intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: Thiên Lăng Sở | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết bàn về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta, được thể hiện rõ nét trong hơn hai thập kỷ qua. Nếu chúng ta không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp thì sẽ tạo điều kiện tốt cho các khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, điều này sẽ góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới của nước ta, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay

  1. MËT SÈ GIƒI PHP N…NG CAO HI›U QUƒ HO„T ËNG CÕA CC KHU CÆNG NGHI›P Ð N×ÎC TA HI›N NAY Ph¤m V«n Nhªt Håc vi»n T i ch½nh 1 °t v§n · Sü h¼nh th nh v  ph¡t triºn cõa c¡c khu cæng nghi»p tªp trung l  mæ h¼nh hi»u qu£ tèi ÷u èi vîi sü ph¡t triºn cõa ho¤t ëng s£n xu§t cæng nghi»p, ho¤t ëng n y câ thº t¤o ra sü g­n k¸t giúa êi mîi doanh nghi»p vîi êi mîi qu£n l½ v  n¥ng cao hi»u qu£ c¡c ho¤t ëng s£n xu§t kinh doanh. C¡c khu cæng nghi»p câ nhi·u i·u ki»n º chuyºn c¡c lñi th¸ so s¡nh cõa §t n÷îc th nh c¡c lñi th¸ c¤nh tranh v  n¥ng cao và th¸ n·n kinh t¸ quèc d¥n. Do s£n xu§t cæng nghi»p l  mët h» thèng phùc hñp bao gçm h» thèng c¡c nh  m¡y, x½ nghi»p cæng nghi»p còng vîi c¡c trung t¥m nghi¶n cùu, triºn khai ùng döng ti¸n bë khoa håc kÿ thuªt v  ÷a c¡c cæng ngh» mîi v o s£n xu§t; v¼ vªy, khu cæng nghi»p cán l  mæ h¼nh l½ t÷ðng º k¸t hñp lüc l÷ñng khoa håc kÿ thuªt v  cæng ngh» vîi c¡c ho¤t ëng s£n xu§t kinh doanh cõa c¡c doanh nghi»p. Kinh nghi»m v· ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p ð c¡c n÷îc tr¶n th¸ giîi ¢ cho th§y, vi»c ©y m¤nh ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p ¢ t¤o i·u ki»n thuªn lñi º n¥ng cao hi»u qu£ khai th¡c v  sû döng c¡c nguçn lüc cõa §t n÷îc, °c bi»t l  n¥ng cao hi»u qu£ sû döng nguçn vèn, nguçn nh¥n lüc v  c¡c nguçn t i nguy¶n thi¶n nhi¶n. Ph¡t triºn m¤nh c¡c khu cæng nghi»p tªp trung, s³ t¤o i·u ki»n º chóng ta ph¡t huy nhúng lñi th¸ so s¡nh cõa m¼nh, khæng ch¿ t¤o cì sð thuªn lñi º thu hót ÷ñc c¡c nguçn vèn to lîn c£ trong v  ngo i n÷îc, t¤o nhi·u vi»c l m cho ng÷íi lao ëng, m  cán t¤o thuªn lñi º ti¸p cªn ÷ñc vîi nhúng ti¸n bë khoa håc  kÿ thuªt v  cæng ngh» mîi, º tø â mð rëng quy mæ v  n¥ng cao hi»u qu£ s£n xu§t, n¥ng cao sùc c¤nh tranh cõa c¡c doanh nghi»p tr¶n thà tr÷íng [2]. Tø khi ÷ñc h¼nh th nh cho tîi nay, sè l÷ñng v  ch§t l÷ñng cõa c¡c khu cæng nghi»p ·u t«ng nhanh. Tîi n«m 2007, c£ n÷îc ¢ câ tr¶n 150 khu cæng nghi»p, khu ch¸ xu§t, tªp trung chõ y¸u ð vòng kinh t¸ trång iºm ph½a B­c v  vòng kinh t¸ trång iºm ph½a Nam [3]. L÷ñng vèn ÷ñc ¦u t÷ v o c¡c khu cæng nghi»p ng y c ng t«ng nhanh, tîi nay ¢ câ h ng ng n doanh nghi»p, vîi tr¶n 30 t USD ÷ñc ¦u t÷ v o c¡c khu cæng nghi»p; ¢ câ h ng tr«m lo¤i s£n ph©m câ ch§t l÷ñng cao, câ kh£ n«ng c¤nh tranh tr¶n thà tr÷íng quèc t¸. C¡c khu cæng nghi»p v  khu ch¸ xu§t ¢ t¤o ra h ng tri»u vi»c l m trüc ti¸p v  t¤o vi»c l m gi¡n ti¸p cho h ng tr«m ngh¼n lao ëng, gâp ph¦n quan trång v o nghi»p ph¡t triºn kinh t¸, ©y m¤nh qu¡ tr¼nh ph¥n cæng lao ëng x¢ hëi, ph¥n bè l¤i s£n xu§t mët c¡ch çng ·u v  hñp l½ tr¶n ph¤m vi c£ n÷îc. Tuy ¢ ¤t ÷ñc nhúng th nh tüu nh§t ành, song qu¡ tr¼nh ph¡t triºn cõa c¡c khu cæng nghi»p ð n÷îc ta trong thíi gian vøa qua cán bëc lë nhi·u h¤n ch¸, tê chùc v  qu£n l½ c¡c khu cæng nghi»p cán nhi·u b§t cªp, h nh lang ph¡p l½ £m b£o cho sü ph¡t triºn c¡c 1
  2. khu cæng nghi»p cán thi¸u çng bë; do vªy, chóng ta ch÷a ph¡t huy ÷ñc tèi a nhúng lñi th¸ so s¡nh tø c¡c khu cæng nghi»p. º câ thº ©y m¤nh sü ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p, thu hót ÷ñc nhi·u hìn núa c¡c nguçn lüc v o c¡c khu cæng nghi»p, ái häi chóng ta ph£i chó trång tîi mët sè gi£i ph¡p cì b£n: Ho n thi»n h nh lang ph¡p l½ v  thüc hi»n c¡c ch½nh s¡ch hé trñ èi vîi sü ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p... 2 Nëi dung nghi¶n cùu 2.1 Mët sè gi£i ph¡p ph¡t triºn khu cæng nghi»p ð Vi»t Nam hi»n nay 2.1.1 Ho n thi»n h nh lang ph¡p l½ £m b£o cho ph¡t triºn khu cæng nghi»p Vi»c kh©n tr÷ìng ho n thi»n h nh lang ph¡p l½ £m b£o cho sü ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p, câ mët t¦m quan trång °c bi»t khæng ch¿ èi vîi sü ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p m  cán èi vîi c£ qu¡ tr¼nh cæng nghi»p hâa v  hi»n ¤i hâa §t n÷îc. Xu§t ph¡t tø h» thèng luªt ph¡p v  cì ch¸ ch½nh s¡ch cán nhi·u b§t cªp, tr¼nh ë n«ng lüc cõa ëi ngô c¡n bë qu£n l½ cán nhi·u h¤n ch¸; do vªy, sü ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p công nh÷ hi»u qu£ ho¤t ëng cõa ph¦n lîn c¡c khu cæng nghi»p ð Vi»t Nam cán nhi·u h¤n ch¸. Vi»c chªm êi mîi c¡c ch½nh s¡ch èi vîi khu cæng nghi»p, khu ch¸ xu§t khæng ch¿ l m m§t thíi cì, h¤n ch¸ kh£ n«ng thu hót vèn ¦u t÷ v o c¡c khu cæng nghi»p m  cán l m h¤n ch¸ kh£ n«ng huy ëng c¡c nguçn lüc º ph¡t triºn kinh t¸, l m gi£m sùc c¤nh tranh cõa c£ n·n kinh t¸ quèc d¥n. Ho n thi»n h nh lang ph¡p l½ còng vîi cì ch¸ th½ch hñp cho vi»c th nh lªp v  ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p, º câ thº x¥y düng ÷ñc mæ h¼nh tê chùc qu£n khu cæng nghi»p thæng tho¡ng, t¤o thuªn lñi cho nh  ¦u t÷ v o s£n xu§t kinh doanh trong khu cæng nghi»p. C¦n sîm ho n thi»n cì ch¸ mët cûa t¤i ché trong vi»c c§p gi§y ph²p ¦u t÷ v  qu£n l½ nh  n÷îc èi vîi c¡c khu cæng nghi»p. Trong mët sè tr÷íng hñp, câ thº u quy·n cho ban qu£n l½ c¡c khu cæng nghi»p, khu ch¸ xu§t c§p gi§y ph²p «ng kþ kinh doanh nh¬m gi£m thõ töc h nh ch½nh; t¤o i·u ki»n thuªn lñi cho c¡c doanh nghi»p thüc hi»n quy·n tü chõ, tü chàu tr¡ch nhi»m trong c¡c ho¤t ëng s£n xu§t kinh doanh, kh­c phöc c¡c thõ töc h nh ch½nh r÷ím r  theo kiºu xin cho, £m b£o vøa n¥ng cao hi»u qu£ ho¤t ëng qu£n l½ nh  n÷îc èi vîi ho¤t ëng s£n xu§t kinh doanh, vøa h¤n ch¸ bît t» quan li¶u cûa quy·n trong qu£n l½, t¤o mæi tr÷íng b¼nh ¯ng trong c¤nh tranh. C¦n ho n thi»n c¡c quy ành º a d¤ng hâa c¡c nguçn vèn ¦u t÷ tham gia x¥y düng, c£i thi»n h» thèng k¸t c§u h¤ t¦ng; thèng nh§t c¡c quy ành v· ph¡t triºn h¤ t¦ng trong v  ngo i khu cæng nghi»p, ph¥n c§p m¤nh cho c¡c àa ph÷ìng trong vi»c c§p gi§y ph²p ¦u t÷, kº c£ ¦u t÷ ph¡t triºn h¤ t¦ng khu cæng nghi»p; c¦n mð rëng quy·n cho ch½nh quy·n c§p t¿nh trong vi»c ph¶ duy»t c¡c quy ho¤ch ph¡t triºn khu cæng nghi»p, tr¶n cì sð g­n vîi quy ho¤ch têng thº, quy ho¤ch ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p cõa c£ n÷îc. C¦n ìn gi£n hâa c¡c thõ töc h nh ch½nh, °c bi»t l  ìn gi£n hâa v  n¥ng cao hi»u qu£ ho¤t ëng cõa c¡c ng nh t i ch½nh, ng¥n h ng, h£i quan, t¤o i·u ki»n cho vi»c nhªp kh©u linh ki»n, m¡y mâc v  c¡c thi¸t bà vªt t÷ kh¡c phöc vö tèt cho c¡c ho¤t ëng s£n xu§t kinh doanh; bê sung th¶m v  t«ng c÷íng hê trñ ph¡t triºn c¡c ho¤t ëng cõa ng nh giao thæng vªn t£i º k¸t nèi c¡c ho¤t ëng trong v  ngo i khu cæng nghi»p. C¦n câ c¡c quy ành thæng tho¡ng º c¡c tê chùc kinh t¸ trong v  ngo i n÷îc ©y m¤nh vi»c x¥y düng h¤ t¦ng c¡c khu cæng nghi»p, tr¶n cì sð ÷ñc nh  n÷îc giao §t, câ thu ti·n sû döng §t ho°c cho thu¶ §t v  thu ti·n thu¶ §t h ng n«m. Cho ph²p c¡c doanh nghi»p x¥y düng kinh doanh k¸t c§u h¤ t¦ng khu cæng nghi»p câ quy·n §n ành gi¡ cho thu¶ l¤i §t, 2
  3. gi¡ chuyºn quy·n sû döng §t ¢ ¦u t÷ x¥y düng k¸t c§u h¤ t¦ng tr¶n cì sð su§t ¦u t÷, c¡c kho£n chi ph½ v· thu¸ theo quan h» cung - c¦u cõa thà tr÷íng. èi vîi c¡c khu cæng nghi»p ¢ ho n th nh xong vi»c x¥y düng k¸t c§u h¤ t¦ng, c¦n x¡c ành cì c§u gi¡ thu¶ l¤i §t cæng nghi»p thªt phò hñp º khuy¸n kh½ch ÷ñc c¡c doanh nghi»p v o ¦u t÷, nh§t l  èi vîi c¡c doanh nghi»p câ 100% vèn n÷îc ngo i. C¦n câ cì ch¸ ph¥n c§p m¤nh hìn núa, ch¯ng h¤n nh÷ u quy·n cho Ban qu£n l½ khu cæng nghi»p ÷ñc quy·n quy¸t ành trong vi»c qu£n l½ khu cæng nghi»p, kº c£ vi»c c§p gi§y ph²p ¦u t÷; thüc hi»n cì ch¸ mët cûa, t¤i ché, tr¶n cì sð c¡c cì quan chùc n«ng cõa Nh  n÷îc kiºm so¡t ch°t ch³ theo quy ành cõa ph¡p luªt. Mët sè nëi dung qu£n l½ thuëc l¾nh vüc chuy¶n ng nh nh÷ an ninh, h£i quan, thu¸ vö. . . c¦n ÷ñc thüc hi»n theo ph÷ìng thùc c¡c cì quan n y °t cì quan ¤i di»n õ th©m quy·n gi£i quy¸t trüc ti¸p cæng vi»c t¤i tøng khu cæng nghi»p. º £m b£o cho sü ph¡t triºn tèt hìn cõa c¡c khu cæng nghi»p, c¦n sûa êi nhúng b§t cªp trong Nghà ành 36/CP ng y 24/4/1997; bði v¼ nhi·u i·u kho£n cõa nghà ành n y khæng cán phò hñp vîi thüc ti¹n, thªm ch½ cán câ nhi·u iºm kh¡c bi»t so vîi mët sè v«n b£n ph¡p luªt kh¡c: N: 07/2003/N/CP ng y 301/2003- bê sung, sûa êi quy ch¸ ¦u t÷ v  x¥y düng, N 27/2003/N/CP ng y 19/3/2003- bê sung, sûa êi mët sè i·u thi h nh luªt ¦u t÷ n÷îc ngo i t¤i Vi»t Nam, N 38/2003/N-CP ng y 15/4/2003 v· vi»c chuyºn êi mët sè doanh nghi»p câ vèn ¦u t÷ n÷îc ngo i sang ho¤t ëng theo mæ h¼nh cæng ty cê ph¦n, Nghà quy¸t 09/2001/N-CP ng y 28/8/2001 v· t«ng c÷íng thu hót ¦u t÷ v  n¥ng cao hi»u qu£ ¦u t÷ trüc ti¸p n÷îc ngo i 2001-2005. M°c dò ¢ câ nhi·u êi mîi, t¤o ÷ñc nhi·u i·u ki»n cho c¡c doanh nghi»p ¦u t÷ v o c¡c khu cæng nghi»p, song cì ch¸ tê chùc v  vi»c qu£n l½ c¡c khu cæng nghi»p ð n÷îc ta cán kh¡ nhi·u b§t cªp. Ch¯ng h¤n nh÷ cì ch¸ qu£n l½ trong khu cæng nghi»p cán cùng nh­c v  thi¸u linh ho¤t, c¡c doanh nghi»p ph£i tu¥n thõ mët sè quy ành khæng cán phò hñp song v¨n ch÷a câ c¡c quy ành thay th¸, nhi·u doanh nghi»p trong c¡c khu cæng nghi»p khæng thº chõ ëng triºn khai thüc hi»n k¸ ho¤ch s£n xu§t kinh doanh, thªm ch½ th÷íng xuy¶n bà ëng bði nhúng quy ành thi¸u nh§t qu¡n... ¥y l  nhúng nguy¶n nh¥n g¥y ra sü thi¸u h§p d¨n, khæng ch¿ l m gi£m hi»u qu£ c¡c ho¤t ëng s£n xu§t kinh doanh cõa c¡c doanh nghi»p trong c¡c khu cæng nghi»p, m  cán l m cho mët sè khu cæng nghi»p sau nhi·u n«m ÷ñc th nh lªp, thu hót ÷ñc r§t ½t c¡c dü ¡n v o ¦u t÷, thªm ch½ khæng thu hót ÷ñc dü ¡n ¦u t÷ n o. 2.1.2 Thüc hi»n c¡c ch½nh s¡ch hé trñ èi vîi sü ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p Nghà quy¸t ¤i hëi ¤i biºu £ng to n quèc l¦n thù IX ¢ nâi rã ph£i ©y m¤nh thu hót vèn ¦u t÷ trüc ti¸p n÷îc ngo i (FDI). Khuy¸n kh½ch ¦u t÷ v o c¡c ng nh cæng nghi»p s£n xu§t h ng xu§t kh©u. . . Tªp trung thu hót vèn v o c¡c khu cæng nghi»p, khu ch¸ xu§t, khu cæng ngh» cao. . . ph¡t triºn nhanh, hi»u qu£ v· b·n vúng; t«ng tr÷ðng kinh t¸ i æi vîi thüc hi»n ti¸n bë v  cæng b¬ng x¢ hëi v  b£o v» mæi tr÷íng... º ©y m¤nh sü ph¡t triºn, thu hót ÷ñc c¡c nguçn vèn ¦u t÷ lîn, t¤o ra sü ët ph¡ trong qu¡ tr¼nh ph¡t triºn cõa c¡c c¡c khu cæng nghi»p, chóng ta c¦n coi trång tîi vi»c thüc hi»n c¡c ch½nh s¡ch hé trñ ¦u t÷, nh¬m t¤o ra sü h§p d¨n c¦n thi¸t º thu hót ¦u t÷; nh§t l  thu hót c¡c nguçn vèn tø c¡c nh  ¦u t÷ n÷îc ngo i. Coi trång tîi sü hé trñ c¡c nh  ¦u t÷ c¦n tªp trung chõ y¸u v o vi»c hé trñ v· t i ch½nh. Ch½nh s¡ch hé trñ v· t i ch½nh c¦n h÷îng chõ y¸u v o vi»c c£i c¡ch ch½nh s¡ch thu¸ nh¬m t¤o mæi tr÷íng thuªn lñi hìn cho c¡c nh  ¦u t÷, khuy¸n kh½ch ¦u t÷ v o c¡c khu cæng nghi»p, khu ch¸ xu§t. 3
  4. èi vîi c¡c doanh nghi»p ho¤t ëng trong khu cæng nghi»p tªp trung, khu ch¸ xu§t c¦n ÷ñc h÷ðng mët sè ÷u ¢i v· thu¸. N¶n duy tr¼ mùc thu¸ ÷u ¢i hñp l½ trong mët thíi gian nh§t ành, mi¹n gi£m thu¸ thu nhªp doanh nghi»p èi vîi ph¦n thu nhªp t«ng th¶m do ¦u t÷ mang l¤i. Gi£m mùc thu¸ thu nhªp bê sung ph£i nëp theo quy ành t¤i kho£n 1 i·u 10 Luªt thu¸ nhªp doanh nghi»p, mi¹n thu¸ nhªp kh©u èi vîi thi¸t bà m¡y mâc t¤o th nh t i s£n cè ành v  c¦n ÷ñc c¡c cì quan th©m quy·n cõa nh  n÷îc xem x²t hé trñ v· ¦u t÷ ph¡t triºn s£n xu§t kinh doanh theo ph¡p luªt. Nh  n÷îc c¦n hé trñ doanh nghi»p thæng qua vi»c mi¹n ti·n thu¶ §t trong mët sè n«m cho ph¦n di»n t½ch dü ¡n ÷ñc thu¶ tø ng y kþ hñp çng; mi¹n thu¸ thu nhªp c¡ nh¥n cho ph¦n thu nhªp tø gâp vèn v o cæng ty trong mët sè n«m (câ thº tø 5 - 6 n«m); n¸u doanh thu xu§t kh©u cao hìn n«m tr÷îc, c¦n gi£m sè thu¸ ph£i nëp cho ph¦n thu nhªp n y mang l¤i (hñp l½ l  gi£m tø 30% tîi 50% tòy theo tøng ng nh ngh· cö thº); hé trñ xu§t kh©u tø ng¥n s¡ch nh  n÷îc vîi l¢i su§t ÷u ¢i º ¡p ùng nhu c¦u ©y m¤nh xu§t kh©u cõa doanh nghi»p thüc hi»n theo hñp çng ¢ kþ. C¦n h¤ th§p h ng r o thu¸ quan v  ìn gi£n hâa thõ töc h£i quan, duy tr¼ mùc thu¸ thu nhªp doanh nghi»p hñp l½ º ¡p döng èi vîi c¡c doanh nghi»p trong khu cæng nghi»p (n¶n g¦n vîi mùc thu¸ cõa c¡c n÷îc trong khu vüc, th÷íng ð mùc 5-25%). Mi¹n gi£m thu¸ gi¡ trà gia t«ng v  thu¸ nhªp kh©u cho m¡y mâc thi¸t bà, nguy¶n vªt li»u, ph÷ìng ti»n vªn chuyºn t¤o th nh t i s£n cè ành cho c¡c ho¤t ëng s£n xu§t kinh doanh c¡c m°t h ng xu§t kh©u. Nh  n÷îc c¦n câ ch½nh s¡ch hé trñ doanh nghi»p trong gi£i phâng m°t b¬ng º ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p, nh§t l  º x¥y düng k¸t c§u h¤ t¦ng trong khu cæng nghi»p (¥y l  mët trong nhúng khâ kh«n r§t lîn m  c¡c nh  ¦u t÷ kinh doanh h¤ t¦ng khu cæng nghi»p th÷íng g°p ph£i trong qu¡ tr¼nh x¥y düng khu cæng nghi»p); tr¶n cì sð doanh nghi»p câ ngh¾a vö chi tr£ ti·n bçi th÷íng v  kinh ph½ hé trñ vi»c t¡i ành c÷ theo quy ành cõa ph¡p luªt. C¦n thüc hi»n ch½nh s¡ch hé trñ º doanh nghi»p x¥y düng ph÷ìng ¡n s£n xu§t kinh doanh song song vîi vi»c triºn khai thüc hi»n gi£i phâng m°t b¬ng; quy ho¤ch khu cæng nghi»p c¦n ph£i ÷ñc thüc hi»n còng vîi quy ho¤ch ph¡t triºn kinh t¸ x¢ hëi cõa vòng. B¶n c¤nh â, Nh  n÷îc c¦n kiºm so¡t ch°t ch³ c¡c ho¤t ëng kinh doanh, chuyºn nh÷ñng nh  §t cõa c¡c tê chùc c¡ nh¥n, £m b£o º n¥ng cao hi»u qu£ sû döng §t t¤i c¡c khu cæng nghi»p çng thíi t«ng nguçn thu cho ng¥n s¡ch Nh  n÷îc. Vi»c x¥y düng k¸t c§u h¤ t¦ng trong c¡c khu cæng nghi»p c¦n ph£i ÷ñc chó þ ¦u t÷ óng mùc v  ph£i ÷ñc quy ho¤ch çng bë. C¦n câ ch½nh s¡ch hñp l½ º ©y m¤nh vi»c huy ëng vèn cho ¦u t÷ ph¡t triºn c¡c cæng tr¼nh b¶n ngo i khu cæng nghi»p, tr¶n cì sð k¸t hñp vi»c huy ëng tø c¡c nguçn vèn ng¥n s¡ch v  ngo i ng¥n s¡ch nh  n÷îc. Vi»c k¸t nèi ÷ñc k¸t c§u h¤ t¦ng trong v  ngo i khu cæng nghi»p, câ þ ngh¾a r§t quan trång º £m b£o cho sü ph¡t triºn ên ành v  l¥u d i cõa c¡c khu cæng nghi»p tªp trung. C¦n chó trång tîi c¡c gi£i ph¡p º thüc hi»n Quy¸t ành sè 53/1999/Q-TTg v· khuy¸n kh½ch ¦u t÷ trüc ti¸p n÷îc ngo i v o c¡c cæng tr¼nh h¤ t¦ng ngo i h ng r o: doanh nghi»p thuëc måi th nh ph¦n kinh t¸ ÷ñc thu¶ §t vîi mùc gi¡ th§p v  ÷ñc mi¹n gi£m tèi a c¡c lo¤i thu¸ º ¦u t÷ x¥y düng nh  ð cho cæng nh¥n v  c¡c cæng tr¼nh h¤ t¦ng ngo i h ng r o c¡c khu cæng nghi»p. . . . Quy ho¤ch têng thº ph¡t triºn khu cæng nghi»p v  k¸t c§u h¤ t¦ng giai o¤n 1996-2010 ¢ ÷ñc Thõ t÷îng Ch½nh phõ ph¶ duy»t vîi c¡c Quy¸t ành sè 519/TTg ng y 6/8/96 v  Quy¸t ành sè 713/Ttg ng y 30/8/97, ¢ cæng bè danh möc g¦n 60 khu cæng nghi»p tªp trung; º ©y m¤nh sü ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p, mët m°t c¦n bê sung th¶m danh möc c¡c khu cæng nghi»p, m°t kh¡c chóng ta ph£i x¥y düng mæ h¼nh khu cæng nghi»p thªt linh ho¤t, k¸t hñp c¡c lñi th¸ cõa khu cæng nghi»p v  khu ch¸ xu§t; c¦n nh¥n rëng mæ h¼nh ph¡t triºn mët sè khu cæng nghi»p ¢ ¤t ÷ñc mët sè th nh cæng nh§t ành ð 4
  5. çng Nai, B¼nh D÷ìng. . . 3 K¸t luªn Trong quy ho¤ch ph¡t triºn c¡c khu cæng nghi»p, Nh  n÷îc c¦n chó trång tîi vi»c thüc hi»n c¡c ch½nh s¡ch hé trñ º khuy¸n kh½ch c¡c ho¤t ëng ¦u t÷ v o l¾nh vüc  o t¤o, ph¡t triºn nguçn nh¥n lüc, °c bi»t l  ©y m¤nh c¡c ho¤t ëng  o t¤o, n¥ng cao tr¼nh ë chuy¶n mæn, nghi»p vö cho ëi ngô c¡n bë kÿ thuªt v  cæng nh¥n l nh ngh· trong l¾nh vüc s£n xu§t cæng nghi»p. Ngo i ra, Nh  n÷îc công c¦n quan t¥m tîi c¡c ch½nh s¡ch hé trñ èi vîi l¾nh vüc b£o v» mæi tr÷íng sèng. Tr÷îc h¸t, c¦n hé trñ º x¥y düng ÷ñc c¡c h» thèng xû l½ ch§t th£i cæng nghi»p ho n ch¿nh, trong â ph£i quan t¥m nhi·u nh§t tîi vi»c ho n thi»n h» thèng xû l½ n÷îc th£i cæng nghi»p. T€I LI›U THAM KHƒO [1] TS. Ho ng H£i, 2004. ¦u t÷ ph¡t triºn c¡c Khu cæng nghi»p ð Vi»t Nam trong giai o¤n chõ ëng hëi nhªp kinh t¸ quèc t¸. T¤p ch½ Thæng tin Khu cæng nghi»p Vi»t Nam, sè th¡ng 6. [2] GS.TS Ho ng Ngåc Ho , 2005. Khu cæng nghi»p, khu ch¸ xu§t èi vîi sü ph¡t triºn b·n vúng ð Vi»t Nam - Thüc tr¤ng v  gi£i ph¡p. T¤p ch½ Kinh t¸ v  Ph¡t triºn, sè 7. [3] L¶ V«n Håc, 2005. C¡c khu cæng nghi»p, khu ch¸ xu§t cõa Vi»t Nam, th nh tüu v  vai trá trong k¸ ho¤ch ph¡t triºn kinh t¸ x¢ hëi. T¤p ch½ Thæng tin Khu cæng nghi»p, sè th¡ng 3. [4] Tr¦n Ngåc H÷ng, 2004. Thüc tr¤ng v  mët sè ành h÷îng ph¡t triºn c¡c Khu cæng nghi»p ð H  Nëi. T¤p ch½ Thæng tin Khu cæng nghi»p, sè th¡ng 8. [5] o n Duy Kh÷ìng, 2002. Mët sè gi£i ph¡p ©y m¤nh ph¡t triºn Khu cæng nghi»p, Khu ch¸ xu§t. Luªn ¡n TS, H  Nëi. [6] L¶ Tòng Sìn, 2005. Xu h÷îng a d¤ng hâa c¡c lo¤i h¼nh ph¡t triºn Khu cæng nghi»p trong thíi k¼ 2005-2010. T¤p ch½ Thæng tin Khu cæng nghi»p, sè th¡ng 6. [7] GS.TS. Nguy¹n Vi¸t Thành, PGS.TS. é Thà Minh ùc, 2000. àa l½ kinh t¸-x¢ hëi Vi»t Nam. Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. [8] GS.TS L¶ Thæng, TS Nguy¹n V«n Phó, PGS.TS Nguy¹n Minh Tu», 2001. àa l½ kinh t¸ - x¢ hëi Vi»t Nam. Nxb Gi¡o döc, H  Nëi. [9] Trành Minh Ch¥u, 2004. C¡c khu cæng nghi»p H  Nëi m§y kinh nghi»m v  gi£i ph¡p ph¡t triºn. T¤p ch½ Thæng tin Khu cæng nghi»p, sè th¡ng 10. ABSTRACT Some solutions for development of industrial zones in our country's industrialization process The establishment and development of industrial zones plays an important role for our country's industrialization and modernization, which has been showen clearly over the last two decades. If we continuously improve the legal system and implement supporting policies in appropriate ways, they will create good conditions for stronger development of industrial zones. In addition, this will positively contribute to our country's innovation, to boost up the growth rate of the whole national economy. 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2