intTypePromotion=3

Một số đặc điểm dịch tễ và tổn thương gãy xương cẳng chân có biến chứng chèn ép khoang

Chia sẻ: Ni Ni | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
14
lượt xem
1
download

Một số đặc điểm dịch tễ và tổn thương gãy xương cẳng chân có biến chứng chèn ép khoang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá những đặc điểm về dịch tễ và tổn thương, đồng thời nhận xét một số yếu tố nguy cơ của biến chứng chèn ép khoang do gãy xương cẳng chân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số đặc điểm dịch tễ và tổn thương gãy xương cẳng chân có biến chứng chèn ép khoang

TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2013<br /> <br /> MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ TỔN THƢƠNG GÃY XƢƠNG<br /> CẲNG CHÂN CÓ BIẾN CHỨNG CHÈN ÉP KHOANG<br /> Nguyễn Trường Giang*<br /> TÓM TẮT<br /> D<br /> <br /> Ngo<br /> <br /> ẳ<br /> -<br /> <br /> ế<br /> <br /> ị<br /> ị<br /> <br /> ế<br /> ế<br /> nam giớ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ờ<br /> í<br /> <br /> ến ch ng CEK củ<br /> biến ch ng CEK củ<br /> OR = 5,8).<br /> T<br /> <br /> í<br /> <br /> ở<br /> ế<br /> <br /> ế<br /> ủ yếu ở l a tu i trẻ<br /> l<br /> ớ<br /> <br /> ở<br /> <br /> ớ<br /> ị í<br /> <br /> ẳ<br /> <br /> ủ ế<br /> ị í<br /> R<br /> <br /> í<br /> <br /> ớ<br /> <br /> m dịch t .<br /> <br /> Epidemiological features of tibial fractures<br /> associated with acute compartment syndrome<br /> SUMMARY<br /> A retrospective review of 711 tibial or fibula fractures of 701 patients, who were treated at B15<br /> Department, 103 Hospital between 2008 and 2012. We recorded the patterns of epidemiology and<br /> fractue as well as whether or not acute compartment syndrome (ACS) developed. Analyse an<br /> increased risk of developing ACS. Results: 44 patients (6.2%) developed ACS, most patients were<br /> male (84.1%) and young (average age 35 years), traffic accident was the most common mechanism<br /> trauma (86.4%). ACS occurred in common of closed fractures (72.7%), proximal (31.8%), proximal<br /> third of diaphysis (22.7%), middle third of diaphysis (20.5%) and segmental fracture (11.4%). The risk<br /> of developing ACS was higher in closed fracture than that in opened fracture (11.2% vs 2.8%, OR =<br /> 4.3). The risk of developing ACS was higher in proximal and proximal third of diaphysis fracture than<br /> that in other fractures (16.4% vs 3.5%, OR = 5.8).<br /> * Key words: Tibial fracture; Acute compartment syndrome; Epidemiological characters.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> ẳ<br /> ờng g<br /> m<br /> t<br /> ch<br /> D<br /> <br /> ẳ<br /> ế<br /> ớ<br /> <br /> l l<br /> l<br /> <br /> ế<br /> c chẩn<br /> <br /> ớ<br /> u biến<br /> ở<br /> <br /> ến ch<br /> nguy hi<br /> <br /> ế<br /> ử í ịp thờ<br /> ế<br /> l i hậu qu n ng n ,<br /> ởng<br /> ă<br /> , cụt chi, thậ<br /> í<br /> ế í<br /> ng.<br /> <br /> * Bệnh viện 103<br /> Chịu trách nhiệm nội dung khoa học: PGS. TS. Phạm Đăng Ninh<br /> PGS. TS. Đoàn Huy Hậu<br /> <br /> 1<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2013<br /> Ở<br /> <br /> ớc ta hi n nay, ch<br /> í<br /> ớ<br /> ă<br /> í<br /> t ph c t p của t<br /> ờng h<br /> ến ch<br /> ă<br /> ng v<br /> ến nay, v<br /> l i hậu qu<br /> bỏ<br /> c chẩ<br /> ế<br /> ở.<br /> <br /> * Nghiên c u đặc điểm tổn thương:<br /> <br /> n<br /> <br /> s l<br /> Nh ng<br /> í<br /> t<br /> ờng h p<br /> n, do<br /> c bi t ở<br /> <br /> ử í ị<br /> ờ ến<br /> ỷ mỷ, theo<br /> ế<br /> ng yếu t<br /> m trong chẩ<br /> u trị<br /> ế<br /> u<br /> nhằm: Đánh giá những đặc điểm về dịch tễ<br /> và tổn thương, đồng thời nh n t ột số yếu<br /> tố nguy cơ củ iến ch ng<br /> do GXCC.<br /> chẩ<br /> ch ng CEK, c<br /> <br /> ớ<br /> ă<br /> <br /> - Vị í<br /> 1/3 gi<br /> <br /> ớ<br /> <br /> ới (l y vị í<br /> <br /> ế<br /> vị í<br /> - Tí<br /> <br /> í<br /> <br /> -P<br /> <br /> ở.<br /> <br /> l<br /> <br /> -P<br /> <br /> í<br /> <br /> l<br /> <br /> ở theo Gustilo (1984).<br /> <br /> * So sánh đặc điểm dịch tễ và tổn thương<br /> giữ h i nhó : đánh giá v i trò củ các yếu<br /> tố dịch tễ và tổn thương với nguy cơ iến<br /> ch ng CEK bằng cách t nh t số chênh OR<br /> (Odds R tio) theo các ước:<br /> - Lập b ng 2 x 2.<br /> Ó<br /> CEK<br /> <br /> HÔ<br /> CEK<br /> <br /> TỔNG<br /> <br /> a<br /> <br /> b<br /> <br /> a+b<br /> <br /> c<br /> <br /> d<br /> <br /> c+d<br /> <br /> m<br /> <br /> ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU<br /> <br /> m<br /> <br /> 1. Đối tƣợng nghiên cứu.<br /> <br /> ad<br /> <br /> u trị t i Khoa<br /> ến, B nh vi n 103 t<br /> T<br /> ẳ<br /> biến ch<br /> ẳ<br /> ến ch ng CEK.<br /> - C<br /> c chẩ<br /> ế ịnh dựa<br /> u ch<br /> l<br /> lực khoang<br /> <br /> - Tí<br /> <br /> Ngo<br /> <br /> ờ<br /> ă<br /> l nh, trắng b<br /> ế<br /> m t lậ lò<br /> r i lo n vậ<br /> ng.<br /> lự<br /> ≥<br /> <br /> - Thờ<br /> <br /> R<br /> <br /> c: OR =<br /> bc<br /> <br /> +<br /> <br /> R<br /> <br /> ă<br /> <br /> + R<br /> yếu t<br /> +<br /> cao<br /> <br /> ẳ<br /> <br /> í<br /> <br /> ch mu<br /> <br /> l<br /> <br /> a<br /> <br /> R<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ<br /> BÀN LUẬN<br /> <br /> ắ<br /> i lo n c<br /> <br /> 1. Đặc điểm dịch tễ.<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Phƣơng pháp nghiên cứu.<br /> * Nghiên c u đặc điểm dịch tễ:<br /> - Tu i, giới.<br /> n: tai n<br /> tai n<br /> l<br /> ế<br /> hỏ<br /> n<br /> <br /> y<br /> l y<br /> <br /> ới.<br /> <br /> Bảng 1: Tu<br /> Ó<br /> <br /> P<br /> T<br /> <br /> í<br /> <br /> tu i<br /> <br /> 12 - 56<br /> ±<br /> <br /> HÔ<br /> <br /> TỔNG<br /> <br /> 07 - 88<br /> <br /> 07 - 88<br /> <br /> ±<br /> <br /> ±<br /> <br /> Nam<br /> <br /> 37 (84,1%) 499 (75,9%) 536 (76,5%)<br /> <br /> N<br /> <br /> 7 (15,9%)<br /> <br /> 158 (24,1%) 165 (23,5%)<br /> <br /> ến vi n.<br /> <br /> 2<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2013<br /> ủ yếu ở nam giớ ò<br /> ẻ<br /> tu<br /> ự<br /> t v tu i gi a hai<br /> S BN biến ch<br /> ỷ l nam<br /> giớ<br /> ớ<br /> th<br /> í<br /> ỉl<br /> n<br /> y tế<br /> ò l<br /> tv<br /> n<br /> ủ yế l lự l<br /> l<br /> ng<br /> í<br /> ủ<br /> i.<br /> <br /> ở<br /> <br /> T<br /> <br /> ủ ế<br /> <br /> HÂ<br /> <br /> Tai n<br /> l<br /> <br /> Tai n<br /> <br /> ng<br /> <br /> í<br /> <br /> Hỏ<br /> Tai n<br /> <br /> Ó<br /> n (%)<br /> <br /> HÔ<br /> CEK n (%)<br /> <br /> TỔNG N<br /> (%)<br /> <br /> 38 (86,4)<br /> <br /> 527 (80,2)<br /> <br /> 565 (80,6)<br /> <br /> 2 (4,5)<br /> <br /> 58 (8,8)<br /> <br /> 60 (8,6)<br /> <br /> ng 1 -<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ị<br /> <br /> THỜI GIAN<br /> ẾN VIỆN<br /> <br /> Ó<br /> n (%)<br /> <br /> n (%)<br /> <br /> n (%)<br /> <br /> < 1 giờ<br /> <br /> 3 (6,8)<br /> <br /> 94 (14,3)<br /> <br /> 97 (13,8)<br /> <br /> 1 - 6 giờ<br /> <br /> 39 (88,6)<br /> <br /> 515 (78,4)<br /> <br /> 554 (79,0)<br /> <br /> 6 - 12 giờ<br /> <br /> 1 (2,3)<br /> <br /> 27 (4,1)<br /> <br /> 28 (4,0)<br /> <br /> > 12 giờ<br /> <br /> 1 (2,3)<br /> <br /> 21 (3,2)<br /> <br /> 22 (3,2)<br /> <br /> 1 (0,2)<br /> <br /> 2 (0,3)<br /> <br /> 3 (6,8)<br /> <br /> 71 (10,8)<br /> <br /> 74 (10,5)<br /> <br /> HÔ<br /> <br /> ến vi<br /> t v thờ<br /> <br /> ự<br /> <br /> 1 (2,2)<br /> <br /> ến vi n.<br /> <br /> Bảng 3: Thờ<br /> <br /> * Bảng 2:<br /> UYÊ<br /> <br /> ờ<br /> <br /> TỔNG<br /> <br /> ớc 6 giờ<br /> ến vi n gi a<br /> <br /> 2. Đặc điểm tổn thƣơng.<br /> ủ yế l<br /> <br /> n giao<br /> <br /> l<br /> <br /> Bảng 4: Tí<br /> <br /> ỷ<br /> ự<br /> <br /> l<br /> <br /> tv<br /> <br /> LOẠI<br /> <br /> Ó<br /> <br /> ÃY<br /> <br /> n gi<br /> ết qu<br /> h p với nh<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ug<br /> ớc.<br /> <br /> Tỷ l biến ch ng CEK ở<br /> l<br /> <br /> l<br /> ao, d<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> í<br /> <br /> 32<br /> <br /> 11,2<br /> <br /> 254<br /> <br /> 88,8<br /> <br /> ở (n = 425)<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2,8<br /> <br /> 413<br /> <br /> 97,2<br /> <br /> ến<br /> ết<br /> <br /> Tuy vậy, m t s<br /> vớ<br /> <br /> ỷl<br /> <br /> ở<br /> í<br /> <br /> ng<br /> <br /> ến ch ng.<br /> <br /> t<br /> qu<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> í<br /> <br /> n<br /> ă<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> ự<br /> <br /> ến ch<br /> <br /> qu<br /> <br /> ế<br /> <br /> ến<br /> <br /> d<br /> <br /> l<br /> <br /> ở<br /> í<br /> <br /> ỷ l<br /> <br /> ế<br /> <br /> T<br /> <br /> ,<br /> <br /> g<br /> ẳn<br /> <br /> ở<br /> <br /> so vớ<br /> <br /> ến ch ng<br /> <br /> ớ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> í<br /> <br /> ở<br /> <br /> l<br /> <br /> n th<br /> (25% so vớ<br /> <br /> ở<br /> <br /> ỉ ra m t s<br /> <br /> m<br /> <br /> ỷ l CEK cao g p 8 l n so với s<br /> <br /> ẳ<br /> ở<br /> <br /> l ch-a<br /> í<br /> <br /> 2006 ến 2009, kết<br /> <br /> ở<br /> <br /> biến ch<br /> <br /> S<br /> <br /> u củ<br /> <br /> ớ<br /> <br /> í<br /> <br /> c<br /> <br /> ỷ l<br /> <br /> p v<br /> <br /> ớ<br /> <br /> (OR = 4,3) (p < 0,05). T kết qu cho th y,<br /> <br /> quan ni<br /> ă<br /> <br /> HÔ<br /> <br /> ò l i<br /> <br /> Bảng 5: P<br /> <br /> l<br /> <br /> í<br /> <br /> (n = 286).<br /> <br /> 3<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2013<br /> <br /> LOẠI<br /> <br /> HÔ<br /> <br /> CÓ CEK<br /> <br /> ÃY<br /> <br /> Bảng 7: Vị í<br /> <br /> CEK<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> Lo i A (n = 72)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 12,5<br /> <br /> 63<br /> <br /> 87,5<br /> <br /> Lo i B (n = 127)<br /> <br /> 14<br /> <br /> 11,0<br /> <br /> 113<br /> <br /> 89,0<br /> <br /> Lo i C (n = 87)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10,3<br /> <br /> 78<br /> <br /> 89,7<br /> <br /> ự<br /> <br /> VỊ TRÍ<br /> <br /> Ó<br /> <br /> HÔ<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> 14<br /> <br /> 24,1<br /> <br /> 44<br /> <br /> 75,9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11,4<br /> <br /> 78<br /> <br /> 88,6<br /> <br /> 1/3 gi a (n = 207)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4,3<br /> <br /> 198<br /> <br /> 95,7<br /> <br /> ới (n = 216)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1,8<br /> <br /> 212<br /> <br /> 98,2<br /> <br /> ới (n = 79)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2,5<br /> <br /> 77<br /> <br /> 97,5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7,9<br /> <br /> 58<br /> <br /> 92,1<br /> <br /> tv<br /> ự<br /> <br /> ÃY<br /> <br /> ỷl<br /> <br /> l<br /> <br /> ị<br /> Bảng 6: P<br /> <br /> l<br /> <br /> í<br /> <br /> ở theo<br /> <br /> ẳ<br /> ỷl<br /> <br /> Ó<br /> <br /> ÃY<br /> <br /> LOẠI<br /> <br /> n<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> ỷ l<br /> <br /> n<br /> <br /> T t c<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> 148<br /> <br /> 95,5<br /> <br /> II (n = 151)<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3,4<br /> <br /> 146<br /> <br /> 96,6<br /> <br /> 119<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> ở<br /> <br /> ở<br /> <br /> I<br /> <br /> ở<br /> <br /> I<br /> <br /> ẳ<br /> ở<br /> <br /> II<br /> ỷl<br /> <br /> II<br /> <br /> III<br /> <br /> R<br /> <br /> ớ<br /> <br /> Ở<br /> <br /> ớ<br /> <br /> ằng nguy<br /> <br /> c gi<br /> ến ch ng CEK ở<br /> ở<br /> <br /> so vớ<br /> <br /> í<br /> <br /> ẳn<br /> <br /> ẳ<br /> <br /> T<br /> <br /> S<br /> ết qu cho th<br /> ở<br /> <br /> T<br /> <br /> ự<br /> <br /> hở<br /> <br /> ở<br /> I<br /> <br /> II.<br /> <br /> R<br /> ỉ<br /> <br /> ờng h<br /> th g p CEK do GXCC ở nhi u vị í<br /> nhau, t<br /> ế<br /> ớ<br /> T<br /> l<br /> ị í<br /> BN =<br /> ế í<br /> l<br /> l<br /> ớ<br /> ớ<br /> ỷ l CEK<br /> th<br /> ờ<br /> ế<br /> l<br /> ă<br /> í<br /> ế<br /> ờ<br /> <br /> í<br /> Q<br /> <br /> S<br /> <br /> th<br /> í<br /> <br /> l<br /> ớ<br /> ờng h<br /> u hế l<br /> <br /> Tỷ l %<br /> <br /> 7<br /> <br /> III (n = 119)<br /> <br /> í<br /> <br /> R<br /> ẳ<br /> <br /> HÔ<br /> <br /> I (n = 155)<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> ị<br /> ớ<br /> <br /> Gustilo (n = 425).<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> ị<br /> t ế<br /> ế<br /> ớ<br /> <br /> ế<br /> ò<br /> T<br /> <br /> ậ<br /> l l<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ế<br /> -><br /> <br /> ớ<br /> í<br /> <br /> ế<br /> <br /> u<br /> ế<br /> <br /> 4<br /> <br /> TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3-2013<br /> ờ<br /> ở<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> ng t<br /> ết h p.<br /> <br /> Theo kết qu , nế<br /> vị í<br /> tỷ l biến ch<br /> <br /> ng lo<br /> l<br /> <br /> ếp theo<br /> ớ l<br /> <br /> l<br /> ị í<br /> <br /> T<br /> <br /> l<br /> ị í<br /> <br /> ớ<br /> l<br /> <br /> R<br /> <br /> í<br /> <br /> ớ<br /> R<br /> vị í<br /> u tr<br /> m t trong nh ng yếu t<br /> biến ch ng CEK.<br /> <br /> ỷ l biến ch<br /> ị í ò l<br /> ậy,<br /> l<br /> ế<br /> <br /> u trị t i Khoa Ngo D<br /> 103 t<br /> ến 2012,<br /> ch ng CEK g p ở<br /> yếu ở<br /> ời trẻ tu<br /> nam giớ<br /> tai n<br /> ờ<br /> <br /> ến, B nh vi n<br /> ến<br /> ờng h p, chủ<br /> <br /> G·y x-¬ng c¼ng ch©n<br /> í<br /> ở<br /> í<br /> nhi<br /> ị í<br /> <br /> ế<br /> <br /> í<br /> <br /> ớ<br /> CEK củ<br /> ị í<br /> í<br /> <br /> ớ<br /> <br /> 3. Park S, Ahn J, Gee AO, Kuntz AF, Esterhai<br /> JL, Compartment syndrome in tibial fractures,<br /> J Orthop Trauma. 2009, 23 (7), pp.514-518.<br /> 4. Schmidt AH. The impact of compartment<br /> syndrome on hospital length of stay and charges<br /> among adult patients admitted with a fracture of the<br /> tibia, J Orthop Trauma. 2011, 25 (6), pp.355-357.<br /> <br /> 6. MM Heckman, TE Whitesides, SR Grewe,<br /> MD Rooks. Compartment pressure in association<br /> with closed tibial fractures. J of Bone and Joint<br /> Surg. 1994, Vol 76-A, No 9, pp.1285-1292.<br /> <br /> l<br /> <br /> ,<br /> ở<br /> ủ ế l<br /> ị<br /> <br /> ến ch ng CEK củ<br /> ớ<br /> R<br /> <br /> 2. P Hoekman, S Diallo, BS Souna, PP<br /> Casteleys. Is acute compartment syndrome<br /> avoidable? Acta Orthop. Belg. 2005, 71, pp.204-208.<br /> <br /> 5. Wind TC, Sauders SM, Barfield WR, et al.<br /> Compartment syndrome after low-energy tibia<br /> fractures sustained during athletic competition,<br /> J Orthop Trauma. 2012, 26 (1), pp.33-36.<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> cẳ<br /> <br /> 1. MM McQueen, J Christie, CM CourtBrown. Acute compartment syndrome in tibial<br /> diaphyseal fractures. J Bone Joint Surg. 1996,<br /> 78-B, pp.95-98.<br /> <br /> í<br /> <br /> í<br /> y hở (11,2%<br /> ến ch ng<br /> ớ<br /> R<br /> ớ<br /> <br /> Ngày nhận bài: 12/10/2012<br /> Ngày giao phản biện: 20/1/2013<br /> Ngày giao bản thảo in: 14/3/2013<br /> <br /> OR = 5,8).<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản