intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường kinh doanh và tài chính

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

266
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường kinh doanh: Các loại hình doanh nghiệp, Ưu, nhược điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp; Môi trường thuế: Thuế thu nhập công ty, Thuế thu nhập cá nhân; Môi trường tài chính: Thị trường tài chính, Các tổ chức tài chính, Các công cụ tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường kinh doanh và tài chính

 1. Baøi 2: Moâi tröôøng kinh doanh vaø taøi chính  Muïctieâu cuûa baøi naøy  Moâi tröôøng kinh doanh  Caùc loaïi hình doanh nghieäp  Öu, nhöôïc ñieåmcuûa m loaïi hình doanh nghieäp oãi  Moâi tröôøng thueá  Thueá thu nhaäp coâng ty  Thueá thu nhaäp caù nhaân  Moâi tröôøng taøi chính  Thò tröôøng taøi chính  Caùc toå chöùc taøi chính  Caùc coâng cuï taøi chính
 2. Caùc loaïi hình doanh nghieäp (Myõ)  Doanh nghieäp tö nhaân – Moät ngöôøi duy nhaát  Sôû höõu doanh nghieäp  Ñöùng teân taát caû taøi saûn doanh nghieäp  Chòu traùch nhieäm voâ haïn ñoái vôùi taát caû caùc khoaûn nôï  Coâng ty hôïp doanh – töông töï doanh nghieäp tö nhaân, chækhaùc ôû choå coù 2 hay nhieàu chuû sôû höõu  Coâng ty coå phaàn – Hình thöùc doanh nghieäp thaønh laäp theo luaät, coù nhieàu chuû sôû höõu – coå ñoâng – goùp voán döôùi hình thöùc coå phaàn  Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn – hình thöùc
 3. Caùc loaïi hình doanh nghieäp (VN)  Coâng ty TNHH nhieàu thaønh vieân – Doanh nghieäp:  Thaønh vieân coù theå laø caù nhaân hoaëc toå chöùc (soá löôïng thaønh vieân
 4. Caùc loaïi hình doanh nghieäp (VN)  Coâng ty hôïp doanh – Doanh nghieäp:  Coù ít nhaát 2 thaønh vieân hôïp doanh, ngoaøi ra coù theå coù thaønh vieân goùp voán  Thaønh vieân hôïp doanh chòu traùch nhieäm voâ haïn  Thaønh vieân goùp voán chòu traùch nhieäm höõu haïn  Doanh nghieäp tö nhaân – Doanh nghieäp:  Do m caù nhaân laømchuû oät  Chòu traùch nhieämvoâ haïn baèng toaøn boä taøi saûn cuûa m ñoái hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ình  Doanh nghieäp Nhaø nöôùc  Thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc  Hoaït ñoäng theo luaät DNNN
 5. Öu, nhöôïc ñieåm töøng loaïi hình doanh nghieäp  Xem baûng 2.1 toùm taét öu, nhöôïc ñieåm cuûa töøng loaïi hình doanh nghieäp  Trong phaïmvi m hoïc naøy chuû yeáu xem xeùt loaïi hình oân coâng ty coå phaàn – loaïi hình doanh nghieäp coù qui m lôùn oâ nhaát vaø chöùa ñöïng nhieàu vaán ñeà quaûn trò taøi chính caàn quan taâm  Öu ñieåmcuûa loaïi hình coâng ty coå phaàn  Chòu traùch nhieäm höõu haïn trong phaïm vi voán goùp  Deã huy ñoäng voán treân thò tröôøng  Tuoåi thoï coâng ty khoâng bò giôùi haïn bôûi tuoåi thoï cuûa chuû sôû höõu  Nhöôïc ñieåm  Bò ñaùnh thueá 2 laàn 
 6. M oâi tröôøng thueá  Thueá thu nhaäp coâng ty – aùp duïng ñoái vôùi coâng ty coå phaàn  Thueá thu nhaäp coâng ty =(Thu nhaäp chòu thueá) x (Thueá suaát)  Thu nhaäp chòu thueá =Doanh thu – Chi phí hôïp lyù cho pheùp (keå caû khaáu hao vaø laõi vay)  Khaáu hao vaø laõi vay aûnh höôûng ñeán thueá thu nhaäp coâng ty  Khaáu hao vaø laõi vay caøng cao caøng tieát kieäm ñöôïc thueá thu nhaäp coâng ty = (1) coâng ty coù khuynh höôùng > ñöa chi phí khaáu hao vaø laõi vay cao vaøo chi phí ñeå traùnh thueá, (2) cô quan thueá tìm caùch loaïi boû nhöõng khoaûn chi phí khoâng hôïp lyù ñeå choáng thaát thu thueá, (3) Boä taøi chính coù qui ñònh cuï theå caùch tính khaáu hao nhaèmm ñích tính thueá hôïp lyù uïc  Thueá thu nhaäp caù nhaân – aùp duïng ñoái vôùi nhöõng caù
 7. Caùc phöông phaùp tính khaáu hao  Khaáu hao – phaân boå chi phi taøi saûn voán vaøo giaù thaønh saûn phaåm theo töøng thôøi kyø nhaèm muïc ñích baùo caùo taøi chính, tính thueá hoaëc caû hai  Aûnh höôûng cuûa khaáu hao ñoái vôùi thueá  Phöông phaùp tính khaáu hao  Khaáu hao theo ñöôøng thaúng  Khaáu hao nhanh  Heä thoáng khoâi phuïc chi phí nhanh (1986) (Accelerated Cost Recovery System - ACRS)  Heä thoáng khoâi phuïc chi phí nhanh coù hieäu chæ (1987) – MACRS nh
 8. Coâng thöùc tính khaáu hao nhanh  D =m(1/n)NBV, trong ñoù  D laø chi phi khaáu hao  N laø tuoåi thoï ñöôïc söû duïng ñeå tính khaáu hao  NBV (net book value) laø giaù trò taøi saûn chöa ñöôïc khaáu hao  m laø heä soá khaáu hao, thay ñoåi tuøy theo loaïi tuoåi thoï taøi saûn  Vôùi taøi saûn coù tuoåi thoï 3, 5,7 hoaëc 10 naêm thì m =2  Vôùi taøi saûn coù tuoåi thoï 15 hoaëc 20 naêm thì m =1,5
 9. Qui ñònh tyû leä khaáu hao theo M ACRS Naêm Loaïi tuoåi thoï Loaïi tuoåi thoï 5 Loaïi tuoåi Loaïi tuoåi 3 naêm naêm thoï 7 naêm thoï 10 naêm 1 33,33% 20,00% 14,29% 10,00% 2 44,45 32,00 24,49 18,00 3 14,81 19,20 17,49 14,40 4 7,41 11,52 12,49 11,52 5 11,52 8,93 9,22 6 5,76 8,92 7,37 7 8,93 6,55 8 4,46 6,55 9 6,56 10 6,55 11 3,28 Toång 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
 10. Aûnh höôûng cuûa laõi vay vaø coå töùc ñeán thueá  Chi phí laõi vay – ñöôïc xem laø khoaûn chi phí tröôùc thueá, do ñoù, ñöôïc tröø ra khoûi thu nhaäp chòu thueá  Coå töùc – ñöôïc xem laø khoaûn thanh toaùn sau thueá, do ñoù, khoâng ñöôïc tröø ra khoûi thu nhaäp chòu thueá  Söû duïng nguoàn taøi trôï töø nôï tieát kieäm ñöôïc thueá trong khi söû duïng nguoàn taøi trôï töø voán chuû sôû höõu khoâng tieát kieäm ñöôïc thueá
 11. M oâi tröôøng taøi chính  Quan heä giöõa coâng ty vôùi heä thoáng taøi chính  Caùc boä phaän caáu thaønh heä thoáng taøi chính  Thò tröôøng taøi chính  Caùc toå chöùc taøi chính  Caùc coâng cuï taøi chính
 12. Quan heä giöõa coâng ty vôùi heä thoáng taøi chính Ñôn vò thaëng dö Ñôn vò thieáu Caùc toå chöùc voán: taøi chính huït voán: Hoä gia ñình Hoä gia ñình Caùc nhaø ñaàu tö Caùc nhaø ñaàu tö toå chöùc Huy ñoäng Phaân boå voán toå chöùc voán Caùc doanh nghieäp Caùc doanh nghieäp Chính phuû Chính phuû Toå chöùc nöôùc Thò tröôøng taøi Toå chöùc nöôùc ngoaøi chính ngoaøi
 13. Thò tröôøng taøi chính  Thò tröôøng taøi chính laø thò tröôøng dieãn ra caùc giao dòch taøi saûn taøi chính  Taøi saûn taøi chính laø gì? Taøi saûn laø gì? Taøi saûn höõu hình VS taøi saûn voâ hình?  Taøi saûn laø baát kyø vaät sôû höõu naøo coù giaù trò trong trao ñoåi. Taøi saûn noùi chung coù theå chia thaønh: taøi saûn höõu hình vaø taøi saûn voâ hình  Taøi saûn höõu hình laø taøi saûn m giaù trò cuûa noù aø tuøy thuoäc vaøo nhöõng thuoäc tính vaät lyù cuï theå cuûa noù (Nhaø xöôûng, ñaát ñai, m m thieát bò, aùy oùc nguyeân vaät lieäu)  Taøi saûn voâ hình laø taøi saûn ñaïi dieän cho nhöõng traùi quyeàn hôïp phaùp ñoái vôùi lôïi ích trong töông lai, giaù trò cuûa noù khoâng coù lieân heä gì vôùi hình thöùc vaät lyù ôû ñoù traùi quyeàn ñöôïc ghi nhaän
 14. Moät soá ví duï cuï theå veà taøi saûn taøi chính  Traùi phieáu do chính phuû phaùt haønh (Gov. bond)  Traùi phieáu do NHÑTPTVN (BIDV) phaùt haønh  Coå phieáu REE, SAM, CAN, HAP,..  Coå phieáu cuûa coâng ty Kinh Ñoâ  Kyø phieáu do NH phaùt trieån nhaø phaùt haønh  Hôïp ñoàng quyeàn choïn  Chöùng chætieàn göûi (CD)  Tín phieáu kho baïc  Thöông phieáu  Soå tieàn göûi tieát kieäm ngaân haøng  …
 15. Muïc ñích vaø vai troø cuûa TT taøi chính  Muïc ñích – huy ñoäng vaø phaân boå hieäu quaû tieàn tieát kieäm ñeán ngöôøi söû duïng sau cuøng  Vai troø cuûa thò tröôøng taøi chính:  Quyeát ñònh giaù caû taøi saûn taøi chính thoâng qua söï taùc ñoäng qua laïi giöõa cung vaø caàu, giöõa ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua  Cung caáp cho nhaø ñaàu tö phöông tieän thanh khoaûn  Cung caáp thoâng tin cho ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn, nhôø vaäy, caét giaûm ñöôïc chi phí giao
 16. Capital mobilization and allocation via financial markets Savers: Borrowers: Financial  •Households Intermediaries •Households •Institution  •Institution  investors investors •Local Businesses Capital Capital •Local Businesses •Government Mobilization Allocation •Government •Foreign entities •Foreign entities Financial  Markets
 17. Caùc loaïi giao dòch taøi chính Nguoàn voán chuyeån giao (1) Giao dòch tröïc tieáp Chöùng khoaùn sô caáp Chöùng khoaùn sô Chöùng khoaùn thöù Ñôn vò caáp (2) Qua toå caáp Ñôn vò chöùc taøi thaëng thieáu Nguoàn voán tín Nguoàn voán tín chính trung huït duïng duïng dö voán Chöùng khoaùn sô gian Chöùng khoaùn sô voán caáp (3) Qua thò caáp Ngöôøi Tieàn thu ñöôïc do tröôøng taøi Nguoàn voán chuyeån Ngöôøi baùn chöùng khoaùn chính giao cho vay ñi vay
 18. Phaân loaïi TTTC theo loaïi traùi quyeàn Caùc loaïi chöùng khoaùn coù Caùc loaïi chöùng khoaùn coù lôïi töùc coá ñònh lôïi töùc khoâng coá ñònh Chöùng khoaùn Coå phieáu öu Coå phieáu nôï ñaõi thöôøng Thò tröôøng CK coù thu Thò tröôøng voán coå nhaäp coá ñònh phaàn Thò tröôøng chöùng khoaùn Thò tröôøng coå phieáu nôï thöôøng
 19. Phaân loaïi TTTC theo thôøi haïn Chöùng khoaùn nôï Coå phieáu öu ñaõi & coå phieáu thöôøng Thôøi haïn khoâng Thôøi haïn treân 1 naêm quaù 1 naêm Thò tröôøng tieàn teä Thò tröôøng voán
 20. Hieäu quaû thò tröôøng taøi chính  Thò tröôøng hieäu quaû – Giaù caû hieän taïi cuûa taøi saûn taøi chính phaûn aùnh ñaày ñuû moïi thoâng tin coù lieân quan  Caùc hình thöùc hieäu quaû thò tröôøng  Hình thöùc yeáu – giaù caû phaûn aùnh thoâng tin quaù khöù  Hình thöùc trung bình – giaù caû phaûn aùnh thoâng tin quaù khöù vaø thoâng tin ñöôïc coâng boá  Hình thöùc m aïnh – giaù caû phaûn aùnh thoâng tin quaù khöù, thoâng tin ñöôïc coâng boá vaø caû thoâng tin m tính chaát rieâng tö khoâng ñöôïc coâng boá ang  Ví duï minh hoïa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=266

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2