intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

200
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

‘Quản lý tài chính y tế là việc quản lý toàn bộ các nguồn vốn, tài sản, vật tư của đơn vị để phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế ban đầu và tuyên truyền, huấn luyện’[2]. Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa dựa trên phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh… Kết quả nghiên cứu đã đưa ra các nhận định về những mặt đạt được, những mặt hạn chế trong công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện: (i)Thực hiện khoán biên chế và khoán chi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện;(ii) Tăng cường công tác quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp; (iii) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các khẩu: lập, chấp hành, quyết toán chi, kiểm soát nội bộ và công khai tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2013<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA<br /> SOME SOLUTIONS TO IMPROVE FINANCIAL MANAGEMENT<br /> IN KHANH HOA GENERAL HOSPITAL<br /> Trần Mạnh Hòa1, Phan Thị Dung2<br /> Ngày nhận bài: 26/12/2012; Ngày phản biện thông qua: 07/3/2013; Ngày duyệt đăng: 15/5/2013<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> ‘Quản lý tài chính y tế là việc quản lý toàn bộ các nguồn vốn, tài sản, vật tư của đơn vị để phục vụ công tác phòng<br /> bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế ban đầu và tuyên truyền, huấn luyện’[2]. Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tài<br /> chính tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa dựa trên phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh… Kết quả nghiên cứu đã<br /> đưa ra các nhận định về những mặt đạt được, những mặt hạn chế trong công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa<br /> Khánh Hòa và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện: (i)Thực hiện khoán biên chế và<br /> khoán chi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện;(ii) Tăng cường công tác quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt<br /> động sự nghiệp; (iii) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các khẩu: lập, chấp hành, quyết toán chi, kiểm soát nội bộ<br /> và công khai tài chính.<br /> Từ khóa: quản lý tài chính, bệnh viện, Khánh Hoà<br /> <br /> ABSTRACT<br /> ‘Healthcare financial management is the management of all funds, property, materials of the unit for service of<br /> prevention, health care, initial medical care and propagation, trained’[2]. This study analyzes financial management of<br /> Khanh Hoa General Hospital based on the synthesis, analysis, comparison... The study result has made comments about<br /> the gain result, the restrictions in financial management of Khanh Hoa General Hospital and proposed solutions to improve<br /> financial management of the hospital: (i) Perform payroll securities and payment to improve the quality of hospital service;<br /> (ii) Enhance the management of the use of funds for administrative activities; (iii) Enhance the inspection and control at all<br /> stages: the elaboration, execution, settlement expenses, internal controls and financial disclosure.<br /> Keywords: financial management, the hospital, Khanh Hoa<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là Bệnh<br /> viện công lớn nhất tại tỉnh Khánh Hòa, với trên<br /> 1.000 giường bệnh, 1.053 cán bộ công nhân viên<br /> chức, 20 khoa lâm sàng, 08 khoa cận lâm sàng và<br /> 07 phòng chức năng (2011)[1]. Để đáp ứng nhu cầu<br /> khám chữa bệnh ngày càng cao và càng đa dạng<br /> của bệnh nhân trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân<br /> cận (miền Trung và Tây Nguyên) cũng như để cạnh<br /> tranh với với các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là<br /> với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc cung cấp<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> dịch vụ y tế, Bệnh viện đã đầu tư các phương tiện<br /> hiện đại, kỹ thuật mới, thuốc mới cũng như đầu tư<br /> nâng cao tay nghề của đội ngũ cán bộ.<br /> Trong những năm qua, cơ chế quản lý tài chính<br /> kế toán của nhà nước đã có nhiều thay đổi, đặc biệt<br /> là Nghị định số 43/2006/NĐ- CP [2] quy định quyền<br /> tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,<br /> tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị<br /> sự nghiệp công lập nói chung, Bệnh viện Đa khoa<br /> tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Đi đôi với việc trao quyền<br /> tự chủ là vấn đề tăng cường công tác kiểm tra,<br /> <br /> Trần Mạnh Hòa: Lớp cao học Quản trị kinh doanh 2009 - Trường Đại học Nha Trang<br /> TS. Phan Thị Dung: Khoa Kế toán Tài chính - Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> 162 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> thanh tra tài chính kế toán, nên yêu cầu đặt ra đối<br /> với công tác quản lý tài chính là phải đánh giá được<br /> hiệu quả sử dụng các nguồn thu, phân tích sâu sắc<br /> các hoạt động kinh tế, từ đó nâng cao kết quả hoạt<br /> động của Bệnh viện. Tuy nhiên, đây là một chủ<br /> trương mới, do đó trong quá trình thực hiện, Bệnh<br /> viện gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắt, ở một<br /> mức độ nhất định, Bệnh viện chưa khai thác và phát<br /> huy hết ưu thế của công cụ quản lý này, ảnh hưởng<br /> đến quá trình thu thập, phản ánh và xử lý thông tin<br /> tài chính của đơn vị. Do đó, việc đánh giá công tác<br /> quản lý tài chính tại Bệnh viện là việc làm vô cùng<br /> cần thiết, nhằm kịp thời xử lý và cung cấp thông tin<br /> cho việc ra quyết định của lãnh đạo Bệnh viện, hỗ<br /> trợ việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tại<br /> Bệnh viện, góp phần vào sự phát triển của Bệnh<br /> viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.<br /> II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng của nghiên cứu này là công tác quản<br /> lý tài chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.<br /> Phạm vi: Công tác quản lý tài chính của Bệnh<br /> viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa từ năm 2009 - 2011 về<br /> các khâu dự toán, thực hiện, quyết toán, kiểm tra.<br /> 2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu<br /> Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua báo<br /> cáo dự toán, quyết toán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh<br /> Khánh Hòa, các thông tin qua mạng Internet.<br /> Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương<br /> pháp so sánh, phân tích, tổng hợp …, dựa trên các<br /> số liệu thu thập được lấy từ các báo cáo thường<br /> niên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để<br /> phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính ở<br /> Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Thực trạng công tác quản lý tài chính tại Bệnh<br /> viện Đa khoa Khánh Hòa<br /> 1.1. Thực trạng<br /> Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiền thân là<br /> Trung tâm Y tế toàn khoa Nha Trang được tiếp quản<br /> năm 1975, địa chỉ 19 Yersin - Nha Trang. Thực hiện<br /> Nghị định 43/2006/NĐ-CP [5], Bệnh viện đã chủ<br /> động sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước giao<br /> một cách có hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ; đồng<br /> thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để<br /> phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch<br /> vụ khám chữa bệnh, tạo điều kiện tăng nguồn thu.<br /> Quy trình quản lý tài chính tại Bệnh viện gồm<br /> bốn bước: (1) Lập dự toán thu chi các nguồn tài<br /> <br /> Số 2/2013<br /> chính của bệnh viện thông qua các nghiệp vụ tài<br /> chính để cụ thể hóa định hướng phát triển và kế<br /> hoạch hoạt động của Bệnh viện, nhằm tăng nguồn<br /> thu hợp pháp và vững chắc, đảm bảo được hoạt<br /> động thường xuyên của Bệnh viện, đồng thời từng<br /> bước củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất, tập trung<br /> đầu tư đúng, đạt hiệu quả cao, hạn chế tối đa lãng<br /> phí và tiêu cực, đảm bảo công bằng trong sử dụng<br /> các nguồn đầu tư. Xây dựng dự toán theo hướng<br /> phát triển và khả thi. Dự toán thu chi của Bệnh viện<br /> được xây dựng căn cứ vào phương hướng nhiệm<br /> vụ của đơn vị, chỉ tiêu, kế hoạch có thể thực hiện<br /> được, kinh nghiệm thực hiện các năm trước, khả<br /> năng ngân sách Nhà nước cho phép, khả năng tăng<br /> thu của đơn vị, khả năng tổ chức quản lý và kỹ thuật<br /> của đơn vị...(2) Thực hiện dự toán: Căn cứ dự toán<br /> thu chi (kế hoạch) của Bệnh viện đã được cấp có<br /> thẩm quyền phê duyệt. Đây là căn cứ mang tính<br /> chất quyết định nhất trong chấp hành dự toán của<br /> Bệnh viện, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, cùng<br /> với việc tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp<br /> luật, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều<br /> chỉnh hoạt động quản lý tài chính ngày càng được<br /> hoàn thiện. Việc chấp hành dự toán thu chi ngày<br /> càng được luật hoá, tạo cho đơn vị chủ động thực<br /> hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. (3)<br /> Quyết toán: Đây là quá trình phản ánh đầy đủ các<br /> khoản chi vào báo cáo quyết toán ngân sách và các<br /> nguồn chuyên dùng theo đúng chế độ báo cáo về<br /> biểu mẫu, thời gian, nội dung và các khoản chi tiêu.<br /> Trên cơ sở các số liệu báo cáo quyết toán có thể<br /> đánh giá hiệu quả phục vụ của chính Bệnh viện,<br /> đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đồng thời rút<br /> ra ưu, khuyết điểm của từng bộ phận trong quá trình<br /> quản lý để làm cơ sở cho việc quản lý ở chu kỳ tiếp<br /> theo, đặc biệt là làm cơ sở cho việc lập kế hoạch<br /> của năm sau. (4) Thanh tra, kiểm tra, đánh giá: Việc<br /> thực hiện kế hoạch không phải bao giờ cũng đúng<br /> như dự kiến. Do vậy, Bệnh viện luôn tiến hành thanh<br /> tra, kiểm tra thường xuyên, phát hiện sai sót, giúp<br /> đơn vị nắm được tình hình quản lý tài chính nhằm<br /> đảm bảo hiệu quả đầu tư. Cùng với việc thanh tra,<br /> kiểm tra, công tác đánh giá rất được coi trọng trong<br /> quá trình quản lý tài chính, đánh giá để xem việc gì<br /> đạt hiệu quả, những việc gì không đạt gây lãng phí<br /> để có biện pháp kịp thời cũng như rút kinh nghiệm<br /> quản lý.<br /> Quy trình khám chữa bệnh của Bệnh viện đa<br /> khoa tỉnh Khánh Hòa khá chặt chẽ, tạo điều kiện<br /> thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh cho bệnh<br /> nhân. Bên cạnh đó, việc quản lý nguồn thu gồm<br /> các bước sau: (1) Bộ phận tiếp nhận hoặc bộ phận<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 163<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2013<br /> toán, tổng hợp chi phí phát sinh trên cơ sở tổng khối<br /> lượng dịch vụ cung cấp, in hóa đơn cho bệnh nhân<br /> hoặc đối chiếu quyết toán với cơ quan bảo hiểm.<br /> Định kỳ tổ chức lập các báo cáo chi tiết theo các tiêu<br /> thức khác nhau. Kết quả tổng hợp các nguồn thu và<br /> quyết toán chi được theo dõi như bảng 1 và 2.<br /> <br /> cấp cứu lập hồ sơ bệnh nhân chuyển khoa Khám<br /> bệnh. (2) Bộ phận khám bệnh nhận hồ sơ, đề xuất<br /> điều trị, xét nghiệm và cung ứng thuốc, xác nhận<br /> trong hồ sơ bệnh nhân. (3) Các bộ phận điều trị, xét<br /> nghiệm, dược xác nhận thông tin chi phí thực tế phát<br /> sinh vào hồ sơ bệnh nhân. (4) Bộ phận kế toán tính<br /> <br /> Bảng 1. Tổng hợp các nguồn thu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2009 - 2011<br /> (Đơn vị tính: triệu đồng)<br /> 2009<br /> STT<br /> <br /> NGUỒN<br /> <br /> Dự<br /> toán<br /> <br /> Thực<br /> hiện<br /> <br /> 2010<br /> Tăng<br /> (giảm)<br /> <br /> Dự<br /> toán<br /> <br /> Thực<br /> hiện<br /> <br /> Tăng<br /> (giảm)<br /> <br /> Dự<br /> toán<br /> <br /> Thực<br /> hiện<br /> <br /> Tăng<br /> (giảm)<br /> <br /> 25.966<br /> <br /> (4.635)<br /> <br /> 49.436<br /> <br /> 45.943<br /> <br /> (3.493)<br /> <br /> 71.012<br /> <br /> 21.712<br /> <br /> 58.320<br /> <br /> 86.848<br /> <br /> 28.528<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ngân sách cấp<br /> <br /> 25.462<br /> <br /> 22.876<br /> <br /> 2<br /> <br /> Viện phí<br /> <br /> 46.675<br /> <br /> 50.883<br /> <br /> 4.208<br /> <br /> 49.300<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> 57.000<br /> <br /> 92.670<br /> <br /> 35.670<br /> <br /> 65.892<br /> <br /> 92.456<br /> <br /> 26.564<br /> <br /> 87.834<br /> <br /> 106.247 18.413<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khác<br /> <br /> 9.810<br /> <br /> 17.396<br /> <br /> 7.586<br /> <br /> 11.605<br /> <br /> 21.477<br /> <br /> 9.872<br /> <br /> 11.978<br /> <br /> 24.894<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> (2.586) 30.601<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 138.947 183.825 44.878 157.398 210.911<br /> <br /> 12.916<br /> <br /> 53.513 207.568 263.932 56.364<br /> <br /> (Nguồn: Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa)<br /> <br /> Bảng 1 cho thấy nguồn thu hàng năm tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong năm 2010 tăng hơn so với<br /> năm 2009 là 27.086 triệu đồng, tăng từ 183.825 triệu đồng (2009) lên 210.911 triệu đồng (2010), năm 2011 tăng<br /> hơn so với năm 2010 là 53.021 triệu đồng, tăng từ 210.911 triệu đồng (2010) lên 263.932 triệu đồng (2011).<br /> Trong đó, chủ yếu là từ hai nguồn viện phí và bảo hiểm y tế, điều này cho thấy bệnh viện ngày càng phát triển<br /> các dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phụ vụ để tăng nguồn thu.<br /> Bảng 2. Quyết toán chi sự nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa theo nhóm mục chi, từ 2009 -2011<br /> (Đơn vị: Triệu đồng)<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> 2009<br /> Dự toán<br /> <br /> 2010<br /> <br /> Thực hiện Tỷ lệ %<br /> <br /> Dự toán<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 43.171<br /> <br /> 43.161 (0,02) 47.687<br /> <br /> Tỷ trọng (%)<br /> <br /> 24,78<br /> <br /> 24,78<br /> <br /> 22,82<br /> <br /> Quản lý hành Tổng<br /> chính<br /> Tỷ trọng (%)<br /> <br /> 8.759<br /> <br /> 8.748<br /> <br /> (0,13) 15.475<br /> <br /> 5,03<br /> <br /> 5,02<br /> <br /> Cho con người<br /> <br /> Nghiệp vụ<br /> chuyên môn<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 68,55<br /> <br /> 68,57<br /> <br /> Mua sắm sửa Tổng<br /> chữa TSCĐ<br /> Tỷ trọng (%)<br /> <br /> 2.852<br /> <br /> 2.831<br /> <br /> 1,64<br /> <br /> 1,63<br /> <br /> Tổng<br /> Tỷ trọng (%)<br /> <br /> Dự toán<br /> <br /> 47.677 (0,02) 60.212<br /> 22,82<br /> <br /> Thực hiện Tỷ lệ %<br /> <br /> 60.204<br /> <br /> 23,66<br /> <br /> 23,66<br /> <br /> 15.465 (0,06) 15.093<br /> <br /> 15.082<br /> <br /> 7,40<br /> <br /> 5,93<br /> <br /> (0,74)<br /> <br /> 69,05<br /> <br /> 69,06<br /> <br /> 1.511<br /> <br /> 1.500<br /> <br /> 0,72<br /> <br /> 0,72<br /> <br /> (0,73)<br /> <br /> (0,01)<br /> (0,07)<br /> <br /> 5,93<br /> <br /> 119.432 119.423 (0,01) 144.290 144.284 0,00 176.343 176.338<br /> <br /> Tỷ trọng (%)<br /> <br /> Tổng chi<br /> <br /> 7,41<br /> <br /> 2011<br /> <br /> Thực hiện Tỷ lệ %<br /> <br /> 69,30<br /> <br /> 69,30<br /> <br /> 2.832<br /> <br /> 2.824<br /> <br /> 1,11<br /> <br /> 1,11<br /> <br /> 0,00<br /> (0,28)<br /> <br /> 174.214 174.163 (0,03) 208.963 208.926 (0,02) 254.480 254.448 (0,01)<br /> 100<br /> <br /> 100<br /> <br /> 100<br /> <br /> 100<br /> <br /> 100<br /> <br /> 100<br /> <br /> (Nguồn: Phòng tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa)<br /> <br /> Bảng 2 cho thấy công tác chấp hành chi tại Bệnh<br /> viện Đa khoa Khánh Hòa từ 2009 - 2011 rất chi tiết,<br /> chặt chẽ, đúng qui định, không có nhóm mục nào<br /> là vượt dự toán, các nhóm mục khác không có sự<br /> chênh lệch giữa dự toán và quyết toán là bao nhiêu.<br /> Để làm được điều này Bệnh viện đã có những việc<br /> làm cụ thể như sau:<br /> Bệnh viện đã phát động và thực hiện đúng các<br /> nguyên tắc chi tiêu hành chính, theo đúng thông tư<br /> quy định về chế độ tiêu chuẩn định mức sử dụng tài<br /> <br /> 164 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> sản do Nhà nước ban hành.<br /> Bệnh viện đã vận dụng và quản lý chi tiêu theo<br /> định mức và cơ bản đã thực hiện chi tiêu trong<br /> khuôn khổ định mức, chế độ qui định tiết kiệm hơn<br /> trước. Bệnh viện lập dự toán chi tiết tới từng mục,<br /> đảm bảo cho quá trình thực hiện cũng như quyết<br /> toán năm được thuận tiện.<br /> Công tác sửa chữa, nâng cấp và cải tạo theo<br /> đúng điều lệ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.<br /> Đối với công tác mua sắm hoặc sửa chữa tài sản<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> cố định trên 20 triệu đồng, Bệnh viện đều lập hội<br /> đồng mua sắm hay tổ chức đấu thầu công khai, điều<br /> này đã tránh được những thất thoát cho Bệnh viện.<br /> Bộ phận Tài chính - Kế toán của Bệnh viện<br /> được trang bị mạng lưới máy tính hiện đại thay<br /> cho công tác thủ công trước kia chỉ viết tay. Việc<br /> sử dụng máy tính giúp cho quá trình thực hiện chế<br /> độ chứng từ, quá trình thanh quyết toán giữa bệnh<br /> nhân và bệnh viện nhanh gọn, tránh được phiền hà,<br /> tiêu cực. Chính hiện đại hóa công tác kế toán nên<br /> các chế độ kế toán của Nhà nước quy định được<br /> Bệnh viện thực hiện tốt và sát với thực tế hơn.<br /> 1.2. Những kết quả đã đạt được<br /> Bệnh viện đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ<br /> để tăng cường công tác quản lý trong nội bộ, sử<br /> dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển<br /> hoạt động sự nghiệp, tăng thu, tiết kiệm chi, góp<br /> phần nâng cao hiệu quả hoạt động sự nghiệp.<br /> Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đơn vị đã đổi<br /> mới phương thức hoạt động, nguồn thu sự nghiệp<br /> tăng cùng với kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên đã<br /> góp phần bảo đảm bù đắp nhu cầu tiền lương tăng<br /> thêm cho cán bộ, nhân viên.<br /> Đơn vị đã từng bước tự chủ huy động vốn để<br /> đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang<br /> thiết bị có kỹ thuật cao đáp ứng cho việc khám chữa<br /> bệnh như mổ nội soi, thay khớp, chạy thận nhân tạo,<br /> chẩn đoán hình ảnh..., nhằm nâng cao chất lượng<br /> trong việc chẩn đoán và điều trị, mặt khác việc làm<br /> này cũng góp phần tăng thêm nguồn thu cho đơn vị.<br /> Để đạt được những thành tựu này, nguyên nhân<br /> là nhờ sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo Bệnh<br /> viện, đội ngũ nhân viên kế toán am hiểu nghiệp vụ<br /> kế toán tài chính, có trách nhiệm cao với công việc,<br /> tính chủ động của bộ phận quản trị, kế toán cao,<br /> thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi<br /> trường bên ngoài.<br /> 1.3. Những tồn tại<br /> Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa hiện vẫn<br /> chưa tiến hành khoán chi hành chính, đây là một<br /> chủ trương mới và nhạy cảm. Mục tiêu của khoán<br /> chi không đơn thuần là giảm chi mà chủ yếu là nâng<br /> cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy<br /> hành chính, hình thức quản lý theo sản phẩm đầu<br /> ra, đây là hình thức mà nhiều nước phát triển trên<br /> thế giới đang thực hiện và cũng là xu hướng phát<br /> triển quản lý trong tương lai. Nguyên nhân đây là<br /> chủ trương mới của nhà nước, lãnh đạo bệnh viện<br /> <br /> Số 2/2013<br /> còn e dè trong việc thực hiện.<br /> Về các khoản tiền thưởng hiện Bệnh viện<br /> thường thưởng theo tổ, theo nhóm mang tính chất<br /> chung chung, đôi khi người làm nhiều cũng như<br /> người làm ít, vì vậy không khuyến kích được mọi<br /> người trong công việc. Nguyên nhân là do lãnh đạo<br /> bệnh viện, bộ phận tham mưu vẫn chưa tìm ra được<br /> giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết vấn đề này.<br /> Báo cáo quyết toán hàng năm của Bệnh viện<br /> thường chậm so với dự kiến mà nguyên nhân của<br /> nó là do hiện tại phần mềm kế toán chưa được tốt<br /> dẫn tới việc trích số liệu chậm, chưa có chế tài xử<br /> phạt đối với việc quyết toán chậm.<br /> 2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công<br /> tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa<br /> Khánh Hòa<br /> 2.1. Thực hiện khoán biên chế và khoán chi nhằm<br /> nâng cao chất lượng phục vụ của Bệnh viện<br /> Theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP [3] quy<br /> định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng<br /> biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các<br /> cơ quan nhà nước, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa<br /> là cơ quan Nhà nước có thu, vì vậy Bệnh viện Đa<br /> khoa Khánh Hòa cũng thuộc đối tượng khoán chi.<br /> Bệnh viện hội tụ đầy đủ các điều kiện của khoán chi:<br /> có chức năng, nhiệm vụ ổn định, đã xây dựng được<br /> tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức được giao<br /> và duyệt chỉ tiêu biên chế ổn định. Mặt khác phải<br /> được sự đồng tình ủng hộ của các bộ công chức<br /> trong đơn vị về chủ chương khoán chi.<br /> Yêu cầu đối với khoán chi hành chính: (1) Đảm<br /> bảo thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của Bệnh<br /> viện đã được cấp có thẩm quyền quy định với chất<br /> lượng hiệu quả công việc phải cao hơn trước khi<br /> thực hiện khoán chi. (2) Thực hiện việc tinh giảm<br /> biên chế và không làm tăng tổng kinh phí của những<br /> khoản thực hiện khoán so với thời điểm trước khi<br /> khoán chi. (3) Bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cán<br /> bộ công nhân viên chức. (4) Bảo đảm công khai dân<br /> chủ, có sự bàn bạc nhất trí của đa số cán bộ công<br /> chức trong việc xây dựng phương án thực hiện<br /> khoán, xây dựng quy chế sử dụng kinh phí tiết kiệm<br /> do thực hiện khoán chi.<br /> Nội dung của khoán chi hành chính: Chỉ thực<br /> hiện khoán chi đối với những khoản chi thường<br /> xuyên như chi lương và các khoản chi có tính chất<br /> lương, một số khoản chi quản lý hành chính, chi<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 165<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> nghiệp vụ và việc thực hiện có liên quan trực tiếp tới<br /> ý thức tiết kiệm của cán bộ, công chức. Không thực<br /> hiện khoán chi đối với những khoản chi mà việc hạn<br /> chế chi có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của<br /> đơn vị trong dài hạn như các khoản chi mua sắm<br /> tài sản cố định dùng cho công tác chuyên môn, sửa<br /> chữa tài sản cố định lớn. Kinh phí cấp cho những<br /> khoản khoán chi nên được ổn định trong 3 năm.<br /> Phần tiết kiệm Bệnh viện sử dụng theo các văn bản,<br /> pháp lệnh quy định có tính chất hướng dẫn về mục<br /> đích, tỉ lệ và qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Bệnh<br /> viện phải xây dựng quy chế sử dụng cho phù hợp<br /> với quy định chung và đảm bảo nguyên tắc công<br /> khai dân chủ.<br /> Kinh phí tiết kiệm được do thực hiện khoán<br /> chi Bệnh viện có thể được thực hiện như sau: (1)<br /> Kinh phí tiết kiệm từ quỹ lương do thực hiện tinh<br /> giảm biên chế được sử dụng toàn bộ cho mục đích<br /> tăng thu nhập cho cán bộ viên chức. (2) Đối với các<br /> khoản chi sự nghiệp, chi nghiệp vụ và các khoản chi<br /> khác: Bệnh viện không được cắt giảm các khoản<br /> chi mà làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành khối<br /> lượng và chất lượng công việc, làm chậm tiến độ<br /> công việc. Kinh phí tiết kiệm từ các khoản này sẽ<br /> được sử dụng cho các mục đích như: Chi bổ sung<br /> thu nhập cho cán bộ viên chức trong Bệnh viện theo<br /> tỷ lệ phù hợp của kinh phí tiết kiệm được; chi phúc<br /> lợi, chi khen thưởng của Bệnh viện; chi cho mục<br /> đích nâng cao hiệu quả chất lượng công việc bệnh<br /> viện, bao gồm cả tăng chi mua sắm, sửa chữa tài<br /> sản, chi cho công tác đào tạo cán bộ,...<br /> Về nguyên tắc thành phần nào được nhận<br /> khoán thì tự xây dựng quy chế sử dụng kinh phí<br /> tiết kiệm được và việc phân phối phải theo những<br /> nguyên tắc nhất định tùy thuộc vào đối tượng phân<br /> phối. Tuỳ theo tính chất của các khoản kinh phí tiết<br /> kiệm được để xác định và phân phối phù hợp. Tuy<br /> nhiên, Bệnh viện có thể lựa chọn các phương thức<br /> phân phối như: chia theo ngạch lương, chia theo<br /> bậc lương của cán bộ, công chức, chia theo xét<br /> khen thưởng (phân loại: A,B,C,...), phân phối theo<br /> hướng cải cách tiền lương hoặc Bệnh viện có thể<br /> sử dụng phối hợp các phương thức trên để đảm bảo<br /> công bằng và hiệu quả.<br /> Xác định mức kinh phí giao khoán: Thực hiện<br /> khoán chi hành chính gắn với khoán biên chế để<br /> có những giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm<br /> và giải quyết các chính sách đối với cán bộ viên<br /> <br /> 166 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Số 2/2013<br /> chức. Số biên chế giao khoán là số biên chế được<br /> cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý biên chế<br /> giao cho sau khi đã xem xét chức năng, nhiệm vụ,<br /> cơ cấu cán bộ, công chức của đơn vị và được giữ<br /> ổn định trong thời kỳ thực hiện khoán nhưng cũng<br /> cần phải rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và tính<br /> toán nhu cầu biên chế của đơn vị thực hiện khoán<br /> chi hành chính. (1) Đối với tổng quỹ lương: Tổng<br /> quỹ lương được xác định trên cơ sở biên chế được<br /> giao và ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức<br /> quy định tại nghị định 25/CP [4] của Chính phủ và<br /> các chính sách lương của Nhà nước. (2) Kinh phí<br /> quản lý hành chính, chi nghiệp vụ chuyên môn được<br /> xác định trên cơ sở hệ thống định mức, tiêu chuẩn,<br /> chế độ trong việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà<br /> nước, đồng thời có tính đến mức kinh phí sử dụng<br /> thực tế của 3 năm liền kề trước khi thực hiện khoán<br /> sau khi đã loại trừ các yếu tố đột biến ảnh hưởng<br /> tới số kinh phí sử dụng. Việc xác định mức kinh<br /> phí khoán phải đảm bảo nguyên tắc không làm<br /> tăng kinh phí ngân sách so với trước khi thực hiện<br /> khoán chi.<br /> Lợi ích việc khoán chi hành chính: Tạo động lực<br /> khuyến khích Bệnh viện chủ động sắp xếp lại biên<br /> chế, tổ chức và phân công lao động trong cơ quan<br /> hợp lý, xoá bỏ tâm lý muốn tăng biên chế không<br /> thật cần thiết, góp phần tinh giảm biên chế, nâng<br /> cao hiệu quả và chất lượng công việc, đồng thời<br /> giảm chi phí hành chính; kích thích và tăng cường ý<br /> thức tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí;<br /> tạo động lực thúc đẩy đấu tranh nội bộ trước hiện<br /> tượng tham ô, lãng phí; nâng cao thu nhập cho cán<br /> bộ, công chức, tạo điều kiện để mỗi cán bộ phát huy<br /> được khả năng của mình, nâng cao hiệu quả công<br /> tác của mỗi cán bộ công chức.<br /> Quá trình thực hiện khoán chi sẽ là con đường<br /> hiệu quả và thiết thực nhất để Bệnh viện tự xác định<br /> và tìm ra số biên chế cần có của mình. Tuy nhiên,<br /> khoán chi phải đi đôi với việc tăng cường công tác<br /> thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức<br /> năng cũng như của cán bộ, công chức ở bệnh viện,<br /> thực hiện tốt công khai hoá quá trình sử dụng kinh<br /> phí. Đồng thời chuẩn bị các giải pháp xử lý một cách<br /> đồng bộ những vấn đề có thể diễn ra trong quá trình<br /> khoán chi. Tuy nhiên, khoán chi hành chính là một<br /> vấn đề mới còn nhiều phức tạp cần giải quyết, vì<br /> vậy cần có sự chuẩn bị chu đáo và có các bước đi<br /> thích hợp.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2