intTypePromotion=3

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
27
lượt xem
6
download

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện đòi hỏi các cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cấp phải tăng cường các biện pháp lãnh đạo, quản lí, giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho thanh niên. Bài viết trình bày một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 433 (Kì 1 - 7/2018), tr 13-16; 49<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG<br /> CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI NHẰM XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH,<br /> TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> Nguyễn Văn Năm - Trường Quân sự Quân khu 1<br /> Ngày nhận bài: 09/04/2018; ngày sửa chữa: 30/05/2018; ngày duyệt đăng: 05/06/2018.<br /> Abstract: Revolutionary virtues are the core qualities of military young generation in<br /> implementing political tasks and the bases to raise the sense of self-discipline in obeying the laws<br /> and principles of the army. Therefore, to build strong and efficient army forces, revolutionary<br /> ethics education for young generation is required for managerial staff. In this article, author<br /> proposes some measures to educate revolutionary ethics for military young generation with aim to<br /> build strong and efficient army forces in current period.<br /> Keywords: Morality, moral education, revolutionary moral, youth, army.<br /> tránh nghĩa vụ quân sự, có lối sống thực dụng, thích<br /> hưởng thụ,... gây ra nhiều hệ lụy xấu ảnh hưởng đến gia<br /> đình, đơn vị, phẩm chất ĐĐCM anh “Bộ đội Cụ Hồ”.<br /> Vì vậy, giáo dục ĐĐCM cho thanh niên quân đội là<br /> quá trình trang bị cho họ sự hiểu biết đầy đủ những giá<br /> trị của ĐĐCM, để mỗi người tự tu dưỡng, tự rèn luyện,<br /> tiếp thu có chọn lọc các giá trị đạo đức văn minh nhân<br /> loại, góp phần hoàn thiện nhân cách người quân nhân<br /> cách mạng; bồi dưỡng họ trở thành những thanh niên yêu<br /> nước, có đủ phẩm chất năng lực để hoàn thành mọi<br /> nhiệm vụ được giao.<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Một số vấn đề lí luận về giáo dục đạo đức cách<br /> mạng cho thanh niên<br /> 2.1.1. Giáo dục đạo đức<br /> Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định đạo đức là một<br /> hình thái ý thức xã hội phản ánh sự tồn tại của xã hội. Tồn<br /> tại xã hội thay đổi thì ý thức xã hội thay đổi theo. Như vậy,<br /> đạo đức không phải là thứ “bất biến” mà nó luôn có sự<br /> thay đổi cho phù hợp với tồn tại xã hội. Ở mỗi giai đoạn<br /> lịch sử nhất định, đạo đức sẽ có những chuẩn mực riêng<br /> của nó được cả xã hội trong thời kì ấy chấp nhận, tuân theo.<br /> Giáo dục đạo đức chính là quá trình tổ chức giáo dục<br /> có mục đích nhằm hình thành cho con người những quan<br /> điểm cơ bản nhất, những nguyên tắc chuẩn mực đạo đức<br /> cơ bản của xã hội. Nhờ đó con người có khả năng lựa<br /> chọn, đánh giá đúng đắn các hiện tượng đạo đức của mọi<br /> người cũng như tự đánh giá về hành vi của bản thân<br /> mình. Vì thế, công tác giáo dục đạo đức đã góp phần hình<br /> thành, phát triển nhân cách cho con người mới phù hợp<br /> với từng giai đoạn phát triển.<br /> Ở nước ta hiện nay, nội dung giáo dục đạo đức bao<br /> gồm: giáo dục đạo đức của giai cấp công nhân, tinh thần<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> Trong suốt sự nghiệp lãnh đạo cách mạng đất nước,<br /> Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò<br /> và sức mạnh của thế hệ thanh niên. Người đã chỉ rõ<br /> “Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, nước<br /> nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do<br /> thanh niên” [1; tr 252], đặc biệt là vai trò đạo đức cách<br /> mạng (ĐĐCM) của thanh niên quân đội trong việc xây<br /> dựng đơn vị vững mạnh toàn diện nói riêng, sự nghiệp<br /> xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung.<br /> Trong các nội dung giáo dục thanh niên, Đảng và Chủ<br /> tịch Hồ Chí Minh luôn coi giáo dục ĐĐCM là cơ sở, điểm<br /> xuất phát cho các nội dung giáo dục khác. Vì rằng,<br /> ĐĐCM là cái “gốc”, là nền tảng vững chắc của thanh<br /> niên, nhờ đó mà thanh niên có thể tự phấn đấu hoàn thiện<br /> mình, hình thành năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm<br /> vụ cách mạng vẻ vang. Hồ Chí Minh cho rằng “Cũng như<br /> sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn.<br /> Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách<br /> mạng phải có ĐĐCM, không có ĐĐCM dù tài giỏi mấy<br /> cũng không lãnh đạo được nhân dân” [1; tr 253]. Chính<br /> vì vậy, người chiến sĩ cách mạng phải có ĐĐCM mới có<br /> đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành được các nhiệm vụ<br /> khó khăn được Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho.<br /> Thanh niên quân đội là lực lượng xung kích đi đầu<br /> trong thực hiện mọi nhiệm vụ của quân đội, là lực lượng<br /> nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, có tuổi đời, tuổi<br /> quân trẻ, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc. Song, trong<br /> môi trường quân sự khắc nghiệt, gian khổ, nhiều khi phải<br /> hi sinh; trước tác động của quá trình hội nhập đất nước,<br /> mặt trái của nền kinh tế thị trường, cuộc sống xa gia đình...<br /> đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, đạo đức lối<br /> sống của thanh niên. Thực tế những năm gần đây, một bộ<br /> phận thanh niên quân đội có sự dao động về tư tưởng, trốn<br /> <br /> 13<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 433 (Kì 1 - 7/2018), tr 13-16; 49<br /> <br /> yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản;<br /> giáo dục lòng nhân ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc<br /> Việt Nam.<br /> <br /> luôn thấm nhuần các chuẩn mực: dân chủ, bình đẳng,<br /> công bằng. Đó là sức mạnh thuyết phục, lôi cuốn, thu hút,<br /> thúc đẩy tuổi trẻ hướng tới Chân - Thiện - Mĩ.<br /> <br /> 2.1.2. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên<br /> <br /> Thanh niên rất nhạy cảm đối với thái độ hành vi ứng<br /> xử của những người xung quanh; họ có lòng tự trọng cao;<br /> dễ phản ứng trực diện, bột phát với những sự áp đặt, độc<br /> đoán; dễ bị tổn thương trước những đối xử bất công,<br /> không công bằng trong đánh giá, trong xử thế; niềm tin<br /> của họ trong sáng, chân thành, hướng thiện, giàu cảm<br /> xúc. Vì vậy, khi niềm tin bị đổ vỡ, họ đau khổ, hoang<br /> mang, dễ mất phương hướng, dễ khủng hoảng tinh thần.<br /> Cùng với thời gian để trưởng thành, cuộc sống và sự từng<br /> trải sẽ giúp cho họ có khả năng kiềm chế và điều chỉnh.<br /> <br /> Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ĐĐCM là đạo đức của<br /> người cách mạng xuất hiện trong quá trình đấu tranh giải<br /> phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.<br /> ĐĐCM chính là “trung với nước, hiếu với dân, suốt đời<br /> phấn đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ<br /> nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn<br /> nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; là<br /> “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; luôn yêu<br /> thương, quý trọng con người, sống có tình, có nghĩa và<br /> tinh thần quốc tế trong sáng... Và ĐĐCM là “cái gốc”<br /> của nhân cách, là nền tảng của người cách mạng.<br /> <br /> Thanh niên quân đội là lực lượng chính trị xung kích,<br /> sáng tạo, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị<br /> của quân đội. Chính vì vậy, giáo dục ĐĐCM cho thanh<br /> niên quân đội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi<br /> hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các<br /> cấp ủy, chỉ huy các cấp.<br /> <br /> Từ vị trí, vai trò quan trọng và nội dung phong phú,<br /> đa dạng của ĐĐCM, Hồ Chí Minh luôn coi trọng, quan<br /> tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng<br /> cao ĐĐCM cho mọi đối tượng, trên mọi lĩnh vực hoạt<br /> động, trong các mối quan hệ ở mọi phạm vi, đặc biệt là<br /> đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người cho rằng, muốn có<br /> ĐĐCM thì phải giáo dục, rèn luyện, bởi: “ĐĐCM không<br /> phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ<br /> hàng ngày mà phát triển và củng cố” [3; tr 293]. Đây là<br /> công việc phải tiến hành đồng bộ, thường xuyên bằng<br /> nhiều nội dung, hình thức, giải pháp khác nhau, như:<br /> nâng cao nhận thức về mục tiêu, lí tưởng, lòng trung<br /> thành; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức,<br /> lối sống, tình yêu thương con người, sống khiêm tốn giản<br /> dị, nói đi đôi với làm; bồi dưỡng trình độ trí tuệ và tác<br /> phong, phương pháp công tác của cán bộ, đảng viên, nhất<br /> là đội ngũ cán bộ có chức, có quyền; gương mẫu trong<br /> công tác và lối sống...<br /> <br /> Đối với thanh niên quân đội, ngoài những đặc điểm<br /> chung của Thanh niên Việt Nam, còn có những đặc điểm<br /> đặc thù nổi bật, đó là: Thanh niên quân đội luôn trung<br /> thành, kiên định với mục tiêu, lí tưởng cách mạng của<br /> Đảng; mang bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Quân đội ta được<br /> Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng<br /> lập, giáo dục và rèn luyện, trở thành lực lượng chính trị<br /> tin cậy của Đảng, chiến đấu vì mục tiêu, lí tưởng cách<br /> mạng của Đảng. Trong đó, thanh niên quân đội chính là<br /> lực lượng chính trị xung kích, đi đầu trong thực hiện<br /> nhiệm vụ chính trị của quân đội. Trải qua hơn 70 năm<br /> xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta lớp<br /> lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên trong quân đội đã kế<br /> thừa, phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm<br /> kiên cường, bất khuất của ông cha; chiến đấu anh dũng<br /> và chiến thắng vẻ vang, góp phần cùng toàn Đảng, toàn<br /> quân, toàn dân viết nên những trang sử hào hùng của dân<br /> tộc, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân<br /> dân Việt Nam anh hùng. Trong kháng chiến chống thực<br /> dân, đế quốc xâm lược, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ<br /> quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,<br /> thanh niên quân đội đã cùng nhân dân cả nước dũng cảm<br /> chiến đấu, hi sinh bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền<br /> Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỉ<br /> nguyên mới - kỉ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã<br /> hội. Bước vào thời kì đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ<br /> quốc, thanh niên quân đội là lực lượng nòng cốt góp phần<br /> trong xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy,<br /> tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tích cực huấn luyện, sẵn<br /> sàng chiến đấu, đi đầu trong phòng, chống thiên tai; chấp<br /> nhận khó khăn, gian khổ nơi biên giới, hải đảo, giúp dân<br /> xóa đói giảm nghèo, tăng cường quốc phòng - an ninh.<br /> <br /> 2.2. Một số đặc điểm của thanh niên quân đội hiện nay<br /> Độ tuổi “thanh niên” hiện được quy ước từ 15 đến 30<br /> tuổi. Có thể nói, khoảng thời gian của tuổi trẻ trong đời<br /> là rất ngắn. Ngắn nhưng vô cùng quan trọng và hệ trọng.<br /> Đây là bước khởi đầu của sự trưởng thành. Tùy thuộc<br /> định hướng giá trị và lựa chọn lối sống, lẽ sống đúng hay<br /> sai mà tuổi trẻ có thể làm nên sự nghiệp, đóng góp hữu<br /> ích cho xã hội, phát huy được tài năng và phẩm giá;<br /> ngược lại, cũng có thể chệch hướng, lạc đường, thậm chí<br /> hư hỏng, tự đánh mất nhân cách của mình.<br /> Một trong những đặc điểm nổi bật của tuổi trẻ là sự<br /> dồi dào các tiềm năng để phát triển, từ thể chất đến trí<br /> tuệ, luôn vươn tới cái mới, nhạy cảm và dễ thích ứng với<br /> đổi mới, có nhu cầu phong phú về tinh thần, văn hóa tinh<br /> thần; cũng do đó, tuổi trẻ gắn liền với đức tin và niềm tin,<br /> dễ phục thiện và noi gương những hình mẫu nhân cách<br /> mà họ ngưỡng mộ. Do đó, ứng xử với thanh niên phải<br /> <br /> 14<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 433 (Kì 1 - 7/2018), tr 13-16; 49<br /> <br /> Hai là, giáo dục những phẩm chất cao quý: cần, kiệm,<br /> liêm, chính, chí công, vô tư. Đây là một trong những yêu<br /> cầu phẩm chất rất quan trọng xây dựng đạo đức của người<br /> cách mạng. Do vậy, cần phải giáo dục thường xuyên cho<br /> thanh niên trong quân đội có nhận thức đúng đắn về các<br /> vấn đề như là tinh thần chiến đấu quên mình, hết lòng vì<br /> nhân dân phục vụ, lao động tích cực, siêng năng cần cù,<br /> sáng tạo trong học tập và lao động; là đức tính “trung thực,<br /> ngay thẳng, thật thà, chính trực”, luôn đặt lợi ích tập thể<br /> lên hàng đầu; chống các biểu hiện cá nhân, ích kỉ, thiếu<br /> trung thực, xa hoa, lãng phí. Làm theo lời Bác dạy “Thanh<br /> niên cần phải chống tâm lí tự tư, tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng<br /> và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lí ham sung<br /> sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động,<br /> nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống<br /> cánh sinh hoạt uỷ mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe<br /> khoang”, vì đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của<br /> thanh niên nói chung và thanh niên quân đội nói riêng.<br /> Người còn căn dặn thanh niên phải luôn luôn trau dồi<br /> ĐĐCM, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng tự mãn.<br /> Chống lãng phí xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê<br /> bình nghiêm chỉnh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.<br /> <br /> 2.3. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho<br /> thanh niên quân đội<br /> Việc giáo dục ĐĐCM đạo đức cho thanh niên chính<br /> là quá trình tổ chức có khoa học của cấp ủy, chỉ huy các<br /> cấp trong việc giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên<br /> nhằm hình thành cho thanh niên bản chất cách mạng của<br /> Đảng, của giai cấp công nhân, tinh thần quốc tế vô sản,<br /> tình thương đồng chí, đồng đội, lòng trung thành tuyệt<br /> đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sự lãnh đạo của cấp<br /> ủy các cấp; hình thành cho thanh niên những chuẩn mực<br /> về ý thức, thái độ, hành vi trong thực hiện nhiệm vụ chính<br /> trị, rèn luyện kỉ luật, phong cách sống trung thực, trong<br /> sáng; biết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong<br /> lối sống của thanh niên trước những tác động của mặt trái<br /> cơ chế thị trường như sống buông thả, thực dụng, tham<br /> gia vào các tệ nạn xã hội, ngại khó, ngại khổ, trốn tránh<br /> nghĩa vụ quân sự...<br /> Để góp phần giáo dục ĐĐCM cho thanh niên quân<br /> đội, yêu cầu các cấp ủy đảng, người chính ủy, chính trị<br /> viên cần thực hiện tốt các biện pháp sau:<br /> 2.3.1. Thực hiện tốt công tác giáo dục các nội dung về<br /> đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội<br /> Một là, giáo dục lòng trung thành với Tổ quốc, với<br /> Đảng và nhân dân. Trung thành với Tổ quốc, trước hết là<br /> giáo dục tinh thần yêu nước nồng nàn, được thể hiện trong<br /> suy nghĩ và hành động hàng ngày của mỗi người lính, mỗi<br /> thanh niên trong quân đội vì lợi ích của tổ quốc. Trung với<br /> Đảng, nghĩa là phải giáo dục cho thanh niên quân đội có<br /> được những đức tính trung thực, một lòng trung thành với<br /> sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc<br /> gắn liền với chủ nghĩa xã hội do Đảng và nhân dân ta lựa<br /> chọn, luôn tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng do<br /> Đảng lãnh đạo. Khi được giao nhiệm vụ trong bất kì tình<br /> huống nào dù thuận lợi hay khó khăn đều tận tâm tận lực<br /> và hoàn thành một cách xuất sắc. Giáo dục cho mọi thanh<br /> niên biết yêu mến nhân dân, quý trọng nhân dân, tinh thần<br /> vì nhân dân phục vụ, học tập chiến đấu vì nhân dân như<br /> lời Bác dạy phải làm cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn<br /> áo mặc, ai cũng được học hành. Phải chăm lo và bảo vệ lợi<br /> ích của nhân dân, tích cực giúp đỡ nhân dân vượt qua mọi<br /> khó khăn trong cuộc sống để phát triển sản xuất, cải thiện<br /> đời sống. Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng phải hết sức<br /> làm, việc gì có hại cho nhân dân dù nhỏ cũng phải hết sức<br /> tránh. Đồng thời, phải đấu tranh chống lại những biểu hiện<br /> sách nhiễu nhân dân và phải luôn biết dựa vào dân để chiến<br /> đấu, biết phát huy tình đoàn kết quân dân “cá nước”, tuyên<br /> truyền và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương<br /> đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp nhà nước làm<br /> cho nhân dân tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa, tin<br /> tưởng vào sức mạnh chiến đấu và truyền thống, bản chất<br /> tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam.<br /> <br /> Ba là, phải giáo dục cho thế hệ thanh niên quân đội<br /> có nhận thức đúng và tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo<br /> của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết<br /> định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Quân đội ta<br /> do Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện, luôn<br /> đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của<br /> Đảng. Do vậy, cần phải giáo dục cho thanh niên trong<br /> quân đội có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan<br /> trọng của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng cũng như<br /> đối với quân đội. Nhất là giáo dục mục tiêu lí tưởng cách<br /> mạng của Đảng nhằm xây dựng cho họ niềm tin, ý chí,<br /> động cơ để từ đó họ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của<br /> Đảng, sức mạnh của quân đội và nhân dân. Trong đó, cần<br /> chú trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ<br /> Chí Minh, chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng,<br /> truyền thống dân tộc và quân đội, sự đồng cảm và chia<br /> sẻ với nhiệm vụ khó khăn của đồng đội, những công việc<br /> khó khăn của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân<br /> như lời Bác từng nói “ĐĐCM là hòa mình vào quần<br /> chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng,<br /> lắng nghe ý kiến của quần chúng”.<br /> Bốn là, giáo dục, xây dựng lối sống trong sáng, luôn<br /> đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của tập thể lên trên lợi<br /> ích cá nhân. Chủ nghĩa tập thể là nguyên tắc trong lối<br /> sống xã hội chủ nghĩa, chỉ có đặt lợi ích của Đảng, của Tổ<br /> quốc, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân thì người thanh<br /> niên mới có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.<br /> Sức mạnh của quân đội bắt nguồn từ tinh thần đoàn<br /> kết tập thể. Vì vậy, là những quân nhân trong quân đội,<br /> <br /> 15<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 433 (Kì 1 - 7/2018), tr 13-16; 49<br /> <br /> thanh niên phải cần nhận rõ lợi ích căn bản của Đảng, của<br /> giai cấp công nhân, của dân tộc là thống nhất. Lợi ích cá<br /> nhân gắn liền với lợi ích tập thể và phải tuyệt đối phục<br /> tùng lợi ích tập thể.<br /> <br /> Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt, trở thành<br /> trường lớn cho thanh niên tự phấn đấu học tập, rèn luyện.<br /> 2.3.3. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn các cấp trong tổ<br /> chức các hoạt động phong trào thi đua học tập, rèn<br /> luyện, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”<br /> <br /> Giáo dục, rèn luyện cho thanh niên có tinh thần giàu<br /> lòng nhân ái; có tình cảm sâu sắc với đồng chí, đồng đội,<br /> với gia đình, quê hương; khi giải quyết các mối quan hệ<br /> trong cuộc sống phải nhân hậu, thuỷ chung, có nghĩa, có<br /> tình, có trước, có sau, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn<br /> nhau trong cuộc sống, trong học tập, công tác và trong<br /> thực hiện mọi nhiệm vụ. Thói quen và phong tục tập<br /> quán lạc hậu cũng là kẻ thù nguy hiểm, nó ngấm ngầm<br /> cản trở sự tiến bộ của con người. Do vậy, phải giáo dục<br /> để thanh niên từng bước nâng cao nhận thức tự cải tạo,<br /> loại bỏ dần dần những thói quen, tập quán không còn phù<br /> hợp, tiếp nhận những giá trị ĐĐCM; đặc biệt kiên quyết<br /> đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỉ hẹp<br /> hòi vì chủ nghĩa cá nhân như là một thứ vi trùng rất độc,<br /> do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm. Hồ Chí<br /> Minh chỉ rõ “Một dân tộc, một đảng và một con người,<br /> ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất<br /> định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến<br /> và ca ngợi, nếu lòng dạ không sáng nữa, nếu sa vào chủ<br /> nghĩa cá nhân” [4; tr 557-558]. Chủ nghĩa cá nhân là một<br /> trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy,<br /> thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng<br /> lợi cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.<br /> <br /> Tổ chức đoàn trong quân đội là lực lượng tiên phong,<br /> xung kích đi đầu trong các hoạt động của đơn vị. Phát<br /> huy vai trò của tổ chức đoàn trong tổ chức các phong trào<br /> thi đua đã cổ vũ, lôi cuốn được sự tham gia đông đảo của<br /> cán bộ, đoàn viên thanh niên. Bước vào thời kì đổi mới,<br /> để đáp ứng tình hình thực tiễn phát triển của đất nước,<br /> quân đội, nhiều phong trào thi đua đã được thanh niên<br /> quân đội phát động như phong trào “Phấn đấu xứng danh<br /> Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào xây dựng “Chi đoàn văn hóa”<br /> với 3 yêu cầu: “Đẹp người - Đẹp doanh trại - đẹp tình<br /> quân dân”, phong trào “3 đỉnh cao quyết thắng” với “Lí<br /> tưởng đẹp - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - hành động<br /> giỏi; Đoàn kết tốt - Kỉ luật nghiêm”, phong trào “Thanh<br /> niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng<br /> tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thanh niên<br /> quân đội vươn tới những đỉnh cao” và phong trào “Thanh<br /> niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”. Các<br /> phong trào thi đua đã tập trung được mọi nỗ lực của tổ<br /> chức Đoàn và tuổi trẻ toàn quân xung kích thực hiện các<br /> việc khó, việc mới, đăng kí đảm nhận các công trình,<br /> phần việc có ý nghĩa. Thông qua phong trào xuất hiện<br /> nhiều phương thức, mô hình điển hình tiên tiến xuất sắc,<br /> trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng học tập, huấn<br /> luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động<br /> sản xuất, giúp đỡ nhân dân và xây dựng đơn vị vững<br /> mạnh toàn diện. Kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, đoàn<br /> viên, thanh niên thi đua lập công, biến các nội dung chỉ<br /> tiêu của phong trào thành hiện thực. Có thể nói, ở bất cứ<br /> lĩnh vực nào, dù gặp khó khăn, nguy hiểm nhưng thanh<br /> niên quân đội luôn có mặt kịp thời và hoàn thành xuất<br /> sắc mọi nhiệm vụ, tạo dựng môi trường văn hóa lành<br /> mạnh để mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, rèn<br /> luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,<br /> bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.<br /> <br /> 2.3.2. Thực hiện tốt công tác quản lí, kết hợp giữa giáo<br /> dục pháp luật với giáo dục thường xuyên đối với thanh<br /> niên quân đội<br /> Hàng năm, hàng tháng, các cấp ủy đảng cần phải có<br /> nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng chính quy,<br /> rèn luyện kỉ luật. Phân công cán bộ phụ trách kiểm tra<br /> các hoạt động của đoàn viên, thanh niên; phát huy tốt vai<br /> trò của đội ngũ cán bộ đảng viên, tổ chức đoàn trong giáo<br /> dục ĐĐCM cho đoàn viên thanh niên.<br /> Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần lồng ghép<br /> các buổi sinh hoạt đơn vị để quán triệt, giáo dục nâng cao<br /> ý thức tự giác cho bộ đội trong chấp hành pháp luật Nhà<br /> nước, kỉ luật quân đội, quy định của đơn vị. Tích cực lấy<br /> ý kiến phê bình của đồng chí, đồng đội về những hành vi<br /> vi phạm của quân nhân. Kiên quyết xử lí đối với những<br /> quân nhân cố tình vi phạm kỉ luật. Thường xuyên duy trì<br /> nghiêm các chế độ nền nếp sinh hoạt ngày, tuần. Tổ chức<br /> tốt ngày sinh hoạt văn hóa chính trị tinh thần, nắm chắc<br /> tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của quân nhân<br /> để có biện pháp, phương hướng giải quyết kịp thời.<br /> <br /> 3. Kết luận<br /> ĐĐCM của thanh niên quân đội có vai trò to lớn<br /> trong xây dựng các đơn vị trong toàn quân vững mạnh<br /> toàn diện, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp chiến<br /> đấu của quân đội ta. Giáo dục nâng cao ĐĐCM cho thanh<br /> niên trong quân đội là nhiệm vụ cực kì quan trọng và lâu<br /> dài, phải tiến hành đồng bộ, có hình thức, phương pháp<br /> giáo dục đa dạng với sự quan tâm thường xuyên của lãnh<br /> đạo chỉ huy các cấp; trong đó cần phải phát huy<br /> <br /> Sử dụng có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa<br /> trong đơn vị để tuyên truyền, cổ động ý thức chấp hành<br /> pháp luật nhà nước, kỉ luật quân đội đối với thanh niên.<br /> <br /> (Xem tiếp trang 49)<br /> <br /> 16<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 433 (Kì 1 - 7/2018), tr 45-49<br /> <br /> [9] Ban Chấp hành Trung ương. Văn kiện Đại hội Đảng<br /> lần thứ X, XI, XII. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> <br /> [2] Nguyễn Thị Kim Dung (2006). Tài liệu hướng dẫn<br /> tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Dự án<br /> phát triển giáo dục trung học phổ thông, Trường Đại<br /> học Sư phạm Hà Nội.<br /> [3] Lê Phương Nga (chủ biên - tái bản lần thứ 10, 2013).<br /> Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học I. NXB<br /> Đại học Sư phạm.<br /> [4] Lê Phương Nga (chủ biên, tái bản lần thứ 10, 2013).<br /> Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học II. NXB<br /> Đại học Sư phạm.<br /> [5] Nguyễn Sỹ Thư - Đinh Thị Kim Thoa (2013). Phát<br /> triển năng lực giáo dục học sinh. NXB Giáo dục<br /> Việt Nam.<br /> [6] Bộ GD-ĐT (2017). Chương trình giáo dục phổ<br /> thông - Chương trình tổng thể.<br /> [7] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số<br /> 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn<br /> diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị<br /> trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập<br /> quốc tế.<br /> <br /> MỘT SỐ KĨ NĂNG SỐNG CẦN GIÁO DỤC...<br /> (Tiếp theo trang 31)<br /> thời gian hợp lí; điều chỉnh cảm xúc. Những kĩ năng này<br /> cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng khác nhau,<br /> trong đó đặc biệt là hình thức thông qua công tác dân vận<br /> và những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Nguyễn Thị Thanh Bình (2011). Giáo trình chuyên<br /> đề Giáo dục kĩ năng sống. NXB Đại học Sư phạm.<br /> [1] Phan Thanh Long (chủ biên, 2013) - Trần Quang<br /> Cấn - Nguyễn Văn Diện. Lí luận giáo dục. NXB Đại<br /> học Sư phạm.<br /> [2] Nguyễn Văn Đồng (2009). Tâm lí học giao tiếp.<br /> NXB Chính trị - Hành chính.<br /> [3] Hội khoa học Tâm lí - giáo dục Việt Nam (2010). Kỉ<br /> yếu Hội thảo khoa học “20 năm khoa học tâm lí giáo dục Việt Nam: Thành tựu và triển vọng”.<br /> [4] Phạm Văn Tư (chủ biên, 2014) - Nguyễn Xuân<br /> Long - Nguyễn Hiệp Thương - Vũ Thị Ngọc Tú.<br /> Tâm lí học xã hội. NXB Đại học Sư phạm.<br /> [5] Nguyễn Đức Trí (chủ biên, 2011). Giáo trình giáo<br /> dục học nghề nghiệp. NXB Giáo dục Việt Nam.<br /> [6] Thái Duy Tuyên (2001). Giáo dục học hiện đại<br /> (Những nội dung cơ bản). NXB Đại học Quốc gia<br /> Hà Nội.<br /> [7] Lê Thị Bừng (2007). Tâm lí học ứng xử. NXB Giáo<br /> dục.<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC...<br /> (Tiếp theo trang 16)<br /> vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, đây là yếu tố quan<br /> trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa<br /> “chuyên” góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính<br /> quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002). Hồ Chí Minh<br /> toàn tập, tập 5. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> [2] Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những<br /> chặng đường phát triển (2014). NXB Chính trị<br /> Quốc gia - Sự thật.<br /> [3] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002). Hồ Chí Minh<br /> toàn tập, tập 9. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> [4] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002). Hồ Chí Minh<br /> toàn tập, tập 12. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> [5] Đảng Cộng sản Việt Nam (1987). Văn kiện Đại hội<br /> đại biểu toàn quốc lần thứ VI. NXB Sự thật.<br /> [6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện Đại hội<br /> đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB Chính trị Quốc<br /> gia - Sự thật, tr 133.<br /> [7] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002). Hồ Chí Minh<br /> toàn tập, tập 11. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> [8] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002). Hồ Chí Minh<br /> toàn tập, tập 10. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> <br /> KÍNH MỜI BẠN ĐỌC ĐẶT MUA<br /> TẠP CHÍ GIÁO DỤC NĂM 2018<br /> Tạp chí Giáo dục ra 1 tháng 2 kì, đặt mua thuận<br /> tiện tại các bưu cục địa phương, (Mã số C192) hoặc đặt<br /> mua trực tiếp tại Tòa soạn (số lượng lớn) theo địa chỉ:<br /> TẠP CHÍ GIÁO DỤC, Số 4 Trịnh Hoài Đức, quận<br /> Đống Đa, Hà Nội.<br /> Kính mời bạn đọc, các đơn vị giáo dục, trường học<br /> đặt mua Tạp chí Giáo dục năm 2018. Mọi liên hệ xin<br /> gửi về địa chỉ trên hoặc liên lạc qua số điện thoại:<br /> 024.37345363; Fax: 024.37345363.<br /> Xin trân trọng cảm ơn.<br /> TẠP CHÍ GIÁO DỤC<br /> <br /> 49<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản