intTypePromotion=1

Một số giải pháp nâng cao sự thăng tiến của phụ nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
5
download

Một số giải pháp nâng cao sự thăng tiến của phụ nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao sự thăng tiến cho phụ nữ trong hệ thống chính trị cần phải có sự nhìn nhận một cách toàn diện về vị trí, vai trò và giá trị của phụ nữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp nâng cao sự thăng tiến của phụ nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 67 (7/2019) No. 67 (7/2019) Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ; Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THĂNG TIẾN CỦA PHỤ NỮ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM Some solutions to improve the advancement of women in the Vietnamese political system Nguyễn Ngọc Hương Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang TÓM TẮT Phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị có rất nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển chung của hệ thống chính trị. Việc khẳng định vai trò và năng lực của phụ nữ trong đời sống chính trị là một quá trình đấu tranh giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền, trong đó có quyền bình đẳng về chính trị, quyền được tham gia vào hoạt động chính trị và hệ thống chính trị. Đó cũng là bước tiến vĩ đại của nhân loại trong công cuộc đấu tranh bình đẳng giới và đem lại quyền lợi cho nữ giới. Nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị đã trở thành vấn đề thời sự của nhiều quốc gia và cộng đồng quốc tế. Do vậy, việc tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao sự thăng tiến của phụ nữ trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ thiết yếu và quan trọng góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành quyền lợi cho phụ nữ và khẳng định vị thế của phái nữ. Từ khóa: bình đẳng giới, hệ thống chính trị, phụ nữ, thăng tiến ABSTRACT Women's participation in the political system is significant for the overall development of the political system. The affirmation of women’s role and capacity in political life is a struggling process to liberate women and exercise equal rights, including political equality and the right to participate in political activities and political system. It is also the great step of humanity in the struggle for gender equality and women's rights. Empowering the role of women in the political system has become a topical issue for many countries and the international community. Therefore, finding solutions to improve the advancement of women in the political system is an essential and important task contributing to the fight for women's rights and affirming women’s position. Keywords: gender equality, political system, women, advancement 1. Đặt vấn đề giới. Vì thế vai trò của phụ nữ thường bị Trong suốt quá trình phát triển của bỏ qua một cách đáng tiếc, hoặc chỉ được nhân loại, nam giới đã thống lĩnh các lĩnh nhắc đến một cách sơ sài. Trong khoảng vực học thuật, quản trị và quản lý sự thời gian dài, phụ nữ bị ép buộc phải chấp nghiệp. Hầu hết các nghiên cứu khoa học nhận địa vị thấp kém hơn nam giới trong của nhân loại được tiến hành bởi nam các lĩnh vực học thuật và xã hội; do đó đòi Email: nguyenngochuongtgdd5757@gmail.com 102
  2. NGUYỄN NGỌC HƯƠNG TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN hỏi phải có một thái độ đánh giá công tâm Việt Nam “Hệ thống chính trị là một chỉnh hơn, công bằng hơn. Giải pháp nhằm nâng thể thống nhất gắn bó hữu cơ bao gồm: cao sự thăng tiến cho phụ nữ trong hệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng thống chính trị cần phải có sự nhìn nhận hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận một cách toàn diện về vị trí, vai trò và giá tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trị của phụ nữ. Có như vậy mới giúp cho nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng họ khẳng định được vị thế của mình trong sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị hiện đại và tiến tới cân 1986, tr. 27). bằng với nam giới. Theo Nguyễn Hữu Khiển: “Hệ thống 2. Nội dung nghiên cứu chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính 2.1. Cơ sở lý luận trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các 2.1.1. Khái niệm “hệ thống chính trị” đảng phái chính trị, nhà nước và các tổ Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các chức chính trị - xã hội được liên kết với tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các nhau trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác đảng chính trị, nhà nước và các tổ chức động vào các quá trình của đời sống xã hội; chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm tác động vào các quá trình của đời sống xã quyền. Hệ thống chính trị xuất hiện cùng hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ với sự thống trị của nhà nước nhằm thực đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm giai cấp cầm quyền. quyền. Do đó, hệ thống chính trị mang bản Hệ thống chính trị Việt Nam đi theo chất giai cấp. Trong chủ nghĩa xã hội, giai nguyên mẫu Nhà nước xã hội chủ nghĩa cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ đơn Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân thể thực sự của quyền lực, tự mình tổ chức lao động làm chủ thể chân chính của quyền và quản lý xã hội, quyết định nội dung hoạt lực. Bởi vậy, hệ thống chính trị ở nước ta động của hệ thống chính trị xã hội chủ là cơ chế, là công cụ thực hiện quyền làm nghĩa” (Nguyễn Hữu Khiển, 2006, tr. 126). chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh Hệ thống chính trị Việt Nam do một đạo của Đảng. Hệ thống chính trị ở nước ta đảng chính trị duy nhất cầm quyền, đó hiện nay gồm: Nhà nước Cộng hòa xã hội chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng chủ nghĩa Việt Nam và các tổ chức chính Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân trị - xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc Cách Việt Nam và năm đoàn thể chính trị - xã mạng Tháng Tám năm 1945. Dưới sự lãnh hội: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí đạo của Đảng, hệ thống chính trị Việt Nam Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày càng được xây dựng củng cố và phát Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội triển, thực hiện thắng lợi cách mạng dân tộc Cựu chiến binh Việt Nam. Trong mọi xã dân chủ nhân dân, giành quyền độc lập dân hội có giai cấp, quyền lực của giai cấp cầm tộc, thống nhất đất nước đưa cả nước bước quyền được thực hiện bằng một hệ thống vào thời kỳ quá độ xây dựng và đi lên chủ thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. nghĩa xã hội. Tiến hành đổi mới toàn diện Theo Ban tổ chức Trung ương, tại đất nước. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 103
  3. SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No. 67 (01/2020) hành Trung ương khóa VIII đã khẳng định: nhân nào cũng mong muốn đạt được sau “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy khoảng thời gian dài cố gắng phấn đấu, hi nhất cầm quyền, đó là bản chất, đặc điểm sinh vì công việc. Thăng tiến được xem là nổi bật của hệ thống chính trị Việt Nam” “mẫu số chung” mà bất kỳ ai cũng đều (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1991, tr. 32). mong muốn, là một động lực quan trọng 2.1.2. Phụ nữ để chúng ta tiếp tục phát triển bản thân và Đề tài về phụ nữ được nghiên cứu cố gắng nỗ lực hơn nữa cho công việc. nhiều trên thế giới, trong đó điển hình là Thế nhưng, khái niệm thăng tiến với mỗi tác phẩm đồ sộ “Giới tính thứ hai” của người cũng có sự khác nhau, dẫn đến mức Beauvoir. Trong nghiên cứu này, tác giả đã độ hài lòng của họ trong công việc cũng cố gắng phác họa một bức tranh khá hoàn khác nhau. chỉnh về đề tài phụ nữ với nhiều mảng màu Thứ nhất, thăng tiến đồng nghĩa với khác nhau như văn học, thần thoại, tôn thăng chức. Những người có năng lực giáo, sinh học, phân tâm học, chủ nghĩa giỏi, sở hữu đầy đủ kĩ năng và tố chất của duy vật lịch sử. Khi xem xét về lịch sử, một nhà lãnh đạo thì sau khoảng thời gian Beauvoir đi đến kết luận: “Hầu hết các xã dài cống hiến, thăng chức chính là mục hội trong lịch sử phương Tây từ cổ đại đến đích mà họ muốn nhận được. hiện đại dưới sự chi phối của hệ thống phụ Thứ hai, thăng tiến là khi tìm được sự hệ nên đã xem phụ nữ như là Tha nhân - cân bằng trong công việc và cuộc sống. Khách thể và đàn ông như là Cái tôi - Chủ Cuộc sống cá nhân và công việc là hai thứ thể. Theo cách đó, nhân loại được xác định không thể thiếu, nhưng vì một số lí do là đàn ông, là giống đực, còn phụ nữ thì không mong muốn, các cá nhân buộc phải luôn được xác định trong sự lệ thuộc vào đánh đổi nhiều điều trong cuộc sống chỉ đàn ông. Và như vậy, chỉ duy nhất đàn ông để hoàn thành tốt công việc. Có nhiều mới có tự do lựa chọn để xác lập bản chất trường hợp chỉ cần có một công việc tốt và tính chủ thể của mình, còn phụ nữ chỉ là ổn định không còn phải hi sinh cho bất kì hệ quả của sự lựa chọn ấy” (Simone De bên nào nhiều hơn thì đó đã gọi là một sự Beauvoir, 1998, tr. 41). “thăng tiến”. Ở Việt Nam, Phụ nữ là nguồn lực quan Thứ ba, thăng tiến là khi được làm trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã việc trong môi trường lý tưởng. Đối với hội. Lịch sử đã và luôn minh chứng sự hiện các cá nhân nếu các môi trường không lành diện của phụ nữ trong các vai trò quan mạnh, không thể hòa hợp cùng đồng trọng của xã hội như quá trình xây dựng, nghiệp từ chuyên môn, phong cách làm lao động sản xuất, đấu tranh chống thiên việc đến tính cách. Sau đó, được chuyển tai, địch họa, được khẳng định qua năng lực đến một bộ phận khác và mọi người ở đây và phẩm hạnh trong các hoạt động xã hội, ai cũng tuyệt vời. Bên cạnh đó, họ còn làm bao gồm cả trong lĩnh vực phi truyền thống, việc rất chuyên nghiệp trong từng khâu, góp một phần to lớn công sức và trí tuệ cho ngoài ra ai cũng có kiến thức rất uyên nền hoà bình và văn minh nhân loại. thâm, do đó các cá nhân sẽ học hỏi được 2.1.3. Khái niệm “thăng tiến” khá nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ mọi “Thăng tiến” là điều mà bất cứ cá người. Có thể nói, được chuyển bộ phận và 104
  4. NGUYỄN NGỌC HƯƠNG TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN trở thành thành viên của phòng ban này sở các mối quan tâm về nhu cầu và lợi ích quả thật là một sự “thăng tiến”. chính đáng của phụ nữ Về mặt chủ quan thì những phẩm chất Lãnh đạo là sự đại diện cho lợi ích và cần thiết để cho các cá nhân có cơ hội và tiếng nói của mọi giai cấp, tầng lớp và khả năng thăng tiến tốt cần có: giới tính. Đại diện chính thức về lợi ích Thứ nhất, các cá nhân phải hoàn thành của một tầng lớp hay một giới là những tốt công việc và nhiệm vụ được giao, đồng người trở thành lãnh đạo do họ được bầu thời sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần hoặc bổ nhiệm vào một vị trí quản lý cụ thiết, những cá nhân ấy phải cho thấy năng thể trong hệ thống chính trị theo đúng quy lực thật sự khi không từ chối những nhiệm trình, thủ tục, luật pháp quy định. Những vụ khó khăn. người lãnh đạo là đại diện chính thức có Thứ hai, thường xuyên cập nhật kiến tầm quan trọng đối với những người đã thức và các kỹ năng hỗ trợ cho công bầu ra họ hoặc cấp dưới của họ vì họ sẽ việc; đăng ký học thêm các khóa ngắn bảo vệ nhu cầu, lợi ích của cử tri hoặc cấp hạn về chuyên môn nghiệp vụ giúp họ dưới trong quá trình hoạch định và thực thích ứng với môi trường công việc luôn thi chính sách công. luôn thay đổi. Phụ nữ đại diện cho những lợi ích, nhu Thứ ba, luôn lắng nghe và học hỏi cầu và thay mặt cử tri nói lên nhu cầu, lợi những kinh nghiệm từ đồng nghiệp và cấp ích, các mối quan tâm của họ trong quá trên, nhất là với lĩnh vực chuyên môn phụ trình hoạch định, thực thi chính sách công. trách. Chăm chú lắng nghe những gì đồng Do đó, Đảng và Nhà nước phải ưu tiên và nghiệp chia sẻ về công việc cũng như góp đối xử công bằng trong bố trí nhân sự lãnh ý của họ. đạo, quản lý là nữ giới. Người lãnh đạo nữ Thứ tư, duy trì và tạo thêm nhiều mối ở những vị trí chính thức trong hệ thống quan hệ với đồng nghiệp cũng như với chính trị là người đại diện cho nữ giới vì họ những người bạn mà có dịp tiếp xúc qua mang nhiều đặc điểm khá tương đồng với công việc. Những mối quan hệ này có thể những người phụ nữ khác và sẽ thay mặt chưa tác dụng ở hiện tại nhưng có thể sẽ những người phụ nữ trong xã hội nói lên tạo ra nhiều cơ hội về sau. nhu cầu, lợi ích của nữ giới trong quá trình Thứ năm, luôn đặt ra những mục tiêu hoạch định chính sách công. Những mối mới trong công việc và không ngại thử sức quan tâm và quyền lợi đa dạng nhưng đặc trước những cơ hội mới mẻ mà công việc thù của phụ nữ (như thai sản, chăm sóc con mang đến. cái, tình trạng dễ bị lạm dụng tại gia đình Thứ sáu, thường xuyên bổ sung vào hồ và công sở, bạo lực dựa trên cơ sở giới, sơ cá nhân những kỹ năng và điểm mạnh thiếu đại diện trong các vị trí lãnh đạo kinh mà có được trong quá trình làm việc để tế và chính trị cấp cao...) không được chứng minh giá trị của mình với bất cứ cơ những người đại diện nam giới phản ánh quan nào. đầy đủ trong quá trình chính sách. 2.2. Một số giải pháp cơ bản Mặt khác, nữ giới và nam giới có 2.2.1. Tăng cường số lượng phụ nữ những kinh nghiệm, trải nghiệm sống, kiến vào các vị trí lãnh đạo, quản lý dựa trên cơ thức, kỹ năng, góc nhìn và cách giải quyết 105
  5. SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No. 67 (01/2020) khác nhau đối với những vấn đề đặt ra cho đặt trọng tâm mạnh mẽ vào quyền sinh sản lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo tổ chức. Khi và chống phân biệt đối xử theo cách mà những kiến thức và kinh nghiệm, cách tiếp những người lãnh đạo nam tiền nhiệm của cận khác nhau này được phản ánh đầy đủ họ không làm. Nghiên cứu của các học giả trong quá trình hoạch định và thực thi đã chứng minh phụ nữ ở vị trí lãnh đạo của chính sách thông qua các đại diện lãnh đạo đảng có hướng nhấn mạnh hơn vào các vấn của từng giới thì chính sách trở nên toàn đề công bằng xã hội. diện hơn, phù hợp hơn, đặc biệt là với 2.2.2. Tăng cường số lượng phụ nữ vào những chính sách có ảnh hưởng tới phụ nữ. các vị trí lãnh đạo, quản lý chính thức, đặc Những vấn đề toàn cầu ngày nay đòi hỏi biệt trong bộ máy hành chính nhà nước những nhà lãnh đạo có nhiều kỹ năng và sự Ưu tiên phát triển lãnh đạo nữ trong đổi mới mà những kỹ năng và sự đổi mới các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức này chỉ có thể đến từ những ý tưởng và khoẻ, bảo vệ môi trường và những thành tố người tham gia đa dạng. Phụ nữ mang đến quan trọng khác đóng góp cho phát triển các kỹ năng, các quan điểm khác nhau và bền vững. sự khác biệt về cấu trúc và văn hóa để đưa Nâng cao năng lực và vị thế cho phụ ra các giải pháp hiệu quả. Trong đó: nữ tiến tới đạt được bình đẳng giới là một - Lãnh đạo nữ mang đến kiến thức trong tám mục tiêu Thiên niên kỷ mà Liên mới, thông qua lập chương trình cũng như Hợp quốc đặt ra. Đây cũng là tiền đề để xây dựng, thực hiện và đánh giá chính hoàn thành bảy mục tiêu còn lại trong đó sách, lãnh đạo nữ đã chú ý tới những chính xoay quanh những thách thức đang tồn tại sách phổ biến mà có lợi hơn cho những bao gồm: HIV/AIDS, sức khỏe, giáo dục, thành viên nhất định trong xã hội so với hợp tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững. những người khác, và các cơ chế được Kinh nghiệm của nhiều nước phát triển cho soạn thảo để khắc phục những lợi thế thấy, khi phụ nữ được trao quyền làm lãnh không công bằng như vậy. đạo chính trị, các quốc gia có mức sống - Lãnh đạo nữ xác định được các vấn cao hơn, có sự phát triển tích cực hơn trong đề mới trong chính sách. Trong bối cảnh giáo dục, cơ sở hạ tầng và y tế.v.v. hiện nay, các lãnh đạo nữ có thể chọn cách Cải thiện chất lượng các chính sách tập trung vào các vấn đề khác nhau hơn so bảo vệ phụ nữ. Phụ nữ có thể quan tâm đến với các lãnh đạo nam, ví dụ như sự bất những lợi ích bị phớt lờ mà các nhà lãnh bình đẳng về chủng tộc và giới tính, dịch đạo nam bỏ qua, chẳng hạn như các chính vụ chăm sóc trẻ em, biết chữ, cải cách luật sách liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ, gia đình, lương hưu và xóa đói giảm tiếp cận đất đai, tín dụng bình đẳng, tuổi nghèo. Phụ nữ chiếm 70% số người nghèo nghỉ hưu bình đẳng. Thông qua sự hiện trên toàn cầu. Mặc dù giảm nghèo không diện trong giới chính trị thì phụ nữ mới có phải là một vấn đề chính trị mới, nhưng thể theo đuổi lợi ích của họ, mà không cần những nỗ lực xác định và tháo gỡ các khía biết trước những hình thức lợi ích nào cạnh về giới nhằm khắc phục các tác động mình sẽ được hưởng. Tất cả những tuyên sâu sắc mà cái nghèo gây ra cho cuộc sống bố đã được nêu nhằm ủng hộ sự tăng của nữ giới là mới. Một số lãnh đạo nữ đã cường số lượng phụ nữ trong các cơ quan 106
  6. NGUYỄN NGỌC HƯƠNG TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN bầu cử. Tăng cường phụ nữ vào các vị trí lãnh Mạnh dạn trao quyền cho phụ nữ để họ đạo, quản lý nguồn lực. Lãnh đạo nữ có vai tham gia giải quyết xung đột chung lấy đó trò quan trọng vì đó là sự huy động và sử làm tiêu chí thăng tiến. Phụ nữ phải chịu dụng nguồn nhân lực chất lượng cao làm đựng nhiều trong những xung đột vũ trang lãnh đạo phát triển đất nước hiệu quả. Một và thường ủng hộ mạnh mẽ nhất cho việc quốc gia muốn phát triển thành công cần ổn định, tái thiết và ngăn ngừa xung đột. phải có lãnh đạo giỏi. Lãnh đạo cần được Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy sự tham gia lựa chọn từ tất cả những người tài giỏi của phụ nữ vào các quá trình giao thời và trong nước - cả nam và nữ. các chính phủ hậu xung đột có thể “tăng 2.2.3. Thực hiện quy hoạch, đào tạo, tính hợp pháp của các tổ chức mới ra đời, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ giảm tham nhũng của chính phủ, mở rộng Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh chương trình nghị sự chính trị, thúc đẩy đạo xây dựng quy hoạch cán bộ nữ trong hoạch định chính sách tư vấn và khuyến quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng ở khích hợp tác giữa các dòng ý thức hệ và từng cấp, từng ngành, từng địa phương. các lĩnh vực xã hội. Đối với cán bộ nữ, đồng thời với việc xây Gia tăng số lượng và chất lượng phụ dựng quy hoạch, phải chăm lo đào tạo, bồi nữ làm lãnh đạo trong khu vực công. Sự dưỡng để chủ động về nhân sự; đề bạt, bổ tham gia lãnh đạo, quản lý của nữ giới nhiệm cần bảo đảm tiêu chuẩn của từng mang tính biểu tượng vì những nhà lãnh chức danh, có khả năng hoàn thành tốt đạo nữ mang lại ý nghĩa về vai trò, năng nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu lực của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý đối điểm của cán bộ nữ. Thực hiện nguyên tắc với phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Phụ bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong nữ làm lãnh đạo có ý nghĩa truyền khát quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm. vọng, hy vọng, nhu cầu và sự tự tin cho Xây dựng và thực hiện chương đào nhiều phụ nữ và trẻ em gái vươn lên trở tạo cán bộ nữ theo từng lĩnh vực, gắn với thành những nhà lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch. Trong đó, đặc biệt coi trọng tương lai. phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, Việc có nhiều phụ nữ trong các vị trí quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị lãnh đạo cấp cao góp phần thay đổi văn doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và hóa mang tính định kiến giới về vai trò của cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Đào phụ nữ, từng bước xây dựng văn hóa bình tạo nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu đa đẳng giới ngoài xã hội. Nhiều phụ nữ tham dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ gia lãnh đạo, quản lý trên thực tế góp phần phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. xây dựng nhận thức về vị trí và vai trò của Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy phụ nữ ngoài xã hội với tư cách là những nhân tài; đào tạo nhân lực nữ cho phát nhà lãnh đạo, quản lý. Nhờ vậy, việc thúc triển kinh tế tri thức; cần bảo đảm tỷ lệ nữ đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tham gia các khóa đào tạo tại các trường trong xã hội thực chất góp phần nâng cao lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội, nước từ 30% trở lên. Thực hiện cử tuyển cộng đồng và trong gia đình. đào tạo cán bộ nữ trong các dân tộc thiểu 107
  7. SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No. 67 (01/2020) số, tôn giáo và trong các lĩnh vực có tỷ lệ tăng số lượng nữ lãnh đạo, quản lý từ cán bộ nữ qúa thấp. Phổ cập tin học cho trung ương đến địa phương, trong đó có cán bộ nữ các cấp. Đây cũng là một trong chú ý đào tạo đội ngũ kế cận. Nên có những hoạt động mà Dự án “Nâng cao những hạn ngạch về số lượng phụ nữ đảm năng lực lãnh đạo cho phụ nữ khu vực Nhà nhiệm vai trò lãnh đạo ở một số cơ quan nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc quan trọng, thiết lập các mạng lưới chuyên tế” của chúng ta có thể có những đóng góp ngành cho phụ nữ, giúp phụ nữ có tích cực. động lực và tham gia nhiều hơn vào sự Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất thực hiện tốt các chính sách nhằm phát nước. Đồng thời, cần hình thành các dịch triển cán bộ nữ trong nghiên cứu khoa học, vụ xã hội thân thiện hơn để phụ nữ có thể trong lãnh đạo, quản lý. Có chính sách cụ tham gia và phát triển vào các lĩnh vực thể về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ khác nhau của đời sống chứ không nên đòi nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ nữ, đặc hỏi người phụ nữ phải lựa chọn hoặc là gia biệt quan tâm cán bộ nữ là trí thức, công đình hoặc công việc. nhân, người dân tộc thiểu số, tôn giáo; 3. Kết luận chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ công Sự tham gia lãnh đạo của phụ nữ rất tác ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải quan trọng và điều quan trọng hơn là phải đảo, là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ đi nhận thức rõ rằng phụ nữ là một bộ phận học có con nhỏ. vô cùng quan trọng trong hệ thống chính Công tác tạo nguồn cán bộ nữ cần trị Việt Nam hiện đại. Để đảm bảo sự được đặt trong chiến lược phát triển nguồn thăng tiến cho phụ nữ trong hệ thống chính nhân lực của quốc gia. Ưu tiên tuyển cán trị cần có nhiều giải pháp mang tính toàn bộ nữ, lao động nữ có trình độ cao đẳng, diện, trong đó cần tăng cường số lượng đại học, trên đại học. Chăm lo bồi dưỡng, phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý dựa phát triển tài năng là nữ. trên cơ sở các mối quan tâm về nhu cầu và Bồi dưỡng phát triển đảng viên nữ cân lợi ích chính đáng của phụ nữ; tăng cường đối giữa các khu vực. Chú trọng việc bố số lượng phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, trí, phân công công tác để đảng viên nữ có quản lý chính thức đặc biệt trong bộ máy điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng hành chính nhà nước; tăng cường số lượng thành. Các bộ, ngành, địa phương chủ phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý động xây dựng kế hoạch thực hiện các chính thức đặc biệt trong bộ máy hành chương trình hành động của mình nhằm chính nhà nước. TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2017). Dự thảo báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Hà Nội: NXB Thời đại. Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc về Bình đẳng giới (2011). Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Hà Nội: NXB Thời đại. 108
  8. NGUYỄN NGỌC HƯƠNG TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Đảng Cộng sản Việt Nam (1986). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hà Nội: NXB Sự thật. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật. Nguyễn Hữu Khiển (2006). Phân tích triết học Những vấn đề cơ bản của chính trị và khoa học chính trị. Hà Nội: NXB Lý luận chính trị. Simone De Beauvoir (1998). Giới tính thứ hai. NXB Văn hóa Thông tin. Ngày nhận bài: 12/6/2019 Biên tập xong: 15/01/2020 Duyệt đăng: 20/01/2020 109
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2