intTypePromotion=3

Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI

Chia sẻ: Angicungduoc Angicungduoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
1
lượt xem
0
download

Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI với nội dung cụ thể hóa những định hướng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số điểm mới trong tư duy và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XI

  1. MéT Sè §IÓM MíI TRONG T¦ DUY Vµ §¦êNG LèI L·NH §¹O CñA §¶NG Céng s¶n ViÖt Nam T¹I §¹I HéI XI NguyÔn V¨n §iÓn(*) Q ua 20 n¨m thùc hiÖn C−¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é tr−ng cña x· héi x· héi chñ nghÜa; bæ sung, cô thÓ ho¸ mét sè néi dung vÒ con lªn chñ nghÜa x· héi (C−¬ng lÜnh n¨m ®−êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi, ph¸t 1991) ®Ó x©y dùng Tæ quèc x· héi chñ triÓn mét sè néi dung trong c¸c ph−¬ng nghÜa cho thÊy, gi¸ trÞ ®Þnh h−íng vµ h−íng c¬ b¶n x©y dùng ®Êt n−íc; bæ sung chØ ®¹o cña C−¬ng lÜnh ngµy cµng ®−îc néi dung vÒ viÖc n¾m v÷ng vµ gi¶i quyÕt kh¼ng ®Þnh. Tuy nhiªn, do t×nh h×nh tèt c¸c mèi quan hÖ trong viÖc thùc hiÖn trong vµ ngoµi n−íc cã nhiÒu ®æi thay, c¸c ph−¬ng h−íng c¬ b¶n; ®iÒu chØnh mét nªn viÖc bæ sung vµ ph¸t triÓn C−¬ng sè ®iÓm trong môc tiªu tæng qu¸t khi kÕt lÜnh lµ tÊt yÕu, thÓ hiÖn sù ®æi míi cã thóc thêi kú qu¸ ®é...… tÝnh c¸ch m¹ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - Nam. ViÖc bæ sung, ph¸t triÓn C−¬ng x· héi 2011-2020,(*))trªn c¬ së c¸c bµi lÜnh kh¼ng ®Þnh m¹nh mÏ h¬n con häc kinh nghiÖm vµ trong thùc tÕ thùc ®−êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi lµ kh¸t hiÖn “ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· väng cña nh©n d©n, lµ sù lùa chän ®óng héi 10 n¨m (2001-2010)” ®· thÓ hiÖn ®¾n cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ ®Þnh h−íng cèt lâi lµ “®æi míi m« h×nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. C−¬ng lÜnh x©y t¨ng tr−ëng, c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ” dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn (chuyÓn tõ m« h×nh t¨ng tr−ëng chñ yÕu chñ nghÜa x· héi (bæ sung vµ ph¸t triÓn theo chiÒu réng sang m« h×nh kÕt hîp n¨m 2011) ®· kÕ thõa c¸c quan ®iÓm t− theo chiÒu réng vµ chiÒu s©u mét c¸ch t−ëng cèt lâi cña C−¬ng lÜnh n¨m 1991, hîp lý; c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ theo h−íng ®ång thêi cã nh÷ng ®iÓm míi nh−: Bæ hiÖu qu¶, hiÖn ®¹i). ChiÕn l−îc còng ®Ò sung ®¸nh gi¸ thµnh tùu cña c¸ch m¹ng ra 5 quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ViÖt Nam kÓ tõ khi cã C−¬ng lÜnh n¨m nªu 3 kh©u ®ét ph¸ nh»m gi¶i quyÕt c¸c 1991; bæ sung, cô thÓ ho¸ mét sè bµi häc “nót th¾t” cña nÒn kinh tÕ ®Ó thùc hiÖn rót ra tõ c«ng cuéc ®æi míi trong giai nh÷ng néi dung träng t©m cña ChiÕn ®o¹n võa qua; bæ sung ®¸nh gi¸ vÒ ®Æc ®iÓm cña giai ®o¹n hiÖn nay cña thêi ThS., Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia (*) ®¹i; bæ sung, lµm râ thªm vÒ nh÷ng ®Æc khu vùc II, Tp. Hå ChÝ Minh.
  2. 4 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2011 l−îc. ViÖc thùc hiÖn thµnh c«ng ChiÕn ®Æc tr−ng cña chñ nghÜa x· héi ë n−íc l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2011- ta lµ x©y dùng c¸c “quan hÖ s¶n xuÊt 2020 sÏ ®−a n−íc ta vÒ c¬ b¶n trë thµnh phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c mét n−íc c«ng nghiÖp theo h−íng hiÖn lùc l−îng s¶n xuÊt” (2, tr.68). §¹i héi XI ®¹i. Trªn c¬ së môc tiªu tæng qu¸t nµy, (n¨m 2011) cña §¶ng ®· bæ sung, ph¸t ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi triÓn ®Çy ®ñ h¬n luËn ®iÓm rÊt quan 2011-2020 ®Ò ra c¸c môc tiªu chñ yÕu träng nµy lµ: x©y dùng c¸c “quan hÖ s¶n s¸t hîp cho tõng lÜnh vùc. xuÊt tiÕn bé, phï hîp”. Trong thùc tÕ, viÖc x©y dùng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi XI lµ bé, phï hîp cã tÇm quan träng vµ ý sù cô thÓ ho¸ nh÷ng ®Þnh h−íng ®Ò ra nghÜa to lín; c¸c quan hÖ s¶n xuÊt chÝnh trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· lµ “c¬ së h¹ tÇng”, trªn ®ã tõng chÕ ®é héi giai ®o¹n 2011-2020. §Þnh h−íng cèt x· héi thiÕt lËp mét kiÕn tróc th−îng lâi cña B¸o c¸o chÝnh trÞ còng lµ ®Þnh tÇng t−¬ng øng. ThÓ chÕ chÝnh trÞ, tr−íc h−íng cèt lâi cña ChiÕn l−îc ph¸t triÓn hÕt lµ nhµ n−íc, cã ®øng v÷ng ®−îc hay kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n 2011-2020 “®æi kh«ng, suy cho cïng, lµ do c¸c quan hÖ míi m« h×nh t¨ng tr−ëng, c¬ cÊu l¹i nÒn s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do vËy, nhµ n−íc kinh tÕ” h−íng tíi môc tiªu bao trïm lµ nµo còng ph¶i ch¨m lo x©y dùng, cñng ®−a n−íc ta c¬ b¶n trë thµnh n−íc c«ng cè c¬ së kinh tÕ cña m×nh. Suy cho cïng, nghiÖp vµo n¨m 2020. trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng, tuy r»ng kh¼ng ®Þnh ®−îc chiÕn th¾ng ban ®Çu Cã thÓ nãi, c¸c v¨n kiÖn t¹i §¹i héi b»ng viÖc giµnh lÊy chÝnh quyÒn, nh−ng ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI cña §¶ng nã chØ cã thÓ ®i ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng ®· ®−a ra ®−îc nhiÒu ®iÓm míi trong t− sau khi thiÕt lËp xong c¸c quan hÖ s¶n duy vµ ®−êng lèi l·nh ®¹o c«ng cuéc x©y xuÊt tiÕn bé h¬n c¸c quan hÖ s¶n xuÊt dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ mµ nã ®Êu tranh, xãa bá sù thèng trÞ nghÜa. §©y võa lµ tiÒn ®Ò cho c¸c hµnh (3). MÆt kh¸c, viÖc x¸c ®Þnh tÝnh chÊt ®éng c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n s¾p tíi cña quan hÖ s¶n xuÊt nh− trªn cßn më cña c¶ d©n téc, ®ång thêi võa lµm gia ®−êng cho ®Êt n−íc ta x©y dùng ®−îc t¨ng niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o ®æi míi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt thÝch hîp cho mçi toµn diÖn cña §¶ng ta hiÖn nay. Chóng thêi kú, giai ®o¹n kh¸c nhau. §¶ng ta ta cã thÓ ®iÓm qua mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cßn yªu cÇu ph¶i hoµn thiÖn c¬ chÕ, nh− sau. chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn m¹nh kinh tÕ Thø nhÊt, trong “C−¬ng lÜnh x©y t− nh©n, ®Ó thµnh phÇn nµy trë thµnh dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn mét trong nh÷ng ®éng lùc cña nÒn kinh chñ nghÜa x· héi”, §¶ng ta x¸c ®Þnh “X· tÕ (®©y lµ ®iÓm míi so víi §¹i héi X). héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta Bªn c¹nh ®ã, v¨n kiÖn §¹i héi XI còng x©y dùng... cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao x¸c ®Þnh nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay dùa trªn lùc l−îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ cã 4 thµnh phÇn kinh tÕ: kinh tÕ nhµ quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp” (1, n−íc, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n tr.70). §©y lµ sù ph¸t triÓn, ®æi míi vÒ vµ kinh tÕ cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi. t− duy so víi §¹i héi X. N¨m 2006, Thø hai, §¶ng ta nªu râ trong qu¸ §¶ng ta cô thÓ hãa mét trong nh÷ng tr×nh thùc hiÖn C−¬ng lÜnh vµ ChiÕn
  3. Mét sè ®iÓm míi trong t− duy vµ… 5 l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi th× cÇn triÓn nguån nh©n lùc víi ph¸t triÓn vµ ph¶i “§Æc biÖt chó träng n¾m v÷ng vµ øng dông khoa häc, c«ng nghÖ. (iii) gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ lín: Quan X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng hÖ gi÷a ®æi míi, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn; ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i, gi÷a ®æi míi kinh tÕ vµ ®æi míi chÝnh tËp trung vµo hÖ thèng giao th«ng vµ trÞ; gi÷a kinh tÕ thÞ tr−êng vµ ®Þnh h¹ tÇng ®« thÞ lín” (1, tr.106). h−íng x· héi chñ nghÜa; gi÷a ph¸t triÓn Thêi gian qua, qu¸ tr×nh ®æi míi, lùc l−îng s¶n xuÊt vµ x©y dùng, hoµn ph¸t triÓn toµn diÖn cã nhiÒu khã kh¨n, thiÖn tõng b−íc quan hÖ s¶n xuÊt x· héi nguyªn do ®Òu xuÊt ph¸t tõ c¸c “nót chñ nghÜa; gi÷a t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ th¾t cæ chai” liªn quan tíi nh÷ng kh©u ph¸t triÓn v¨n hãa, thùc hiÖn tiÕn bé vµ nµy, do ®ã viÖc x¸c ®Þnh ®óng nguyªn c«ng b»ng x· héi; gi÷a x©y dùng chñ nh©n vµ kh©u ®ét ph¸ nh− trªn cã ý nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi nghÜa quan träng trong l·nh ®¹o x©y chñ nghÜa; gi÷a ®éc lËp, tù chñ vµ héi dùng, ph¸t triÓn ®Êt n−íc cña §¶ng ta. nhËp quèc tÕ; gi÷a §¶ng l·nh ®¹o, Nhµ Nã thÓ hiÖn §¶ng ta ®· nghiªn cøu, tæng n−íc qu¶n lý, nh©n d©n lµm chñ;... kÕt thÊu ®¸o, bao qu¸t toµn diÖn vµ xö lý kh«ng phiÕn diÖn, cùc ®oan, duy ý chÝ” ®−îc nh÷ng kh©u xung yÕu nhÊt. (1, tr.26). Thø t−, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn §©y thùc chÊt lµ c¸c yªu cÇu thiÕt bÒn v÷ng, §¶ng ta x¸c ®Þnh ph¶i “§æi yÕu trong viÖc ®æi míi toµn diÖn, biÖn míi c¨n b¶n, toµn diÖn nÒn gi¸o dôc chøng khoa häc c«ng cuéc ph¸t triÓn, ®i theo h−íng chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· lªn bÒn v÷ng hiÖn nay cña n−íc ta. Qu¸ héi hãa...” vµ coi ®©y lµ kh©u mÊu chèt, tr×nh ph¸t triÓn thùc tÕ thêi gian qua ®· quan träng nhÊt trong viÖc thùc hiÖn cho thÊy râ nh÷ng yªu cÇu thiÕt thùc ®ã hiÖu qu¶ kh©u ®ét ph¸ “ph¸t triÓn, n©ng vµ chóng ta kiªn quyÕt thùc thi quan cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc” (1, ®iÓm ph¸t triÓn nhanh g¾n liÒn víi ph¸t tr.41). Cã thÓ nãi, trong thêi kú tiÕp tôc triÓn bÒn v÷ng. ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i Thø ba, tr−íc thùc tr¹ng cña kinh hãa, héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri tÕ - x· héi cßn nhiÒu bÊt cËp, nhiÒu thøc hiÖn nay th× lÜnh vùc gi¸o dôc, ®µo “®iÓm nghÏn”, §¶ng ta ®· dòng c¶m, t¹o “con ng−êi” lµ quan träng nhÊt. NÒn s¸ng suèt khi chän 3 kh©u ®ét ph¸ ®Ó gi¸o dôc ®ã ph¶i trong s¹ch, minh b¹ch, thùc hiÖn ChiÕn l−îc ph¸t triÓn chung kh«ng ch¹y theo thµnh tÝch; ph¶i quan cña ®Êt n−íc lµ: “(i) Hoµn thiÖn thÓ chÕ t©m tíi ®éi ngò thµy c« gi¸o, kh«ng thÓ kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi bá quªn, ®Ó hä tù “b−¬n tr¶i” vµ “vÊt v¶” chñ nghÜa, träng t©m lµ t¹o lËp m«i trau dåi chuyªn m«n, ®¹o ®øc nh− hiÖn tr−êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ c¶i nay. NÕu x©y dùng ®−îc nÒn gi¸o dôc ®ã c¸ch hµnh chÝnh. (ii) Ph¸t triÓn nhanh th× chóng ta sÏ cã nh÷ng con ng−êi míi nguån nh©n lùc, nhÊt lµ nguån nh©n hiÖn ®¹i, trung thùc, dòng c¶m, kh«ng lùc chÊt l−îng cao, tËp trung vµo viÖc tham nhòng, l·ng phÝ,... ®Ó x©y dùng ®æi míi c¨n b¶n vµ toµn diÖn nÒn gi¸o ®−îc x· héi x· héi chñ nghÜa tèt ®Ñp mµ dôc quèc d©n; g¾n kÕt chÆt chÏ ph¸t chóng ta h»ng mong muèn.
  4. 6 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2011 Thø n¨m, vÒ ph¸t huy søc m¹nh vµ cña toµn d©n téc v× lu«n mong muèn toµn d©n téc, §¶ng ta x¸c ®Þnh “§¹i kÕt n¹p ®−îc nh÷ng thµnh viªn −u tó, ®oµn kÕt toµn d©n téc lµ ®−êng lèi chiÕn tµi n¨ng nhÊt vµo tæ chøc cña m×nh. l−îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam”... Vµ cã §iÒu nµy cßn thÓ hiÖn tinh thÇn hßa thÓ nãi, lÇn ®Çu tiªn chóng ta x¸c lËp thuËn, ®oµn kÕt søc m¹nh toµn d©n - quan ®iÓm hßa gi¶i d©n téc mét c¸ch râ mét yÕu tè cèt lâi cña søc m¹nh toµn d©n rµng qua ph−¬ng ch©m “Xãa bá mÆc téc trong l·nh ®¹o x©y dùng Tæ quèc. c¶m, ®Þnh kiÕn vÒ qu¸ khø, thµnh phÇn Thø t¸m, §¶ng ta ®· ®Ò ra nh÷ng giai cÊp, chÊp nhËn nh÷ng ®iÓm kh¸c ®iÓm míi trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých chung d©n hiÖn nay. §iÒu nµy ®−îc cô thÓ hãa téc; ®Ò cao tinh thÇn d©n téc, truyÒn trong viÖc nhÊn m¹nh c¸c néi dung vÒ thèng nh©n nghÜa, khoan dung... ®Ó tËp lîi Ých quèc gia d©n téc; x¸c ®Þnh râ h¬n hîp, ®oµn kÕt mäi ng−êi...” (1, tr.48). khÝa c¹nh an ninh khi nªu râ nhiÖm vô §©y lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó thu hót “b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, “trÝ thøc ViÖt, nguån lùc ViÖt” tõ kh¾p thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ”; n¬i trªn thÕ giíi vÒ x©y dùng Tæ quèc, chuyÓn tõ chñ tr−¬ng “chñ ®éng vµ tÝch quª h−¬ng chóng ta. cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®ång thêi Thø s¸u, vÒ x©y dùng nhµ n−íc më réng hîp t¸c quèc tÕ trong c¸c lÜnh ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa, lÇn ®Çu vùc kh¸c” (2, tr.112) sang “chñ ®éng vµ tiªn chóng ta ®· vËn dông quy luËt tÝch cùc héi nhËp quèc tÕ” (1, tr 236). kh¸ch quan “v÷ng ch¾c nh− kiÒng ba §©y lµ sù ph¸t triÓn vÒ quan ®iÓm, chñ ch©n” th«ng qua viÖc thùc hiÖn quan tr−¬ng, chÝnh s¸ch phï hîp víi bèi c¶nh ®iÓm “QuyÒn lùc nhµ n−íc lµ thèng vµ ®iÒu kiÖn thùc tiÔn hiÖn nay. nhÊt, cã sù ph©n c«ng phèi hîp vµ kiÓm §¶ng ta cßn bæ sung thªm nguyªn so¸t gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc t¾c gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån t¹i trªn c¬ hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ së c¸c “nguyªn t¾c øng xö cña khu vùc” t− ph¸p” (1, tr.52). §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó trong ®Þnh h−íng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chóng ta x©y dùng ®−îc mét nhµ n−íc cßn tån t¹i vÒ biªn giíi, l·nh thæ, ranh ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa m¹nh, giíi trªn biÓn vµ thÒm lôc ®Þa víi c¸c minh b¹ch, trong s¹ch vµ toµn t©m, n−íc liªn quan; më réng ®èi t−îng quan toµn ý phông sù nh©n d©n. hÖ (ngoµi c¸c ®¶ng céng s¶n, c«ng nh©n, Thø bÈy, trong c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng c¸nh t¶, c¸c ®¶ng cÇm quyÒn, ®¶ng, §¶ng ta lÇn ®Çu x¸c ®Þnh “Thùc §¶ng ta chñ tr−¬ng ph¸t triÓn quan hÖ hiÖn thÝ ®iÓm viÖc kÕt n¹p nh÷ng ng−êi víi “c¸c ®¶ng kh¸c”). Trong ®Þnh h−íng lµ chñ doanh nghiÖp t− nh©n ®ñ tiªu vÒ quèc phßng an ninh, §¶ng ta kh¼ng chuÈn vµo §¶ng”, m¹nh mÏ kh¼ng ®Þnh ®Þnh “Tham gia c¸c c¬ chÕ hîp t¸c chÝnh trong c«ng t¸c c¸n bé ®Ó x©y dùng hÖ trÞ, an ninh, song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng thèng chÝnh trÞ bÒn v÷ng lµ ph¶i “träng v× lîi Ých quèc gia vµ trªn c¬ së c¸c dông ng−êi cã ®øc, cã tµi” (1, tr.58-59). nguyªn t¾c c¬ b¶n cña luËt ph¸p quèc §iÒu nµy chøng tá §¶ng Céng s¶n ViÖt tÕ, HiÕn ch−¬ng Liªn Hîp Quèc” (1, Nam lµ tæ chøc tiªn tiÕn nhÊt cña x· héi tr.235, 236)...
  5. Mét sè ®iÓm míi trong t− duy vµ… 7 Tãm l¹i, viÖc x©y dùng, ph¸t triÓn hiÖn t− duy, b¶n lÜnh l·nh ®¹o s¸ng vµ b¶o vÖ thµnh c«ng Tæ quèc x· héi chñ suèt cña §¶ng ta, võa lµ ®iÒu kiÖn cÇn nghÜa ViÖt Nam ®ßi hái §¶ng ta ph¶i cã vµ ®ñ ®Ó nh©n d©n, Nhµ n−íc ta t¨ng sù ®æi míi t− duy phï hîp víi c¸c giai thªm sù tin t−ëng vµ ®ång lßng thùc ®o¹n c¸ch m¹ng kh¸c nhau. Sù h×nh hiÖn thµnh c«ng ®−êng lèi ®ã. thµnh t− duy l·nh ®¹o tiÕn bé, phï hîp lµ qu¸ tr×nh ®ßi hái nhËn thøc kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ t«n träng c¸c quy luËt kh¸ch Tµi liÖu tham kh¶o quan. §ång thêi, nã ®Æt ra yªu cÇu rÊt cao vÒ tÝnh chñ ®éng, tù gi¸c, b¶n lÜnh 1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn cña §¶ng cÇm quyÒn. Trong qu¸ tr×nh §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø nµy, ph¶i phßng tr¸nh c¶ c¨n bÖnh chñ XI. H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2011. quan, duy ý chÝ vµ c¨n bÖnh kü trÞ, duy 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn lý kinh tÕ còng nh− mäi biÓu hiÖn kh¸c §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X. cña chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng. Trªn H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2006. ph−¬ng diÖn ®ã, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña c«ng cuéc 3. NguyÔn ViÕt Th¶o. X©y dùng c¸c ®æi míi, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp. b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ http://www.cpv.org.vn/cpv/Module nghÜa (3). Víi c¸c b−íc tiÕn nªu trªn, néi s/News/NewsDetail.aspx?co_id=302 dung c¸c v¨n kiÖn §¹i héi XI ®· võa thÓ 57&cn_id=453188

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản