intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Môi trường bên trong: nguồn lực, khả năng và những năng lực cốt lõi

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

937
lượt xem
229
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: giải thích nhu cầu nghiên cứu môi trường nội bộ, định nghĩa giá trị và tầm quan trọng của nó,cách thức phân tích chuỗi giá trị được sử dụng để nhận dạng và lượng giá những nguồn lực và những khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường bên trong: nguồn lực, khả năng và những năng lực cốt lõi

 1. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT 196 Trần Quang Khải, Q1. TP.HCM Tel: (08) 848-3107 – Fax: (08) 848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vn To ! Web page: www.cemd.ueh.edu.vn.vn ge t h e r, We S h in e Môi trường Bên trong: Nguồn lực, Khả năng, và Những Năng lực Cốt lõi Nguyễn Hữu Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn “Trước khi những nhà lãnh ñạo có thể ñịnh hình một chiến lược mới, họ cần phải ñạt tới một sự hiểu biết chung về vị trí hiện thời của công ty.” W. Chan Kim & Renee Mauborgne Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 1
 2. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Mục tiêu Kết thúc nghiên cứu chương này, bạn sẽ có khả năng ñể: 1. Giải thích nhu cầu của công ty trong việc nghiên cứu và hiểu môi trường nội bộ của nó 2. ðịnh nghĩa về giá trị và thảo luận về tầm quan trọng của nó 3. Mô tả những sự khác biệt giữa các nguồn lực hữu hình và vô hình 4. ðịnh nghĩa những khả năng và thảo luận về cách thức các khả năng ñược phát triển 5. Mô tả bốn tiêu chí ñược sử dụng ñể xác ñịnh các nguồn lực và các khả năng có trở thành năng lực cốt lõi hay không 6. Thảo luận cách thức phân tích chuỗi giá trị ñược sử dụng ñể nhận dạng và lượng giá những nguồn lực và những khả năng 7. ðịnh nghĩa về thuê ngoài và thảo luận những lý do cho việc sử dụng thuê ngoài 8. Thảo luận về tầm quan trọng của nhận dạng những ñiểm mạnh và ñiểm yếu của công ty Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Lợi thế Cạnh tranh Công ty ñạt tới sức cạnh tranh chiến lược và thu nhập trên trung bình khi những năng lực cốt lõi là: Theo thời gian, những lợi ích của bất kỳ chiến lược sáng tạo ra giá trị nào cũng có thể bị bắt chước bởi những nhà cạnh tranh ðộ bền vững của lợi thế cạnh tranh là hàm số của: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 2
 3. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Kết cục của Phân tích Môi trường Bên Ngoài Kinh tế Vă nh số Môi trường Ngành óa n Dâ Xãh ội Những Cơ hội áp và ðe dọa ph t uậ To Môi trường L àn rị, Cạnh tranh c ht ầu ín Ch Công nghệ Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Kết cục của Phân tích Môi trường Nội bộ Nhữ Những nguồ nguồn lự lực, nhữ những khả năng, và khả năng, và nhữ những năng lựlực ñộ ñộc ñá ñáo, khá khác biệ biệt. (ñược ñòi hỏi cho lợi thế cạnh tranh bền vững) Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 3
 4. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Bối cảnh của Phân tích Nội bộ Nền kinh tế toàn cầu Tư duy toàn cầu Kết cục của sự phân tích Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Sáng tạo Giá trị Các công ty sáng tạo ra giá trị bằng cách khai thác những năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của nó Giá trị ñược ño lường bằng: Các công ty sáng tạo ra giá trị bằng cách Giá trị ưu việt Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 4
 5. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Sáng tạo Lợi thế Cạnh tranh Những năng lực cốt lõi - trong việc kết hợp với những vị thế thị trường - sản phẩm – Những năng lực cốt lõi của một công ty, kết hợp với sự phân tích môi trường tổng quát, ngành, và nhà cạnh tranh Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Thách thức của Phân tích Nội bộ Những quyết ñịnh chiến lược trên phương diện của những nguồn lực, những khả năng, và những năng lực cốt lõi của công ty: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 5
 6. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Thách thức của Phân tích Nội bộ ðể phát triển và sử dụng những năng lực cốt lõi, các nhà quản trị phải có: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Những ñiều kiện Ảnh hưởng tới Quyết ñịnh Quản lý về Nguồn lực, Khả năng và Năng lực cốt lõi Bất trắc ðiều kiện Phức tạp ðiều kiện Những xung ñột nội bộ tổ chức ðiều kiện Nguồn: Từ R. Amit & P. J. H. Schoemaker, 1993, Strategic assets and organizational rent, Strategic Management Journal, 14: 33. Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 6
 7. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Những Nguồn lực, Khả năng, và Năng lực Cốt lõi Những nguồn lực Khám phá những Năng lực Cốt lõi Những Năng lực Cốt lõi Nhữ Những Khả Khả năng Những nguồn lực • Hữu hình • Vô hình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Những Nguồn lực Những nguồn lực Các dạng nguồn lực Những tài sản của công ty, Hữu hình Làñầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh của Vô hình công ty, Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 7
 8. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Những Nguồn lực Hữu hình Nguồn lực tài chính Nguồn lực tổ chức Nguồn lực vật chất Nguồn lực công nghệ Nguồn: Từ J. B. Barney, 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17: 101; R. M. Grant, 1991, Contemporary Strategy Analysis, Cambridge, U.K.: Blackwell Business, 100–102. Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Những Nguồn lực Vô hình Nguồn nhân lực Nguồn lực ñổi mới, sáng tạo Nguồn lực về danh tiếng, uy tín Nguồn: Từ R. Hall, 1992, The strategic analysis of intangible resources, Strategic Management Journal, 13: 136–139; R. M. Grant, 1991, Contemporary Strategy Analysis, Cambridge, U.K.: Blackwell Business, 101–104. Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 8
 9. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Những Nguồn lực, Khả năng, và Năng lực Cốt lõi Những khả năng Khám phá những Năng lực Cốt lõi Những Năng lực Cốt lõi Nhữ Những Khả Khả năng Những nguồn lực • Hữu hình • Vô hình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Những Nguồn lực, Khả năng, và Năng lực Cốt lõi Những khả năng Khám phá những Năng lực Cốt lõi Nền tảng của rất nhiều khả năng là dựa trên: Những Năng lực Cốt lõi Nhữ Những Khả Khả năng Những khả năng thường ñược phát triển trong những Những nguồn lực • Hữu hình chức năng cụ thể hoặc trong • Vô hình từng bộ phận của một chức năng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 9
 10. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Những Nguồn lực, Khả năng, và Năng lực Cốt lõi Bốn tiêu chí cho việc xác Khám phá những ñịnh các khả năng chiến Năng lực Cốt lõi lược: Những Năng lực Cốt lõi Nhữ Những Khả Khả năng Những nguồn lực • Hữu hình • Vô hình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Những Nguồn lực, Khả năng, và Năng lực Cốt lõi Những năng lực cốt lõi Khám phá những Năng lực Cốt lõi Những Năng lực Cốt lõi Nhữ Những Khả Khả năng Những nguồn lực • Hữu hình • Vô hình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 10
 11. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Những Nguồn lực, Khả năng, và Năng lực Cốt lõi Những năng lực cốt lõi Khám phá những Năng lực Cốt lõi Những Năng lực Cốt lõi Nhữ Những Khả Khả năng Những nguồn lực • Hữu hình • Vô hình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phát triển Những Năng lực Cốt lõi Khám phá những Bốn tiêu chí của Lợi thế Năng lực Cốt lõi Cạnh tranh Bền vững Bốn tiêu chí của Lợi thế Bền vững • Có giá giá trị trị • Khan hiế hiếm • Tốn ké kém ñể ñể bắt chướ chước • Không thể thể thay thế thế Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 11
 12. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Phát triển Lợi thế Cạnh tranh Bền vững Khám phá những Những khả năng có Năng lực Cốt lõi giá trị Bốn tiêu chí của Lợi thế Bền vững Những khả năng khan hiếm • Có giá giá trị trị • Khan hiế hiếm • Tốn ké kém ñể ñể bắt chướ chước • Không thể thể thay thế thế Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phát triển Lợi thế Cạnh tranh Bền vững Khám phá những Những khả năng tốn kém Năng lực Cốt lõi ñể bắt chước Bốn tiêu chí của Lợi thế Bền vững • Có giá giá trị trị • Khan hiế hiếm • Tốn ké kém ñể ñể bắt chướ chước • Không thể thể thay thế thế Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 12
 13. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Phát triển Lợi thế Cạnh tranh Bền vững Khám phá những • Khả năng không thể thay Năng lực Cốt lõi thế Bốn tiêu chí của Lợi thế Bền vững • Có giá giá trị trị • Khan hiế hiếm • Tốn ké kém ñể ñể bắt chướ chước • Không thể thể thay thế thế Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Kết cục của Kết hợp Bốn Yếu tố c? ớ ế? ư ch th t ay bắ th ? ñể ị? ếm ể Kết cục Những hàm ý tr th m hi á ké ng gi n Cạnh tranh Của việc thực hiện hô ó n ha C Tố K K K K K K C K K C/K C C K C/K C C C C Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 13
 14. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Phân tích Chuỗi Giá trị Cho phép công ty hiểu các bộ phận vận hành của nó xem bộ phận nào tạo ra giá trị và bộ phận nào thì không Một công cụ công ty sử dụng ñể: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phân tích Chuỗi Giá trị Các hoạt ñộng cốt lõi bao gồm: Các hoạt ñộng hỗ trợ Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 14
 15. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Phân tích Chuỗi Giá trị Chuỗi Giá trị ðể trở thành nguồn của lợi thế cạnh tranh, một nguồn lực hoặc một khả năng phải cho phép công ty: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Chuỗi Giá trị Cơ bản Các hoạt ñộng hỗ trợ Cấu trúc hạ tầng Quản lý nguồn nhân lực. Lợ in Phát triển công nghệ hu ận Mua sắm Các hoạt ñộng Vận hành Marketing và bán hàng Dịch vụ Cung ứng ñầu vào Cung ứng ñầu ra chủ yếu Lợ i nhu ận Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 15
 16. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Tiềm năng Tạo ra Giá trị của Những Hoạt ñộng Chủ yếu Cung ứng ñầu vào Vận hành Cung ứng ñầu ra Marketing và bán hàng Dịch vụ Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Tiềm năng Tạo ra Giá trị của Những Hoạt ñộng Hỗ trợ Mua sắm Phát triển công nghệ Quản lý nguồn nhân lực Cơ sở hạ tầng của công ty Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 16
 17. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Thuê Ngoài Việc mua các hoạt ñộng tạo ra giá trị từ những nhà cung cấp bên ngoài Bằng việc thực hiện ít các các khả năng hơn: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Các Quyết ñịnh Thuê Ngoài u ận Lợ i nh in hu Lợ ận Technological Development Quản lý nguồn nhân lực. Các hoạt ñộng hỗ trợ Dịch vụ Cấu trúc hạ tầng Marketing và bán hàng Cung ứng ñầu ra Mua sắm Vận hành Cung ứng ñầu vào Center for Excellence in Management Development Các hoạt ñộng chủ yếu To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 17
 18. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Logic Chiến lược cho Thuê ngoài Hòan thiện việc chú trọng trong kinh doanh Tạo ra sự tiếp cận ñến những khả năng tốt nhất thế giới Thúc ñẩy nhanh những lợi ích của tái lập Chia sẻ những rủi ro Giải phóng những nguồn lực cho những mục ñích khác Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Những Chủ ñề Của Thuê ngoài Theo ñuổi giá trị lớn nhất Lượng giá những nguồn lực và những khả năng Những ñe dọa của môi trường và những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên liên tục Những nguồn lực không chiến lược Cơ sở kiến thức của công ty Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 18
 19. Chng 3: Môi trng Bên trong Quản trị Chiến lược Những Nhắc nhở Không bao giờ ñược cho là hiển nhiên rằng những năng lực cốt lõi sẽ tiếp tục tạo ra nguồn của lợi thế cạnh tranh Tất cả những năng lực cốt lõi có tiềm năng trở thành sự cứng ngắc, bảo thủ cốt lõi - những năng lực cốt lõi trước ñây giờ tạo ra sự trì trệ và bóp nghẹt sự ñổi mới và sáng tạo Xác ñịnh những ñiều công ty có thể thực hiện thông qua sự phân tích hiệu quả và liên tục về môi trường nội bộ sẽ làm tăng sức sống của sự thành công cạnh tranh trong dài hạn Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2