Một số câu tiếng anh trong ngành kế toán

Chia sẻ: Nguyen Thi Thuy | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
212
lượt xem
81
download

Một số câu tiếng anh trong ngành kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán là một yếu tố quan trọng đối với một doanh nghiệp hay một tổ chức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số câu tiếng anh trong ngành kế toán

  1. 1.kế toán là một yếu tố quan trọng đối với một doanh nghiệp hay một tổ chức . - accounting is an important factor to a business or an organization. 2.ngân sách mua hàng được lập sau khi ngân sách bán hàng được hình thành. - the purchases budget is prepared after the sales budget is completed. 3.báo cáo tài chính được lập vào cuối của một kỳ kế toán biểu diển tình hình tài chính của một doanh nghiệp. - financial statement prepared at the end of an accounting period shows financial condition of a business. 4. theo định kỳ các số liệu từ sổ nhật ký được chuyển vào sổ cái tổng hợp thường là hàng tháng. - at regular interrals entries from all the journals are transfered to the general ledger usually done monthly. 5. kế toán chịu trách nhiệm về việc ghi chép các giao dịch có liên quan đến tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp. - an accounting is resposible for recording transaction related to assets and capitals of a business. 6. kiểm toán nội bộ được thực hiện bởi kế toán mà doanh nghiệp được tuyển dụng như một biên chế. - internal audit is conducted by accountant who are employed as a staff by business. 7. kế toán giá thành là một nghiệp vụ của nghành kế toán mà chủ yếu xác định giá thành đơn vị của các sản phẩm được doanh nghiệp sản xuất. - cost accounting is a specially of accounting that primanly determines unit cost of products manufactured by business. 8. các chủ sở hữu của các doanh nghiệp thường không hiểu rõ luật thuế nên họ thường sử dụng các dịch vụ của các kế toán và luật sư thuế. - owns of business often do not understand the tax laws, so they usually use services of tax accountants and tax lawyers. 9. các báo cáo độc lập vào cuối kỳ kế toán được gửi cho ban quản lý, chủ sở hữu và các chủ nợ. - financial statement prepared at the end of accounting period are sent for the management , owners and creditor. 10. hình ảnh độc lập của ngân sách bán hàng là ngân sách mua hàng. - the “ mirror image” of sales budget is the purchases budget. 11. mỗi kế toán chịu trách nhiệm ghi chép giao dịch có liên quan đến các tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. - an accounting is responsible for recording transactions related to assets and capitals of a business. 12. các ghi chép trong sổ nhật ký được chuyển sang sổ cái vào cuối kỳ kế toán được gọi là chuyển sổ.
  2. - records is journals transfered to ledger at the end of an accounting period is called pasting. 13. hệ thống hạch toán hiện đại phức tạp hơn nhiều so với hạch toán cách đây 100 năm. - modern bookkeeping system is much more complex than the one of a hundred years ago. 14. bảng cân đối kế toán biểu diễn những gì doanh nghiệp sở hữu bằng với những gì nó nợ. - balance sheet shows what a business owns is equal to what it owes. 15.nhu cầu về kế toán giỏi luôn lớn hơn mức cung của - the demand for competent accountants is always greater than the supply of that. 16. sổ cái tổng hợp là loại sổ mà trong đó bao gồm danh sách liệt kê tất cả các tài khoản của doanh nghiệp. - general ledger is a kind of book in which includes listing all accounts of a business.
  3. - kiểm toán là một chức năng kế toán có liên quan đến việc xem xét và đánh giá các hồ sơ tài chính. nó được thực hiện bởi một người khác ngoài người vào giao dịch vào biên bản. không nhiều năm trước đây, sự hiện diện của kiểm toán viên cho rằng một công ty đã gặp khó khăn tài chính hoặc bất thường được phát hiện vào biên bản. Hiện tại, tuy nhiên, kiểm toán bên ngoài là một phần bình thường và thường xuyên của tuyến vận tải hành nghề. ngoài ra, nhiều công ty, đặc biệt là những người lớn hơn với hoạt động phức tạp, duy trì liên tục kiểm toán nội bộ do kế toán của mình departments.thậm chí những công ty mà không tiến hành một kiểm toán nội bộ cần phải duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ. hầu hết hệ thống tốt sẽ cung cấp kiểm soát kế toán đối với các lỗi, cũng như phân chia một nhiệm vụ để giảm khả năng tham nhũng. - lý tưởng, một doanh nghiệp nên sử dụng như kiểm soát nhiều nội bộ như phù hợp với hoạt động hiệu quả. trong thực tế, chi phí lắp đặt và bảo trì hệ thống kiểm soát lực lượng quản lý để quyết định kiểm soát devies để sử dụng. nếu có contropls quá nhiều, một thời gian có thể đến khi nhân viên của công ty là dành nhiều thời gian điền vào các hình thức hơn thực hiện work.as sản xuất chúng tôi đã nói ở trên, nhiều công ty sử dụng kế toán riêng của họ để duy trì một audit.they nội bộ không ngừng xem xét lại quy trình vận hành và hồ sơ tài chính và báo cáo quản lý về nhà nước của kế toán affairs.these tài chính của công ty hiện tại cũng báo cáo về bất kỳ deciations từ thủ tục điều hành tiêu chuẩn đó là phương pháp của công ty được thành lập để tiến hành đánh giá và ghi âm ope của mình, kiểm toán viên nội bộ cũng làm cho functions.the các đề xuất để quản lý cho các cải tiến trong các hoạt động chuẩn procedures.finally, họ kiểm tra kế toán tại đối đầy đủ và chính xác, và đảm bảo rằng tất cả các bất thường là kiểm toán viên nội bộ corrected.nhìn chung tìm kiếm để đảm bảo rằng các bộ phận khác nhau của công ty theo các chính sách thủ tục thành lập bởi quản lý.
Đồng bộ tài khoản