intTypePromotion=1
ADSENSE

Môn Hóa học - Tuyển chọn bài thi trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi: Phần 1

Chia sẻ: Trăm Năm Cô đơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

129
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 tài liệu Tuyển chọn bài thi trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi môn Hóa học giới thiệu tới người đọc các bài thi trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi, một số phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn Hóa học - Tuyển chọn bài thi trắc nghiệm theo cấu trúc đề thi: Phần 1

 1. CAO DANG 1. C ^ u true de thi De thi ducJc ra theo chuong trinh THFT hien hhnh, chu yeu la chuong trinh 16p 12. - D6'i vdi cac m6n: Toan, Vat If, Hoa hoc, Sinh hoc, Ngtr van, U c h sijr, Dia If 8^ thi m6i m6n g6m hai phSn: + Phdn chung cho ta't ca thf sinh, ra theo n6i dung gi6'ng nhau giCra chuong trinh Chu^n va chuong trinh Nang cao. + Phdn rieng ra theo tCmg chuong trinh: Chuong trinh Chudn va chuong trinh Nang cao. Thf sinh diroc chon m6t phdn rieng thfch hop de lam bai; neu lam ca hai phdn rieng thi ca hai phSn rieng d^u khdng duoc cha'm. - D6'i voi cac m6n Ngoai ngu: thi m6i m6n chi c6 phSn chung danh cho tat ca thf sinh, ra theo ndi dung gifi'ng nhau gi&a chuong trinh Chudn va chuong trinh Nang cao, kh6ng c6 phSn rieng. 2. Yeu cau va mufc do kien thiirc a) Yeu cdu 6n tdp: On tap toan b6 chuong trinh da hoc, khdng hoc tu, hoc lech. Bam sat yeu cSu, miic d6 cua thi tuydn sinh Dai hoc va Cao dang. Trong qua trinh 6n thi cin nang cao kie'n thiic va k l nang co ban, d6ng thcfi nang cao kha nang suy luan, nang luc tu duy, sang tao. b) MAc do cdn dqt ve kien thifc, ki nang - Ve kien thifc: Yeu cixx thf sinh phai nam vung, hidu ban cha't, hieu sau cac kie'n thiic trong chuong trinh va sach giao khoa. - Ve kl nang: Van dung thanh thao cac kie'n thiic da hoc d^ tra Idi cac cau hoi hoac giai bai tap; c6 k l nang tfnh toan, ve hinh, dung bi^u d6. 3. Cau true de thi tuyen sinh Dai hoe - Cao dang mon Hoa hoc I . P H A N C H U N G C H O T X T C A T H I S I N H (40 eau) So So Noi dung TT eau 1 Nguyen tir, bang tuSn hoan cac nguyen t6' hod hoc, lien ke't hoa hoc 2 2 Phan ling oxi hoa-khii, t6'c d6 phan ling va can bang hoa hoc 2 3 Su dien l i 2 4 Phi k i m (cacbon, silic, nito, photpho, oxi, luu huynh, halogen) 2 5 Dai cuong wi k i m loai 2 6 . K i m loai k i ^ m , k i m loai k i ^ m thd, nh6m, sat 2 5
 2. 7 Tong hop ndi dung cac kie'n thiJc hoa v6 cor thudc chuong trinh 6 pho thdng KHAI QUAT 8 Dai cuong hoa hoc hOu co, hidrocacbon 2 VE PHl/ONG PHAP TRAC NGHIEM 9 DSn xuat halogen, ancol, phenol 2 10 Andehit, xeion, axit cacboxylic 2 Co hai loai trac nghidm: 11 Este, lipit 2 - Trac nghiem t u luan (thu5ng goi tat la tu luan) 12 A m i n , amino axit, protein 2 - Trac nghiSm khach quan (thucrng goi tat la trac nghiem). 13 Cacbohidrat 1 Tide nghiem tu luan (cau hoi tu luan): K h i lam bai, hoc sinh phai viet 14 Polime va vat lieu polime 1 cau tra Idi, phai l i giai, Mp luan chiing minh bang kie'n thiic ciia minh. 15 Tong hop noi dung cac kien thiic hoa hiJu co thu6c chuong 6 trinh ph6 th6ng Trac nghiem khdch quan (cau hoi trac nghiem): K h i lam bai, hoc sinh chi phai doc, suy nghi de lura chpn dap an dung trong s6' cac phuong an da I I . P H A N RifeNG. Thi sink chi duffc chpn mot phdn rieng thich hffp cho. Th5i gian danh cho m6i cau chi tiir 1 - 2 phiit. de Idm bdi 1. Theo chirang trinh Chuan (10 cau) Goi la tide nghiem khdeh quan la do each cha'm die'm ra't khach quan (thircfng la dting may tinh). Di^m dirge tinh bang each dem so Mn chon So So Noi dung dugc cau tra Icfi dung. TT cau 16 Toe do phan ling, can bang hoa hoc, sir d i f n l i 1 cau hoi trac nghiem co 4 dang ehinh: 17 Andehit, xeton, axit cacboxylic 2 1. C a u dien khuyet 18 Day the' dien cue chuan 1 \m hai phSn: 19 Crom, dong, niken, chi, kem, bac, ^'ang, thiS'e 2 - Phdn cdu dan la nhirng cau hoac phuong trinh hoa hoc,... co nhiJng 20 Phan biet cha't v6 co, hoa hoe va van dt phat tris'n kinh l€, xa h6i, 1 ch6 con bo trong (ghi bang cac da'u . . . ) . moi Irucfng - Phdn trd Idi la nhiJng tii, cum tii, nhirng c6ng thiic hoa hge... phai lua 21 D i n xuat halogen, phenol, ancol 1 chon va di^n vao ch6 trong cho phii hgp. 22 A m i n , amino axit, protein 1 23 Cacbohidrat 1 - Thi du: Trong nguySn tu: 29CU co ... (1) ... electron, ... (2) ... proton 2. Theo chirang trinh Nang cao (10 cau) va ... ( 3 ) . . . notron. So Noi dung So 2. C a u phep doi TT cau Gom hai phSn: 24 Toe do phan ling, can bang hoa hoc, su dien l i 1 - Phdn edu ddn b c6t thii nha't g6m mot phSn ciia cau (cau chua hoan 25 Andehit, xeton, axit cacboxylic • 2 thanh) hay m6t yfiu ciw... 26 Day the dien cue chuan 1 - Phdn trd Idi d c6t thii hai g6m m6l ph^n con lai ciia cau hoac mot dap an 27 Crom, dong, niken, chi, kem, bac, vang, thie'e 2 ma ta phai chon d^ ghep vdi c6t thii nha't thanh cau phu hap hoan chi'nh. 28 Phan biet chat v6 co, chuan do dung djch, hoa hoc va va'n de 1 phat trien kinh te, xa hdi, moi tru&ng - Thi du: Chon san phdm phan ling d e6t thii hai ghep vdi cac cha't 29 Dan xua't halogen, phenol, ancol 1 phan ling d c6t thii nha't de dugc phuong trinh hoa hoc phii hop hoan chinh: 30 A m i n , amino axit, protein 1 31 Cacbohidrat 1 7 6
 3. 24x + 56y = 20 C o t thix n h a t C o t thijf hai Dap an T a CO he p h u a n g t r i n h : 1 a) CI2 + N a O H - > D N j + H2O a-5 x + y = - 2) K C I O 4 + K C l b-3 b) C I , + N a O H — G i a i he p h u o n g t r m h d u g c : x = y = 0,25 m o l . 3) N a C l + N a C l O , + H j O c-4 -> mMgCi, = 95.0,25 = 23,37 gam. c) K C I O , — ^ - 2 ^ d-2 mpecij = 127.0,25 = 31,75 g a m . d) K C I O , 4 ) K C l + O2 Kha'i l i r g n g muO'i bang 23,37 + 31,75 = 55,5 ( g a m ) . 5) N a C l + N a C l O + - Cdch gidi nhanh: 3. C a u d i i n g sai G o m hai phan: Tir phan tir H C I = nc, = j = 1 m o l n g u y e n tir. - Phan cdu ddn la m 6 t cSu c6 n 6 i d u n g cSn xac d i n h d i i n g hay sai. N h u vay: 1 m o l n g u y e n tur H bay ra t h i c u n g p h a i c6 1 m o l n g u y e n tir - Phan trd Idi g o m chU D (nfe'u cho la d u n g ) hay chC S (n6'u cho la sai). C I (hay 35,5 g a m ) tao muO'i. K h o a n h t r o n m o t t r o n g hai chiJ do k h i xac d i n h . m„„rti = m „ + m ^ , , = 20 + 35,5 = 55,5 ( g a m ) . - Thi du: H i d r o c a c b o n no c h i t h a m gia phan l i n g th6', k h 6 n g t h a m gia D a p an B. phan ufng c 6 n g . D - S. Thi du 2: C h i a m 6 t l u g n g hOn hop 2 ancol n o , d o n chiJc t h a n h hai p h ^ n Dap an S: H i d r o c a c b o n no n h u x i c i o p r o p a n (hay x i c l o b u t a n ) c6 thi bang n h a u . tham gia p l i a n l i n g c 6 n g mcf v o n g . Phan 1: D6t chay hoan t o a n , t h u dugc 2,24 l i t C O , ( d k t c ) . 4. C a u n h i e u lura c h o n (hay d u n g nhat) Phan 2: T a c h nudrc (dehdrat hoa) hoan toan, t h u d u g c 2 a n k e n . G 6 m hai p h d n : D6't chay hoan toan h 6 n h g p 2 anken t h u dugc m g a m HjO. - Phan cdu ddn la m 6 t cSu h o i hoSc m 6 t cau chua hoan t h a n h (cau bo l u n g ) , c^n gbep v6i m 6 t dap an di duoc cau hoan c h i n h . G i a t r i cua m la - Phan trd Idi g 6 m 4 hoac 5 phucfng an, p h a i c h o n p h u a n g an d u n g A . 1,2. > B. 2,4. (hay d i i n g nha't, dSy d i l nha't). C. 3,6. D . 1,8. - Thidu 1: Cho 20 g a m h 6 n h o p M g va Fe tac d u n g vdi d u n g d i c h H C I H a y c h o n dap an d i i n g . d u thay CO 1 g a m k h i H , bay ra. N6'u d e m c6 can d u n g d i c h sau phan ung Hu&ng ddn trd l&i: t h i t h u dugc bao nhifiu g a m m u o i khan? - Cdch gidi thong thudng: A . 50 g a m B. 55,5 g a m G g i C T P T t r u n g b i n h ciia 2 ancol la C j j H j n + i O H . C. 60 g a m D . 60,5 gam G g i X la so m o l ciia 2 ancol t r o n g m 6 i phdn. H a y chon dap an d i i n g . Hu&ng ddn trd l&i Phan 1: C n H j n + i O H + y O 2 ^ n C 0 2 + ( n + l)H20 - Cdch gidi thong thudng: ' _ 2 24 G p i x va y la s6' m o l M g va Fe c6 t r o n g 20 g a m h 6 n hop. xmol n x = - ^ = 0,l(mol) 22,4 Cac p h u o n g t r i n h phan l i n g : Mg + 2HC1 -> MgCl2 + Hjt (1) Phan 2: C^Hsir+iOH—^^^^^^^^^^^^^Cj^Hzn+H2O X X X mol X mol X mol Fe + 2HC1 FeClj + H,! (2) y y y mol 8
 4. PHAN I CHH2H + nC02 + n H^O TUYEN CHON BAI THI TRAC NGHIEM X mol nx n x = 0,lmol THEO CAU TRUC D E THI mH^o =0,1.18 = 1,8 (gam). Dap an D. - Cdch gidi nhanh: D6't chay phSn 1 thu dugc 0,1 mol COj, phSn 2 A. PHAN CHUNG CHO TAT CA C A C THI SINH tach nudrc thi s6' mol anken bang s6' mol ancol. SO' nguydn tur C trong anken bang s6' nguyen tit C trong ancol. 1. NGIIYEN TU; BANG TUAN HO AN, LIEN KET HOA HOC SO' mol COj khi dO't anken = sO' mol CO2 khi dO't ancol va bang sO' mol H2O. 1.1. Cho cac nguyen to M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) va R (Z = 19). mH20= O'l.lS = 1,8 gam. DO am di6n cua cac nguyen to' tang din theo thii tu CM y: Khi lam bai tap trac nghifim, vi khOng phai trinh b^y each giai A. M < X < Y < R . B. R < M < X < Y . nfin ta dung each giai nhanh (giai nh^m) d^ chon dap an diing. C. Y < M < X < R . D. M < X < R < Y . 1.2. Trong tu nhien, nguyen to c6 hai d6ng vi la 29 Cu va 29 Cu . Nguyen tir khO'i trung binh cua d6ng la 63,54. Thanh phSn phSn tram t6ng so nguyen tur ciia ddng vi 29 Cu la A. 27%. B. 50%. C. 54%.' D. 73%. 1.3. Trong hgtp chat ion XY (X la kim loai, Y la phi kim), sO' electron cua cation bang sO' electron cua anion va t6ng sO' electron trong XY la 20. Biet trong moi hop cha't, Y chi c6 mOt miic oxi hoa duy nha't. COng thu-c XY la A. MgO. B. LiF. C. AIN. D. NaF. 1.4. Trong phan ling dO't chay CuFeSj tao ra san ph^m CuO, FejO, va SO2 thi mot phan tu CuFeS2 se A. nhucrng 13 electron. B. nhan 12 electron. C. nhan 13 electron. D. nhuomg 12 electron. 1.5. Day g6m cac ion X^, Y" va nguy6n tCr Z d^u c6 ca'u hinh electron ls^2s22p'^ la A. Na^ Cr, Ar ^. B. L i ^ F", Ne C.Na^F-,Ne D. K^ CP, Ar. 1.6. Anion X~ va cation Y^* deu c6 cau hinh electron Idp ngoai cdng la 3s^3p^ V i tri cua cac nguyen tO' trong bang tuiin hoan cac nguyen tO' hoa hoc la : A. X CO sO' thu- tu 17, chu ki 4, nhom VIIA . - Y CO so thii tu 20, chu ki 4, nhom IIA. 10 11
 5. B. X CO s6' thi'r tu 18, chu ki 3, nhom VIA. Y CO so thir tir 20, chu ki 4, nhom IIA. 1.13. Ca'u hinh electron cua ion X^* la ls^2s^2p^3s^3p^3d^. Trong bang tuSn C. X CO so thir tu 17, chu ki 3, nhom VIIA . hoan cac nguyen t6' hoa hoc, nguyen t6' X thuoc Y CO s6' thii tu 20, chu ki 4, nhom IIA. A. chu ki 4, nhom IIA. B. chu ki 4, nhom VIIIB. D. X CO .s6' thi'r ty 18, chu ki 3, nhom VIIA. C. chu ki 4, nhom VIIIA. D. chu ki 3, nhom VIB. Y CO s6' thii tu 20, chu ki 3, nhom IIA. 1.14. Nhan djnh nao sau day dung khi noi v l 3 nguyen tii: f j X , 26 Y , ? 1.7. Nguyfin tir cua nguyen t6 X c6 cttu hinh electron ls^2s^2p^3s^3pMs', A. X va Y CO Cling s6' notron. nguyen tir cua nguyfin t6' Y c6 cA'u hinh electron ls^2s^2p\ B. X, Z la 2 ddng vi cua ciing m6t nguyen t6 hoa hoc. Lien ket hoa hoc giua nguyen tir X va nguySn tir Y thuoc loai lien kS't C. X, Y thu6c Cling m6t nguyen t6' hoa hoc. A. kim loai. B. c6ng hoa trj. C. ion. D. cho - nhSn. D. X va Z CO Cling s6' kh6'i. 1.8. Nguyen tir cua nguyen td X c6 t6ng s6 hat electron trong cac phan 1.15. Cac nguyen t6' tilr Li den F, theo chi^u tang cua dien tich hat nhan thi Icfp p la 7. So hat mang dien cua mot nguyen tur Y nhieu hon s6' hat A. ban kinh nguyen tii va d6 am dien diu giam. mang dien ciia m6t nguyfin tir X la 8 hat. B. ban ki'nh nguyen tir va d6 am dien d6u tang. Cac nguySn t6' X va Y Ian luat la C. ban kinh nguyen tur giam, d6 am dien tang. A. FevaCl. B. NavaCl. D. ban kinh nguyen tir tang, d6 am dien giam. C. A l va CI. D. A l va P. 1.16. Cac chat ma phan tur khong phan cue la 1.9. Mot nguyen tir ciia nguyen to X c6 tong so hat proton, natron, electron la A. HBr, CO2, CH4. B. CI2, CO2, QH2. 52 va CO so khoi la 35. So hieu nguyen tu cua nguyen t6' X la C. NH3, Br2, C2H4. D. HCl, C2H2, Br2. A. 18. B. 23. C. 17. D. 15, 1.17. M6t ion M^*c6 t6ng sc) hat proton, notron, electron la 79, trong do s6' hat 1.10. Nguyen tii ciia nguyen to X c6 electron a miJc nang lirgng cao nhat la 3p. mang dien nhieu hon sO' hat khong mang dien la 19. Nguyen tii ciia nguyen to Y cung c6 electron 6 mvtc nSng lucmg 3p va c6 ca'u hinh electron ciia nguyen tu" M la m6t electron a lap ngoai cung. Nguyen tii X va Y c6 s6' electron hon kem A. [Ar]3dMs'. B. [Ar]3dMsl nhau la 2. Nguyen to X, Y hin lugt la C. [Ar]3d'*4s'. D. [Ar]3dMsl A. kim loai va kim loai. B. phi kim va kim loai. 1.18. Cac kim loai X, Y, Z c6 ca'u hinh electron nguyen tii iSn luot la: C. kim loai va khi hiem. D. khi hiem va kim loai. ls22s^2p'^3s'; ls^2s^2p''3s^ ls^2s'2p''3s23p'. Day g6m cac kim loai xep 1.11. Cho cac nguyen to: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Day theo chi^u tang d^n tmh khii tur trai sang phai la g6m cac nguyen to dugc sdp xep theo chieu giam d&n ban ki'nh nguyen tii A.Y,Z,X. B.Z,X,Y. tir trai sang phai la C.X,Y,Z. D.Z,Y,X. A.Mg,K,Si,N B. K , M g , S i , N 1.19. Day g6m cac kim loai c6 ca'u tao mang tinh th^ lap phuong tarn khd'i la C. K,Mg,N,Si D.N,Si,Mg,K A. Li, Na, K. B. Be, Mg, Ca. 1.12. Nguyen tii cua nguyen t6' X c6 cau hinh electron ngoiii cung la ns'^np'*. C.Li,Na,Ca. D. Na, K, Mg. Trong hop chat khi ciia nguyen t6' X v6i hidro, X chiem 94,12% khoi luong. Phan tram khoi luong ciia nguyen t6' X trong oxit cao nha't la 1.20. Lien ket hoa hoc giira cac nguyen tur trong phan tii HjO la lien ket A. 50,00% B. 40,00% A. c6ng hoa tri khdng phan cue. B. hidro. C. 27,27% D. 60,00% C. c6ng hoa tri phan cue. D. ion. 12
 6. 2. PHAN UNG OXI HOA - KHlT, TOC DO PHAN UNO 2.7. Cho cac can bang hoa hoc: VA CAN BANG HOA HOC 2.1. D6 kbit ion Cu^^ trong dung dich C U S O 4 c6 th^ diing kirn loai N2 (k) + 3 H2 (k) < > 2 NH3 (k) (1) A. Fe. B. Na. H2(k) + l2(k) < ± 2HI(k) (2) C.K. D.Ba. 2S02(k)+ 02(k)
 7. S6 phan ling trong do HCl thi hi&n tinh khur la C. chi ih^ hien tinh khic. A. 4 B. 3 D. kh6ng the hien tmh khijr va tmh oxi hoa. C. 2 D. 1 * 2 . 1 7 . Cho cac can bang sau: 2.11. Cho chat xuc tac MnOj vao 100 ml dung dich H2O2, sau 60 giay thu duoc (I) 2 H I ( k )
 8. 3.2. Trong so cac dung dich : Na^CO,, KCl, CH.COONa, NH4CI, NaHS04, 3.9. Trdn 100 m l dung dich c6 pH = 1 g6m HCl va H N O , voi iOO m ! dung QH.ONa. NhOng dung dich c6 pH > 7 la dich NaOH n6ng do a (mol//), thu dugc 200 ml dung dich c6 pH = 12. A. NasCO,, QH^ONa, CHjCOONa. * Gia tri ciia a la (biet trong mgi dung dich [H^l[OH"] = 10"'") B. NasCOj, NH4CI, KCl. A . 0,15. B. 0,30. C. KCl, QH,ONa, CH^COONa. C. 0,03. D. 0,12. D. NH4CI, CH^COONa, NaHS04. 3.10, Cho cac dung dich c6 cung nong do: Na2C03(l), H2S04(2), UCl (3), 3.3. Khi cho 100 ml dung dich K O H I M vao 100 ml dung dich HCl thu dugc K N O 3 (4). Gia tri pH ciia cac dung dich dugc sap xep theo chiei rang tir dung dich c6 chiia 6,525 gam cha't tan. Nong d6 mol (hoac mol/1) ciia HCl trong dung dich da dung la trai sang phai la A. 0,75M. B. I M . A . (3), (2), (4), (1). B. (4), (1), (2), (3). C. 0,25M. D. 0,5M. C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (1). 3.4. Mot dung dich chira 0,02 mol Cu^"^, 0,03 mol K"^, x mol CP va y mol 3.11 Nho tijf tit 0,25 lit dung dich NaOH 1,04M vao dung dich g6m 0,024 mol FeCl,; 0,016 mol Al2(S04)3 va 0,04 mol H2SO4 thu dugc m gam ket tiia. SO4 . Tong khoi luong cac muoi tan c6 trong dung dich la 5,435 gam. Gia tri cua m la Gia tri ciia x va y Ian lugt la A . 2,568. B. 1,560. A. 0,03 va 0,02. B. 0,05 va 0,01. C. 4,128. D. 5,064. C. 0,01 va 0,03. D. 0,02 va 0,05. 3.5. Day gom cac chat d^u lam quy tim am chuydn sang mau xanh la Day gom cac ion (khSng ke' de'n su phan li ciia nude) ciing t6n tai trong m6t dung dich la A. metyl amin, amoniac, natri axetat. B. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit. A . A P , N H ; , Br~, OH". B. M g ' \^ S O j " , P O j " . C. anilin, metyl amin, amoniac. c. H ^ Fe^^ N O 3 , sof. D. Ag\^ N O 3 , cr. D. anilin, amoniac, natri hidroxit. 3.6. Dung dich HCl va dung dich CH;,COOH c6 ciing nong d6 mol, pH cua 3.13, Tr6n 100 ml dung dich h6n hop g6m H2SO4 0,05M va HCl 0,1M vdi 100 ml hai dung dich tuong ihig la x va y. Quan he giiJa x va y la (gia thiet, cii dung dich h6n hgp g6m NaOH 0,2M va Ba(0H)2 0,1M, thu dugc dung 100 phan tu CH3COOH thl c6 1 phSn tii dien l i ) . dich X. Dung dich X c6 pH la A. y = lOOx. B. y = 2x. A . 12,8 B. 13,0 C. y = x - 2 D. y = x + 2 C. 1,0 D. 1,2 3.7. Tr6n iSn V m ! dung dich NaOH 0,01 M vdi V m l dung dich HCl 0,03M Dung dich X chiJa h6n hgp g6m NajCO^ 1,5M va K H C O , I M . Nho tiir tir dugc 2V m l dung dich Y. Dung dich Y c6 pH la tCmg gigt cho den he't 200 ml dung dich HCl I M vao 100 ml dung dich X, A. 2. B. 3. sinh ra V lit khi (a dktc). Gia tri ciia V la C.l. ' D.4. A . 3,36 ^. B. 1,12 3.8. Cho cac cha't: C. 4,48 D. 2,24 KA1(S04 ) 2 . 1 2 H 2 O , C 2 H 5 O H , C , 2 H 2 2 0 , , (saccarozo), C H 3 C O O H , 3.15, Dot chay hoan toan m gam h6n hgp 3 ancol don chiic, thugc ciing day Ca(0H)2, C H 3 C O O N H 4 . dong dang, thu dugc 3,808 lit khi C O 2 (dktc) va 5,4 gam H 2 O . So chat dien H la Gia tri ciia m la A. 3. B.4. A . 5,42. B. 4,72. C.5. D.2. C. 7,42. D. 5,72. 18 19
 9. 4.2. Cho 13,44 lit khi clo (6 dktc) di qua 2,5 lit dung dich KOH a JOO"C. Sau 3.16. Dung djch X c6 chita: 0,07 mol Na'; 0,02 mol SO4" va x mol OH . Dung khi phan ling xay ra hoan toan, thu dugc 37,23 gam KCi. Dung dich KOH tren c6 n6ng d6 la dich Y CO chi'ra CIO4 , NO3 va y mol ir; tdng s6' wpl CIO4 va NO3 la A. 0,2M. B. 0,4M. 0,04. Tron X va Y dugc 100 ml dung djch Z. Dung dich Z c6 pH (bo qua C. 0,48M. D. 0,24M. SLt di6n li ciia H2O) la 4.3. Trong phong thi nghifim, nguM ta thucmg di^u che' HNO3 ttr A. 2. B. 13. A. NH3 va O2 . B. NaN02 va H2SO4 dac. C. 1. D. 12. 3.17. Cho dung dich Ba(HC03)2 iSn luot vao cac dung dich: CaClj, Ca(N0,)2, C. NaN03va H2S04dac. D. NaNOg va HCI dac. NaOH, Na2CO,, KHSO4, Na2S04. Ca(OH)2, H2SO4, HCl. 4.4. Trong phong thi nghiem, de di^u che m6t lugng nho khi X tinh khiet, nguc^i So trucmg hap c6 tao ra kfi't tua la ta dun nong dung dich ainoni ilitrit bao hoa. Khi X la A. 4. B. 7. A. NO B.NO2. C. 5. D. 6. C.N2O. D. N2. 3.18. Phat bieu nao sau day khong dung? 4.5. Trong phong tiif nghiem, ngudi ta thircmg di6u che clo bang each A. Trong cac dung dich: HCI, H2SO4, H2S c6 ciing nong d6 0,01 M, dung A. dien phan nong chay NaCl. dich HjS CO pH 16n nha't. B. Nho dung dich NH, tir tCr t d i du vao dung dich CUSO4, thu dmc ke't B. cho dung dich HCI dac tac dung vdi MnOj, dun nong. tiia xanh. C. dien phan dung dich NaCl c6 mang ngan. C. Dung dich Na2C03lam phenOlphtalein kh6ng mau chuyfin .sang mau h6ng. D. Cho F2 d^y CI2 ra khoi dung dich NaCl. >D. Nho dung dich NH3 tCr ttr tdi du vao dung dich AlCl;,, thu dugc ke't 4.6. Hap thu hoan toan 4,48 lit khi CO^ (cf dktc) vao 500 ml dung dich h6n tiia trang. hgp NaOH 0,1M va Ba(0H)2 0,2M, sinh ra m gam k ^ tiia. 3.19. Cho 150 ml dung dich KOH 1,2M tac dung vdri 100 ml dung dich AlCl, Gia trj ciia in la n6ng do x mol//, thu dugc dung dich Y va 4,68 gam ket tiia. Loai bo ke't A. 9,85. B. 11,82. tiia, them tifi'p 175 ml dung dich KOH 1,2M vao Y, thu dugc 2,34 gam ke't C. 19,70. D. 17,73. tiia. Gia tri cua x la 4.7. Phan iJng nhifit phan khong diing la A. 1,2. B. 0,8. 2KNO2 + O2. C.0,9. D. 1,0. A. 2KNO3 3.20. Hoa tan h5n hgp gom: K2O, BaO, AljO-,, Fe304 vao nirdc (du), thu dirge B. NH4NO2 ^ N2+2H2O. dung dich X va cha't ran Y. Sue khf CO2 den du vao dung dich X, .sau khi cac phan img xay ra hoan loan thu dugc ket tiia la C. NH4CI - > NH3 +,HC1. A. K2CO3. B. BaCO,. C. Fe(OH),. D. Al(OH),. D. NaHCOj NaOH + CO2. 4. PHI KIM (cacbon, silic, nita, photpho, oxi, liru huynh, halogen) 4.8. Cho cac phan ting sau: 4.1. Cho khi CO (du) di vao ong su" nung nong dimg h6n hgp X g6m AI2O,, MgO, Fe^^, CuO thu dugc chat ran Y. Cho Y vao dung dich NaOIi (du), H2S + 02(du) — ^> Khi X + H2O khua't kT, tha'y con lai phan kh6ng tan Z. Gia sir cac phan ung xay ra hoan 850"C,Pt toan. Phan khSng tan Z gom. NH3 + O2 -> Khf Y + H2O A. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu. . NH4HCO3 + HCI loang ^ Khi Z + NH4CI + H2O C. MgO, F e 3 0 4 , Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. 21 90
 10. Cac khf X , Y , Z thu dirge Ian lugt la 4.15. Cho 0,448 lit khf CO2 (a dktc) ha'p thu he't vao 100 ml dung dich chiia h6n hgp NaOH 0,06M va Ba(OH)2 0,12M, thu dugc m gam ket tua. A. SO3 , NO, NH3 . B. SO2, N 2 , N H 3 . Gia tri ciia m la C. SO2, NO, CO2 . D . SO3 , N 2 , CO2 . A. 1,970. B. 1,182. 4.9. Cong thuc phan tir ciia hop chat khf tao boi nguyfin to R va hidro la RH^. Trong oxit ma R c6 s6 hoa tri cao nha't thi oxi chiem 74,07% ve kh6'i C. 2,364. D. 3,940. luong. Nguyen to R la 4.16. Hoa tan hoan toan 8,94 gam h6n hgp g6m Na, K va Ba vao nude, thu A.sr B.As. dugc dung dich X va 2,688 1ft khf H2 (dktc). Dung dich Y gom HCl va C. N . D. P. H2SO4, ti le mol tuong irng la 4 : 1. Trung hoa dung dich X hbi dung dich 4.10. Cho 0,1 mol P20
 11. 5. DAI CUOKG VE K I M LOAI 5.7. Khi dien phan NaCl n6ng chay (dien cue tra), tai catOt xay ra 5.1. Thif tu mot s6' cap cha't oxi hoa - khijf trong day difin hoa nhir sau : A. su oxi hoa ion CP. B. su oxi hoa ion Na"*^. Fe^"*- /Fe ; Cu^^ /Cu ; Fe^*/Fc^^ C. su khii ion C I ' . D. su khii ion Na"^. Cac cap cha't kh6ng phan I'mg vdl nhau la 5.8. Nhiet phan hoan toan 34,65 gam h6n hop g6m KNO3 va Cu(N03)2, thu A. Fe va dung dich CvC^.. dupe h6n hop khi X (ti khd'i cua X so vdi khi hidro bang 18,8). B. Fe va dung dich - ci,:;^. Kh6'i luong Cu(N03)2 trong h6n hop ban diu la J||||. A. 20,50 gam. B. 11,28 gam. C dung dich FeCl2 va dung dich CuCl2. C. 9,40 gam. D. 8,60 gam. D. Cu va dung dich FeClj . 5.9. Kim loai M phan iing duoc vdri dung dich HCl, dung dich Cu(N03)2, 5.2. Cho 1,67 gam h6n hap hai kim loai 6 hai chu ki lien tiep thuoc nhom dung dich HNO3 (dac, ngu6i). IIA (phan nhom chi'nh nhom II) tac dung bet vcH dung dich HCl (du), thoat r;i 0,672 lit khi Hj (6 dktc). Hai kim loai do la Kim loai M la , A. Mg va Ca. B. Ca va Sr. A. Al. B. Zn. C. BevaMg. D. SrvaBa. C. Fe. D. Ag. 5.3. Dier. pUan dung dich chiJa a mol CUSO4 va b mol NaCl (voi difin cue tro, 5.10. Dot chay hoan toan 7,2 gam kim loai M (c6 hoa trj I I khdng ddi trong CO i.ui:'g ngan x6'p). De dung dich sau r'-^ nhan lam phenolphtalein hop chat) trong h6n hop klii Cl^ va Oj. Sau phan ung thu dupe 23,0 gam chuycp sang mau h6ng thi di^u kien ci'a K . - i (bi6t ion S04~kh6ng bi cM't ran va the tich h6n hop khi da phan tog la 5,6 lit (of dktc). dien phan trong dung dich) Kim loai M la A. 2b = a. • B. h a . C. Be. D. Cu. 5.4. Co 4 dung dich riting bict: HCl, GuC:- ?eCI«, HCi c6 Ifin CuClj. Nhung 5.11. Di6n phan c6 mang ngan 500 ml dung dich chiia h6n hap gom CuClj vao m6i dung dich mot thanh Fe nguy r, •' 't. S6 trirdng hop xuat hifen an 0J.M va NaCl 0,5M (dien cue tra, hieu sua't dien phan 100%) v6i cucmg mon dien hoa la d6 dong dien 5A trong 3860 giay. Dung dich thu dupe sau dien phan c6 A.O. B. 1. kha nang hoa tan m gam Al. Gia tri Icfn nhat cua m la C.3. D.2. A. 5,40 B. 4,05 5.5. Day cac ion xep theo chieu giam dan tinh oxi hoa la (bie't trong day diSn C. 2.70 D. 1,35 hoa, cap Fe^'^/Fe^'^ diing trudc cap Ag^/Ag): 5.12. Dien phan nong chay Ai203 v6i anot than chi (hieu sua't dien phan 100%) thu dupe m kg A l 6' catot va 67,2 m'' (a dktc) h6n hop khi X c6 ti khd'i so , A. Ag+, Cu2+ , Fe3+, Fe2+ . B. Fe'^^,Cu^^, Ag"*",Fc^^ . vdrj hidro bang 16. La'y 2,24 lit (d dktc) h6n hop khi X sue vao dung dich nude v6i trong (du) thu dupe 2 gam ket tua. Gia tri ciia m la C. Ag^ , Fe^ ^, Cu2+, Fe2+ . "• D. Fe^^, Ag"^, Cu^^, Fe^^ . A. 67,5 B. 54,0 5.6. Dien phan dung dich C U C I 2 v6i dien cue tra, sau m6t thdi gian thu diroc 0,32 gam Cu o catot va m6t luong khi X o an6t. Hap thu hoan toan C. 75,6 * D. 108,0 luong khi X tren vao 200 ml dung djch NaOH (d nhiet do thudng). Sau 5.13. Cho cac hpp kim sau: Cu-Fe (I); Zn- Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi phan urng, nong do NaOH con lai la 0,05M (gia thiet the tich dung dich tie'p xuc vdi dung dich chat diSn li thi cac hpp kim ma trong do Fe deu bi khong thay d6i). Nong do ban dau ciia dung dich NaOH la an mon trude la A. 0,15M - B. 0,2M A. I , II va IV B. I , III va IV C.0,1M D.0,05M .C.I,IIvaIII D.II,IIIvaIV 24 25
 12. 5.14. Phan iJng dien phan dung djch CuClj (vdi dien cue tro) va phan ling an 6. K I M L O A I K I E M , K I M L O A I K I E M THO, N H O M , SAT mon dien hoa xay ra khi nhilng hop kim Zn-Cu vao dung dich HCI eo dac 6.1. Cho mot mau hgp kim Na-Ba tac dung vdri nudrc (du), thu dugc dung dich diem la: X va 3,36 lit H2 (a dktc). The' tieh dung dich axit H2SO4 2 M can diing de A. Phan ting b cue am c6 su tham gia cua kim loai hoac ion kim loai. trung hoa dung dich X la B. Phan ling xay ra lu6n kem theo su phat sinh dong dien. A. 150 m l . B. 75 m l . C. D i u sinh ra Cu b cue am. C. 60 m l . D. 30 m l . 6.2. Tliem m gam kali vao 300 ml dung dich chura Ba(OH)2 0,1M va NaOH D. Phan ung d cue duong d^u la su oxi hoa Cr. 0,1M thu dugc dung dich X. Cho i\x tir dung dich X vao 200 ml dung dich 5.15. Cho 19,3 gam h6n hop hot gom Zn va Cu c6 ti le mol tuong ting la 1 : 2 Al2(S04)3 0,1M thu dugc ket tiia Y. thu dugc lugng ket tua Y Idn niiat vao dung djch chiia 0,2 mol Fe2(S04)3. Sau khi cac phan ting xay ra hoan thi gia tri cua m la toan, thu dugc m gam kim loai. Gia tri ciia m la A. 1,59. B. 1,17. A. 12,00. B. 16,53. C. 1,71. D. 1,95. C. 6,40. D. 12,80. 6.3. Hoa tan hoan toan 3,22 gam h6n hgp X g6m Fe, Mg va Zn bang mot lugng vija dii dung dich H2SO4 loang thu dugc 1,344 lit hidro (dktc) va 5.16. Nung 2,23 gam h6n hcirp X g6m cac kim loai Fe, A l , Zn, M g trong oxi, dung dich chiia m gam muoi. Gia trj ciia m la sau mot thdi gian thu dugc 2,71 gam hdn hop Y. Hoa tan hoan toan Y vao A. 9,52. B. 10,27. dung dich H N O , (du), thu dugfc 0,672 lit khi NO (san pham khir duy nhat, C. 8,98. D. 7,25. cf dktc). So mol H N O , da phan ung la 6.4. Cho kim loai M tac dung vdi CI2 dugc mu6'i X ; eho k i m loai M tac dung A. 0,12. B.0,14. v6i HCI dugc mu6'i Y. Neu cho kim loai M tac dung vd\i X ta cung C.0,16. D.0,18. dugc muoi Y. K i m loai M c6 the la 5.17. Dien phan (v6i dien cue tro) 200 ml dung djch CUSO4 n6ng do x mol//, A. M g . B. Zn. sau mot thcfi gian thu dugc dung dich Y van con mau xanh, c6 khtfi lugng C. A l . D. Fe. giam 8 gam so vdri dung dich ban dSu. Cho 16.8 gam b6t sat vao Y, sau 6.5. Hoa tan hoan toan h6n hgp X gom Fe va Mg bang mOt lugng vira dii khi cac phan ung xay ra hoan toan, thu dugc 12,4 gam kim loai. Gia tri dung dich HCI 20%, thu dugc dung dich Y. N6iig d6 cua FeClj trong ciia X la , dung dich Y la 15,76%. N6ng d6 phfin tram ciia MgClj trong dung djch A. 2,25. B. 1,50. Yla A. 24,24%. B. 11,79%. C. 1,25. D. 3,25. C. 28,21%. D. 15,76%. 5.18. Cho dung dich X chiia KMn04 va H2SO4 (loang) l^n lugt vao cac dung 6.6. Cho 4,48 lit khf CO (dktc) tijr tiJr di qua 6'ng nung nong dung 8 gam m6t dich: FeCl2, FeS04, CUSO4, MgS04, H2S, HCI (dac). oxit sat de'n khi phan ling xay ra hoan toan. Khi thu dugc sau phan ung c6 So trucmg hgp c6 xay ra phan ung oxi hoa - khit la ti khoi so vdri hidro bang 20. C6ng thiic cua sat oxit va phan tram the tich A. 3. B. 5. ciia khi CO2 trong h6n hgp khi sau phan ung la C. 4. D. 6. A. FeO ; 75%. B. F e j O j ; 75%. 5.19. Cho bie't thiJ tu tir trai sang phai ciia cac cap oxi hoa - khur trong day dien C. F e j O j ; 65%. ' D. Fe304 ; 75%^. hoa (day the dien cue chuan) nhu sau: Zn^^/Zn; Fe^'-ZFe; Cu^VCu; 6.7. Cho h6n hgp X gom Mg va Fe vao dung dich H2SO4 dac, nong de'n khi Fe^^/Fe^^; AgVAg. phan ling xay ra hoan toan, thu dugc dung dich Y va mdt phSn Fe kh6ng Cac kim loai va ion d^u phan ung dugc vcfi ion Fe^"^ trong dung dich la: tan. Chat tan cd trong dung dich Y la A. Zn, A g ^ B. Zn, C u ' \ A. MgS04 va FeS04. B. MgS04. C. A g , Fe^^ D. A g , Cu^^ . C. MgS04 va Fe2(804)3 • D. MgS04 , Fe2 (804)3, Fe804. 26 27
 13. 6.8. Nung 13,4 gam h6n hop 2 mu6i cacbonat cua 2 kim loai hoa tri I I , thu duoc 6,8 gam chat rSn va khi X . Lirgng khi X sinh ra cho ha'p thu vao 6.15. Tr6n dung dich chiia a mol AlCl, v6i dung dich chiia b mol NaOH. De 75ml dung dich N a O H I M , khoi lirgng mu6'i khan thu dugc sau phan thu dugc ket tua thi cSn c6 ti 16 ling la A.a:b=l:4 B. a : b < l : 4 A. 4,2 gam. B. 5,8 gam. C. a : b = 1 : 5 D. a : b > 1 : 4 C. 6,3 gam. D. 6,5 gam. 6.16. Hoa tan 5,6 gam Fe bang dung djch H2SO4 loang (du), thu dugc dung 6.9. Cho hdn hgp F e , C u phan ung v6i dung dich H N O , loang. Sau khi phan dich X . Dung dich X phan ting vira dii vdi V ml dung dich KMn04 0,5M. vJTig hoan toan, thu dugc dung dich chi chira m6t chat tan va k i m loai dir. Gia tri cua V la (cho Fe = 56) Chat tan d6 la A. 80 B. 40 A. H N O 3 . B. F e ( N 0 3 ) 2 . C. 20 D. 60 C. C u ( N 0 3 ) 2 . D. F e ( N 0 3 ) 3 . 6.17. Cho 11,36 gam h6m hgp g6m Fe, FeO, Fe203 va Fe304 phan ling het 6.10. Cho 6,72 gam Fe vao dung dich chiia 0,3 mol H2SO4 dac, nong (gja thie't SOj v6'i dung dich HNO3 loang (du), thu dugc 1,344 lit khi NO (san ph^m la san pham khir duy nhat). Sau khi phan ung xay ra hoan toan, thu dugc khir duy nhat, g dktc) va dung dich X. C5 can dung dich X thu dugc m A. 0,03 mol Fe2 ( 8 0 4 ) 3 0,06 mol FeS04. gam mudi khan. Gia tri cua m la A. 35,50. B. 34,36. B. 0,02 mol Fe2 ( 8 0 4 ) 3 O-O^ mol F e 8 0 4 . C. 49,09. D. 38,72. C . 0,12mol F e 8 0 4 . Hoa tan hoan toan 0,3 mol h6n hgp gom A l va A I 4 C 3 vao dung djch D. 0,05 mol Fe2 ( 8 0 4 ) 3 0,02 mol Fe du. KOH (du), thu dugc a mol h6n hgp khi va dung dich X. Sue khi C O 2 6.11. Nung m gam b6t sat trong oxi, thu dug;C 3 gam h6n hop chat ran X. H6a (du) vao dung dich X , lugng ket tiia thu dugc la 46,8 gam. tan het h6n hop X trong dung dich HNO, (du), thoat ra 0,56 lit (6' dktc) Gia tri cua a la NO (la san pham khir duy nhat). Gia tri ciia m la A. 0,55. B. 0,60. A. 2,62. B. 2,32. C.0,45. D.0,40. C2,52. D.2,22. 6.19. Cho 2,13 gam h6n hgp X g6m ba kim loai la Mg. Cu va Al b dang b6t tac 6.12. H6n hgp X gom Na va A l . Cho m gam X vao m6t lugng du nude thi thoat dung hoan loan vdi oxi, thu dugc hdn hgp Y gom cac oxit c6 khoi lugng ra V lit khi. Neu cfing cho m gam X vao dung dich NaOH (du) thi thu 3,33 gam. dugc 1,75 V lit khi. ITianh phan phfin tram theo kh6'i lugng cua Na trong Thi tich dung dich I ICl 2 M vura du d6 phan sing ?iet vdi Y la X la (biet M tich khi do 0 cung 6\iu kiSn) A. .50 mi. B. 57 ml. A. 29,87%. B. 39,87%. C. 75 m i . D. 90 ml. C . 49,87%. D. 77,31%. 6.20. De hoa lan hoan toan 2,32 gam h6n hgp g6in FeO, Fe304 va FcjO, (trong do 6.13. Cho 200 ml dung dich A l C l , 1,5M tac dung vdi V lit dung dich NaOH s6' mol FeO bang s6' mol FcjO,), can dung vira du V lit dung dich HC! I M . 0,5M, lirgng ket tua thu dugc la 15,6 gam. ^Ill^ia tri ciia V la: Gia tri Idfn nhat cua V la A. 2. B. 2,4. ^BWI. 0,16. f, B. 0,18. C. 0,23. D. 0,08. C . 1,2. D. 1,8. 6.21. Cho h6n hgp g6m Na va Al c6 ti 16 s6' mol tugng ling 1 : 2 vao nude (du). 6.14. Hoa tan hoan toan h6n hgp g6m 0,12 mol FeSj va a mol CujS v^o axit Sau khi cac phan ung xay ra hoan toan, thu dugc 8,96 lit khi H2 (or dktc) HNO, (vira du), thu dugc dung dich X (chi chiia hai muoi sunfat) va khi va m gam cha't ran kh6ng tan. duy nhat NO. Gia tri cua a la Gia tri ciia m la A. 0,04. B. 0,075. A. 5,4. B. 7,8. C.0,12. D.0,06. C. 10,8. D. 43,2. 28
 14. 6.22. Cho V lit dung djch NaOH 2M vao dung dich chiia 0,1 mol Al2(S04)3 va 6.28. Anh hircmg cua nhom -OH den goc C^H, - trong phan tij phenol the hien 0,1 mol H2SO4 66n khi phan ung hoan toan, thu dugc 7,8 gam ket tua. qua phan utig giiJa phenol vdri Gia tri Idn nha't cua V Ai thu duoc luong ket tua tr6n la A. dung dich NaOH. B. Na kim loai. A. 0,35. C. 0,25. B. 0,45. D. 0,05. # C. nudrc Br2 . D- H2 (Ni, nung nong). 6.23. Cho h6n hop bot g6m 2,7 gam Al va 5,6 gam Fe vao 550 ml dung dich 6.29., Chia m gam Al thanh hai phAn bang nhau: AgNO, IM. Sau khi cac phan ung xay ra hoan toan, thu dugc m gam chat - Ph^n m6t tac dung vcri lugng du dung dich NaOH, sinh ra x mol khi Hj. ran. Gia tri cua m la - Phan hai tac dung vdi lugng du dung dich HNO3 loang, sinh ra y mol A. 32,4. B. 64,8. khi N2O (san pham khur duy nha't). C.59,4. D.54,0. Quan he giira x va y la 6.24. Nung nong m gam h6n hop Al va FcjO, (trong m6i truomg khong c6 A. y = 2x. B. X = y. khong khi) den khi phan utig xay ra hoan toan, thu dugc h6n hgp ran Y. Chia Y thanh 2 phdn bang nhau: C. X = 4y. D. X = 2y. - Phdn 1 tac dung vdi dung dich H2SO4 loang (dir), sinh ra 3,08 1ft khi H2 6.30. Hoa tan hoan toan Fe304 trong dung dich H2SO4 loang (du) dugc dung (cfdktc). dich X|. Cho lugng du bot Fe vao dung dich X, (trong di^u kien khong c6 - Phan 2 tac dung vdi dung dich NaOH (du), sinh ra 0,84 lit khi (cf khdng khi) de'n khi phan ung xay ra hoan toan, thu dugc dung dich Xj dktc). chiia cac cha't tan la Gia trj cua m la A. Fe2(S04)3 va H2SO4. B. FeS04. A. 22,75. B. 29,43. C. 29,40. D. 21,40. C. Fe2 (804)3. D. FeS04 va H2SO4 . 6.25. Nung mot h6n hgp ran g6m a mol FeCO, va b mol FeS2 trong binh kin 6.31. Hoa tan het 7,74 gam h5n hgp bgt Mg, Al bang 500 ml dung dich h6n chiia khong khi (du). Sau khi cac phan ting xay ra hoan toan, dua binh v6 hgp HCl IM va H2SO4 0,28M thu dugc dung dich X va 8,736 lit khi H2 (a nhiet do ban 6hi, thu dugc chat ran duy nha't la Fe20, va h6n hgp khi. dktc). Biet ap suat khi trong binh tru6c va sau phan ling bang nhau, moi lien he C6 can dung djch X thu dugc lugng mu6'i khan la giua a va b la (bie't sau cac phan iJng, liru huynh of miic oxi hoa +4, the A. 38,93 gam. B. 25,95 gam. tich cac chat ran la khong dang ke'): A. a = 0,5b. B.a = b. C. 103,85 gam. D. 77,86 gam. C. a = 4b. D. a = 2b. 6.32. D6't nong mot h6n hgp gdm Al va 16 gam Fe203 (trong di^u kien khdng 6.26. Cho 9,12 gam h6n hgp g6m FeO, Fe203, Fefi^ tac dung voi dung dich CO kh6ng khi) den khi phan ung xay ra hoan toan, thu dugc h6n hgp rSn HCl (du). Sau khi cac phan ting xay ra hoan toan, dugc dung dich Y; c6 X. Cho X tac dung vfra du vdri V ml dung dich NaOH IM sinh ra 3,36 lit can Y thu dugc 7,62 gam FeCl2 va m gam FeCl^. Gia tri ciia m la: H2(6dktc). A. 9,75. B.8,75. Gia tri ciia V la C. 7,80. D. 6,50. A. 300. ' B. 100. 6.27. Cho 1,9 gam h6n hgp mu6'i cacbonat va hidrocacbonat cua kim loai ki^m 6.33. C. 200. D. 150. M tac dung het vdri dung dich HCl (du), sinh ra 0,448 lit khi (6 dktc). Kim I Cho m, gam Al vao 100 ml dung dich gdm Cu(N03)2 0,3M va AgNO., loai M la 0,3M. Sau khi cac phan ling xay ra hoan toan thi thu dugc mj gam cha't A. Na. B. K. ran X. Ne'u cho m2 gam X tac dung vdi lugng du dung dich HCl thi thu C. Rb. D.Li. dugc 0,336 lit khi (d dktc). Gia tri cua m, va m2 Ian lugt la ^ A. 8,10 va 5,43. B. 1,08 va 5,43. ' C. 0,54 va 5,16. D. 1,08 va 5,16. I '51
 15. 6.34. Hoa tan hoan loan m gam h6n hop X g6m NajO va A l j O , vao HjO thu 5,41. Hoa tan hoan toan 20,88 gam mOt oxit sat bang dung dich H2SO4 dSc, dugrc 200 ml dung dich Y chi chiia chat tan duy nha't c6 n6ng d6 0,5M. nong thu dugc dung dich X va 3,248 lit khi SO2 (san pham khit duy nha't, Tlidi khi CO2 (du) vao Y thu duoc a gam ket tiia. b dktc). CO can dung dich X, thu dugc m gam mud'i sunfat khan. Giii tri cua m va a iSn luot la Gia tri cua m la A. 8,3 va 7,2. B. 11,3 va 7,8. A. 48,4 B. 52,2 C . 13,3 va 3,9. D . 8,2va7,8. C. 58,0 D. 54,0 6.35. Cho dung dich chiia 0,1 mol (NH4)2COT tac dung vdi dung dich chiia Hoa tan m gam h6n hgp Al, Fe vao dung dich H 2 S O 4 loang (du). Sau khi 34,2 gam Ba (OH)2. Sau phan ling thu duoc m gam kfit tua. Gia tri ciia m la 6.42. cac phan ling xay ra hoan toan, thu dugc dung dich X . Cho dung dich A. 19,7. B. 39,4. Ba(OH)2 (du) vao dung dich X, thu dugc ket tiia Y . Nung Y trong kliOng C.17,1. D . 15,5. khi de'n khg'i lugng khdng d6i, thu dugc cha't ran Z la 6.36. Cho m gam h6n hop X g6m FeO, Fe20,, Fe304 vao mot lugng vCra du dung A. h6n hgp g6m AljO, va Fe203 B. h6n hgp g6m BaS04 va FcjOj dich HCl 2 M , thu "dirge dung dich Y c6 ti le s6 mol Fe^^ va Fe'" la 1 : 2. Chia Y thanh hai pMn bang nhau. C6 can phan m6t thu dugc m, gam C. h6n hgp g6m BaS04 va FeO D. FcjO,. muoi khan. Sue k h i clo (du) vao phdn hai, c6 can dung dich sau phan ung 6.43. Nung nong m gam h6n hgp g6m Al va Fe304 trong di^u kien khong c6 thu dugc m2 gam mu6'j khan. Biet m^ - m, = 0,71. khdng khi. Sau khi phan ij-ng xay ra hoan toan, thu dugc h6n hep ran X. The' tich dung dich HCl da diing la Cho X tac dung v6i dung dich NaOH (du) thu dugc dung dich Y , chat ran A. 240 ml. B. 80 m l . Z va 3,36 lit khi H2 (b dktc). Sue khi CO2 (du) vao dung dich Y , thu dugc C . 320 ml. D . 160 ml. 39 gam ket tua. Gia tri ciia m la 6.37. Cho m gam M g vao dung dich chilra 0,12 mol FeClj. Sau klii phan ung A. 48,3 B.45,6 xay ra hoan toan thu dirge 3,36 gam cMt ran. Gia tri cua m la C. 36,7 D. 57,0 A. 2,16 B. 5,04 C.4,32 D.2,88 6.44. Hoa tan hoan toan 12,42 gam Al bang dung dich H N O , loang (du), thu 6.38. Hoa tan hoan toan 8,862 gam h6n hgp A l va Mg vao dung dich HT^IO, loang, dugc dung dich X va 1,344 lit (6 dktc) h6n hgp khi Y g6m hai khi la N2O thu dugc dung dich X va 3,136 lit (cV dktc) h6n hgp Y gom hai khi kli6ng va N2. T i khoi ciia h6n hgp khi Y so v6i khi Hj la 18. Co can dung dich X , mau, trong do c6 mdt khi hoa n&u trong kh6ng khi. Khoi lugng cua Y la 5,18 thu dugc m gam chat ran khan. Gia tri cua m la gam. Cho dung dich NaOH (du) vao X va dung nong, kh6ng c6 khi miji khai A. 34,08 B. 38,34 thoat ra. Phan tram khoi lugng cua A l trong h6n hgi> ban dau la C. 106,38 D. 97,98 A. 19,53% B. 12,80% 6.45. Cho 7,1 gam h6n hgp gdm m6t kim loai ki^m X va m6t kim loai ki^m tiN> C. 10,52% D. 15,25% Y tac dung he't vdfi lugng du dung dich HCl loang, thu dugc 5,6 lit klii 6.39. Hoa tan hoan toan 47,4 gam phen chua KA1(S04)2.12H20 vao nude thu (dktc). Kim loai X, Y \a dugc dung dich X. Cho toan 56 X tac dung vdi 200 ml dung dich Ba(0H)2 I M , sau phan ling thu dugc m gam k€t tua. Gia tri m la A. kali va bari. B. kali va canxi. A. 7,8 B.46,6 C. natri va magie. D. liti va beri. C. 54,4 D. 62,2 6-46. Hoa tan hoan toan 2,44 gam h6n hgp bCt X gom F e ^ j , va Cu bang iung 6.40. Hoa tan hoan toan 2,9 gam h6n hgp gom kim loai M va oxit cua no vao dich H2SO4 dac nong (du). Sau phan ling thu dugc 0,504 lit khi SO2 (san nude, thu duoc 500 ml dung dich chiJa mot chat tan c6 nong do 0,04M va ph^m khtr duy nha't, a dktc) va dung dich chiia 6,6 gam hOn hgp mu6'i 0,224 lit khi H2 (o dktc). K i m ioai M la sunfat. Phdn tram kh6'i lugng cua Cu trong X la A. Ca B. K A. 39,34%. B. 65,57%. C . Na D . Ba C. 26,23%. D. 13,11%. 33
 16. 6.47. Trdn 10,8 gam bot Al vd'i 34,8 gam bOt Fe304 r6i |je'n hanh phan irng TONG H 0 P NQI DUNG CAC KIEN THlTC HOA VO C^i 1HUQC nhiet nhom trong di^u kitn khOng c6 khOng khf. I l o i tan hoan toan hOn CHUdNG TRIN1-1PHO THONG hop ran sail phan irng bang dung djch H2SO4 loang (du), thu dugc 10,752 1 Cho cac cap kim loai nguyen chat tiep xiic true tiep vori nhau : Fe va Pb ; Fe lit khi H2 (dktc). Hi6u suat cua phan umg nhiet nhom la va Zn ; Fe va Sn ; Fe va Ni. Khi nhiing cac kim loai tren vao dung dich A. 80%. B.90%. axit, s6' cap kim loai trong do Fe bi pha hiiy trudfc la C. 70%. D. 60%. A. 4. ' B.I. 6.48. Hoa tan hoan toan 2,45 gam hOn hop X g6m hai kim loai kiem th6 vao C.2. D.3. 200 ml dung dich HCl 1,25M, thu diroc dung dich Y chiia cac cha't tan c6 2. Co th^ dung NaOH (6 ihi ran) de lam kho cac chat khi n6ng d6 mol bang nhau. Hai kim loai trong X la A. NH3 , SO2 ,CO, C I 2 . B. N 2 , NO2 , CO2 , C H 4 , i I, . A. Mg va Ca. B. Be va Mg. C. N H 3 , 0 2 , N 2 , C H 4 , H 2 . D. N2,Cl2 , 0 2 ,C02 , . C. Mg Sr. D. Be va Ca. 7.3. Cho so 66 phan ling : NaCl ^ (X) -> NaHCOj ^ (Y) NaNOj. 6.49. Cho 1,56 gam h6n hop gom Al va AljO, phan irng het vdi dung dich HCl X va Y CO the la (du), thu dugc V lit khi Hj (dktc) va dung dich X. Nho tij- tijr dung dich NH, den du vao dung dich X thu dugc ke't tiia, Igc het lugng ket lixa, nung A. NaOH va NaClO. B. Na2C03 va NaClO. den khg'i lugng khong doi thu dugc 2,04 gam chat ran. C. NaClO, va Na2C03. D. NaOH va NajCOj. Gia tri ciia V la 7.4. Trong cac dung dich : H N O 3 , NaCl, Na2S04, Ca(OH)2, K H S O 4 , A. 0,224. B. 1,344. Mg(N03)2, day gom cac chat deu tac dung dugc vdi dung dich C. 0,672. D. 0,448. Ba(HC03)2 la 6.50. Cho 9,125 gam muoi hidrocacbonat phan ung het vdfi dung dich H2SO4 A. HN03,NaCl, Na2S04. (du), thu dugc dung dich chira 7,5 gam mu6'i sunfat trung hoa. C6ng thiJc cua muoi hidrocacbonat la B. HN03,Ca(OH)2,KHS04,Na2S04. A. Mg(HC03)2. B. NaHCO,. C. NaCl, Na2S04,Ca(0H)2. C. Ca(HC03)2. D. Ba(HC03)2. D. HNO3,Ca(OH)2, K H S O 4 , Mg(N03)2. 6.51. Cho h6n hgp gom 6,72 gam Mg va 0,8 gam MgO tac dung het vdi lugng 7.5. H6n hgp X chira NajO, N H 4 a , NaHCO, va BaCls c6 s6' mol m6i chat de du dung dich HNO3. Sau khi cac phan ung xay ra hoan toan, thu dugc bang nhau. Cho h6n hgp X vao H2O (du), dun nong, dung dich thu dugc chiia 0,896 lit mot khi X (dktc) va dung dich Y. Lam bay hoi dung dich Y thu dugc 46 gam miici khan. Khf X la A. NaCl, NaOH, BaCl2. A. N 2 O . B. NO. B. NaCl. C. N2. D.NO2. C. NaCl, NaOH. 6.52. Cho 29,8 gam h6n hgp bot gom Zn va Fe vao 600 ml dung dich CUSO4 D. NaCl, NaHCO,, NH4CI, BaCl2. 0,5M. Sau khi cac phan ung xay ra hoan toan, thu dugc dung dich X va •6. Cho tir tir dung dich chiia a mol HCl vao dung dich chiia b mol N O i 30,4 gam h6n hgp kim loai. Phan tram ve kh6'i lugng ciia Fe trong h6n dong th&i khuay deu, thu dugc V lit khf ( 0 dktc) va dung dich X. Klu cho hgp ban dau la du nudfc voi trong vao dung dich X thay c6 xua't hi6n ket tiia. A. 37,58%. B. 64,42%. Bieu thtrc lien he giOa V vdi a, b la C. 43,62%. D. 56,37%. A. V = 22,4(a -b). B. V = 11,2(a - b). * C.V= ll,2(a + b). D. V = 22,4(a + b). n -A 35
 17. 7.12. X 1^ kirn loai phan ung dugc v6i dung dich H2SO4 loang, Y la kirn loai 7.7. Cho cac phan ling sau : tac dung dugc vdi dung dich Fe(N03)3. Hal kirn loai X, Y ian lugt la: (biet thu-tu day the dien hoa: Fe^'^/Fe^"*' diing trirgc Ag"*/Ag). a) FeO+HN03,,,„,„g ^ A. Ag, Mg. B. Cu, Fe. b) FeS+H2SO4 ^ C. Fe, Cu. D.Mg, Ag. c) AI2O3 + H N O 3 , - » 7.13. Cho cac phan ung sau: d) Cu + dung dich FeCl3 -> . (1) Cu(N03)2 — ^ (2) NH4NO2 — e) C H 3 C H O + H2 > 850" CPt f) glucozo + AgN03 (hoac Ag20) trong dung dich NH3 -> (3) NH3 + O2 (4) NH3 + CI2 g) C2H4+ Br, -> (5) NH4CI —5-^ (6) NH3 + CuO h) gUxerol (glixerin) + Cu(OH)2 Cac phan ihig d^u tao khf la: Day gom cac phan irng deu thuOc phan itng oxi hoa - khur la * A.(l), (3), (4). B.(l), (2), (5).. A. a, b, d, e, f, h B. a, b, d, e, f, g C. (2), (4), (6). D. (3), (5), (6). C. a, b, c, d, e, h D. a, b, c, d, e, g. 7.14. Cho cac chat: Al, AI2O3, Al2(S04)3, Zn(0H)2, NaHS, K2SO3, 7.8. Khi nung nong hOn hop cac chat Fe(N03)2, FeCOH), va FeCO, trong (NH4)2C03. , khOng khi de'n khO'i lugmg khOng d6i, thu dugc mOt cha't ran la S6' chat diu phan ling dugc vdi dung dich HCl, dung dich NaOH la A. Fe304 B. FeO A. 6 cha't. B. 4 chat. C. 5 cha't. D. 7 cha't. C. Fe , D. FezOj 7.9. Hap thu hoan toan 2,688 lit khi CO2 (d dktc) va 2,5 lit dung dich Ba(0H)2 7.15. Cho V lit hOn hgp khi (or dktc) g6m CO va Hj phan iJng v6i mOt lugng du h5n hgp ran g6m CuO va Fe304 nung nong. Sau khi phan ting xay ra hoan nong do a mol/lit, thu dugc 15,76 gam ket tua. toan, khO'i lugng hOn hgp ran giam 0,32 gam. Gia tri cua a la Gia tri cua V la A. 0,032 B. 0,048 A. 0,112. B. 0,560. C.0,06 D. 0,04 C. 0,224. D. 0,448. 7.10. Cho day cac chat: Ca(HC03)2 ,NH4C1, (NH4)2S04, ZnS04, A1(0H)3, 7.16. Tir hai muO'i X va Y thuc hien cac phan ung sau: Zn(OH)2. SO' chat trong day c6 tinh cha't lufifng tinh la X -» X, + CO2 A. 3 B. 5 C. 2 D.4 X, + H 2 O X2 X 2 + Y -> X + Y, + H2O 7.11. Menh d^ khong dung la X2+2Y - ^ X + Y2 + 2H20 A. Fe^"^ oxi hoa dugc Cu. Hai muoi X, Y tuong ung la B. Fe khur dugc Cu^"^ trong dung dich. A. BaC03 , Na2C03 . B. CaCOj, NaHS04. C. Fe^"^ CO tinh oxi hoa manh hon Cu^""". C. MgCOa, NaHC03. D. CaCOj, NaHC03. . D. Tinh oxi hoa cua cac ion tang theo thii tu: Fe^"*", H"*", Cu^"*", Ag"*". 37
 18. 7.17. Cho cac phan ling sau: 7.21. Trucfng hgrp khong xay ra phan ling h6a hoc la A. 3 O 2 + 2 H 2 S ^2H20+2S02. 4HC1+ Mn02 -> MnCl2 + Ch + 2 H 2 O . 2HC1 + Fe FeCl2 + . B. FeCl2 + H2S FeS + 2HC1. 14HC1 + K2C1-2O-; ^ 2KC1 + 2 CrCl3 + 3 CI. + 7 H2O . • C. O2 + 2KI + H2O ^ 2K0H + I2 + O2 . 6HC1 + 2A1 2 AICI3 + 3 H2 . D. CI2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O 16HC1 + 2 KMn04 -> 2KC1 + 2 MnClj + 5 Clj + 8 H2O 7.22. Cho day cac cha't: NH4CI ,(NH4)2S04, NaCl, MgClj, FeCl2, AICI3 . So So phan ung trong do HCl the hien tinh oxi hoa la cha't trong day tac dung vdri lugng du dung dich Ba(OH)2 tao thanh ket tiia la A. 3 phan ung. B. 4 phan iJng. A. 5 cha't. B. 4 cha't. C. 2 phan umg. D. 1 phan ling. C. 1 chat. D. 3 chat. 7.18. Cho 2,16 gam Mg tac dung vdri dung dich HNO, (du). Sau khi phan ling 7.23. Cho day cac chat: KOH, Ca(N03)2, SO3 , NaHS04, Na2S03, K2SO4 . xay ra hoan toan thu dugc 0,896 lit khi NO (o dktc) va dung dich X. Kh6'i lircmg mu6'i khan thu dugc khi lam bay hai dung dich X la So cha't trong day tao thanh ket tua khi phan ling vdi dung dich BaCl2 la A. 8,88 gam. B. 13,92 gam. A. 4. B. 6. C. 6,52 gam. D. 13,32 gam. C.3 D. 2. 7.19. Cho ciic phan ling: 7.24. Hai kim loai X, Y va cac dung dich mu6'i clorua ciia chung c6 cdc phan ling hoa hoc sau: Ca(OH)2 + CI2 CaOCb + H2 Na[Al(0H)4]). Cac phan ung tao ra don chat la C. Thdi CO2 den du vao dung dich Ca(0H)2. A..(l), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D.(l),(2),(4). _D. Cho dung dich NH, den du vao dung dich AlCl,. 38 39
 19. 7.27. Thuc hien cac thi nghiem sau: Cac phan ung d^u c6 cung mgt phucmg trinh ion riit ggn la (I) Cho dung dich NaCl vac dung dich KOH. A.(l),(2),(3),(6) B.(l),(3),(5),(6) (II) Cho dung dich NajCO, vao dung dich Ca(OH)2. C. (2), (3), (4), (6) D. (3), (4), (5), (6) (III) Dien phan dung dich NaCl vdi dien cure tro, c6 mang ngan. 7.32. Cho 3,024 gam m6t kim loai M tan he't trong dung dich HNO, loang, thi| (IV) Cho Cu (OH), vao dung dich NaNO,. dugc 940,8 ml khi NPy (san pham khii duy nha't, d dktc) c6 ti khO'i d6'i (V) Sue khi NH3 vao dung dich NajCO,. v6i H2 bang 22. Khi N,Oy va kim loai M la (VI) Cho dung dich Na^SO^ vao dung dich Ba (0H)2. A. N2O va Fe B. NO2 va Al Cac thi nghiem deu di^u che dirge NaOH la C. N 2 O va Al D. NO va Mg A. I , I I v a i n B.II,VvaVI 7.33. N6u cho I mol m6i chat: CaOClj, KMn04, K2Cr207, MnOj Ifo lugt phan C. I I , III va V I D. I , IV va V ling vol lugng du dung dich HCl dac, chat tao ra lugng khi CI2 nhieu nha't la 7.28. Khi nhiet phan hoan toan timg muoi X, Y thi diu tao ra so mol khi nho hem s6' mol mu6'i tuong ling. D6t m6t lirgng nho tinh thi Y trtn den khi A.CaOCl2 B. KMn04 kh6ng mau, tha'y ngon lica c6 mau vang. Hai mu6'i X, Y Mn lugt la C. K2Cr207 D. Mn02 A. CaCO,, NaNO, B. KMnO^, NaNO, 7.34. Cho phuong trinh hoa hgc : C. Cu(NO,)2, NaNO, D. NaNO,, K N O 3 Fe304 + H N O 3 ^ Fe(N03)3 + N,Oy + H2O 7.29. Cho dung dich chiJa 6,03 gam h6n hgp hai mud'i NaX va NaY (X, Y la hai nguyen t6' eo trong tu nhifin, d hai chu ki lien ti€p thu6c nhom VII A, s6' Sau khi can bang phuong trinh hoa hgc vdi ht s6 cua cac chat la nhung so hieu nguyen tir Zx < Zy) vao dung dich AgNO, (du), thu dugc 8,61 gam nguyen t6', t6'i gian thi he s6' cua H N O 3 la ke't tua. Ph^n tram kh6'i lugng cua NaX trong h6n hgp ban ddu la A. 23x-9y B. 45x-18y A. 52,8% B. 58,2% C. 13x-9y D. 46x-18y C. 47,2% • D. 41,8% 7.35. Trudng hgp nao sau day khong xay ra phan ling hoa hgc? 7.30. Co cac thi nghiem sau: A. Sue khi H2S vao dung dich F e C l 2 . (I) Nhiing thanh sat vao dung dich H2SO4 loang, ngu6i. B. Cho Fe vao dung dich H2SO4 loang, ngu6i. (II) Sue khi SO2 vao nude brom. C. Sue khi HjS vao dung dich CUCI2. (III) Sue khi C O 2 vao nirofc Gia-ven. (IV) Nhiing la nh6m vao dung dich H2SO4 dae, ngudi. D. Sue khi CI2 vao dung dich F e C l 2 . So thi nghiSm xay ra phan ling hoa hgc la 7.36. Cho b6'n h6n hgp, m6i h6n hgp g6m hai cha't ran c6 s6' mol bang nhau: A. 3 B. 4 Na20 va AI2O3; Cu va FeCl,; BaClj va C U S O 4 ; Ba va NaHCO,. So h 6 n hg^) CI D. 2 CO the tan hoan toan trong nude (du) chi tao ra dung dich la 7.31. Cho cac phan ling hoa hgc sau: A. 1 . B. 2 C.4 • D.3 (1) (NH4)2S04+BaCl2 > 7.37. Tliuc hien cac thi nghi6m sau: (2) CuS04 + Ba(N03)2 > (I) Sue khi SO2 vao dung dich KMn04. (3) Na2S04 + BaCl2 > (II) Sue khi SO2 vao dung dich HjS. (III) Sue h6n hgp khi NO2 va O2 vao nu6c. (4) H2S04 + BaS03 > (IV) Cho M n 0 2 vao dung dich HCl dac, nong. (5) (NH4)2S04+Ba(OH)2 >_ (V) Cho Fe203 vao dung dich H2SO4 dac, nong. (6) Fe2(S04)3+Ba(N03)2 > ^ (VI) Cho Si02 vao dung djch HF. 40
 20. So thi nghiem c6 phan irng oxi hoa - kh& xay ra la 7.44. KhiJr hoan loan m gam oxit M^Oy cAn viJra du 17,92 lit khi CO (dktc), thu dugc a gam kim loai M. Hoa tan he't a gam M bang dung dich H2SO4 dac A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. nong (du), thu dugc 20,16 lit khi SO2 (san phslm khu duy nha't, d dktc). 7.38. Phat bieu khong diing la: Oxit M,Oy la A. Kim cucfng, than chi, fuleren la cac dang thu hinh cua cacbon. A. Cr^Oy B. FeO. B. Hidro sunfua bi oxi hoa bcri nirdc clo d nhiet d6 thucrng. C. Fe,04. D. CrO. C. Tat ca cac nguyen t6' halogen d^u c6 cac s6' oxi hoa: -1, +1, +3, +5 va M6t loai phan supephotphat kep c6 chiia 69,62% muo'i canxi 7.45. dihidrophotphat, con lai gdm cac cha't khOng chira photpho. +7 trong cac hgrp cha't. DO dinh dudng ciia loai phan lan nay la D. Trong cong nghiep, photpho duoc san xua't bang each nung h6n hop A. 48,52%. B. 42,25%. quang photphorit, cat va than coc d 1200"C trong 16 difn. C. 39,76%. D. 45,75%. 7.39. Phat bieu nao sau day dung? A. Cac kirn loai: natri, bari, beri deu tac dung vdi nude ci nhiet do thircmg. 7.46. Phat bieu nao sau day khong diing? A. Dung dich dam dac cua NajSiO, va K2Si03 dugc ggi la thily tinh long. B. Kim loai xesi duac dting de che tao te bao quang dien. B. Dam chay magie cd the dugc dap tat bang cat kho. C. Theo chieu tang ditn ciia dien tich hat nhan, cac kim loai kiem thd (tCr C. C F 2 C I 2 bj cam sir dung do khi thai ra khi quyen thi pha hiiy t^ng ozon. beri den bari) c6 nhiet do nong chay giam dSn. D. Trong phong thi nghiem, N2 dugc di^u che' bang each dun ndng dung D. Kim loai magie c6 kieu mang tinh thi lap phucmg tam dien. dich N H 4 N O 2 bao hoa". 7.40. Co cac phat hiiu sau: (1) Liru huynh, photpho diu b6'c chay khi tie'p xiic vori CrO,. 7.47. Cd 4 dung dich rieng biet: CUSO4, Z n C l 2 , FeCl,, AgNO,. Nhung vao mdi dung dich mot thanh Ni. So trudng hgp xua't hitn an mon dien hoa la (2) Ion Fe^^ c6 ca'u hinh electron viet gon la [Ar]3d\ A. 1. B. 4. (3) Bot nhom tu boc chay khi tiep xuc vdi khi clo. C. 3. D. 2. (4) Phen chua c6 c6ng thiic la Na2S04.Al2(S04)v24H20. Cac phat bieu diing la 7.48. Cho so do chuyen hoa: +KOH A.(l),(3),(4). B. (2), (3), (4). P2O5 -> Y -> Z. C. (1), (2), (3). D.(l),(2),(4). Cac cha't X, Y, Z Mn lugt la: 7.41. H6n hop khi X gom va Hj c6 ti khoi so vdi He bang 1,8. Dun nong X m6t A. K 3 P O 4 , K 2 H P O 4 , K H 2 P O 4 . B. K H 2 P O 4 , K 2 H P O 4 , K3PO4. thoi gian trong binh kin (c6 bot Fe lam xiic tac), thu dugc h6n hop khi Y c6 ti C. K3PO4, K H 2 P O 4 , K 2 H P O 4 . D. K H 2 P O 4 , K 3 P O 4 , K 2 H P O 4 . khd'i so vdi He bang 2. Hieu suA't cua phan ung tdng hop NH, la 7.49. Dot chay hoan loan m gam FeSj bang mdt lugng O2 vtra du, thu dugc khi A. 50%. B. 40%. X. Ha'p thu het X vao 1 lit dung dich chira Ba(OH)2 0,15M va KOH 0,1M, C. 36%. D. 25%. thu dugc dung dich Y va 21,7 gam ket tiia. Cho Y vao dung dich NaOH, 7.42. Cho cac chat: NaHCO,, CO, AlCOH),, FeCOH),, HF, Clj, N H 4 C I . So chSft tha'y xua't hifin them k6t tua. Gia tri cua m la tac dung dugc vdi dung djch NaOH loang d nhiet do thudng la A. 23,2. , B. 12,6. A. 3. B. 5. C. 18,0. ' D. 24,0. C.6. D.4. 7.S0. Cho cac dung dich loang: (1) FeCl,, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) H N O 3 , 7.43. Phuong phap de loai bo tap chat HCl c6 lan trong khi H2S la: Cho hdn hop (5) hdn hgp gom HCl va NaNO,. Nhung dung dich phan iJng dugc vdi khi igi tir tir qua mot lugng du dung dich kim loai Cu la A. Pb(N03)2. B. NaHS. A. (1), (3), (4). B. (1), (4), (5). C. AgNO,. D. NaOH. C(l),(2),(3). D.(l),(3),(5). 42 43
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2