoåi), nheï caân ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng vaø taêng tröôûng veà (caân naëng/tuoåi) vaø gaày coøm (caân naëng/chieàu cao). theå löïc cuûa treû em töø sô sinh ñeán 60 thaùng tuoåi [1, Ñaùnh giaù söï phaùt trieån taâm lyù vaän ñoäng cuûa treû 3]. Tuy nhieân, nghieân cöùu veà söï phaùt trieån taâm lyù töø 1-3 tuoåi: Söû duïng test Denver II ñaõ ñöôïc chuaån vaän ñoäng cuûa treû taïi coäng ñoàng söû duïng test Denver hoùa [2] vôùi 4 khu vöïc phaùt trieån cuûa treû ñöôïc ñaùnh II [2] vaãn chöa ñöôïc phoå bieán. Hôn nöõa, vaãn coøn ít giaù, goàm: nghieân cöùu veà söï phaùt trieån veà caû theå löïc, vaän ñoäng Khu vöïc vaän ñoäng thoâ sô (Gross motor area): vaø tinh thaàn cuûa treû em, ñaëc bieät laø söï lieân quan ñaùnh giaù khaû naêng phaùt trieån caùc vaän ñoäng toaøn giöõa tình traïng suy dinh döôõng vaø söï phaùt trieån taâm thaân vaø khaû naêng giöõ thaêng baèng cuûa cô theå. lyù - vaän ñoäng cuûa treû trong nhöõng naêm ñaàu ñôøi. Do Khu vöïc vaän ñoäng tinh teá thích öùng (Finemotor- ñoù, nghieân cöùu naøy coù muïc tieâu xaùc ñònh söï lieân adaptive area): ñaùnh giaù khaû naêng vaän ñoäng kheùo quan giöõa tình traïng suy dinh döôõng ñoái vôùi söï phaùt leùo cuûa ñoâi tay vaø khaû naêng quan saùt tinh teá cuûa ñoâi trieån taâm lyù - vaän ñoäng ôû treû em töø 1 ñeán 3 tuoåi taïi maét. Haûi Döông naêm 2009. Khu vöïc caù nhaân - xaõ hoäi (Personal-Social 2. Phöông phaùp nghieân cöùu area): ñaùnh giaù khaû naêng nhaän bieát baûn thaân, chaêm soùc baûn thaân vaø thieát laäp quan heä töông taùc vôùi Thieát keá nghieân cöùu: Nghieân cöùu söû duïng ngöôøi khaùc. phöông phaùp nghieân cöùu caét ngang, tieán haønh töø thaùng 10-12 naêm 2009 taïi phöôøng Traàn Phuù vaø xaõ Khu vöïc ngoân ngöõ (Language area): ñaùnh giaù Taân Höng, tænh Haûi Döông. khaû naêng laéng nghe vaø ñaùp öùng vôùi aâm thanh, khaû Taïp chí Y teá Coâng coäng, 12.2012, Soá 26 (26) 29
  3. Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 30 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | naêng phaùt aâm, vaø sau cuøng laø khaû naêng phaùt trieån meï döôùi 4 thaùng ñaàu sau sinh cuûa nhoùm treû noâng ngoân ngöõ (nghe hieåu vaø noùi). thoân laø 43,7 % coù xu höôùng cao hôn so vôùi tyû leä naøy Phaân tích thoáng keâ: Söû duïng kieåm ñònh Mann - ôû nhoùm treû thaønh thò laø 36.0 %, tuy nhieân söï khaùc Withney U test ñeå so saùnh thaùng tuoåi giöõa hai nhoùm bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ vôùi P > 0,05. vaø söû duïng kieåm ñònh χ bình phöông (Chi-Square) hoaëc Fisher's Exact test ñeå so saùnh caùc tyû leä. Söï lieân Baûng 2. Lieân quan giöõa töøng theå suy dinh döôõng vaø quan giöõa tình traïng dinh döôõng vaø tình traïng nghi nghi ngôø chaäm phaùt trieån taâm lyù vaän ñoäng ngôø chaäm phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng ñöôïc xaùc ñònh theo giôùi baèng phaân tích hoài quy ñôn bieán vaø ña bieán (logistic regression). YÙ nghóa thoáng keâ ñaït ñöôïc vôùi giaù trò P value < 0.05 cho 2 phía. Soá lieäu ñöôïc phaân tích baèng phaàn meàm SPSS 16.0. 3. Keát quaû nghieân cöùu Baûng 1. Ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu P-value nhaän ñöôïc töø phaân tích hoài quy logistic ñôn bieán söï lieân quan giöõa töøng theå suy dinh döôõng vaø söï phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng. Soá lieäu trong baûng laø n (%), tröø thaùng tuoåi laø Soá lieäu ôû Baûng 2 cho bieát söï lieân quan giöõa töøng trung vò vaø khoaûng 25th-75th percentile. theå suy dinh döôõng vaø nghi ngôø chaäm phaùt trieån taâm P-value nhaän ñöôïc töø phaân tích Chi-Square test lyù-vaän ñoäng ôû 4 khu vöïc vaän ñoäng thoâ, vaän ñoäng hoaëc Fisher's Exact Test cho caùc tyû leä, tröø kieåm ñònh tinh teá, caù nhaân-xaõ hoäi vaø ngoân ngöõ. Coù söï khaùc Mann-Withney U test ñeå so saùnh thaùng tuoåi. nhau veà giôùi trong moái lieân quan treân: Suy dinh Ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu ñöôïc trình döôõng thaáp coøi vaø nheï caân ôû treû trai coù lieân quan ñeán nghi ngôø chaäm phaùt trieån vaän ñoäng tinh teá (P< 0.05); baøy taïi Baûng 1. Coù söï khaùc nhau giöõa treû ôû vuøng trong khi ñoù ôû treû gaùi, caû hai theå thaáp coøi vaø nheï caân thaønh thò vaø noâng thoân veà thöù töï sinh vaø tình traïng coù lieân quan ñeán nghi ngôø chaäm phaùt trieån caù nhaân- cuoäc ñeû: Tyû leä treû ôû thaønh thò ñöôïc sinh ra baèng moå xaõ hoäi (P < 0.01). Suy dinh döôõng thaáp coøi coù lieân ñeû laø 21.1% cao hôn 7.5% so vôùi treû ôû noâng thoân (P quan hoaëc coù xu höôùng lieân quan ñeán taát caû caùc khu < 0.05). Tyû leä treû laø con thöù 3 trôû leân ôû noâng thoân laø vöïc phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng ôû treû gaùi, trong khi 17% cao hôn 12% haún so vôùi thaønh thò (P 0.05). Tyû leä buù xaõ hoäi vaø ngoân ngöõ. 30 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 12.2012, Soá 26 (26)
  4. Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 31 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Baûng 3. Phaân tích hoài quy logistic ña bieán moái lieân Baûng 4. Phaân tích hoài quy logistic ña bieán moái lieân quan giöõa caùc theå suy dinh döôõng vaø söï quan giöõa caùc theå suy dinh döôõng vaø söï phaùt trieån taâm vaän ñoäng ôû treû trai phaùt trieån taâm vaän ñoäng ôû treû gaùi Caùc yeáu toá ñieàu chænh trong moâ hình phaân tích Keát quaû ôû Baûng 4 cho thaáy ôû treû gaùi maëc duø hoài quy multilogistic regression goàm: sô sinh nheï rieâng suy dinh döôõng thaáp coøi hoaëc nheï caân khoâng caân, tình traïng cuoäc ñeû, thôøi gian cho buù meï hoaøn coù moái lieân quan ñoái vôùi söï phaùt trieån vaän ñoäng, söï toaøn, thôøi gian meï chôi vôùi treû, meï bò beänh khi coù keát hôïp caû suy dinh döôõng thaáp coøi vaø nheï caân ñaõ thai, tuoåi cuûa treû, thöù töï sinh, nôi soáng vaø kinh keá hoä aûnh höôûng coù yù nghóa thoáng keâ ñeán söï phaùt trieån taâm gia ñình. vaän ñoäng ôû caùc khu vöïc vaän ñoäng thoâ, vaän ñoäng tinh Soá lieäu ôû Baûng 3 cho thaáy chæ bò thaáp coøi coù coù teá, caù nhaân-xaõ hoäi vaø ngoân ngöõ vôùi OR laàn löôït laø lieân quan ñeán chaäm phaùt trieån vaän ñoäng tinh teá (OR 4.87 (P = 0.003), 2.63 (P = 0.057), 4.82 (P = 0.002), = 3.62, P = 0.042) vaø coù xu höôùng aûnh höôûng ñeán söï vaø 3.08 (P = 0.026) trong moâ hình chöa ñieàu chænh. phaùt trieån vaän ñoäng thoâ (OR = 3.85, P = 0.065) ôû Sau khi ñieàu chænh caùc yeáu toá nhieãu, söï keát hôïp giöõa moâ hình coù ñieàu chænh. Rieâng suy dinh döôõng thaáp suy dinh döôõng thaáp coøi vaø nheï caàn laøm treû taêng coøi hoaëc nheï caân chöa thaáy aûnh höôûng ñoái vôùi söï nguy cô chaäm phaùt trieån khu vöïc caù nhaân-xaõ hoäi vaø phaùt trieån ngoân ngöõ ôû caùc moâ hình. Tuy nhieân, khi ngoân ngöõ. treû vöøa bò suy dinh döôõng thaáp coøi vaø nheï caân seõ coù nguy cô chaäm phaùt trieån ngoân ngöõ ôû treû trai duø ñaõ 4. Baøn luaän tính ñeán aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá nguy cô khaùc, Suy sinh döôõng, baûn thaân noù theå hieän söï chaäm cuõng nhö ñieàu chænh theo caùc yeáu toá nhieãu. phaùt trieån kích thöôùc cuûa cô theå ôû caùc daïng khaùc Caùc yeáu toá ñieàu chænh trong moâ hình phaân tích nhau, bao goàm chaäm phaùt trieån caân naëng so vôùi tuoåi, hoài quy multilogistic regression goàm: sô sinh nheï chaäm phaùt trieån chieàu cao so vôùi tuoåi hay khoâng coù caân, tình traïng cuoäc ñeû, thôøi gian cho buù meï hoaøn söï song haønh cuøng phaùt trieån caân naëng theo chieàu toaøn, thôøi gian meï chôi vôùi treû, meï bò beänh khi coù cao. Keát quaû trong nghieân cöùu naøy cho thaáy: i) Treû thai, tuoåi cuûa treû, thöù töï sinh, nôi soáng vaø kinh keá hoä töø 1 ñeán 3 tuoåi bò suy dinh döôõng laø yeáu toá nguy cô gia ñình. ñoái vôùi nghi ngôø chaäm phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng vaø Taïp chí Y teá Coâng coäng, 12.2012, Soá 26 (26) 31
  5. Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 32 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | ii) Söï phoái hôïp giöõa suy dinh döôõng thaáp coøi vaø nheï gaùi. AÛnh höôûng keát hôïp giöõa suy dinh döôõng thaáp caân coù lieân quan roõ reät hôn so vôùi rieâng leû töøng theå coøi vaø nheï caân khoâng phuï thuoäc vaøo giôùi ôû khu vöïc suy dinh döôõng ôû caùc khu vöïc nghi ngôø chaäm phaùt phaùt trieån ngoân ngöõ. Do coù ít treû bò phoái hôïp caû ba trieån taâm lyù-vaän ñoäng, ñaëc bieät laø ngoân ngöõ. AÛnh theå suy dinh döôõng, neân caàn coù nghieân cöùu coù côõ höôûng treân coù theå lieân quan ñeán söï phaùt trieån veà kích maãu lôùn hôn ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng keát hôïp naøy ñoái thöôùc cuûa heä thaàn kinh trung öông trong 6-12 thaùng vôùi söï phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng. ñaàu bò aûnh höôûng roõ reät cuûa tình traïng suy dinh Nghieân cöùu naøy ñaõ söû duïng test Denver II ñöôïc döôõng ôû treû [6] vaø suy dinh döôõng ôû treû sau 1 tuoåi aûnh chuaån hoùa taïi Vieät Nam [5] ñeå ñaùnh giaù söï phaùt höôûng ñeán khaû naêng hoïc, tham gia vaø duy trì caùc trieån taâm lyù-vaän ñoäng, keát quaû cho pheùp xaùc ñònh hoaït ñoäng hoïc taäp [6]. AÛnh höôûng roõ reät ôû khu vöïc nhöõng treû nghi ngôø chaäm phaùt trieån taâm lyù-vaän ngoân ngöõ trong nghieân cöùu naøy cuõng töông ñoàng vôùi ñoäng. Tuy test Denver II ñaùnh giaù khu vöïc phaùt nghieân cöùu taïi Brazin ôû treû töø 6-70 thaùng tuoåi [9]. trieån caù nhaân-xaõ hoäi vaø ngoân ngöõ, nhöng ñaây khoâng Treân theá giôùi ñaõ coù moät soá nghieân cöùu veà söï lieân phaûi laø test kieåm tra söï thoâng minh cuûa treû. Test coù quan giöõa tình traïng suy dinh döôõng vaø phaùt trieån giaù trò phaùt hieän sôùm nhöõng treû nghi ngôø chaäm phaùt taâm lyù, vaän ñoäng cuûa treû trong nhöõng naêm ñaàu ñôøi. trieån taâm lyù-vaän ñoäng so vôùi nhöõng treû cuøng löùa, töø Nghieân cöùu cuûa H. Abigail Raikes naêm 2005 [8] ñoù giuùp cho nhöõng nhaø chuyeân moân vaø gia ñình aùp cho thaáy aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng gia ñình (soá treû duïng nhöõng bieän phaùp can thieäp sôùm ñeå treû coù theå döôùi 5 tuoåi trong gia ñình, tình hình döï tröõ thöïc phaùt trieån toát hôn. phaåm, soá thaønh vieân trong hoä gia ñình) vaø suy dinh Toùm laïi, caùc theå suy dinh döôõng laø yeáu toá nguy döôõng nheï caân theo tuoåi ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa treû cô ñoái vôùi nghi ngôø chaäm phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng Nicaragua töø 2 thaùng ñeán 5 tuoåi, aûnh höôûng naøy ôû caùc khu vöïc khaùc nhau ôû treû trai vaø treû gaùi töø 1 ñeán maïnh hôn ôû khu vöïc phaùt trieån ngoân ngöõ vaø vaän 3 tuoåi. AÛnh höôûng keát hôïp giöõa suy dinh döôõng thaáp ñoäng tinh teá. Amanda Sacker vaø ñoàng nghieäp [9] coøi vaø nheï caân khoâng phuï thuoäc vaøo giôùi ôû khu vöïc quan saùt thaáy buù söõa meï laø yeáu toá baûo veä ñoái vôùi phaùt trieån ngoân ngöõ. chaäm phaùt trieån vaän ñoäng thoâ vaø tinh teá ôû treû nhoû, Khuyeán nghò: trong ñoù aûnh höôûng cuûa buù meï vôùi phaùt trieån vaän "Taêng cöôøng phoøng choáng suy dinh döôõng treû ñoäng tinh teá coøn coù söï tham gia cuûa caùc yeáu toá kinh em goùp phaàn caûi thieän phaùt trieån taâm lyù- vaän ñoäng teá-xaõ hoäi vaø taâm lyù. Söï khaùc nhau veà chuûng toäc bieán cho treû em. maát khi söï lieân quan giöõa buù söõa meï vaø phaùt trieån "Vôùi treû em vöøa bò suy dinh döôõng thaáp coøi vaø vaän ñoäng tinh teá ñöôïc ñieàu chænh bôûi caùc yeáu toá nheï caân, caàn quan taâm öu tieân phaùt trieån khu vöïc kinh teá-xaõ hoäi. ngoân ngöõ vaø khu vöïc caù nhaân-xaõ hoäi. Vì coù nhieàu yeáu toá coù theå cuøng aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån taâm lyù-vaän ñoäng cuûa treû nhö ñieàu kieän Lôøi caûm ôn kinh teá-xaõ hoäi, thöù töï sinh, tình traïng cuoäc ñeû, sô sinh nheï caân, buù söõa meï, chuùng toâi ñaõ phaân tích söï Xin chaân thaønh caûm ôn Bs. Quaùch Thuùy Minh, lieân quan giöõa tình traïng suy dinh döôõng vaø phaùt Cn. Nguyeãn Thò Hoàng Thuùy-Khoa Taâm beänh, Beänh trieån taâm lyù-vaän ñoäng coù ñieàu chænh caùc yeáu toá treân. vieän Nhi Trung öông - ñaõ ñoùng goùp quan troïng cho Keát quaû cho thaáy trong moâ hình ñieàu chænh, caùc theå thaønh coâng cuûa nghieân cöùu naøy baèng vieäc tröïc tieáp suy dinh döôõng aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån taâm lyù- tham gia taäp huaán, giaùm saùt vaø phaân tích soá lieäu veà vaän ñoäng ôû caùc khu vöïc khaùc nhau ôû treû trai vaø treû test Denver II. 32 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 12.2012, Soá 26 (26)
  6. Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 33 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Taøi lieäu tham khaûo (2006) Breastfeeding and developmental Delay: findings Tieáng Vieät from the millennium cohort study. Pediatrics. 118;e682- e689. DOI: 10.1542/peds.2005-3141 1. Leâ Thò Hôïp, Nguyeãn Thò Laïng (2002), Xu höôùng taêng 5. Christopher N.M. et al. (1989) Growth in utero and tröôûng theå löïc vaø tình traïng dinh döôõng cuûa treû em döôùi 24 cognitive function in adult life: follow up study of people thaùng tuoåi, Nghieân cöùu theo chieàu doïc taïi Haø Noäi, Hoäi nghò born 1920 and 1943. BMJ 312:1393-1396. Khoa hoïc dinh döôõng, tr. 10-11. 6. Grantham-Mc Gregor (1993) Assessment of the effects of 2. Quaùch Thuyù Minh, Hoaøng Caåm Tuù, Nguyeãn Thò Hoàng nutrition on mental development and behavior in Jamaican Thuyù vaø coäng söï (2000), aùp duïng Test Denver ñaùnh giaù söï studies. AJCN 57:303S-309S. phaùt trieån taâm vaän ñoäng cuûa treû em döôùi 6 tuoåi, Vieän Nhi Khoa. Kyû yeáu coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc naêm 7. Harold P. Martin (1973) Nutrition: Its relationship to 2000:354-360. children`s physical, mental and emotional development. Am J Clin Nutri 26:766-775. 3. Vieän khoa hoïc giaùo duïc- Trung taâm nghieân cöùu giaùo duïc maàm non (2000), Nghieân cöùu doïc ñaëc ñieåm phaùt trieån cô theå 8. H. Abigail Raikes (2005) Family Environments and Early vaø taâm vaän ñoäng cuûa treû töø sô sinh ñeán 36 thaùng taïi Haø Noäi, Development in Low-Income Nicaraguan Children. Ñeà taøi B98-49-58, tr. 11-23. Interamerican Journal of Psychology 39(3):399-412. 9. Terezinha Soares Biscegli, Larissa Bueno Polis, Livia Marcela dos Santos, Mariana Vicentin (2007) Nutritional Tieáng Anh status and neurodevelopment of children enrolled in a day 4. Amanda Sacker, Maria A. Quigley and Yvonne J. Kelly care center.Rev Paul Pediatr 25(4):337-342. Taïp chí Y teá Coâng coäng, 12.2012, Soá 26 (26) 33
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2