intTypePromotion=1

Một số biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trước khi đọc văn bản chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu (Chương trình ngữ văn 12)

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
3
download

Một số biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trước khi đọc văn bản chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu (Chương trình ngữ văn 12)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh, bài viết đã trình bày việc áp dụng một số biện pháp cụ thể trong giai đoạn trước khi đọc hiểu văn bản như: Tổng quan về văn bản, Kết nối trải nghiệm, Ghế ngồi tác giả. Những biện pháp trên có thể giúp học sinh trở thành chủ thể quá trình đọc, kết nối những vấn đề của văn bản với thực tiễn cuộc sống, phát triển tư duy khái quát tổng hợp, tăng cường hứng thú học tập.... từ đó góp phần phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) và nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trước khi đọc văn bản chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu (Chương trình ngữ văn 12)

MÖÅ<br /> T SÖË BIÏÅN PHAÁP PHAÁT TRIÏÍN NÙNG LÛÅC<br /> TRÛÚÁC KHI ÀOÅC VÙN BAÃN<br /> ” CUÃA<br /> “CHIÏËC<br /> NGUYÏÎN<br /> THUYÏÌN<br /> MINH<br /> NG<br /> (CHÛÚNG TRÒNH NGÛÄ VÙN 12)<br /> ÀÊÅU THÕ HUÏË*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 11/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 15/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 20/10/2017.<br /> Abstract:<br /> “The offshore boat” is a typical short story for style of writer Nguyen Minh Chau in terms of theme, penmanship, a<br /> well as artistic outlook. To develop reading comprehension skills for students in learning this work, author suggests some wa<br /> as text overview, link of experiences, author’s chair. These methods could help students to be more active in the reading pro<br /> contents to reality, develop general thinking and enhance the interest in studying. Also, these methods contribute to deve<br /> comprehension skills of students in learning this writing in particular and improvement of quality of learning literature in ge<br /> Keywords:<br /> Method, reading comprehension skills, pre-reading, students.<br /> Àùåt vêën àïì<br /> mang àêåm tñnh thúâi sûå trïn àaä taåo ra niïìm say mï vaâ hûáng<br /> Chiïëc thuyïìn ngoaâi xa (CTNX) cuãa Nguyïîn Minh Chêu thuá cho GV vaâ HS khi àoåc hiïíu truyïån ngùæn naây.<br /> (NMC) laâ truyïån ngùæn tiïu biïíu cho saáng taác vùn hoåc Viïåt<br /> Viïåc àùåt VB <br /> CTNX úã chûúng trònh Ngûä vùn 12 cuäng laâ<br /> Nam sau 1975 úã nhiïìu phûúng diïån nhû: àïì taâi, buát phaáp,<br /> möåt yïëu töë thuêån lúåi àïí PTNLÀH VB cho HS... Sûå hoaân<br /> tû duy thêím mô, àiïím nhòn nghïå thuêåt... Bùçng viïåc kïí laåi thiïån tûúng àöëi vïì thïí chêët, nhêån thûác, caãm xuác, xaä höåi cuãa<br /> cêu chuyïån àúâi thûúâng trong cuöåc söëng gia àònh cuãa möåt HS lúáp 12 laâ möåt àiïìu kiïån quan troång àïí HS coá thïí thûåc<br /> ngûúâi àaân baâ haâng chaâi ngheâo khöí, NMC àaä khiïën ngûúâihaânh nhûäng biïån phaáp ÀHVB nhùçm phaát huy khaã nùng<br /> àoåc khöng thöi trùn trúã, day dûát vïì nhûäng vêën àïì noáng boãng phên tñch, cùæt nghôa, lñ giaãi VB; kïët nöëi VB vúái VB, VB vúái<br /> cuãa xaä höåi nhû : laâm thïë naâo àïí giaãi phoáng con ngûúâi khoãi<br /> HS, vúái cuöåc söëng thûåc cuãa xaä höåi... Tuy nhiïn, nïn sûã duång<br /> àoái ngheâo, tùm töëi; laâm thïë naâo àïí nhên caách con ngûúâi biïån phaáp naâo àïí coá thïí phaát triïín hiïåu quaã nhêët nùng lûåc<br /> khöng bõ tha hoáa khi hoå phaãi vêåt löån vúái cuöåc söëng mûu sinh;ÀHVB cuãa HS laåi laâ cöng viïåc cêìn àïën sûå tñnh toaán tó mó vaâ<br /> laâm thïë naâo àïí nghïå thuêåt khöng phaãi laâ <br /> aánh trùng lûâa döëi aáp duång linh hoaåt cuãa möîi GV trong tûâng hoaân caãnh hoåc têåp<br /> cuãa cuöåc àúâi... Muöën hoåc sinh (HS) àoåc vaâ hiïíu àûúåc nhûängcuå thïí.<br /> vêën àïì àoá, giaáo viïn (GV) phaãi cung cêëp cho caác em nhûäng<br /> 2. Möåt söë biïån phaáp PTNLÀH cho HS lúáp 12 trûúác<br /> biïån phaáp àoåc hiïíu vùn baãn (ÀHVB) phuâ húåp úã caã ba giaikhi àoåc VB “CTNX” cuãa NMC<br /> àoaån: trûúác khi àoåc (before reading), trong khi àoåc (while<br /> 2.1. Biïån phaáp töíng quan vïì vùn baãn (TQVVB)<br /> reading) vaâ sau khi àoåc (after reading). Baâi viïët giúái thiïåu<br /> 2.1.1. Muåc tiïu cuãa biïån phaáp TQVVB<br /> möåt söë biïån phaáp phaát triïín nùng lûåc àoåc hiïíu (PTNLÀH)<br /> Biïån phaáp TQVVB nhùçm phaát triïín möåt thaânh töë trong<br /> cho HS trûúác khi àoåc vùn baãn (VB) CTNX cuãa NMC.<br /> cêëu truác bïì sêu cuãa nùng lûåc ÀHVB laâ khaã nùng <br /> sùén saâng<br /> 1. Truyïån ngùæn “CTNX” vaâ khaã nùng PTNLÀH<br /> huy àöång caác tri thûác nïìn àïí quan saát töíng thïí nhùçm phoãng<br /> cho HS lúáp 12<br /> àoaán vaâ àaánh giaá sú böå nöåi dung vaâ hònh thûác cuãa VB trûúác<br /> Truyïån ngùæn CTNX cuãa NMC àaä àûúåc nhiïìu nhaâ nghiïn<br /> khi HS bûúác vaâo hoaåt àöång àoåc. AÁp duång biïån phaáp naây,<br /> cûáu baân àïën. Theo taác giaã Nguyïîn Vùn Àûúâng, taác phêím<br /> GV seä giuáp HS biïët sûã duång möåt khoaãng thúâi gian cêìn thiïët<br /> àaä giuáp NMC “<br /> cùæm möåt möëc coåc tiïu trïn àûúâng saáng taác<br /> àïí nhêån ra àöëi tûúång mònh chuêín bõ àoåc hiïíu thuöåc thïí loaåi<br /> cuãa mònh” vaâ chûáng toã öng laâ “<br /> nhaâ vùn coá têìm cúä thúâi àaåi<br /> ,<br /> naâo, tûâ àoá tòm cho mònh caách àoåc hiïíu phuâ húåp. Ngoaâi ra,<br /> ngûúâi àaä nguåp lùån sêu vaâo àúâi söëng dên töåc vaâ nhên dên”<br />  àïí<br /> biïån phaáp naây coân taåo têm thïë àoåc, kñch hoaåt nhûäng tri thûác<br /> tòm hiïíu, khaám phaá vaâ phaãn aánh cuöåc söëng úã nhiïìu goác<br /> khuêët [1]. Nhoám caác taác giaã trong <br /> Hûúáng dêîn thûåc hiïån cêìn thiïët àaä biïët vïì VB àïí hoaåt àöång àoåc coá thïí diïîn ra dïî<br /> chuêín kiïën thûác kô nùng mön Ngûä vùn lúáp 12 cuãa Böå GD- daâng hún, hiïåu quaã hún [3].<br /> 2.1.2.  Caách thûác tiïën haânh biïån phaáp TQVVB.<br /> ÀT khùèng àõnh: CTNX khöng chó thïí hiïån nhûäng chiïm<br /> Àïí tiïën haânh biïån phaáp naây, GV nïn hûúáng dêîn HS traã<br /> nghiïåm sêu sùæc cuãa nhaâ vùn phña sau nhûäng mêu thuêîn,<br /> lúâi nhûäng cêu hoãi sau:<br /> nghõch lñ cuãa cuöåc àúâi vaâ nghïå thuêåt<br />  maâ coân <br /> rung lïn höìi<br /> <br /> chuöng baáo àöång vïì tònh traång baåo lûåc gia àònh vaâ hêåu quaã* Trûúâng Trung hoåc phöí thöng Àöng Thuåy Anh, huyïån Th<br /> khön lûúâng cuãa noá <br /> [2]. Võ trñ vaâ nhûäng thöng àiïåp sêu sùæc tónh Thaái Bònh<br /> <br /> 30<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> 1) Tûâ nhan àïì taác phêím, em coá dûå àoaán gò liïn quan àïën<br /> - Möåt vñ duå vïì PHT àaä hoaân thaânh:<br /> 2.1.3. Khaã nùng vaâ hiïåu quaã sûã duång biïån phaáp TQVVB<br /> taác phêím khöng (taác giaã, hoaân caãnh saáng taác, nöåi dung, nghïå<br /> Biïån phaáp TQVVB phuâ húåp vúái daåy àoåc hiïíu VB<br /> thuêåt, yá nghôa...)<br /> 2) Em àaä biïët nhûäng gò vïì taác giaã? Nhûäng hiïíu biïët àoá coáCTNX cuãa NMC vaâ hêìu hïët caác VB àoåc hiïíu trong<br /> liïn  quan  àïën  VB àang  àoåc  hiïíu  khöng?<br /> chûúng trònh Ngûä Vùn THPT. Biïån phaáp naây thûúâng<br /> 3) VB thuöåc thïí loaåi naâo? Em biïët gò vïì àùåc àiïím, phûúng nùçm úã àêìu tiïët hoåc, vò vêåy ngoaâi muåc tiïu PTNLÀH coân<br /> phaáp àoåc hiïíu  thïí loaåi àoá?<br /> taåo têm thïë, gúåi sûå hûáng khúãi àïí HS àoán nhêån baâi hoåc.<br /> Vò thïë, GV nïn sûã duång biïån phaáp naây vúái nhiïìu hònh<br /> 4) Em coá êën tûúång vúái phêìn nhêån xeát, àaánh giaá cuãa ngûúâi<br /> biïn soaån vïì taác giaã vaâ VB khöng?<br /> thûác àa daång nhû: cho caác nhoám thi nhau trònh baây<br /> 5) Thúâi àiïím ra àúâi cuãa VB coá gò àùåc biïåt?<br /> nhûäng hiïíu biïët ban àêìu vïì taác giaã taác phêím, nhoám<br /> 6) Caác chuá thñch úã chên trang coá giuáp ñch gò cho ngûúâi àoåc thùæng seä àûúåc thûúãng nhûäng phêìn quaâ hêëp dêîn; hoùåc<br /> khi àïën vúái VB?<br /> cho möåt nhoám trònh baây nhûäng hiïíu biïët cuãa mònh vïì taác<br /> <br /> GV coá thïí thiïët kïë sùén phiïëu hoåc têåp giuáp HS thûåc hiïångiaã, taác phêím bùçng hònh aãnh trïn maáy chiïëu, caác nhoám<br /> biïån phaáp TQVVB trong daåy hoåc phêìn tiïíu dêîn VB CTNX khaác nhêån xeát, böí sung; hoùåc trònh baây nhûäng hiïíu biïët<br /> cuãa NMC nhû sau:<br /> vïì taác giaã, taác phêím dûúái hònh thûác tranh veä vïì chên<br /> - GV gúåi dêîn vaâ nïu yïu cêìu: Taác phêím vùn chûúng chó<br /> dung taác giaã, nhûäng caãm nhêån bûúác àêìu vïì taác phêím;<br /> söëng àûúåc trong têëc loâng cuãa nhûäng ngûúâi tri kó laâ baån àoåc.<br /> hoùåc haát, laâm thú vïì taác giaã, taác phêím...<br /> Thïë nhûng khöng phaãi baån àoåc naâo cuäng hiïíu àûúåc taác<br /> 2.2. Biïån phaáp kïët nöëi, traãi nghiïåm (KN, TN)<br /> phêím vaâ thöng àiïåp cuãa taác giaã. Thûåc tïë coá nhûäng chuyïån 2.2.1. Muåc tiïu cuãa biïån phaáp KN, TN<br /> ngûúâi àoåc hiïíu sai lïåch hoaân toaân giaá trõ cuãa taác phêím vaâ Möåt trong nhûäng thaânh töë quan troång cuãa cêëu truác nùng<br /> suy nghô cuãa nhaâ vùn, vaâ viïåc àoåc hiïíu VB CTNX cuãa NMC lûåc ÀHVB úã bïì sêu laâ khaã nùng hïå thöëng nhûäng tri thûác nïìn<br /> cuäng khöng nùçm ngoaâi quy luêåt àoá. Vêåy phaãi laâm thïë naâo àïí<br /> liïn quan àïën VB. AÁp duång biïån phaáp KN, TN chñnh laâ<br /> trúã thaânh möåt <br /> àöåc giaã tri kó<br />  cuãa nhaâ vùn NMC? Trûúác hïët, phûúng phaáp àïí phaát triïín thaânh töë nùng lûåc quan troång àoá.<br /> chuáng ta khöng thïí boã qua nhûäng yïëu töë ban àêìu cuãa VB Thöng qua biïån phaáp naây, GV seä giuáp HS huy àöång nhûäng<br /> nhû :  nhan àïì, thúâi àiïím saáng taác, taác giaã, thïí loaåi<br /> ... búãi àêy tri thûác, traãi nghiïåm, vöën söëng coá trûúác àïí liïn hïå, kïët nöëi vúái<br /> seä laâ nhûäng thöng tin àêìu tiïn giuáp chuáng ta hoaåt hoáa tri nhûäng àiïìu àang àûúåc àoåc. Bêët kò möåt àöåc giaã coá kô nùng<br /> thûác coá trûúác, taåo têm thïë tiïëp nhêån<br /> , àûa ra nhûäng  dûå àoaán àoåc naâo cuäng thûúâng chuã àöång kïët nöëi nhûäng tri thûác coá<br /> ban àêìu  àïí dêîn dùæt quaá trònh àoåc sêu vaâo VB.<br /> trûúác àïí cung cêëp nïìn moáng, ngûä caãnh cho quaá trònh àoåc<br /> Chuáng ta seä tûâng bûúác trúã thaânh “<br /> tri kó” cuãa NMC bùçng hiïíu VB hiïån thúâi. Hay noái nhû taác giaã Phaåm Thõ Thu<br /> caách hoaân thaânh phiïëu hoåc têåp (PHT) sau:<br /> Hûúng [3] laâ quaá trònh “loát öí” cho quaá trònh àoåc hiïíu VB hiïån<br /> - GV coá thïí cho HS chuêín bõ trûúác PHT úã nhaâ. Trïn taåi. Khi taåo ra nhûäng kïët nöëi naây, ngûúâi àoåc seä dïî daâng hún<br /> lúáp, HS trònh baây nöåi dung PHT, GV choån 1- 2 PHT trònh trong viïåc ài tûâ khúãi àêìu àïën hiïíu thêëu àaáo vêën àïì àùåt ra<br /> chiïëu vaâ chöët laåi thöng tin cú baãn trong phêìn tiïíu dêîn.<br /> trong VB.<br /> 2.2.2.  Caách thûác tiïën haânh<br /> Nhûäng àiïìu töi biïët sú böå<br /> Nhûäng suy nghô, phoãng àoaán ban àêìu cuãa töi<br /> biïån phaáp KN, TN<br /> vïì VB<br /> GV nïn bùæt àêìu tiïën haânh<br /> - Nöåi dung chñnh cuãa VB coá leä laâ noái vïì söë phêån cuãa<br /> thuyïìn<br /> möåt chiïëc<br /> biïån phaáp KN, TN bùçng caách<br /> khi úã ngoaâi biïín khúi trêåp truâng<br /> aäo töë.<br /> b<br /> 1 . Nhan àïì "CTNX<br /> "<br /> xêy dûång <br /> - YÁ nghôa cuãacoá<br /> VBleä àïí àaánh thûác sûå àöìng caãm, thêëu hiïíu seã chia<br /> cuãa möåt sú àöì göìm ba hònh<br /> chûä nhêåt löìng vaâo nhau giöëng<br /> àöåc giaã trûúác nhûäng khoá khùn, vêët vaã trong cuöåc mûu sinh cuãa<br /> ngûúâi<br /> nhû möåt khung tranh vúái caác<br /> dên vuâng biïín.<br /> - Àêy laâ taác giaã töi<br /> aä ûâng<br /> tà<br /> àûúåc hoåc úã chûúng<br /> ònhtrTHCS, VB<br /> "Bïën àûúâng viïìn bao quanh. Hònh chûä<br /> 2. Taác giaã NMC<br /> quï". Möåt truyïån ngùæn dung dõ àúâi thûúâng maâ àêåm chêëtontriïëtnhêåt nhoã nhêët úã trung têm cuãa<br /> lñ vïì c<br /> ngûúâi vaâ cuöåc söëng.eäCoá<br /> CTNX<br /> " l " cuäng àûúåc viïët theo phong caách êëy.<br /> sú àöì laâ chuã àïì, sûå kiïån, chi tiïët,...<br /> - Möåt thïí loaåi vùn hoåc àùåc<br /> ûng cuãa<br /> tr vùn hoåc sau 1975. Chùæc laâ khi àoåc<br /> cuãa  VB.  Hònh  chûä  nhêåt  bao<br /> maâ<br /> cêìn<br /> c phaãi chuá<br /> àïën<br /> yánhûäng<br /> 3. Thïí loaåi VB<br /> : truyïån ngùæn töi khöng chó nùæm àûúåc cöët truyïånoân<br /> quanh thûá hai cung cêëp khoaãng<br /> tûå sûå mang àêåm tñnh triïëtthöng<br /> lñ àiïåp ngêìm êín vïì con ngûúâi vaâ cuöåc söëng maâ nhaâ vùn gûãi gùæm<br /> tröëng àïí àöåc giaã ghi vùæn tùæt vaâo<br /> qua caác sûå kiïån,<br /> ònht tiïët, nhên vêåt... trong phêím.<br /> taác<br /> - Àêy laâ giai àoaån àêët nûúác oâa<br /> múáibònh<br /> h ch<br /> ûa àûúåc 10 nùm. Àiïìu kiïånàoá nhûäng àiïìu hoå biïët vïì chuã àïì.<br /> Hònh chûä nhêåt lúán nhêët laâ núi <br /> chó<br /> kinh tïë cuãa àêët nûúác vö cuâng khoá khùn. Khöng ñt taác phêím ra àúâi<br /> trong<br /> 4. Thúâi àiïím ra àúâi cuãa<br /> VB:<br /> ra laâm thïë naâo chuáng ta coá thïí<br /> giai àoaån naâyaäà thïí hiïån sûå tha hoáa cuãangûúâi<br /> con trûúác sûác caám döî<br /> 1983<br /> cuãa àöìng tiïìn, trûúác sûå haânh haå cuãa miïëng<br /> m manhcúaáo. Khöng biïët thu hoaåch nhûäng hiïíu biïët vïì chuã<br /> "CTNX" coá phaãn aánh tònhàoá?<br /> traång<br /> àïì naây nhû vêåy.<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 31<br /> <br /> GV coá thïí aáp duång biïån phaáp KN, TN trong daåy hoåc VBliïn quan àïën VB àang àoåc hiïíu nhû quaá trònh saáng taác,<br /> muåc àñch, yá tûúãng... nghôa laâ phaát triïín thaânh töë <br /> nhêån biïët<br /> CTNX cuãa NMC nhû sau:<br /> trong cêëu truác bïì<br /> - GV dêîn dùæt, nïu nhiïåm vuå: CTNX laâ möåt trong caác thöng tin vïì taác giaã vaâ àùåc àiïím VB <br /> nhûäng truyïån ngùæn tiïu biïíu cuãa vùn hoåc Viïåt Nam sau nöíi cuãa nùng lûåc ÀHVB. Biïån phaáp naây coân taåo nïn sûå<br /> 1975, cuäng laâ möåt trong nhûäng saáng taác tiïu biïíu cho sinh àöång cho giúâ hoåc, giuáp HS khaám phaá VB tûâ võ trñ cuãa<br /> phong caách nghïå thuêåt cuãa NMC - ngûúâi múã àûúâng tinh nhaâ vùn, tûâ àoá caác em coá thïí hiïíu àuáng hún, sêu hún<br /> anh cuãa vùn hoåc Viïåt Nam thúâi kò àöíi múái. Truyïån viïët vïìnhûäng thöng àiïåp nhaâ vùn phaãn aánh trong VB.<br /> 2.3.2.  Caách thûác tiïën haânh biïån phaáp Ghïë ngöìi taác giaã<br /> nhûäng chiïm nghiïåm sêu sùæc cuãa nghïå sô Phuâng vïì<br /> cuöåc àúâi vaâ nghïå thuêåt sau chuyïën ài cöng taác taåi möåt Bûúác 1: GV cho möåt nhoám HS, tûâ 2- 4 ngûúâi tòm hiïíu<br /> vuâng biïín ngheâo cuãa anh. Anh (chõ) àaä coá nhûäng hiïíu trûúác nhûäng thöng tin vïì taác giaã vaâ taác phêím.<br /> biïët gò vïì nöåi dung naây? Bùçng caách naâo anh (chõ) coá Bûúác 2: HS àoáng vai taác giaã, trònh baây hoaân caãnh saáng<br /> àûúåc nhûäng thöng tin trïn? Tûâ àoá anh (chõ) phoãng àoaán taác, muåc àñch, saáng taác, nhûäng bùn khoùn, trùn trúã, mong<br /> muöën cuãa mònh khi viïët taác phêím. HS khaác àoáng vai laâ<br /> nhû thïë naâo vïì VB sùæp àoåc? Traã lúâi vùæn tùæt têët caã nhûäng<br /> cêu hoãi trïn àêy vaâo PHT theo mêîu sau:  Chuã àïì VB laâ ngûúâi dêîn chûúng trònh, töí chûác cho caác baån trong lúáp giao<br /> lûu, àùåt cêu hoãi, àöëi thoaåi vúái taác giaã. Caác HS coân laåi trong<br /> gò? Nhûäng àiïìu töi biïët vïì chuã àïì? Laâm thïë naâo àïí<br /> nhoám höî trúå ngûúâi dêîn vaâ taác giaã trong quaá trònh giao lûu<br /> töi biïët vïì chuã àïì naây?<br /> - HS hoaân thaânh PHT. GV lûåa choån, trònh chiïëu vaâ giúáigiûäa taác giaã vaâ cöng chuáng.<br /> thiïåu vaâo baâi múái. PHT naây cuäng laâ cú súã àïí GV hûúáng dêîn Bûúác 3: GV vaâ HS tiïën haânh àaánh giaá, nhêån xeát vïì kïët<br /> quaã hoaåt àöång cuãa nhoám àoáng vai vaâ ruát ra nhûäng kiïën thûác<br /> HS liïn hïå giûäa nöåi dung VB vúái hiïån thûåc àúâi söëng vaâ caác<br /> cêìn nhúá.<br /> VB khaác.<br /> GV coá thïí tiïën haânh biïån phaáp ghïë ngöìi taác giaã trong<br /> - Möåt PHT àaä hoaân thaânh cuãa HS:<br /> daåy hoåc VB CTNX cuãa NMC nhû sau:<br /> - Bûúác 1: Nhoám HS àaä àûúåc<br /> Làm thế nào tôi biết về chủ đề?<br /> - Căn cứ vào kiến thức thực tế của bản thân về lịch sử - xã hội<br /> phên cöng trònh baây “ KÕCHBAÃN<br /> - Căn cứ vào nhan đề tác phẩm để dự đoán.<br /> CHÛÚNG TRÒNH “TAÁC GIAÃ<br /> - Căn cứ vào đặc điểm sáng tác của NMC sau 1975 (Đã từng học truyện ngắn "Bức tranh" ở THCS).<br /> VAÂCÖNG CHUÁNG”<br /> Ngûúâi dêîn chûúng trònh<br /> (MC): Chaâo mûâng têët caã caác quyá<br /> võ  àaä  àïën  tham  dûå  chûúng  trònh<br /> “Taác giaã vaâ cöng chuáng” ngaây höm<br /> nay. Sau àêy múâi caác quyá võ tham<br /> Chủ đề VB<br /> gia  troâ  chúi “Xem  hònh  àoaán  tïn<br /> Cuộc sống con người<br /> vùng biển sau 1975<br /> taác giaã”.<br /> Khaán giaã (KG): Xem möåt söë<br /> hònh aãnh vïì caác taác phêím, chên<br /> 2.2.3. Khaã nùng vaâ hiïåu quaã sûã duång biïån phaáp KN, TN dung,  quï quaán...  cuãa nhaâ  vùn.<br /> Biïån phaáp KN, TN coá thïí sûã duång trong hêìu hïët caác tiïët MC: Naâo theo quyá võ, nhaâ vùn tham dûå trong chûúng trònh<br /> daåy àoåc hiïíu VB cuãa chûúng trònh Ngûä vùn cêëp THPT. Àïí ngaây höm nay laâ ai ?<br /> biïån phaáp naây phaát huy hiïåu quaã, GV nïn phaát PHT àïí HS<br /> KG: Àoaán tïn taác giaã<br /> laâm trûúác úã nhaâ, àïën lúáp daânh thúâi gian àïí caác em trao àöíi, MC:  Àïì  nghõ  chuáng  ta  cho  möåt  traâng  phaáo  tay  àïí  chuác<br /> thaão luêån. Ngoaâi ra, GV nïn töí chûác cho HS so saánh, àöëi mûâng sûå xuêët hiïån cuãa nhaâ vùn NMC.<br /> chiïëu giûäa nhûäng suy àoaán cuãa caác em vïì taác phêím vúái<br /> NMC: xuêët hiïån.<br /> nhûäng kïët luêån, àaánh giaá khaái quaát vïì taác phêím sau khi àaä MC:  Vêng  thûa  nhaâ  vùn,  trûúâng  quay  VTV3  höm  nay<br /> hoaân thaânh baâi hoåc.<br /> àang  rêët noáng  búãi  phêìn  àöng  khaán  giaã laâ  HS  lúáp 12,  nhûäng<br /> 2.3. Biïån phaáp Ghïë ngöìi taác giaã (author’s chair)<br /> ngûúâi àang tiïëp cêån vúái truyïån ngùæn CTNX, möåt trong nhûäng<br /> 2.3.1. Muåc tiïu cuãa biïån phaáp Ghïë ngöìi taác giaã<br /> truyïån  ngùæn  àùåc  sùæc  nhêët  cuãa öng  saáng  taác  sau  nùm  1975.<br /> Öng coá thïí vui loâng chia seã vò sao öng laåi choån möåt vuâng biïín<br /> Muåc tiïu cuãa biïån phaáp ghïë ngöìi taác giaã laâ giuáp HS<br /> Những điều tôi biết về chủ đề.<br /> - Con người sau 1975 khổ cực hơn trong thời chiến vì<br /> những khó khăn của cuộc mưu sinh, vì cuộc chiến giữ gìn<br /> nhân phẩm giữa vòng xoáy cuộc đời.<br /> <br /> ngheâo àïí laâm khung caãnh chñnh cho cêu  chuyïån cuãa mònh?<br /> nhêåp vai vaâo taác giaã àïí thaão luêån vaâ traã lúâi nhûäng cêu hoãi<br /> <br /> 32<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> choån nhûäng HS coá khaã nùng thuyïët trònh, khaã nùng töí chûác<br /> sûå kiïån, khaã nùng ûáng xûã linh hoaåt trong caác tònh huöëng,<br /> Quyânh Haãi, vuâng Laåch Thúi, Laåch Queân, dûä döåi lùæm. Dên Laåch<br /> Thúi nhiïìu núi súå vò chó coá uöëng rûúåu vaâ àaánh nhau. Rûúåu say khaã nùng diïîn xuêët, khaã nùng tûå nghiïn cûáu, tòm hiïíu nhûäng<br /> nguã luön úã baäi biïín. Möîi àïm nhûäng ngûúâi àaân baâ laåi phaãi àikiïën thûác liïn quan àïën taác giaã cuãa taác phêím vùn hoåc àang<br /> àoåc hiïíu. Nïëu khöng phêìn trònh baây seä trúã nïn rúâi raåc, gêy<br /> nhùåt chöìng vïì. Caã laâng laâm nghïì chaâi lûúái, chùèng hoåc haânh gò<br /> caã. Möåt laâng vö hoåc, thñch ai thò nêëy àuáng, chùèng biïët phaãi traái<br /> caãm giaác mïåt moãi, buöìn chaán, laâm mêët hûáng thuá hoåc têåp<br /> gò caã. Vaâ chñnh dêëu êën êëy cuãa quï hûúng àaä laâ möåt gúåi yá àïí töi<br /> cho HS trong lúáp.<br /> Kïët luêån<br /> bùæt tay vaâo viïët truyïån ngùæn naây.<br /> MC:  Vêåy  ra  truyïån  ngùæn  CTNX  cuäng  kïí  vïì  caãnh  möåt<br /> Nhûäng biïån phaáp daåy hoåc trïn àêy àûúåc àïì xuêët àïí aáp<br /> ngûúâi  vúå  haâng  chaâi  phaãi  ài  nhùåt  chöìng  sau  möîi  àïm, duång vaâo giai àoaån trûúác khi àoåc VB CTNX cuãa NMC, taåo<br /> thûa  öng?<br /> àiïìu kiïån àïí PTNLÀH cuãa HS, àöìng thúâi khúi gúåi hûáng<br /> NMC: Khöng, àau àúán laâ khöng nhû vêåy. Töi àaä tûâng ao thuá cuãa caác em àöëi vúái tiïët hoåc, baâi hoåc nhùçm taåo ra möåt<br /> ûúác: giaá nhû ngûúâi àaân baâ - nhên vêåt chñnh trong truyïån àûúåc möi trûúâng hoåc Ngûä vùn nùng àöång, tñch cûåc, hiïåu quaã,<br /> ài nhùåt chöìng sau möîi àïm thò seä àúä khöí hún, seä khöng phaãi saáng taåo.<br /> chõu nhûäng  trêån àoân  vö lñ ba ngaây möåt trêån  nheå, nùm ngaây NMC laâ “ngûúâi múã àûúâng tinh anh, taâi nùng “ cuãa<br /> möåt trêån nùång maâ laäo àaánh vúå thay vò say rûúåu vaâ nguã quïnvùn hoåc Viïåt Nam thúâi kò àöíi múái. Sûå thay àöíi trong tû<br /> duy nghïå thuêåt, trong caách nhòn, caách caãm nhêån, àaánh<br /> trïn  baäi  biïín.<br /> MC: Caãm ún öng. Muåc àñch cuãa öng khi saáng taác truyïån giaá vïì con ngûúâi vaâ cuöåc söëng cuãa nhaâ vùn àaä taåo cú höåi<br /> ngùæn  naây  laâ  gò?  Vaâ  nhên  vêåt  naâo  àïí  laåi  cho  öng  nhiïìu  êëncho HS tiïëp cêån vúái nhiïìu vêën àïì mang tñnh thúâi sûå cuãa<br /> tûúång  nhêët?<br /> cuöåc söëng àûúng àaåi. Hûúáng dêîn HS àoåc hiïíu taác phêím<br /> NMC:  Haäy  àûâng laâm  cho  con  ngûúâi  söëng àau  khöí  hún! möåt caách chuã àöång, tñch cûåc, saáng taåo chñnh laâ yïu cêìu<br /> àöíi múái bûác thiïët cuãa phûúng phaáp daåy hoåc Ngûä vùn<br /> Àoá laâ thöng àiïåp maâ töi muöën gûãi àïën moåi àöåc giaã khi viïët caác<br /> taác phêím sau 1975. Chiïën tranh àaä qua ài, nöîi khöí vò bom rúi,<br /> hiïån nay. Xuêët phaát tûâ võ trñ quan troång cuãa taác phêím vaâ<br /> àaån laåc khöng  coân nhûng thay thïë vaâo àoá  laåi laâ nöîi khöí triïìnyïu cêìu àöíi múái trong phûúng phaáp daåy hoåc Ngûä vùn,<br /> miïn, dai dùèng cuãa con ngûúâi trong cuöåc söëng àúâi thûúâng khi chuáng töi nhêån thêëy viïåc sûã duång caác biïån phaáp TQVVB,<br /> KN, TN, ghïë ngöìi taác giaã trûúác khi àoåc VB coá yá nghôa<br /> phaãi  vêåt  löån  vúái cúm aáo  gaåo tiïìn àïí  söëng, vêåt löån àïí  giûä gòn<br /> nhên phêím cuãa mònh trûúác nhûäng duåc voång têìm thûúâng, àen thiïët thûåc trong viïåc PTNLÀH cho HS lúáp 12. <br /> NMC: Vêng, xin caãm ún MC. Quï töi laâ thön Keã Thúi, xaä<br /> <br /> töëi, xêëu xa cuãa möîi caá nhên. Nhên vêåt naâo cuäng àïí laåi cho töi<br /> <br /> nhiïìu êën tûúång, vò nhên vêåt laâ con àeã tinh thêìn cuãa möîi möåt nhaâTaâi liïåu tham khaão<br /> <br /> [1] Nguyïîn Vùn Àûúâng( 2008). Thiïët kïë baâi giaãng<br /> Ngûä vùn 12( têåp 2). NXB Haâ Nöåi.<br /> Coân caác baån, nhûäng àöåc  giaã HS,  caác baån êën  tûúång nhêët vúái<br /> [2]  Böå  GD-ÀT  (2010). Hûúáng dêîn thûåc hiïån chuêín<br /> nhên vêåt naâo? Vò sao? Haäy chia seã cuâng töi, khi caác baån bûúác kiïën thûác, kô nùng mön Ngûä<br /> vùn lúáp 12. NXB Giaáo duåc<br /> vaâo khaám phaá taác phêím!<br /> Viïåt Nam.<br /> Àoåc hiïíu vaâ chiïën<br /> MC: Vêng, caãm ún nhaâ vùn NMC, bêy giúâ múâi öng tham [3] Phaåm Thõ Thu Hûúng (2012). <br /> thuêåt<br /> àoåc<br /> hiïíu<br /> vùn<br /> baãn<br /> trong<br /> nhaâ<br /> trûúâng phöí thöng<br /> .<br /> dûå tiïët hoåc àoåc hiïíu VB CTNX cuãa HS lúáp 12, trûúâng THPT<br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> Àöng  Thuåy  Anh,  Thaái  Thuåy,  Thaái  Bònh  vaâ  cuâng  lùæng  nghe<br /> [4] Nguyïîn Thanh Huâng (2008). <br /> Àoåc- hiïíu taác phêím<br /> nhûäng suy nghô, caãm nhêån cuãa caác baån HS vïì taác phêím.<br /> vùn chûúng trong nhaâ trûúâng<br /> . NXB Giaáo duåc.<br />  - Bûúác 2: HS thaão luêån, nhêån xeát vïì ûu àiïím, nhûúåc àiïím [5] Phaåm Thõ Thu Hûúng - Àoaân Thõ Thanh Huyïìn trong  nöåi dung kiïën thûác  vaâ hònh  thûác thïí hiïån cuãa nhoám àaäTrõnh Thõ Lan - Lï Minh Nguyïåt - Phan Thõ Höìng<br /> Xuên - Trêìn Hoaâi Phûúng (2017). <br /> Giaáo trònh Thûåc<br /> trònh  baây<br /> haânh daåy hoåc Ngûä vùn úã trûúâng phöí. NXB Àaåi<br /> thöng<br />   - Bûúác  3:  GV  chöët laåi  kiïën  thûác khaái  quaát  vïì  taác giaã  vaâ<br /> hoåc Sû phaåm.<br /> taác phêím.<br /> [6] Trõnh Thõ  Lan (2017). Vùn baãn vaâ daåy hoåc àoåc<br /> 2.3.3. Khaã nùng vaâ hiïåu quaã sûã duång biïån phaáp ghïë<br /> hiïíu vùn baãn úã trûúâng trung hoåc (vêån duång vaâo daåy<br /> ngöìi taác giaã<br /> hoåc truyïån dên gian).NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br />  Àêy laâ biïån phaáp thûúâng àûúåc HS haâo hûáng hûúãng [7] Nguyïîn Vùn Long - Laä Nhêm Thòn (2006). <br /> Vùn<br /> ûáng vaâ taåo sûå kïët nöëi àa chiïìu giûäa HS vúái HS, HS vúái nhaâ<br /> hoåc Viïåt Nam sau 1975, nhûäng vêën àïì nghiïn cûáu vaâ<br /> NXB Giaáo duåc.<br /> vùn, HS vúái thúâi àaåi... Khi aáp duång biïån phaáp naây, GV nïn giaãng daåy.<br /> vùn,  khöng  êën  tûúång,  nhaâ  vùn  khöng  thïí  taåo  nïn  nhên  vêåt.<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 33<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2