Môi trưởng - Nước - Không khí - Ánh sáng (Khối Chồi)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
104
lượt xem
36
download

Môi trưởng - Nước - Không khí - Ánh sáng (Khối Chồi)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Môi trưởng - Nước - Không khí - Ánh sáng (Khối Chồi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trưởng - Nước - Không khí - Ánh sáng (Khối Chồi)

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K ho ch Gi ng d y Kh i Ch i Tháng 12 Ch : Môi trư ng – Nư c –Không khí –Ánh sáng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: Tr có hi u bi t v ch nư c và các hi n tư ng t nhiên. Bi t các ngu n nư c có trong t nhiên.Bi t các tr ng thái c a nư c:r n, l ng, hơi.Bi t phân bi t nư c s ch và nư c ô nhi m. Tr bi t ư c các ngu n sáng trong t nhiên và ngu n sáng nhân t o; bi t phân bi t ngày và êm. Bi t nh hư ng các v trí trong không gian:trái, ph i. trên, dư i, trư c, sau. 2. Phát tri n th ch t: Bi t v sinh thân th thư ng xuyên b ng cách t m r a v i nư c s ch cơ th luôn s ch s .Ăn u ng n u b ng nư c s ch. Giáo d c tr có hành vi văn minh v sinh. H c t p, vui chơi vào ban ngày, ngh ngơi vào ban êm úng gi 3. Phát tri n ngôn ng : Tr bi t g i tên các hi n tư ng t nhiên b ng ngôn ng c a mình. Bi t s d ng các tính t ch các tr ng thái c a các hiên tư ng :m t tr i r c, ngôi sao l p lánh. S d ng các ng t , t láy:s m ch p m m, mưa rơi rào rào… 4. Phát tri n th m m : Yêu thích c nh p c a t nhiên xung quanh mình. C m nh n v p c a b u tr i, m t trăng các vì sao. Bi t t o ra cái p, gi gìn và b o v cái p. Bi t cách th hi n c m xúc thông qua các ho t ng t o hình, âm nh c và các câu chuy n k 5. Phát tri n tình c m xã h i: Tr bi t b o v môi trư ng t nhiên xung quanh mình, b o v môi trư ng không b ô nhi m. Có ý th c t giác không x rác nơi công c ng, s d ng ti t ki m ngu n nư c s ch.Tr ng nhi u cây xanh. Bi t nh c nh m ngư i cùng b o v môi trư ng xung quanh. Giao ti p t nhiên, l phép v i m i ngư i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG N I DUNG TU N 1: NƯ C TU N 2: NƯ C Ô NHI M - T t c các loài( cây c i, ng v t, con ngư i) - Nư c có th b ô nhi m n u u c n nư c. không bi t cách b o v ngu n - Các ngu n nư c: nư c máy, nư c gi ng, nư c nư c. sông, nư c mưa, nư c ao h , nư c bi n… - Nh n bi t nư c ô nhi m: nư c - Các tr ng thái c a nư c: l ng( nư c u ng), en, l n rác ho c các ch t khác, r n( nư c á, băng), hơi( khi un sôi nư c b c nư c có mùi hôi. hơi). - Tác h i c a nư c ô nhi m: gây - Tác d ng c a nư c: tư i cây, n u ăn, u ng, v b nh tiêu ch y, au b ng, gh … sinh thân th , môi trư ng, môi trư ng s ng c a - Gi gìn ngu n nư c: không th i m t s con v t, cây c i. rác b n xu ng sông, bi n, ao h . - B o v ngu n nư c s ch, s d ng nư c s ch ti t - Gi ng ph i có n p y, xây cao. ki m. TU N 3: CÁC HI N TƯ NG T TU N 4: NGÀY VÀ ÊM NHIÊN: N NG, MƯA, GIÓ, BÃO - Ngày và êm trôi qua là ánh d u h t - Các hi n tư ng t nhiên: n ng, mưa, m t ngày. gió, bão… Các hi n tư ng này luân - Ngày thìo sáng, em thì t i. phiên nhau tao ra các mùa trong năm. - Ngày có m t tr i, êm có m t trăng và - L i ích cho con ngư i: các vì sao. + N ng m t tr i chi u sáng, làm khí - Ngày sáng là th i gian làm vi c. êm t i h u m áp, hong khô dùng. là th i gian ngh ngơi c a m i loài. + Mưa do nư c t t b c hơi t o mây, - Ngày và êm giúp con ngư i làm vi c và rơi xu ng t thành mưa, mư làm cho ngh ngơi úng lúc. khí h u mát m , cây c i san t t. - Ngày: có bu i sáng, bu i trưa, và bu i + Gió mang không khí mát lành n cho chi u. êm: có bu i t i và êm khuya. m i ngư i, th i khô qu n áo. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T NG PHÁT TRI N NH N TH C PHÁT TRI N TC - XH Làm quen v i Toán - Chơi nh ng trò chơi: làm chú k sư cung c p nư c s ch, nhà PHÁT TRI N thiên văn quan sát b u tr i. - m s lư ng m t trăgn, m t tr i, và các vì sao; so sánh s lư ng nhi u, ít, b ng nhau gi a các nhóm. - Chơi trò chơi x y d ng tháp nư c, b bơi, ao cá, tr ng cây xanh. TH CH T V n ng: - Xác nh v trí ph i, trái, trên, dư i, trư c, sau c a b n thân. Xem tranh l h i. - Ôn so sánh chi u r ng, chi u cao, chi u dài c a 3 i tư ng. - So sánh l n c a 2 i tư ng. - Chơi trò chơi t m gi t qu n áo cho em bé, c a hàng bán gi i Cho tr th c hi n các v n khát, i t m bi n, i bơi. ng: i dích d c qua 4-5 Khám phá khoa h c v t, ném xa ban g m t tay, -Tìm hi u v nư c. Làm thí nghi m v nư c: Làm cho nư c dâng lên; ném trúng ích n m ngang, nén cho nư c bay hơi, làm nư c s ch t nư c b n, l p màng nư c. b t xa 35-40 cm. - Tìm hi u v các hi n tư ng t nhiên như: mưa, n ng, gió, bão. - Tìm hi u v ngày và êm. Trò chơi: - Bài t p bé khám phá môi trư ng xung quanh. Hái sao trên tr i, nh y lò cò, ch y thi v i gió. Trò chơi dân gian: Ông gi ng ông giăng, ông s o ông sao. V n ng tinh: Các thao tác l p ráp, xâu PHÁT TRI N TH M M h t, l ng ghép v t. T O HÌNH Ho t ng ngoài tr i: - V c nh thiên nhiên. - V h nư c - V b u tr i êm. - Tô màu các b c tranh th i ti t trong sách bé tìm hi u v môi trư ng t nhiên. - C t dán trnag ph c phù h p theo th i ti t. PHÁT TRI N NGÔN NG - C t dán hành ng theo th i gian phù h p theo th i gian trong ngày. - K cho tr nghe các câu chuy n: Cô Mây, ám Mây en X u Xí, H Nư c Và Mây, - Làm l ch treo ngày T t. Ông M t Tr i Và Các Chú Ba Ba, Ông M nh Th ng Th n Gió, Cóc Ki n Tr i. - Bài thơ: Ngày Mai Lên Sao Kim; Trăng Sáng, Ông M t Tr i, Mưa Bóng Mây, Gió. ÂM NH C - Bài ng dao: Ông Gi ng Ông Giăng, Ông S o Ông Sao… - K chuy n theo tranh, k v các hi n tư ng th i ti t mà tr ã nhìn th y. - D y tr hát các bài hát: Bé Và Ông M t Tr i, ng i ng Kia Có Mưa - D y tr các câu ca dao, câu v môi trư ng t nhiên. Rơi, Trăng Sáng, Cháu V Ông M t Tr i, Cho Tôi i Làm Mưa V i. - óng v k ch: Ông M nh Th ng Th n Gió, Cóc Ki n Tr i. - Cho tr nghe các bài hát: Gi t Mưa Và Em Bé, Gió Hư R i y Nhé. - c cho tr nghe: Cô Mây. - Chơi trò chơi: Ai nhanh nh t. - V n ng: múa minh h a theo bài hát. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản