MỘT SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHẤT LƯỢNG TƯƠNG ỨNG YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
281
lượt xem
116
download

MỘT SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHẤT LƯỢNG TƯƠNG ỨNG YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Việc quản lý tài liệu không hiệu quả (Chi phí phát hành, hiệu quả sử dụng thấp , mất công tìm kiếm , sử dụng nhầm lẫn gây tổn thất …)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MỘT SỐ CHI PHÍ KHÔNG CHẤT LƯỢNG TƯƠNG ỨNG YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000

  1. MOÄT SOÁ CHI PHÍ KHOÂNG CHAÁT LÖÔÏNG TÖÔNG ÖÙNG YEÂU CAÀU CUÛA ISO 9001:2000 ( Söû duïng cho muïc ñích caûi tieán ) -------- oOo ------- ÑK Noäi dung chi phí 4.2.3 1. Vieäc quaûn lyù taøi lieäu khoâng hieäu quaû (Chi phí phaùt haønh, hieäu quaû söû duïng thaáp , maát coâng tìm kieám , söû duïng nhaàm 4.2.4 laãn gaây toån thaát …) 2. Vieäc löu tröõ hoà sô khoâng coù hieäu quaû (Chi phí löu tröõ cao do löu truøng laëp, löu hoà sô khoâng caàn thieát , thôøi gian löu quaù 5.3 möùc caàn thieát , saép xeáp khoâng hieäu quaû , hieäu quaû söû duïng thaáp ,khoâng truy caäp ñöôïc , khoâng phaân tích soá lieäu …) 3. Laøm vieäc khoâng coù muïc tieâu roõ raøng , khoâng coù keá hoaïch , khoâng 5.5 coù kieåm soaùt ,khoâng coù ñaùnh giaù , khoâng ruùt kinh nghieäm (Nhaân vieân khoâng bieát roõ yeâu caàu cuûa caáp treân , hoaït ñoäng khoâng nhaát quaùn , phoái hôïp khoâng ñoàng boä ,khoâng ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû ,sai laàm laäp laïi …) 4. Hieäu quaû ñieàu haønh thaáp do khoâng phaân ñònh roõ chöùc naêng nhieäm vuï-traùch nhieäm quyeàn haïn (Laøm sai chöùc naêng, thieáu phoái hôïp, thieáu traùch nhieäm, maâu thuaãn noäi boä …) 5. Thoâng tin khoâng hieäu quaû (Thoâng tin chaäm , thoâng tin khoâng 6.2 caàn thieáu, thoâng tin khoâng ñuùng nôi, thoâng tin khoâng chính xaùc, loä bí maät thoâng tin … ) 6. Hoïp haønh khoâng hieäu quaû (Keùo daøi thôøi gian, khoâng chuaån bò tröôùc ,khoâng coù chuû ñeà , khoâng coù keát luaän , khoâng ñöa 6.3 ra quyeát ñònh … ) 7. Söû duïng nhaân söï khoâng hieäu quaû ( Thöøa nhaân söï , thieáu nhaân söï ,thieáu kyõ naêng ,ñaøo taïo – tuyeån duïng khoâng hieäu quaû ,giao vieäc khoâng ñuùng khaû naêng , khoâng huy ñoäng 6.4 ñöôïc nhieät tình , naêng suaát thaáp ,khoâng taän duïng ñöôïc naêng löïc nhaân vieân , maát nhaân vieân…) 7.1 8. Söû duïng thieát bò khoâng hieäu quaû ( Hö hoûng ñoät xuaát , hieäu suaát söû duïng thaáp , chi phí quaûn lyù vaø söû duïng cao , khoâng taän duïng naêng löïc - tính naêng thieát bò ,khoâng saün saøng , boû troáng , hao phí cao, thieát bò khoâng phuø hôïp , thöøa coâng 7.2 suaát , thôøi gian chaïy maùy ít …) 9. Moâi tröôøng laøm vieäc khoâng hieäu quaû ( Naêng suaát lao ñoäng
  2. thaáp ,pheá phaåm taêng ,quan heä noäi boä khoâng toát ,moâi 7.3 tröôøng aûnh höôûng ñeán söùc khoeû …) 10. Toå chöùc saûn xuaát khoâng hieäu quaû ( Thieáu chuaån bò , thay 7.4 ñoåi keá hoaïch ,pheá phaåm ñaàu vaø cuoái quaù trình taêng ,naêng suaát chung giaûm , chôø ñôïi giöõa caùc khaâu , chôø nguyeân vaät lieäu – thieát bò , saûn xuaát khoâng ñoàng boä , chaäm treã trong trieån khai ,maát thôøi gian chuaån bò , thay ñoåi 7.5 saûn phaåm laøm ngöng saûn xuaát …) 11. Baùn haøng khoâng hieäu quaû ( Maát khaùch haøng , khaùch haøng 7.5 mua döôùi khaû naêng ,chi phí giao dòch khoâng hieäu quaû ,khaùch haøng khieáu naïi ,thaát thoaùt haøng hoaù ,bò phaït do khoâng xem xeùt kyõ , thieáu phoái hôïp trong xem xeùt , thoâng tin vôùi khaùch haøng khoâng hieäu quaû , thay ñoåi hôïp ñoàng khoâng thoâng 7.6 baùo ñeán nôi lieân quan …) 12. Thieát keá khoâng hieäu quaû ( Thieát keá sai , thieát keá chaäm 7.6 ,thieát keá khoâng giaù trò ,söûa laïi nhieàu laàn ,chi phí thieát keá vaø laøm thöû cao , thieát keá khoâng thöïc teá …) 13. Mua haøng khoâng hieäu quaû ( Chi phí giao dòch lôùn ,haøng keùm chaát löôïng , chôø ñôïi do chaäm giao ,chi phí mua haøng cao , traû laïi haøng , chi phí toàn ñoïng do mua quaù nhieàu …) 14. Saûn xuaát khoâng hieäu quaû ( Pheá phaåm ,duøng sai loaïi nguyeân vaät lieäu ,nhaàm laãn trong saûn xuaát ,phöông phaùp khoâng ñuùng …) 15. Baûo quaûn saûn phaåm khoâng hieäu quaû ( Chi phí baûo quaûn cao , haøng hoaù bò hö hoûng ,chí phí do toàn ñoïng voán , chi phí do di chuyeån , chi phí do bao goùi , haøng hoaù bò maát …) 16. Phöông tieân ño bò sai ( Hao phí taêng ,pheá phaåm taêng …) 17. Chi phí ño löôøng ( Chi phí baûo trì , baûo döôõng , kieåm tra ,söû duïng khoâng ñuùng chöùc naêng ,söû duïng khoâng ñuùng tính naêng vaø phaïm vi , ño laïi, chi phí ño löôøng cao …) 18. Chi phí do pheá phaåm (Phaùt hieän ,Nhaän bieát ,Söûa chöõa vaø laøm laïi , loaïi boû , thu hoài ,kieåm tra laïi …) 19. ……… Baèng caùch nghieân cöùu taäp trung vaøo caùc chi phí khoâng chaát löôïng ñeå giaûm thieåu chuùng , ta coù theå naâng cao hieäu quaû cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản