intTypePromotion=1

Một số điều cần biết khi dùng thuốc và mỹ phẩm: Phần 1

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:187

0
181
lượt xem
47
download

Một số điều cần biết khi dùng thuốc và mỹ phẩm: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu Dùng thuốc và mỹ phẩm nên biết do dược sỹ Bùi Văn Uy biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Làm thế nào để khỏi lạc giữa bạt ngàn loại thuốc, nhãn thuốc nói điều gì với bạn, đau và chọn thuốc giảm đau như thế nào, các thuốc chống viêm nhiễm đường hô hấp, không đơn giản khi dùng thuốc ho - long đàm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số điều cần biết khi dùng thuốc và mỹ phẩm: Phần 1

 1. DS. BUI VAN UY DONG THUtfC VA M? PHAm n £ n b i£ t NHA XUAT BAN Y HOC HA NOI 2008
 2. l6 i nhA x u a t ban Cuon “D u n g th u o c va m y p h a m n e n b ie t” cua dUdc si Bui Van Uy rat bo ich vi trong luc tren thi trUdng co rat nhieu loai thuoc va rat nhieu cach chuta tri tu phat do ldi mach bao va tham khao khong day du cac nguon thong tin chuta benh khong chinh thong da lam cho rat nhieu ngUdi “tien mat tat mang” , tham chi' gay ra hau qua nghiem trong. V6i von kien thufc rong va kha sau, tac gia da de cap den tat ca cac cach dung thuoc va my pham thong dung cho nhving benh hay gap cua cong dong trong ddi song cua minh, giup cho ngUdi benh nhan biet cach dung thuoc va my pham; khuyen ngUdi benh biet cach giai quyet van de minh gap phai (co the tu chiia, nhd tu van hoac kham chfla benh). Cuon sach con la tai lieu tham khao hutu ich cho dong dao doi ngu nhan vien y te trong cong dong, ngUdi ma khong co dieu kien hoac khong co tiep xuc thUdng xuyen vdi cac chilng benh va cac tinh huong gap phai trong qua trinh lam viec cua minh, til do co the boi bo kien thiic lam cho cong tac cua minh dUdc tot hdn. Nha xuat ban Y hoc tran trong gidi thieu vdi cac doc gia cuon “D u n g th u o c va m y p h a m n en b ie t” vdi phUdng cham cung cap thong tin thiet thuc, bo ich, co gia tri giup moi ngUdi biet cach bao ve tot siic khoe cua minh. N hd xu a t ban Y h oc 3
 3. Cung ban doc Khi cong tac vdi bao Stic khoe & Ddi song, Tap chi Thuoc & Stic khoe, Bao Phu nti Viet Nam, chung toi da nhan va tra ldi nhieu cau hoi cua ban doc lien quan den thuoc. Co nhflng cau hoi nho, ddn gian, thuoc kien thtic pho thong, nhUng cung co cau hoi ldn, kho, thuoc cac tien bo y hoc mdi. Khi tap hdp lai thanh sach, chung toi s&p xep lai theo tting chudng, muc (theo benh, theo nhom thuoc) cho tien tra ctiu. Trong tting chUdng, muc co phan nang cao, danh rieng cho cac doi tildng muon hieu sau, ngUdi chUa can co the ludt qua v ln n&m dUdc van de pho cap tron ven. Hy vong sach se giup ich cho so dong ngUdi dung thuoc cung nhu cho cac ban hoc sinh, sinh vien va dong nghiep. Nhan dip nay, xin chan thanh cam dn Nha xuat ban Y hoc, cac Toa soan, dac biet cam dn cac dUdc si, bac si, bien tap vien Chuyen muc Thuoc va Stic khoe va Chuyen muc Y te cua cac Bao Stic khoe & Ddi song, Tap chi Thuoc & Stic khoe, Bao Phu nti Viet Nam da tao moi dieu kien thuan ldi trong qua trinh viet cung nhu xuat ban cuon sach nay. Sach co the co mot so khiem khuyet khong the tranh khoi. Chung toi m ong nhan dvfdc sU gop y cua ban doc. Gop y xin gtii ve: dUdc si Bui Van Uy, Lo C, lau 1, phong 105 khu chung cU Cong nghiep Tan Binh (phUdng Tay Thanh, quan Tan Phu, TP Ho Chi Minh). Dien thoai: co dinh: 08.8.159.106; di dong: 0905.669.103 Tac gia 5
 4. MUC LUC Ten chirtfng va muc Trang I Lam the nao khoi lac gida bat ngan 25 loai thuoc 1 Thuoc dtfdc phan loai nhu the nao 25 2 Tac dung thuoc phu thuoc vao yeu to 25 nao? 3 Tai sao noi thuoc la con dao hai lufdi? 26 4 Co phai cii co benh la dung thuoc? 26 5 Phoi hdp thuoc khi nao co ldi? 26 6 Phoi hdp thuoc khi nao co hai? 27 7 Nen dung thuoc nhieu hay it? 21 8 Can lam gi khi dung thuoc? 28 II Nhan thuoc noi vdi ban dieu gi? 29 9 Rac roi quanh ten thuoc 29 10 The nao la thuoc co nguon goc ro rang, 30 hdp phap? 11 So kiem soat la giay thong hanh? 31 12 Han dung ghi nhu the nao? 31 Thuoc dung theo theo che do nao? 32 7
 5. 14 Ldi nao ghi tren nhan nhac ban chu y 32 dieu gi? 15 Td hudng din giup ich gi cho ban? 32 III Dau va chon thuoc giam dau nhu! 34 the nao? 16 Cac loai dau, thang diem danh gia dau? 34 17 Co bao nhieu loai thuoc giam dau? 34 18 Cac loai giam dau nhom opium dung 35 trong trtfdng hdp nao? 19 Tai sao goi la khang viem (va giam dau) 36 khong streroid the he cu? 20 Tai sao goi la khang viem (va giam dau) 37 khong steroid the he m6i? 21 Cac khang viem (va giam dau) the he 38 mdi c6 hoan hao khong? 22 Nimesullid, NSAID m6i dau tien co Uu 39 nhifdc diem gi? 23 Meloxicam, co nen dung qua rong rai? 42 24 Kh&c phuc tam thdi tai bien dUdng tieu 45 hoa cua NSAID cu the nao? 25 Dung aspirin pH-8 the nao cho dung? 46 26 Can chu y gi khi dung cac NSAID vdi 47 aspirin? 27 Dung paracetamol the nao cho an toan? 49 28 Dung diclofenac, ibuprofen chiia viem 51 khcip, dung ca hai diidc khong?
 6. Dung cac thuoc giam dau do chong co that nhu the nao? Cac thuoc chong viem nhiem dtfofng ho hap? Viem dUdng ho hap tren do virus co can dung khang sinh khong? Viem dUdng ho hap tren do vi khuan co can dung khang sinh khong? Viem hong do lien cau khuan de lai tai bien nang ne gi, phong tranh nhu the nao? Nhiem khuan ho hap cap dung thuoc tai nha hay dUa tre di benh vien? Viem phoi m ic phai trong cong dong, chiia theo cach nao? Viem phoi m&c phai trong benh vien, chiia theo cach nao? Khong dcfn gian khi dung thuoc ho, long dam Vi sao dung thuoc ho lai khong het ho? Nen chon thuoc ho nhu the nao? Thuoc ho co doc khong? Dung thuoc long dam co ldi gi? co bao nhieu loai thuoc long dam? Chon dung thuoc long dam nhu the nao cho hdp ly?
 7. VI Thuoc chufa lao, chufa viem phoi tac 70 nghen man tinh 41 Phac do dieu tri lao ngan ngay co kiem 70 soat la gi? 42 Lam the nao khac phuc mot vai doc tinh 74 thuoc lao hay gap? 43 Cach dung thuoc trong benh phoi t&c 77 nghen man tinh co gi m6i? VII Lam sao nang cao chat ltfdng cuoc 81 song ngifdi hen? 44 Tai sao ngifdi ta khong dung cac loai 81 thuoc chiia hen cu? 45 Dung thuoc chiia hen theo khuyen cao 82 GINA co Id gi? VIII Tai sao noi: viem mui di iifng chufa 86 that ma nhif dua? 46 Viem mui di ling dung thuoc gi? 86 47 Tre ngat mui dung thuoc gi? 88 IX Khong nen coi thuoc nho mat la 90 thuoc dung ngoai 48 Cac loai thuoc nho m4t, mot vai cach 90 chon liia 49 Mot so ky thuat can chu y khi dung 92 thuoc nho mat? 50 Canh giac v6i cac tac dung phu cua 94 khang sinh nho mat 51 Cac thuoc co cung ten bat dlu chQ 97 10
 8. polydexa co gi khac nhau? X Dung thuoc nho tai khong dung se 98 hong tai? 52 Dung thuoc nho tai khong don gian nhii 98 thuoc dung ngoai khac 53 Dung gentamycin, amikacin co the bi 100 diec? XI Dung thuoc ngu an than nhtf the 102 nao? 54 Co phai cti mat ngu la dung thuoc? 102 55 Dung thuoc ngu luc nao la thich hdp? 102 56 Co nen lam dung thuoc ngu an than 104 benzodiazepin khong? XII Tram cam m ot loai thuoc kho 105 dung? 57 Canh giac vdi cac tac dung phu cua 105 thuoc tram cam? 58 Nhufng dieu ltfu y khi dung thuoc tram 109 cam 3 vong amitriphytin? XIII Can biet gi ve dong kinh va thuoc 110 chufa dong kinh? 59 Can biet chung ve dong kinh va cach 110 dung thuoc? 60 Dung thuoc chiia dong kinh 114 carbam azepin the nao cho an toan? X IV Dung thuoc chufa tarn than phan 117 liet nhif the nao?
 9. 61 Dieu can biet chung biet thuoc tam thin 117 phan liet 62 Thuoc tam than phan liet the he m6i 120 63 Dung chlopromazin (bd: Aminazin) nhtf 120 the nao cho an toan? XV Nhtfc n ia dau chufa nhtf the nao? 123 64 Vi sao co chiing dau nUa dau? 123 65 Cac thuoc chuta dau niia dau the he cu? 123 66 Cac thuoc chuta dau nUa dau the he m6i 125 XVI Benh Alzheimer (Sa sut tri tue, nao 126 suy) va thuoc 67 Nhutng gia thiet ve nguyen nhan benh 126 Alzheimer? 68 Nhung thuoc sa sut tri tue m6i va cu? 127 XVII Cac benh difdng sinh due va thuoc 130 69 Mot vai kfu y khi dung thuoc chfla lau 130 cho nut? 70 Mot vai liiu y khi dung thuoc chuta lau 133 cho nam? 71 Viem am dao dung thuoc nhtf the nao? 136 72 Viem am dao do Candida: cach dung 139 thuoc? 73 Clamydia chromatis, mot nhiem khuan 141 pho bien: cach phong chong? 74 Nhiem trung roi: cachphong chong? 143 75 Tai sao nhiem herpes sinh due nut can 146 12
 10. chiia
 11. hay khong? 90 Cac thuoc cam mau trong san phu khoa 181 XVIII Thuoc dung trong benh xtfOng 184 khdp 91 Thuoc loang xiidng: chon lua nhu: the 184 nao? 92 Thuoc dung trong viem kh6p dang thap 189 co gi m6i? 93 Thuoc dung trong thoai hoa kh6p, co gi 193 khac trii6c? 94 Thuoc chiia gout: dung the nao cho benh 197 on dinh va an toan? 95 Thifa vitamin A co hai xifdng? 200 XIX Thuoc dung trong benh huyet ap 202 tim mach 96 Nhif the nao diidc coi la bi benh cao 202 huyet ap nguyen phat? 97 Hu6ng dieu tri chon lUa thuoc cao huyet 205 ap co gi m6i? 98 Thuoc ldi tieu chiia cao huyet ap co vi 209 tri nhu the nao? 99 Thuoc chen calci: phan loai, chon lUa 211 nhii the nao? 100 Thuoc chen beta: tac dong va chi dinh 214 nhu: the nao? 101 Thuoc lie che men chuyen: vi sao diidc 216 dung rong rai? 14
 12. Thuoc chen thu the angiotensin II co gi 219 khac vdi thuoc tic che men chuyen? Thuoc tang cUdng tuan hoan nao dung 221 nhut the nao co hieu qua? 104 Ldi ich va nguy cd cua aspirin trong 224 phong ngtia tai bien tim mach? 105 Thuoc gay xo&n dinh la gi? Lam the nao 229 tranh rui ro nghe nghiep? XX Thuoc chufa cholesterol cao va tieu 234 ---------0 106 Cholesterol cao: khi nao dung thuoc va 234 dung nhu the nao? 107 Can lUu y gi khi dung statin chtia roi 238 loan lipid mau? 108 Thuoc tieu dUdng typ II co bao nhieu 241 nhom? khac nhau cho nao? 109 Chon lUa phoi hdp thuoc chtia tieu 242 dUdng typ II nhu the nao? 110 Vi sao ckn phoi hdp thuoc chtia tieu 243 dUdng typ II vdi typ I? 111 Vi sao can phoi hdp thuoc chtia tieu 244 dUdng vdi thuoc chtia cao huyet ap? 112 Rosiglitazon: vUdt troi nhUng lieu co 246 hoan hao? XXI Cac thuoc chufa benh ngoai da 249 113 Cham: cach chon va dung thuoc nhu the 249 nao?
 13. 114 Choc: cach chuta? 252 115 Tai sao goi la “nude an chan”? Dung 254 thuoc gi chufa? 116 Vi sao khong the coi thifdng thuoc chiia 256 ghe? 117 Chiia khong tich ciic benh Zona: se co 259 hau qua gi? 118 Thuoc chiia mun triing ca, nen dung 263 nhii the nao? 119 Vi sao phai can nhic khi dung thuoc 267 chiia mun isotretionin 120 Mun coc (mun cdm): dung thuoc gi? 270 121 Mun rop cl moi: vi sao hay bi dung nham 271 thuoc va chiia kho khoi 122 Dimg thuoc ngoai da cho tre em: can 274 chu y dieu gi? XXII Mot so thuoc chufa benh da day • 276 ruot 123 Dung khang sinh khang H. pylori chiia 276 loet da day: dieu gi chiia lam dung chuan mifc? 124 Dung cimetidin the nao cho an toan? 279 125 Tieu chay man do roi loan dai trang 282 chiic nang: nhan biet va dung thuoc? 126 Thuoc nao dung chiia day bung kho 285 tieu? 127 Dung thuoc chiia tao bon cho ngifdi 16n 287 16
 14. nha the nao'/ Vi sao phai han che dung thuoc tao bon 289 cho tre em? 129 Ngifdi gia bi tao bon nen xut tri the' nao? 291 130 Vi sao tre bi tieu chay loan khuan? 291 Dung thuoc gi? 131 The nao la tieu chay nhiem khuan cap? 293 Vi sao can chon thuoc dac hieu? 132 Dieu tri ly triic khuan: vi sao nen chon 297 khang sinh mdi? 133 Ly amip: tai sao phai dung thuoc sdm 299 va chuta dtft diem? 134 Tai sao dung chloram phenicol chiia • 302 thifdng han khong khoi 135 Chon va dung thuoc chong non, say tau 303 xe nhif the nao? 136 Dung thuoc nao chong non, buon non 307 khi thai nghen? 137 Vi sao dung thuoc chuta bieng an tre lai 309 bieng an hdn 138 Lysin giup gi cho tre bieng an? 311 139 Benh tri va thuoc: can dung thuoc khi 312 nao, hieu qua ra sao? XXI] Nhufng dieu chu y khi dung thuoc 315 sot ret 140 Dieu gi can dUdc chu y khi dung thuoc 315 sot ret tai tuyen y te cd sd? 17
 15. 141 Artemisinin: cach dung hien nay co gi 318 m6i? XXIV Khang histamin (HI) 320 142 Cd che hoat dong cua histamin va 320 khang histamin? 143 Co phai thuoc chong di ting (khang 321 histamin Hi) la vo hai? XXV Mat dich va dich truyen? 324 144 Vi sao can pha dung dich Oresol dung 324 ky thuat? 145 Sii mat dich va bu dich nhif the nao? 325 146 Vai tro cua dich truyen trong cap ctiu 327 chiia benh? 147 Lam dung dich truyen co hai gi? 327 148 Nhin nhan va lam the nao han che soc 329 phan ve? 149 Tron thuoc vdi dich truyen: vi sao phai 332 co chi dinh cua thay thuoc va hifdng din cua nha san xuat? XXXI Thuoc tranh thai, thuoc pha thai 334 150 Vi sao khong the “di dai” khi dung 334 thuoc tranh thai? 151 Can biet gi de dung an toan thuoc tiem 336 tranh thai“DMPA” ? 152 Tranh thai khan cap: can nhtfng vi sao 339 khong the lam dung? 153 Pha thai bang thuoc: chon dia chi, dung 342 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2