intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số đặc điểm tên bài trên báo Thái Nguyên

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

31
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả khảo sát, phân loại và chỉ ra những đặc điểm về chức năng cũng như hình thức của các tên bài trên một tờ báo địa phương, cụ thể là Báo Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số đặc điểm tên bài trên báo Thái Nguyên

S65(247)j016<br /> <br /> NG6N NGC & B(n S6NG<br /> <br /> 77<br /> <br /> MOT SO DAC DIEM TEN BAI<br /> TREN BAO THAI NGUYEN<br /> SOME CHARACTERISTICS OF TITLES ON THAI NGUYEN NEWSPAPER<br /> D O A N T H J M I N H PHirONG<br /> <br /> ( HVCH; D^i hgc Sir ph^m, DH Thai Nguydn)<br /> Abstract: This article examines, classifies and indicates the characteristics of the forms<br /> and fimctions of the tities on a specific local newspapers - Thai Nguyen newspapers. Based<br /> on that, this article also points out the advantages, limitations and suggests remedial<br /> measures in how to name articles on this newspaper, to improve the quality and attractiveness<br /> of the fffess works to readers.<br /> Key words: titie, press works; Thai Nguyen newspaper; characteristics of tities.<br /> 1. D^t vin de<br /> Thd nhdt, tin bdi eo tinh thong tin: Ddy<br /> Tdn bdi Id tdn ggi mft bg phfn efta tdc Id dang tdn bdi ed cd sl lugng Idn tiift h^<br /> phim bdo chi: la ca sd dl phdn bift bdi bdo (38,7%). Tdn bdi dugc xem Id dgi difn cua<br /> ndy vdi bdi bdo khdc, giiip ngudi dgc vdn bdn dd thdng tin ve nfi dung, thudng thi<br /> de ddng xdc dinh mftc dg quan trgng cua hifn nhfing quan hf nhit djnh vdi bf phfn<br /> thdng tin va chgn dgc; Id phin quan ttgng ngi dung efta vdn bdn, cd tdc dyng dinh<br /> nhit ttong mgt bdi bdo bdi nd Id phin diu hudng cho ngudi dgc, giup ngudi dgc thdng<br /> tidn thu hiit su chii y cua dgc gid. Tdn bdi qua tidu de cd thi ndm bit dugc ngi dung<br /> cung ddng vai ttd quan trgng ttong vifc tl quan trgng nhit cua vdn bdn.<br /> Cdc ten bdi ndy phdi tdm tdt dugc todn bf<br /> chftc ttang bdo vd sdp xIp thdngtinttongbdi<br /> nfi dung thong tin cua bdi bdo, trd ldi mgt<br /> vilt.<br /> edch don gidn mgt ttong so cdu hdi ca bdn<br /> Trong bdi vilt ndy, chiing tdi s5 tiln hdnh nhu: Chuydn gi xdy ra? Xdy ra d ddu? Xdy<br /> khdo sat, phdn logi vd chi ra nhfing d^c dilm ra khi ndo? Lien quan den ai? Nhu the<br /> vl chfie ndng ciing nhu hinh thuc cua cdc tdn ndo?,... Tftc Id ngudi vilt thudng di thing<br /> bdi ttdn mft td bdo dia phuang cy thd: Bdo vdo vin dl, dft ten bdi rd rdng, de hilu,<br /> Thdi Nguydn.<br /> ngudi dgc khi tiep xuc lin diu ed thi ndm<br /> 2. D|c diem ten bdi tren bdo Thdi bdt dugc ngay ngi dung efta bdi bdo. Vi dy:<br /> Nguyen<br /> H0i nhd bdo Vi$t Nam: Ki ni$m 65 ndm<br /> ngmf thdnh Igp vd hgi nghj thi dua todn<br /> 2.1. Xii theo tieu chi chdc nang<br /> Qua xft li 1255 ten bdi ttdn bdo Thdi ^M/C.(SI bdo 4617/2015).<br /> Trong tdn bdi ttdn, ngudi vilt da dl cgp<br /> Nguyen, tfi tieu citi chfie ndng, ehiing tdi thu<br /> ludn din sy kifn cdn thdng tin (Ki ni$m 65<br /> duge ket qud sau:<br /> ndm<br /> ng^ thdnh ldp vd hgi nghf thi dua todn<br /> Bdng I. Ten bdi trdn bdo Thdi Nguydn xdt<br /> qudc) vd ca quan tl chftc (H0i Nhd bdo Vi?t<br /> theotiduchi chfie nang<br /> Nam).<br /> S6 lir«mg (%)<br /> STT Tin bai<br /> Dgng ten bdi vdi tfnh thong tin nii bft<br /> c6 tinh thong tin<br /> 486 (38,7%)<br /> 1<br /> thudng cd uu dilm la dl lulu, dl nhd vd rd<br /> rdng<br /> vl thdng difp muln truyln tdi nhung<br /> c6 tinh gpi<br /> 147(11,7)%<br /> 2<br /> ddi khi lgi khdng thu hut, khdng tgo dugc sy<br /> h5nhpp(lva2) 622 (49,6%)<br /> 3<br /> td md cho dfc gid tilp cfn vdi bdi vilt.<br /> Thd hai, tin bdi co tlnh ggi: cdc nhd bdo<br /> T6ng 86:1225(100%)<br /> sfi dyng ttrang doi ft (11,7%). Ddy Id dgng<br /> <br /> 78<br /> <br /> NG6N NGC & Ddi S6NG<br /> <br /> S6 5 (247)-2016<br /> <br /> tdn bdi ngudi vilt khdng ndu rd tiidng tin sd phgm. Hg sd quan tdm din cdch gidi quylt<br /> ndi den trong bdi md chi phdn dnh cdi thin vd hf qud cua vifc xe vfn chuyln qud tdi.<br /> cua bdi bdo, chii yeu tao ra sy hip din, kfch Vi the, tidu dl ndy viia cung cip thdng tin,<br /> thich sy td md ciia ngudi dgc khi tilp cfn vfia ggi sy td md cho dfc gid.<br /> vdi bdi vilt. Vf dy:<br /> Cd thi giditiifchIf dotidudl ndy dugc sii<br /> (2) Trdn trd td mgt ldng nghi. (so bdo dyng rfng rdi vd phi biln hon so vdi hai<br /> dang kl trdn Id: Tidu dl ndy, mft mat viia cd<br /> 4609/2015).<br /> Khi dgc tidu dl ttdn, ngudi dgc se khdng thd thdng tin vl nhfing vin dl mdi nhit dang<br /> hinh dung ngay dugc thdng tin ngudi viet dien ra ding thdi viia cd thi dem din sy hip<br /> muln phdn dnh trong bdi vilt ndy la ^ : Ldng dan, ggi sy td md cho ngudi dgc. Ben cgnh<br /> nghi dugc ndi din la long nghi ndo? Ai trdn dd, dang ten bdi ndy cdn thi hifn dugc sy<br /> trd? Tgi sao lgi trdn trd? Vd trdn trd vi diiu chuyen nghifp efta chlnh ngudi cim biit: viia<br /> gi? Mft logt cdc cdu hdi dugc d$t ra ggi cho truyln tdi dugc thdng tin cin thilt, vfta ggi<br /> ngudi dgc sy td md muln dgc tilp bdi vilt dugc tri td md md khdng xa rdi nfi dimg bdi<br /> dettdldi eho nhiing thdc mic ciia minh. M$t bdo. Vdi nhu ciu dgc bdo efta dfc gid hifn<br /> khdc, qua ngi dung bdi viet, cdn thay ngay tfi nay, nlu chi dugc cung cip thdng tin tiii<br /> tdn bdi, tdc gid dd thi hifn duge sy thiu hilu ehua thi thda mdn; hay neu chl ^a td md md<br /> vdi noi khi efta nhfing ngudi ddn ldng nghl dgc, neu khdng ed thdng tin mdi thi cung<br /> ldm bdn d xdm Gd Chd, xd Cao Nggn, Thdi khdng bin ggi Id bdo. Lya chgn tieu dl dgng<br /> Nguydn. Hay ndi each khde, ten bai dd mang ndy Id cdch thdng minh dl ldm mdn nhan vd<br /> vfta y dfc gid.<br /> sftc ggi vd sftc bilu cam rit cao.<br /> Cdc vi dy klidc: "Khde tinh" caa t^i<br /> 2.2. Dyra vdo tiiu chf hinh thirc<br /> phgm budn bdn "cdi chet trdng". (so bdo<br /> Dya vdo tidu chi lunh thfic hay dya vdo<br /> 3628/2012); 3 dditi-anh"m0t ldi vi" (sl bdo cdc thu phdp dft tdn bdi thudng gdp, qua xft<br /> 3633/2012); Khodng ldng xdn xao. (sl bdo II 1255 ngfi lifu tdn bdi, chftng tdi thu dvtqc<br /> 3646/2012); "Bay" eung ehe Thdi. (si bdo kit qud sau:<br /> 4027/2013)<br /> Bdng 2. Tdn bdi tt^ bdo Thdi Nguydn<br /> Dang tdn bdi ndy cd tfnh ggi thudng cd<br /> xdttiieotieuchf hinh thfic<br /> TT<br /> nhifm vy khai ggi dfc gid, cd tdc dyng tgo<br /> Thd pbfip<br /> s i lin xolti<br /> hifn<br /> 1<br /> ra cdm hfing ban diu khien ngudi dgc pl:^<br /> 1<br /> dgc toan bf bdi bdo dl thda mdn tri td md<br /> 1<br /> Ddng con sd 6t nhSn m^nh<br /> 316<br /> i<br /> ciia minh.<br /> (25.2%)<br /> '<br /> Thu ba: tin bdi hdn hgp: Cliilm sl<br /> 2<br /> Ddng cdu true bd lihig mi<br /> 6(0.47%)<br /> lugng Idn nhit (49.6%). D$c dilm cua dgng<br /> diu lihig hi$n difn 6 gitTa<br /> t£nb&t<br /> ndy Id vita cung cip duge thdng tin khdch<br /> 3<br /> D$t ra nhftng cSu hdi<br /> 11(0.87%).^<br /> quan cho ngudi dgc, nhung cftng ding thdi<br /> DCing cdc don vj cik ngdn<br /> 4(0.32%) •'.<br /> ggi dugc sy td md ciia ngudi dgc dii vdi vin 4<br /> ngtt dan gian nhu thdnh<br /> de duge ndi den. Vi dy:<br /> 'i<br /> ng(t, tijc ngCt, ca dao,...<br /> (3) Xe qud tdi "vd tu" di qua cdu treo 5<br /> Dya theo t6n cic tic p h ^<br /> 4 (0.32%)<br /> Hudng Thugng (sl 4596/2015).<br /> v9n hpc, difn iadi, tfin ca<br /> khi^ ndi tiing...<br /> Khi dgc tdn bdi bdo ndy, dfc gid ding<br /> 0 (0%)<br /> Dfp l^i nhttng mSu cdu<br /> thdi se nhdn duge thdng tin vl vy vifc xe 6<br /> trdc tit c6 sSn ho$c cia<br /> qud tdi vi pham luat If; bdn cgnh dd sd bfc<br /> trdc tit vin Id nhttng chfch<br /> If thdi df bit binh va td md vl vifc tai sao<br /> chuin da timg ndi tiing<br /> dd da Id dilu cam md ldi xe van cd thi vi<br /> trong 1 ^ bio<br /> J<br /> <br /> ^<br /> (<br /> <br /> S6£P47)J016<br /> <br /> NGON NGg&BflHS6NG<br /> <br /> 7<br /> <br /> 0(0%)<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> <br /> 68(5.35%)<br /> 8 (0.63%)<br /> <br /> Tpo ra nhihig cSu triic mdi<br /> 1?, bSt thuimg cho tto hii<br /> Dinfi bien Dhfiptu tir<br /> Dflng nhftng ttr nga dang<br /> ho$c v§n \i di^u bl &n d6i<br /> v(5i da s6 dOc eii<br /> 10 T ^ ra m0t ni§nh d^ c6 v6<br /> ngugrc d6i 1 ^ cho d$c gii<br /> khSng th£ khang Hm hilu<br /> 11 Dua ten rtSng ISn d ^ ten<br /> b&i, d&nh p h ^ cdn 1^1 ci^<br /> tit khii qudt v^ d$c dilm,<br /> tinh ch^L... cia ten rieng<br /> d6<br /> 12 Si!r dyng diiu c&u<br /> 13 Si]r dvng ttr ngft dich Sm vi<br /> l6i vilt tit<br /> Ttassb:<br /> <br /> 62(5.42%)<br /> 164(13.1%)<br /> <br /> 470(37.5%)<br /> 133 (10.6%)<br /> 1255 (100%)<br /> <br /> Bdng trdn cho thiy:<br /> 1) Cd hai tiift phdp (6) va (7) bdo khdng<br /> xuit hifn lin ndo trdn bdo Thdi Nguydn.<br /> Dieu ndy eho thiy hiu hit cdc tdc gid tren<br /> bdo Thdi Nguydn da cd ^ thfic trong vifc<br /> ddttidudl tin, bdi nhdm ddm bdo chftc ndng<br /> tiidng tin Id chft yiu tdi ngudi dgc. Vi Id mft<br /> td bdo Ddng cd uy tin cua dja phuang vd cua<br /> viir^ nen ede tiidng tin dugc truyln tdi<br /> thudng mang tinh chinh thing ndn vifc ddt<br /> tdn cdc bdi vilt ciing ddi hdi sy nghidm tftc<br /> vd cin trgng.<br /> 2) 11 tiift phdp ddt ten bdi cdn Igi deu<br /> dugc cdc tdc gid trdn bdo Thdi Nguydn sft<br /> dyng vdi mftc df khdc nhau. Trong dd, 4 thft<br /> phdp dugc sfi dyng vdi tin so cao nhit. Cy<br /> till nhu sau:<br /> Mpt /d, sd dung ddu edu<br /> Qua khdo sdt, chiing tdi thiy vifc diing<br /> diu cdu trong ddt tdn bdi trdn bao Thdi<br /> Nguydn dugc cdc tdc gid sft dyng vdi sl<br /> lugng vd tin so cao nhit vdi 470 lugt, chilm<br /> 37.5 %. Cdc tdc gid cd sy lya chgn, sfi dyng<br /> linh hogt cdc diu cau. Chdng hgn:<br /> - Ddu hdi: Thdng thudng, diu hdi dugc<br /> sft dyng trong mft sl trudng hgp ngudi vilt<br /> muln ddnh diu sy nghi ngd hay thi hifn<br /> hSm y mia mai, chdm bilm vl mgt vin de<br /> ndo dd md tdc gid ngim ddt ra cho ngudi<br /> dgc. Vi dy: Li?u cd khd thi? (sl bdo<br /> <br /> 79<br /> <br /> 3659/2012). Cau hdi till hifn sy nghi ngd vl<br /> vifc kilm sodt thjt trong 8 gid (tbjt song chi<br /> dirge bdn trong vdng 8 gid sau khi gilt mo<br /> nlu bdo qudn d nhift df thudng) lifu cd<br /> dugc thye hifn dl ddm bdo an t o ^ vf sinh<br /> thye phim cho ngudi tidu dftng. Tdc gid dft<br /> ra cau hdi ndy de ngudi dgc cimg suy nghi<br /> vd dua ra nhthig -y kiln cua niinh.Ngodi ra,<br /> cdu hdi cdn dugc sft dyng dl kfch thich, gdy<br /> sy chft y eiia dfc gid. Vi dy: Thdy gi qua<br /> th{ec ki$n m$t sd quy hogch tu mgt so d^e dn?<br /> (sl bdo 3665/2012). Tidu de ti^ dd dgt ra<br /> cdu hdi dl chi ra tdc dyng vd tdc hgi cjua vifc<br /> thyc liifn mft sl quy hogch tft mft sd dy dn.<br /> Ngudi dgc s5 ty lim thiy cdu tra ldi khi dgc<br /> het nfi dung cdn lai cua vdn bdn.<br /> - Ddu ngogc kep: Trong cdc logi diu, diu<br /> ngodc kdp dugc cdc tdc gid sft dyng khd<br /> nhilu trong vifc ddt tdn bdi vdi nhfing myc<br /> dfch khdc nhau. Cd khi, diu ngodc kdp dimg<br /> dl trich dan hay thudt lgi nguydn vdn mft<br /> cdu ndi, mft tft ngft, mgt tdn ggi,...Vi dy:<br /> "Mien Nam yiu qtry luon d trong tim tdi"<br /> (sl bdo 4042/2013); 150 dodn viSn cdng<br /> dodn tham gia Hgi thi "Cdn bg na cdng<br /> gidi" (sl bdo 4035/2012); Triin khai<br /> chuong trinh "Vi sac khde cdng ddng ndm<br /> 2013" (sl bdo 4029/2013)... Ngodi ra, khi<br /> muon dftng mft tft ngfi khdng theo nghia<br /> thdng thudng thi tii dd sS dugc dft trong diu<br /> ngofc kdp hofc dftng cho nhung tft chua r5<br /> nghia hofc khdng edn tiidng dyng, chdng<br /> hgn nhftng tiing ldng, nhiing tft cd nguon<br /> glc nude ngodi mdi nhfp hay dd qud<br /> xua, itiiim trdnh nhung hilu nhim khdng<br /> <br /> cin thilt.<br /> - Ddu ngodc dan: Trong cdctieude cd sft<br /> dyng dau cdu, so vdi diu ngofc kdp thi diu<br /> ngodc don dugc cdc tdc gid sft dyng it han,<br /> chft yiu dugc dung vdi chftc ndng ghi chu vd<br /> bl sung cho nfi dung trudc dd. Vi dy: Liin<br /> minh buu chinh thi gidi (CPU): Thdm vd<br /> ldm vi?e tgi Thdi Nguyin (Sd bdo<br /> 4022/2015),...<br /> <br /> NGON NGU" & B(n S 6 N G<br /> <br /> s l 5 (247)-2016<br /> <br /> - Ddu hai chdm: Ddu cdu ndy ciing dugc<br /> Trong ede ten bdi dugc khdo sdt tren bdo<br /> cac tac gia sfi dung nhilu, chft yiu vdi myc Thdi Nguydn, hiu hit cac s6 tft dft nhd hav<br /> dich bdo hifu bf phgn cdu dftng sau nd Id ldi ldn dlu dugc vilt dudi dgng so, khdng viet<br /> ndi efta mft nhdn vft hofc gidi thich cho bg dudi dgng chft. Ngodi ra, ngudi vilt cdn sii<br /> phan dftng trudc. Vf du: Che VietGAP: dyng cd sl La Md trong tidu dl d mft sl<br /> Hudng tdi sdn xudt an todn (so bdo trudng hgp bilu thi cdc ki Dgi hgi lin tiiii<br /> 4025/2013). Trong tidu dl tren, diu hai may, ede khda ciia QuIc hfi.<br /> chim bdo hieu ngi dung bo sung cho phin<br /> Vifc dua con sl ldn diu dl bdi bdo giiip<br /> trudc nd. Nhd vay, ngudi dgc cd thi hieu rd i ^ d i dgc c6 cdi nhin rd rdng vd cd niem tin<br /> chdc chdn ban doi vdi tiidng tin ma ngudi<br /> ban ve che VietGap.<br /> - Ddu ggch ndi: Xuit hifn trong mft sl viet dua ra. Bdi le, dd cd dugc cdc con so dd,<br /> tieu dd tin bdi tren bdo Thdi Nguydn nhdm phdng vien, nha bdo ciing phdi cd sy khao<br /> chu thfch hodc kit ndi cdc thdnh phin ddng sdt thyc tl hofc thong ke, tong hgp tft nhftng<br /> lap tiong cdu. Vi du: Trung thu - Tit cua nguIn thdng tin khdc nhau nhdm dl phdn<br /> tinh thucmg yeu (so bdo 4034/2013). Tdc gid dnh kip thdi cdc thdng tin trdn dia bdn 6<br /> sft dyng ddu g^h nii dl chft thich them Cho nhftng thdi diem nhit d)nh. M$t khde, dung<br /> ngudi dgc hilu dugc ^ nghia efta Trung thu. eon sl nhin mgnh dd gdp phin tgo ra nfi<br /> Vi dy: Hgp tdc todn di$n Vi$t - Ldo si khdng dung rd rdng, dl hilu, vd tdng df ddng tin<br /> ngicng phdt triin ben chdt vd ndng lin tdm cgy doi vdi dgc gia. Loi ddt tdn b ^ ndy gan<br /> cao mdi (sl bdo 3668/2012). Vi dy 3: Khai nhu thdnh "miu" theo logt tdn bdi phdng sy<br /> thdc tiim ndng thuong mgi - du lich (sl bdo dilu tra cy thi.<br /> Ba la, dua tin riing iSn ddu tin bdi, ddn<br /> 3665/2012). Trong cdc vi dy trdn, dau gach<br /> noi duge diing de bieu thi moi quan hf gifia phdn con lgi cila tin bdi de khdi qudt ve dg<br /> cdc thdnh phin nhu Vi?t, Ldo, thucmg mgi, diem, tinh chat.:.eua tin riing do: Doi vdi<br /> dgng tidu dl ndy, cdc tdc gid trdn bdo Thdi<br /> du lich binh dang nhir nhau.<br /> Hai la, sd dung cdc con sd : Dgng tidu Nguydn sfi dyng tuang dii nhilu, ddc bift<br /> de ndy cd tac dung tao ra sy rd rdng vd cd doi vdi nhftng bdi viet mang tfnh thdng tin<br /> tfnh thuyet phyc cao dii vdi dfc gid. Bdi le cao. Theo kit qua khdo sdt, ten bdi dgng ndy<br /> thdng qua nhfing con so, ngudi dgc sd cd cdi cd ,164 lin xuit hifn, chilm 13.1%. Myc<br /> nhin chinh xdc va tin cdy ban dii vdi thdng dfch chft yiu ciia dgng tidu dl ndy Id tgo<br /> tin md tdc gid dua ra. Chinh vi vfy, tin sl sft dilm nhin cho cdc sy vft, sy vifc dugc ndi<br /> dyng cdc con so trong tdn bdi trdn bdo Thdi trong bdi. Vi dy: Cong ty Mani Ha Npi: Tg<br /> Nguydn khd cao vdi 316 lugt, chiem 25.2%, vi?c lam dn dinh eho hon 2300 lao d$ng (s<br /> chi ft hon tidu dl co sfi dyng diu cau 154 bdo 4617/2015); PAii Binh: Trdng mdi<br /> lugt, tuong duong 12.3%, tiic Id dftng tiift 2 300ha rOng sdn xudt (sl bdo 4605/2015);<br /> Viettinbank tdi trg 2 ti ddng xdy trudng hg<br /> trong 13 dang thftc,...<br /> (sl bdo 4591/2015).<br /> Vi dy: Vo Nhai: Gieo cdy duge 20% di?n Trong cdc vi dy tren, cdc tdc gid f^ d|t<br /> tich laa xudn^(sd bdo 4576/2015); Hd trg ten rieng (tfi chi dia danh, tdn cdng ly) ISn<br /> trin 2,3 ty ddng cho xd Tdn Cuong (sd bdo diu ten bdi. Dilu ndy t^o cho tieu de chia<br /> 4235/2014): Dinh Hda: trdng mdi, trdng lgi thdnh hai phin rd rdng (mft Id tdnridnp,hai<br /> 230 ha che. (sd bdo 4235/2014); Hudng tdi Id nfi dung sy vifc, van de lien quan den tdn<br /> Dgi hgi TDTTtinhldn thu VII: Trao 56 bg ridng dd). Dilu ndy giftp dgc gid khdng bi<br /> huy ehuong eho 2 mdn karatedo vd rli mdt, ngi dung lai diy du, de hilu. Cdc tSn<br /> Vovinam. (sd bdo 4236/2014),...<br /> rieng dugc cdc tac gid sft dyng hau hit Id cdc<br /> <br /> S65(247)-2016<br /> <br /> N G 6 N N G f & flOlI S 6 N G<br /> <br /> tto riSng gia v6i tSn C0 quan to chtic, t&i<br /> cic dia phuong trtn dia bto Tinh. Dilu nay<br /> g6p phSn p h ^ anh mot each r5 n6t mau sac<br /> ciia mOt 16 bdo dja phirong.<br /> Bon Ih, su dyng tii ngU djch dm va loi<br /> viit til<br /> De tao tiSu de ngSn gpn, tranh dM ddng,<br /> cdc til ngU quen thudc (thuong Id ten cdc t6<br /> chuc, CO quan, don v), ten chijcc danh...trong<br /> v& ngodi nu6c) duac vilt tdt bdng cdch giii<br /> l^i cac chQ cdi d^u cua moi dm tilt vd luoc<br /> bo cac phin cdn l^i cua am tilt. D ^ g tieu de<br /> c6 sii dung ttr ag& tlich dm vd lli vilt tdt<br /> dugc nliilu tdc gid stir dyng tucmg dii phi<br /> Men v6i 133 lan xult hi$n, chilm 10.6%. Vi<br /> du: Thanh lap D0i thu tifc hai quan KCN<br /> Song Cong (sl bdo 4597/2015); Thdm tra<br /> cac di an, tcr trinh ciia VBND linh (sl bdo<br /> 4605/2015); HBND huy$n PM Luang: Td<br /> chiic Id hQp bdt thuang de bdu cae chiic<br /> danh (sl bdo 4605/2015); Hoi - ddp chinh<br /> sach BHXH, BHYT, BHTN (sl bao<br /> 4234/2014).<br /> Ngodi ra cdn cd ten viet tdt tieng nude<br /> ngodi nhu: Bdo hi^m x3 hgi tinh va BIDV:<br /> U kit hap tdc thu, thu na cac logi bao hiim<br /> (sl bdo 4602/2015) (BmV: Bank for<br /> Investment and Development of Vietnam/<br /> Ngan hdng dlu tu vd phdt triln Vi|t Nam)<br /> hay Vi$t Nam luon ung h0 va coi trgng hap<br /> tdc ASEAN<br /> Trung Qudc (so bao<br /> 4023/2013) (ASEAN: Association of<br /> Southeast Asian Nations/- Hi$p hpi cdc quIc<br /> gia Ddng Nam A).<br /> Ngodi ra, tr6n bdo Thdi Nguyen, cdc nha<br /> bdo cdn sur dung mot sl thii phdp Ididc nhu:<br /> + Dung cau tnic bd liing md dlu ICmg<br /> hi$n di?n 6 gifta ten bdi: Mdt sd tdc gia dung<br /> d^ cliim liing ddt sau tit ngfi nhdm bilu thj<br /> su chdm bilm, hdi hudc hodc gdy bit ngd<br /> trong suy nghl cua ngudi dpc.Vi d\i: 27<br /> Iri4u... il hay nhiiu? (sl bdo 4027/2013);<br /> Hhgn tiln din bit lhdnh...mang na (sd bdo<br /> 3671/2012).<br /> <br /> 81<br /> <br /> + Ddt ra nhung cau hdi: Cac cau hdi<br /> thuong cd tdc d^ng manli, vira ggi su phdn<br /> dodn cia d§c gia vl m0t van dl bile xfic,<br /> dang dupc quan tdm nao dd, vua hiia hpn<br /> cau trd ldi thda ddng trong bai vilt. Vi dy:<br /> B^nh dai trang nen an uong vh diSu tri nhu<br /> thi nao? (so bdo 4025/2013); Giai quyit ehi<br /> do cytu TNXP: Vuang mic a ddu? (s6 bao<br /> 4036/2013): Vi sao Thong tu 38 chua phdi<br /> huy hieu qua? (sl bao 3663/ 2012).<br /> + Diing thanh ngft, tyc ngtt, ca dao, dan<br /> ca... nhdm t^o la hifu qua tham mi cho ten<br /> bai bao, biln nhftng cau vdn von xa l^trd<br /> thanh nhiing cdu vdn ddi thudng md hit siic<br /> smh dpng, cd khd ndng dilnd^t tliuu<br /> nhftng thdng tin md ngudi viet mudn giii<br /> gdm. Vf dy: Giup nguai m^t mieng khi ddi<br /> han ca goi khi no. (sl bdo 4595/2015); Biy<br /> con khong nuoi da^c mf (so bdo<br /> 4027/2013); Gieo gl gft ndy (sl bdo 4037/<br /> 2013); Phai lam cho lang "phong thuin tifc<br /> na" (sl bdo 3658/2012),...<br /> +Dua theo tSn cdc tdc pham vdn hpc, di?n<br /> dnh, tSn ca khiic: thudng Id nii tiing von<br /> dirpc ddng ddo mpi ngudi, biet tdi vd ySu<br /> tllicb; tao cam gidc than guen, gdy In tupng<br /> vdi ngudi dpc. Vi dy: Noi dau cdn & lgi (so<br /> bdo 4232/2014); Hanh hurang vi dit Ti (sl<br /> bdo 4595/2015); Vui Tit tmng thu (sl bao<br /> 4036/2013).<br /> + Diing bi$n phdp tu tit: nhftng bifn phdp<br /> tu tft thudng dupc cdc tdc sft dyng bao gom:<br /> nhan hoa [Xe qud tdi "vd lu" di qua cdu treo<br /> Hudng Thuang (sl bdo 4596/ 2015), In dy<br /> ii2on dudng tii sv quyil tdm (sl bdo<br /> 4602/2015); hoan dy (Den trudmg bdng ddi<br /> chan cua mf (sl bao 4249/2014)...<br /> + T90 ra m§t mfnh dl cd vd "ngupc ddi":<br /> Vdi 62 lupt xuat hi?n, chilm 5.42%%,<br /> phuang thuc nay su dyng nhftng kit hop tft<br /> ngu 1^ vd bat thuong dl tao ra lli ndi 1$ ve<br /> ngft nghia, kich thich sy chil -j ciia ngudi<br /> dpc. Vi dy: Ddu mS vd nuac hoa. (sl bdo<br /> 4594/ 2015); Sdp hit lu0 di chua biit mill<br /> ehiin thdng (sl bdo 4240/2014); Cho muan<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2