intTypePromotion=1

Một số khía cạnh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển bền vững của Thừa Thiên Huế - Nguyễn Xuân Mai

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
64
lượt xem
3
download

Một số khía cạnh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển bền vững của Thừa Thiên Huế - Nguyễn Xuân Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Một số khía cạnh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển bền vững của Thừa Thiên Huế" trình bày đến các khía cạnh di dân, việc làm, sự cách biệt mức sống, vấn đề môi trường và nhận thức về phát triển bền vững. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số khía cạnh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển bền vững của Thừa Thiên Huế - Nguyễn Xuân Mai

42 Xã hội học, số 1(113), 2011<br /> <br /> <br /> <br /> Mét sè khÝa c¹nh x· héi vµ m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh<br /> ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Thõa thiªn - HuÕ<br /> <br /> NguyÔn Xu©n Mai*<br /> <br /> <br /> Thõa Thiªn - HuÕ ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu “trë thµnh thµnh phè<br /> trùc thuéc Trung −¬ng, lµ trung t©m cña khu vùc miÒn Trung vµ mét trong nh÷ng trung<br /> t©m lín, ®Æc s¾c cña c¶ n−íc vÒ v¨n hãa, du lÞch, khoa häc - c«ng nghÖ, y tÕ chuyªn s©u,<br /> gi¸o dôc - ®µo t¹o ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc, chÊt l−îng cao. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, Thõa<br /> Thiªn - HuÕ xøng tÇm lµ trung t©m ®« thÞ cÊp quèc gia, khu vùc vµ quèc tÕ, mét trong<br /> nh÷ng trung t©m kinh tÕ, v¨n hãa, khoa häc - c«ng nghÖ, y tÕ, ®µo t¹o lín cña c¶ n−íc vµ<br /> khu vùc c¸c n−íc §«ng Nam Ch©u ¸; cã quèc phßng, an ninh ®−îc t¨ng c−êng, chÝnh trÞ -<br /> x· héi æn ®Þnh, v÷ng ch¾c; ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n kh«ng ngõng ®−îc<br /> c¶i thiÖn”. Bµi viÕt nµy ®−îc trÝch tõ ®Ò tµi ®éc lËp cÊp Nhµ n−íc: “LuËn cø vµ gi¶i ph¸p<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Thõa Thiªn - HuÕ giai ®o¹n 2011 - 2020 theo h−íng<br /> bÒn v÷ng” do ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam thùc hiÖn n¨m 2009 - 2010. Do giíi h¹n<br /> vÒ khu«n khæ, bµi viÕt nµy chØ ®Ò cËp s¬ bé ®Õn c¸c khÝa c¹nh di d©n, viÖc lµm, sù c¸ch<br /> biÖt møc sèng, vÊn ®Ò m«i tr−êng vµ nhËn thøc vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.<br /> 1. Di d©n<br /> Di c− lµ qu¸ tr×nh x· héi, còng nh− lµ qu¸ tr×nh ph©n bè l¹i lùc l−îng lao ®éng,<br /> ®Æc biÖt ®èi víi mét n−íc ®ang tr¶i qua mét thêi kú t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh, thêi kú<br /> cã tèc ®é c«ng nghiÖp hãa (CNH) vµ ®« thÞ hãa kh¸ cao nh− ViÖt Nam. Di c− lµ chØ b¸o<br /> nh¹y c¶m thÓ hiÖn søc hÊp dÉn vÒ ph¸t triÓn cña mét ®Þa ph−¬ng so víi c¸c ®Þa<br /> ph−¬ng kh¸c.<br /> Theo d÷ liÖu Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 2009 (T§TDS&NO), Thõa Thiªn - HuÕ<br /> cã dßng di c− ®Õn ®« thÞ ®¸ng kÓ (19.982 ng−êi) trong 5 n¨m tr−íc cuéc T§TDS&NO. Di<br /> c− ®i tõ ®« thÞ còng kh¸ lín vµ sè di c− ®Õn ®« thÞ nhiÒu h¬n sè di c− ®i khái ®« thÞ lµ h¬n<br /> 6 ngµn ng−êi. Trong khi ®ã, ë n«ng th«n chñ yÕu lµ dßng di c− ®i lªn tíi trªn 34 ngµn<br /> ng−êi vµ di c− thuÇn n«ng th«n lµ ©m 27 ngµn ng−êi. KÕt qu¶ dßng di c− t¹i Thõa Thiªn -<br /> HuÕ lµ di c− thuÇn ©m 21 ngµn ng−êi, nghÜa lµ sè ng−êi di c− khái Thõa Thiªn - HuÕ<br /> nhiÒu h¬n sè ng−êi di c− ®Õn Thõa Thiªn - HuÕ lµ 21 ngµn ng−êi. KÕt qu¶ nµy phï hîp<br /> víi xu h−íng chung cña vïng B¾c Trung bé vµ Duyªn h¶i Nam Trung bé<br /> (BTB&DHNTB), n¬i cã di c− thuÇn ©m trªn 627 ngµn ng−êi. Xu h−íng nµy tr¸i ng−îc víi<br /> xu h−íng ë §µ N½ng n¬i cã di c− thuÇn d−¬ng h¬n 63 ngµn ng−êi, mµ chñ yÕu lµ di c− ®Õn<br /> ®« thÞ: 79.018 ng−êi. §iÒu ®ã cho thÊy, søc hót ®« thÞ cña §µ N½ng rÊt lín nhê t¨ng<br /> tr−ëng kinh tÕ vµ c«ng cuéc chØnh trang ®« thÞ ®ang diÔn ra ë ®©y. Trong chõng mùc nµo<br /> ®ã, cã thÓ thÊy kinh tÕ Thõa Thiªn - HuÕ vµ sù ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi<br /> cña tØnh cßn thiÕu søc hÊp dÉn qua c¸c chØ sè di c−.<br /> <br /> <br /> *<br /> PGS, TS. ViÖn X· héi häc.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> NguyÔn Xu©n Mai 43<br /> <br /> <br /> <br /> B¶ng 1:<br /> 1: Di c− ®Õn, di c− ®i vµ di c− thuÇn cña dßng di c− liªn tØnh<br /> theo n¬i ë ®« thÞ n«ng - th«n vµ theo tØnh<br /> <br /> Di c− ®Õn Di c− ®i Di c− thuÇn<br /> TØnh N«ng N«ng N«ng<br /> §« thÞ Tæng §« thÞ Tæng §« thÞ Tæng<br /> th«n th«n th«n<br /> Thõa Thiªn - HuÕ 19,982 6,992 26,974 13,663 34,314 47,977 6,319 -27,322 -21,003<br /> §µ n½ng 79,018 2,305 81,323 12,346 5,880 18,226 66,672 -3,575 63,097<br /> B¾c Trung Bé vµ DH 175,505 102,008 277,514 112,687 792,445 905,132 62,818 -690,437 -627,619<br /> Nam Trung Bé<br /> <br /> Nguån: TCTK, d÷ liÖu T§TDS&NO 2009.<br /> <br /> VÊn ®Ò vÒ mèi quan hÖ gi÷a di c− vµ ph¸t triÓn kh¸ phøc t¹p. Di c− cã thÓ cã ®ãng<br /> gãp tÝch cùc cho b¶n th©n ng−êi di c− vµ sù ph¸t triÓn ë n¬i ®Õn th«ng qua nh÷ng c¬ héi<br /> viÖc lµm vµ thu nhËp ë n¬i ®Õn, vµ còng cã thÓ cã ®ãng gãp tÝch cùc cho gia ®×nh vµ ®Þa<br /> ph−¬ng ë n¬i ®i th«ng qua tiÒn göi vÒ cña ng−êi di c− vµ viÖc gi¶m bít ¸p lùc thiÕu viÖc<br /> lµm ë n¬i ®i. §ång thêi, di c− còng cã thÓ cã t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x·<br /> héi ë n¬i ®i do mÊt nguån lùc con ng−êi víi tr×nh ®é cao hay t¸c ®éng tiªu cùc cña sù ly<br /> t¸n ®èi víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, nhÊt lµ ®èi víi trÎ em, ng−êi tµn tËt, ng−êi cao<br /> tuæi. Di c− con l¾c (theo thêi vô) còng cã thÓ lµ t¸c nh©n l©y truyÒn c¸c bÖnh hiÓm nghÌo<br /> hay c¸c tÖ n¹n x· héi. Theo kÕt qu¶ cuéc T§TDS&NO 2009, tû lÖ ng−êi di c− liªn tØnh ë<br /> ®é tuæi tõ 15 - 55 ®· tõng ®−îc ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt cao h¬n tû lÖ nµy cña ng−êi<br /> kh«ng di c− trong cïng nhãm tuæi (17,1% so víi 13,5%). C¸c cuéc T§TDS&NO tr−íc ®©y<br /> (1999,1989) còng cho kÕt qu¶ t−¬ng tù. §iÒu ®ã nghÜa lµ ®Þa ph−¬ng n¬i nhËp c− cã lîi thÕ<br /> ®ãn nhËn nh÷ng ng−êi lao ®éng cã kü n¨ng, trong khi ®Þa ph−¬ng n¬i xuÊt c− mÊt ®i lîi<br /> thÕ vÒ lao ®éng cã kü n¨ng. Khi chÊt l−îng nguån nh©n lùc lµ ®iÒu kiÖn quan träng hµng<br /> ®Çu thu hót ®Çu t− vµ ph¸t triÓn, th× hiÖn t−îng di c− thuÇn ©m cña Thõa Thiªn - HuÕ lµ<br /> mét th¸ch thøc lín cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña vïng ®Êt cè ®« nµy. Trong nhiÒu cuéc<br /> pháng vÊn s©u víi c¸c c¸n bé, nh©n sü ë Thõa Thiªn - HuÕ, vÊn ®Ò mÊt ng−êi giái ë c¸c<br /> ngµnh do hä di c− ®i n¬i kh¸c lµ ®iÒu th−êng ®−îc nh¾c tíi.<br /> VÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc, th−êng c¸c ch¸u ®ç ®¹i häc nhiÒu, chØ sau thµnh phè<br /> th«i, nh−ng c¸c ch¸u häc giái th× ®i xa hÕt, ®a sè ®i TP. HCM, hÇu hÕt ®ç ®¹i häc kh¸,<br /> cßn l¹i trªn ®Þa bµn rÊt Ýt. C¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc cÊp huyÖn tuyÓn ng−êi khã. Lao<br /> ®éng ®i lµm ¨n xa rÊt nhiÒu, nh×n cã vÎ lao ®éng n«ng th«n thÊt nghiÖp, nh−ng thùc ra<br /> lµ thiÕu lao ®éng (Pháng vÊn l·nh ®¹o huyÖn H−¬ng Thñy, 18/9/2009).<br /> Trong cuéc ®iÒu tra mÉu ®¹i diÖn víi 778 ng−êi d©n ®−îc hái ë Thõa Thiªn -<br /> HuÕ, tr¶ lêi c©u hái gi¶ ®Þnh vÒ viÖc nÕu ®−îc mêi ®i lµm ë tØnh kh¸c víi thu nhËp cao<br /> h¬n, 27,0% ng−êi tr¶ lêi kh¼ng ®Þnh sÏ ®i, mét phÇn t− kh¸c cßn xem xÐt lµ lo¹i viÖc<br /> g×. §iÒu ®ã cho thÊy trªn mét nöa ng−êi ®−îc hái s½n sµng hay c©n nh¾c sÏ di c− lµm<br /> c«ng viÖc víi thu nhËp cao h¬n. ChØ d−íi mét nöa sè ng−êi ®−îc hái (42,8%) tr¶ lêi døt<br /> kho¸t sÏ kh«ng di c−. Ng−êi d©n n«ng th«n vµ nam giíi cã vÎ bÞ søc hót di c− v× lý do<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 44 Mét sè khÝa c¹nh x· héi vµ m«i tr−êng...<br /> <br /> <br /> <br /> kinh tÕ vµ viÖc lµm cao h¬n ®¸ng kÓ so víi ng−êi d©n n«ng th«n vµ phô n÷. Di c− quèc<br /> tÕ qua con ®−êng xuÊt khÈu lao ®éng ®ang cã xu h−íng gi¶m. Theo b¸o c¸o cña Së KÕ<br /> ho¹ch §Çu t− Thõa Thiªn - HuÕ, n¨m 2006 cã 1.642 ng−êi xuÊt khÈu lao ®éng, n¨m<br /> 2007 chØ cßn 500 ng−êi, vµ n¨m 2008 chØ cßn 300 ng−êi1.<br /> 2. ViÖc lµm<br /> ViÖc lµm kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò kinh tÕ quan träng, mµ cã ý nghÜa x· héi s©u s¾c.<br /> Trong thêi gian qua Thõa Thiªn - HuÕ ®· gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm vµ ®¹t mét sè kÕt<br /> qu¶ tÝch cùc. TØnh ®· t¨ng c−êng ®Çu t− cho ®µo t¹o nghÒ, lËp sµn giao dÞch viÖc lµm<br /> vµ b×nh qu©n hµng n¨m ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 14.000 lao ®éng. Tû lÖ thÊt nghiÖp<br /> thµnh thÞ cña tØnh lµ 4,85%, thÊp h¬n møc trung b×nh cña vïng B¾c Trung bé 4,92%<br /> vµ Duyªn h¶i Nam Trung bé 4,99% (n¨m 2007). Tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh,<br /> b×nh qu©n trªn 12% (2005 - 2010) vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng t¨ng tû<br /> träng c«ng nghiÖp, dÞch vô tõ 78,6% n¨m 2005 lªn 84,8% n¨m 2010 lµ c¬ së cho viÖc<br /> gi¶i quyÕt viÖc lµm.<br /> HiÖn nay, ViÖt Nam nãi chung vµ Thõa Thiªn - HuÕ nãi riªng b−íc vµo giai ®o¹n<br /> d©n sè vµng, nghÜa lµ tû lÖ d©n sè ®é tuæi lao ®éng t¨ng vµ tû lÖ phô thuéc gi¶m. §ã lµ<br /> c¬ héi, nh−ng còng lµ th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ t¹o viÖc<br /> lµm. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh CNH - H§H trong tØnh còng lµm gia t¨ng viÖc<br /> chuyÓn dÞch môc ®Ých sö dông ®Êt tõ ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt phi n«ng nghiÖp vµ ®Æt<br /> ra th¸ch thøc vÒ t¹o viÖc lµm cho n«ng d©n mÊt ®Êt.<br /> Khi c¬ cÊu lao ®éng cña tØnh cã tû träng n«ng nghiÖp lín (kho¶ng 38,0% theo b¸o<br /> c¸o cña Së L§TBXH) vµ kinh tÕ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ch−a thùc sù ph¸t triÓn nh−<br /> mét trung t©m kinh tÕ ®« thÞ lín, phÇn lín ng−êi d©n thuéc nhãm cã vÞ thÕ c«ng viÖc<br /> tù lµm cho gia ®×nh (thuéc khu vùc kinh tÕ kh«ng chÝnh thøc). Trong mÉu kh¶o s¸t hai<br /> phÇn ba ng−êi d©n ®−îc hái (70,0%) tù lµm cho gia ®×nh, trong ®ã ë ®« thÞ tû lÖ nµy lµ<br /> 58,0%, ë n«ng th«n cao h¬n víi tû lÖ t−¬ng øng lµ 82,0%. Tû lÖ trªn phï hîp víi sè liÖu<br /> cuéc ®iÒu tra møc sèng hé gia ®×nh 2008 cña TCTK, trong ®ã vïng BTB&DHNTB cã tû<br /> lÖ tù lµm n«ng nghiÖp 53,9% vµ tù lµm phi n«ng nghiÖp 16,9% (tû lÖ tù lµm chung<br /> toµn vïng: 70,8%). Tû lÖ viÖc lµm dÔ tæn th−¬ng cña tØnh Thõa Thiªn - HuÕ thÊp h¬n<br /> so víi tû lÖ trung b×nh toµn quèc n¨m 2007 (76,7%).<br /> Sè liÖu cña TCTK n¨m 2008 vÒ cÊu tróc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi/th¸ng cña<br /> tØnh Thõa Thiªn - HuÕ, còng ph¶n ¸nh vÊn ®Ò nh− vËy. Tû träng thu tõ tiÒn l−¬ng, tiÒn<br /> c«ng trong thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi/th¸ng cña tØnh chØ chiÕm 29,0%. ThËm chÝ, tû<br /> lÖ nµy cña Thõa Thiªn - HuÕ cßn thÊp h¬n tû lÖ trung b×nh cña vïng BTTB&DHNTB:<br /> 33,0% vµ thÊp h¬n nhiÒu so víi §µ N½ng - 49,0% (TCTK, NGTK 2009).<br /> Nh÷ng d÷ liÖu trªn ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng viÖc lµm dÔ bÞ tæn th−¬ng ë møc cao vµ<br /> nguy c¬ viÖc lµm kh«ng bÒn v÷ng cña ®¹i bé phËn ng−êi d©n ë Thõa Thiªn - HuÕ. T×nh<br /> tr¹ng cã ®ñ viÖc lµm ë ng−êi ®−îc hái trong 12 th¸ng qua chØ ®¹t 71,9% ë khu vùc<br /> n«ng, l©m, ng− nghiÖp, 80,6% ë c«ng nghiÖp vµ cao h¬n 89,9% trong lÜnh vùc dÞch vô.<br /> <br /> 1<br /> Tµi liÖu Së KH§T göi cho nhãm nghiªn cøu ngµy 16/12/2009.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> NguyÔn Xu©n Mai 45<br /> <br /> <br /> <br /> §ã lµ ch−a nãi ®Õn tÝnh rñi ro cao cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong ®iÒu kiÖn biÕn ®æi<br /> khÝ hËu vµ diÔn biÕn thiªn tai ngµy cµng khèc liÖt ë miÒn Trung.<br /> Trong mÉu kh¶o s¸t hé gia ®×nh, gÇn mét nöa sè ng−êi ®−îc hái (47,0%) cho r»ng<br /> trong 5 n¨m qua t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cã chiÒu h−íng t¨ng lªn, trong khi chØ 23,0%<br /> cho r»ng gi¶m ®i. Hai phÇn ba ng−êi d©n ®−îc hái (74,6%) còng ®¸nh gi¸ th¸ch thøc<br /> lín nhÊt ®èi víi sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi vµ ph¸t triÓn cña Thõa Thiªn - HuÕ lµ<br /> thÊt nghiÖp/thiÕu viÖc lµm. 71,9% trong tæng sè 197 c¸n bé, nhµ khoa häc, nh©n sü<br /> trong tØnh ®−îc hái cã nhËn xÐt t−¬ng tù. B¸o c¸o chÝnh trÞ cña BCH §¶ng bé tØnh<br /> còng nhËn ®Þnh r»ng: “Lao ®éng ch−a cã viÖc lµm hoÆc viÖc lµm ch−a æn ®Þnh cßn<br /> nhiÒu”.<br /> Nh− vËy, vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng hµng<br /> ®Çu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Thõa Thiªn - HuÕ.<br /> 3. Thu nhËp<br /> VÒ thu nhËp, Thõa Thiªn - HuÕ cã møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét<br /> th¸ng (n¨m 2006) lµ 517 ngµn ®ång cao h¬n møc trung b×nh vïng B¾c Trung bé chØ cã<br /> 418 ngµn ®ång, nh−ng thÊp h¬n møc trung b×nh vïng Duyªn h¶i Nam Trung bé lµ 551<br /> ngµn ®ång vµ thÊp h¬n kh¸ nhiÒu so víi §µ N½ng lµ 853 ngµn ®ång.<br /> Xu h−íng trªn tiÕp diÔn vµo n¨m 2008, víi chØ sè thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi<br /> cña tØnh mét th¸ng lµ 804 ngµn ®ång, cao h¬n møc trung b×nh vïng B¾c Trung bé vµ<br /> Duyªn h¶i Nam Trung bé (728 ngµn ®ång), nh−ng vÉn thÊp h¬n kh¸ nhiÒu so víi §µ<br /> N½ng lµ 1.367 ngµn ®ång, còng nh− thÊp h¬n c¸c tØnh B×nh §Þnh, Kh¸nh Hßa, B×nh<br /> ThuËn, víi chØ sè t−¬ng øng lµ 827, 965, 838 ngµn ®ång.<br /> Thu nhËp theo gi¸ thùc tÕ cã t¨ng lªn 64,0% trong vßng 2 n¨m ë Thõa Thiªn - HuÕ<br /> vµ dï l¹m ph¸t cã t¨ng cao trong n¨m 2008, th× thu nhËp thùc tÕ cña ng−êi d©n trong<br /> tØnh còng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nh−ng vÉn thÊp kh¸ nhiÒu so víi §µ N½ng - thµnh phè lín<br /> nhÊt khu vùc miÒn Trung, chØ b»ng 58,0% (2008). Nh− vËy, vÒ møc thu nhËp Thõa Thiªn<br /> - HuÕ ch−a thÓ hiÖn ®óng tÇm lµ tØnh träng ®iÓm cña khu vùc miÒn Trung.<br /> 4. Sù kh¸c biÖt x· héi<br /> Chªnh lÖch thu nhËp gi÷a nhãm giµu nhÊt vµ nghÌo nhÊt ë Thõa Thiªn - HuÕ<br /> n¨m 2006 lµ 6,4 lÇn, cao h¬n møc trung b×nh vïng B¾c Trung bé lµ 6,3 lÇn vµ thÊp<br /> h¬n møc nµy ë vïng Duyªn h¶i Nam Trung bé: 6,6 lÇn. So víi §µ n½ng chØ sè nµy chØ<br /> lµ 5,6 lÇn, cho thÊy Thõa Thiªn - HuÕ - thµnh phè cã møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ khiªm<br /> tèn h¬n, l¹i cã chØ sè bÊt b×nh ®¼ng thu nhËp cao h¬n thµnh phè lín nhÊt miÒn Trung.<br /> Vµo n¨m 2008, chªnh lÖch thu nhËp gi÷a nhãm giµu nhÊt vµ nghÌo nhÊt ë Thõa Thiªn<br /> - HuÕ t¨ng lªn 6,54 lÇn, trong khi chØ sè nµy cña vïng B¾c Trung bé vµ Duyªn h¶i<br /> Nam Trung bé lµ 6,94 lÇn (cao h¬n Thõa Thiªn - HuÕ) vµ cña §µ N½ng chØ lµ 6,04 lÇn.<br /> D−êng nh− sù chªnh lÖch giµu - nghÌo cã xu h−íng t¨ng lªn ë c¶ Thõa Thiªn - HuÕ vµ<br /> toµn vïng B¾c Trung bé vµ Duyªn h¶i Nam Trung bé. Trong cuéc ®iÒu tra nªu trªn,<br /> 38% ng−êi d©n ®−îc hái cho r»ng chªnh lÖch giµu nghÌo ®· t¨ng lªn trong 5 n¨m qua,<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 46 Mét sè khÝa c¹nh x· héi vµ m«i tr−êng...<br /> <br /> <br /> <br /> vµ chØ 21% nghÜ lµ vÉn nh− cò. Hai phÇn n¨m (42,6%) ng−êi d©n Thõa Thiªn - HuÕ<br /> ®¸nh gi¸ chªnh lÖch giµu nghÌo lµ mét trong 5 th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi sù ph¸t<br /> triÓn vµ æn ®Þnh cña tØnh.<br /> VÒ gi¶m nghÌo, Thõa Thiªn - HuÕ cã nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc gi¶m nghÌo<br /> nhanh, tõ 16,7% n¨m 2006 xuèng 13,7% n¨m 2008 vµ 7,0% n¨m 2010.<br /> So víi vïng B¾c Trung bé vµ Duyªn h¶i Nam Trung bé lµ n¬i cã tû lÖ nghÌo n¨m<br /> 2006 lµ 22,3% vµ n¨m 2008 lµ 18,4%, Thõa Thiªn - HuÕ cã tû lÖ nghÌo thÊp h¬n nhiÒu,<br /> nh−ng vÉn cao h¬n B×nh thuËn (11,0% n¨m 2006 vµ 9,2% n¨m 2008) vµ ®Æc biÖt lµ §µ<br /> N½ng, t−¬ng øng chØ cã 4,0% vµ 3,5%5. B¸o c¸o chÝnh trÞ cña BCH §¶ng bé tØnh còng<br /> nhËn ®Þnh r»ng: “KÕt qu¶ gi¶m nghÌo thiÕu bÒn v÷ng”. §Ó trë thµnh thµnh phè trùc<br /> thuéc trung −¬ng, vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, Thõa Thiªn - HuÕ cßn ph¶i cè g¾ng rÊt lín<br /> trong lÜnh vùc gi¶m nghÌo.<br /> <br /> B¶ng 2: Tû lÖ nghÌo cña Thõa<br /> Thõa Thiªn - HuÕ vµ c¸c tØnh vïng BTB&DHNTB (%)<br /> <br /> §Þa ph−¬ng Tû lÖ nghÌo (%)<br /> <br /> 2006 2008<br /> <br /> Thõa Thiªn - HuÕ 16,7 13,7<br /> <br /> B×nh ThuËn 11,0 9,2<br /> <br /> §µ N½ng 4,0 3,5<br /> <br /> Vïng BTB&DHNTB 22,3 18,4<br /> <br /> <br /> Nguån: TCTK, Niªn gi¸m Thèng kª 2007&2009<br /> <br /> Kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn gi÷a n«ng th«n, vïng nói vµ ®« thÞ lµ mét trong 5 th¸ch<br /> thøc lín nhÊt cña Thõa Thiªn - HuÕ vµ cã ®−îc sù ®ång t×nh cña 41,8% ng−êi d©n ®−îc<br /> hái vµ cña mét phÇn ba (33,7%) c¸n bé, nhµ khoa häc, nh©n sü cña tØnh.<br /> Vïng DTTS cña Thõa Thiªn - HuÕ kh¸ tËp trung vµo 2 huyÖn miÒn nói vµ 4<br /> huyÖn kh¸c cã x· miÒn nói vµ chiÕm 2/3 diÖn tÝch tù nhiªn toµn tØnh. Víi d©n sè trªn<br /> 45 ngµn ng−êi, nh−ng ®êi sèng c¸c DTTS ë vïng nói, cßn thua kÐm nhiÒu so víi vïng<br /> ®ång b»ng, mÆc dï nh÷ng ch−¬ng tr×nh, chÝnh s¸ch dµnh cho DTTS ®· ®−îc thùc thi<br /> vµ ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Kinh tÕ vïng nói ®· cã sù chuyÓn dÞch b−íc ®Çu, n¨ng suÊt<br /> c©y trång t¨ng nhê ¸p dông phæ biÕn gièng míi, còng nh− më réng diÖn tÝch trång c©y<br /> c«ng nghiÖp. C¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu miÒn nói phôc vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t ®· c¬<br /> b¶n hoµn thµnh do sù lång ghÐp nhiÒu ch−¬ng tr×nh, dù ¸n gi¶m nghÌo. TrÎ em vïng<br /> nói vµ DTTS ®· tiÕp cËn ®−îc víi gi¸o dôc. Tû lÖ huy ®éng häc sinh trong ®é tuæi ®i<br /> häc ®¹t 99%, mÉu gi¸o ®¹t trªn 97%, sè l−îng häc sinh bá häc n¨m häc 2007 - 2008 lµ<br /> 0,89%. Sè häc sinh tèt nghiÖp THCS ®¹t trªn 97%, tèt nghiÖp THPT ®¹t 43%. Phæ cËp<br /> gi¸o dôc THCS ®¹t trªn 96%. Trªn 90% tr−êng tiÓu häc, THCS, truêng d©n téc néi tró<br /> ®−îc x©y dùng kiªn cè. VÒ y tÕ, ®· thùc hiÖn viÖc cÊp thÎ BHYT cho ng−êi nghÌo vïng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> NguyÔn Xu©n Mai 47<br /> <br /> <br /> <br /> d©n téc vµ miÒn nói, gi¶m mét phÇn viÖn phÝ cho 70 - 85% ng−êi bÖnh ®iÒu trÞ tuyÕn<br /> huyÖn, tØnh. C¸c bÖnh x· héi nh− sèt rÐt, b−íu cæ, lao ®−îc ®iÒu trÞ miÔn phÝ, c¸c<br /> ch−¬ng tr×nh phßng dÞch, tiªm chñng cho trÎ em ®−îc thùc hiÖn kh¸ tèt. 100% sè x·<br /> vïng nói cã tr¹m x¸ vµ cã b¸c sü. TÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng trªn ®· gióp gi¶m tû lÖ<br /> nghÌo DTTS vµ vïng nói xuèng 17,6%, trong ®ã tû lÖ nghÌo DTTS xuèng 20,2%, cao<br /> h¬n kh¸ nhiÒu so víi tû lÖ nghÌo trung b×nh toµn tØnh. Kinh tÕ vïng nói vµ vïng<br /> DTTS cã t¨ng tr−ëng nh−ng kh«ng bÒn v÷ng. ChÊt l−îng hiÖu qu¶ c¸c chÝnh s¸ch x·<br /> héi nh− gi¸o dôc, y tÕ, ch−a cao, ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña bµ con DTTS. C«ng<br /> t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo ®¹t kÕt qu¶ kh¸, nh−ng ch−a bÒn v÷ng. NhiÒu hé tho¸t nghÌo<br /> nhê hç trî cña c¸c chÝnh s¸ch, dù ¸n, nh−ng ch−a thùc sù tho¸t nghÌo tõ ho¹t ®éng<br /> s¶n xuÊt, kinh doanh. Theo b¸o c¸o Së GD&§T tØnh n¨m 2008, t¹i c¸c vïng nói, vïng<br /> kinh tÕ khã kh¨n, häc sinh yÕu kÐm tû lÖ cßn kh¸ cao, viÖc huy ®éng häc sinh ra líp vµ<br /> duy tr× tû lÖ häc chuyªn cÇn khã kh¨n, häc sinh bá häc cßn nhiÒu. NÕu xem xÐt nghÌo<br /> khæ tõ c¸ch tiÕp cËn nghÌo ®a chiÒu, th× Thõa Thiªn - HuÕ cßn mét qu·ng ®−êng dµi<br /> vµ ®Çy ch«ng gai ®Ó gi¶m nghÌo cho vïng nói vµ bµ con DTTS, trªn con ®−êng ph¸t<br /> triÓn bÒn v÷ng.<br /> 5. M«i tr−êng<br /> Sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn 3 môc tiªu: hiÖu qu¶ kinh tÕ, c«ng<br /> b»ng x· héi vµ bÒn v÷ng m«i tr−êng. §«i khi c¸c môc tiªu nµy hßa quÖn víi nhau<br /> th«ng qua m« h×nh t¨ng tr−ëng, kÕt hîp víi gi¶m nghÌo. Nh− phÇn trªn cho thÊy<br /> Thõa Thiªn - HuÕ thùc hiÖn kh¸ tèt môc tiªu gi¶m nghÌo trong t¨ng tr−ëng, nh−ng<br /> kÕt qu¶ gi¶m nghÌo ch−a bÒn v÷ng, ®Æc biÖt lµ víi c¸c DTTS. MÆt kh¸c sù c¸ch biÖt x·<br /> héi cã chiÒu h−íng gia t¨ng. Søc Ðp cña t¨ng tr−ëng kinh tÕ, gia t¨ng d©n sè, ®« thÞ<br /> hãa vµ c«ng nghiÖp hãa th−êng dÉn tíi sù « nhiÔm nguån n−íc, kh«ng khÝ ®« thÞ, còng<br /> nh− t¨ng c−êng khai th¸c tµi nguyªn. Thõa Thiªn - HuÕ ®· gi¶i quyÕt bµi to¸n t¨ng<br /> tr−ëng nh− thÕ nµo qua ®¸nh gi¸ cña ng−êi d©n, c¸n bé, giíi nh©n sü, nhµ khoa häc,<br /> doanh nh©n...? §èi víi vÊn ®Ò vÖ sinh vµ m«i tr−êng, ®a sè ý kiÕn ng−êi d©n cho r»ng<br /> vÖ sinh m«i tr−êng c«ng céng ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ (58% vµ 70%) trong 5 n¨m qua<br /> ®· tèt lªn. Tuy nhiªn t×nh tr¹ng « nhiÔm nguån n−íc, c¸c con s«ng ®ang lµ nçi lo l¾ng<br /> cña 41% ng−êi d©n ®−îc hái. C¸n bé, giíi khoa häc, nh©n sü, doanh nh©n còng cã sù<br /> ®ång t×nh ®¸nh gi¸ t−¬ng tù nh− vËy (xem b¶ng d−íi ®©y). Trong ®¸nh gi¸ vÒ t×nh<br /> tr¹ng xÊu ®i vÒ nguån n−íc, nhãm c¸n bé, giíi khoa häc, nh©n sü cã c¸i nh×n chÆt chÏ<br /> h¬n (49,2%) so víi giíi doanh nh©n (37,8%).<br /> Nh×n chung c¶ 3 nhãm x· héi: ng−êi d©n, nhãm c¸n bé, nhµ khoa häc, nh©n sü vµ<br /> doanh nh©n ®Òu ®¸nh gi¸ 3 th¸ch thøc lín nhÊt cña m«i tr−êng Thõa Thiªn - HuÕ lÇn<br /> l−ît lµ: (1) Ng−êi d©n x¶ r¸c bõa b·i ra m«i tr−êng, (2) N¹n chÆt ph¸ rõng do l©m tÆc,<br /> vµ (3) ChÆt ph¸ rõng thiÕu ý thøc cña ng−êi d©n. Riªng 42,1% nhãm c¸n bé, nh©n sü,<br /> nhµ khoa häc ®¸nh gi¸ “C¸c doanh nghiÖp kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh b¶o vÖ m«i<br /> tr−êng” lµ th¸ch thøc lín ®èi víi m«i tr−êng cña tØnh. Nh÷ng biÖn ph¸p gi¸m s¸t m«i<br /> tr−êng cÇn tËp trung vµo ba vÊn ®Ò trªn, còng nh− ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 48 Mét sè khÝa c¹nh x· héi vµ m«i tr−êng...<br /> <br /> <br /> <br /> B¶ng 3: ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ vÊn ®Ò m«i tr−êng cña c¸c nhãm x· héi (%)<br /> <br /> C¸n bé, nhµ khoa Doanh<br /> Ng−êi d©n<br /> VÊn ®Ò m«i tr−êng häc, nh©n sü nh©n<br /> (788 ng−êi)<br /> (197 ng−êi) (185 ng−êi)<br /> T×nh tr¹ng « nhiÔm nguån n−íc, c¸c dßng s«ng ®ang xÊu ®i 41,0 49,2 37,8<br /> <br /> VÖ sinh m«i tr−êng c«ng céng n«ng th«n ®ang tèt lªn 58,0 48,2 51,9<br /> <br /> VÖ sinh m«i tr−êng c«ng céng ®« thÞ ®ang tèt lªn 70,0 76,1 71,4<br /> <br /> <br /> Nguån: ViÖn KHXH ViÖt Nam - D÷ liÖu kh¶o s¸t 2009<br /> <br /> C¸i nh×n nghiªm kh¾c h¬n víi c¸c vÊn ®Ò m«i tr−êng còng lÇn l−ît lµ nhãm c¸n<br /> bé, nhµ khoa häc, nh©n sü, sau ®ã lµ ng−êi d©n vµ sau cïng lµ doanh nh©n (xem b¶ng<br /> d−íi ®©y). §iÒu ®ã cho thÊy lµ c¸c biÖn ph¸p truyÒn th«ng thay ®æi hµnh vi nªn tËp<br /> trung vµo nhãm doanh nh©n vµ ng−êi d©n.<br /> <br /> B¶ng 4: §¸nh gi¸ vÒ mét trong ba th¸ch thøc lín nhÊt vÒ m«i tr−êng(%)<br /> tr−êng(%)<br /> <br /> C¸n bé, nhµ khoa<br /> Th¸ch thøc m«i tr−êng Ng−êi d©n Doanh nh©n<br /> häc, nh©n sü<br /> (788 ng−êi) (185 ng−êi)<br /> (197 ng−êi)<br /> N¹n chÆt ph¸ rõng do l©m tÆc 44,0 60,9 24,9<br /> <br /> <br /> Qu¶n lý vµ khai th¸c rõng ch−a hîp lý cña c¬ 24,5 33,0 17,8<br /> quan nhµ n−íc<br /> ChÆt ph¸ rõng thiÕu ý thøc cña ng−êi d©n 35,3 34,5 13,0<br /> C¸c doanh nghiÖp kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh b¶o 24,7 42,1 15,1<br /> vÖ m«i tr−êng<br /> Nu«i trång thñy s¶n vïng ®Çm ph¸ g©y « nhiÔm 25,4 27,9 8,1<br /> <br /> Ng−êi d©n thi nhau x©y dùng må m¶ quy m« lín 14,5 16.8 10,3<br /> <br /> Ng−êi d©n x¶ r¸c bõa b·i ra m«i tr−êng 52,0 55,8 23,8<br /> <br /> Kh¸ch du lÞch x¶ r¸c bõa b·i ra m«i tr−êng 6,6 11,7 3,8<br /> <br /> Nguån: ViÖn KHXH ViÖt Nam - D÷ liÖu kh¶o s¸t 2009<br /> <br /> Trong qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, ®Êt ®ai lµ mét vÊn ®Ò nãng báng ë nhiÒu<br /> ®Þa phu¬ng trong c¶ n−íc, víi trªn 70% khiÕu kiÖn liªn quan ®Õn ®Êt ®ai vµ nhiÒu vô<br /> khiÕu kiÖn ®«ng ng−êi. T¹i Thõa Thiªn - HuÕ, t×nh tr¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai, lÊn<br /> chiÕm ®Êt c«ng vÉn lµ vÊn ®Ò ®−îc sù quan t©m cña c¸c tÇng líp x· héi. Trong ®¸nh<br /> gi¸ vÒ vÊn ®Ò nµy, c¶ 3 nhãm x· héi: ng−êi d©n, c¸n bé, nhµ khoa häc, nh©n sü vµ<br /> doanh nh©n ®Òu cã tõ 19% - 30% cho r»ng t×nh tr¹ng trªn trong 5 n¨m qua ®· t¨ng<br /> lªn vµ 12% - 21,8% nhËn ®Þnh vÉn nh− cò. §¸ng l−u ý lµ nhãm c¸n bé, nhµ khoa häc,<br /> nh©n sü - giíi cã nhiÒu th«ng tin h¬n, cã trªn mét nöa (51,8%) ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> NguyÔn Xu©n Mai 49<br /> <br /> <br /> <br /> tranh chÊp ®Êt ®ai ch−a ®−îc c¶i thiÖn. Qu¸ tr×nh ®Èy nhanh CNH&§TH sÏ t¨ng<br /> c−êng lÊy ®Êt canh t¸c vµ cã thÓ lµm vÊn ®Ò x· héi nµy - liªn quan nhiÒu ®Õn æn ®Þnh<br /> x· héi, trë nªn c¨ng th¼ng h¬n.<br /> 6. KÕt luËn<br /> Víi t×nh tr¹ng di c− thuÇn ©m vµ trong ®iÒu kiÖn c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm<br /> phÝa Nam vµ phÝa B¾c, còng nh− §µ N½ng ®· vµ ®ang t¨ng tèc ph¸t triÓn, Thõa Thiªn<br /> - HuÕ ®øng tr−íc th¸ch thøc lín ®Ó mÊt nguån nh©n lùc cã kü n¨ng, dï tØnh cã thÕ<br /> m¹nh vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l−îng trong mét sè lÜnh vùc. Nh÷ng kÕt qu¶<br /> kh¶o s¸t nµy cho thÊy ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng, Thõa Thiªn - HuÕ ph¶i t¹o ®−îc søc<br /> hÊp dÉn m¹nh mÏ nh»m thu hót ®Çu t− vµ nguån nh©n lùc cã kü n¨ng tõ c¸c n¬i kh¸c<br /> vÒ vµ “gi÷ ch©n” nh©n lùc cã kü n¨ng cña tØnh m×nh.<br /> T×nh tr¹ng viÖc lµm dÔ bÞ tæn th−¬ng ë møc cao vµ viÖc lµm kh«ng bÒn v÷ng cña<br /> ®¹i bé phËn ng−êi d©n lµ vÊn ®Ò x· héi quan träng hµng ®Çu cña TØnh. T×nh tr¹ng<br /> viÖc lµm cña tØnh cã thÓ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng lµm cho dßng di<br /> c− cña tØnh trong 5 n¨m qua lµ dßng di c− thuÇn ©m. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm,<br /> Thõa Thiªn - HuÕ nªn tËp trung tr−íc m¾t cho ph¸t triÓn c¸c ngµnh th©m dông lao<br /> ®éng, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ t− nh©n, khu vùc kinh tÕ kh«ng chÝnh<br /> thøc - nh÷ng khu vùc gi¶i quyÕt nhiÒu viÖc lµm nhÊt vµ phï hîp víi b−íc ®i cña mét<br /> ®Þa ph−¬ng cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ch−a cao. Tõ kinh nghiÖm thµnh c«ng cña<br /> nhiÒu n−íc NIC vµ c¸c ®Þa ph−¬ng, nÕu ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®i tr−íc nhu cÇu sÏ lµ<br /> ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót ®Çu t−, t¨ng viÖc lµm vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. V× thÕ chiÕn l−îc dµi<br /> h¹n ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cña Thõa Thiªn - HuÕ nªn lµ tËp trung ph¸t triÓn nguån<br /> nh©n lùc ®i tr−íc nhu cÇu vµ trë thµnh trung t©m ®µo t¹o nguån nh©n lùc hµng ®Çu<br /> miÒn Trung.<br /> D−êng nh− sù chªnh lÖch giµu nghÌo cã xu h−íng t¨ng lªn ë c¶ Thõa Thiªn -<br /> HuÕ vµ toµn vïng B¾c trung bé vµ Duyªn h¶i Nam Trung bé. Thu hÑp kho¶ng c¸ch<br /> giµu nghÌo, kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn gi÷a n«ng th«n, vïng nói vµ ®« thÞ, h¹n chÕ sù bÊt<br /> b×nh ®¼ng x· héi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò x· héi hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh ph¸t<br /> triÓn bÒn v÷ng Thõa Thiªn - HuÕ. Thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ lµ c¬ së quan träng ®Ó<br /> c¶i thiÖn ®êi sèng ng−êi d©n. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh x· héi,<br /> cÇn thùc thi c¸c chÝnh s¸ch - nh÷ng chÝnh s¸ch h−íng nghÌo, ®Ó ph©n phèi thu nhËp<br /> ®Õn ®−îc c¸c nhãm yÕu thÕ trong qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng.<br /> ¤ nhiÔm nguån n−íc vµ c¸c dßng s«ng, n¹n chÆt ph¸ rõng, khai th¸c tµi nguyªn<br /> vµ xö lý chÊt th¶i, qu¶n lý ®Êt ®ai, nhËn thøc cña céng ®ång, doanh nghiÖp lµ nh÷ng<br /> vÊn ®Ò m«i tr−êng ®¸ng quan t©m cña Thõa Thiªn - HuÕ. Sù tham gia cña céng ®ång,<br /> doanh nghiÖp vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trong khi ®ã<br /> nguy c¬ vÒ t¸c ®éng tiªu cùc cña biÕn ®æi khÝ hËu lµ kh¸ nÆng nÒ ®èi víi tØnh.<br /> §Ó trë thµnh mét thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng vµ trung t©m ®« thÞ hµng ®Çu<br /> vÒ kinh tÕ, v¨n hãa, gi¸o dôc vµ x· héi cña ®Êt n−íc, Thõa Thiªn - HuÕ cßn ph¶i kh¾c<br /> phôc nhiÒu ch«ng gai, trë ng¹i trªn con ®−êng ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ chiÕn<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 50 Mét sè khÝa c¹nh x· héi vµ m«i tr−êng...<br /> <br /> <br /> <br /> l−îc ®óng ®¾n mµ tØnh lùa chän, nh»m tr¸nh nh÷ng bÊt æn trÇm träng mµ ®Êt n−íc ta<br /> ®ang tr¶i qua, khi nh÷ng n¨m võa qua tËp trung vµo t¨ng tr−ëng b»ng mäi gi¸.<br /> <br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> <br /> <br /> 1. QuyÕt ®Þnh 86 /2009/Q§-TTg vÒ Phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ -<br /> x· héi tØnh Thõa Thiªn HuÕ ®Õn n¨m 2020.<br /> 2. BCH §¶ng bé Thõa thiªn HuÕ. B¸o c¸o chÝnh trÞ BCH§B tØnh, 2009.<br /> 3. TCTK, §TDS&NO 2009.<br /> 4. TCTK, §TMSHG§ 2008.<br /> 5. TCTK, NGTK 2007, 2009.<br /> 6. VKHXHVN. D÷ liÖu kh¶o s¸t tõ Ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu cÊp nhµ n−íc vÒ ph¸t<br /> triÓn bÒn v÷ng cña Thõa Thiªn - HuÕ.<br /> 7. Trung t©m quèc gia dù b¸o vµ th«ng tin thÞ tr−êng lao ®éng. Xu hø¬ng viÖc lµm<br /> ViÖt Nam 2009.<br /> 8. Ban d©n téc tØnh Thõa Thiªn - HuÕ. B¸o c¸o c«ng t¸c n¨m 2008 www.imh.ac.vn<br /> www.imh.ac.vn,, 22<br /> /12 / 2010.<br /> 9. Bé KH&§T, UNDP, QuÜ Ch©u ¸. Lao ®éng vµ tiÕp cËn viÖc lµm. 2010.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2