intTypePromotion=1
ADSENSE

Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hỏi và đáp: Phần 1

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

91
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác- Lênin trong hệ thống phân viện, trường đại học, cao đẳng và trung tâm dạy nghề tập thể tác giả của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn tài liệu Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hỏi và đáp. Phần 1 của tài liệu gồm các câu hỏi có lời đáp về lịch sử Đảng như: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu, sắc nào? Nêu những mâu thuẫn cơ bản và những nhiệm vụ cần phải giải quyết, sự chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc, nêu tóm lược cao trào cách mạng 1930-1931,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hỏi và đáp: Phần 1

B Ù Ị K I M Đ ỈN H<br /> N GU YỄN QUỐC BẢO<br /> <br /> H ỏi - Đ áp<br /> MÓN LỊCH SỬ<br /> ĐẢNG CỘNQ SẢN<br /> VIETN AM<br /> TT TT-TV * ĐHQGHN<br /> <br /> 3 2 4 .2 5 9 7 2<br /> <br /> Bư-Đ<br /> 2007<br /> V V -M 4 /1 4 3 5 2<br /> <br /> Hà Nội<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q u ố c GIA HÀ NỘI<br /> <br /> ■Mi<br /> <br /> H ỏi - Đ áp<br /> <br /> MÔPỈ LỊCH SỬ<br /> ĐẢNG CỌNG SÁN<br /> VIETNAM<br /> <br /> I S. HÙI KIM ĐÌNH<br /> TS. NGUYỀN QUỐC BẢO<br /> <br /> Hỏi - Đáp<br /> Môn LỊCH SỬ<br /> ĐẢNG CỘliQ SẢM<br /> VIETNAM<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q ưốc GIA HÀ NỘI<br /> HÀ NỘI - 2007<br /> <br /> LỜ I NHẢ X U Ấ T BẢN<br /> .)ổ phục vụ cho V1 ỘC nghiên cứu, giáng dạy và học tập<br /> cáác<br /> <br /> 1<br /> <br /> lỏn khoa học Mác - Lênm trong hệ thông phân viện,<br /> <br /> tmửờrg (ỉại học, cao clang và trung học dạy nghề, tập thẻ tác<br /> giaả r[S. Hùi Kim Đinh và TS. Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên<br /> củàa }*ọc viện ( ‘hình trị Quôc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn<br /> cuaỏin 'Hủi - tìap môn IẠch sử Đảng Cộng sản Việt Nam".<br /> ( uỏn sách dược trình bày dưới dạng HỎI - Đáp gồm 40<br /> câuu loi kèm theo trả lời, trong đó TS. Bùi Kim Đỉnh biên<br /> S0í)ạjn ừ câu 01 dên câu 22, TS. Nguyễn Quốc Bảo biên soạn<br /> t u i c:â i 2 3 đ ên c â u 4 0 . Với bô c ụ c đơn g i ả n , v ă n p h o n g s á n g<br /> <br /> s ú a a , (Uỏn sách đã đề cập đẩy đủ và có hộ thông những nội<br /> diunig trọng điểm sát với chương trình môn Lịch sử Đảng<br /> <br /> Cộôĩĩig sản Việt Nam theo tinh thần đối mới của Đại hội lần<br /> thv.ứ D của Đảng Cộng sản Việt Nam.<br /> 7rong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố nhiều cô<br /> gắnnig, song không tránh khói những thiếu sót, hạn chế. Rất<br /> moonig điìỢc bạn đọc góp ý kiến đê mỗi lần tái bản sau đượ^<br /> hopàm chình hơn.<br /> Mìà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng giới<br /> thiiệiu :uôn sách Hòi - Đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt<br /> Nairtti íùng toàn thể bạn đọc.<br /> <br /> Tháng 2 năm 2005<br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q ư ố c GIA HÀ NỘI<br /> <br /> C â u 1: Dưới á c h th ố n g t r ị c ủ a th ự c d â n P h á p<br /> ( c u ố i th ê k ỷ X IX đ ầ u t h ế k ỷ X X ), x ã h ộ i V iệ t N am<br /> có» n h ữ n g b iế n đổi s â u s ắ c n à o ? N êu n h ữ n g m â u<br /> t h u ẫ n c ơ b ả n v à n h ử n g n h iệ m vụ c ầ n p h ả i g iả i<br /> q u y ế t?<br /> <br /> 1.<br /> th ế<br /> <br /> k ỷ<br /> <br /> N h ữ n g b iến dôi củ a x ã hội Viêt N am cuối<br /> X IX đ ầ u t h ế k<br /> <br /> ỷ<br /> <br /> XX<br /> <br /> Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.<br /> S a u khi dặt ách đô hộ, chúng thi hành chính sách phản<br /> độ/ng toàn diện.<br /> - Vi' ch ín h trị<br /> Thực dân Pháp thi hành chính sách cai trị trực<br /> tiêĩp, mọi quyền hành đều nằm trong tay bọn tư bản<br /> 1’hiáp, vua quan phong kiến nhà Nguyễn chỉ là bù nhìn,<br /> t a y sai. Chúng dùng chính sách "chia để trị", thủ tiêu<br /> mọi quyền tự do, dán chủ; thang tay đàn áp và khủng<br /> bô khốc liệt các tư tưởng, hoạt động yêu nước, làm cho<br /> dâm tộc V iệt Nam lâm vào cảnh ngột ngạt về chính trị.<br /> - v ề kin h tê<br /> Chúng tiến hành chương trình khai thác thuộc<br /> 7<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2