intTypePromotion=1

Một số kinh nghiệm về cải tiến phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Xây dựng miền Trung

Chia sẻ: ViJakarta2711 ViJakarta2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
10
lượt xem
0
download

Một số kinh nghiệm về cải tiến phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Xây dựng miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình cải tiến phương pháp giảng dạy đối với môn Đường lối cách mạng ĐCSVN và kết quả bước đầu đã thu được làm tài liệu tham khảo trong Bộ môn Đường lối của ĐCSVN và khoa Lý luận chính trị để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số kinh nghiệm về cải tiến phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Xây dựng miền Trung

  1. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 48 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG NGƯT. Hoàng Văn Tý Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tóm tắt: Vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy (PPGD) tích cực vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị (LLCT) nói chung và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) nói riêng là vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài để góp phần từng bước đổi mới giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình cải tiến phương pháp giảng dạy đối với môn Đường lối cách mạng ĐCSVN và kết quả bước đầu đã thu được làm tài liệu tham khảo trong Bộ môn Đường lối của ĐCSVN và khoa Lý luận chính trị để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Từ khóa: Cải tiến phương pháp, môn học. Trong những năm gần đây, đặc biệt từ môn học này là giới thiệu phân tích và lý năm 2009-2010 thực hiện Quyết định số giải để sinh viên nắm được đầy đủ quan 52/2008 ngày 18/09/2008 của Bộ Giáo dục điểm, chủ trương, đường lối và quá trình tổ và Đào tạo, cơ cấu lại đề cương chương trình chức chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối giảng dạy các môn LLCT trong các trường của ĐCSVN trong cách mạng Dân tộc dân Đại học, Cao đẳng và từ năm học 2010- chủ, trong cuộc kháng chiến chống ngoại 2011, Nhà trường đã chính thức chuyển sang xâm và trong công cuộc đổi mới xây dựng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Theo đất nước hiện nay. hình thức đào tạo này thì số tiết giảng dạy I. Quá trình đổi mới và kết quả bước đầu trên lớp giảm xuống đáng kể, thời gian của môn Đường lối cách mạng của chuẩn bị nội dung giảng dạy của giáo viên ĐCSVN và thời gian chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên 1. Quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy. tăng lên. Từ các cuộc Hội thảo của Nhà Trước đây Bộ môn chủ yếu sử dụng trường về đổi mới nội dung, PPGD, PP thi, phương pháp diễn giảng, một phương pháp kiểm tra, khoa LLCT đã tích cực đổi mới được coi là phương pháp pháp truyền thống phương pháp giảng dạy các môn LLCT cho trong việc giảng dạy các môn LLCT nói phù hợp với thực tiễn đặt ra và phù hợp với chung và môn Đường lối cách mạng của yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo ĐCSVN nói riêng. Phương pháp này có dục đại học hiện nay. Trong các môn LLCT nhiều ưu điểm đối với các môn thuộc khoa thì có môn Đường lối cách mạng của học xã hội là: Dễ sử dụng, ít đòi hỏi các điều ĐCSVN, đây là môn học mới được tích hợp kiện khoa học kỹ thuật phức tạp kèm theo, và chọn lọc kiến thức từ ba môn học trước phân tích sâu sắc các khái niệm, phạm trù, đó là môn Lịch sử Đảng, Kinh tế chính trị và quy luật, giúp cho người đọc nắm bắt được Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mục tiêu của bài giảng một cách nhanh chóng và sâu sắc.
  2. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 49 Tuy nhiên, bản thân phương pháp diễn giảng - Phương pháp hướng dẫn sinh viên cũng có nhiều nhược điểm là làm cho người đọc sách. Phương pháp này thường được học dễ thụ động, ít độc lập suy nghĩ, không chúng tôi kết hợp và vận dụng để giảng một biết cách vận dụng tri thức lý luận vào thực số chương có nội dung mà kiến thức cơ bản tiễn. Đặc biệt từ khi chuyển sang hình thức ít có sự thay đổi, điều chỉnh như sự ra đời đào tạo theo học chế tín chỉ, các môn học của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên LLCT được tích hợp lại theo cơ cấu chương của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính trình mới là từ nguyên lý đến tư tưởng chỉ quyền, đường lối kháng chiến chống thực đạo và tổ chức vận dụng học thuyết và hệ tư dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; hoặc tưởng vào hoạt động thực tiễn của cách xung quanh những chương có nhiều tài liệu mạng và đời sống kinh tế - xã hội của nước có liên quan đã xuất bản như đường lối xây ta. Số tiết học của các môn LLCT bị cắt dựng hệ thống chính trị, đường lối công giảm đáng kể từ 15 tín chỉ, hiện nay chỉ còn nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ trương giải 10 tín chỉ, trong đó môn Đường lối cách quyết các vấn đề xã hội, hoặc nhóm tài liệu mạng của ĐCSVN có 3 tín chỉ. Với khối bắt buộc sinh viên phải đọc để phục vụ cho lượng nội dung giảng dạy rất lớn, thời gian nội dung của bài học như hướng dẫn sinh giảng dạy hạn hẹp, đặt ra cho chúng tôi phải viên đọc các tạp chí như tạp chí Cộng sản, tạp căn cứ vào từng chương, từng cụm chương chí Tuyên giáo, tạp chí Lịch sử Đảng, tạp chí cụ thể, chúng tôi đã kết hợp thêm một số PP Thông tin Lý luận… hoặc đọc các tài liệu khác có khía cạnh tích cực phù hợp với môn chuyên đề phục vụ các kỳ Đại hội Đảng và Đường lối cách mạng của ĐCSVN để nhằm Hội nghị Trung ương Đảng. khắc phục những nhược điểm của PPGD - Phương pháp đối thoại. Đây là phương truyền thống. Đó là PP nêu vấn đề, phương pháp thường được chúng tôi sử dụng kết hợp pháp hướng dẫn sinh viên tự đọc sách, PP trong các bài giảng nhằm tăng tính sinh động đối thoại, PP thảo luận nhóm. cho tiết học như phân tích nội dung tiên tiến, - Phương pháp nêu vấn đề. Đây là nội dung đậm đà bản sắc dân tộc trong chủ phương pháp thường được kết hợp vận dụng truơng của Đảng về xây dựng và phát triển vào giảng dạy một số chương có nội dung kiến nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thức về đường lối xây dựng nền kinh tế thị giáo viên đưa ra một số chủ đề thuộc về các trường, đường lối công nghiệp hóa, đường lối vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đang xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết diễn ra trong đời sống xã hội, khuyến khích các vấn đề xã hội. Giúp sinh viên phát triển sinh viên phát huy khả năng tư duy độc lập và nhanh khả năng tư duy lôgíc, phân tích lý luận thể hiện chính kiến của mình trong quá trình để khái quát các vấn đề thực tiễn của nền kinh tiếp cận các vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng đang diễn ra trong tế đang diễn ra hàng ngày, từ đó phân tích thực tiễn cuộc sống. được cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc đề - Phương pháp thảo luận nhóm. PP này ra chủ trương, đường lối, tính khả thi và vai thường được chúng tôi kết hợp sử dụng trong trò của các lực lượng xã hội trong việc thực các buổi xêmina theo chủ đề có sẵn, mỗi hiện đường lối do ĐCSVN đề ra chương chọn 4-5 chủ đề. Muốn sử dụng tốt PP này giáo viên thường căn cứ vào chủ đề đã
  3. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 50 chọn, có thể nêu lên một số nhóm các câu hỏi hành động hợp tác, người học phải nỗ lực tự có tính chất gợi mở, nêu vấn đề. Sau đó hướng thể hiện mình, tức là tự đặt mình vào tình dẫn cho sinh viên tự chủ động nghiên cứu, trao huống giải quyết các vấn đề của mình, đưa đổi, thảo luận bài học giữa các sinh viên trong ra và xử lý các tình huống. Nhờ đó mà từ nhóm và giữa các nhóm sinh viên với nhau. Ở khóa Cao đẳng 2010 đến nay, tỷ lệ sinh viên đây, vai trò chủ động, tích cực của sinh viên thi kết thúc học phần luôn đạt trên 95%, trong quá trình thảo luận nhóm thường được trong đó, khá, giỏi đạt trên 40%. khơi dậy ở mức tối đa, vai trò của người thầy II. Kết luận trong quá trình này chỉ là hướng dẫn, gợi mở Từ thực tế đổi mới PPGD môn và thống nhất nhận thức chung cho các em sau Đường lối cách mạng của ĐCSVN tại khoa mỗi buổi thảo luận. LLCT, chúng tôi cho rằng: 2. Những kết quả bước đầu đã đạt được. 1. Đổi mới PPGD môn Đường lối - Giúp cho sinh viên có cái nhìn mới về cách mạng của ĐCSVN chính là quá trình vị trí, vai trò của các môn LLCT nói chung kết hợp một cách chặt chẽ giữa PP diễn và môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN giảng có tính chất truyền thống với một số nói riêng, rất cần thiết và bổ ích trong việc PP khác như: phương pháp nêu vấn đề, PP tích lũy tri thức để phát triển con người toàn hướng dẫn sinh viên đọc sách giáo khoa, PP diện, khả năng ứng xử linh hoạt, khả năng đối thoại, PP thảo luận nhóm…trong đó PP khái quát, hình thành các kỹ năng sống phù diễn giảng được chúng tôi coi là PP nền tảng hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập và chủ đạo. quốc tế hiện nay. 2. Để cho quá trình đổi mới phát huy - Gây được sự hứng thú học tập của sinh bền vững cần có một số yếu tố là điều kiện viên, không khí trong các buổi học sôi động bảo đảm như yếu tố thầy, yếu tố trò, yếu tố tài hơn, không còn thông tin một chiều, khắc phục liệu phục vụ cho môn học cùng một số yếu tố dần tính thụ động của sinh viên trong quá trình khác…Trong đó, yếu tố thầy phải được coi là lĩnh hội kiến thức. Đồng thời khơi dậy tính chủ yếu tố quyết định, bởi vì thầy dày công chuẩn động, sáng tạo, tự giác học tập, nghiên cứu, chủ bị bao nhiêu thì bài giảng của mình mới hấp động xây dựng kế hoạch cá nhân thể hiện thái dẫn bấy nhiêu, mới thu hút được sự say mê độ lao động nghiêm túc, từng bước khẳng định của người học, làm được như vậy là một trong được vai trò chủ thể của mình đối với quá trình những thành công trong việc truyền thụ kiến học tập và rèn luyện trong Nhà truờng. thức môn học Đường lối cách mạng của - Giúp cho sinh viên tự thể hiện mình ĐCSVN ở khoa LLCT của trường Đại học và hợp tác với các bạn, học bạn. Thông qua Xây dựng Miền Trung. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 89, 90, 91, 92, Tháng 05/2013. Viện khoa học giáo dục Việt Nam. [2] Đảng cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2