intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

69
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác này cũng xuất hiện một số tồn tại, hạn chế. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, cần tăng cường số lượng và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ trực tiếp quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam; coi trọng, lựa chọn biện pháp giáo dục, thuyết phục phù hợp, kết hợp với tác động tâm lý trong quá trình quản, lý, giáo dục phạm nhân nữ; chú trọng tổ chức lao động và hướng nghiệp dạy nghề phù hợp đối với phạm nhân nữ và tạo điều kiện để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù; phối hợp chặt chẽ và sử dụng sự cộng tác tích cực của thân nhân gia đình phạm nhân nữ với trại giam trong quá trình quản lý, giáo dục phạm nhân nữ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng ưu tiên cho những trại giam, khu giam có nhiều phạm nhân nữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam

  1. Soá 2/2017 - Naêm thöù Möôøi Hai MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC PHẠM NHÂN NỮ TRONG CÁC TRẠI GIAM Đào Thùy Dương1 Tóm tắt tiếng Việt: Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác này cũng xuất hiện một số tồn tại, hạn chế. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, cần tăng cường số lượng và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ trực tiếp quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam; coi trọng, lựa chọn biện pháp giáo dục, thuyết phục phù hợp, kết hợp với tác động tâm lý trong quá trình quản, lý, giáo dục phạm nhân nữ; chú trọng tổ chức lao động và hướng nghiệp dạy nghề phù hợp đối với phạm nhân nữ và tạo điều kiện để phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù; phối hợp chặt chẽ và sử dụng sự cộng tác tích cực của thân nhân gia đình phạm nhân nữ với trại giam trong quá trình quản lý, giáo dục phạm nhân nữ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng ưu tiên cho những trại giam, khu giam có nhiều phạm nhân nữ. Từ khóa: Quản lý, giáo dục, Phạm nhân nữ, Trại giam, Luật Thi hành án hình sự Nhận bài: 01/01/2017; Hoàn thành biên tập: 02/2/2017; Duyệt đăng: 03/3/2017 Tóm tắt tiếng Anh: Abstract: The management and education of prisoners have achieved certain results. However, this work has also had a number of shortcomings, limitations. In order to improve the effectiveness of this work, it is needed to increase number and give interest to training ,retraining of female staff who directly manages and educates female prisoners; attaching importance, selecting suitable education, persuasion measures combined with the psychological impact of the regulatory process of managing, educating female prisoners; focusing on the tasking of working and vocational training suitable for female offenders and facilitate the reintegration of prisoners to the community after imprisonment; closely coordinating and using positive collaboration of female prisoners’ family members in the process of managing, educating female prisoners; increasing investment in facilities and equipments giving priority to the prison camps, the prison areas having many female prisoners. Key words: Management, education / female prisoner / prison / criminal Law Enforcement Trong những năm gần đây tình hình thi chống lại công tác quản lý, giam giữ của trại hành án hình sự ở nước ta có nhiều diễn biến giam, số phạm nhân nữ có nhiều tiền án, tiền phức tạp, báo cáo của Tổng cục Cảnh sát Thi sự, liên quan đến ma túy có chiều hướng gia hành án hình sự (THAHS) và hỗ trợ tư pháp tăng, một số phạm nhân nữ sau khi ra tù vẫn (HTTP) cho thấy số phạm nhân ngày càng gia tái phạm tội, mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng tăng, tính đến 30/11/2015 thì tổng số phạm gây ra nhiều nhức nhối cho xã hội, điều đó ảnh nhân là 127.730 phạm nhân, trong đó có hưởng trực tiếp tới quá trình chấp hành án của 13.789 phạm nhân nữ, chiếm 10,8 %, bên cạnh phạm nhân, làm cho công tác quản lý, giáo dục số phạm nhân nhận thức rõ được tội lỗi và phạm nhân nữ càng trở nên khó khăn. Hơn quyết tâm học tập cải tạo để sớm trở về đoàn nữa, đặc điểm của phạm nhân nữ rất phức tạp tụ với gia đình, xã hội, thì còn có những phạm và mang những nét đặc thù riêng nên công tác nhân rất ngoan cố, tìm mọi cách để công khai quản lý giáo dục phạm nhân nữ đòi hỏi phải 1 Tiến sỹ, Học viện Cảnh sát nhân dân 23
  2. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP có phương pháp phù hợp. Từ đó công tác quản tác giáo dục ở các trại giam không chỉ là vấn đề lý, giáo dục phạm nhân nữ ở các trại giam cần trước mắt mà còn là vấn đề mang tính chiến được chú trọng và quan tâm hơn nữa. lược lâu dài. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nữ THAHS là nữ đủ về số lượng, đảm bảo về chất trong thời gian qua đã đạt được những kết quả lượng để phục vụ tốt cho công tác quản lý, giáo nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó công tác này dục và cải tạo phạm nhân nữ. Vì thế, phải có kế cũng còn một số tồn tại, hạn chế làm giảm hoạch chặt chẽ, lâu dài về việc tuyển chọn cán hiệu quả quá trình quản lý, giáo dục phạm bộ thực hiện công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nữ như: Hệ thống văn bản pháp luật còn nhân nữ, thực hiện chính sách chế độ đãi ngộ chưa quy định cụ thể đối với đối tượng là động viên khuyến khích hợp lý đối với cán bộ phạm nhân nữ; nhận thức của một số cán bộ nữ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng về công tác này còn chưa rõ ràng, chưa nắm mắc nảy sinh trong tư tưởng cũng như trong được tầm quan trọng của công tác; công tác công tác, có chế độ chính sách thỏa đáng với số quản lý giáo dục chưa có nhiều biện pháp tác cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục để động động tích cực, phù hợp với giới tính nữ; bên viên khích lệ lòng yêu nghề, tinh thần trách cạnh đó, tình trạng phạm nhân nữ vi phạm nội nhiệm trong công tác. quy trại giam, mang vật cấm vào trại giam, Cần mở các lớp tập huấn riêng đối với cán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, điện bộ giáo dục phạm nhân nữ. Trong quá trình thoại di động còn diễn biến phức tạp..v.v… giao tiếp, cán bộ giáo dục cần chú ý đến tác Việc quản lý giáo dục phạm nhân nữ phạm tội phong, ngôn ngữ nói để gây được tình cảm, về ma túy, án cao, nhiều tiền án tiền sự gặp lòng tin từ phía phạm nhân nữ, lắng nghe tâm nhiều khó khăn. Những tồn tại, hạn chế trên tư, khúc mắc và trả lời thấu đáo những thắc xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Số phạm mắc của phạm nhân nữ trong quá trình chấp nhân nữ tính chất phạm tội ngày càng nguy hành án. Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng cách tiếp hiểm phức tạp hơn, cơ sở vật chất trại giam cận để giáo dục phạm nhân, thường xuyên mở còn thiếu, số cán bộ quản lý giáo dục còn các lớp bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng cho thiếu và còn hạn chế về trình độ và nhận thức, đội ngũ cán bộ giúp họ thực sự “yêu ngành, công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa thực sự được mến nghề”. Chủ động mời giảng viên về để quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, các giảng dạy tại đơn vị, giúp nâng cao trình độ quy định của pháp luật còn thiếu đồng bộ... chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính Trên cơ sở nghiên cứu, chúng tôi mạnh dạn trị, các kiến thức về đạo đức, lối sống xã hội đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục quả công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nữ, phạm nhân nữ. Cấp chứng chỉ về các nội dung cụ thể như sau: đào tạo huấn luyện cho cán bộ quản lý, giáo Thứ nhất, tăng cường số lượng và quan dục phạm nhân nữ. tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ trực Ngoài ra, cần phối kết hợp với Hội phụ nữ tiếp quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trong phân trại tổ chức các buổi nói chuyện, trại giam. trao đổi toạ đàm giữa các cán bộ làm công tác Trong thời gian tới cần tiếp tục bổ sung, bồi quản lý, giáo dục với phạm nhân nữ. Đồng dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ có trình độ thời, tổ chức các cuộc thi chuyên đề quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt tâm lý, tư nghiệp vụ, pháp luật, tâm lý cho cán bộ giữa tưởng phạm nhân nữ, ứng phó và xử lý linh các phân trại để học hỏi nâng cao trình độ hoạt mọi tình huống có thể xảy ra. Bổ sung và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các hội thi văn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công hóa, văn nghệ; thi tìm hiểu Luật Hôn nhân gia 24
  3. Soá 2/2017 - Naêm thöù Möôøi Hai đình, phong trào: “Nuôi con khỏe, dạy con đối với những người thật thà khai báo tố giác ngoan”, “Phụ nữ ba đảm đang, đảm việc tội phạm và dám đấu tranh với những hành vi nước, giỏi việc nhà”, phát động các phong trào vi phạm của phạm nhân khác, thì hoạt động thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo này sẽ thu được kết quả cao, góp phần phát đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì hiện ngăn chặn các âm mưu chống, trốn, phá, nước quên thân, vì dân phục vụ”. Mở các hội vi phạm nội quy trại giam. nghị báo cáo tổng kết kinh nghiệm về công tác Tăng cường công tác giáo dục đặc biệt đối quản lý, giáo dục phạm nhân nói chung và với những phạm nhân nữ có vi phạm nội quy công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm trại giam, những phạm nhân nữ mang vật nhân nữ nói riêng, vừa nâng cao được trình độ cấm, lưu hành vật cấm trong trại giam; chú ý nhận thức lý luận cho cán bộ vừa tổng kết các phương pháp giáo dục phù hợp với những được kinh nghiệm thực tiễn để góp phần hoàn phạm nhân nữ chưa nhận thức được tội lỗi thiện lý luận khoa học giáo dục lại những con của bản thân, vẫn còn chống đối cán bộ trại người lầm lỗi. giam; chú ý quản lý giáo dục số phạm nhân Thứ hai, cần coi trọng, lựa chọn biện pháp nữ đồng tính luyến ái, số phạm nhân nữ chủ giáo dục, thuyết phục phù hợp, kết hợp với tác mưu gây mất đoàn kết trong tổ đội phạm động tâm lý trong quá trình quản lý, giáo dục nhân, những phạm nhân nữ chấp hành án về phạm nhân nữ. tội xâm phạm an ninh quốc gia…Ngoài ra, Lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP cần cần tổ chức tốt các phong trào thi đua để tạo tăng cường việc áp dụng thường xuyên các không khí vui tươi, lành mạnh, hăng hái thi biện pháp nghiệp vụ, chú ý áp dụng các đua lao động, cải tạo, xây dựng một môi phương pháp thuyết phục phù hợp đối với số trường trại giam làm cho phạm nhân thấy phạm nhân nữ có tiền án, tiền sự, những đối rằng trại giam là một môi trường học tập, cải tượng lưu manh chuyên nghiệp, những phạm tạo tốt để nhìn nhận lại quá khứ sai lầm từ đó nhân nữ chưa thực sự tự giác, còn nhiều vi họ có quyết tâm sửa chữa để trở thành người phạm nội quy, kỷ luật trong trại giam, cần chú có ích cho xã hội. Cùng với điều này, cần phải ý nắm tình hình số phạm nhân này đề phòng vi kết hợp các hình thức, các biện pháp, các nội phạm trong trại giam. Sử dụng phương pháp dung quản lý, giáo dục một cách hài hòa và thuyết phục thay cho các phương pháp khác vì phù hợp với từng loại đối tượng để làm giáo dục thuyết phục là phương pháp giáo dục chuyển biến tư tưởng nhận thức của phạm phù hợp với đặc điểm của phạm nhân nữ, với nhân nữ, mỗi cán bộ, chiến sĩ công tác tại các tâm sinh lý của phạm nhân nữ. trại giam phải có thái độ đúng đắn và cử chỉ Trên cơ sở việc phân loại phạm nhân nữ để gương mẫu trước phạm nhân, phải đối xử có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, phạm nhân đạo và công bằng, chăm lo đời sống vật nhân thuộc loại nào sẽ có đối sách phù hợp với chất và tinh thần cho phạm nhân, thường loại đó, ngoài ra cần dựa trên những đặc điểm xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những cụ thể về nhân thân, về đặc điểm tâm lý mà cán phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bộ trại giam có phương pháp giáo dục, thuyết phạm nhân không có gia đình đến thăm; phải phục phù hợp. Bên cạnh đó, thông qua hình nắm bắt được diễn biến tư tưởng, tâm tư, thức tố giác tội phạm và đấu tranh với những nguyện vọng chính đáng của phạm nhân để hành vi vi phạm nội quy của phạm nhân nữ cho có biện pháp giải quyết thỏa đáng giúp họ yên thấy nếu cán bộ biết động viên, khuyến khích tâm chấp hành án. phạm nhân và chỉ rõ cho phạm nhân thấy được Thứ ba, chú trọng tổ chức lao động và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước hướng nghiệp dạy nghề phù hợp đối với 25
  4. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP phạm nhân nữ và tạo điều kiện để phạm sức khoẻ giới tính cho phạm nhân nữ. Phối nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hợp với các trung tâm đào tạo dạy nghề của hạn tù. địa phương trên địa bàn trại giam đóng quân Thông qua tổ chức lao động cho phạm để mời giáo viên của các trường nghề vào nhân nữ không chỉ làm phát sinh giá trị kinh tế hướng nghiệp, mở các lớp dạy nghề ở trung góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần tâm dạy nghề của Trại giam, đồng thời động của các cán bộ chiến sỹ và phạm nhân mà còn viên, khích lệ phối hợp dạy nghề, phối hợp tổ giúp phạm nhân nữ có được thói quen lao chức thi tốt nghiệp, thi tay nghề cấp chứng động, lòng yêu lao động, tạo cho phạm nhân chỉ, văn bằng chung của Bộ Giáo dục - Đào có cảm giác gần gũi cuộc sống ngoài xã hội, tạo cho phạm nhân khi tham gia các lớp học loại bỏ tâm trạng tiêu cực, giúp họ dần lấy lại nghề. Thông qua các phương tiện thông tin thăng bằng về tâm lý, hơn nữa bước đầu tạo đại chúng để thu hút các hợp đồng sản xuất dựng cho phạm nhân nữ học được một số nghề những mặt hàng làm ra, liên kết với các cơ trong xã hội để sau khi ra trại có thể tự lập, sở sản xuất để tiêu thụ các sản phẩm, cải kiếm sống bằng nghề đã được học, nhanh thiện cuộc sống trong trại giam cho phạm chóng hòa nhập cộng đồng. nhân nữ từ chính những sản phẩm làm ra Cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang trong trại giam. thiết bị máy móc, phương tiện kỹ thuật để tổ Các trại giam cần có chính sách giảm thuế, chức lao động sản xuất, hướng nghiệp dạy ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức nghề cho phạm nhân nữ. Việc dạy nghề cho kinh tế tham gia dạy nghề và sử dụng lao động phạm nhân nữ phải chú ý đến định hướng nghề của phạm nhân nữ khi đang chấp hành án ở trại nghiệp cho họ, phải dựa trên nguyện vọng, khả giam và sử dụng lao động của họ sau khi họ trở năng của phạm nhân nữ, khả năng thực hiện về tái hòa nhập cộng đồng xã hội. nghề với điều kiện của trại giam và khả năng Thứ tư, phối hợp chặt chẽ và sử dụng sự thực hiện nghề khi tái hòa nhập cuộc sống. Tổ cộng tác tích cực của thân nhân gia đình phạm chức sắp xếp lao động phù hợp với đặc điểm nhân nữ với trại giam trong quá trình quản lý, giới tính, sức khỏe, độ tuổi, khả năng lao động giáo dục phạm nhân nữ. và nhu cầu của phạm nhân nữ trong điều kiện Lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP cần thực tế của trại giam, bố trí dạy các nghề phù phải thường xuyên có sự trao đổi thông tin về hợp với lứa tuổi và sức khỏe, khả năng tiếp thu tình hình phạm nhân nữ với thân nhân gia và hoàn thành công việc, đồng thời tổ chức cho đình phạm nhân giúp cán bộ trại giam nắm phạm nhân nữ lao động sản xuất những ngành được tình hình, chủ động lập kế hoạch, nghề mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với phương pháp, hình thức quản lý, giáo dục phù từng trại giam như may, dệt thảm, móc len, làm hợp. Sáu tháng một lần trại giam nên thông mi giả... phù hợp với quá trình tái hòa nhập báo kết quả chấp hành án phạt tù cho gia đình cộng đồng của phạm nhân nữ trong thời kỳ phạm nhân biết để kết hợp với trại giam giáo phát triển của xã hội. dục phạm nhân, ngoài nội dung thông báo Thực hiện nghiêm túc chế độ lao động, an tình hình chấp hành án của họ, trại giam nên toàn lao động, khám chữa bệnh, bảo vệ sức vận động khuyến khích gia đình tích cực khoẻ cho phạm nhân nữ trong công tác tổ tham gia động viên khuyến khích phạm nhân chức lao động sản xuất ở trại giam. Có các tích cực cải tạo sớm hưởng lượng khoan hồng chế độ bồi dưỡng cho những phạm nhân nữ của Đảng và Nhà nước. Đối với những phạm tích cực lao động, phạm nhân nữ làm ngoài nhân nữ có thành tích đột xuất hoặc được giờ, nâng cao hiểu biết về sức khoẻ, chăm sóc giảm án, các trại giam phải kịp thời gửi thông 26
  5. Soá 2/2017 - Naêm thöù Möôøi Hai báo về địa phương nơi phạm nhân đó cư trú thống giám sát an ninh, các phương tiện phục để điạ phương nắm được tình hình chấp hành vụ công tác điều tra ban đầu như: va ly khám án của phạm nhân, có biện pháp tạo điều kiện nghiệm, máy ảnh, máy ghi âm, phương tiện giúp đỡ để họ cải tạo tiến bộ. Đối với những thông tin liên lạc; trang bị đầy đủ các loại vũ phạm nhân nữ sắp hết thời hạn chấp hành khí, công cụ hỗ trợ hiện đại như súng các loại, hình phạt tù mà không còn người thân, gia roi điện, bình xịt hơi cay, các loại cùm, khóa đình gặp khó khăn có nguyện vọng về địa và các loại công cụ, phương tiện hỗ trợ cho phương sinh sống các trại giam phối hợp với công tác kiểm soát công khai như: máy phát chính quyền địa phương giúp đỡ, tạo công ăn hiện kim loại, tiền ngân, ma túy… nhằm góp việc làm để họ tái hòa nhập cộng đồng không phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo tái phạm. dục và cải tạo phạm nhân nữ. Trại giam thông qua gia đình tác động đến Dự trù kinh phí xây dựng và nâng cấp các phạm nhân bằng thư từ, quà gửi từ bưu điện trại giam đáp ứng yêu cầu giam giữ giáo dục hoặc qua thăm gặp hàng tháng theo nội quy phạm nhân theo Luật THAHS. Thực hiện dự trại giam để động viên ổn định tinh thần cho án “Nâng cao năng lực giáo dục, dạy nghề phạm nhân yên tâm tiếp thu cải tạo sớm đoàn cho phạm nhân nữ ở các trại giam”, đầu tư đủ tụ với gia đình. Họ cũng có thể liên lạc được kinh phí để các trại giam xây dựng hệ thống với gia đình thông qua điện thoại công cộng nhà giam, buồng giam, đường giao thông, thư hoặc viết thư về gia đình. Các trại giam cần viện, mua sắm các trang thiết bị như sách báo, tăng cường mô hình “buồng hạnh phúc” đây tạp chí, ti vi phục vụ cho công tác giáo dục là căn phòng dành cho những phạm nhân nữ phạm nhân nữ, xây dựng hệ thống buồng cải tạo tốt được gặp chồng và sau mỗi lần gặp thăm gặp, nhà thăm gặp, buồng hạnh phúc gỡ, áp lực tâm lý của phạm nhân nữ giảm hẳn. theo đúng quy cách đảm bảo yêu cầu nghiệp Bên cạnh đó, các trại giam cần yêu cầu gia vụ và yêu cầu pháp luật. Cần xây dựng cảnh đình, thân nhân phạm nhân nữ làm cam kết quan môi trường trại giam, xây dựng các khu không tiếp tế cho phạm nhân nữ những đồ vật vui chơi giải trí, sân bóng chuyền, cầu lông, cấm như tiền ngân, ma túy, các đồ vật cấm, các thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa phải nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng nội văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho quy nhà thăm gặp, những trường hợp nào cố phạm nhân nữ. Đồng thời, cần trang bị bảo hộ tình vi phạm thì bị tịch thu và xử lý theo quy lao động cho phạm nhân nữ phù hợp với quy chế trại giam. định của luật lao động, đầu tư mua sắm thiết Thứ năm, tăng cường đầu tư cơ sở vật bị lao động từng bước đưa cơ giới hóa vào lao chất, trang thiết bị theo hướng ưu tiên cho động sản xuất ở các trại giam, để giúp họ làm những trại giam, khu giam có nhiều phạm quen với mô hình sản xuất lớn, giảm bớt áp nhân nữ nhằm nâng cao hiệu quả công tác lực công việc lao động nặng nhọc độc hại ảnh quản lý, giáo dục phạm nhân nữ. hưởng tới sức khỏe của phạm nhân nữ, những Đề xuất Tổng cục Cảnh sát THAHS và phạm nhân nữ bị nhiễm HIV/AIDS và những HTTP nghiên cứu và xây dựng mô hình trại phạm nhân nữ bị bệnh hiểm nghèo như lao giam với kết cấu và hình thức phù hợp hơn với phổi, viêm gan B và những phạm nhân nữ phạm nhân nữ, Hiện nay các mô hình trại giam không có gia đình thăm nuôi phải được quan dành cho phạm nhân nam và phạm nhân nữ là tâm chăm sóc sức khỏe, có chế độ lao động giống nhau, vì vậy cần có chỉnh sửa cho phù phù hợp để động viên tư tưởng, giúp họ yên hợp với đặc điểm giới tính của phạm nhân nữ. tâm cải tạo, mau chóng trở về với gia đình và Cần trang bị đầy đủ đến từng phân trại hệ xã hội./. 27
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2