intTypePromotion=1

Mối tương quan giữa động cơ và mô hình giáo dục song ngữ ở các quốc gia đa ngữ

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
1
download

Mối tương quan giữa động cơ và mô hình giáo dục song ngữ ở các quốc gia đa ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo tìm ra mối tương quan giữa mô hình giáo dục song ngữ được áp dụng ở các quốc gia đa ngôn ngữ, cụ thể là động lực/động cơ xây dựng các mô hình này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối tương quan giữa động cơ và mô hình giáo dục song ngữ ở các quốc gia đa ngữ

24<br /> <br /> NG6N NGC & P 6 I S6NG<br /> <br /> S 6 12 (242)-201S<br /> <br /> MOI TirCJNG QUAN GICTA D O N G CO VA M 6 HINH<br /> GlAO DVC SONG NGf Cf cAC QU6C GIA DA NGf<br /> A CORRELATION BETWEEN LANGUAGE POLICY MOTIVATIONS AND<br /> BILINGUAL EDUCATION MODELS IN MULTILINGUAL NATIONS<br /> H O A N G T H J THANH H 6 A<br /> (ThS; D^i hQC Ngo^i ngfr, D H Q G Uk N$i)<br /> Abstract: This article investigates die language policy motivations in multilingual nations<br /> to promote bilingual education for speakers of minority languages as well as different models of<br /> bilingual education so as to the correlation between these motivations and tibe models developed<br /> in those countries.<br /> Key words: motivations; bilingual education models; minority languages.<br /> 1. D^n nh^p<br /> Ti^n Hii gidi c6 hon 6000 ng6n ngtt tuy<br /> nhi€n chl cd m$t vii trong s6 d6 Ik dugc ddng<br /> nhu cdng cy giao ti^p ch&ih, vl d\i tilng Anh,<br /> Phdp, Tfiy Ban Nha, Tnmg Qu6c, v.v. Vk<br /> trong s6 W g trSm quoc gia vk I3nh th6 tren<br /> thl gi(M thl cGng chua day mOt ph4n tu c&c<br /> nu6c cdng nh|n sif ton t^i cua ft nMt hai ngdn<br /> ngft chfnh th6ng it dh nudc hg. S\f th6ng trj<br /> ciJa chu nghta dgc ngQ dk vk dang gfiy ra<br /> nhthig bdt l(?i to ldn v l m$t chfnh trj, kinh t l xS h^i vk gido d\ic cho nhfhig ngudi n6i tilng<br /> thilu so. Do d6, de cd thl tham gia vdo nin<br /> kinh t l x& h$i qu6c gia vk dk cd phdn trong s^r<br /> phhn vinh cua dan t$c, nhQng ngudi ndi tilng<br /> thilu s6 nfiy bu$c phfii hpc vfi n6i ngdn ngQ<br /> qu6c gia. Vi$c nfiy iV dSn i^n hai dilu bdt c(tp<br /> sau: Thw nhdt, v i ^ hpc n6i ngdn ngQ quic gia<br /> d6i vdi nhQng ngudi ndi tieng thilu so chfing<br /> khfic nfio v i ^ hpc ndi tilng ngo^i qu6c; vk cfic<br /> chuygn gia tdm If, ngdn ngQ vfi gido dye cho<br /> rfing vi$c ndy sg finh hudng den svr phdt triln<br /> tdm sinh If vd n h ^ thlic ciia trd (UNESCO<br /> 2011); Thu hai, vi$c nhQng ngudi ndi tilng<br /> ddn t$c thilu s6 bu$c phdi sur d\mg ngdn ngQ<br /> qu6c gia tQ rdt sdm (tQ liic den trudng, th|m<br /> chf tQ nJiu gido, den khi di ldm) sg d§n din sy<br /> "tuy?t ching" cfia cdc ngdn ngQ thilu so - md<br /> dfiy Ifli du(7c coi lfi di sfin vdn h6a cfia thl gidi,<br /> vd do dd ngdn ngQ nfin du^c coi Id vln qu^<br /> cfia qu6c gia vd can dugc gin giQ vfi phfit trien<br /> (Skutnabb-Kangass 1988). Gidi phfip dugc 6k<br /> xuat chfaih Id gido dye song ngQ: tilng mp cfia<br /> <br /> ngudi ndi tilng thilu s l vd ngdn ngQ quic gia<br /> - gidi phfip ndy d&. vfi dang du
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2